Tasterske prečice u usluzi Word Online

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Tasterske prečice opisane u ovoj temi pomoći odnose se na američki raspored tastera na tastaturi. Raspored tastera na drugim tastaturama ne mora u potpunosti odgovarati onome na američkoj tastaturi.

Pregled pristupačnosti u usluzi Word Online potražite u članku Funkcije pristupačnosti u programu Word Online.

U ovom članku

Najčešće korišćene prečice

Ova tabela itemizes koja se najčešće koriste tasterske prečice u programu Word Online:

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

U prikazu za čitanje, otvorite prikaz zasnovan na PDF označen za rad sa čitača ekrana

TAB da biste generiši pristupačniji komande za prikaz (novi prozor), Enter

Pronalaženje teksta u prikazu za čitanje

CTRL + F ili F3

Pronalaženje teksta u prikazu za uređivanje

CTRL + F ili kombinacija tastera Ctrl + H

Skrivanje okna za pretragu

Esc

Prebacivanje na kontrolu "Zumiraj"

Kombinaciju tastera CTRL + Z

Prebacivanje na kontrolu broja stranice

Otkucajte broj stranice (u kontroli broja stranice)

Idite na određenoj stranici

Kombinaciju tastera CTRL + G

Štampanje

Ctrl+P

Premeštanje na sledeću oblast značajne

Ctrl+F6

Idi na "Pokaži mi"

Alt+Q

Prvi koraci

Kao prečica za komande, pritisnite tastere Alt + Q da biste prešli na Pokaži mi, a zatim otkucajte željenu komandu (dostupno samo u prikazu za uređivanje). Koristite nagore i strelicu nadole da biste izabrali komandu i pritisnite taster Enter.

Word Online se pokreće u veb pregledaču pa se tasterske prečice razlikuju od onih u Word programu za računare. Na primer, koristićete Ctrl+F6 umesto F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) primenjuju se na veb pregledač, a ne na Word Online.

Pomerite se samo pomoću tastature

U prikazu za čitanje, Horizontalna lista sa komandama je na vrhu ekrana. Pritisnite taster Tab dok ne dođete do red komandi, a zatim, da biste premestili kroz komande, pritisnite taster Tab. Da biste izabrali komande, pritisnite taster Enter.

Da biste se prebacili u prikaz, premesti u meniju dugmeta Uredi dokument za uređivanje pritisnite taster Enter, a zatim izaberite stavku Uredi u programu Word Online. U prikazu za uređivanje, iznad dokumenta pojavljuje se traka kartica. Svaki kartica prikazuje jedinstveni traci sastoji se od grupe jednog ili više povezanih komandi.

Da biste koristili na traci, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 više puta dok ne dođete do kartice (na primer, datoteka ili početak). Pritisnite taster Tab i Shift + Tab da biste premestili između kartice na traci, a zatim pritisnite taster Enter da biste izabrali karticu i unesite na traci.

Napomena : Programski dodaci i drugi programi mogu dodati nove kartice na traci i može da pruži tasterskih prečica za te kartice.

Tasterske prečice su specijalne prečice koje vam omogućavaju da brzo koristite komande na traci tako što ćete pritisnuti nekoliko tastera, bez obzira na to gde se nalazite u programu Word Online. Svaku komandu u programu Word Online se može pristupiti pomoću taster za pristup.

  • Premeštanje između kartica, koristite Tab i Shift + Tab.

  • Da biste uneli trake za trenutno izabranu karticu, pritisnite taster Enter.

  • Da biste išli kroz komande na glavnoj traci, koristite Tab i Shift + Tab.

Kontrole se aktiviraju na različite načine, u zavisnosti od tipa kontrole:

  • Ako je izabrane komande na dugme ili razdeljivanje, da biste aktivirali, pritisnite taster RAZMAKNICA.

  • Ako je komanda izabrane liste (kao što su liste Font), da biste otvorili listu, pritisnite taster strelica nadole. Zatim, da biste premeštali između stavki, koristite taster strelica nagore ili strelica nadole.

  • Ako je komanda izabrane u galeriji, tab do komande "još" galerije i pritisnite taster Enter da biste otvorili galeriju. Pomoću tastera TAB krećite kroz stavke, a zatim pritisnite taster Enter da biste izabrali jednu.

Prikaz za čitanje

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prelazak na prikaz kojem se može pristupiti iz softvera čitača ekrana i u okviru kojeg je moguće vršiti izbor sadržaja pomoću tastature (potreban je PDF čitač)

Tab do komande Generiši pristupačniji prikaz (novi prozor), Enter

Pronalaženje teksta

Ctrl+F ili F3

Skrivanje okna za pretragu

ESC

Prebacivanje na kontrolu „Zumiraj“

Ctrl+Z

Prebacivanje na kontrolu broja stranice

Ctrl+G

Odlazak na određenu stranicu

Otkucajte broj stranice (u kontroli broja stranice)

Štampanje

Ctrl+P

Prikaz za uređivanje

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prelazak sa trake na sadržaj dokumenta, i obrnuto

Ctrl+F6

Smanjivanje veličine fonta

Ctrl+[

Povećati veličinu fonta

Ctrl+]

Aktivacija druge kartice na traci

Tab, Enter

Kretanje kroz komande na traci

Taster Tab

Izvršavanje trenutno izabrane komande na traci

taster Enter

Skupljanje i razvijanje trake

Ctrl+F3

Pomeranje mesta umetanja

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Nadesno za jedan znak

Strelica nadesno

Nalevo za jedan znak

Strelica nalevo

Nadesno za jednu reč

Ctrl+strelica nadesno

Nalevo za jednu reč

Ctrl+strelica nalevo

Nagore za jedan red

Strelica nagore

Nadole za jedan red

Strelica nadole

Nagore za jedan pasus

Ctrl+strelica nagore

Nadole za jedan pasus

Ctrl+strelica nadole

Početak reda

Početak

Kraj reda

End

Početak stranice

Ctrl+Home

Kraj stranice

Ctrl+End

Izbor sadržaja: razvijanje izbora

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Nadesno za jedan znak

Shift+strelica nadesno

Nalevo za jedan znak

Shift+strelica nalevo

Nadesno za jednu reč

Shift+Ctrl+strelica nadesno

Nalevo za jednu reč

Shift+Ctrl+strelica nalevo

Nagore za jedan red

Shift+strelica nagore

Nadole za jedan red

Shift+strelica nadole

Nagore za jedan pasus

Shift+Ctrl+strelica nagore

Nadole za jedan pasus

Shift+Ctrl+strelica nadole

Do početka reda

Shift+Home

Do kraja reda

Shift+End

Do početka dokumenta

Shift+Ctrl+Home

Do kraja dokumenta

Shift+Ctrl+End

Ceo dokument

Ctrl+A

Uređivanje sadržaja

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Isecanje

Ctrl+X

Kopiranje

Ctrl+C

Lepljenje

Ctrl+V

Umetanje hiperveze

Ctrl+K

Opoziv radnje

Ctrl+Z

Ponavljanje radnje

Ctrl+Y

Pomeranje sa jedne pogrešno otkucane reči na drugu

Alt+F7

Uvećavanje fonta

Ctrl+Shift+>

Smanjivanje fonta

Ctrl+Shift+<

Oblikovanje teksta

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Podebljano

Ctrl+B

Kurziv

Ctrl+I

Podvučeno

Ctrl+U

Lista sa znakovima za nabrajanje

Ctrl+tačka

Numerisana lista

Ctrl+/

Levo poravnavanje

Ctrl+L

Desno poravnavanje

Ctrl+R

Poravnavanje po centru

Ctrl+E

Ekvivalenti Windows i Mac tastature

Taster

Taster za izmenu

Windows

Mac

taster Backspace

Alt

Brisanje jedne reči odjednom uz pomoć tastera Backspace

End

Alt

Premeštanje mesta umetanja na dno dokumenta ili prikaza strukture

taster Enter

Alt

U programu Internet Explorer, prikaz svojstava stranice

Taster Tab

Ctrl-Alt

Prebacivanje zadataka

Početak

Alt

Idi na matičnu stranicu

Premeštanje mesta umetanja na vrh dokumenta ili prikaza strukture

Levo

Alt

U programu Internet Explorer, idi nazad

Pomeranje ulevo po jednu reč

PageDn

Alt

Premeštanje mesta umetanja na dno dokumenta

PageUp

Alt

Premeštanje mesta umetanja na vrh dokumenta

Desno

Alt

U programu Internet Explorer, idi napred

Pomeranje udesno za jednu reč

Taster Tab

Alt

Prebacivanje između aplikacija

Premeštanje fokusa između pregledača i elemenata stranice (petlja pristupačnosti)

Dole

Alt-Shift

Premeštanje trenutne stranice za jednu poziciju nadole u oknu za navigaciju

Izbor od mesta umetanja do kraja pasusa

taster Enter

Alt-Shift

U programu Internet Explorer, prebacivanje na ceo ekran

Taster Tab

Ctrl-Alt-Shift

Prebacivanje zadataka

Levo

Alt-Shift

Uklanjanje jednog nivoa uvlačenja

Izbor nalevo, po jedna reč

Desno

Alt-Shift

Uvlačenje

Izbor nalevo, po jedna reč

Taster Tab

Alt-Shift

Prebacivanje između aplikacija

Premeštanje fokusa između pregledača i elemenata stranice (petlja pristupačnosti)

Gore

Alt-Shift

Premeštanje trenutne stranice za jednu poziciju nadole u oknu za navigaciju

Izbor od mesta umetanja do kraja pasusa

taster Backspace

Brisanje jedne reči odjednom uz pomoć tastera Backspace

Izbriši

Brisanje jedne reči odjednom uz pomoć tastera Delete

Dole

Premeštanje mesta umetanje nadole, po jedan pasus

End

Premeštanje mesta umetanja na dno dokumenta ili prikaza strukture

Početak

Idi na vrh dokumenta ili prikaza strukture (u programu Safari, idi na matičnu stranicu pregledača)

Levo

Premeštanje mesta umetanja na početak reda (u programu Firefox, idi na prethodnu stranicu)

Desno

Premeštanje mesta umetanja na kraj reda (u programu Firefox, idi napred)

Taster Tab

Prebacivanje zadataka (kao Windows Alt-Tab)

Gore

Premeštanje mesta umetanje nagore, po jedan pasus

ESC

⌘-Alt

Otvaranje upravljača zadacima (nametanje odustajanja aplikacija)

Početak

⌘-Alt

U programu Safari, idi na matičnu stranicu pregledača

Levo

⌘-Alt

U programu Chrome, prebacivanje između kartica pregledača

Izbriši

⌘-Shift

U programu Firefox, briše keš pregledača

Dole

⌘-Shift

Izbor nadole, jedan pasus odjednom

End

⌘-Shift

Izbor do dna dokumenta ili stranice

Početak

⌘-Shift

Izbor do vrha dokumenta ili stranice (u programu Safari, idi na matičnu stranicu pregledača)

Levo

⌘-Shift

Izbor do početka reda

Desno

⌘-Shift

Izbor do kraja reda

Taster Tab

⌘-Shift

Prebacivanje zadataka (kao Windows Alt-Tab)

Gore

⌘-Shift

Izbor nagore, jedan pasus odjednom

ESC

Ctrl-Shift

Otvaranje upravljača zadacima

Desno

Ctrl-Shift

Izbor nadesno, po jedna reč

Dole

Ctrl

Premeštanje mesta umetanje nadole, po jedan pasus

Premeštanje mesta umetanje na kraj reda

Levo

Ctrl-Shift

Izbor nalevo, po jedna reč

ESC

Ctrl

Otvaranje menija „Start“ ili ekrana „Start“

Izbriši

Ctrl-Alt

Otvaranje menija ekrana zaključavanja

Levo

Ctrl

Premeštanje mesta umetanje nalevo, po jedna reč

Prikaz kontrolne table vidžeta

PageDn

Ctrl

U programima Firefox i Chrome, prebacivanje između otvorenih kartica

PageUp

Ctrl

Premeštanje mesta umetanja na kraj dokumenta ili prikaza strukture

U programima Firefox i Chrome, prebacivanje između otvorenih kartica

End

Ctrl

Premeštanje mesta umetanja na kraj dokumenta ili prikaza strukture

Taster Tab

Ctrl

Prebacivanje između otvorenih kartica

Prebacivanje između otvorenih kartica

Gore

Ctrl

Premeštanje mesta umetanje nagore, po jedan pasus

Premeštanje mesta umetanje na početak reda

taster Backspace

Ctrl-Alt

Brisanje jednog slova odjednom uz pomoć tastera Backspace

Brisanje jednog slova odjednom uz pomoć tastera Backspace

Početak

Ctrl

Premeštanje mesta umetanja na početak dokumenta ili prikaza strukture

Dole

Ctrl-Alt

U programu Internet Explorer, pomeranje stranice nadole

End

Ctrl-Alt

U programu Internet Explorer, pomeranje do dna stranice

Početak

Ctrl-Alt

U programu Internet Explorer, pomeranje do vrha stranice

PageDn

Ctrl-Alt

U programu Internet Explorer, pomeranje nadole

PageUp

Ctrl-Alt

U programu Internet Explorer, pomeranje nagore

Desno

Ctrl

Premeštanje mesta umetanje nalevo, po jedna reč

Gore

Ctrl-Alt

u programu Internet Explorer, pomeranje stranice nadole

taster Backspace

Ctrl-Alt-Shift

Brisanje jedne reči odjednom uz pomoć tastera Backspace

Brisanje jedne reči odjednom uz pomoć tastera Backspace

End

Ctrl-Alt-Shift

U programu Internet Explorer, pomeranje do dna stranice

Početak

Ctrl-Alt-Shift

U programu Internet Explorer, pomeranje do vrha stranice

PageDn

Ctrl-Alt-Shift

U programu Internet Explorer, pomeranje nadole

PageUp

Ctrl-Alt-Shift

U programu Internet Explorer, pomeranje nagore

ESC

Alt

Umanjivanje prozora

Dole

Ctrl-Shift

Izbor nadole, jedan pasus odjednom

Izbor do kraja reda

ESC

Alt-Shift

Umanjivanje prozora

Početak

Ctrl-Shift

Izbor nagore, jedan pasus odjednom

Izbor do početka reda

Umetanje

Nijedno

Pokretanje režima prekucavanja

Taster Tab

Ctrl-Shift

Prebacivanje između otvorenih kartica

Prebacivanje između otvorenih kartica

Gore

Ctrl-Shift

Izbor nagore, jedan pasus odjednom

Izbor do početka reda

taster Backspace

Nijedno

Brisanje jednog slova odjednom uz pomoć tastera Backspace

Brisanje jednog slova odjednom uz pomoć tastera Backspace

Izbriši

Nijedno

Brisanje jednog slova odjednom uz pomoć tastera Backspace

Brisanje jednog slova odjednom uz pomoć tastera Backspace

Dole

Nijedno

Premeštanje mesta umetanje nadole, po jedan red

Premeštanje mesta umetanje nadole, po jedan red

End

Nijedno

Premeštanje mesta umetanje na kraj reda

Premeštanje mesta umetanje na kraj reda

taster Enter

Nijedno

Umetanje novog reda

Umetanje novog reda

taster Backspace

Ctrl

Brisanje jedne reči odjednom uz pomoć tastera Backspace

Početak

Nijedno

Premeštanje mesta umetanje na početak reda

U programima Safari i Chrome, premeštanje mesta umetanja na početak pasusa

Levo

Nijedno

Premeštanje mesta umetanje nalevo, po jedno slovo

Premeštanje mesta umetanje nalevo, po jedno slovo

PageDn

Nijedno

Premeštanje mesta umetanje nadole, po jedan ekran

Premeštanje mesta umetanje nadole, po jedan ekran

PageUp

Nijedno

Premeštanje mesta umetanje nagore, po jedan ekran

Premeštanje mesta umetanje nagore, po jedan ekran

Desno

Nijedno

Premeštanje mesta umetanje nadesno, po jedno slovo

Premeštanje mesta umetanje nadesno, po jedno slovo

Taster Tab

Nijedno

Uvlačenje ili idi na sledeću ćeliju tabele

Uvlačenje, idi na sledeću ćelije tabele ili umetanje tabele

Gore

Nijedno

Premeštanje mesta umetanje nagore, po jedan red

Premeštanje mesta umetanje nagore, po jedan red

taster Backspace

Taster SHIFT

Brisanje jednog slova odjednom uz pomoć tastera Backspace

Brisanje jednog slova odjednom uz pomoć tastera Backspace

Dole

Taster SHIFT

Izbor nadole, jedan red odjednom

Izbor nadole, jedan red odjednom

End

Taster SHIFT

Izbor do kraja reda

Izbor do kraja reda

taster Enter

Taster SHIFT

Umetanje blagog preloma reda

Umetanje blagog preloma reda

Početak

Taster SHIFT

Izbor do početka reda

Izbor do početka reda

Levo

Taster SHIFT

Izbor nalevo, po jedno slovo

Izbor nalevo, po jedno slovo

Desno

Taster SHIFT

Izbor nadesno, po jedno slovo

Izbor nadesno, po jedno slovo

Taster Tab

Taster SHIFT

Uklanjanje jednog nivoa uvlačenja, idi na prethodnu ćeliju tabele

Uklanjanje jednog nivoa uvlačenja, idi na prethodnu ćeliju tabele

Gore

Taster SHIFT

Izbor nagore, jedan red odjednom

Izbor nagore, jedan red odjednom

Još tasterskih prečica za Word

Tasterske prečice u programu Word Online veoma su slične tasterskim prečicama u programu Microsoft Word. Tasterske prečice navedene u ovom članku služe za izvršavanje najčešćih zadataka u programu Word Online. Listu tasterskih prečica u Word programu za računare potražite u članku:

Uobičajeni zadaci u programu Word Online

Korake za obavljanje određenih zadataka u programu Word Online potražite u sledećim člancima:

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft pruža ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×