Tasterske prečice za Microsoft Word 2016 za Windows

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Ovaj članak navodi sve tasterske prečice za Microsoft Word 2016. Prečice opisane u ovom članku odnose se na američki raspored tastera na tastaturi. Raspored tastera na drugim tastaturama ne mora u potpunosti odgovarati onome na američkoj tastaturi.

Napomena : Ako prečica zahteva istovremeni pritisak na dva ili više tastera, tasteri su razdvojeni znakom plus (+). Ako treba da pritisnete jedan taster odmah nakon drugog, tasteri su razdvojeni zarezom (,).

U ovom članku

Najčešće korišćene prečice

Navigacija po traci samo pomoću tastature

Promena fokusa tastature bez upotrebe miša

Referenca za tasterske prečice za Microsoft Word

Referenca za funkcijske tastere

Najčešće korišćene prečice

U ovoj tabeli su prikazane najčešće korišćene prečice u programu Microsoft Word.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Odlazak na funkciju „Recite šta želite da uradite“

ALT+Q

Otvaranje

CTRL+O

Čuvanje

CTRL+S

Zatvaranje

CTRL+W

Isecanje

kombinacija tastera CTRL+X

Kopiranje

CTRL+C

Lepljenje

CTRL+V

Biranje svega

CTRL+A

Podebljano

CTRL+B

Kurziv

CTRL+I

Podvlačenje

CTRL+U

Smanjivanje veličine fonta za 1 tačku

CTRL+[

Povećavanje veličine fonta za 1 tačku

CTRL+]

Centriranje teksta

CTRL+E

Levo poravnavanje teksta

CTRL+L

Desno poravnavanje teksta

CTRL+R

Otkazivanje

taster Esc

Opoziv radnje

CTRL+Z

Ponavljanje radnje

CTRL+Y

Zumiranje

ALT+W, Q, pa taster Tab u dijalogu „Zumiranje“ da biste došli do željene vrednosti.

Navigacija po traci samo pomoću tastature

Traka se nalazi u vrhu programa Word i organizovana je po karticama. Svaka kartica prikazuje različitu traku. Trake se sastoje od grupa, a svaka grupa sadrži jednu ili više komandi. Svakoj komandi u programu Word može se pristupiti pomoću prečice.

Napomena : Programski dodaci i drugi programi mogu da dodaju nove kartice na traku i mogu da pružaju tasterske prečice za te kartice.

Postoje dva načina za navigaciju po karticama na traci:

 • Da biste otišli na traku, pritisnite taster Alt, a zatim, da biste se kretali po karticama, koristite taster sa strelicom nadesno i strelicom nalevo.

 • Da biste otišli direktno na određenu karticu na traci, koristite neku od tasterskih prečica

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Da biste koristili prikaz „Backstage“, otvorite stranicu Datoteka.

ALT+F

Da biste koristili teme, boje i efekte, kao što su ivice stranica, otvorite karticu Dizajn.

ALT+G

Da biste koristili uobičajene komande za oblikovanje, stilove pasusa ili alatku za pronalaženje, otvorite karticu Početak.

ALT+H

Da biste upravljali zadacima objedinjavanja pošte ili radili sa kovertama i oznakama, otvorite karticu Pošiljke.

ALT+M

Da biste umetali tabele, slike i oblike, zaglavlja ili okvire za tekst, otvorite karticu Umetanje.

ALT+N

Da biste radili sa marginama stranica, orijentacijom stranica, uvlačenjem i proredom, otvorite karticu Raspored na stranici.

ALT+P

Da biste uneli termin za pretragu sadržaja pomoći, otvorite polje „Pokaži mi“ na traci.

ALT+Q, pa unesite termin za pretragu

Da biste koristili proveru pravopisa, podesili jezike za proveru ili pratili i pregledali promene u dokumentu, otvorite karticu Redigovanje.

ALT+R

Da biste dodali sadržaj, fusnote ili tabele sa citatima, otvorite karticu Reference.

ALT+S

Da biste odabrali prikaz ili režim dokumenta, kao što je režim čitanja ili prikaz strukture, otvorite karticu Prikaz. Možete i da podesite uveličanje zumiranja i da upravljate većim brojem prozora dokumenata.

ALT+W

Upotreba komandi na traci pomoću tastature

 • Da biste se premestili na listu kartica trake, pritisnite taster Alt. Da biste otišli direktno na traku, pritisnite tastersku prečicu.

 • Da biste ušli u traku, pritisnite taster sa strelicom nadole. (JAWS ovu radnju naziva premeštanjem na donju traku.)

 • Da biste se premeštali između komandi, pritisnite taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab.

 • Da biste se kretali po trenutno izabranoj grupi, pritisnite taster sa strelicom nadole.

 • Da biste se premeštali između grupa na traci, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+strelica nadesno ili Ctrl+strelica nalevo.

 • Kontrole na traci se aktiviraju na različite načine, u zavisnosti od tipa kontrole:

  • Ako izabrane komande je dugme, da biste aktivirali, pritisnite taster RAZMAKNICA ili ENTER.

  • Ako je izabrane komande na dugme Razdeli (to jest, dugme koje otvara meni sa dodatnim opcijama), da biste ga aktivirali, pritisnite taster Alt + strelica nadole. Pomoću tastera TAB krećite kroz opcije. Da biste izabrali opciju za trenutni, pritisnite taster RAZMAKNICA ili ENTER.

  • Ako je izabrana komanda lista (kao što je lista fontova), pritisnite taster sa strelicom nadole da biste otvorili listu. Zatim, da biste se premeštali između stavki, koristite taster sa strelicom nagore ili strelicom nadole.

  • Ako je izabrane komande galerije, izaberite komandu, pritisnite taster RAZMAKNICA ili ENTER. Zatim, tab do stavke.

Savet : U galerijama koje imaju stavke u dva ili više redova, pomoću tastera Tab se premeštate od početka do kraja aktuelnog reda. Kada stignete do kraja reda, premeštate se na početak sledećeg. Pritiskom na taster sa strelicom nadesno na kraju aktuelnog reda vraćate se na početak tog reda.

Upotreba tasterskih prečica kada se vide saveti o tasterskim prečicama

Da biste koristili tasterske prečice:

 1. Pritisnite taster ALT.

 2. Pritisnite slovo prikazano u kvadratnom savetu o tasterskoj prečici koji se pojavljuje iznad komande na traci koju želite da koristite.

U zavisnosti od toga koje slovo pritisnete, možda će vam se prikazati dodatni saveti o tasterskim prečicama. Na primer, ako pritisnete kombinaciju tastera ALT+F, otvara se prikaz „Office Backstage“ na stranici sa informacijama koja sadrži različiti skup saveta o tasterskim prečicama. Ako ponovo pritisnete taster ALT, pojavljuju se saveti o tasterskim prečicama za navigaciju po ovoj stranici.

Promena fokusa tastature pomoću tastature bez upotrebe miša

U sledećoj tabeli navedeni su neki načini za promenu fokusa tastature kada se koristi samo tastatura.

Željena radnja

Pritisnite

Izbor aktivne kartice trake i aktiviranje tasterskih prečica.

ALT ili F10. Koristite tasterske prečice ili tastere sa strelicom da biste se premestili na neku drugu karticu.

Premeštanje fokusa na komande na traci.

TAB ili SHIFT+TAB

Premeštanje fokusa napred ili nazad na svaku komandu na traci.

TAB ili SHIFT+TAB

Pomeranje između stavki na traci nadole, nagore, nalevo ili nadesno.

STRELICA NADOLE, STRELICA NAGORE, STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO

Razvijanje ili skupljanje trake.

CTRL+F1

Prikaz priručnog menija izabrane stavke.

SHIFT+F10

Premeštanje fokusa na neko drugo okno prozora, kao što je „Oblikovanje slike“, „Gramatika“ ili „Izbor“.

F6

Aktiviranje izabrane komande ili kontrole na traci.

RAZMAKNICA ili ENTER

Otvaranje izabranog menija ili galerije na traci.

RAZMAKNICA ili ENTER

Završetak izmene vrednosti u kontroli na traci i vraćanje fokusa na dokument.

ENTER

Referenca za tasterske prečice za Microsoft Word

Kreiranje i uređivanje dokumenata

Kreiranje, prikazivanje i čuvanje dokumenata

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Kreiranje novog dokumenta

CTRL+N

Otvaranje dokumenta

CTRL+O

Zatvaranje dokumenta

CTRL+W

Razdeljivanje prozora dokumenta

ALT+CTRL+S

Uklanjanje razdeljivanja prozora dokumenta

ALT+SHIFT+C ili ALT+CTRL+S

Čuvanje dokumenta

CTRL+S

Rad sa veb sadržajem

Željena radnja

Pritisnite

Umetanje hiperveze

CTRL+K

Pomeranje unazad za jednu stranicu

ALT+STRELICA NALEVO

Pomeranje unapred za jednu stranicu

ALT+STRELICA NADESNO

Osvežavanje

F9

Štampanje i pregled dokumenata

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Štampanje dokumenta

CTRL+P

Prebacivanje na pregled pre štampanja

ALT+CTRL+I

Kretanje u pregledu stranice kada je stranica uvećana

Tasteri sa strelicama

Pomeranje stranicu po stranicu u pregledu stranice kada je stranica umanjena

PAGE UP ili PAGE DOWN

Premeštanje na pregled prve stranice kada je stranica umanjena

CTRL+HOME

Premeštanje na pregled poslednje stranice kada je stranica umanjena

CTRL+END

Provera pravopisa i pregled promena u dokumentu

Željena radnja

Pritisnite

Umetanje komentara (u oknu zadatka „Redigovanje“)

ALT+R, C

Uključivanje ili isključivanje praćenja promena

CTRL+SHIFT+E

Zatvaranje okna za redigovanje ako je otvoreno

ALT+SHIFT+C

Izbor kartice „Redigovanje“ na traci

ALT+R, pa STRELICA NADOLE da biste se premestili na komande na ovoj kartici

Izbor stavke „Pravopis i gramatika“

ALT+R, S

Pronalaženje i zamena određenih stavki u dokumentu i odlazak do njih

Željena radnja

Pritisnite

Otvaranje polja za pretragu u oknu zadatka Navigacija

CTRL+F

Zamena teksta, specijalnog oblikovanja i specijalnih stavki

CTRL+H

Prelazak na stranicu, obeleživač, fusnotu, tabelu, komentar, grafiku ili drugu lokaciju

CTRL+G

Prebacivanje između poslednja četiri mesta koja ste uredili

ALT+CTRL+Z

Kretanje u dokumentu pomoću tastature

Da biste se pomerili:

Pritisnite

Jedan znak nalevo

STRELICA NALEVO

Jedan znak nadesno

STRELICA NADESNO

Jedna reč nalevo

CTRL+STRELICA NALEVO

Jedna reč nadesno

CTRL+STRELICA NADESNO

Jedan pasus nagore

CTRL+STRELICA NAGORE

Jedan pasus nadole

CTRL+STRELICA NADOLE

Jedna ćelija nalevo (u tabeli)

SHIFT+TAB

Jedna ćelija nadesno (u tabeli)

TAB

Nagore za jedan red

STRELICA NAGORE

Nadole za jedan red

STRELICA NADOLE

Na kraj reda

END

Na početak reda

HOME

Na vrh prozora

ALT+CTRL+PAGE UP

Na dno prozora

ALT+CTRL+PAGE DOWN

Nagore za jedan ekran (pomeranjem)

PAGE UP

Nadole za jedan ekran (pomeranjem)

PAGE DOWN

Na vrh sledeće stranice

CTRL+PAGE DOWN

Na vrh prethodne stranice

CTRL+PAGE UP

Na kraj dokumenta

CTRL+END

Na početak dokumenta

CTRL+HOME

Na prethodnu reviziju

SHIFT+F5

Na lokaciju u kojoj ste radili kada je dokument poslednji put zatvoren, kada ga ponovo otvorite

SHIFT+F5

Umetanje ili označavanje sadržaja, fusnota i citata

Željena radnja

Pritisnite

Označavanje stavke sadržaja

ALT+SHIFT+O

Označavanje stavke tabele izvora (citat)

ALT+SHIFT+I

Označavanje stavke indeksa

ALT+SHIFT+X

Umetanje fusnote

ALT+CTRL+F

Umetanje endnote

ALT+CTRL+D

Odlazak na sledeću fusnotu (u programu Word 2016).

ALT+SHIFT+>

Odlazak na prethodnu fusnotu (u programu Word 2016).

ALT+SHIFT+<

Odlazak na funkciju „Recite šta želite da uradite“ i Pametno pronalaženje (u programu Word 2016).

ALT+Q

Rad sa dokumentima u različitim prikazima

Word nudi nekoliko različitih prikaza dokumenta. Svaki prikaz vam olakšava za obavljanje određenih zadataka. Na primer, režim čitanja omogućava vam da biste predstavili dokumenta Uporedni prikaz dve stranice, a da biste koristili za navigaciju na strelicu da biste se premestili na sledeću stranicu.

Prebacivanje na drugi prikaz dokumenta

Željena radnja

Pritisnite

Prebacivanje na režim čitanja

ALT+W, F

Prelazak na prikaz rasporeda za štampanje

ALT+CTRL+P

Prelazak na prikaz strukture

ALT+CTRL+O

Prelazak na prikaz radne verzije

ALT+CTRL+N

Rad sa naslovima u prikazu strukture

Ove prečice primenjuju se samo ako se dokument nalazi u prikazu strukture.

Željena radnja

Pritisnite

Podizanje nivoa pasusa

ALT+SHIFT+STRELICA NALEVO

Spuštanje nivoa pasusa

ALT+SHIFT+STRELICA NADESNO

Spuštanje nivoa na telo teksta

CTRL+SHIFT+N

Pomeranje izabranih pasusa nagore

ALT+SHIFT+STRELICA NAGORE

Premeštanje izabranih pasusa nadole

ALT+SHIFT+STRELICA NADOLE

Razvijanje teksta ispod naslova

ALT+SHIFT+ZNAK PLUS

Skupljanje teksta ispod naslova

ALT+SHIFT+ZNAK MINUS

Razvijanje ili skupljanje celog teksta ili svih naslova

ALT+SHIFT+A

Skrivanje ili prikazivanje oblikovanja znakova

Kosa crta (/) na numeričkoj tastaturi

Prikaz prvog reda ili čitavog teksta.

ALT+SHIFT+L

Prikaz svih naslova sa stilom „Naslov 1“

ALT+SHIFT+1

Prikaz svih naslova do onih sa stilom „Naslov n“

ALT+SHIFT+n

Umetanje tabulatorskog znaka

CTRL+TAB

Navigacija u prikazu režima čitanja

Željena radnja

Pritisnite

Prelazak na početak dokumenta

HOME

Prelazak na kraj dokumenta

END

Prelazak na stranicu n

n (n je broj stranice koju želite da odete), ENTER

Napuštanje režima za čitanje.

ESC

Uređivanje i premeštanje teksta i grafike

Izbor teksta i grafike

Izaberite tekst tako što ćete zadržati pritisnut taster SHIFT i pomerati kursor pomoću tastera sa strelicama

Proširivanje izbora

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Uključivanje režima za proširivanje

F8

Izbor najbližeg znaka

F8, a zatim pritisnite taster STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO

Povećavanje veličine izbora

F8 (pritisnite jedanput da biste izabrali reč, dvaput da biste izabrali rečenicu itd.)

Smanjivanje veličine izbora

SHIFT+F8

Isključivanje režima za proširivanje

ESC

Proširivanje izbora za jedan znak nadesno

SHIFT+STRELICA NADESNO

Proširivanje izbora za jedan znak nalevo

SHIFT+STRELICA NALEVO

Proširivanje izbora do kraja reči

CTRL+SHIFT+STRELICA NADESNO

Proširivanje izbora do početka reči

CTRL+SHIFT+STRELICA NALEVO

Proširivanje izbora do kraja reda

SHIFT+END

Proširivanje izbora do početka reda

SHIFT+HOME

Proširivanje izbora za jedan red nadole

SHIFT+STRELICA NADOLE

Proširivanje izbora za jedan red nagore

SHIFT+STRELICA NAGORE

Proširivanje izbora do kraja pasusa

CTRL+SHIFT+STRELICA NADOLE

Proširivanje izbora do početka pasusa

CTRL+SHIFT+STRELICA NAGORE

Proširivanje izbora za jedan ekran nadole

SHIFT+PAGE DOWN

Proširivanje izbora za jedan ekran nagore

SHIFT+PAGE UP

Proširivanje izbora do početka dokumenta

CTRL+SHIFT+HOME

Proširivanje izbora do kraja dokumenta

CTRL+SHIFT+END

Proširivanje izbora na kraj prozora

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

Proširivanje izbora kako bi bio obuhvaćen čitav dokument

CTRL+A

Izbor uspravnog odlomka teksta

CTRL+SHIFT+F8, a zatim koristite tastere sa strelicama; pritisnite taster ESC da biste otkazali režim izbora

Proširivanje izbora na određenu lokaciju u dokumentu

F8+tasteri sa strelicama; pritisnite taster ESC da biste otkazali režim izbora

Brisanje teksta i grafike

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Brisanje jednog znaka nalevo

BACKSPACE

Brisanje jedne reči nalevo

CTRL+BACKSPACE

Brisanje jednog znaka nadesno

DELETE

Brisanje jedne reči nadesno

CTRL+DELETE

Isecanje izabranog teksta u Office ostavu

CTRL+X

Opozivanje poslednje radnje

CTRL+Z

Isecanje u skladište. (Skladište je funkcija koja vam omogućava da prikupite grupe teksta sa različitim lokacijama i nalepite ih u nekoj drugoj lokaciji).

CTRL+F3

Kopiranje i premeštanje teksta i grafike

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje Office ostave

Pritisnite kombinaciju tastera ALT+H da biste se premestili na karticu Početak, a zatim pritisnite tastere F,O.

Kopiranje izabranog teksta ili grafike u Office ostavu

CTRL+C

Isecanje izabranog teksta ili grafike u Office ostavu

CTRL+X

Lepljenje poslednjeg dodatka ili nalepljene stavke iz Office ostave

CTRL+V

Premeštanje teksta ili grafike jedanput

F2 (zatim pomerite kursor i pritisnite taster ENTER)

Kopiranje teksta ili grafike jedanput

SHIFT+F2 (zatim pomerite kursor i pritisnite taster ENTER)

Prilikom izbora teksta ili objekta, otvorite dijalog Kreiranje novog sastavnog bloka.

ALT+F3

Prikaz priručnog menija za sastavni blok – na primer, SmartArt grafiku – kada je on izabran.

SHIFT+F10

Isecanje u skladište

CTRL+F3

Lepljenje sadržaja skladišta

CTRL+SHIFT+F3

Kopiranje zaglavlja ili podnožja iz prethodnog odeljka dokumenta

ALT+SHIFT+R

Uređivanje tabela i navigacija u njima

Izbor teksta i grafike u tabeli

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor sadržaja sledeće ćelije

TAB

Izbor sadržaja prethodne ćelije

SHIFT+TAB

Proširivanje izbora na susedne ćelije

Držite pritisnut taster SHIFT i pritiskajte taster sa strelicom

Izbor kolone

Koristite tastere sa strelicama da biste se premestili na prvu ili poslednju ćeliju kolone, a zatim uradite nešto od sledećeg:

 • Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ALT+PAGE DOWN da biste izabrali kolonu od vrha do dna

 • Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ALT+PAGE UP da biste izabrali kolonu od dna do vrha

Izbor celog reda

Koristite tastere sa strelicama da biste se premestili na kraj reda, bilo na prvu (krajnju levu) ili na poslednju (krajnju desnu) ćeliju u redu.

 • Dok ste u prvoj ćeliji u redu, pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ALT+END da biste izabrali red sleva nadesno.

 • Dok ste u poslednjoj ćeliji u redu, pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ALT+HOME da biste izabrali red zdesna nalevo.

Proširivanje izbora (ili bloka)

CTRL+SHIFT+F8, a zatim koristite tastere sa strelicama; pritisnite taster ESC da biste otkazali režim izbora

Izbor celokupne tabele

ALT+5 na numeričkoj tastaturi (kada je isključen taster NUM LOCK)

Pomeranje u tabeli

Da biste se pomerili:

Pritisnite

Na sledeću ćeliju u redu

TAB

Na prethodnu ćeliju u redu

SHIFT+TAB

Na prvu ćeliju u redu

ALT+HOME

Na poslednju ćeliju u redu

ALT+END

Na prvu ćeliju u koloni

ALT+PAGE UP

Na poslednju ćeliju u koloni

ALT+PAGE DOWN

Na prethodni red

STRELICA NAGORE

Na sledeći red

STRELICA NADOLE

Nagore za jedan red

ALT+SHIFT+STRELICA NAGORE

Nadole za jedan red

ALT+SHIFT+STRELICA NADOLE

Umetanje pasusa i tabulatorskih znakova u tabelu

Umetanje:

Pritisnite

Novi pasusi u ćeliji

ENTER

Tabulatorski znakovi u ćeliji

CTRL+TAB

Oblikovanje znakova i pasusa

Oblikovanje znakova

Željena radnja

Pritisnite

Otvaranje dijaloga Font radi promene oblikovanja znakova

CTRL+D

Promena veličine slova

SHIFT+F3

Oblikovanje svih slova u velika slova

CTRL+SHIFT+A

Primena podebljavanja

CTRL+B

Primena podvlačenja

CTRL+U

Podvlačenje reči, ali ne i razmaka

CTRL+SHIFT+W

Dvostruko podvlačenje teksta

CTRL+SHIFT+D

Primena skrivenog oblikovanja teksta

CTRL+SHIFT+H

Primena oblikovanja kurzivom

CTRL+I

Oblikovanje slova u umanjena velika slova

CTRL+SHIFT+K

Primena indeksnog teksta (automatski prored)

CTRL+ZNAK JEDNAKOSTI

Primena oblikovanja eksponentnim tekstom (sa automatskim proredom)

CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Uklanjanje ručnog oblikovanja znakova

CTRL+RAZMAKNICA

Promena izbora u font Symbol

CTRL+SHIFT+Q

Promena tipa ili veličine fonta

Željena radnja

Pritisnite

Otvaranje dijaloga Font da biste promenili font

CTRL+SHIFT+F

Povećavanje veličine fonta

CTRL+SHIFT+>

Smanjivanje veličine fonta

CTRL+SHIFT+<

Povećavanje veličine fonta za jednu vrednost

CTRL+]

Smanjivanje veličine fonta za jednu vrednost

CTRL+[

Kopiranje oblikovanja

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Kopiranje oblikovanja iz teksta

CTRL+SHIFT+C

Primena kopiranog oblikovanja na tekst.

CTRL+SHIFT+V

Promena poravnavanja pasusa

Željena radnja

Pritisnite

Prebacivanje između centriranog pasusa i pasusa poravnatog sa leve strane

CTRL+E

Prebacivanje između obostrano poravnatog pasusa i pasusa poravnatog sa leve strane

CTRL+J

Prebacivanje između pasusa poravnatog sa desne strane i pasusa poravnatog sa leve strane

CTRL+R

Levo poravnavanje pasusa

CTRL+L

Uvlačenje pasusa sa leve strane

CTRL+M

Uklanjanje uvlačenja pasusa sa leve strane

CTRL+SHIFT+M

Kreiranje izvučenog prvog reda

CTRL+T

Smanjivanje izvlačenja prvog reda

CTRL+SHIFT+T

Uklanjanje oblikovanja pasusa

CTRL+Q

Kopiranje i redigovanje oblikovanja teksta

Željena radnja

Pritisnite

Prikaz grafičkih znakova koji neće biti odštampani

CTRL+SHIFT+* (ne može se koristiti zvezdica na numeričkoj tastaturi)

Redigovanje oblikovanja teksta

SHIFT+F1 (zatim izaberite tekst koji sadrži oblikovanje koje želite da redigujete)

Kopiranje oblikovanja

CTRL+SHIFT+C

Lepljenje oblikovanja

CTRL+SHIFT+V

Podešavanje proreda

Željena radnja

Pritisnite

Podešavanje jednostrukog proreda

CTRL+1

Podešavanje dvostrukog proreda

CTRL+2

Podešavanje proreda od 1,5 reda

CTRL+5

Dodavanje ili uklanjanje proreda koji prethodi pasusu.

CTRL+0 (nula)

Primena stilova na pasuse

Željena radnja

Pritisnite

Otvaranje okna zadatka Primeni stilove

CTRL+SHIFT+S

Otvaranje okna zadatka Stilovi

ALT+CTRL+SHIFT+S

Pokretanje automatskog oblikovanja

ALT+CTRL+K

Primena normalnog stila

CTRL+SHIFT+N

Primena stila „Naslov 1“

ALT+CTRL+1

Primena stila „Naslov 2“

ALT+CTRL+2

Primena stila „Naslov 3“

ALT+CTRL+3

Zatvaranje okna zadatka „Stilovi“

 1. Pritisnite taster F6 da biste izabrali okno zadatka Stilovi ukoliko ono već nije izabrano.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+RAZMAKNICA.

 3. Pomoću tastera sa strelicama izaberite stavku Zatvori, a zatim pritisnite taster ENTER.

Umetanje specijalnih znakova

Da biste umetnuli

Pritisnite

Polje

CTRL+F9

Prelom reda

SHIFT+ENTER

Prelom stranice

CTRL+ENTER

Prelom kolone

CTRL+SHIFT+ENTER

Crtu

ALT + CTRL + ZNAK MINUS (na numeričkoj tastaturi)

Srednju crtu

CTRL + znak minus (na numeričkoj tastaturi)

Opcionalnu crticu za prelamanje reda

CTRL+CRTICA

Neprelomivu crticu

CTRL+SHIFT+CRTICA

Razmak između reči na kome se ne može prelomiti red

CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA

Simbol autorskog prava

ALT+CTRL+C

Simbol registrovanog žiga

ALT+CTRL+R

Simbol žiga

ALT+CTRL+T

Tri tačke

ALT+CTRL+TAČKA

Otvoreni polunavodnik

CTRL+`(polunavodnik), `(polunavodnik)

Zatvoreni polunavodnik

CTRL+' (polunavodnik), ' (polunavodnik)

Otvoreni navodnik

CTRL+` (polunavodnik), SHIFT+' (polunavodnik)

Zatvoreni navodnik

CTRL+' (polunavodnik), SHIFT+' (polunavodnik)

Stavku automatskog teksta

ENTER (kada otkucate prvih nekoliko znakova imena stavke automatskog teksta i kada se pojavi ekranska napomena)

Umetanje znakova pomoću kodova znakova

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Umetanje Unikod znaka za navedeni Unikod (heksadecimalni) kôd znaka. Na primer, da biste umetnuli simbol valute evro ( Simbol valute evro ), otkucajte 20AC, a zatim držite pritisnut taster ALT i pritisnite taster X.

Kôd znaka, ALT+X

Dobijanje informacija o Unikod kodu izabranog znaka

ALT+X

Umetanje ANSI znaka za navedeni ANSI (decimalni) kôd znaka. Na primer, da biste umetnuli simbol valute evro, držite pritisnut taster ALT i otkucajte 0128 na numeričkoj tastaturi.

ALT+kôd znaka (na numeričkoj tastaturi)

Umetanje i uređivanje objekata

Umetanje objekta

 1. Pritisnite niz tastera ALT, N, J, a zatim taster J da biste otvorili dijalog Objekat.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali tip objekta, a zatim taster ENTER da biste kreirali objekat.

  • Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+TAB da biste prešli na karticu Kreiranje iz datoteke, pritisnite taster TAB, a zatim otkucajte ime datoteke objekta koji želite da umetnete ili potražite datoteku.

Uređivanje objekta

 1. Postavite kursor levo od objekta u dokumentu, a zatim izaberite objekat tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera SHIFT+STRELICA NADESNO.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+F10.

 3. Pritisnite taster TAB da biste došli do stavke Ime objekta, pritisnite taster ENTER, a zatim ponovo pritisnite taster ENTER.

Umetanje SmartArt grafike

 1. Pritisnite i otpustite niz tastera ALT, N, a zatim pritisnite taster M da biste izabrali SmartArt grafiku.

 2. Pritiskajte tastere sa strelicama da biste izabrali željeni tip grafike.

 3. Pritisnite taster TAB, a zatim pritiskajte tastere sa strelicama da biste izabrali grafiku koju želite da umetnete.

 4. Pritisnite taster ENTER.

Umetanje WordArt objekta

 1. Pritisnite i otpustite niz tastera ALT, N, a zatim pritisnite taster W da biste izabrali WordArt objekat.

 2. Pritiskajte tastere sa strelicama da biste izabrali željeni stil WordArt objekta, a zatim pritisnite taster ENTER.

 3. Otkucajte željeni tekst.

 4. Pritisnite taster ESC da biste izabrali WordArt objekat, a zatim koristite tastere sa strelicama za premeštanje objekta.

 5. Ponovo pritisnite taster ESC da biste se vratili u dokument.

Objedinjavanje pošte i polja

Napomena : Morate da pritisnete kombinaciju tastera ALT+M ili da izaberete karticu Pošiljke da biste koristili ove tasterske prečice.

Izvršavanje objedinjavanja pošte

Željena radnja

Pritisnite

Pregled objedinjavanja pošte

ALT+SHIFT+K

Objedinjavanje dokumenta

ALT+SHIFT+N

Štampanje objedinjenog dokumenta

ALT+SHIFT+M

Uređivanje dokumenta sa podacima za objedinjavanje pošte

ALT+SHIFT+E

Umetanje polja za objedinjavanje

ALT+SHIFT+F

Rad sa poljima

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Umetanje polja DATE

ALT+SHIFT+D

Umetanje polja LISTNUM

ALT+CTRL+L

Umetanje polja PAGE

ALT+SHIFT+P

Umetanje polja TIME

ALT+SHIFT+T

Umetanje praznog polja

CTRL+F9

Ažuriranje povezanih informacija u izvornom dokumentu programa Microsoft Word.

CTRL+SHIFT+F7

Ažuriranje izabranih polja

F9

Raskidanje veze sa poljem

CTRL+SHIFT+F9

Prebacivanje između izabranog koda polja i njegovog rezultata

SHIFT+F9

Prebacivanje između svih kodova polja i njihovih rezultata

ALT+F9

Pokretanje komande GOTOBUTTON ili komande MACROBUTTON iz polja koje prikazuje rezultate polja

ALT+SHIFT+F9

Prelazak na sledeće polje

F11

Prelazak na prethodno polje

SHIFT+F11

Zaključavanje polja

CTRL+F11

Otključavanje polja

CTRL+SHIFT+F11

Traka jezika

Podešavanje jezika za proveru

Svaki dokument ima podrazumevani jezik. On je obično isti kao podrazumevani jezik operativnog sistema računara. Međutim, ako dokument sadrži i reči ili fraze na nekom drugom jeziku, nije loše da podesite jezik za proveru za te reči. Tako ćete ne samo omogućiti proveru pravopisa i gramatike za te fraze, već će i asistivne tehnologije kao što su čitači ekrana moći da ih obrade.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje dijaloga Podešavanje jezika za proveru

ALT+R, U, L

Pregled liste jezika za proveru

STRELICA NADOLE

Podešavanje podrazumevanih jezika

ALT+R, L

Uključivanje uređivača metoda unosa za istočnoazijske jezike

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Uključivanje ili isključivanje japanskog uređivača ulaznog metoda (IME) na tastaturi sa 101 tasterom

ALT+~

Uključivanje ili isključivanje uređivača metoda unosa (IME) za japanski na tastaturi sa 101 tasterom

Desni taster ALT

Uključivanje ili isključivanje uređivača metoda unosa (IME) za kineski na tastaturi sa 101 tasterom

CTRL+RAZMAKNICA

Reference za funkcijske tastere

Funkcijski tasteri

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Dobijanje pomoći ili poseta lokacije Office.com.

F1

Premeštanje teksta ili grafike

F2

Ponavljanje poslednje radnje

F4

Izbor komande Idi na (kartica Početak)

F5

Prelazak na sledeće okno ili okvir

F6

Izbor komande Pravopis (kartica Redigovanje)

F7

Proširivanje izbora

F8

Ažuriranje izabranih polja

F9

Prikaz saveta o tasterskim prečicama

F10

Prelazak na sledeće polje

F11

Izbor komande Sačuvaj kao

F12

SHIFT+funkcijski tasteri

Željena radnja

Pritisnite

Pokretanje pomoći prilagođene kontekstu ili prikaz primenjenog oblika

SHIFT+F1

Kopiranje teksta

SHIFT+F2

Promena veličine slova

SHIFT+F3

Ponavljanje radnje Pronađi ili Idi na

SHIFT+F4

Premeštanje na poslednju promenu

SHIFT+F5

Povratak na prethodno okno ili okvir (kada pritisnete taster F6)

SHIFT+F6

Izbor komande Rečnik sinonima (kartica Redigovanje, grupa Provera)

SHIFT+F7

Smanjivanje veličine izbora

SHIFT+F8

Prebacivanje između koda polja i njegovog rezultata

SHIFT+F9

Prikaz priručnog menija

SHIFT+F10

Prelazak na prethodno polje

SHIFT+F11

Izbor komande Sačuvaj

SHIFT+F12

CTRL+funkcijski tasteri

Željena radnja

Pritisnite

Razvijanje ili skupljanje trake.

CTRL+F1

Izbor komande Pregled pre štampanja

CTRL+F2

Isecanje u skladište

CTRL+F3

Zatvaranje prozora

CTRL+F4

Prelazak na sledeći prozor

CTRL+F6

Umetanje praznog polja

CTRL+F9

Uvećavanje prozora dokumenta

CTRL+F10

Zaključavanje polja

CTRL+F11

Izbor komande Otvori

CTRL+F12

CTRL+SHIFT+funkcijski tasteri

Željena radnja

Pritisnite

Umetanje sadržaja skladišta

CTRL+SHIFT+F3

Uređivanje obeleživača

CTRL+SHIFT+F5

Povratak na prethodni prozor

CTRL+SHIFT+F6

Ažuriranje povezanih informacija u izvornom dokumentu programa Word.

CTRL+SHIFT+F7

Proširivanje izbora ili bloka

CTRL+SHIFT+F8, a zatim pritisnite taster sa strelicom

Raskidanje veze sa poljem

CTRL+SHIFT+F9

Otključavanje polja

CTRL+SHIFT+F11

Izbor komande Odštampaj

CTRL+SHIFT+F12

ALT+funkcijski tasteri

Željena radnja

Pritisnite

Prelazak na sledeće polje

ALT+F1

Kreiranje novog Sastavni blok

ALT+F3

Izađite iz programa Word.

ALT+F4

Vraćanje veličine prozora programa u prethodno stanje

ALT+F5

Povratak sa otvorenog dijaloga na dokument u dijalozima koji to podržavaju

ALT+F6

Pronalaženje sledeće pravopisne ili gramatičke greške

ALT+F7

Pokretanje makroa

ALT+F8

Prebacivanje između svih kodova polja i njihovih rezultata

ALT+F9

Prikazivanje okna zadatka selekcija .

ALT+F10

Prikaz koda programa Microsoft Visual Basic

ALT+F11

ALT+SHIFT+funkcijski tasteri

Željena radnja

Pritisnite

Prelazak na prethodno polje

ALT+SHIFT+F1

Izbor komande Sačuvaj

ALT+SHIFT+F2

Pokretanje komande GOTOBUTTON ili komande MACROBUTTON iz polja koje prikazuje rezultate polja

ALT+SHIFT+F9

Prikaz menija ili poruke za dostupnu radnju

ALT+SHIFT+F10

Izbor dugmeta Sadržaj u kontejneru sadržaja kada je kontejner aktivan

ALT+SHIFT+F12

CTRL+ALT+funkcijski tasteri

Željena radnja

Pritisnite

Prikaz informacija Microsoft sistema

CTRL+ALT+F1

Izbor komande Otvori

CTRL+ALT+F2

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×