Tasterske prečice za Microsoft Outlook 2010

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Deo sadržaja iz ove teme možda nije primenljiv na neke jezike.

Pritisnite taster TAB da biste izabrali stavku Prikaži sve na vrhu teme, pritisnite taster ENTER, a zatim pritisnite tastere CTRL+P da biste odštampali ovu temu.

Napomena : Outlook nema opciju za izmenu ili prilagođavanje tasterskih prečica. Alternativne opcije ćete pronaći u ovom TechCenter članku.

Uobičajene procedure

Osnovna navigacija

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prebacivanje u poštu.

CTRL+1

Prebacivanje u kalendar.

CTRL+2

Prebacivanje na kontakte.

CTRL+3

Prebacivanje na zadatke.

CTRL+4

Prebacivanje na beleške.

CTRL+5

Prebacivanje na listu fascikli u oknu za navigaciju.

CTRL+6

Prebacivanje na prečice.

CTRL+7

Prebacivanje na sledeću poruku (kada je poruka otvorena)

CTRL+tačka

Prebacivanje na prethodnu poruku (kada je poruka otvorena)

CTRL+zarez

Premeštanje između okna za navigaciju, glavnog prozora programa Outlook, okna za čitanje i trake sa zaduženjima

CTRL+SHIFT+TAB ili SHIFT+TAB

Premeštanje između prozora programa Outlook, manjih okana u oknu za navigaciju, okna za čitanje i odeljaka na traci sa zaduženjima

TAB

Premeštanje između prozora programa Outlook, manjih okana u oknu za navigaciju, okna za čitanje i odeljaka u rokovniku i prikazivanje tasterskih prečica na traci programa Outlook

F6

Kretanje po redovima zaglavlja poruke u oknu za navigaciju ili otvorenoj poruci

CTRL+TAB

Kretanje po oknu za navigaciju.

Tasteri sa strelicama

Prelazak u drugu fasciklu.

CTRL+Y

Prelazak na polje Pretraga.

F3 ili CTRL+E

Prelazak na prethodnu poruku u oknu za čitanje

ALT+STRELICA NAGORE ili CTRL+ZAREZ ili ALT+PAGE UP

Jedna stranica teksta nadole u oknu za čitanje

RAZMAKNICA

Jedna stranica teksta nagore u oknu za čitanje

SHIFT+RAZMAKNICA

Razvijanje ili skupljanje grupe na listi poruka e-pošte.

STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO

Vraćanje na prethodni prikaz u glavnom prozoru programa Outlook

ALT+B ili ALT+STRELICA NALEVO

Prelazak na sledeći prikaz u glavnom prozoru programa Outlook

ALT+STRELICA NADESNO

Izbor Info trake i prikaz menija sa komandama ukoliko je dostupan

CTRL+SHIFT+W

Pretraživanje

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Pronalaženje poruke ili neke druge stavke

CTRL+E

Brisanje rezultata pretrage

ESC

Razvijanje pretrage da biste uključili Sve stavke pošte, Sve stavke kalendaraili Sve stavke kontakata, u zavisnosti od prikaza koji ste u.

CTRL+ALT+A

Korišćenje opcije Više opcija traženja

CTRL+SHIFT+F

Kreiranje fascikle za pretragu

CTRL+SHIFT+P

Pretraga teksta unutar otvorene stavke.

F4

Pronalaženje i zamena teksta, simbola ili nekih komandi za oblikovanje. Funkcioniše u oknu za čitanje u otvorenoj stavci.

CTRL+H

Proširivanje pretrage uključivanjem stavki iz trenutne fascikle

CTRL+ALT+K

Proširivanje pretrage uključivanjem potfascikli

CTRL+ALT+Z

Zastavice

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Otvaranje dijaloga Označavanje praćenja zastavicom u cilju dodeljivanja zastavice

CTRL+SHIFT+G

Boje kategorija

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Brisanje izabrane kategorije sa liste u dijalogu Kategorije boja

ALT+D

Kreiranje stavke ili datoteke

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Kreiranje zakazane obaveze

CTRL+SHIFT+A

Kreiranje kontakta

CTRL+SHIFT+C

Kreiranje spiska kontakata.

CTRL+SHIFT+L

Kreiranje faksa

CTRL+SHIFT+X

Kreiranje fascikle

CTRL+SHIFT+E

Kreiranje stavke u dnevniku

CTRL+SHIFT+J

Kreiranje poziva za sastanak

CTRL+SHIFT+Q

Kreiranje poruke

CTRL+SHIFT+M

Kreiranje beleške

CTRL+SHIFT+N

Kreiranje Microsoft Office dokumenta

CTRL+SHIFT+H

Objavljivanje u ovoj fascikli

CTRL+SHIFT+S

Objavljivanje odgovora u ovoj fascikli

CTRL+T

Kreiranje fascikle za pretragu

CTRL+SHIFT+P

Kreiranje zadatka

CTRL+SHIFT+K

Kreiranje zahteva za zadatak

CTRL+SHIFT+U

Procedure u svim stavkama

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Čuvanje (osim u modulu „Zadaci“)

CTRL+S ili SHIFT+F12

Čuvanje i zatvaranje (osim u modulu „Pošta“)

ALT+S

Čuvanje kao (samo u modulu „Pošta“)

F12

Opoziv radnje

CTRL+Z ili ALT+BACKSPACE

Brisanje stavke

CTRL+D

Štampanje

CTRL+P

Kopiranje stavke

CTRL+SHIFT+Y

Premeštanje stavke

CTRL+SHIFT+V

Provera imena

CTRL+K

Provera pravopisa

F7

Označavanje zastavicom za praćenje

CTRL+SHIFT+G

Prosleđivanje

CTRL+F

Slanje, objavljivanje ili pozivanje svih

ALT+S

Omogućavanje uređivanja u polju (osim u prikazu pošte ili ikone)

F2

Levo poravnavanje teksta

CTRL+L

Centriranje teksta

CTRL+E

Desno poravnavanje teksta

CTRL+R

E-pošte

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prebacivanje u prijemno poštansko sanduče

CTRL+SHIFT+I

Prebacivanje u otpremno poštansko sanduče

CTRL+SHIFT+O

Izbor naloga sa kojeg se šalje poruka

CTRL + TAB (sa fokusom na polju ), a zatim TAB na dugme Nalozi

Provera imena

CTRL+K

Slanje

ALT+S

Odgovaranje na poruku

CTRL+R

Odgovaranje svima na poruku

CTRL+SHIFT+R

Odgovaranje na zahtev za sastanak

CTRL+ALT+R

Prosleđivanje poruke

CTRL+F

Označavanje da poruka nije neželjena

CTRL+ ALT+J

Prikaz blokiranog spoljnog sadržaja (u poruci)

CTRL+SHIFT+I

Objavljivanje u fascikli

CTRL+ SHIFT+S

Primenjivanje normalnog stila

CTRL+SHIFT+N

Provera novih poruka

CTRL+M ili F9

Prelazak na prethodnu poruku

STRELICA NAGORE

Prelazak na sledeću poruku

STRELICA NADOLE

Kreiranje poruke (u modulu „Pošta“)

CTRL+N

Kreiranje poruke (iz bilo kog prikaza programa Outlook)

CTRL+SHIFT+M

Otvaranje primljene poruke

CTRL+O

Brisanje i zanemarivanje razgovora

CTRL+DELETE

Otvaranje adresara

CTRL+SHIFT+B

Dodavanje zastavice za brzo obeležavanje neotvorenoj poruci

INSERT

Prikaz dijaloga Označavanje zastavicom za praćenje

CTRL+SHIFT+G

Označavanje poruke kao pročitane

CTRL+Q

Označavanje poruke kao nepročitane

CTRL+U

Otvaranje saveta u vezi sa poštom u izabranoj poruci

CTRL+SHIFT+W

Pronalaženje ili zamena

F4

Pronalaženje sledeće stavke

SHIFT+F4

Slanje

CTRL+ENTER

Štampanje

CTRL+P

Prosleđivanje

CTRL+F

Prosleđivanje priloga

CTRL+ALT+F

Prikaz svojstava za izabranu stavku

ALT+ENTER

Kreiranje multimedijalne poruke

CTRL+SHIFT+U

Kreiranje tekstualne poruke

CTRL+SHIFT+T

Označavanje za preuzimanje

CTRL+ALT+M

Opoziv označavanja za preuzimanje

CTRL+ALT+U

Prikaz toka slanja/prijema

CTRL+B (kada je slanje/prijem u toku)

Kalendar

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Kreiranje zakazane obaveze (u modulu „Kalendar“)

CTRL+N

Kreiranje zakazane obaveze (u bilo kom prikazu programa Outlook)

CTRL+SHIFT+A

Kreiranje poziva za sastanak

CTRL+SHIFT+Q

Prosleđivanje zakazane obaveze ili sastanka

CTRL+F

Odgovaranje na poziv za sastanak putem poruke

CTRL+R

Odgovaranje svima na poziv za sastanak putem poruke

CTRL+SHIFT+R

Prikaz 10 dana u kalendaru

ALT+0

Prikaz jednog dana u kalendaru

ALT+1

Prikaz 2 dana u kalendaru

ALT+2

Prikaz 3 dana u kalendaru

ALT+3

Prikaz 4 dana u kalendaru

ALT+4

Prikaz 5 dana u kalendaru

ALT+5

Prikaz 6 dana u kalendaru

ALT+6

Prikaz 7 dana u kalendaru

ALT+7

Prikaz 8 dana u kalendaru

ALT+8

Prikaz 9 dana u kalendaru

ALT+9

Prelazak na datum

CTRL+G

Prebacivanje na mesečni prikaz

ALT+=7 ili CTRL+ALT+4

Prelazak na sledeći dan

CTRL+STRELICA NADESNO

Prelazak na sledeću sedmicu

Alt+STRELICA NADOLE

Prelazak na sledeći mesec

ALT+PAGE DOWN

Prelazak na prethodni dan

CTRL+STRELICA NALEVO

Prelazak na prethodnu sedmicu

ALT+STRELICA NAGORE

Prelazak na prethodni mesec

ALT+PAGE UP

Prelazak na početak sedmice

ALT+HOME

Prelazak na kraj sedmice

ALT+END

Prebacivanje na prikaz celih sedmica

ALT+ZNAK MINUS ili CTRL+ALT+3

Prebacivanje na prikaz radnih sedmica

CTRL+ALT+2

Prelazak na prethodnu zakazanu obavezu

CTRL+ZAREZ ili CTRL+SHIFT+ZAREZ

Prelazak na sledeću zakazanu obavezu

CTRL+TAČKA ili CTRL+SHIFT+TAČKA

Podešavanje ponavljanja za otvorenu zakazanu obavezu ili sastanak

CTRL+G

Takođe pogledajte tabele „Dnevni/sedmični/mesečni prikaz kalendara“ i „Navigator datuma“ u odeljku „Prikazi“

Kontakti

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Pozivanje novog broja

CTRL+SHIFT+D

Pronalaženje kontakta ili neke druge stavke (Pretraga)

F3 ili CTRL+E

Unos imena u polje Pretraživanje adresara

F11

U prikazu kartice ili vizitkartu kontakata, idite na prvi kontakt koji počinje određenim slovom.

SHIFT+slovo

Izbor svih kontakata

CTRL+A

Kreirajte poruku koja koristi izabranim kontaktom kao temom.

CTRL+F

Kreiranje stavke u dnevniku za izabrani kontakt

CTRL+J

Kreiranje kontakta (u modulu „Kontakti“)

CTRL+N

Kreiranje kontakta (iz bilo kog prikaza programa Outlook)

CTRL+SHIFT+C

Otvorite obrazac za kontakt koji koristi izabrani kontakt.

CTRL+O

Kreiranje spiska kontakata.

CTRL+SHIFT+L

Štampanje

CTRL+P

Ažuriranje liste članova liste kontakata.

F5

Prelazak u drugu fasciklu

CTRL+Y

Otvaranje adresara

CTRL+SHIFT+B

Korišćenje opcije Više opcija traženja

CTRL+SHIFT+F

Otvaranje sledećeg kontakta na listi u otvorenom kontaktu

CTRL+SHIFT+TAČKA

Pronalaženje kontakta

F11

Zatvaranje kontakta

ESC

Slanje faksa izabranom kontaktu

CTRL+SHIFT+X

Otvaranje dijaloga Provera adrese

ALT+O

Prikaz informacije E-pošta 1 u obrascu za kontakt, u odeljku Internet

ALT+SHIFT+1

Prikaz informacije E-pošta 2 u obrascu za kontakt, u odeljku Internet

ALT+SHIFT+2

Prikaz informacije E-pošta 3 u obrascu za kontakt, u odeljku Internet

ALT+SHIFT+3

U dijalogu Elektronske vizitkarte

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Otvaranje liste Dodaj

ALT+A

Izaberite tekst u polju oznaka kada je izabrano polje koje ima dodeljenom oznakom.

ALT+B

Otvaranje dijaloga Dodavanje slike u karticu

ALT+H

Postavite kursor na početak okvira za Uređivanje .

ALT+E

Biranje okna Polja

ALT+F

Biranje padajuće liste Poravnavanje slike

ALT+G

Biranje palete boja za pozadinu

ALT+K, zatim taster ENTER

Biranje padajuće liste Raspored

ALT+L

Uklanjanje izabranog polja iz okna Polja

ALT+R

Zadaci

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prikazivanje ili skrivanje trake sa zaduženjima

ALT+F2

Prihvatanje zahteva za zadatak

ALT+H

Odbijanje zahteva za zadatak

ALT+O

Pronalaženje zadatka ili neke druge stavke

CTRL+E

Otvaranje dijaloga Prelazak na fasciklu

CTRL+Y

Kreiranje zadatka (u modulu „Zadaci“)

CTRL+N

Kreiranje zadatka (iz bilo kog prikaza programa Outlook)

CTRL+SHIFT+K

Otvaranje izabrane stavke

CTRL+O

Štampanje izabrane stavke

CTRL+P

Biranje svih stavki

CTRL+A

Brisanje izabrane stavke

CTRL+D

Prosleđivanje zadatka u vidu priloga

CTRL+F

Kreiranje zahteva za zadatak

CTRL+SHIFT+ALT+U

Prebacivanje između okna za navigaciju, liste Zadaci i trake sa zaduženjima

TAB ili SHIFT+TAB

Otvaranje izabrane stavke u vidu stavke dnevnika

CTRL+J

Opoziv poslednje radnje

CTRL+Z

Označavanje stavke zastavicom ili označavanje stavke kao dovršene

INSERT

Oblikovanje teksta

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prikaz menija Oblikovanje

ALT+B

Prikaz dijaloga Font

CTRL+SHIFT+P

Prebacivanje sa velikih na mala slova i obrnuto (kada je izabran tekst)

SHIFT+F3

Oblikovanje slova kao umanjenih velikih slova

CTRL+SHIFT+K

Podebljavanje slova

CTRL+B

Dodavanje znakova za nabrajanje

CTRL+SHIFT+L

Prebacivanje slova u kurziv

CTRL+I

Povećavanje uvlačenja

CTRL+T

Smanjenje uvlačenja

CTRL+SHIFT+T

Levo poravnavanje

CTRL+L

Centriranje

CTRL+E

Podvlačenje

CTRL+U

Povećavanje veličine fonta

CTRL+] ili CTRL+SHIFT+>

Smanjenje veličine fonta

CTRL+[ ili CTRL+SHIFT+<

Isecanje

CTRL+X ili SHIFT+DELETE

Kopiranje

CTRL+C ili CTRL+INSERT

Napomena : CTRL + INSERT nije dostupno u oknu za čitanje.

Lepljenje

CTRL+V ili SHIFT+INSERT

Brisanje oblikovanja

CTRL+SHIFT+Z ili CTRL+RAZMAKNICA

Brisanje sledeće reči

CTRL+SHIFT+H

Razvlačenje pasusa da bi se uklopio između margina

CTRL+SHIFT+J

Primenjivanje stilova

CTRL+SHIFT+S

Kreiranje prvog reda bez izvlačenja

CTRL+T

Umetanje hiperveze

CTRL+K

Levo poravnavanje pasusa

CTRL+L

Desno poravnavanje pasusa

CTRL+R

Umanjivanje prvog reda bez izvlačenja

CTRL+SHIFT+T

Uklanjanje oblikovanja pasusa

CTRL+Q

Dodavanje Veb informacija stavkama

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Uređivanje URL adrese u telu stavke

Držite pritisnut taster CTRL, a zatim kliknite na dugme.

Umetanje hiperveze

CTRL+K

Štampanje

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Otvaranje kartice Štampanje u prikazu „Backstage“

Pritisnite tastere ALT + F, a zatim pritisnite taster P

Štampanje stavke u otvorenom prozoru

ALT+F, pritisnite taster P, a zatim pritisnite taster F i taster 1

Otvaranje dijaloga Podešavanje stranice iz prozora Pregled pre štampanja

ALT+P ili ALT+U

Izbor štampača iz prikaza Pregled pre štampanja

ALT+F, pritisnite taster P, a zatim pritisnite taster I

Definisanje stilova štampanja

ALT+F, pritisnite taster P, a zatim pritisnite taster L

Otvaranje stavke Opcije štampanja

ALT+F, pritisnite taster P, a zatim pritisnite taster R

Slanje/prijem

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Započinjanje slanja/prijema za sve definisane grupe za slanje/prijem kada je izabrana stavka Uključi ovu grupu u slanje/prijem (F9). Može da uključi zaglavlja, cele stavke, navedene fascikle, stavke manje od određene veličine ili bilo koju kombinaciju koju definišete

F9

Započinjanje slanja/prijema za trenutnu fasciklu preuzimanjem celih stavki (zaglavlja, stavke i svih priloga)

SHIFT+F9

Započinjanje slanja/prijema

CTRL+M

Definisanje grupa za slanje/prijem

CTRL+ALT+S

Visual Basic Editor

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Otvaranje programa Visual Basic Editor

ALT+F11

Makroi

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Reprodukcija makroa

ALT+F8

Obrasci

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Kreiranje Office InfoPath obrasca

Kliknite na InfoPath fasciklu, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+N

Odaberite Microsoft InfoPath obrazac.

CTRL+SHIFT+ALT+T

Vrh stranice

Prikazi

Tabelarni prikaz

Opšta upotreba

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Otvaranje stavke

ENTER

Biranje svih stavki

CTRL+A

Prelazak na stavku na dnu ekrana

PAGE DOWN

Prelazak na stavku na vrhu ekrana

PAGE UP

Povećavanje ili smanjivanje broja izabranih stavki za jednu stavku

SHIFT+STRELICA NAGORE ili SHIFT+STRELICA NADOLE

Prelazak na sledeću ili prethodnu stavku bez proširivanja selekcije

CTRL+STRELICA NAGORE ili CTRL+STRELICA NADOLE

Izbor ili otkazivanje izbora aktivne stavke

CTRL+razmaknica

Ako je izabrana grupa

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Razvijanje jedne izabrane grupe

STRELICA NADESNO

Skupljanje jedne izabrane grupe

STRELICA NALEVO

Izbor prethodne grupe

STRELICA NAGORE

Izbor sledeće grupe

STRELICA NADOLE

Izbor prve grupe

HOME

Izbor poslednje grupe

END

Izbor prve stavke na ekranu u razvijenoj grupi ili prve stavke van ekrana s desne strane

STRELICA NADESNO

Dnevni/sedmični/mesečni prikaz kalendara

Sva tri

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prikaz od 1 do 9 dana

ALT+taster za broj dana

Prikaz 10 dana

ALT+0 (nula)

Prebacivanje na sedmice

ALT+ZNAK MINUS

Prebacivanje na mesece

ALT+=

Premeštanje između fascikle Kalendar, pomoćne liste zadataka i liste fascikli

CTRL+TAB ili F6

Izbor prethodne zakazane obaveze

SHIFT+TAB

Prelazak na prethodni dan

STRELICA NALEVO

Prelazak na sledeći dan

STRELICA NADESNO

Prelazak na isti dan u sledećoj sedmici

Alt+STRELICA NADOLE

Prelazak na isti dan u prethodnoj sedmici

ALT+STRELICA NAGORE

Dnevni prikaz

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Izbor vremena kada počinje radni dan

HOME

Izbor vremena kada se završava radni dan

END

Izbor prethodnog perioda vremena

STRELICA NAGORE

Izbor sledećeg perioda vremena

STRELICA NADOLE

Izbor perioda vremena na vrhu ekrana

PAGE UP

Izbor perioda vremena na dnu ekrana

PAGE DOWN

Produžavanje ili skraćivanje izabranog vremena

SHIFT+STRELICA NAGORE ili SHIFT+STRELICA NADOLE

Premeštanje zakazane obaveze nagore ili nadole

Kada se kursor nalazi na zakazanoj obavezi, ALT + strelica nagore ili ALT + strelica nadole

Menjanje vremena početka ili završetka zakazane obaveze

Kada se kursor nalazi na zakazanoj obavezi, ALT + SHIFT + strelica nagore ili ALT + SHIFT + strelica nadole

Premeštanje izabrane stavke u isti dan u sledećoj sedmici

Alt+STRELICA NADOLE

Premeštanje izabrane stavke u isti dan u prethodnoj sedmici

ALT+STRELICA NAGORE

Sedmični prikaz

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prelazak na početak radnog vremena izabranog dana

HOME

Prelazak na kraj radnog vremena izabranog dana

END

Pomeranje prikaza izabranog dana za jednu stranicu nagore

PAGE UP

Pomeranje prikaza izabranog dana za jednu stranicu nadole

PAGE DOWN

Promena trajanja izabranog perioda vremena

SHIFT+STRELICA NALEVO, SHIFT+STRELICA NADESNO, SHIFT+STRELICA NAGORE ili SHIFT+STRELICA NADOLE; ili SHIFT+HOME ili SHIFT+END

Mesečni prikaz

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prelazak na prvi dan u sedmici

HOME

Prelazak na isti dan u sedmici na prethodnoj stranici

PAGE UP

Prelazak na isti dan u sedmici na sledećoj stranici

PAGE DOWN

Navigator datuma

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prelazak na prvi dan trenutne sedmice

ALT+HOME

Prelazak na poslednji dan trenutne sedmice

ALT+END

Prelazak na isti dan u prethodnoj sedmici

ALT+strelica nagore

Prelazak na isti dan u sledećoj sedmici

Alt+strelica nadole

Prikaz vizitkarti ili kartica sa adresama

Opšta upotreba

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Izbor određene kartice sa liste

Jedno ili više slova imena na koje je kartica popunjena ili imena polja po kojem vršite sortiranje

Izbor prethodne kartice

STRELICA NAGORE

Izbor sledeće kartice

STRELICA NADOLE

Izbor prve kartice na listi

HOME

Izbor poslednje kartice na listi

END

Izbor prve kartice na trenutnoj stranici

PAGE UP

Izbor prve kartice na sledećoj stranici

PAGE DOWN

Izbor najbliže kartice u sledećoj koloni

STRELICA NADESNO

Izbor najbliže kartice u prethodnoj koloni

STRELICA NALEVO

Izbor ili otkazivanje izbora aktivne kartice

CTRL+razmaknica

Proširivanje izbora na prethodnu karticu i otkazivanje izbora kartica posle početne tačke

SHIFT+strelica nagore

Proširivanje izbora na prethodnu karticu i otkazivanje izbora kartica pre početne tačke

SHIFT+strelica nadole

Proširivanje izbora na prethodnu karticu bez obzira na početnu tačku

CTRL+SHIFT+strelica nagore

Proširivanje izbora na sledeću karticu bez obzira na početnu tačku

CTRL+SHIFT+strelica nadole

Proširivanje izbora na prvu karticu na listi

SHIFT+HOME

Proširivanje izbora na poslednju karticu na listi

SHIFT+END

Proširivanje izbora na prvu karticu na prethodnoj stranici

SHIFT+PAGE UP

Proširivanje izbora na poslednju karticu na poslednoj stranici

SHIFT+PAGE DOWN

Premeštanje između polja na otvorenoj kartici

Uverite se da je na kartici izabrano polje da biste mogli da koristite sledeće tastere. Kada je kartica izabrana, kliknite na polje da biste ga izabrali.

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Premeštanje u sledeće polje i kontrolu

TAB

Premeštanje u prethodno polje i kontrolu

SHIFT+TAB

Zatvaranje aktivne kartice

ENTER

Premeštanje između znakova u polju

Uverite se da je na kartici izabrano polje da biste mogli da koristite sledeće tastere. Kada je kartica izabrana, kliknite na polje da biste ga izabrali.

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Dodavanje reda u polje sa više redova

ENTER

Premeštanje na početak reda

HOME

Premeštanje na kraj reda

END

Premeštanje na početak polja sa više redova

PAGE UP

Premeštanje na kraj polja sa više redova

PAGE DOWN

Premeštanje na prethodni red u polju sa više redova

STRELICA NAGORE

Premeštanje na sledeći red u polju sa više redova

STRELICA NADOLE

Premeštanje na prethodni znak u polju

STRELICA NALEVO

Premeštanje na sledeći znak u polju

STRELICA NADESNO

Prikaz vremenske ose (modul „Zadaci“ ili „Dnevnik“)

Kada je izabrana stavka

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Izbor prethodne stavke

STRELICA NALEVO

Izbor sledeće stavke

STRELICA NADESNO

Izbor nekoliko susednih stavki

SHIFT+strelica nalevo ili SHIFT+strelica nadesno

Izbor nekoliko nesusednih stavki

CTRL+strelica nalevo+razmaknica ili CTRL+strelica nadesno+razmaknica

Otvaranje izabranih stavki

ENTER

Izbor prve stavke na vremenskoj osi (ako stavke nisu grupisane) ili prve stavke u grupi.

HOME

Izbor poslednje stavke na vremenskoj osi (ako stavke nisu grupisane) ili poslednje stavke u grupi.

END

Prikaz (bez izbora) prve stavke na vremenskoj osi (ako stavke nisu grupisane) ili prve stavke u grupi.

CTRL+HOME

Prikaz (bez izbora) poslednje stavke na vremenskoj osi (ako stavke nisu grupisane) ili poslednje stavke u grupi.

CTRL+END

Kada je izabrana grupa

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Razvijanje grupe

ENTER ili STRELICA NADESNO

Skupljanje grupe

ENTER ili strelica nalevo

Izbor prethodne grupe

STRELICA NAGORE

Izbor sledeće grupe

Strelica nadole

Izbor prve grupe na vremenskoj osi

HOME

Izbor poslednje grupe na vremenskoj osi

END

Izbor prve stavke na ekranu u razvijenoj grupi ili prve stavke van ekrana s desne strane

STRELICA NADESNO

Kada je na vremenskoj skali izabrana jedinica vremena za dane

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Premeštanje unazad u vremenskim pomacima koji su isti kao oni prikazani na vremenskoj skali

STRELICA NALEVO

Premeštanje unapred u vremenskim pomacima koji su isti kao oni prikazani na vremenskoj skali

STRELICA NADESNO

Prebacivanje između aktivnog prikaza, fascikli „Rokovnik“, „Pretraga“, „Dnevnik“ i nazad na aktivni prikaz

TAB i SHIFT+TAB

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. Jer u članku mašinskog prevede mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×