Tasterske prečice za rad sa oblicima, okvirima za tekst i WordArt objektima

Važno : Ovaj članak je mašinskog prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Tasterske prečice opisane u ovom članku odnose se na raspored tastera na SAD tastaturi. Tasteri u drugim rasporedima možda neće u potpunosti odgovarati tasterima na SAD tastaturi.

Za tasterske prečice u kojima istovremeno pritiskate dva ili više tastera tasteri koje treba da pritisnete razdvojeni su znakom plus (+). Za tasterske prečice u kojima tastere pritiskate neposredno jedan za drugim, tasteri koje treba da pritisnete razdvojeni su zarezom (,).

Tasterske prečice za rad sa SmartArt grafikama, u članku Tasterske prečice za SmartArt grafiku.

Da biste prikazali dodatne tasterske prečice za svaki program, pogledajte veze u odeljku „Takođe pogledajte“.

Koji Office program koristite?

PowerPoint

Word

PowerPoint

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izabrali objekat (sa izabranim tekstom unutar objekta).

ESC

Izbor objekta (kad je izabran objekat)

Taster TAB ili tasteri SHIFT+TAB dok ne izaberete željeni objekat

Izbor teksta u objektu (kad je izabran objekat)

ENTER

Izbor svih objekata (sa izabranim objektom)

CTRL+A

Izabrali objekat koji se nalazi ispod drugih objekata i kružili unapred kroz niz objekata.

taster TAB kada izaberete objekat na vrhu

Izabrali objekat koji se nalazi ispod drugih objekata i kružili unazad kroz niz objekata.

kombinaciju tastera SHIFT+TAB kada izaberete objekat na vrhu

Izbor većeg broja oblika

Pritisnite i držite KONTROLE dok birate oblike

Izabrali više oblika sa tekstom

Pritisnite i držite taster SHIFT dok birate oblike

Otvorili ili zatvorili okno za izbor.

kombinaciju tastera ALT+F10

Isekli izabrani objekat.

CTRL+X

Kopiranje izabranog objekta

CTRL+C

Lepljenje isečenog ili kopiranog objekta

kombinaciju tastera CTRL+V

Kopirali samo oblikovanje.

CTRL+SHIFT+C

Lepljenje samo oblikovanja

CTRL+SHIFT+V

Specijalno lepljenje

kombinaciju tastera CTRL+ALT+V

Grupisali oblike, slike ili WordArt.

kombinaciju tastera CTRL+G kada izaberete stavke koje želite da grupišete

Razgrupisali oblike, slike ili WordArt.

kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+G kada izaberete grupu koju želite da razgrupišete

Prikazali ili sakrili koordinatnu mrežu.

SHIFT+F9

Prikazivanje, odnosno skrivanje vođica

kombinaciju tastera ALT+F9

Opozvali poslednju radnju.

CTRL+Z

Ponavljanje poslednje radnje

kombinaciju tastera CTRL+Y

Kopiranje atributa oblika

 1. Izaberite oblik sa atributima koje želite da kopirate.

  Ako izaberete oblik sa priloženim tekstom, kopirate izgled i stil teksta, kao i atribute oblika.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+C da biste kopirali atribute oblika.

 3. Pritisnite taster TAB ili kombinaciju tastera SHIFT+TAB da biste izabrali oblik ili objekat u koji želite da kopirate atribute.

 4. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+V.

Uređivanje povezanog ili ugrađenog objekta

 1. Pritisnite taster TAB ili SHIFT + TAB da biste izabrali objekat koji želite.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+F10 da biste aktivirali priručni meni.

 3. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali < promenljiva > objekta, na ENTER ili STRELICA NADESNO ključa da biste prikazali pomoćnu menija, a zatim izaberite Uredi.

Umetanje SmartArt grafike

 1. Pritisnite i otpustite tastere ALT, N, a zatim pritisnite taster M da biste izabrali SmartArt grafiku.

 2. Pritiskajte tastere sa strelicama da biste izabrali željeni tip SmartArt grafike.

 3. Pritisnite taster TAB, a zatim pritiskajte tastere sa strelicama da biste izabrali raspored SmartArt grafike koju želite da umetnete.

 4. Pritisnite taster ENTER.

Umetanje okvira za tekst

 1. Pritisnite i otpustite tastere ALT, N da biste prikazali karticu " Umetanje ".

 2. Koristite tastere sa strelicama da biste premestili u Okvir za tekst, koja se nalazi u grupi tekst .

  Ako ste na računaru uključili podršku za istočnoazijske jezike, koristite taster sa strelicom da biste izabrali horizontalni okvir za tekst ili vertikalni okvir za tekst.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+ENTER.

 4. Otkucajte željeni tekst.

Umetanje WordArt objekta

 1. Pritisnite taster ALT i otpustite ga, zatim pritisnite taster N, a zatim taster W da biste otvorili paletu WordArt.

 2. Pomoću tastera sa strelicama izaberite željeni WordArt stil, a zatim pritisnite ENTER.

 3. Upišite željeni tekst.

Biranje oblika

Napomena : Ako se kursor nalazi unutar teksta, pritisnite taster ESC.

 • Pritisnite taster TAB da biste prelazili (ili SHIFT + TAB za izbor obrnutim redosledom) kroz oblike ili objekte dok regulatora veličine pojavi na objekat koji želite da izaberete.

 • Koristite okno za izbor da biste izabrali više stavki. Da biste otvorili okno za izbor, pritisnite i otpustite tastere ALT, H, SL, a zatim pritisnite taster P.

Tasterske prečice za upotrebu u oknu za izbor

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvorili okno za izbor.

kombinaciju tastera ALT+F10

Premeštali fokus na različita okna.

F6

Prikazivanje kontekstualnog menija

SHIFT+F10

Premeštanje u jednu stavku ili grupu

STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE

Premeštanje iz stavke u grupi u nadređenu grupu

STRELICA NALEVO

Premeštanje iz jedne stavke u grupi u prvu stavku te grupe

STRELICA NADESNO

Razvijanje fokusirane grupe i svih podređenih grupa

* (isključivo na numeričkoj tastaturi)

Razvijanje fokusirane grupe

+ (isključivo na numeričkoj tastaturi)

Skupljanje fokusirane grupe

- (isključivo na numeričkoj tastaturi)

Premeštanje fokusa na neku stavku i izbor te stavke

SHIFT+STRELICA NAGORE ili SHIFT+STRELICA NADOLE

Izbor fokusirane stavke

taster RAZMAKNICA ili ENTER

Dodali izboru još jedan objekat.

kombinaciju tastera SHIFT+RAZMAKNICA

Otkazali izbor fokusirane stavke.

kombinaciju tastera SHIFT+ENTER

Premestili izabranu stavku unapred.

CTRL+SHIFT+F

Premeštanje izabrane stavke unazad

CTRL+SHIFT+B

Prikazivanje, odnosno skrivanje fokusirane stavke

CTRL+SHIFT+S

Preimenovanje fokusirane stavke

F2

Prebacivanje fokusa tastature u oknu za izbor između prikaza u obliku stabla i dugmeta Prikaži sve i Sakrij sve

Tabulator ili SHIFT+TAB

Skupljanje svih grupa

ALT+SHIFT+1

Razvijanje svih grupa

kombinaciju tastera ALT+SHIFT+9

Uređivanje tačaka u obliku

Napomena : Kliknite na oblik, a zatim pritisnite kombinaciju tastera ALT+J+D+E+E.

 • Da biste dodali tačku, kliknite na obris oblika dok držite taster CTRL.

 • Da biste izbrisali tačku, kliknite na tačku dok držite taster CTRL.

 • Da bi se tačka smatrala umekšanom tačkom, pritisnite taster SHIFT dok prevlačite bilo koji od regulatora koji su priloženi tački. Kada prekinete prevlačenje, tačka će se promeniti u umekšanu tačku. Umekšana tačka spaja dva segmenta linije jednake dužine.

 • Da bi se tačka smatrala pravom tačkom, pritisnite taster CTRL dok prevlačite bilo koji od regulatora koji su priloženi tački. Kada prekinete prevlačenje, tačka će se promeniti u pravu tačku. Prava tačka spaja dva segmenta linije različite dužine.

 • Da bi se tačka smatrala ugaonom tačkom, pritisnite taster ALT dok prevlačite bilo koji od regulatora koji su priloženi tački. Kada prekinete prevlačenje, tačka će se promeniti u ugaonu tačku. Ugaona tačka spaja dva segmenta linije sa segmentom koji ima drugačiji pravac.

 • Da biste otkazali promenu tačke i segmenata linije, pritisnite taster ESC pre nego što otpustite taster miša.

Vrh stranice

Word

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izabrali objekat (sa izabranim tekstom unutar objekta).

ESC

Izbor objekta (kad je izabran objekat)

Taster TAB ili tasteri SHIFT+TAB dok ne izaberete željeni objekat

Izbor većeg broja oblika

Pritisnite i držite KONTROLE dok birate oblike

Izabrali više oblika sa tekstom

Pritisnite i držite taster SHIFT dok birate oblike

Otvorili okno za izbor.

kombinaciju tastera ALT+F10

Izabrali fokusiranu stavku (unutar okna za izbor).

RAZMAKNICA ili ENTER

Otkazali izbor fokusirane stavke (unutar okna za izbor).

kombinaciju tastera SHIFT+ENTER

Uredili tekst u okviru za tekst.

taster F2 ili ENTER kada je okvir za tekst izabran

Uredili tekst u obliku.

taster F2 ili ENTER kada je oblik izabran

Isekli izabrani objekat.

CTRL+X

Kopiranje izabranog objekta

CTRL+C

Lepljenje isečenog ili kopiranog objekta

kombinaciju tastera CTRL+V

Kopirali samo oblikovanje.

CTRL+SHIFT+C

Lepljenje samo oblikovanja

CTRL+SHIFT+V

Specijalno lepljenje

kombinaciju tastera CTRL+ALT+V

Opozvali poslednju radnju.

CTRL+Z

Ponavljanje poslednje radnje

kombinaciju tastera CTRL+Y

Kopiranje atributa oblika

 1. Izaberite oblik sa atributima koje želite da kopirate.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+C da biste kopirali atribute oblika.

 3. Pritisnite taster TAB ili kombinaciju tastera SHIFT+TAB da biste izabrali oblik ili objekat u koji želite da kopirate atribute.

 4. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+V.

Uređivanje povezanog ili ugrađenog objekta

 1. Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+TAB da biste izabrali željeni objekat.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+F10 da biste aktivirali priručni meni.

 3. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali < varijablu > objekta, na ENTER ili STRELICA NADESNO ključa da biste prikazali pomoćnu menija, a zatim izaberite Uredi.

Umetanje objekta

 1. Pritisnite tastere ALT, N, a zatim pritisnite taster J.

 2. Izvršite neku od sledećih radnji.

  • Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali tip objekta, a zatim taster ENTER da biste kreirali objekat.

  • Pritisnite taster STRELICA NADOLE dvaput da biste izabrali karticu Kreiranje od datoteke , a zatim otkucajte ime datoteke objekat koji želite da umetnete ili potražite željenu datoteku.

Umetanje SmartArt grafike

 1. Pritisnite i otpustite tastere ALT, N, a zatim pritisnite taster M da biste izabrali SmartArt grafiku.

 2. Pritiskajte tastere sa strelicama da biste izabrali željeni tip SmartArt grafike.

 3. Pritisnite taster TAB, a zatim pritiskajte tastere sa strelicama da biste izabrali raspored SmartArt grafike koju želite da umetnete.

 4. Pritisnite taster ENTER.

Umetanje okvira za tekst

 1. Pritisnite i otpustite tastere ALT, N, a zatim pritisnite taster X.

 2. Pritiskajte tastere sa strelicama da biste izabrali željeni okvir za tekst, a zatim pritisnite taster ENTER.

 3. Otkucajte željeni tekst.

 4. Kada završite sa kucanjem i želite da se vratite na uređivanje teksta u dokumentu, pritisnite taster ESC.

Umetanje WordArt objekta

 1. Pritisnite i otpustite tastere ALT, N, a zatim pritisnite taster W da biste izabrali WordArt objekat.

 2. Pritiskajte tastere sa strelicama da biste izabrali željeni WordArt stil, a zatim pritisnite taster ENTER.

 3. Upišite željeni tekst.

 4. Pritisnite taster ESC.

Biranje oblika

Napomena : Ako se kursor nalazi unutar teksta, pritisnite taster ESC.

 • Pritiskajte taster TAB ciklus unapred (ili SHIFT + TAB za izbor obrnutim redosledom) do oblike ili objekte dok regulatora veličine pojavi na objekat koji želite da izaberete.

Tasterske prečice za upotrebu u oknu za izbor

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvorili okno za izbor.

kombinaciju tastera ALT+F10

Premeštali fokus na različita okna.

F6

Prikazivanje kontekstualnog menija

SHIFT+F10

Premeštanje u jednu stavku ili grupu

STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE

Premeštanje iz stavke u grupi u nadređenu grupu

STRELICA NALEVO

Premeštanje iz jedne stavke u grupi u prvu stavku te grupe

STRELICA NADESNO

Razvijanje fokusirane grupe i svih podređenih grupa

* (isključivo na numeričkoj tastaturi)

Razvijanje fokusirane grupe

+ (isključivo na numeričkoj tastaturi)

Skupljanje fokusirane grupe

- (isključivo na numeričkoj tastaturi)

Premeštanje fokusa na neku stavku i izbor te stavke

SHIFT+STRELICA NAGORE ili SHIFT+STRELICA NADOLE

Izbor fokusirane stavke

taster RAZMAKNICA ili ENTER

Dodali izboru još jedan objekat.

kombinaciju tastera SHIFT+RAZMAKNICA

Otkazali izbor fokusirane stavke.

kombinaciju tastera SHIFT+ENTER

Prikazali ili sakrili fokusiranu stavku.

kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+S

Uređivanje tačaka u obliku

Napomena : Kliknite na oblik, a zatim pritisnite kombinaciju tastera ALT+J+D+E+E.

 • Da biste dodali tačku, kliknite na obris oblika dok držite taster CTRL.

 • Da biste izbrisali tačku, kliknite na tačku dok držite taster CTRL.

 • Da bi se tačka smatrala umekšanom tačkom, pritisnite taster SHIFT dok prevlačite bilo koji od regulatora koji su priloženi tački. Kada prekinete prevlačenje, tačka će se promeniti u umekšanu tačku. Umekšana tačka spaja dva segmenta linije jednake dužine.

 • Da bi se tačka smatrala pravom tačkom, pritisnite taster CTRL dok prevlačite bilo koji od regulatora koji su priloženi tački. Kada prekinete prevlačenje, tačka će se promeniti u pravu tačku. Prava tačka spaja dva segmenta linije različite dužine.

 • Da bi se tačka smatrala ugaonom tačkom, pritisnite taster ALT dok prevlačite bilo koji od regulatora koji su priloženi tački. Kada prekinete prevlačenje, tačka će se promeniti u ugaonu tačku. Ugaona tačka spaja dva segmenta linije sa segmentom koji ima drugačiji pravac.

 • Da biste otkazali promenu tačke i segmenata linije, pritisnite taster ESC pre nego što otpustite taster miša.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×