Tasterske prečice u programu Excel 2010

Ovaj članak opisuje šta su to saveti o tasterskim prečicama i kako ih možete koristiti za pristup traci. Takođe navodi tasterske prečice sa tasterom CTRL, funkcijske tastere i neke druge uobičajene tasterske prečice za Microsoft Excel.

Napomena   Ako koristite Microsoft Excel Starter 2010, imajte u vidu da nisu sve funkcije navedene za Excel podržane u programu Excel Starter 2010.

U ovom članku

Pristup traci sa tastature

Da li će moje stare prečice i dalje funkcionisati?

Tasterske prečice sa tasterom CTRL

Funkcijski tasteri

Ostale korisne tasterske prečice

Pristup traci sa tastature

Ako niste radili sa trakom, informacije u ovom odeljku vam mogu pomoći da razumete model prečica sa tastature za traku. Traka ima nove prečice koje se nazivaju Saveti o tasterskim prečicama. Da bi se pojavio savet o tasterskim prečicama, pritisnite taster ALT.

Bedževi saveta o tasterskim prečicama koji se pojavljuju na traci

Da biste prikazali karticu na traci, pritisnite taster za tu karticu, na primer pritisnite slovo N za karticu Umetanje ili M za karticu Formule. Na ovaj način se pojavljuju svi bedževi saveta o tasterskim prečicama za dugmad te kartice. Zatim pritisnite taster za željeno dugme.

Da li će moje stare prečice i dalje funkcionisati?

Tasterske prečice koje počinju tasterom CTRL i dalje funkcionišu u programu Excel 2010. Na primer, kombinacija tastera CTRL+C i dalje kopira u ostavu, a CTRL+V i dalje lepi iz ostave.

Većina starih ALT+ prečica za meni i dalje funkcioniše. Međutim, morate znati celu prečicu napamet – ne postoje podsetnici na ekranu za slova koja treba pritisnuti. Na primer, pokušajte da pritisnete taster ALT, a zatim pritisnite neki od starih tastera za meni: E (Edit – „Uređivanje“), V (View – „Prikaz“), I (Insert – „Umetanje“) i tako dalje. Prikazuje se iskačući okvir sa napomenom da koristite tastersku prečicu iz starije verzije sistema Microsoft Office. Ako znate celu tastersku prečicu, nastavite i pokrenite komandu. Ako ne znate tastersku prečicu, pritisnite taster ESC i upotrebite bedževe za savet o tasterskoj prečici.

Vrh stranice

Tasterske prečice sa tasterom CTRL

Savet    Preuzmite ili odštampajte karticu sa kratkim uputstvima: Tasterske prečice – Ctrl tasteri. (PDF)

Tasterska prečica

Opis

CTRL+PgUp

Prebacivanje između kartica radnog lista, sleva nadesno

CTRL+PgDn

Prebacivanje između kartica radnog lista, zdesna nalevo

CTRL+SHIFT+(

Otkrivanje skrivenih redova u selekciji

CTRL+SHIFT+&

Primena spoljne ivice na izabrane ćelije

CTRL+SHIFT_

Uklanjanje spoljne ivice sa izabranih ćelija

CTRL+SHIFT+~

Primena opšteg formata broja

CTRL+SHIFT+$

Primena formata za valute sa dve decimale (negativni brojevi u zagradama)

CTRL+SHIFT+%

Primena formata za procenat bez decimala

CTRL+SHIFT+^

Primena naučnog formata za brojeve sa dve decimale

CTRL+SHIFT+#

Primena formata za datum sa danom, mesecom i godinom

CTRL+SHIFT+@

Primena formata za vreme sa časovima i minutima

CTRL+SHIFT+!

Primena formata za brojeve sa dve decimale, znakom za razdvajanje za hiljade i znakom minus (-) za negativne vrednosti

CTRL+SHIFT+*

Izbor tekuće oblasti oko aktivne ćelije (oblast podataka se nalazi između praznih redova i kolona)

Kod izvedene tabele ovi tasteri služe za izbor celog izveštaja izvedene tabele.

CTRL+SHIFT+:

Unošenje tekućeg vremena

CTRL+SHIFT+"

Kopiranje vrednosti iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili polje za formulu

CTRL+SHIFT+Plus (+)

Prikazivanje dijaloga Umetanje za umetanje prazne ćelije

CTRL+Minus (-)

Prikazivanje dijaloga Brisanje za brisanje izabranih ćelija

CTRL+;

Unošenje tekućeg datuma

CTRL+,

Naizmenično prikazivanje vrednosti u ćeliji i formula u radnom listu

CTRL+'

Kopiranje formule iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili polje za formulu

CTRL+1

Prikazivanje dijaloga Oblikovanje ćelije

CTRL+2

Primena ili uklanjanje oblikovanja podebljavanjem

CTRL+3

Primena ili uklanjanje oblikovanja kurzivom

CTRL+4

Primena ili uklanjanje oblikovanja podvlačenjem

CTRL+5

Primena ili uklanjanje oblikovanja precrtavanjem

CTRL+6

Naizmenično skrivanje i prikazivanje objekata

CTRL+8

Prikazivanje odnosno skrivanje simbola za prikaz strukture

CTRL+9

Skrivanje izabranih redova

CTRL+0

Skrivanje izabranih kolona

CTRL+A

Izbor celog radnog lista

Ako radni list sadrži podatke, pritiskom kombinacije tastera CTRL+A bira se trenutna oblast. Pritiskom kombinacije tastera CTRL+A drugi put bira se ceo radni list.

Prikazivanje dijaloga Argumenti funkcije kada se mesto umetanja nalazi desno od imena funkcije u formuli

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+A umeću se imena argumenata i zagrade kada se mesto umetanja nalazi desno od imena funkcije u formuli.

CTRL+B

Primena ili uklanjanje oblikovanja podebljavanjem

CTRL+C

Kopiranje izabranih ćelija

CTRL+D

Korišćenje komande Popuni nadole za kopiranje sadržaja i oblika prve ćelije izabranog opsega u ćelije ispod

CTRL+F

Prikazivanje dijaloga Pronalaženje i zamena u kome je izabrana kartica Pronađi

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+F5 takođe se prikazuje ova kartica, dok se pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+F4 ponavlja poslednja radnja Pronađi.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+F otvara se dijalog Oblikovanje ćelija u kome je izabrana kartica Font.

CTRL+G

Prikazivanje dijaloga Idi na

Pritiskom na funkcijski taster F5 takođe se prikazuje ovaj dijalog.

CTRL+H

Prikazivanje dijaloga Pronalaženje i zamena u kome je izabrana kartica Zameni.

CTRL+I

Primena ili uklanjanje oblikovanja kurzivom

CTRL+K

Prikazivanje dijaloga Umetanje hiperveze za nove hiperveze ili dijaloga Uređivanje hiperveze za izabrane postojeće hiperveze

CTRL+L

Prikazivanje dijaloga Kreiranje tabele

CTRL+N

Kreiranje nove, prazne radne sveske

CTRL+O

Prikazivanje dijaloga Otvaranje za otvaranje ili pronalaženje datoteke

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+O biraju se sve ćelije koje sadrže komande.

CTRL+P

Prikazivanje kartice Štampanje u prikazu Prikaz „Microsoft Office Backstage“.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+P otvara se dijalog Oblikovanje ćelija u kome je izabrana kartica Font.

CTRL+R

Korišćenje komande Popuni nadesno za kopiranje sadržaja i oblika ćelije koja je krajnje levo u izabranom opsegu u ćelije sa desne strane

CTRL+S

Čuvanje aktivne datoteke sa njenim tekućim imenom, lokacijom i formatom

CTRL+T

Prikazivanje dijaloga Kreiranje tabele

CTRL+U

Primena ili uklanjanje oblikovanja podvlačenjem

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+U omogućava se prebacivanje između razvijenog i skupljenog polja za formule.

CTRL+V

Umetanje sadržaja ostave na mesto umetanja i zamena bilo koje selekcije. Kombinacija tastera je raspoloživa samo ako ste prethodno isekli ili kopirali objekat, tekst ili sadržaj ćelije.

Kombinacija tastera CTRL+ALT+V prikazuje dijalog Specijalno lepljenje. On je dostupan samo pošto isečete ili kopirate objekat, tekst ili sadržaj ćelije na radnom listu ili u drugom programu.

CTRL+W

Zatvaranje prozora izabrane radne sveske

CTRL+X

Isecanje izabranih ćelija

CTRL+Y

Ponavljanje poslednje komande ili radnje ako je to moguće

CTRL+Z

Korišćenje komande Opozovi radnju da bi se opozvala poslednja komanda ili izbrisao poslednji unos koji ste upisali

Savet   Tasterske prečice sa tasterom CTRL: CTRL+E, CTRL+J, CTRL+M i CTRL+Q trenutno su nedodeljene prečice.

Vrh stranice

Funkcijski tasteri

Savet    Preuzmite ili odštampajte karticu sa kratkim uputstvima: Tasterske prečice – funkcijski tasteri. (PDF)

Taster

Opis

F1

Prikazivanje okna zadatka Pomoć za Excel

Pritisak kombinacije tastera CTRL+F1 prikazuje ili skriva traku.

Pritiskom kombinacije tastera ALT+F1 kreira se ugrađeni grafikon od podataka u trenutnom opsegu.

Pritiskom na kombinaciju tastera ALT+SHIFT+F1 umeće se novi radni list.

F2

Uređivanje aktivne ćelije i postavljanje mesta umetanja na kraj sadržaja aktivne ćelije. Takođe, mesto umetanja se pomera u polju za formulu kada je uređivanje u ćeliji isključeno.

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+F2 dodaje se ili uređuje komentar ćelije

Pritiskom kombinacije tastera CTRL+F2 prikazuje se oblast pregleda pre štampanja na kartici Štampanje u prikazu Prikaz „Backstage“.

F3

Prikazivanje dijaloga Lepljenje imena. Dostupno samo ako postoje imena u radnoj svesci.

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+F3 prikazuje se dijalog Umetanje funkcije.

F4

Ponavljanje poslednje komande ili radnje ako je to moguće

Kada se u formuli izabere referenca ili opseg ćelije, F4 prolazi kroz sve različite kombinacije apsolutnih i relativnih referenci.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+F4 zatvara se prozor izabrane radne sveske.

Pritiskom kombinacije tastera ALT+F4 zatvara se Excel.

F5

Prikazivanje dijaloga Idi na

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+F5 vraća se veličina prozora izabrane radne sveske u prethodno stanje.

F6

Prebacivanje između radnog lista, trake, okna zadatka i kontrola zumiranja. Na radnom listu koji je razdeljen (meni Prikaz, komande Upravljaj ovim prozorom, Zamrzni okna, Razdeli prozor) taster F6 uključuje razdeljena okna prilikom prebacivanja iz okna u oblast trake i obrnuto.

Pritiskom kombinacije tastera SHIFT+F6 vrši se prebacivanje između radnog lista, kontrola zumiranja, okna zadatka i trake.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+F6 vrši se prebacivanje u prozor sledeće radne sveske kada je otvoreno više radnih svezaka

F7

Prikazivanje dijaloga Pravopis za proveru pravopisa u aktivnom radnom listu ili izabranom opsegu

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+F7 izvršava se komanda Premesti u prozoru radne sveske kada prozor nije uvećan. Pomoću tastera sa strelicama premestite prozor, a kada završite pritisnite taster ENTER ili taster ESC da biste otkazali.

F8

Uključivanje i isključivanje režima proširivanja. U režimu proširivanja, na statusnoj liniji pojavljuje se tekst Proširena selekcija, a tasteri sa strelicama služe za proširivanje selekcije.

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+F8 omogućava se dodavanje nesusedne ćelije ili opsega selekciji ćelija pomoću tastera sa strelicama.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+F8 izvršava se komanda Veličina (meni Kontrola za prozor radne sveske) kada radna sveska nije uvećana.

Pritiskom na kombinaciju tastera ALT+F8 prikazuje se dijalog Makro za kreiranje, izvršavanje, uređivanje ili brisanje makroa.

F9

Računanje svih radnih listova u svim otvorenim radnim sveskama

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+F9 izračunava se aktivni radni list.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+ALT+F9 izračunavaju se svi radni listovi u svim otvorenim radnim sveskama, bez obzira na to da li su se podaci promenili od poslednjeg računanja.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+ALT+SHIFT+F9 ponovo se proveravaju zavisne formule i računaju sve ćelije u svim otvorenim radnim sveskama, uključujući i ćelije za koje nije naznačeno da treba da se računaju.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+F9 smanjuje se prozor radne sveske na ikonu.

F10

Uključivanje i isključivanje saveta o tasterskim prečicama

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+F10 prikazuje se priručni meni za izabranu stavku.

Pritiskom kombinacije tastera ALT+SHIFT+F10 prikazuju se meni ili poruka za dugme „Provera grešaka“.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+F10 uvećava se ili vraća prvobitno izabrani prozor radne sveske.

F11

Kreiranje grafikona od podataka u trenutnom opsegu na zasebnom listu sa grafikonom

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+F11 umeće se novi radni list.

Pritiskom kombinacije tastera ALT+F11 otvara se program Microsoft Visual Basic For Applications Editor u kojem možete kreirati makro pomoću programa Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Prikazivanje dijaloga Sačuvaj kao

Vrh stranice

Ostale korisne tasterske prečice

Napomena    Preuzmite ili odštampajte karticu sa kratkim uputstvima: Tasterske prečice – razno. (PDF)

Taster

Opis

ALT

Prikazuje savete o tasterskim prečicama (nove prečice) na traci.

Na primer,

ALT, W, P prebacuje radni list u prikaz rasporeda na stranici.

ALT, W, L prebacuje radni list u normalni prikaz.

ALT, W, I prebacuje radni list u prikaz pregleda preloma stranice.

Tasteri sa strelicama

Premeštanje za jednu ćeliju nagore, nadole, nalevo ili nadesno u radnom listu

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+TASTER SA STRELICOM premešta se ivica tekuće oblast podataka u radnom listu.

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+TASTER SA STRELICOM proširuje se selekcija ćelija za jednu ćeliju

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+TASTER SA STRELICOM proširuje se selekcija ćelija na poslednju ćeliju koja nije prazna u istoj koloni ili redu sa aktivnom ćelijom, ili ako je sledeća ćelija prazna proširuje se selekcija na sledeću ćeliju koja nije prazna

Pritiskom na taster STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO bira se kartica sa leve ili desne strane kada je izabrana traka. Kada je otvoren ili izabran podmeni, ovi tasteri služe za prebacivanje sa glavnog menija na podmeni i obrnuto. Kada je izabrana kartica na traci, ovi tasteri služe za kretanje između dugmadi kartice.

Kada je otvoren meni ili podmeni, tasteri STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO služe za biranje sledeće ili prethodne komande. Kada je izabrana kartica na traci, ovi tasteri služe za kretanje nagore ili nadole u grupi kartica.

U dijalogu tasteri sa strelicama služe za prelazak sa opcije na opciju u otvorenoj padajućoj listi ili u grupi opcija

Pritiskom na taster STRELICA NADOLE ili na kombinaciju tastera ALT+STRELICA NADOLE otvara se izabrana padajuća lista

BACKSPACE

Brisanje znaka s leve strane u polju za formulu

Takođe, brisanje sadržaja izabranih ćelija

U režimu uređivanja ćelija, briše znak levo od mesta umetanja.

DELETE

Uklanjanje sadržaja ćelije (podataka i formula) iz izabranih ćelija bez uticaja na oblike ćelija ili komentare

U režimu uređivanja ćelija, briše znak desno od mesta umetanja.

END

END uključuje režim završetka. U režimu završetka možete pritisnuti taster sa strelicom da biste se premestili na sledeću ćeliju koja nije prazna u istoj koloni ili redu sa aktivnom ćelijom. Ako su ćelije prazne, pritisak na taster END pa na taster sa strelicom dovodi do premeštanja do poslednje ćelije u redu ili koloni.

Taster END takođe bira poslednju komandu u meniju kada je meni ili podmeni vidljiv.

Pritiskom kombinacije tastera CTRL+END vrši se premeštanje na poslednju ćeliju na radnom listu, u najniži korišćeni red krajnje desne korišćene kolone. Ako je kursor u polju za formulu, pritiskom kombinacije tastera CTRL+END kursor se pomera na kraj teksta.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+END proširuje se selekcija do poslednje korišćene ćelije na radnom listu (donji desni ugao). Ako je kursor u polju za formule, pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+END vrši se izbor celog teksta u polju za formule od pozicije kursora do kraja, što ne utiče na visinu polja za formule.

ENTER

Dovršavanje unosa u ćeliju iz ćelije ili polja za formulu i biranje ćelije ispod (podrazumevano)

U obrascu sa podacima, premeštanje na prvo polje u sledećem zapisu

Otvaranje izabranog menija (pritisnite funkcijski taster F10 da biste aktivirali traku sa alatkama) ili izvršavanje radnje izabrane komande

U dijalogu, izvršavanje radnje za podrazumevano komandno dugme u dijalogu (dugme sa podebljanom konturom; u većini slučajeva to je dugme U redu)

Pritiskom na kombinaciju tastera ALT+ENTER započinje se novi red u istoj ćeliji

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+ENTER popunjava se izabrani opseg ćelija tekućim unosom

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+ENTER dovršava se unos u ćeliju i bira se ćelija iznad nje

ESC

Otkazivanje unosa u ćeliju ili u polje za formulu

Zatvaranje otvorenog menija ili podmenija, dijaloga ili prozora za poruke

Takođe zatvara režim celog ekrana kada se taj režim primenjuje i vraća normalni režim ekrana da bi ponovo prikazao traku i statusnu traku.

HOME

Premeštanje na početak reda u radnom listu

Premeštanje na ćeliju u gornjem levom uglu prozora kada je taster SCROLL LOCK uključen

Kada je meni ili podmeni vidljiv, ovaj taster služi za biranje prve komande u njemu

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+HOME vrši se premeštanje na početak radnog lista

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+HOME proširuje se selekcija ćelija do početka radnog lista

PAGE DOWN

Premeštanje nadole za jedan ekran u radnom listu

Pritiskom na kombinaciju tastera ALT+PAGE DOWN vrši se premeštanje za jedan ekran nadesno u radnom listu

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+PAGE DOWN vrši se premeštanje na sledeći list u radnoj svesci

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+PAGE DOWN bira se tekući i sledeći list u radnoj svesci

PAGE UP

Premeštanje nagore za jedan ekran u radnom listu

Pritiskom na kombinaciju tastera ALT+PAGE UP vrši se premeštanje za jedan ekran nalevo u radnom listu

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+PAGE UP vrši se premeštanje na prethodni list u radnoj svesci

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+PAGE UP Bira se tekući i prethodni list u radnoj svesci

RAZMAKNICA

U dijalogu, izvršava radnju za izabrano dugme, ili potvrđuje, odnosno opoziva izbor

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+RAZMAKNICA bira se cela kolona u radnom listu

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+RAZMAKNICA bira se ceo red u radnom listu

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA bira se ceo radni list

  • Ako radni list sadrži podatke, pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA bira se tekuća oblast. Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA po drugi put bira se tekuća oblast i njeni redovi sa zbirom. Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA po treći put bira se ceo radni list.

  • Kada je izabran objekat, pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA biraju se svi objekti na radnom listu

Pritiskom kombinacije tastera ALT+RAZMAKNICA prikazuje se meni Kontrola za prozor programa Excel

TAB

Premeštanje ćelije nadesno u radnom listu

Premeštanje sa jedne otključane ćelije na drugu na zaštićenom radnom listu

Prelazak na sledeću opciju ili grupu opcija u dijalogu

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+TAB vrši se premeštanje na prethodnu ćeliju na radnom listu ili na prethodnu opciju u dijalogu

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+TAB vrši se prebacivanje na sledeću karticu u dijalogu

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+TAB vrši se prebacivanje na prethodnu karticu u dijalogu

Vrh stranice

Primenjuje se na: Excel Starter, Excel 2010Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Promeni jezik