Tasterske prečice u programu Microsoft Word

Tasterske prečice opisane u ovoj temi pomoći odnose se na američki raspored tastera na tastaturi. Raspored tastera na drugim tastaturama ne mora u potpunosti odgovarati onome na američkoj tastaturi.

Napomene : 

 • Ovaj članak ne pokriva prilagođavanje tasterskih prečica, kreiranje tasterskih prečica za makroe niti automatski tekst. Za više informacija kliknite na vezu u odeljku Takođe pogledajte.

 • Ako koristite Microsoft Word Starter, imajte u vidu da sve funkcije navedene za Word nisu podržane u programu Word Starter. Više informacija o funkcijama dostupnim u programu Word Starter potražite u članku Podrška za funkcije programa Word Starter.

Ovaj članak sadrži:

Pronalaženje i korišćenje tasterskih prečica

Osnove sistema Microsoft Office

Navigacija na traci

Brze reference za Microsoft Word

Reference za funkcijske tastere

Pronalaženje i korišćenje tasterskih prečica

Za tasterske prečice u kojima istovremeno pritiskate dva ili više tastera, tasteri koje treba da pritisnete razdvojeni su znakom plus (+) u pomoći programa Microsoft Word 2010. Za tasterske prečice u kojima tastere pritiskate neposredno jedan za drugim, tasteri koje treba da pritisnete razdvojeni su zarezom (,).

Korišćenje tastature za proširivanje odeljaka

 • Da biste proširili sve odeljke ovog članka, pritiskajte taster TAB dok ne bude izabrana opcija Prikaži sve, a zatim pritisnite taster ENTER. Ponovo pritisnite taster ENTER da biste skupili sve odeljke.

 • Da biste proširili samo jedan odeljak članka, pritiskajte taster TAB dok ne budu izabrani naslov odeljka i znak plus, a zatim pritisnite taster ENTER. Ponovo pritisnite taster ENTER da biste skupili odeljak.

Pretraživanje ovog članka

Važno : Pre nego što započnete pretraživanje, pritiskajte taster TAB dok ne bude izabrana stavka Prikaži sve, a zatim pritisnite taster ENTER.

 1. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+F.

  Otvara se dijalog „Pretraga“ sa kursorom spremnim za kucanje teksta.

 2. U polju otkucajte tekst za pretragu.

 3. Pritisnite taster ENTER.

Štampanje ovog članka

Da biste odštampali ovu temu, pritiskajte taster TAB dok ne bude izabrana stavka Prikaži sve, pritisnite taster ENTER, a zatim kombinaciju tastera CTRL+P.

Vrh stranice

Osnove sistema Microsoft Office

Prikazivanje prozora i rad sa njima

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prebacivanje u sledeći prozor

ALT+TAB

Prebacivanje na prethodni prozor

ALT+SHIFT+TAB

Zatvaranje aktivnog prozora

CTRL+W ili CTRL+F4

Vraćanje veličine aktivnog prozora u prethodno stanje nakon uvećavanja

ALT+F5

Premeštanje u okno zadatka iz drugog okna u prozoru programa (u smeru kretanja kazaljki na satu). Možda će biti potrebno da više puta pritisnete taster F6.

F6

Premeštanje u okno zadatka iz drugog okna u prozoru programa (u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljki na satu)

SHIFT+F6

Prebacivanje na sledeći prozor kada je otvoreno više prozora

CTRL+F6

Prebacivanje na prethodni prozor

CTRL+SHIFT+F6

Uvećanje izabranog prozora ili njegovo vraćanje u prethodno stanje

CTRL+F10

Kopiranje slike ekrana u ostavu

PRINT SCREEN

Kopiranje slike izabranog prozora u ostavu

ALT+PRINT SCREEN

Rad sa dijalozima

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Premeštanje na sledeću opciju ili grupu opcija

TAB

Premeštanje na prethodnu opciju ili grupu opcija

SHIFT+TAB

Prebacivanje na sledeću karticu u dijalogu

CTRL+TAB

Prebacivanje na prethodnu karticu u dijalogu

CTRL+SHIFT+TAB

Premeštanje između opcija u otvorenoj padajućoj listi ili između opcija u grupi opcija

Tasteri sa strelicama

Izvršavanje radnje dodeljene izabranom dugmetu; potvrđivanje ili opozivanje izbora u polju za potvrdu

RAZMAKNICA

Izbor opcije; potvrđivanje ili opozivanje izbora u polju za potvrdu

ALT+podvučeno slovo neke opcije

Otvaranje izabrane padajuće liste

ALT+STRELICA NADOLE

Izbor opcije sa padajuće liste

Prvo slovo imena opcije u padajućoj listi

Zatvaranje izabrane padajuće liste; otkazivanje komande i zatvaranje dijaloga

ESC

Pokretanje izabrane komande

ENTER

Upotreba polja za uređivanje u dijalozima

Polje za uređivanje je prazno polje u koje otkucate ili nalepite unos, kao što je korisničko ime ili putanja fascikle.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje na početak stavke

HOME

Premeštanje na kraj stavke

END

Premeštanje za jedan znak nalevo ili nadesno

STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO

Premeštanje za jednu reč nalevo

CTRL+STRELICA NALEVO

Premeštanje za jednu reč nadesno

CTRL+STRELICA NADESNO

Izbor ili poništavanje izbora jednog znaka sa leve strane

SHIFT+STRELICA NALEVO

Izbor ili poništavanje izbora jednog znaka sa desne strane

SHIFT+STRELICA NADESNO

Izbor ili poništavanje izbora jedne reči sa leve strane

CTRL+SHIFT+STRELICA NALEVO

Izbor ili poništavanje izbora jedne reči sa desne strane

CTRL+SHIFT+STRELICA NADESNO

Izbor teksta od mesta umetanja do početka unosa

SHIFT+HOME

Izbor teksta od mesta umetanja do kraja unosa

SHIFT+END

Upotreba dijaloga Otvaranje i Čuvanje kao

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prikaz dijaloga Otvaranje

CTRL+F12 ili CTRL+O

Prikaz dijaloga Sačuvaj kao

F12

Otvaranje izabrane fascikle ili datoteke

ENTER

Otvaranje fascikle za jedan nivo iznad izabrane fascikle

BACKSPACE

Brisanje izabrane fascikle ili datoteke

DELETE

Prikaz priručnog menija za izabranu stavku, npr. fasciklu ili datoteku

SHIFT+F10

Pomeranje unapred kroz opcije

TAB

Pomeranje unazad kroz opcije

SHIFT+TAB

Otvaranje liste Pogledaj u

F4 ili ALT+I

Opozivanje ili ponavljanje radnji

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Otkazivanje radnje

ESC

Opozivanje radnje

CTRL+Z

Ponavljanje radnje

CTRL+Y

Pristup oknima zadatka i galerijama i njihovo korišćenje

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Premeštanje u okno zadatka iz drugog okna u prozoru programa. (Možda će biti potrebno da više puta pritisnete taster F6.)

F6

Premeštanje u okno zadatka kada je meni aktivan. (Možda će biti potrebno da više puta pritisnete kombinaciju tastera CTRL+TAB.)

CTRL+TAB

Izbor sledeće ili prethodne opcije u oknu zadatka kada je ono aktivno

TAB ili SHIFT+TAB

Prikaz celokupnog skupa komandi u meniju okna zadatka

CTRL+RAZMAKNICA

Izvršavanje radnje koja je dodeljena izabranom dugmetu

RAZMAKNICA ili ENTER

Otvaranje padajućeg menija za izabranu stavku iz galerije

SHIFT+F10

Izbor prve ili poslednje stavke u galeriji

HOME ili END

Pomeranje nagore ili nadole u izabranoj listi galerije

PAGE UP ili PAGE DOWN

Zatvaranje okna zadatka

 1. Ako je potrebno, pritisnite taster F6 da biste se premestili u okno zadatka.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+RAZMAKNICA.

 3. Pomoću tastera sa strelicama izaberite stavku Zatvori, a zatim pritisnite taster ENTER.

Premeštanje okna zadatka

 1. Ako je potrebno, pritisnite taster F6 da biste se premestili u okno zadatka.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+RAZMAKNICA.

 3. Koristite tastere sa strelicama da biste izabrali stavku Premesti, a zatim pritisnite taster ENTER.

 4. Koristite tastere sa strelicama da biste premestili okno zadatka, a zatim pritisnite taster ENTER.

Promena veličine okna zadatka

 1. Ako je potrebno, pritisnite taster F6 da biste se premestili u okno zadatka.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+RAZMAKNICA.

 3. Koristite tastere sa strelicama da biste izabrali stavku Veličina, a zatim pritisnite taster ENTER.

 4. Koristite tastere sa strelicama da biste promenili veličinu okna zadatka, a zatim pritisnite taster ENTER.

Pristup dostupnim radnjama i njihovo korišćenje

Da biste izvršili sledeće

Pritisnite

Prikaz priručnog menija izabrane stavke

SHIFT+F10

Prikaz menija ili poruke za dostupnu radnju, za dugme „Opcije automatskog ispravljanja“ Slika dugmeta ili za dugme „Opcije lepljenja“ Slika dugmeta . Ako postoji više radnji, prebacite se na sledeću i prikažite njen meni ili poruku.

ALT+SHIFT+F10

Pomeranje kroz opcije u meniju dostupnih radnji

Tasteri sa strelicama

Izvršavanje radnje izabrane stavke u meniju dostupnih radnji

ENTER

Zatvaranje menija dostupnih radnji ili poruke

ESC

Saveti

 • Kad god se pojavi neka radnja, možete da zatražite da budete obavešteni nekim zvukom (nije dostupno u programu Word Starter). Morate imati zvučnu karticu da biste čuli zvučne signale. Takođe, na računaru morate da instalirate programski dodatak Microsoft Office zvuci.

 • Ako imate pristup Internetu, možete da preuzmete programski dodatak Microsoft Office zvuci sa lokacije Office.com. Kada instalirate zvučne datoteke, postupite na sledeći način:

  1. Pritisnite tastere ALT+F, T da biste otvorili dijalog Opcije programa Word.

  2. Pritisnite taster A da biste izabrali stavku Napredno, a zatim pritisnite taster TAB da biste se premestili na okvir Napredne opcije za rad sa programom Word .

  3. Pritisnite dvaput kombinaciju tastera ALT+S da biste se premestili na polje za potvrdu Obezbedi povratne informacije sa zvukom, koje se nalazi u odeljku Opšti podaci, a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA.

  4. Više puta pritisnite taster TAB da biste izabrali dugme U redu, a zatim pritisnite taster ENTER.

   Napomena : Kada potvrdite ili opozovete izbor u ovom polju za potvrdu, ta postavka utiče na sve programe sistema Office koji podržavaju zvuk.

Vrh stranice

Navigacija na traci

Pristup komandama pomoću nekoliko pritisaka na tastere

Tasterske prečice vam omogućavaju da brzo izvršite neku komandu tako što ćete pritisnuti nekoliko tastera, bez obzira na to gde se nalazite u programu. Svakoj komandi u programu Word 2010 može se pristupiti korišćenjem tasterskih prečica. Većini komandi možete pristupiti uz dva do pet pritisaka na taster. Da biste koristili tasterske prečice:

 1. Pritisnite taster ALT.

  Prikazaće se tasterske prečice svih funkcija koje su na raspolaganju u trenutnom prikazu.

 2. Pritisnite slovo prikazano u savetu o tasterskoj prečici iznad funkcije koju želite da upotrebite.

 3. U zavisnosti od slova koje ste pritisnuli, mogu se prikazati i dodatni saveti za tastere. Na primer, ako je aktivna kartica Početak i vi pritisnete taster N, prikazaće se kartica Umetanje kao i saveti za tastere za grupe na toj kartici.

 4. Nastavite da pritiskate slova sve dok ne pritisnete slovo koje odgovara komandi ili kontroli koju želite da upotrebite. U nekim slučajevima moraćete prvo da pritisnete slovo koje odgovara grupi koja sadrži željenu komandu.

  Napomena : Pritisnite taster ALT da biste otkazali radnju koju ste započeli i sakrili savete o tasterskim prečicama.

Promena fokusa tastature bez upotrebe miša

Drugi način na koji možete da koristite tastaturu za rad sa programima koji koriste Office traku jeste da premeštate fokus između kartica i komandi sve dok ne pronađete željenu funkciju. U sledećoj tabeli navedeni su neki od načina za premeštanje fokusa tastature bez upotrebe miša.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor aktivne kartice na traci i aktiviranje tastera za pristup

ALT ili F10. Ponovo pritisnite jedan od ova dva tastera da biste se vratili na dokument i otkazali tasterske prečice.

Premeštanje na drugu karticu na traci

F10 za izbor aktivne kartice, a zatim STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO

Razvijanje ili skupljanje trake

CTRL+F1

Prikaz priručnog menija izabrane stavke

SHIFT+F10

Pomeranje fokusa kako bi se izabrala svaka od sledećih oblasti prozora:

 • Aktivna kartica na traci

 • Otvorena okna zadatka

 • Statusna traka na dnu prozora

 • Dokument

F6

Pomeranje fokusa na svaku komandu na traci napred ili nazad

TAB ili SHIFT+TAB

Pomeranje redom između stavki na traci, nadole, nagore, nalevo ili nadesno

STRELICA NADOLE, STRELICA NAGORE, STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO

Aktiviranje izabrane komande ili kontrole na traci

RAZMAKNICA ili ENTER

Otvaranje menija ili galerije na traci

RAZMAKNICA ili ENTER

Aktiviranje komande ili kontrole na traci kako bi se izmenila neka vrednost

ENTER

Završetak izmena vrednosti u kontroli na traci i vraćanje fokusa na dokument

ENTER

Pomoć za komandu ili kontrolu na traci. (Ako za izabranu komandu ne postoji tema pomoći, umesto nje će se prikazati opšta tema pomoći za program.)

F1

Vrh stranice

Brze reference u programu Microsoft Word

Uobičajeni zadaci u programu Microsoft Word

Da biste izvršili sledeće

Pritisnite

Kreiranje razmaka između reči na kome se ne može prelomiti red

CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA

Kreiranje neprelomive crtice

CTRL+SHIFT+CRTICA

Podebljani oblik slova

CTRL+B

Kurzivni oblik slova

CTRL+I

Podvlačenje slova

CTRL+U

Smanjivanje fonta za jednu veličinu

CTRL+SHIFT+<

Povećavanje fonta za jednu veličinu

CTRL+SHIFT+>

Smanjivanje veličine fonta za jednu tipografsku tačku

CTRL+[

Povećavanje veličine fonta za jednu tipografsku tačku

CTRL+]

Uklanjanje oblikovanja pasusa ili znakova

CTRL+RAZMAKNICA

Kopiranje izabranog teksta ili objekta

CTRL+C

Isecanje izabranog teksta ili objekta

CTRL+X

Lepljenje teksta ili objekta

CTRL+V

Specijalno lepljenje

CTRL+ALT+V

Lepljenje isključivo oblikovanja

CTRL+SHIFT+V

Opozivanje poslednje radnje

CTRL+Z

Ponavljanje poslednje radnje

CTRL+Y

Otvaranje dijaloga Prebrojavanje reči

CTRL+SHIFT+G

Rad sa dokumentima i Veb stranicama

Kreiranje, prikazivanje i čuvanje dokumenata

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Kreiranje novog dokumenta

CTRL+N

Otvaranje dokumenta

CTRL+O

Zatvaranje dokumenta

CTRL+W

Razdeljivanje prozora dokumenta

ALT+CTRL+S

Uklanjanje razdeljivanja prozora dokumenta

ALT+SHIFT+C ili ALT+CTRL+S

Čuvanje dokumenta

CTRL+S

Pronalaženje, zamena i pregledanje teksta

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Otvaranje okna zadatka Navigacija (za pretraživanje dokumenta)

CTRL+F

Ponavljanje pretrage (nakon zatvaranja prozora Pronalaženje i zamena)

ALT+CTRL+Y

Zamena teksta, specijalnog oblikovanja i specijalnih stavki

CTRL+H

Prelazak na stranicu, obeleživač, fusnotu, tabelu, komentar, grafiku ili drugu lokaciju

CTRL+G

Prebacivanje između poslednja četiri mesta koja ste uredili

ALT+CTRL+Z

Otvaranje liste opcija za pregledanje. Pritisnite tastere sa strelicama kako biste izabrali neku opciju, a zatim pritisnite taster ENTER kako biste pregledali dokument korišćenjem izabrane opcije.

ALT+CTRL+HOME

Premeštanje na prethodni objekat za pregledanje (podešeno u opcijama pretraživanja)

CTRL+PAGE UP

Premeštanje na sledeći objekat za pregledanje (podešeno u opcijama pretraživanja)

CTRL+PAGE DOWN

Prebacivanje na neki drugi prikaz

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prelazak na prikaz rasporeda za štampanje

ALT+CTRL+P

Prelazak na prikaz strukture

ALT+CTRL+O

Prelazak na prikaz radne verzije

ALT+CTRL+N

Prikaz strukture

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Podizanje nivoa pasusa

ALT+SHIFT+STRELICA NALEVO

Spuštanje nivoa pasusa

ALT+SHIFT+STRELICA NADESNO

Spuštanje nivoa na telo teksta

CTRL+SHIFT+N

Pomeranje izabranih pasusa nagore

ALT+SHIFT+STRELICA NAGORE

Pomeranje izabranih pasusa nadole

ALT+SHIFT+STRELICA NADOLE

Razvijanje teksta ispod naslova

ALT+SHIFT+ZNAK PLUS

Skupljanje teksta ispod naslova

ALT+SHIFT+ZNAK MINUS

Razvijanje ili skupljanje celog teksta ili naslovâ

ALT+SHIFT+A

Skrivanje ili prikazivanje oblikovanja znakova

Kosa crta (/) na numeričkoj tastaturi

Prikaz prvog reda ili čitavog tela teksta

ALT+SHIFT+L

Prikaz svih naslova sa stilom „Naslov 1“

ALT+SHIFT+1

Prikaz svih naslova do onih sa stilom „Naslov n“

ALT+SHIFT+n

Umetanje tabulatorskog znaka

CTRL+TAB

Štampanje i pregled dokumenata

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Štampanje dokumenta

CTRL+P

Prebacivanje na pregled pre štampanja

ALT+CTRL+I

Pomeranje po pregledu stranice kada je stranica uvećana

Tasteri sa strelicama

Pomeranje za po jedan pregled stranice kada je stranica umanjena

PAGE UP ili PAGE DOWN

Premeštanje na pregled prve stranice kada je stranica umanjena

CTRL+HOME

Premeštanje na pregled poslednje stranice kada je stranica umanjena

CTRL+END

Redigovanje dokumenata

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Umetanje komentara

ALT+CTRL+M

Uključivanje ili isključivanje praćenja promena

CTRL+SHIFT+E

Zatvaranje okna za redigovanje ako je otvoreno

ALT+SHIFT+C

Prikaz za čitanje preko celog ekrana

Napomena : Neki čitači ekrana možda neće biti kompatibilni sa prikazom za čitanje u punom ekranu.

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prelazak na početak dokumenta

HOME

Prelazak na kraj dokumenta

END

Prelazak na n. stranicu

n, ENTER

Izlazak iz prikaza rasporeda čitanja

ESC

Reference, fusnote i endnote

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Označavanje stavke sadržaja

ALT+SHIFT+O

Označavanje stavke tabele izvora (citat)

ALT+SHIFT+I

Označavanje stavke indeksa

ALT+SHIFT+X

Umetanje fusnote

ALT+CTRL+F

Umetanje endnote

ALT+CTRL+D

Rad sa veb stranicama

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Umetanje hiperveze

CTRL+K

Pomeranje unazad za jednu stranicu

ALT+STRELICA NALEVO

Pomeranje unapred za jednu stranicu

ALT+STRELICA NADESNO

Osvežavanje

F9

Uređivanje i premeštanje teksta i grafike

Brisanje teksta i grafike

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Brisanje jednog znaka nalevo

BACKSPACE

Brisanje jedne reči nalevo

CTRL+BACKSPACE

Brisanje jednog znaka nadesno

DELETE

Brisanje jedne reči nadesno

CTRL+DELETE

Isecanje izabranog teksta u Office ostavu

CTRL+X

Opozivanje poslednje radnje

CTRL+Z

Isecanje u skladište

CTRL+F3

Kopiranje i premeštanje teksta i grafike

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Otvaranje Office ostave

Pritisnite kombinaciju tastera ALT+H da biste se premestili na karticu Početak, a zatim pritisnite tastere F,O.

Kopiranje izabranog teksta ili grafike u Office ostavu

CTRL+C

Isecanje izabranog teksta ili grafike u Office ostavu

CTRL+X

Lepljenje stavke koja je poslednja dodata ili lepljenje stavke iz Office ostave

CTRL+V

Premeštanje teksta ili grafike jedanput

F2 (zatim pomerite kursor i pritisnite taster ENTER)

Kopiranje teksta ili grafike jedanput

SHIFT+F2 (zatim pomerite kursor i pritisnite taster ENTER)

Prilikom izbora teksta ili objekta, otvorite dijalog Kreiranje novog sastavnog bloka.

ALT+F3

Prikaz priručnog menija za sastavni blok – npr. SmartArt grafiku – kada je on izabran.

SHIFT+F10

Isecanje u skladište

CTRL+F3

Lepljenje sadržaja skladišta

CTRL+SHIFT+F3

Kopiranje zaglavlja ili podnožja iz prethodnog odeljka dokumenta

ALT+SHIFT+R

Umetanje specijalnih znakova

Da biste umetnuli

Pritisnite

Polje

CTRL+F9

Prelom reda

SHIFT+ENTER

Prelom stranice

CTRL+ENTER

Prelom kolone

CTRL+SHIFT+ENTER

Crtu

ALT+CTRL+ZNAK MINUS

Srednju crtu

CTRL+ZNAK MINUS

Opcionalnu crticu za prelamanje reda

CTRL+CRTICA

Neprelomivu crticu

CTRL+SHIFT+CRTICA

Razmak između reči na kome se ne može prelomiti red

CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA

Simbol autorskog prava

ALT+CTRL+C

Simbol registrovanog žiga

ALT+CTRL+R

Simbol žiga

ALT+CTRL+T

Tri tačke

ALT+CTRL+TAČKA

Otvoreni polunavodnik

CTRL+`(polunavodnik), `(polunavodnik)

Zatvoreni polunavodnik

CTRL+' (polunavodnik), ' (polunavodnik)

Otvoreni navodnik

CTRL+` (polunavodnik), SHIFT+' (polunavodnik)

Zatvoreni navodnik

CTRL+' (polunavodnik), SHIFT+' (polunavodnik)

Stavku automatskog teksta

ENTER (nakon što otkucate prvih nekoliko znakova imena stavke otvorenog teksta i kad se pojavi ekranska napomena)

Umetanje znakova pomoću kodova znakova

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Umetanje Unikod znaka za određeni Unikod (heksadecimalni) kôd znaka. Na primer, da biste umetnuli simbol valute evro ( Simbol valute evro ), otkucajte 20AC, a zatim držite pritisnut taster ALT i pritisnite taster X.

Kôd znaka, ALT+X

Dobijanje informacija o Unikod kodu izabranog znaka

ALT+X

Umetanje ANSI znaka za određeni ANSI (decimalni) kôd znaka. Na primer, da biste umetnuli simbol valute evro, držite pritisnut taster ALT i otkucajte 0128 na numeričkoj tastaturi.

ALT+kôd znaka (na numeričkoj tastaturi)

Izbor teksta i grafike

Izbor teksta pomoću pritisnutog tastera SHIFT i tastera sa strelicama za pomeranje kursora.

Proširivanje izbora

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Uključivanje režima za proširivanje

F8

Izbor najbližeg znaka

F8, a zatim pritisnite taster STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO

Povećavanje veličine izbora

F8 (pritisnite jedanput da biste izabrali reč, dvaput da biste izabrali rečenicu itd.)

Smanjivanje veličine izbora

SHIFT+F8

Isključivanje režima za proširivanje

ESC

Proširivanje izbora za jedan znak nadesno

SHIFT+STRELICA NADESNO

Proširivanje izbora za jedan znak nalevo

SHIFT+STRELICA NALEVO

Proširivanje izbora do kraja reči

CTRL+SHIFT+STRELICA NADESNO

Proširivanje izbora do početka reči

CTRL+SHIFT+STRELICA NALEVO

Proširivanje izbora do kraja reda

SHIFT+END

Proširivanje izbora do početka reda

SHIFT+HOME

Proširivanje izbora za jedan red nadole

SHIFT+STRELICA NADOLE

Proširivanje izbora za jedan red nagore

SHIFT+STRELICA NAGORE

Proširivanje izbora do kraja pasusa

CTRL+SHIFT+STRELICA NADOLE

Proširivanje izbora do početka pasusa

CTRL+SHIFT+STRELICA NAGORE

Proširivanje izbora za jedan ekran nadole

SHIFT+PAGE DOWN

Proširivanje izbora za jedan ekran nagore

SHIFT+PAGE UP

Proširivanje izbora do početka dokumenta

CTRL+SHIFT+HOME

Proširivanje izbora do kraja dokumenta

CTRL+SHIFT+END

Proširivanje izbora do kraja prozora

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

Proširivanje izbora kako bi bio obuhvaćen čitav dokument

CTRL+A

Izbor uspravnog bloka teksta

CTRL+SHIFT+F8, a zatim upotrebite tastere sa strelicama. Pritisnite taster ESC da biste otkazali režim izbora.

Proširivanje izbora na određenu lokaciju u dokumentu

F8+tasteri sa strelicama. Pritisnite taster ESC da biste otkazali režim izbora.

Izbor teksta i grafike u tabeli

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Izbor sadržaja sledeće ćelije

TAB

Izbor sadržaja prethodne ćelije

SHIFT+TAB

Proširivanje izbora na susedne ćelije

Držite pritisnut taster SHIFT i pritiskajte jedan od tastera sa strelicama.

Izbor kolone

Koristite tastere sa strelicama da biste se premestili na prvu ili poslednju ćeliju kolone, a zatim postupite na neki od sledećih načina:

 • Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ALT+PAGE DOWN da biste izabrali kolonu od vrha do dna

 • Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ALT+PAGE UP da biste izabrali kolonu od dna do vrha

Proširivanje izbora (ili bloka)

CTRL+SHIFT+F8, a zatim upotrebite tastere sa strelicama. Pritisnite taster ESC da biste otkazali režim izbora.

Izbor cele tabele

ALT+5 na numeričkoj tastaturi (kada je isključen taster NUM LOCK)

Pomeranje kroz dokument

Da biste se pomerili

Pritisnite

Jedan znak nalevo

STRELICA NALEVO

Jedan znak nadesno

STRELICA NADESNO

Jedna reč nalevo

CTRL+STRELICA NALEVO

Jedna reč nadesno

CTRL+STRELICA NADESNO

Jedan pasus nagore

CTRL+STRELICA NAGORE

Jedan pasus nadole

CTRL+STRELICA NADOLE

Jedna ćelija nalevo (u tabeli)

SHIFT+TAB

Jedna ćelija nadesno (u tabeli)

TAB

Nagore za jedan red

STRELICA NAGORE

Nadole za jedan red

STRELICA NADOLE

Na kraj reda

END

Na početak reda

HOME

Na vrh prozora

ALT+CTRL+PAGE UP

Na dno prozora

ALT+CTRL+PAGE DOWN

Nagore za jedan ekran (pomeranjem)

PAGE UP

Nadole za jedan ekran (pomeranjem)

PAGE DOWN

Na vrh sledeće stranice

CTRL+PAGE DOWN

Na vrh prethodne stranice

CTRL+PAGE UP

Na kraj dokumenta

CTRL+END

Na početak dokumenta

CTRL+HOME

Na prethodnu reviziju

SHIFT+F5

Na lokaciju u kojoj ste radili kada je dokument poslednji put zatvoren, kada ga ponovo otvorite

SHIFT+F5

Pomeranje po tabeli

Da biste se pomerili

Pritisnite

Na sledeću ćeliju u redu

TAB

Na prethodnu ćeliju u redu

SHIFT+TAB

Na prvu ćeliju u redu

ALT+HOME

Na poslednju ćeliju u redu

ALT+END

Na prvu ćeliju u koloni

ALT+PAGE UP

Na poslednju ćeliju u koloni

ALT+PAGE DOWN

Na prethodni red

STRELICA NAGORE

Na sledeći red

STRELICA NADOLE

Nagore za jedan red

ALT+SHIFT+STRELICA NAGORE

Nadole za jedan red

ALT+SHIFT+STRELICA NADOLE

Umetanje pasusa i tabulatorskih znakova u tabelu

Da biste umetnuli

Pritisnite

Novi pasusi u ćeliji

ENTER

Tabulatorske znakove u ćeliju

CTRL+TAB

Upotreba režima prekucavanja

Da biste promenili postavke za prekucavanje tako da možete da pristupite režimu prekucavanja pritiskom na taster INSERT, izvršite sledeće radnje:

 1. Pritisnite tastere ALT+F, T da biste otvorili dijalog Opcije programa Word.

 2. Pritisnite taster A da biste izabrali karticu VIŠE OPCIJA, a zatim pritisnite taster TAB.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera ALT+O da biste se premestili na polje za potvrdu Koristi taster „Insert“ za kontrolu režima prekucavanja.

 4. Pritisnite taster RAZMAKNICA da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu, a zatim pritisnite taster ENTER.

Da biste uključili ili isključili režim prekucavanja, pritisnite taster INSERT.

Oblikovanje znakova i pasusa

Kopiranje oblikovanja

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Kopiranje oblikovanja iz teksta

CTRL+SHIFT+C

Primena kopiranog oblikovanja na tekst

CTRL+SHIFT+V

Promena fonta ili njegove veličine

Napomena : Sledeće tasterske prečice ne funkcionišu u prikazu za čitanje u punom ekranu.

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Menjanje fonta – otvorite dijalog Font.

CTRL+SHIFT+F

Povećavanje veličine fonta

CTRL+SHIFT+>

Smanjivanje veličine fonta

CTRL+SHIFT+<

Povećavanje veličine fonta za jednu vrednost

CTRL+]

Smanjivanje veličine fonta za jednu vrednost

CTRL+[

Primenjivanje oblikovanja znakova

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Otvaranje dijaloga Font radi menjanja oblikovanja znakova

CTRL+D

Promena veličine slova

SHIFT+F3

Oblikovanje svih slova u velika slova

CTRL+SHIFT+A

Primena podebljavanja

CTRL+B

Primena podvlačenja

CTRL+U

Podvlačenje reči, ali ne i razmaka

CTRL+SHIFT+W

Dvostruko podvlačenje teksta

CTRL+SHIFT+D

Primena skrivenog oblikovanja teksta

CTRL+SHIFT+H

Primena kurziva

CTRL+I

Oblikovanje slova u umanjena velika slova

CTRL+SHIFT+K

Primena indeksnog teksta (automatski prored)

CTRL+ZNAK JEDNAKOSTI

Primena eksponentnog teksta (automatski prored)

CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Uklanjanje ručnog oblikovanja znakova

CTRL+RAZMAKNICA

Menjanje izbora u font Symbol

CTRL+SHIFT+Q

Prikaz i kopiranje oblikovanja teksta

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prikaz grafičkih znakova koji neće biti odštampani

CTRL+SHIFT+* (ne može se koristiti zvezdica na numeričkoj tastaturi)

Redigovanje oblikovanja teksta.

SHIFT+F1 (zatim izaberite tekst koji sadrži oblikovanje koje želite da redigujete)

Kopiranje oblikovanja

CTRL+SHIFT+C

Lepljenje oblikovanja

CTRL+SHIFT+V

Podešavanje proreda

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Podešavanje jednostrukog proreda

CTRL+1

Podešavanje dvostrukog proreda

CTRL+2

Podešavanje proreda od 1,5 reda

CTRL+5

Dodavanje ili uklanjanje proreda koji prethodi pasusu.

CTRL+0 (nula)

Poravnavanje pasusa

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prebacivanje između centriranog pasusa i pasusa poravnatog sa leve strane

CTRL+E

Prebacivanje između obostrano poravnatog pasusa i pasusa poravnatog sa leve strane

CTRL+J

Prebacivanje između pasusa poravnatog s leve strane i pasusa poravnatog sa desne strane

CTRL+R

Levo poravnavanje pasusa

CTRL+L

Uvlačenje pasusa sa leve strane

CTRL+M

Uklanjanje uvlačenja pasusa sa leve strane

CTRL+SHIFT+M

Kreiranje prvog reda bez uvlačenja

CTRL+T

Smanjivanje prvog reda bez uvlačenja

CTRL+SHIFT+T

Uklanjanje oblikovanja pasusa

CTRL+Q

Primena stilova pasusa

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Otvaranje okna zadatka Primeni stilove

CTRL+SHIFT+S

Otvaranje okna zadatka Stilovi

ALT+CTRL+SHIFT+S

Pokretanje automatskog oblikovanja

ALT+CTRL+K

Primena normalnog stila

CTRL+SHIFT+N

Primena stila „Naslov 1“

ALT+CTRL+1

Primena stila „Naslov 2“

ALT+CTRL+2

Primena stila „Naslov 3“

ALT+CTRL+3

Zatvaranje okna zadatka „Stilovi“

 1. Pritisnite taster F6 da biste izabrali okno zadatka Stilovi ukoliko ono već nije izabrano.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+RAZMAKNICA.

 3. Pomoću tastera sa strelicama izaberite stavku Zatvori, a zatim pritisnite taster ENTER.

Umetanje i uređivanje objekata

Umetanje objekta

 1. Pritisnite niz tastera ALT, N, J, a zatim taster J da biste otvorili dijalog Objekat.

 2. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali tip objekta, a zatim taster ENTER da biste kreirali objekat.

  • Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+TAB da biste prešli na karticu Kreiranje iz datoteke, pritisnite taster TAB, a zatim otkucajte ime datoteke objekta koji želite da umetnete ili potražite datoteku.

Uređivanje objekta

 1. Postavite kursor levo od objekta u dokumentu, a zatim izaberite objekat tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera SHIFT+STRELICA NADESNO.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+F10.

 3. Pritisnite taster TAB da biste došli do stavke Ime objekta, pritisnite taster ENTER, a zatim ponovo pritisnite taster ENTER.

Umetanje SmartArt grafike

 1. Pritisnite i otpustite tastere ALT, N, a zatim pritisnite taster M da biste izabrali SmartArt grafiku.

 2. Pritiskajte tastere sa strelicama da biste izabrali željeni tip grafike.

 3. Pritisnite taster TAB, a zatim pritisnite tastere sa strelicama kako biste izabrali grafiku koju želite da umetnete.

 4. Pritisnite taster ENTER.

Umetanje WordArt objekta

 1. Pritisnite i otpustite tastere ALT, N, a zatim pritisnite taster W da biste izabrali WordArt objekat.

 2. Pritiskajte tastere sa strelicama da biste izabrali željeni WordArt stil, a zatim pritisnite taster ENTER.

 3. Upišite željeni tekst.

 4. Pritisnite taster ESC da biste izabrali WordArt objekat, a zatim koristite tastere sa strelicama za premeštanje objekta.

 5. Ponovo pritisnite taster ESC da biste se vratili u dokument.

Objedinjavanje pošte i polja

Obavljanje objedinjavanja pošte

Napomena : Morate izabrati karticu Pošiljke da biste mogli da koristite ove tasterske prečice.

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Pregled objedinjavanja pošte

ALT+SHIFT+K

Objedinjavanje dokumenta

ALT+SHIFT+N

Štampanje objedinjenog dokumenta

ALT+SHIFT+M

Uređivanje dokumenta sa podacima za objedinjavanje pošte

ALT+SHIFT+E

Umetanje polja za objedinjavanje

ALT+SHIFT+F

Rad sa poljima

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Umetanje polja DATE

ALT+SHIFT+D

Umetanje polja LISTNUM

ALT+CTRL+L

Umetanje polja PAGE

ALT+SHIFT+P

Umetanje polja TIME

ALT+SHIFT+T

Umetanje praznog polja

CTRL+F9

Ažuriranje povezanih informacija u izvornom dokumentu programa Microsoft Word

CTRL+SHIFT+F7

Ažuriranje izabranih polja

F9

Raskidanje veze sa poljem

CTRL+SHIFT+F9

Prebacivanje između izabranog koda polja i njegovog rezultata

SHIFT+F9

Prebacivanje između svih kodova polja i njihovih rezultata

ALT+F9

Pokretanje komande GOTOBUTTON ili komande MACROBUTTON iz polja koje prikazuje rezultate polja

ALT+SHIFT+F9

Prelazak na sledeće polje

F11

Povratak na prethodno polje

SHIFT+F11

Zaključavanje polja

CTRL+F11

Otključavanje polja

CTRL+SHIFT+F11

Traka za jezike

Prepoznavanje rukopisa

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prebacivanje između različitih jezika ili rasporeda tastera na tastaturi

Levi ALT+SHIFT

Prikaz liste sa mogućim ispravkama

Slika dugmeta +C

Uključivanje ili isključivanje rukopisa

Slika dugmeta +H

Uključivanje ili isključivanje japanskog uređivača ulaznog metoda (IME) na tastaturi sa 101 tasterom

ALT+~

Uključivanje ili isključivanje korejskog uređivača ulaznog metoda (IME) na tastaturi sa 101 tasterom

Desni taster ALT

Uključivanje ili isključivanje kineskog uređivača ulaznog metoda (IME) na tastaturi sa 101 tasterom

CTRL+RAZMAKNICA

Saveti

 • Kombinaciju tastera za prebacivanje između jezika ili rasporeda tastera na tastaturi možete da odaberete u dijalogu Više opcija postavki tastera. Da biste otvorili dijalog Više opcija postavki tastera, kliknite desnim tasterom miša na traku Jezik, a zatim izaberite stavku Postavke. U odeljku Prioriteti kliknite na dugme Postavke tastera.

 • Taster sa Windows logotipom Slika dugmeta se na većini tastatura nalazi u poslednjem redu.

Vrh stranice

Reference na funkcijske tastere

Funkcijski tasteri

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Pronalaženje pomoći ili poseta lokaciji Microsoft Office.com

F1

Premeštanje teksta ili grafike

F2

Ponavljanje poslednje radnje

F4

Izbor komande Idi na (kartica Početak)

F5

Prelazak na sledeće okno ili okvir

F6

Izbor komande Pravopis (kartica Redigovanje)

F7

Proširivanje izbora

F8

Ažuriranje izabranih polja

F9

Prikaz tasterskih prečica

F10

Prelazak na sledeće polje

F11

Izbor komande Sačuvaj kao

F12

SHIFT+funkcijski taster

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Pokretanje pomoći prilagođene kontekstu ili prikaz primenjenog oblika

SHIFT+F1

Kopiranje teksta

SHIFT+F2

Promena veličine slova

SHIFT+F3

Ponavljanje radnje Pronađi ili Idi na

SHIFT+F4

Premeštanje na poslednju promenu

SHIFT+F5

Povratak na prethodno okno ili okvir (pošto pritisnete taster F6)

SHIFT+F6

Izbor komande Rečnik sinonima (kartica Redigovanje, grupa Jezička provera)

SHIFT+F7

Smanjivanje veličine izbora

SHIFT+F8

Prebacivanje između koda polja i njegovog rezultata

SHIFT+F9

Prikaz priručnog menija

SHIFT+F10

Povratak na prethodno polje

SHIFT+F11

Izbor komande Sačuvaj

SHIFT+F12

CTRL+funkcijski taster

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Razvijanje ili skupljanje trake

CTRL+F1

Izbor komande Pregled pre štampanja

CTRL+F2

Isecanje u skladište

CTRL+F3

Zatvaranje prozora

CTRL+F4

Prelazak na sledeći prozor

CTRL+F6

Umetanje praznog polja

CTRL+F9

Uvećavanje prozora dokumenta

CTRL+F10

Zaključavanje polja

CTRL+F11

Izbor komandeOtvori

CTRL+F12

CTRL+SHIFT+funkcijski taster

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Umetanje sadržaja iz skladišta.

CTRL+SHIFT+F3

Uređivanje obeleživača

CTRL+SHIFT+F5

Povratak na prethodni prozor

CTRL+SHIFT+F6

Ažuriranje povezanih informacija u izvornom dokumentu programa Word 2010.

CTRL+SHIFT+F7

Proširivanje izbora ili bloka

CTRL+SHIFT+F8, a zatim pritisnite taster sa strelicom

Raskidanje veze sa poljem

CTRL+SHIFT+F9

Otključavanje polja

CTRL+SHIFT+F11

Izbor komande Odštampaj

CTRL+SHIFT+F12

ALT+funkcijski taster

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prelazak na sledeće polje

ALT+F1

Kreiranje novog bloka Sastavni blok

ALT+F3

Izlaz iz programa Word 2010

ALT+F4

Vraćanje veličine prozora programa u prethodno stanje

ALT+F5

Povratak sa otvorenog dijaloga na dokument u dijalozima koji to podržavaju

ALT+F6

Pronalaženje sledeće pravopisne ili gramatičke greške

ALT+F7

Pokretanje makroa

ALT+F8

Prebacivanje između svih kodova polja i njihovih rezultata

ALT+F9

Prikazivanje okna zadatka Izbor i vidljivost

ALT+F10

Prikaz koda programa Microsoft Visual Basic

ALT+F11

ALT+SHIFT+funkcijski taster

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Povratak na prethodno polje

ALT+SHIFT+F1

Izbor komande Sačuvaj

ALT+SHIFT+F2

Prikaz okna zadatka Istraživanje

ALT+SHIFT+F7

Pokretanje komande GOTOBUTTON ili komande MACROBUTTON iz polja koje prikazuje rezultate polja

ALT+SHIFT+F9

Prikaz menija ili poruke za dostupnu radnju

ALT+SHIFT+F10

Izbor dugmeta Sadržaj u kontejneru sadržaja kada je kontejner aktivan.

ALT+SHIFT+F12

CTRL+ALT+funkcijski taster

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prikaz informacija Microsoft sistema

CTRL+ALT+F1

Izbor komandeOtvori

CTRL+ALT+F2

Vrh stranice

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×