Tasterske prečice za Outlook

Neki od sadržaja u ovoj temi nisu dostupni za određene jezike.

Pritisnite taster TAB da biste izabrali stavku Prikaži sve na vrhu teme, pritisnite taster ENTER, a zatim pritisnite tastere CTRL+P da biste odštampali ovu temu.

Tasterske prečice za Microsoft Office Outlook

Osnovna navigacija

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prebacivanje u poštu.

CTRL+1

Prebacivanje u kalendar.

CTRL+2

Prebacivanje na kontakte.

CTRL+3

Prebacivanje na zadatke.

CTRL+4

Prebacivanje na beleške.

CTRL+5

Prebacivanje na listu fascikli u oknu za navigaciju.

CTRL+6

Prebacivanje na prečice.

CTRL+7

Prebacivanje na sledeću poruku (kada je poruka otvorena)

CTRL+tačka

Prebacivanje na prethodnu poruku (kada je poruka otvorena)

CTRL+zarez

Premeštanje između okna za navigaciju, glavnog prozora programa Outlook, okna za čitanje i trake sa zaduženjima

F6 ili CTRL+SHIFT+TAB

Premeštanje između prozora programa Outlook, manjih okana u oknu za navigaciju, okna za čitanje i odeljaka na traci sa zaduženjima

TAB

Kretanje po oknu za navigaciju.

Tasteri sa strelicama

Prelazak u drugu fasciklu.

CTRL+Y

Prelazak na polje Pretraga.

F3 ili CTRL+E

Prelazak na prethodnu poruku u oknu za čitanje

ALT+STRELICA NAGORE ili CTRL+ZAREZ ili ALT+PAGE UP

Jedna stranica teksta nadole u oknu za čitanje

RAZMAKNICA

Jedna stranica teksta nagore u oknu za čitanje

SHIFT+RAZMAKNICA

Razvijanje ili skupljanje grupe (kada je grupa izabrana) u oknu za navigaciju

SHIFT+ZNAK PLUS ili ZNAK MINUS, redom

Razvijanje ili skupljanje grupe na listi e-poruka.

STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO, redom

Premeštanje u sledeće polje u oknu za čitanje

SHIFT+TAB

Premeštanje u prethodno polje u oknu za čitanje

CTRL+TAB

Vraćanje na prethodni prikaz u glavnom prozoru programa Outlook

ALT+B, ALT+ STRELICA NALEVO ili ALT+BACKSPACE

Prelazak na sledeći prikaz u glavnom prozoru programa Outlook

ALT+STRELICA NADESNO

Izbor Info trake i prikaz menija sa komandama ukoliko je dostupan

CTRL+SHIFT+W

Pretraga

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Pronalaženje poruke ili neke druge stavke

CTRL+E

Brisanje rezultata pretrage

ESC

Razvijanje pretrage da biste obuhvatili opcije Sve stavke pošte, Sve stavke kalendara ili Sve stavke kontakata, u zavisnosti od toga u kom modulu radite.

CTRL+ALT+A

Razvijanje graditelja upita za pretragu.

CTRL+ALT+W

Korišćenje opcije Više opcija traženja

CTRL+SHIFT+F

Kreiranje nove fascikle za pretragu

CTRL+SHIFT+P

Pretraga teksta unutar poruke ili neke druge stavke

F4

Pronalaženje sledećeg pojavljivanja teksta unutar poruke ili neke druge stavke tokom pretrage

SHIFT+F4

Pronalaženje i zamena teksta, simbola ili nekih komandi za oblikovanje unutar otvorenih stavki. Funkcioniše u oknu za čitanje u otvorenoj stavci

CTRL+H

Razvijanje pretrage u cilju uključivanja radne površine

CTRL+ALT+K

Zastavice

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Otvaranje dijaloga Označavanje praćenja zastavicom u cilju dodeljivanja zastavice

CTRL+SHIFT+G

Kategorije boja

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Brisanje izabrane kategorije sa liste u dijalogu Kategorije boja

ALT+D

Kreiranje stavke ili datoteke

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Kreiranje zakazane obaveze

CTRL+SHIFT+A

Kreiranje kontakta

CTRL+SHIFT+C

Kreiranje liste distribucije

CTRL+SHIFT+L

Kreiranje faksa

CTRL+SHIFT+X

Kreiranje fascikle

CTRL+SHIFT+E

Kreiranje stavke u dnevniku

CTRL+SHIFT+J

Kreiranje poziva za sastanak

CTRL+SHIFT+Q

Kreiranje poruke

CTRL+SHIFT+M

Kreiranje beleške

CTRL+SHIFT+N

Kreiranje novog Microsoft Office dokumenta

CTRL+SHIFT+H

Objavljivanje u ovoj fascikli

CTRL+SHIFT+S

Objavljivanje odgovora u ovoj fascikli

CTRL+T

Kreiranje fascikle za pretragu

CTRL+SHIFT+P

Kreiranje zadatka

CTRL+SHIFT+K

Kreiranje zahteva za zadatak

CTRL+SHIFT+U

Sve stavke

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Čuvanje

CTRL+S ili SHIFT+F12

Čuvanje i zatvaranje

ALT+S

Čuvanje kao

F12

Opoziv radnje

CTRL+Z ili ALT+BACKSPACE

Brisanje stavke

CTRL+D

Štampanje

CTRL+P

Kopiranje stavke

CTRL+SHIFT+Y

Premeštanje stavke

CTRL+SHIFT+V

Provera imena

CTRL+K

Provera pravopisa

F7

Označavanje zastavicom za praćenje

CTRL+SHIFT+G

Prosleđivanje

CTRL+F

Slanje, objavljivanje ili pozivanje svih

ALT+S

Uključivanje uređivanja u polju (osim u prikazu ikone)

F2

Levo poravnavanje teksta

CTRL+L

Centriranje teksta

CTRL+E

Desno poravnavanje teksta

CTRL+R

E-pošta

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prebacivanje u prijemno poštansko sanduče

CTRL+SHIFT+I

Prebacivanje u otpremno poštansko sanduče

CTRL+SHIFT+O

Izbor naloga sa kojeg se šalje poruka

CTRL+TAB (sa fokusom na polju Za), a zatim pritisak na taster TAB za prelazak na dugme Nalozi

Provera imena

CTRL+K

Slanje

ALT+S

Odgovaranje na poruku

CTRL+R

Odgovaranje svima na poruku

CTRL+SHIFT+R

Prosleđivanje poruke

CTRL+F

Označavanje da poruka nije neželjena

CTRL+ ALT+J

Prikaz blokiranog spoljnog sadržaja (u poruci)

CTRL+SHIFT+I

Objavljivanje u fascikli

CTRL+ SHIFT+S

Primenjivanje normalnog stila

CTRL+SHIFT+N

Provera novih poruka

CTRL+M ili F9

Prelazak na prethodnu poruku

STRELICA NAGORE

Prelazak na sledeću poruku

STRELICA NADOLE

Kreiranje nove poruke (u modulu „Pošta“)

CTRL+N

Kreiranje nove poruke (iz bilo kog prikaza programa Outlook)

CTRL+SHIFT+M

Otvaranje primljene poruke

CTRL+O

Otvaranje adresara

CTRL+SHIFT+B

Konvertovanje HTML ili RTF poruke u čisti tekst

CTRL+SHIFT+O

Dodavanje zastavice za brzo obeležavanje neotvorenoj poruci

INSERT

Prikaz dijaloga Označavanje zastavicom za praćenje

CTRL+SHIFT+G

Označavanje poruke kao pročitane

CTRL+Q

Označavanje poruke kao nepročitane

CTRL+U

Prikaz menija za preuzimanje slika, promenu postavki za automatsko preuzimanje ili dodavanje pošiljaoca na listu „Pouzdani pošiljaoci“

CTRL+SHIFT+W

Pronalaženje ili zamena

F4

Pronalaženje sledeće stavke

SHIFT+F4

Slanje

CTRL+ENTER

Štampanje

CTRL+P

Prosleđivanje

CTRL+F

Prosleđivanje priloga

CTRL+ALT+F

Prikaz svojstava za izabranu stavku

ALT+ENTER

Označavanje za preuzimanje

CTRL+ALT+M

Opoziv označavanja za preuzimanje

CTRL+ALT+U

Prikaz toka slanja/prijema

CTRL+B (kada je slanje/prijem u toku)

Kalendar

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Kreiranje nove zakazane obaveze (u modulu „Kalendar“)

CTRL+N

Kreiranje nove zakazane obaveze (u bilo kom prikazu programa Outlook)

CTRL+SHIFT+A

Kreiranje novog poziva za sastanak

CTRL+SHIFT+Q

Prosleđivanje zakazane obaveze ili sastanka

CTRL+F

Odgovaranje na poziv za sastanak putem poruke

CTRL+R

Odgovaranje svima na poziv za sastanak putem poruke

CTRL+SHIFT+R

Prikaz 10 dana u kalendaru

ALT+0

Prikaz jednog dana u kalendaru

ALT+1

Prikaz 2 dana u kalendaru

ALT+2

Prikaz 3 dana u kalendaru

ALT+3

Prikaz 4 dana u kalendaru

ALT+4

Prikaz 5 dana u kalendaru

ALT+5

Prikaz 6 dana u kalendaru

ALT+6

Prikaz 7 dana u kalendaru

ALT+7

Prikaz 8 dana u kalendaru

ALT+8

Prikaz 9 dana u kalendaru

ALT+9

Prelazak na datum

CTRL+G

Prebacivanje na mesečni prikaz

ALT+=7 ili CTRL+ALT+4

Prelazak na sledeći dan

CTRL+STRELICA NADESNO

Prelazak na sledeću sedmicu

Alt+STRELICA NADOLE

Prelazak na sledeći mesec

ALT+PAGE DOWN

Prelazak na prethodni dan

CTRL+STRELICA NALEVO

Prelazak na prethodnu sedmicu

ALT+STRELICA NAGORE

Prelazak na prethodni mesec

ALT+PAGE UP

Prelazak na početak sedmice

ALT+HOME

Prelazak na kraj sedmice

ALT+END

Prebacivanje na prikaz celih sedmica

ALT+ZNAK MINUS ili CTRL+ALT+3

Prebacivanje na prikaz radnih sedmica

CTRL+ALT+2

Prelazak na prethodnu zakazanu obavezu

CTRL+ZAREZ ili CTRL+SHIFT+ZAREZ

Prelazak na sledeću zakazanu obavezu

CTRL+TAČKA ili CTRL+SHIFT+TAČKA

Podešavanje ponavljanja za zakazanu obavezu ili zadatak

CTRL+G

Takođe pogledajte tabele „Dnevni/sedmični/mesečni prikaz kalendara“ i „Navigator datuma“ u odeljku „Prikazi“

Kontakti

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Pozivanje novog broja

CTRL+SHIFT+D

Pronalaženje kontakta ili neke druge stavke

F3 ili CTRL+E

Unos imena u polje Pretraživanje adresara

F11

Prelazak na prvi kontakt koji počinje određenim slovom u prikazu tabele ili liste sa kontaktima

SHIFT+slovo

Izbor svih kontakata

CTRL+A

Kreiranje nove poruke sa adresom izabranog kontakta

CTRL+F

Kreiranje stavke u dnevniku za izabrani kontakt

CTRL+J

Kreiranje novog kontakta (u modulu „Kontakti“)

CTRL+N

Kreiranje novog kontakta (iz bilo kog prikaza programa Outlook)

CTRL+SHIFT+C

Otvaranje obrasca za kontakte za izabrani kontakt

CTRL+O ili CTRL+SHIFT+ENTER

Kreiranje nove liste distribucije

CTRL+SHIFT+L

Štampanje

CTRL+P

Ažuriranje liste članova liste distribucije

F5

Prelazak u drugu fasciklu

CTRL+Y

Otvaranje adresara

CTRL+SHIFT+B

Korišćenje opcije Više opcija traženja

CTRL+SHIFT+F

Otvaranje sledećeg kontakta na listi u otvorenom kontaktu

CTRL+SHIFT+TAČKA

Zatvaranje kontakta

ESC

Otvaranje Web stranice za izabrani kontakt (ako on postoji)

CTRL+SHIFT+X

Otvaranje dijaloga Provera adrese

ALT+O

Prikaz informacije E-pošta 1 u obrascu za kontakt, u odeljku Internet

ALT+SHIFT+1

Prikaz informacije E-pošta 2 u obrascu za kontakt, u odeljku Internet

ALT+SHIFT+2

Prikaz informacije E-pošta 3 u obrascu za kontakt, u odeljku Internet

ALT+SHIFT+3

U dijalogu Elektronske vizitkarte

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Otvaranje liste Dodaj

ALT+A

Biranje teksta u polju Oznaka kada je izabrano polje sa dodeljenom oznakom

ALT+B

Otvaranje dijaloga Dodavanje slike u karticu

ALT+H

Postavljanje kursora na početak odeljka Uređivanje

ALT+E

Biranje okna Polja

ALT+F

Biranje padajuće liste Poravnavanje slike

ALT+G

Biranje palete boja za pozadinu

ALT+K, zatim taster ENTER

Biranje padajuće liste Raspored

ALT+L

Uklanjanje izabranog polja iz okna Polja

ALT+R

Zadaci

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prikazivanje ili skrivanje trake sa zaduženjima

ALT+F2

Prihvatanje zahteva za zadatak

ALT+H

Odbijanje zahteva za zadatak

ALT+O

Pronalaženje zadatka ili neke druge stavke

CTRL+E

Otvaranje dijaloga Prelazak na fasciklu

CTRL+Y

Kreiranje novog zadatka (u modulu „Zadaci“)

CTRL+N

Kreiranje novog zadatka (iz bilo kog prikaza programa Outlook)

CTRL+SHIFT+K

Kreiranje novog zahteva za zadatak

CTRL+SHIFT+U

Otvaranje izabrane stavke

CTRL+O

Štampanje izabrane stavke

CTRL+P

Biranje svih stavki

CTRL+A

Brisanje izabrane stavke

CTRL+D

Prosleđivanje zadatka u vidu priloga

CTRL+F

Prebacivanje između okna za navigaciju, liste Zadaci i trake sa zaduženjima

SHIFT+TAB

Otvaranje izabrane stavke u vidu stavke dnevnika

CTRL+J

Opoziv poslednje radnje

CTRL+Z

Označavanje stavke zastavicom ili označavanje stavke kao dovršene

INSERT

Oblikovanje teksta

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prikaz menija Oblikovanje

ALT+B

Prikaz dijaloga Font

CTRL+SHIFT+P

Prebacivanje sa velikih na mala slova i obrnuto (kada je izabran tekst)

SHIFT+F3

Oblikovanje slova kao umanjenih velikih slova

CTRL+SHIFT+K

Podebljavanje slova

CTRL+B

Dodavanje znakova za nabrajanje

CTRL+SHIFT+L

Prebacivanje slova u kurziv

CTRL+I

Povećavanje uvlačenja

CTRL+T

Smanjenje uvlačenja

CTRL+SHIFT+T

Levo poravnavanje

CTRL+L

Centriranje

CTRL+E

Podvlačenje

CTRL+U

Povećavanje veličine fonta

CTRL+] ili CTRL+SHIFT+>

Smanjenje veličine fonta

CTRL+[ ili CTRL+SHIFT+<

Isecanje

CTRL+X ili SHIFT+DELETE

Kopiranje

CTRL+C ili CTRL+INSERT

Napomena : Kombinacija tastera CTRL+INSERT nije dostupna u oknu za čitanje.

Lepljenje

CTRL+V ili SHIFT+INSERT

Brisanje oblikovanja

CTRL+SHIFT+Z ili CTRL+RAZMAKNICA

Brisanje sledeće reči

CTRL+SHIFT+H

Razvlačenje pasusa da bi se uklopio između margina

CTRL+SHIFT+J

Primenjivanje stilova

CTRL+SHIFT+S

Kreiranje prvog reda bez izvlačenja

CTRL+T

Umetanje hiperveze

CTRL+K

Levo poravnavanje pasusa

CTRL+L

Desno poravnavanje pasusa

CTRL+R

Umanjivanje prvog reda bez izvlačenja

CTRL+SHIFT+T

Uklanjanje oblikovanja pasusa

CTRL+Q

Dodavanje Web informacija stavkama

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Uređivanje URL adrese u telu stavke

Držite pritisnut taster CTRL i kliknite mišem

Navođenje Web pregledača.

Držite pritisnut taster SHIFT i kliknite mišem

Umetanje hiperveze

CTRL+K

Pregled pre štampanja

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Otvaranje prozora Pregled pre štampanja

Pritisnite kombinaciju tastera ALT+F, a zatim pritisnite taster V

Da biste odštampali stavku u otvorenom prozoru, pritisnite kombinaciju tastera ALT+F, pritisnite taster W, a zatim pritisnite taster V

Štampanje pregleda pre štampanja

ALT+Š

Otvaranje dijaloga Podešavanje stranice iz prozora Pregled pre štampanja

ALT+P ili ALT+U

Zum.

ALT+Z

Zatvaranje prozora Pregled pre štampanja

ALT+H

Slanje/prijem

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Započinjanje slanja/prijema za sve definisane grupe za slanje/prijem kada je izabrana stavka Uključi ovu grupu u slanje/prijem (F9). Može da uključi zaglavlja, cele stavke, navedene fascikle, stavke manje od određene veličine ili bilo koju kombinaciju koju definišete

F9

Započinjanje slanja/prijema za trenutnu fasciklu preuzimanjem celih stavki (zaglavlja, stavke i svih priloga)

SHIFT+F9

Započinjanje slanja/prijema

CTRL+M

Definisanje grupa za slanje/prijem

CTRL+ALT+S

Visual Basic Editor

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Otvaranje programa Visual Basic Editor

ALT+F11

Makroi

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Reprodukcija makroa

ALT+F8

Obrasci

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Čuvanje dizajna obrasca

CTRL+ALT+SHIFT+F12

Čuvanje podataka iz obrasca

CTRL+SHIFT+F11

Kreiranje novog Microsoft Office InfoPath obrasca

Kliknite na InfoPath fasciklu, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+N

Vrh stranice

Prikazi

Tabelarni prikaz

Opšta upotreba

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Otvaranje stavke

ENTER

Biranje svih stavki

CTRL+A

Prelazak na stavku na dnu ekrana

PAGE DOWN

Prelazak na stavku na vrhu ekrana

PAGE UP

Povećavanje ili smanjivanje broja izabranih stavki za jednu stavku

SHIFT+STRELICA NAGORE ili SHIFT+STRELICA NADOLE

Prelazak na sledeću ili prethodnu stavku bez proširivanja selekcije

CTRL+STRELICA NAGORE ili CTRL+STRELICA NADOLE

Izbor ili otkazivanje izbora aktivne stavke

CTRL+razmaknica

Osvežavanje prikaza

F5

Ako je izabrana grupa

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Razvijanje svih grupa

CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Skupljanje grupe

CTRL+ZNAK MINUS

Razvijanje jedne izabrane grupe

SHIFT+ZNAK PLUS

Skupljanje jedne izabrane grupe

ZNAK MINUS

Izbor prethodne grupe

STRELICA NAGORE

Izbor sledeće grupe

STRELICA NADOLE

Izbor prve grupe

HOME

Izbor poslednje grupe

END

Izbor prve stavke na ekranu u razvijenoj grupi ili prve stavke sa ekrana s desne strane

STRELICA NADESNO

Sve grupe

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Skupljanje svih grupa

CTRL+ZNAK MINUS

Razvijanje svih grupa

CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Dnevni/sedmični/mesečni prikaz kalendara

Sva tri

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prikaz od 1 do 9 dana

ALT+taster za broj dana

Prikaz 10 dana

ALT+0 (nula)

Prebacivanje na sedmice

ALT+ZNAK MINUS

Prebacivanje na mesece

ALT+=

Premeštanje između fascikle Kalendar, pomoćne liste zadataka i liste fascikli

CTRL+TAB ili F6

Izbor prethodne zakazane obaveze

SHIFT+TAB

Prelazak na prethodni dan

STRELICA NALEVO

Prelazak na sledeći dan

STRELICA NADESNO

Prelazak na isti dan u sledećoj sedmici

Alt+STRELICA NADOLE

Prelazak na isti dan u prethodnoj sedmici

ALT+STRELICA NAGORE

Dnevni prikaz

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Izbor vremena kada počinje radni dan

HOME

Izbor vremena kada se završava radni dan

END

Izbor prethodnog perioda vremena

STRELICA NAGORE

Izbor sledećeg perioda vremena

STRELICA NADOLE

Izbor perioda vremena na vrhu ekrana

PAGE UP

Izbor perioda vremena na dnu ekrana

PAGE DOWN

Produžavanje ili skraćivanje izabranog vremena

SHIFT+STRELICA NAGORE ili SHIFT+STRELICA NADOLE

Premeštanje zakazane obaveze nagore ili nadole

Kada se kursor nalazi na zakazanoj obavezi, ALT+STRELICA NAGORE ili ALT+STRELICA NADOLE

Menjanje vremena početka ili završetka zakazane obaveze

Kada se kursor nalazi na zakazanoj obavezi, ALT+SHIFT+STRELICA NAGORE ILI ALT+SHIFT+STRELICA NADOLE

Premeštanje izabrane stavke u isti dan u sledećoj sedmici

Alt+STRELICA NADOLE

Premeštanje izabrane stavke u isti dan u prethodnoj sedmici

ALT+STRELICA NAGORE

Sedmični prikaz

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prelazak na početak radnog vremena izabranog dana

HOME

Prelazak na kraj radnog vremena izabranog dana

END

Pomeranje prikaza izabranog dana za jednu stranicu nagore

PAGE UP

Pomeranje prikaza izabranog dana za jednu stranicu nadole

PAGE DOWN

Premeštanje zakazane obaveze nagore, nadole, nalevo ili nadesno

ALT+STRELICA NAGORE, ALT+STRELICA NADOLE, ALT+STRELICA NALEVO ili ALT+STRELICA NADESNO

Promena trajanja izabranog perioda vremena

SHIFT+STRELICA NALEVO, SHIFT+STRELICA NADESNO, SHIFT+STRELICA NAGORE ili SHIFT+STRELICA NADOLE; ili SHIFT+HOME ili SHIFT+END

Mesečni prikaz

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prelazak na prvi dan u sedmici

HOME

Prelazak na isti dan u sedmici na prethodnoj stranici

PAGE UP

Prelazak na isti dan u sedmici na sledećoj stranici

PAGE DOWN

Navigator datuma

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prelazak na prvi dan trenutne sedmice

ALT+HOME

Prelazak na poslednji dan trenutne sedmice

ALT+END

Prelazak na isti dan u prethodnoj sedmici

ALT+strelica nagore

Prelazak na isti dan u sledećoj sedmici

Alt+strelica nadole

Prikaz vizitkarti ili kartica sa adresama

Opšta upotreba

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Izbor određene kartice sa liste

Jedno ili više slova imena na koje je kartica popunjena ili imena polja po kojem vršite sortiranje

Izbor prethodne kartice

STRELICA NAGORE

Izbor sledeće kartice

STRELICA NADOLE

Izbor prve kartice na listi

HOME

Izbor poslednje kartice na listi

END

Izbor prve kartice na trenutnoj stranici

PAGE UP

Izbor prve kartice na sledećoj stranici

PAGE DOWN

Izbor najbliže kartice u sledećoj koloni

STRELICA NADESNO

Izbor najbliže kartice u prethodnoj koloni

STRELICA NALEVO

Izbor ili otkazivanje izbora aktivne kartice

CTRL+razmaknica

Proširivanje izbora na prethodnu karticu i otkazivanje izbora kartica posle početne tačke

SHIFT+strelica nagore

Proširivanje izbora na prethodnu karticu i otkazivanje izbora kartica pre početne tačke

SHIFT+strelica nadole

Proširivanje izbora na prethodnu karticu bez obzira na početnu tačku

CTRL+SHIFT+strelica nagore

Proširivanje izbora na sledeću karticu bez obzira na početnu tačku

CTRL+SHIFT+strelica nadole

Proširivanje izbora na prvu karticu na listi

SHIFT+HOME

Proširivanje izbora na poslednju karticu na listi

SHIFT+END

Proširivanje izbora na prvu karticu na prethodnoj stranici

SHIFT+PAGE UP

Proširivanje izbora na poslednju karticu na poslednoj stranici

SHIFT+PAGE DOWN

Premeštanje između polja na otvorenoj kartici

Uverite se da je polje na kartici izabrano da biste mogli da koristite sledeće tastere. Kliknite na polje ili pritisnite taster F2 da biste izabrali polje kada je kartica izabrana.

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Premeštanje na sledeće polje i, sa poslednjeg polja na kartici, premeštanje na prvo polje na sledećoj kartici

TAB

Premeštanje na prethodno polje i, sa prvog polja na kartici, premeštanje na poslednje polje na prethodnoj kartici

SHIFT+TAB

Premeštanje na sledeće polje ili dodavanje reda u polje sa više redova

ENTER

Premeštanje na prethodno polje bez napuštanja aktivne kartice

SHIFT+ENTER

Prikaz mesta umetanja u aktivnom polju za uređivanje teksta

F2

Premeštanje između znakova u polju

Uverite se da je polje na kartici izabrano da biste mogli da koristite sledeće tastere. Kliknite na polje ili pritisnite taster F2 da biste izabrali polje kada je kartica izabrana.

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Dodavanje reda u polje sa više redova

ENTER

Premeštanje na početak reda

HOME

Premeštanje na kraj reda

END

Premeštanje na početak polja sa više redova

PAGE UP

Premeštanje na kraj polja sa više redova

PAGE DOWN

Premeštanje na prethodni red u polju sa više redova

STRELICA NAGORE

Premeštanje na sledeći red u polju sa više redova

STRELICA NADOLE

Premeštanje na prethodni znak u polju

STRELICA NALEVO

Premeštanje na sledeći znak u polju

STRELICA NADESNO

Prikaz vremenske ose (modul „Zadaci“ ili „Dnevnik“)

Kada je izabrana stavka

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Izbor prethodne stavke

STRELICA NALEVO

Izbor sledeće stavke

STRELICA NADESNO

Izbor nekoliko susednih stavki

SHIFT+strelica nalevo ili SHIFT+strelica nadesno

Izbor nekoliko nesusednih stavki

CTRL+strelica nalevo+razmaknica ili CTRL+strelica nadesno+razmaknica

Otvaranje izabranih stavki

ENTER

Prikaz stavki koje se nalaze za jedan ekran iznad stavki na ekranu

PAGE UP

Prikaz stavki koje se nalaze za jedan ekran ispod stavki na ekranu

PAGE DOWN

Izbor prve stavke na vremenskoj osi (ako stavke nisu grupisane) ili prve stavke u grupi

HOME

Izbor poslednje stavke na vremenskoj osi (ako stavke nisu grupisane) ili poslednje stavke u grupi

END

Prikaz (bez izbora) prve stavke na vremenskoj osi (ako stavke nisu grupisane) ili prve stavke u grupi

CTRL+HOME

Prikaz (bez izbora) poslednje stavke na vremenskoj osi (ako stavke nisu grupisane) ili poslednje stavke u grupi

CTRL+END

Kada je izabrana grupa

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Razvijanje grupe

ENTER ili STRELICA NADESNO

Skupljanje grupe

ENTER ili strelica nalevo

Izbor prethodne grupe

Strelica nagore

Izbor sledeće grupe

Strelica nadole

Izbor prve grupe na vremenskoj osi

HOME

Izbor poslednje grupe na vremenskoj osi

END

Izbor prve stavke na ekranu u razvijenoj grupi ili prve stavke van ekrana s desne strane

Strelica nadesno

Kada je na vremenskoj skali izabrana jedinica vremena za dane

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Premeštanje unazad u vremenskim pomacima koji su isti kao oni prikazani na vremenskoj skali

STRELICA NALEVO

Premeštanje unapred u vremenskim pomacima koji su isti kao oni prikazani na vremenskoj skali

STRELICA NADESNO

Izbor gornjeg dela vremenske skale kada je izabran donji deo vremenske skale

SHIFT+TAB

Izbor donjeg dela vremenske skale kada je izabran gornji deo vremenske skale

TAB

Izbor prve stavke na ekranu ili, ako su stavke grupisane, izbor prve grupe na ekranu kada je izabran donji deo vremenske skale

TAB

Vrh stranice

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×