Tasterske prečice u usluzi Word Online

Tasterske prečice opisane u ovoj temi pomoći odnose se na američki raspored tastera na tastaturi. Raspored tastera na drugim tastaturama ne mora u potpunosti odgovarati onome na američkoj tastaturi.

Pregled pristupačnosti u usluzi Word Online potražite u članku Funkcije pristupačnosti u programu Word Online.

Saveti:

  • Kao prečicu do komandi, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+' (apostrof) da biste preskočili do dela Pokaži mi, a zatim otkucajte željenu komandu (dostupno samo u prikazu za uređivanje). Pomoću tastera sa strelicom nagore ili nadole izaberite komandu, a zatim pritisnite taster Enter.

  • Word Online se pokreće u veb pregledaču pa se tasterske prečice razlikuju od onih u Word programu za računare. Na primer, koristićete Ctrl+F6 umesto F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) primenjuju se na veb pregledač, a ne na Word Online.

  • Tasterske prečice u programu Word Online veoma su slične tasterskim prečicama u programu Microsoft Excel. Listu tasterskih prečica u drugim verzijama programa Word potražite u članku Još tasterskih prečica za Word.

  • Ako koristite čitač ekrana, pogledajte članak Uobičajeni zadaci u programu Word Online.

Prikaz za čitanje

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prelazak na prikaz kojem se može pristupiti iz softvera čitača ekrana i u okviru kojeg je moguće vršiti izbor sadržaja pomoću tastature (potreban je PDF čitač)

Tab do komande Generiši pristupačniji prikaz (novi prozor), Enter

Pronalaženje teksta

Ctrl+F ili F3

Skrivanje okna za pretragu

ESC

Prebacivanje na kontrolu „Zumiraj“

Ctrl+Z

Prebacivanje na kontrolu broja stranice

Ctrl+G

Odlazak na određenu stranicu

Otkucajte broj stranice (u kontroli broja stranice)

Štampanje

Ctrl+P

Prikaz za uređivanje

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prelazak sa trake na sadržaj dokumenta, i obrnuto

Ctrl+F6

Premeštanje sa uređivanje dokumenta na karticu Početak

Ctrl+[

Premeštanje sa uređivanje dokumenta na poslednju komandu trake koja je poslednja korišćena

Ctrl+]

Aktivacija druge kartice na traci

Tab, Enter

Kretanje kroz komande na traci

Tab

Izvršavanje trenutno izabrane komande na traci

Enter

Skupljanje i razvijanje trake

Ctrl+F3

Pomeranje mesta umetanja

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Nadesno za jedan znak

Strelica nadesno

Nalevo za jedan znak

Strelica nalevo

Nadesno za jednu reč

Ctrl+strelica nadesno

Nalevo za jednu reč

Ctrl+strelica nalevo

Nagore za jedan red

Strelica nagore

Nadole za jedan red

Strelica nadole

Nagore za jedan pasus

Ctrl+strelica nagore

Nadole za jedan pasus

Ctrl+strelica nadole

Početak reda

Home

Kraj reda

End

Početak stranice

Ctrl+Home

Kraj stranice

Ctrl+End

Izbor sadržaja: razvijanje izbora

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Nadesno za jedan znak

Shift+strelica nadesno

Nalevo za jedan znak

Shift+strelica nalevo

Nadesno za jednu reč

Shift+Ctrl+strelica nadesno

Nalevo za jednu reč

Shift+Ctrl+strelica nalevo

Nagore za jedan red

Shift+strelica nagore

Nadole za jedan red

Shift+strelica nadole

Nagore za jedan pasus

Shift+Ctrl+strelica nagore

Nadole za jedan pasus

Shift+Ctrl+strelica nadole

Do početka reda

Shift+Home

Do kraja reda

Shift+End

Do početka dokumenta

Shift+Ctrl+Home

Do kraja dokumenta

Shift+Ctrl+End

Ceo dokument

Ctrl+A

Uređivanje sadržaja

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Isecanje

Ctrl+X

Kopiranje

Ctrl+C

Lepljenje

Ctrl+V

Umetanje hiperveze

Ctrl+K

Opoziv radnje

Ctrl+Z

Ponavljanje radnje

Ctrl+Y

Pomeranje sa jedne pogrešno otkucane reči na drugu

Alt+F7

Uvećavanje fonta

Ctrl+Shift+>

Smanjivanje fonta

Ctrl+Shift+<

Oblikovanje teksta

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Podebljano

Ctrl+B

Kurziv

Ctrl+I

Podvučeno

Ctrl+U

Lista sa znakovima za nabrajanje

Ctrl+tačka

Numerisana lista

Ctrl+/

Levo poravnavanje

Ctrl+L

Desno poravnavanje

Ctrl+R

Poravnavanje po centru

Ctrl+E

Ekvivalenti Windows i Mac tastature

Taster

Taster za izmenu

Windows

Mac

Backspace

Alt

Brisanje jedne reči odjednom uz pomoć tastera Backspace

End

Alt

Premeštanje mesta umetanja na dno dokumenta ili prikaza strukture

Enter

Alt

U programu Internet Explorer, prikaz svojstava stranice

Tab

Ctrl-Alt

Prebacivanje zadataka

Home

Alt

Idi na matičnu stranicu

Premeštanje mesta umetanja na vrh dokumenta ili prikaza strukture

Levo

Alt

U programu Internet Explorer, idi nazad

Pomeranje ulevo po jednu reč

PageDn

Alt

Premeštanje mesta umetanja na dno dokumenta

PageUp

Alt

Premeštanje mesta umetanja na vrh dokumenta

Desno

Alt

U programu Internet Explorer, idi napred

Pomeranje udesno za jednu reč

Tab

Alt

Prebacivanje između aplikacija

Premeštanje fokusa između pregledača i elemenata stranice (petlja pristupačnosti)

Dole

Alt-Shift

Premeštanje trenutne stranice za jednu poziciju nadole u oknu za navigaciju

Izbor od mesta umetanja do kraja pasusa

Enter

Alt-Shift

U programu Internet Explorer, prebacivanje na ceo ekran

Tab

Ctrl-Alt-Shift

Prebacivanje zadataka

Levo

Alt-Shift

Uklanjanje jednog nivoa uvlačenja

Izbor nalevo, po jedna reč

Desno

Alt-Shift

Uvlačenje

Izbor nalevo, po jedna reč

Tab

Alt-Shift

Prebacivanje između aplikacija

Premeštanje fokusa između pregledača i elemenata stranice (petlja pristupačnosti)

Gore

Alt-Shift

Premeštanje trenutne stranice za jednu poziciju nadole u oknu za navigaciju

Izbor od mesta umetanja do kraja pasusa

Backspace

Brisanje jedne reči odjednom uz pomoć tastera Backspace

Delete

Brisanje jedne reči odjednom uz pomoć tastera Delete

Dole

Premeštanje mesta umetanje nadole, po jedan pasus

End

Premeštanje mesta umetanja na dno dokumenta ili prikaza strukture

Home

Idi na vrh dokumenta ili prikaza strukture (u programu Safari, idi na matičnu stranicu pregledača)

Levo

Premeštanje mesta umetanja na početak reda (u programu Firefox, idi na prethodnu stranicu)

Desno

Premeštanje mesta umetanja na kraj reda (u programu Firefox, idi napred)

Tab

Prebacivanje zadataka (kao Windows Alt-Tab)

Gore

Premeštanje mesta umetanje nagore, po jedan pasus

ESC

⌘-Alt

Otvaranje upravljača zadacima (nametanje odustajanja aplikacija)

Home

⌘-Alt

U programu Safari, idi na matičnu stranicu pregledača

Levo

⌘-Alt

U programu Chrome, prebacivanje između kartica pregledača

Delete

⌘-Shift

U programu Firefox, briše keš pregledača

Dole

⌘-Shift

Izbor nadole, jedan pasus odjednom

End

⌘-Shift

Izbor do dna dokumenta ili stranice

Home

⌘-Shift

Izbor do vrha dokumenta ili stranice (u programu Safari, idi na matičnu stranicu pregledača)

Levo

⌘-Shift

Izbor do početka reda

Desno

⌘-Shift

Izbor do kraja reda

Tab

⌘-Shift

Prebacivanje zadataka (kao Windows Alt-Tab)

Gore

⌘-Shift

Izbor nagore, jedan pasus odjednom

ESC

Ctrl-Shift

Otvaranje upravljača zadacima

Desno

Ctrl-Shift

Izbor nadesno, po jedna reč

Dole

Ctrl

Premeštanje mesta umetanje nadole, po jedan pasus

Premeštanje mesta umetanje na kraj reda

Levo

Ctrl-Shift

Izbor nalevo, po jedna reč

ESC

Ctrl

Otvaranje menija „Start“ ili ekrana „Start“

Delete

Ctrl-Alt

Otvaranje menija ekrana zaključavanja

Levo

Ctrl

Premeštanje mesta umetanje nalevo, po jedna reč

Prikaz kontrolne table vidžeta

PageDn

Ctrl

U programima Firefox i Chrome, prebacivanje između otvorenih kartica

PageUp

Ctrl

Premeštanje mesta umetanja na kraj dokumenta ili prikaza strukture

U programima Firefox i Chrome, prebacivanje između otvorenih kartica

End

Ctrl

Premeštanje mesta umetanja na kraj dokumenta ili prikaza strukture

Tab

Ctrl

Prebacivanje između otvorenih kartica

Prebacivanje između otvorenih kartica

Gore

Ctrl

Premeštanje mesta umetanje nagore, po jedan pasus

Premeštanje mesta umetanje na početak reda

Backspace

Ctrl-Alt

Brisanje jednog slova odjednom uz pomoć tastera Backspace

Brisanje jednog slova odjednom uz pomoć tastera Backspace

Home

Ctrl

Premeštanje mesta umetanja na početak dokumenta ili prikaza strukture

Dole

Ctrl-Alt

U programu Internet Explorer, pomeranje stranice nadole

End

Ctrl-Alt

U programu Internet Explorer, pomeranje do dna stranice

Home

Ctrl-Alt

U programu Internet Explorer, pomeranje do vrha stranice

PageDn

Ctrl-Alt

U programu Internet Explorer, pomeranje nadole

PageUp

Ctrl-Alt

U programu Internet Explorer, pomeranje nagore

Desno

Ctrl

Premeštanje mesta umetanje nalevo, po jedna reč

Gore

Ctrl-Alt

u programu Internet Explorer, pomeranje stranice nadole

Backspace

Ctrl-Alt-Shift

Brisanje jedne reči odjednom uz pomoć tastera Backspace

Brisanje jedne reči odjednom uz pomoć tastera Backspace

End

Ctrl-Alt-Shift

U programu Internet Explorer, pomeranje do dna stranice

Home

Ctrl-Alt-Shift

U programu Internet Explorer, pomeranje do vrha stranice

PageDn

Ctrl-Alt-Shift

U programu Internet Explorer, pomeranje nadole

PageUp

Ctrl-Alt-Shift

U programu Internet Explorer, pomeranje nagore

ESC

Alt

Umanjivanje prozora

Dole

Ctrl-Shift

Izbor nadole, jedan pasus odjednom

Izbor do kraja reda

ESC

Alt-Shift

Umanjivanje prozora

Home

Ctrl-Shift

Izbor nagore, jedan pasus odjednom

Izbor do početka reda

Insert

Nijedno

Pokretanje režima prekucavanja

Tab

Ctrl-Shift

Prebacivanje između otvorenih kartica

Prebacivanje između otvorenih kartica

Gore

Ctrl-Shift

Izbor nagore, jedan pasus odjednom

Izbor do početka reda

Backspace

Nijedno

Brisanje jednog slova odjednom uz pomoć tastera Backspace

Brisanje jednog slova odjednom uz pomoć tastera Backspace

Delete

Nijedno

Brisanje jednog slova odjednom uz pomoć tastera Backspace

Brisanje jednog slova odjednom uz pomoć tastera Backspace

Dole

Nijedno

Premeštanje mesta umetanje nadole, po jedan red

Premeštanje mesta umetanje nadole, po jedan red

End

Nijedno

Premeštanje mesta umetanje na kraj reda

Premeštanje mesta umetanje na kraj reda

Enter

Nijedno

Umetanje novog reda

Umetanje novog reda

Backspace

Ctrl

Brisanje jedne reči odjednom uz pomoć tastera Backspace

Home

Nijedno

Premeštanje mesta umetanje na početak reda

U programima Safari i Chrome, premeštanje mesta umetanja na početak pasusa

Levo

Nijedno

Premeštanje mesta umetanje nalevo, po jedno slovo

Premeštanje mesta umetanje nalevo, po jedno slovo

PageDn

Nijedno

Premeštanje mesta umetanje nadole, po jedan ekran

Premeštanje mesta umetanje nadole, po jedan ekran

PageUp

Nijedno

Premeštanje mesta umetanje nagore, po jedan ekran

Premeštanje mesta umetanje nagore, po jedan ekran

Desno

Nijedno

Premeštanje mesta umetanje nadesno, po jedno slovo

Premeštanje mesta umetanje nadesno, po jedno slovo

Tab

Nijedno

Uvlačenje ili idi na sledeću ćeliju tabele

Uvlačenje, idi na sledeću ćelije tabele ili umetanje tabele

Gore

Nijedno

Premeštanje mesta umetanje nagore, po jedan red

Premeštanje mesta umetanje nagore, po jedan red

Backspace

Shift

Brisanje jednog slova odjednom uz pomoć tastera Backspace

Brisanje jednog slova odjednom uz pomoć tastera Backspace

Dole

Shift

Izbor nadole, jedan red odjednom

Izbor nadole, jedan red odjednom

End

Shift

Izbor do kraja reda

Izbor do kraja reda

Enter

Shift

Umetanje blagog preloma reda

Umetanje blagog preloma reda

Home

Shift

Izbor do početka reda

Izbor do početka reda

Levo

Shift

Izbor nalevo, po jedno slovo

Izbor nalevo, po jedno slovo

Desno

Shift

Izbor nadesno, po jedno slovo

Izbor nadesno, po jedno slovo

Tab

Shift

Uklanjanje jednog nivoa uvlačenja, idi na prethodnu ćeliju tabele

Uklanjanje jednog nivoa uvlačenja, idi na prethodnu ćeliju tabele

Gore

Shift

Izbor nagore, jedan red odjednom

Izbor nagore, jedan red odjednom

Još tasterskih prečica za Word

Tasterske prečice u programu Word Online veoma su slične tasterskim prečicama u programu Microsoft Word. Tasterske prečice navedene u ovom članku služe za izvršavanje najčešćih zadataka u programu Word Online. Listu tasterskih prečica u Word programu za računare potražite u članku:

Uobičajeni zadaci u programu Word Online

Korake za obavljanje određenih zadataka u programu Word Online potražite u sledećim člancima:

Primenjuje se na: Word OnlineDa li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Promeni jezik