Tasterske prečice za Access

Tasterske prečice možete da koristite za brz pristup često korišćenim komandama ili operacijama. Sledeći odeljci navode tasterske prečice koje su dostupne u programu Microsoft Access 2010. Tasterske prečice takođe možete da koristite da biste premestili fokus na meni, komandu ili kontrolu bez korišćenja miša.

Opšte tasterske prečice

Globalne tasterske prečice za Access

Otvaranje baza podataka

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje nove baze podataka

CTRL+N

Otvaranje postojeće baze podataka

CTRL+O

Izlaz iz programa Access 2010

ALT+F4

Štampanje i čuvanje

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Štampanje trenutnog ili izabranog objekta

CTRL+P

Otvaranje dijaloga Štampanje iz prozora Pregled pre štampanja

P ili CTRL+P

Otvaranje dijaloga Podešavanje stranice iz prozora Pregled pre štampanja

S

Otkazivanje pregleda pre štampanja ili pregleda rasporeda

C ili ESC

Čuvanje objekta baze podataka

CTRL+S ili SHIFT+F12

Otvaranje dijaloga Sačuvaj kao

F12

Korišćenje kombinovanog okvira ili okvira sa listom

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje kombinovanog okvira

F4 ili ALT+STRELICA NADOLE

Osvežavanje sadržaja okvira sa listom ili kombinovanog okvira polje za pretraživanje

F9

Pomeranje za jedan red nadole

STRELICA NADOLE

Pomeranje za jednu stranicu nadole

PAGE DOWN

Pomeranje za jedan red nagore

STRELICA NAGORE

Pomeranje za jednu stranicu nagore

PAGE UP

Izlazak iz kombinovanog okvira ili okvira sa listom

TAB

Pronalaženje i zamena teksta ili podataka

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje kartica Pronalaženje u dijalogu Pronalaženje i zamena (samo prikaz lista sa podacima i prikaz obrasca)

CTRL+F

Otvaranje kartice Zamena u dijalogu Pronalaženje i zamena (samo prikaz lista sa podacima i prikaz obrasca)

CTRL+H

Pronalaženje sledećeg pojavljivanja teksta koje je navedeno u dijalogu Pronalaženje i zamena kada je dijalog zatvoren (samo prikaz lista sa podacima i prikaz obrasca)

SHIFT+F4

Rad u prikazu dizajna

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prebacivanje između režima uređivanja (sa prikazanim mestom umetanja) i režim navigacije u listu sa podacima. Kada radite u obrascu ili izveštaju, pritisnite taster ESC da biste napustili režim navigacije.

F2

Prebacivanje na list sa svojstvima (prikaz dizajna u obrascima i izveštajima u Access bazama podataka i Access projektima)

F4

Prebacivanje u prikaz obrasca iz prikaza dizajna

F5

Prebacivanje između gornjih i donjih delova prozora (prikaz dizajna upita i prozor „Napredni filter/sortiranje“)

F6

Kruženje kroz koordinatnu mrežu polja, svojstva polja, okno za navigaciju, tasterske prečice u sistemu za pristup sa tastature, kontrole zuma i traku za bezbednost (prikaz dizajna tabela)

F6

Otvaranje dijaloga Izbor izrade (prozor prikaza dizajna obrazaca i izveštaja)

F7

Otvaranje programa Visual Basic Editor iz izabranog svojstva u listu sa svojstvima obrasca ili izveštaja

F7

Prebacivanje iz programa Visual Basic Editor u prikaz dizajna obrasca ili izveštaja

SHIFT+F7 ili ALT+F11

Uređivanje kontrola u prikazu dizajna obrasca i izveštaja

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Kopiranje izabrane kontrole u ostavu

CTRL+C

Isecanje izabrane kontrole i njeno kopiranje u ostavu

CTRL+X

Lepljenje sadržaja ostave u gornji levi ugao izabranog odeljka

CTRL+V

Premeštanje izabrane kontrole nadesno (osim kontrola koje su deo rasporeda)

STRELICA NADESNO ili CTRL+STRELICA NADESNO

Premeštanje izabrane kontrole nalevo (osim kontrola koje su deo rasporeda)

STRELICA NALEVO ili CTRL+STRELICA NALEVO

Premeštanje izabrane kontrole nagore

STRELICA NAGORE ili CTRL+STRELICA NAGORE

Premeštanje izabrane kontrole nadole

STRELICA NADOLE ili CTRL+STRELICA NADOLE

Povećanje visine izabrane kontrole

SHIFT+STRELICA NADOLE

Povećanje širine izabrane kontrole

Napomena : Ako se koristi sa kontrolama koje se nalaze u rasporedu, celom rasporedu se menja veličina

SHIFT+STRELICA NADESNO

Smanjenje visine izabrane kontrole

SHIFT+STRELICA NAGORE

Smanjenje širine izabrane kontrole

Napomena : Ako se koristi sa kontrolama koje se nalaze u rasporedu, celom rasporedu se menja veličina

SHIFT+STRELICA NALEVO

Operacije sa prozorima

Microsoft Access 2010 podrazumevano prikazuje baze podataka kao dokumente sa karticama. Da biste koristili dokumente u prozorima, Izaberite karticu Datoteka., a zatim izaberite stavku Opcije. U dijalogu Access opcije izaberite stavku Trenutna baza podataka, a zatim u okviru Opcije prozora dokumenta kliknite na dugme Preklopljeni prozori.

Napomena : Moraćete da zatvorite i ponovo otvorite trenutnu bazu podataka da bi opcija stupila na snagu.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Uključivanje/isključivanje okna za navigaciju

F11

Kružno kretanje između otvorenih prozora

CTRL+F6

Vraćanje izabranog umanjenog prozora kada su svi prozori umanjeni

ENTER

Uključivanje režima za promenu veličine za aktivni prozor kada nije uvećan; pritisnite tastere sa strelicama da biste promenili veličinu prozora

CTRL+F8

Prikaz kontrolnog menija

ALT+RAZMAKNICA

Prikaz priručnog menija

SHIFT+F10

Zatvaranje aktivnog prozora

CTRL+W ili CTRL+F4

Prebacivanje između programa Visual Basic Editor i prethodnog aktivnog prozora

ALT+F11

Rad sa čarobnjacima

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje fokusa unapred između kontrola u čarobnjaku

TAB

Premeštanje na sledeću stranicu čarobnjaka

ALT+N

Premeštanje na prethodnu stranicu čarobnjaka

ALT+B

Dovršavanje čarobnjaka

ALT+F

Razno

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikaz cele adrese hiperveze za izabranu hipervezu

F2

Provera pravopisa

F7

Otvaranje polja za zumiranje radi jednostavnog unosa izraza i drugog teksta u male oblasti za unos

SHIFT+F2

Prikaz lista sa svojstvima u prikazu dizajna

ALT+ENTER

Izlaz iz programa Access ili zatvaranje dijaloga

ALT+F4

Pozivanje alatke za izradu

CTRL+F2

Premeštanje unapred između prikaza kada se nalazite u tabeli, upitu, obrascu, izveštaju, na stranici, listi izvedene tabele, u izveštaju izvedenog grafikona, uskladištenoj proceduri ili funkciji Access projekta (.adp). Ako su dostupni dodatni prikazi, uzastopno pritiskanje tastera će vas premestiti na sledeći dostupni prikaz.

CTRL+STRELICA NADESNO ili CTRL+ZAREZ (,)

Premeštanje unazad između prikaza kada se nalazite u tabeli, upitu, obrascu, izveštaju, na stranici, listi izvedene tabele, u izveštaju izvedenog grafikona, uskladištenoj proceduri ili .adp funkciji. Ako su dostupni dodatni prikazi, uzastopno pritiskanje tastera će vas premestiti na prethodni prikaz.

Napomena : CTRL+TAČKA (.) ne radi pod svim uslovima sa svim objektima.

CTRL+STRELICA NALEVO ili CTRL+TAČKA (.)

Tasterske prečice okna za navigaciju

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prelazak u polje za pretragu okna za navigaciju sa bilo koje lokacije u bazi podataka.

ALT+CTRL+F

Uređivanje liste objekata i navigacija kroz nju

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Preimenovanje izabranog objekta

F2

Pomeranje za jedan red nadole

STRELICA NADOLE

Pomeranje za jedan prozor nadole

PAGE DOWN

Pomeranje na poslednji objekat

END

Pomeranje za jedan red nagore

STRELICA NAGORE

Pomeranje za jedan prozor nagore

PAGE UP

Pomeranje na prvi objekat

HOME

Navigacija kroz objekte i njihovo otvaranje

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje izabrane tabele ili upita u prikazu lista sa podacima

ENTER

Otvaranje izabranog obrasca ili izveštaja

ENTER

Pokretanje izabranog makroa

ENTER

Otvaranje izabrane tabele, upita, obrasca, izveštaja, stranice za pristup podacima, makroa ili modula u prikazu dizajna

CTRL+ENTER

Prikaz prozora „Immediate“ (Trenutni odziv) u programu Visual Basic Editor

CTRL+G

Rad sa menijima

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikaz priručnog menija

SHIFT+F10

Prikaz tasterskih prečica

ALT ili F10

Prikaz menija ikone programa (na naslovnoj traci programa)

ALT+RAZMAKNICA

Kada je vidljiv meni ili podmeni, izbor sledeće ili prethodne komande

STRELICA NADOLE ili STRELICA NAGORE

Izbor menija nalevo ili nadesno; odnosno, ako je podmeni vidljiv, prebacivanje između glavnog menija i podmenija

STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO

Izbor prve ili poslednje komande u meniju ili podmeniju

HOME ili END

Istovremeno zatvaranje vidljivog menija i podmenija

ALT

Zatvaranje vidljivog menija; odnosno, ako je vidljiv podmeni, zatvaranje samo podmenija

ESC

Rad u prozorima i dijalozima

Korišćenje prozora programa

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prebacivanje na sledeći program

ALT+TAB

Prebacivanje na prethodni program

ALT+SHIFT+TAB

Prikaz Windows Start menija

CTRL+ESC

Zatvaranje aktivnog prozora baze podataka

CTRL+W

Prebacivanje na sledeći prozor baze podataka

CTRL+F6

Prebacivanje na prethodni prozor baze podataka

CTRL+SHIFT+F6

Vraćanje izabranog umanjenog prozora kada su svi prozori umanjeni

ENTER

Korišćenje dijaloga

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prebacivanje na sledeću karticu u dijalogu

CTRL+TAB

Prebacivanje na prethodnu karticu u dijalogu

CTRL+SHIFT+TAB

Premeštanje na sledeću opciju ili grupu opcija

TAB

Premeštanje na prethodnu opciju ili grupu opcija

SHIFT+TAB

Premeštanje između opcija u izabranom okviru padajuće liste ili premeštanje između nekih opcija u grupi opcija

Tasteri sa strelicama

Izvršavanje radnje koja je dodeljena izabranom dugmetu; potvrda ili opoziv izbora u polju za potvrdu

RAZMAKNICA

Premeštanje na opciju po prvom slovu u imenu opcije u okviru padajuće liste

Taster sa slovom za prvo slovo u željenom imenu opcije (kada je izabran okvir padajuće liste)

Izbor opcije odnosno potvrda ili opoziv izbora u polju za potvrdu po podvučenom slovu u imenu opcije

ALT+taster sa slovom

Otvaranje izabranog okvira padajuće liste

ALT+STRELICA NADOLE

Zatvaranje izabranog okvira padajuće liste

ESC

Izvršavanje radnje koja je dodeljena podrazumevanom dugmetu u dijalogu

ENTER

Otkazivanje komande i zatvaranje dijaloga

ESC

Zatvaranje dijaloga

ALT+F4

Uređivanje u okviru za tekst

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje na početak unosa

HOME

Premeštanje na kraj unosa

END

Pomeranje za jedan znak nalevo ili nadesno

STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO

Premeštanje za jednu reč nalevo ili nadesno

CTRL+STRELICA NALEVO ili CTRL+STRELICA NADESNO

Izbor od mesta umetanja do početka tekstualne stavke

SHIFT+HOME

Izbor od mesta umetanja do kraja tekstualne stavke

SHIFT+END

Promena izbora za jedan znak nalevo

SHIFT+STRELICA NALEVO

Promena izbora za jedan znak nadesno

SHIFT+STRELICA NADESNO

Promena izbora za jednu reč nalevo

CTRL+SHIFT+STRELICA NALEVO

Promena izbora za jednu reč nadesno

CTRL+SHIFT+STRELICA NADESNO

Rad sa listovima sa svojstvima

Korišćenje lista sa svojstvima sa obrascem ili izveštajem u prikazu dizajna

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje između kartica lista sa svojstvima

F4

Premeštanje između opcija na kontrolnoj padajućoj listi jednu po jednu stavku

STRELICA NADOLE ili STRELICA NAGORE

Premeštanje između opcija na kontrolnoj padajućoj listi pet stavki istovremeno

PAGE DOWN ili PAGE UP

Premeštanje na kartice lista sa svojstvima iz kontrolne padajuće liste

TAB

Premeštanje između kartica lista sa svojstvima sa izabranom karticom, ali bez izabranog svojstva

STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO

Kada je svojstvo već izabrano, pomeranje nadole za jedno svojstvo na kartici

TAB

Kada je svojstvo izabrano, pomeranje nagore za jedno svojstvo na kartici; odnosno, ako ste već na vrhu, pomeranje na karticu

SHIFT+TAB

Premeštanje unapred između kartica kada je svojstvo izabrano

CTRL+TAB

Premeštanje unazad između kartica kada je svojstvo izabrano

CTRL+SHIFT+TAB

Korišćenje lista sa svojstvima sa tabelom ili upitom

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje između kartica lista sa svojstvima

F4

Kada je kartica izabrana, ali svojstvo nije izabrano, premeštanje između kartica lista sa svojstvima

STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO

Premeštanje na kartice lista sa svojstvima kada je svojstvo izabrano

CTRL+TAB

Premeštanje na prvo svojstvo kartice kada svojstvo nije izabrano

TAB

Premeštanje nadole za jedno svojstvo na kartici

TAB

Premeštanje nagore za jedno svojstvo na kartici; odnosno, ako se već nalazite na vrhu, izbor same kartice

SHIFT+TAB

Premeštanje unapred između kartica kada je svojstvo izabrano

CTRL+TAB

Premeštanje unazad između kartica kada je svojstvo izabrano

CTRL+SHIFT+TAB

Rad sa oknom Lista polja

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prebacivanje na okno Lista polja

ALT+F8

Dodavanje izabranog polje u sekciju sa detaljima obrasca ili izveštaja

ENTER

Premeštanje nagore ili nadole u oknu Lista polja

STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE

Premeštanje u gornje okno Lista polja iz donjeg okna

SHIFT+TAB

Premeštanje u donje okno Lista polja iz gornjeg okna

TAB

Tasterske prečice za korišćenje prozora za pomoć

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor sledećeg skrivenog teksta ili hiperveze odnosno izbor stavke Prikaži sve ili Sakrij sve na vrhu teme

TAB

Izbor prethodnog skrivenog teksta ili hiperveze odnosno dugmeta Prikaz pregledača na vrhu članka na veb lokaciji Microsoft Office

SHIFT+TAB

Izvršavanje radnje za izabrane stavke Prikaži sve, Sakrij sve, skriveni tekst ili hipervezu

ENTER

Premeštanje na prethodnu temu pomoći

ALT+STRELICA NALEVO

Premeštanje na sledeću temu pomoći

ALT+STRELICA NADESNO

Otvaranje dijaloga Štampanje

CTRL+P

Pomeranje nagore i nadole u malim koracima u trenutno prikazanoj temi pomoći.

STRELICA NAGORE I STRELICA NADOLE

Pomeranje nagore i nadole u velikim koracima u trenutno prikazanoj temi pomoći.

PAGE UP I PAGE DOWN

Prikaz menija komandi za prozor za pomoć; zahteva da prozor za pomoć ima aktivan fokus (izaberite stavku u prozoru za pomoć).

SHIFT+F10

Tasteri za rad sa tekstom i podacima

Izbor teksta i podataka

Izbor teksta u polju

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Promena veličine izbora za jedan znak nadesno

SHIFT+STRELICA NADESNO

Promena veličine izbora za jednu reč nadesno

CTRL+SHIFT+STRELICA NADESNO

Promena veličine izbora za jedan znak nalevo

SHIFT+STRELICA NALEVO

Promena veličine izbora za jednu reč nalevo

CTRL+SHIFT+STRELICA NALEVO

Izbor polja ili zapisa

Napomena : Da biste otkazali izbor, koristite suprotan taster sa strelicom.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor sledećeg polja

TAB

Prebacivanje između režima uređivanja (sa prikazanim mestom umetanja) i režim navigacije u listu sa podacima. Kada koristite obrazac ili izveštaj, pritisnite taster ESC da biste napustili režima navigacije.

F2

Prebacivanje između izbora trenutnog zapisa i prvog polja trenutnog zapisa u režimu navigacije

SHIFT+RAZMAKNICA

Proširivanje izbora na prethodni zapis ako je trenutni zapis izabran

SHIFT+STRELICA NAGORE

Proširivanje izbora na sledeći zapis ako je trenutni zapis izabran

SHIFT+STRELICA NADOLE

Izbor svih zapisa

CTRL+A ili CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA

Proširivanje izbora

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Uključivanje režima proširivanja (u prikazu lista sa podacima pojavljuje se opcijaProšireni izbor u donjem desnom uglu prozora); ponovljenim pritiskanjem tastera F8 izbor se proširuje na reč, polje, zapis i sve zapise

F8

Proširivanje izbora na susedna polja u istom redu u prikazu lista sa podacima

STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO

Proširivanje izbora na susedne redove u prikazu lista sa podacima

STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE

Opoziv prethodnog proširivanja

SHIFT+F8

Otkazivanje režima proširivanja

ESC

Izbor i premeštanje kolone u prikazu lista sa podacima

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor trenutne kolone ili otkazivanje izbora kolone, samo u režim navigacije

CTRL+RAZMAKNICA

Izbor kolone sa desne strane ako je trenutna kolona izabrana

SHIFT+STRELICA NADESNO

Izbor kolone sa leve strane ako je trenutna kolona izabrana

SHIFT+STRELICA NALEVO

Uključivanje Režim premeštanja; zatim pritisnite tastere STRELICA NADESNO ili STRELICA NALEVO da biste izabrane kolone premestili nadesno ili nalevo

CTRL+SHIFT+F8

Uređivanje teksta i podataka

Napomena : Ako mesto umetanja nije vidljivo, pritisnite taster F2 da biste ga prikazali.

Premeštanje mesta umetanja u polju

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje mesta umetanja jedan znak nadesno

STRELICA NADESNO

Premeštanje mesta umetanja jednu reč nadesno

CTRL+STRELICA NADESNO

Premeštanje mesta umetanja jedan znak nalevo

STRELICA NALEVO

Premeštanje mesta umetanja jednu reč nalevo

CTRL+STRELICA NALEVO

Premeštanje mesta umetanja na kraj polja u poljima sa jednim redom ili premeštanje na kraj reda u poljima sa više redova

END

Premeštanje mesta umetanja na kraj polja u poljima sa više redova

CTRL+END

Premeštanje mesta umetanja na početak polja u poljima sa jednim redom ili premeštanje na početak reda u poljima sa više redova

HOME

Premeštanje mesta umetanja na početak polja u poljima sa više redova

CTRL+HOME

Kopiranje, premeštanje ili brisanje teksta

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Kopiranje izbora u ostavu

CTRL+C

Isecanje izbora i kopiranje u ostavu

CTRL+X

Lepljenje sadržaja ostave na mesto umetanja

CTRL+V

Brisanje izbora ili znaka nalevo od mesta umetanja

BACKSPACE

Brisanje izbora ili znaka nadesno od mesta umetanja

DELETE

Brisanje svih znakova nadesno od mesta umetanja

CTRL+DELETE

Opoziv promena

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Opoziv kucanja

CTRL+Z ili ALT+BACKSPACE

Opoziv promena u trenutnom polju ili trenutnom zapisu; ako su oba promenjena, pritisnite dvaput taster ESC da biste opozvali promene, prvo u trenutnom polju, a zatim u trenutnom zapisu

ESC

Unos podataka u list sa podacima ili prikaz obrasca

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Umetanje trenutnog datuma

CTRL+TAČKA I ZAREZ (;)

Umetanje trenutnog vremena

CTRL+SHIFT+DVOTAČKA (:)

Umetanje podrazumevane vrednosti za polje

CTRL+ALT+RAZMAKNICA

Umetanje vrednosti iz istog polja u prethodni zapis

CTRL+APOSTROF (')

Dodavanje novog zapisa

CTRL+ZNAK PLUS (+)

Brisanje trenutnog zapisa u listu sa podacima

CTRL+ZNAK MINUS (-)

Čuvanje promena u trenutnom zapisu

SHIFT+ENTER

Prebacivanje između vrednosti u polju za potvrdu ili dugmetu opcije

RAZMAKNICA

Umetanje novog reda

CTRL+ENTER

Osvežavanje polja trenutnim podacima

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Ponovno izračunavanje polja u prozoru

F9

Ponavljanje upita osnovnim tabelama; u podobrascu ovo ponavlja upit osnovnoj tabeli samo za podobrazac

SHIFT+F9

Osvežavanje sadržaja okvira sa listom ili kombinovanog okvira polje za pretraživanje

F9

Tasteri za navigaciju u zapisima

Navigacija u prikazu dizajna

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prebacivanje između režima uređivanja (sa prikazanim mestom umetanja) i režima navigacije

F2

Premeštanje na list sa svojstvima

F4

Prebacivanje u prikaz obrasca iz prikaza dizajna

F5

Prebacivanje između gornjih i donjih delova prozora (prikaz dizajna makroa, upita i prozor „Napredni filter/sortiranje“), koristite taster F6 ako vas taster TAB ne odvede do željenog odeljka na ekranu

F6

Premeštanje unapred između okna za dizajn, svojstava, okna za navigaciju, tasterskih prečica i kontrola zuma (prikaz dizajna tabela, obrazaca i izveštaja)

F6

Otvaranje programa Visual Basic Editor iz izabranog svojstva u listu sa svojstvima obrasca ili izveštaja

F7

Pokreće okno Lista polja u obrascu, izveštaju ili stranici za pristup podacima. Ako je okno Lista polja već otvoreno, fokus se pomera u okno Lista polja.

ALT+F8

Ako je otvoren modul koda, prebacivanje iz programa Visual Basic Editor u prikaz dizajna obrasca ili izveštaja

SHIFT+F7

Prebacivanje iz lista sa svojstvima kontrole u prikazu dizajna obrasca ili izveštaja u površinu dizajna bez promene fokusa kontrole

SHIFT+F7

Prikaz lista sa svojstvima

ALT+ENTER

Kopiranje izabrane kontrole u ostavu

CTRL+C

Isecanje izabrane kontrole i njeno kopiranje u ostavu

CTRL+X

Lepljenje sadržaja ostave u gornji levi ugao izabranog odeljka

CTRL+V

Premeštanje izabrane kontrole nadesno za piksel duž koordinatne mreže stranice

STRELICA NADESNO

Premeštanje izabrane kontrole nalevo za piksel duž koordinatne mreže stranice

STRELICA NALEVO

Premeštanje izabrane kontrole nagore za piksel duž koordinatne mreže stranice

Napomena : Za kontrole u naslaganom rasporedu, ovim se vrši zamena položaja izabrane kontrole i kontrole direktno iznad nje, osim ako to već nije najviša kontrola u rasporedu.

STRELICA NAGORE

Premeštanje izabrane kontrole nadole za piksel duž koordinatne mreže stranice

Napomena : Za kontrole u naslaganom rasporedu, ovim se vrši zamena položaja izabrane kontrole i kontrole direktno ispod nje, osim ako to već nije najniža kontrola u rasporedu.

STRELICA NADOLE

Premeštanje izabrane kontrole nadesno za piksel (nevezano za koordinatnu mrežu stranice)

CTRL+STRELICA NADESNO

Premeštanje izabrane kontrole nalevo za piksel (nevezano za koordinatnu mrežu stranice)

CTRL+STRELICA NALEVO

Premeštanje izabrane kontrole nagore za piksel (nevezano za koordinatnu mrežu stranice)

Napomena : Za kontrole u naslaganom rasporedu, ovim se vrši zamena položaja izabrane kontrole i kontrole direktno iznad nje, osim ako to već nije najviša kontrola u rasporedu.

CTRL+STRELICA NAGORE

Premeštanje izabrane kontrole nadole za piksel (nevezano za koordinatnu mrežu stranice)

Napomena : Za kontrole u naslaganom rasporedu, ovim se vrši zamena položaja izabrane kontrole i kontrole direktno ispod nje, osim ako to već nije najniža kontrola u rasporedu.

CTRL+STRELICA NADOLE

Povećavanje širine izabrane kontrole (nadesno) za piksel

Napomena : Za kontrole u naslaganom rasporedu, ovim se povećava širina celog rasporeda.

SHIFT+STRELICA NADESNO

Smanjivanje širine izabrane kontrole (nalevo) za piksel

Napomena : Za kontrole u naslaganom rasporedu, ovim se smanjuje širina celog rasporeda.

SHIFT+STRELICA NALEVO

Smanjivanje visine izabrane kolone (sa dna) za piksel

SHIFT+STRELICA NAGORE

Povećavanje visine izabrane kolone (sa dna) za piksel

SHIFT+STRELICA NADOLE

Kretanje u prikazu lista sa podacima

Odlazak do određenog zapisa

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje na okvir sa brojem zapisa; zatim otkucajte broj zapisa i pritisnite taster ENTER

F5

Navigacija između polja i zapisa

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pomeranje na sledeće polje

TAB ili STRELICA NADESNO

U režimu navigacije, pomeranje na poslednje polje u trenutnom zapisu

END

Pomeranje na prethodno polje

SHIFT+TAB ili STRELICA NALEVO

U režimu navigacije, pomeranje na prvo polje u trenutnom zapisu

HOME

Pomeranje na trenutno polje u sledećem zapisu

STRELICA NADOLE

U režimu navigacije, pomeranje na trenutno polje u poslednjem zapisu

CTRL+STRELICA NADOLE

U režimu navigacije, pomeranje na poslednje polje u poslednjem zapisu

CTRL+END

Pomeranje na trenutno polje u prethodnom zapisu

STRELICA NAGORE

U režimu navigacije, pomeranje na trenutno polje u prvom zapisu

CTRL+STRELICA NAGORE

U režimu navigacije, pomeranje na prvo polje u prvom zapisu

CTRL+HOME

Navigacija do drugog ekrana sa podacima

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pomeranje za jedan ekran nadole

PAGE DOWN

Pomeranje za jedan ekran nagore

PAGE UP

Pomeranje za jedan ekran nadesno

CTRL+PAGE DOWN

Pomeranje za jedan ekran nalevo

CTRL+PAGE UP

Navigacija u listovima sa potpodacima

Odlazak do određenog zapisa

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje iz lista sa potpodacima u polje broja zapisa; zatim otkucajte broj zapisa i pritisnite taster ENTER

ALT+F5

Razvijanje i skupljanje lista sa potpodacima

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje iz lista sa podacima da biste razvili list sa potpodacima zapisa

CTRL+SHIFT+STRELICA NADOLE

Skupljanje lista sa potpodacima

CTRL+SHIFT+STRELICA NAGORE

Navigacija između lista sa podacima i lista sa potpodacima

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Unos lista sa potpodacima iz poslednjeg polja prethodnog zapisa u listu sa podacima

TAB

Unos lista sa potpodacima iz prvog polja sledećeg zapisa u listu sa podacima

SHIFT+TAB

Izlaz iz lista sa potpodacima i premeštanje u prvo polje sledećeg zapisa u listu sa podacima

CTRL+TAB

Izlaz iz lista sa podacima i premeštanje na poslednje polje prethodnog zapisa u list sa podacima

CTRL+SHIFT+TAB

Unos sledećeg polja u listu sa podacima iz poslednjeg polja u listu sa potpodacima

TAB

Zaobilaženje lista sa potpodacima i premeštanje u sledeći zapis u listu sa podacima iz lista sa podacima

STRELICA NADOLE

Zaobilaženje lista sa potpodacima i premeštanje u prethodni zapis u listu sa podacima iz lista sa podacima

STRELICA NAGORE

Napomena : Između polja i zapisa u listu sa potpodacima možete da se krećete pomoću istih tasterskih prečica koje su korišćene u prikazu lista sa podacima.

Navigacija u prikazu obrasca

Odlazak do određenog zapisa

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje u polje broja zapisa; zatim otkucajte broj zapisa i pritisnite taster ENTER

F5

Navigacija između polja i zapisa

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pomeranje u sledeće polje

TAB

Pomeranje u prethodno polje

SHIFT+TAB

U režimu navigacije, premeštanje na poslednju kontrolu u obrascu i ostajanje u trenutnom zapisu

END

U režimu navigacije, premeštanje na poslednju kontrolu u obrascu i postavljanje fokusa na poslednji zapis

CTRL+END

U režimu navigacije, premeštanje na prvu kontrolu u obrascu i ostajanje u trenutnom zapisu

HOME

U režimu navigacije, premeštanje na prvu kontrolu u obrascu i postavljanje fokusa na prvi zapis

CTRL+HOME

Pomeranje u trenutno polje u sledećem zapisu

CTRL+PAGE DOWN

Pomeranje u trenutno polje u prethodnom zapisu

CTRL+PAGE UP

Navigacija u obrascima sa više stranica

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pomeranje nadole za jednu stranicu; na kraju zapisa se pomera na ekvivalentnu stranicu u sledećem zapisu

PAGE DOWN

Pomeranje nagore za jednu stranicu; na kraju zapisa se pomera na ekvivalentnu stranicu u prethodnom zapisu

PAGE UP

Kretanje između glavnog obrasca i podobrasca

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Unos podobrasca iz prethodnog polja u glavnom obrascu

TAB

Unos podobrasca iz sledećeg polja u glavnom obrascu

SHIFT+TAB

Izlaz iz podobrasca i pomeranje u sledeće polje u glavnom obrascu ili sledećem zapisu

CTRL+TAB

Izlaz iz podobrasca i pomeranje u prethodno polje u glavnom obrascu ili prethodnom zapisu

CTRL+SHIFT+TAB

Navigacija u pregledu pre štampanja i pregledu rasporeda

Dijalog i operacije sa prozorima

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje dijaloga Štampanje iz menija „Štampanje“

CTRL+P (ili za listove sa podacima, obrasce i izveštaje)

Otvaranje dijaloga Podešavanje stranice (samo obrasci i izveštaji)

S

Uvećanje ili umanjenje dela stranice

Z

Otkazivanje pregleda pre štampanja ili pregleda rasporeda

C ili ESC

Prikaz različitih stranica

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje u polje broja stranice; zatim otkucajte broj stranice i pritisnite taster ENTER

ALT+F5

Prikaz sledeće stranice (kada je izabrana opcija Uklopi u prozor)

PAGE DOWN ili STRELICA NADOLE

Prikaz prethodne stranice (kada je izabrana opcija Uklopi u prozor)

PAGE UP ili STRELICA NAGORE

Navigacija u pregledu pre štampanja i prikazu rasporeda

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pomeranje nadole u malim pomacima

STRELICA NADOLE

Pomeranje nadole jedan ceo ekran

PAGE DOWN

Premeštanje na dno stranice

CTRL+STRELICA NADOLE

Pomeranje nagore u malim pomacima

STRELICA NAGORE

Pomeranje nagore jedan ceo ekran

PAGE UP

Premeštanje na vrh stranice

CTRL+STRELICA NAGORE

Pomeranje nadesno u malim pomacima

STRELICA NADESNO

Premeštanje na desnu ivicu stranice

END

Premeštanje u donji desni ugao stranice

CTRL+END

Pomeranje nalevo u malim pomacima

STRELICA NALEVO

Premeštanje na levu ivicu stranice

HOME

Premeštanje u gornji levi ugao stranice

CTRL+HOME

Navigacija u prozoru dijagrama baze podataka u Access projektu

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje iz ćelije tabele na naslovnu traku tabele

ESC

Premeštanje sa naslovne trake tabele u ćeliju koju ste poslednju uredili

ENTER

Premeštanje sa naslovne trake tabele na naslovnu traku tabele ili
iz ćelije u ćeliju unutar tabele

TAB

Razvijanje liste unutar tabele

ALT+STRELICA NADOLE

Pomeranje kroz stavke na padajućoj listi sa vrha do dna

STRELICA NADOLE

Premeštanje na prethodnu stavku na listi

STRELICA NAGORE

Izbor stavke sa liste i premeštanje u sledeću ćeliju

ENTER

Promena postavke u polju za potvrdu

RAZMAKNICA

Odlazak u prvu ćeliju u redu ili
na početak trenutne ćelije

HOME

Odlazak u poslednju ćeliju u redu ili
na kraj trenutne ćelije

END

Pomeranje na sledeću „stranicu“ unutar tabele ili
na sledeću „stranicu“ dijagrama

PAGE DOWN

Pomeranje na prethodnu „stranicu“ unutar tabele ili
na prethodnu „stranicu“ dijagrama

PAGE UP

Kretanje u dizajneru upita u Access projektu

Bilo koje okno

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje između okana dizajnera upita

F6, SHIFT+F6

Okno dijagrama

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje između tabela, prikaza i funkcija (i linija spajanja, ako su dostupne)

TAB ili SHIFT+TAB

Premeštanje između kolona u tabeli, prikazu ili funkciji

Tasteri sa strelicama

Izbor izabrane kolone sa podacima za rezultat

RAZMAKNICA ili taster PLUS

Uklanjanje izabrane kolone sa podacima iz rezultata upita

RAZMAKNICA ili taster MINUS

Uklanjanje izabrane tabele, prikaza ili funkcije odnosno linije spajanja iz upita

DELETE

Napomena : Ako je više stavki izabrano, pritiskanje tastera RAZMAKNICA utiče na sve izabrane stavke. Izaberite više stavki tako što ćete držati pritisnut taster SHIFT dok birate stavke. Menjajte izabrano stanje jedne stavke tako što ćete držati pritisnut taster CTRL dok klikćete na nju.

Okno koordinatne mreže

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje između ćelija

Tasteri sa strelicama ili TAB ili SHIFT+TAB

Premeštanje na poslednji red trenutne kolone

CTRL+STRELICA NADOLE

Premeštanje u prvi red trenutne kolone

CTRL+STRELICA NAGORE

Premeštanje u gornju levu ćeliju u vidljivom delu koordinatne mreže

CTRL+HOME

Premeštanje u donju desnu ćeliju

CTRL+END

Premeštanje na padajućoj listi

STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE

Izbor cele kolone koordinatne mreže

CTRL+RAZMAKNICA

Prebacivanje između režima uređivanja i režima izbora ćelije

F2

Kopiranje izabranog teksta iz ćelije u ostavu (u režimu uređivanja)

CTRL+C

Isecanje izabranog teksta iz ćelije i postavljanje u ostavu (u režimu uređivanja)

CTRL+X

Lepljenje teksta iz ostave (u režimu uređivanja)

CTRL+V

Prebacivanje između režima umetanja i režima precrtavanja tokom uređivanja u ćeliji

INS

Potvrđivanje ili opozivanje izbora u polju za potvrdu u koloni „Rezultat“Napomena    Ako je izabrano više stavki, pritiskanje ovog tastera utiče na sve izabrane stavke.

RAZMAKNICA

Brisanje izabranog sadržaja ćelije

DELETE

Uklanjanje reda koji sadrži izabranu kolonu sa podacima iz upita Napomena    Ako je izabrano više stavki, pritiskanje ovog tastera utiče na sve izabrane stavke.

DELETE

Brisanje svih vrednosti za izabranu kolonu koordinatne mreže

DELETE

Umetanje reda između postojećih redova

INS (nakon izbora reda koordinatne mreže)

Dodavanje kolone „Ili...“

INS (nakon izbora neke kolone „Ili...“)

SQL okno

Možete da koristite standardne Windows tastere za uređivanje kada radite u SQL oknu, kao što su CTRL+ tasteri sa strelicama da biste se premeštali kroz reči, kao i komande Iseci, Kopiraj i Nalepi u meniju Uređivanje.

Napomena :  Možete da umetnete samo tekst; ne postoji režim precrtavanja.

Rad sa prikazima izvedene tabele

Prikaz izvedene tabele

Tasteri za izbor elemenata u prikazu izvedene tabele

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje izbora sleva nadesno, a zatim nadole

Taster TAB

Premeštanje izbora sa vrha na dno, a zatim nadesno

ENTER

Izbor ćelije sa leve strane. Ako je trenutna ćelija poslednja ćelija sa leve strane, kombinacija tastera SHIFT+TAB bira poslednju ćeliju u prethodnom redu.

SHIFT+TAB

Izbor ćelije iznad trenutne ćelije. Ako je trenutna ćelija najviša ćelija, kombinacija tastera SHIFT+ENTER bira poslednju ćeliju u prethodnoj koloni.

SHIFT+ENTER

Izbor ćelija sa detaljima za sledeću stavku u oblasti reda

CTRL+ENTER

Izbor ćelija sa detaljima za prethodnu stavku u oblasti reda

SHIFT+CTRL+ENTER

Premeštanje izbora u smeru tastera sa strelicom. Ako je izabrano polje reda ili kolone, pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste se premestili na prvu stavku podataka u polju, a zatim pritisnite taster sa strelicom da biste se premestili na sledeću ili prethodnu stavku odnosno nazad u polje. Ako je izabrano polje sa detaljima, pritisnite taster STRELICA NADOLE ili STRELICA NADESNO da biste se premestili na prvu ćeliju u oblasti detalja.

Tasteri sa strelicama

Proširivanje ili smanjivanje izbora u smeru tastera sa strelicom

SHIFT+tasteri sa strelicom

Premeštanje izbora u poslednju ćeliju u smeru tastera sa strelicom

CTRL+tasteri sa strelicom

Premeštanje izabrane stavke u smeru tastera sa strelicom

SHIFT+ALT+tasteri sa strelicom

Izbor krajnje leve ćelije trenutnog reda

HOME

Izbor krajnje desne ćelije trenutnog reda

END

Izbor krajnje leve ćelije prvog reda

CTRL+HOME

Izbor poslednje ćelije poslednjeg reda

CTRL+END

Proširivanje izbora na krajnju levu ćeliju prvog reda

SHIFT+CTRL+HOME

Proširivanje izbora na poslednju ćeliju poslednjeg reda

SHIFT+CTRL+END

Izbor polja za trenutno izabranu stavku podataka, zbira ili detalja

CTRL+RAZMAKNICA

Izbor celog reda koji sadrži trenutno izabranu ćeliju

SHIFT+RAZMAKNICA

Izbor celog prikaz izvedene tabele

CTRL+A

Prikaz sledećeg ekrana

PAGE DOWN

Prikaz prethodnog ekrana

PAGE UP

Proširivanje izbora nadole za jedan ekran

SHIFT+PAGE DOWN

Smanjivanje izbora za jedan ekran

SHIFT+PAGE UP

Prikaz sledećeg ekrana nadesno

ALT+PAGE DOWN

Prikaz prethodnog ekrana nalevo

ALT+PAGE UP

Proširivanje izbora na stranicu nadesno

SHIFT+ALT+PAGE DOWN

Proširivanje izbora na stranicu nalevo

SHIFT+ALT+PAGE UP

Tasteri za izvršavanje komandi

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikaz tema pomoći

F1

Prikaz priručnog menija za izabrani element prikaza izvedene tabele. Koristite priručne menije da biste izvršili komande u prikazu izvedene tabele.

SHIFT+F10

Izvršavanje komande u priručnom meniju

Podvučeno slovo

Zatvaranje priručnog menija bez izvršavanja komande

ESC

Prikaz dijaloga Svojstva

ALT+ENTER

Zatvaranje dijaloga Svojstva

ALT+F4

Otkazivanje operacije osvežavanja koja je u toku

ESC

Kopiranje izabranih podataka iz prikaza izvedene tabele u ostavu

CTRL+C

Izvoz sadržaja prikaza izvedene tabele u Microsoft Excel 2010Excel 2010

CTRL+E

Tasteri za prikazivanje, skrivanje, filtriranje ili sortiranje podataka

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikaz ili skrivanje pokazivača razvijanja ( polje plus i polje minus ) pored stavki

CTRL+8

Razvijanje trenutno izabrane stavke

CTRL+ZNAK PLUS (na numeričkoj tastaturi)

Skrivanje trenutno izabrane stavke

CTRL+ZNAK MINUS (na numeričkoj tastaturi)

Otvaranje liste za trenutno izabrano polje

ALT+STRELICA NADOLE

Naizmenično premeštanje na nedavno izabranu stavku, dugme U redu i dugme Otkaži na padajućoj listi za polje

Taster TAB

Premeštanje na sledeću stavku na padajućoj listi za polje

Tasteri sa strelicama

Potvrđivanje ili opozivanje izbora u polju za potvrdu za trenutnu stavku na padajućoj listi za polje

RAZMAKNICA

Zatvaranje padajuće liste za polje i primena svih izvršenih promena

ENTER

Zatvaranje padajuće liste za polje bez primene promena

ESC

Uključivanje ili isključivanje automatskog filtriranja

CTRL+T

Sortiranje podataka u izabranom polju ili zbiru opadajućim redosledom (A – Z 0 – 9)

CTRL+SHIFT+A

Sortiranje podataka u izabranom polju ili zbiru rastućim redosledom (Z – A 9 – 0)

CTRL+SHIFT+Z

Premeštanje izabranog člana nagore ili nalevo

ALT+SHIFT+STRELICA NAGORE ili ALT+SHIFT+STRELICA NALEVO

Premeštanje izabranog člana nadole ili nadesno

ALT+SHIFT+STRELICA NADOLE ili ALT+SHIFT+STRELICA NADESNO

Tasteri za dodavanje polja i zbirova i promenu rasporeda prikaza izvedene tabele

Tasteri za rad sa oknom Lista polja

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikaz okna Lista polja ili aktiviranje okna ako je već prikazano

CTRL+L

Pomeranje na sledeću stavku u oknu Lista polja

Tasteri sa strelicama

Pomeranje na prethodnu stavku i njeno uključivanje u izbor

SHIFT+STRELICA NAGORE

Pomeranje na sledeću stavku i njeno uključivanje u izbor

SHIFT+STRELICA NADOLE

Pomeranje na prethodnu stavku, ali bez njenog uključivanja u izbor

CTRL+STRELICA NAGORE

Pomeranje na sledeću stavku, ali bez njenog uključivanja u izbor

CTRL+STRELICA NADOLE

Uklanjanje stavke iz izbora ako je stavka koja ima fokus uključena u izbor i obrnuto

CTRL+RAZMAKNICA

Razvijanje trenutne stavke u oknu Lista polja radi prikaza njenog sadržaja. Odnosno, razvijanje stavke „Zbirovi“ radi prikaza dostupnih polja zbirova.

ZNAK PLUS (numerička tastatura)

Skupljanje trenutne stavke u oknu Lista polja radi skrivanja njenog sadržaja. Odnosno, skupljanje stavke „Zbirovi“ radi skrivanja dostupnih polja zbirova.

ZNAK MINUS (numerička tastatura)

Naizmenično premeštanje na nedavno izabranu stavku, dugme Dodaj u i listu pored dugmeta Dodaj u u oknu Lista polja

Taster TAB

Otvaranje padajuće liste pored dugmeta Dodaj u u oknu Lista polja. Koristite tastere sa strelicama da biste se pomerili na sledeću stavku na listi, a zatim pritisnite taster ENTER da biste izabrali stavku.

ALT+STRELICA NADOLE

Dodavanje istaknutog polja u oknu Lista polja u oblast u prikazu izvedene tabele koja je prikazana na listi Dodaj u

ENTER

Zatvaranje okna Lista polja

ALT+F4

Tasteri za dodavanje polja i zbirova

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Dodavanje novog polja zbira za izabrano polje u prikazu izvedene tabele pomoću funkcije za rezime Sum

CTRL+SHIFT+S

Dodavanje novog polja zbira za izabrano polje u prikazu izvedene tabele pomoću funkcije za rezime Count

CTRL+SHIFT+C

Dodavanje novog polja zbira za izabrano polje u prikazu izvedene tabele pomoću funkcije za rezime Min

CTRL+SHIFT+M

Dodavanje novog polja zbira za izabrano polje u prikazu izvedene tabele pomoću funkcije za rezime Max

CTRL+SHIFT+X

Dodavanje novog polja zbira za izabrano polje u prikazu izvedene tabele pomoću funkcije za rezime Average

CTRL+SHIFT+E

Dodavanje novog polja zbira za izabrano polje u prikazu izvedene tabele pomoću funkcije za rezime Standard Deviation

CTRL+SHIFT+D

Dodavanje novog polja zbira za izabrano polje u prikazu izvedene tabele pomoću funkcije za rezime Standard Deviation Population

CTRL+SHIFT+T

Dodavanje novog polja zbira za izabrano polje u prikazu izvedene tabele pomoću funkcije za rezime Variance

CTRL+SHIFT+V

Dodavanje novog polja zbira za izabrano polje u prikazu izvedene tabele pomoću funkcije za rezime Variance Population

CTRL+SHIFT+R

Uključivanje ili isključivanje podzbirova i ukupnih zbirova za izabrano polje u prikazu izvedene tabele

CTRL+SHIFT+B

Dodavanje polja izračunatog detalja

CTRL+F

Tasteri za promenu raspreda

Napomena : Sledeće četiri prečice ne rade ako pritisnete tastere 1, 2, 3 ili 4 na numeričkom delu tastature.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje izabranog polja u prikazu izvedene tabele u oblast reda

CTRL+1

Premeštanje izabranog polja u prikazu izvedene tabele u oblast kolone

CTRL+2

Premeštanje izabranog polja u prikazu izvedene tabele u oblast filtera

CTRL+3

Premeštanje izabranog polja u prikazu izvedene tabele u oblast detalja

CTRL+4

Premeštanje izabranog polja reda ili kolone u prikazu izvedene tabele na viši nivo

CTRL+STRELICA NALEVO

Premeštanje izabranog polja reda ili kolone u prikazu izvedene tabele na niži nivo

CTRL+STRELICA NADESNO

Tasteri za oblikovanje elemenata u prikazu izvedene tabele

Da biste koristili sledeće prečice, prvo izaberite polje detalja ili ćeliju sa podacima za polje zbirova.

Prvih sedam tasterskih prečica menjaju format broja izabranog polja.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Primena opšteg formata broja na vrednosti u izabranom polju zbira ili detalja

CTRL+SHIFT+~ (znak tilda)

Primena formata valute, sa dva decimalna mesta i negativnim brojevima u zagradama, na vrednosti u izabranom polju zbira ili detalja

CTRL+SHIFT+$

Primena formata procenta, bez decimalnih mesta, na vrednosti u izabranom polju zbira ili detalja

CTRL+SHIFT+%

Primena formata eksponencijalnog broja, sa dva decimalna mesta, na vrednosti u izabranom polju zbira ili detalja

CTRL+SHIFT+^

Primena formata datuma koji sadrži dan, mesec i godinu na vrednosti u izabranom polju zbira ili detalja

CTRL+SHIFT+#

Primena formata vremena koji sadrži sat, minut i prepodne ili poslepodne na vrednosti u izabranom polju zbira ili detalja

CTRL+SHIFT+@

Primena numeričkog formata, sa dva decimalna mesta, oznakom za razdvajanje hiljada i znakom minus za negativne vrednosti, na vrednosti u izabranom polju zbira ili detalja

CTRL+SHIFT+!

Podebljavanje teksta u izabranom polju prikaza izvedene tabele

CTRL+B

Podvlačenje teksta u izabranom polju prikaza izvedene tabele

CTRL+U

Postavljanje kurzivnog teksta u izabranom polju prikaza izvedene tabele

CTRL+I

Prikaz izvedenog grafikona

Tasteri za izbor stavki na grafikonu

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor sledeće stavke na grafikonu

STRELICA NADESNO

Izbor prethodne stavke na grafikonu

STRELICA NALEVO

Izbor sledeće grupe stavki

STRELICA NADOLE

Izbor prethodne grupe stavki

STRELICA NAGORE

Tasteri za rad sa svojstvima i opcijama

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikaz dijaloga Svojstva

ALT+ENTER

Zatvaranje dijaloga Svojstva

ALT+F4

Kada je dijalog Svojstva aktivan, izbor sledeće stavke na aktivnoj kartici

Taster TAB

Kada je kartica u dijalogu Svojstva aktivna, izbor sledeće kartice

STRELICA NADESNO

Kada je kartica u dijalogu Svojstva aktivna, izbor prethodne kartice

STRELICA NALEVO

Prikaz liste ili palete kada je izabrano dugme koje sadrži listu ili paletu

STRELICA NADOLE

Prikaz priručnog menija

SHIFT+F10

Izvršavanje komande u priručnom meniju

Podvučeno slovo

Zatvaranje priručnog menija bez izvršavanja komande

ESC

Tasteri za rad sa poljima

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje liste za trenutno izabrano polje

ALT+STRELICA NADOLE

Naizmenično premeštanje na poslednju izabranu stavku, dugme U redu i dugme Otkaži na padajućoj listi za polje

Taster TAB

Premeštanje na sledeću stavku na padajućoj listi za polje

Tasteri sa strelicama

Potvrđivanje ili opozivanje izbora u polju za potvrdu za trenutnu stavku na padajućoj listi za polje

RAZMAKNICA

Zatvaranje padajuće liste za polje i primena svih izvršenih promena

ENTER

Zatvaranje padajuće liste za polje bez primene promena

ESC

Tasteri za rad sa oknom Lista polja

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikaz okna Lista polja ili aktiviranje okna ako je već prikazano

CTRL+L

Pomeranje na sledeću stavku u oknu Lista polja

Tasteri sa strelicama

Pomeranje na prethodnu stavku i njeno uključivanje u izbor

SHIFT+STRELICA NAGORE

Pomeranje na sledeću stavku i njeno uključivanje u izbor

SHIFT+STRELICA NADOLE

Pomeranje na prethodnu stavku, ali bez njenog uključivanja u izbor

CTRL+STRELICA NAGORE

Pomeranje na sledeću stavku, ali bez njenog uključivanja u izbor

CTRL+STRELICA NADOLE

Uklanjanje stavke iz izbora ako je stavka koja ima fokus uključena u izbor i obrnuto

CTRL+RAZMAKNICA

Razvijanje trenutne stavke u oknu Lista polja radi prikaza njenog sadržaja, odnosno razvijanje stavke „Zbirovi“ radi prikaza dostupnih polja zbirova

ZNAK PLUS (numerička tastatura)

Skupljanje trenutne stavke u oknu Lista polja radi skrivanja njenog sadržaja, odnosno skupljanje stavke „Zbirovi“ radi skrivanja dostupnih polja zbirova.

ZNAK MINUS (numerička tastatura)

U oknu Lista polja naizmenično premeštanje na poslednju izabranu stavku, dugme Dodaj u i listu pored dugmeta Dodaj u

Taster TAB

Otvaranje padajuće liste pored dugmeta Dodaj u u oknu Lista polja. Koristite tastere sa strelicama da biste se pomerili na sledeću stavku na listi, a zatim pritisnite taster ENTER da biste izabrali stavku.

ALT+STRELICA NADOLE

Dodavanje istaknutog polja u oknu Lista polja u oblast za otpuštanje koja je prikazana na listi Dodaj u

ENTER

Zatvaranje okna Lista polja

ALT+F4

Microsoft Office Fluent traka

Office Fluent traka

 1. Pritisnite taster ALT.

  Prikazaće se saveti o tasterskim prečicama svih funkcija koje su dostupne u trenutnom prikazu.

 2. Pritisnite slovo prikazano u savetu o tasterskoj prečici iznad funkcije koju želite da upotrebite.

 3. U zavisnosti od slova koje pritisnete, možda će vam biti prikazani dodatni saveti o tasterskim prečicama. Na primer, ako je aktivna kartica Spoljni podaci, a vi pritisnete taster C, prikazaće se kartica Kreiranje zajedno sa savetima o tasterskim prečicama za grupe na toj kartici.

 4. Nastavite da pritiskate slova sve dok ne pritisnete slovo koje odgovara komandi ili kontroli koju želite da upotrebite. U nekim slučajevima moraćete najpre da pritisnete slovo grupe koja sadrži komandu.

  Napomena : Pritisnite taster ALT da biste otkazali radnju koju ste započeli i sakrili savete o tasterskim prečicama.

Pomoć na mreži

Tasterske prečice za korišćenje prozora za pomoć

Prozor za pomoć omogućava pristup celokupnom sadržaju pomoći za Office. U njemu se prikazuju teme i ostali sadržaj pomoći.

U prozoru za pomoć

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje prozora za pomoć

F1

Zatvaranje prozora za pomoć

ALT+F4

Prebacivanje između prozora za pomoć i aktivnog programa

ALT+TAB

Vraćanje na početak Ime programa

ALT+HOME

Izbor sledeće stavke u prozoru za pomoć

TAB

Izbor prethodne stavke u prozoru za pomoć

SHIFT+TAB

Izvršavanje radnje za izabranu stavku

ENTER

U odeljku prozora pomoći Pregledaj pomoć zaIme programa izbor sledeće ili prethodne stavke

TAB ili SHIFT+TAB

U odeljku prozora pomoći Pregledaj pomoć zaIme programa razvijanje ili skupljanje izabrane stavke

ENTER

Izbor sledećeg skrivenog teksta ili hiperveze, uključujući stavke Prikaži sve ili Sakrij sve na vrhu teme

TAB

Izbor prethodnog skrivenog teksta ili hiperveze

SHIFT+TAB

Izvršavanje radnje za izabranu stavku Prikaži sve, Sakrij sve, skriveni tekst ili hipervezu

ENTER

Premeštanje na prethodnu temu pomoći (dugme Nazad)

ALT+STRELICA NALEVO ili BACKSPACE

Premeštanje na sledeću temu pomoći (dugme Napred)

ALT+STRELICA NADESNO

Pomeranje nagore ili nadole u malim koracima u trenutno prikazanoj temi pomoći

STRELICA NAGORE, STRELICA NADOLE

Pomeranje nagore ili nadole u velikim koracima u trenutno prikazanoj temi pomoći

PAGE UP, PAGE DOWN

Prikaz menija sa komandama za prozor za pomoć. Ovo zahteva da prozor za pomoć ima aktivan fokus (kliknite u prozor za pomoć).

SHIFT+F10

Zaustavljanje poslednje radnje (dugme Zaustavi)

ESC

Osvežavanje prozora (dugme Osveži)

F5

Štampanje trenutne teme pomoći

Napomena : Ako se kursor ne nalazi u trenutnoj temi pomoći, pritisnite taster F6, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+P.

CTRL+P

Promena stanja veze

F6, a zatim pritisnite taster ENTER da biste otvorili listu izbora

Prebacivanje između oblasti u prozoru za pomoć; na primer, prebacivanje između trake sa alatkama i liste Pretraga

F6

Izbor sledeće odnosno prethodne stavke u sadržaju prikazanom u obliku stabla

STRELICA NAGORE, STRELICA NADOLE

Razvijanje ili skupljanje izabrane stavke u sadržaju prikazanom u obliku stabla

STRELICA NALEVO, STRELICA NADESNO

Osnove sistema Microsoft Office

Prikaz i upotreba prozora

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prebacivanje u sledeći prozor

ALT+TAB

Prebacivanje u prethodni prozor

ALT+SHIFT+TAB

Zatvaranje aktivnog prozora

CTRL+W ili CTRL+F4

Premeštanje u okno zadatka iz drugog okna u prozoru programa (smer kretanja kazaljke na satu). Možda će biti potrebno da pritisnete taster F6 više puta.

Napomena : Ako pritiskanje tastera F6 ne prikaže okno zadatka koje želite, pokušajte da pritisnete taster ALT da biste postavili fokus na traku sa menijima ili na Microsoft Office Fluent traku, a zatim da pritisnete kombinaciju tastera CTRL+TAB da biste se premestili u okno zadatka.

F6

Prebacivanje na sledeći prozor kada je otvoreno više prozora

CTRL+F6

Prebacivanje u prethodni prozor

CTRL+SHIFT+F6

Kada prozor dokumenta nije uvećan, izvršite komandu Veličina (u meniju Kontrola za prozor). Pritisnite tastere sa strelicama da biste promenili veličinu prozora i kada bude gotovo, pritisnite taster ENTER.

CTRL+F8

Umanjivanje prozora na ikonu (radi samo u nekim Microsoft Office programima)

CTRL+F9

Uvećanje izabranog prozora ili vraćanje izabranog prozora u prethodno stanje

CTRL+F10

Kopiranje slike ekrana u ostavu

PRINT SCREEN

Kopiranje slike izabranog prozora u ostavu

ALT+PRINT SCREEN

Premeštanje po tekstu ili ćelijama

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pomeranje za jedan znak nalevo.

STRELICA NALEVO

Pomeranje za jedan znak nadesno.

STRELICA NADESNO

Premeštanje za jedan red nagore.

STRELICA NAGORE

Premeštanje za jedan red nadole.

STRELICA NADOLE

Pomeranje za jednu reč nalevo

CTRL+STRELICA NALEVO

Pomeranje za jednu reč nadesno

CTRL+STRELICA NADESNO

Premeštanje na kraj reda

END

Premeštanje na početak reda

HOME

Premeštanje na prethodni pasus

CTRL+STRELICA NAGORE

Premeštanje na sledeći pasus

CTRL+STRELICA NADOLE

Premeštanje na kraj okvira za tekst

CTRL+END

Premeštanje na početak okvira za tekst

CTRL+HOME

Ponavljanje poslednje radnje Pronađi

SHIFT+F4

Kretanje kroz tabele i rad u njima

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje na sledeću ćeliju

TAB

Premeštanje na prethodnu ćeliju

SHIFT+TAB

Premeštanje na sledeći red

STRELICA NADOLE

Premeštanje na prethodni red

STRELICA NAGORE

Umetanje tabulatora u ćeliju

CTRL+TAB

Započinjanje novog pasusa

ENTER

Dodavanje novog reda na dno tabele

TAB na kraju zadnjeg reda

Pristupanje oknima zadataka i rad sa njima

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje u okno zadatka iz drugog okna u prozoru programa. (Možda će biti potrebno da pritisnete taster F6 više puta.)

Napomena : Ako pritiskanje tastera F6 ne prikaže okno zadatka koje želite, pokušajte da pritisnete taster ALT da biste postavili fokus na traku sa menijima, a zatim da pritisnete kombinaciju tastera CTRL+TAB da biste se premestili u okno zadatka.

F6

Kada je aktivan meni ili traka sa alatkama, premestite se u okno zadatka. (Možda će biti potrebno da pritisnete kombinaciju tastera CTRL+TAB više puta.)

CTRL+TAB

Izbor sledeće ili prethodne opcije u oknu zadatka kada je ono aktivno

TAB ili SHIFT+TAB

Prikaz celokupnog skupa komandi u meniju okna zadatka

CTRL+STRELICA NADOLE

Premeštanje između stavki izabranog podmenija; premeštanje između određenih opcija u grupi opcija u dijalogu

STRELICA NADOLE ili STRELICA NAGORE

Otvaranje izabranog menija ili izvršavanje radnje dodeljene izabranom dugmetu

RAZMAKNICA ili ENTER

Otvaranje priručnog menija; otvaranje padajućeg menija za izabranu stavku galerije

SHIFT+F10

Kada je vidljiv meni ili podmeni, izbor prve ili poslednje komade u meniju ili podmeniju

HOME ili END

Pomeranje nagore ili nadole u izabranoj listi galerije

PAGE UP ili PAGE DOWN

Premeštanje na vrh ili dno izabrane liste galerija

CTRL+HOME ili CTRL+END

Saveti

Promena veličine i premeštanje traka sa alatkama, menija i okna zadataka

 1. Pritisnite taster ALT da biste izabrali traku sa menijima.

 2. Pritiskajte uzastopno kombinaciju tastera CTRL+TAB da biste izabrali traku sa alatkama ili okno zadatka koje želite.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  Promena veličine trake sa alatkama

  1. Na traci sa alatkama pritisnite kombinaciju tastera CTRL+RAZMAKNICA da biste prikazali meni Opcije trake sa alatkama.

  2. Kliknite na dugme Veličina, a zatim pritisnite taster ENTER.

  3. Koristite tastere sa strelicama da biste promenili veličinu trake sa alatkama. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+ tasteri sa strelicama da biste promenili veličinu za jedan po jedan piksel.

  Premeštanje trake sa alatkama

  1. Na traci sa alatkama pritisnite kombinaciju tastera CTRL+RAZMAKNICA da biste prikazali meni Opcije trake sa alatkama.

  2. Kliknite na dugme Premesti, a zatim pritisnite taster ENTER.

  3. Koristite tastere sa strelicama da biste odredili položaj trake sa alatkama. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+tasteri sa strelicama da biste premestili jedan po jedan piksel. Da biste opozvali usidrenje trake sa alatkama, pritisnite taster STRELICA NADOLE više puta. Da biste usidrili traku sa alatkama vertikalno na levu ili desnu stranu, pritisnite taster STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO tim redosledom kada je traka sa alatkama postavljena skroz na levu ili desnu stranu.

  Promena veličine okna zadatka

  1. U oknu zadatka pritisnite kombinaciju tastera CTRL+RAZMAKNICA da biste prikazali meni dodatnih komandi.

  2. Koristite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu Veličina, a zatim pritisnite taster ENTER.

  3. Koristite tastere sa strelicama da biste promenili veličinu okna zadatka. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+ tasteri sa strelicama da biste promenili veličinu za jedan po jedan piksel.

  Premeštanje okna zadatka

  1. U oknu zadatka pritisnite kombinaciju tastera CTRL+RAZMAKNICA da biste prikazali meni dodatnih komandi.

  2. Koristite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu Premesti, a zatim pritisnite taster ENTER.

  3. Koristite tastere sa strelicama da biste odredili položaj okna zadatka. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+ tasteri sa strelicama da biste premeštali za jedan po jedan piksel.

 4. Kada završite sa premeštanjem ili promenom veličine, pritisnite taster ESC.

Rad sa dijalozima

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje na sledeću opciju ili grupu opcija

TAB

Premeštanje na prethodnu opciju ili grupu opcija

SHIFT+TAB

Prebacivanje na sledeću karticu u dijalogu

CTRL+TAB

Prebacivanje na prethodnu karticu u dijalogu

CTRL+SHIFT+TAB

Premeštanje između opcija u otvorenoj padajućoj listi ili između opcija u grupi opcija

Tasteri sa strelicama

Izvršavanje radnje dodeljene izabranom dugmetu; potvrđivanje ili opozivanje izbora u polju za potvrdu

RAZMAKNICA

Otvaranje liste ako je zatvorena i premeštanje na tu opciju na listi

Prvo slovo u imenu opcije na padajućoj listi

Izbor opcije; potvrđivanje ili opozivanje izbora u polju za potvrdu

ALT+podvučeno slovo u imenu opcije

Otvaranje izabrane padajuće liste

ALT+STRELICA NADOLE

Zatvaranje izabrane padajuće liste; otkazivanje komande i zatvaranje dijaloga

ESC

Izvršavanje radnje koja je dodeljena podrazumevanom dugmetu u dijalogu

ENTER

Rad sa poljima za uređivanje u dijalozima

Polje za uređivanje je prazno polje u koje otkucate ili nalepite unos, kao što je korisničko ime ili putanja fascikle.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje na početak stavke

HOME

Premeštanje na kraj stavke

END

Pomeranje za jedan znak nalevo ili nadesno

STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO

Pomeranje za jednu reč nalevo

CTRL+STRELICA NALEVO

Pomeranje za jednu reč nadesno

CTRL+STRELICA NADESNO

Izbor ili otkazivanje izbora prvog znaka sa leve strane

SHIFT+STRELICA NALEVO

Izbor ili otkazivanje izbora prvog znaka sa desne strane

SHIFT+STRELICA NADESNO

Izbor ili otkazivanje izbora prve reči sa leve strane

CTRL+SHIFT+STRELICA NALEVO

Izbor ili otkazivanje izbora prve reči sa desne strane

CTRL+SHIFT+STRELICA NADESNO

Izbor teksta od mesta umetanja do početka unosa

SHIFT+HOME

Izbor teksta od mesta umetanja do kraja unosa

SHIFT+END

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×