Tasterske prečice za program Microsoft Office InfoPath

Važno : Ovaj članak je mašinskog prevede potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Ova tema pomoći opisuje tasterske prečice za uobičajene zadatke u programu Microsoft Office InfoPath 2007, kao što je dizajniranje predložaka obrazaca. Ove tasterske prečice se odnose na SAD raspored tastature. Tasteri u drugim rasporedima tastature možda neće u potpunosti odgovarati tasterima na SAD tastaturi.

Tasteri koji se odnose na tasterske prečice pri kojima se istovremeno pritiska dva ili više tastera razdvojeni su znakom plus (+). Tasteri koji se odnose na tasterske prečice pri kojima se pritiska jedan, a odmah zatim i drugi taster razdvojeni su zarezom (,).

Da biste odštampali ovu temu, pritisnite tabulator da biste izabrali opciju Prikaži sve, pritisnite taster ENTER, a zatim kombinaciju tastera CTRL+P.

Ovaj članak sadrži:

Dizajniranje predložaka obrazaca

Dobijanje pomoći

U prozoru za pomoć

Korišćenje menija, trake sa alatkama i okna zadataka

Korišćenje dijaloga

Microsoft Office osnove

Dizajniranje predložaka obrazaca

Razvijanje predložaka obrazaca

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Dizajniranje novog predloška obrasca

CTRL+SHIFT+D

Napomena : Ukoliko je dijalog Prvi koraci otvoren, tabulator držite pritisnutim sve dok se ne izabere opcija Dizajniraj predložak obrasca, a zatim pritisnite taster ENTER.

Otvaranje dijaloga Otvaranje u režimu za dizajniranje

CTRL+O ili CTRL+F12

Prikazivanje okna zadataka Dizajnerski zadaci

ALT+N

Pregled tekućeg predloška obrasca

CTRL+SHIFT+B

Pronalaženje reči ili fraze

CTRL+F

Zamenjivanje reči ili fraze

CTRL+H

Isecanje izabranog teksta ili stavke

CTRL+X

Kopiranje izabranog teksta ili stavke

CTRL+C

Nalepljivanje teksta ili stavke

CTRL+V

Štampanje tekućeg predloška obrasca

CTRL+P

Prikaz svojstava izabrane kontrole

ALT+ENTER

Umetanje kontrole

ALT+I, C

Biranje prethodne kontrole

CTRL+< (manje od znaka) ili SHIFT+TAB

Biranje sledeće kontrole

CTRL+> (veće od znaka) ili TAB

Otvaranje programa Microsoft Script Editor (MSE)

ALT+SHIFT+F11

Otvaranje Web lokacije Microsoft Office centra za razvoj u Web pregledaču

ALT+H, I

Umetanje hiperveze

CTRL+K

Biranje do početka pasusa

CTRL+SHIFT+STRELICA NAGORE

Biranje do kraja pasusa

CTRL+SHIFT+STRELICA NADOLE

Biranje teksta, grafike ili polja do jednog reda nagore ili jednog reda nadole

SHIFT+STRELICA NAGORE ili SHIFT+STRELICA NADOLE

Umetanje preloma reda

SHIFT+ENTER

Umetanje simbola za evro

CTRL+ALT+E

Oblikovanje teksta

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Uklanjanje celokupnog oblikovanja

CTRL+RAZMAKNICA

Primena ili uklanjanje podebljavanja izabranog teksta.

CTRL+B

Primena kurziva ili uklanjanje kurziva na izabranom tekstu.

CTRL+I

Podvlačenje ili uklanjanje podvlačenja izabranog teksta.

CTRL+U

Primenjivanje precrtavanja na izabrani tekst ili njegovo uklanjanje

ALT+SHIFT+K

Primenjivanje eksponentnog teksta na izabrani tekst ili njegovo uklanjanje

CTRL+SHIFT+ZNAK JEDNAKOSTI

Primenjivanje indeksnog teksta na izabrani tekst ili njegovo uklanjanje

CTRL+ZNAK JEDNAKOSTI

Primenjivanje stila „Normalno“ na izabrani tekst ili njegovo uklanjanje

CTRL+SHIFT+N

Primenjivanje stila „Naslov 1“ na izabrani tekst ili njegovo uklanjanje

ALT+CTRL+1

Primenjivanje stila „Naslov 2“ na izabrani tekst ili njegovo uklanjanje

ALT+CTRL+2

Primenjivanje stila „Naslov 3“ na izabrani tekst ili njegovo uklanjanje

ALT+CTRL+3

Primenjivanje oblikovanja liste sa znacima za nabrajanje na izabrani pasus ili njegovo uklanjanje

CTRL+SHIFT+L

Uvlačenje pasusa sa leve strane.

CTRL+M

Uklanjanje uvlačenja pasusa sa leve strane

CTRL+SHIFT+M

Obostrano poravnavanje izabranog pasusa

CTRL+J

Desno poravnavanje izabranog pasusa.

CTRL+R

Centriranje izabranog pasusa

CTRL+E

Levo poravnavanje izabranog pasusa.

CTRL+L

Povećavanje veličine fonta izabranog teksta

CTRL+SHIFT+ZAREZ

Smanjenje veličine fonta izabranog teksta

CTRL+SHIFT+TAČKA

Otvaranje okna zadataka Font

CTRL+D

Rad sa tabelama

Da biste izvršili ovu radnju

Tasterska prečica

Umetanje ponavljajuće tabele

ALT+I, G

Promena širine kolone pomeranjem ivice ulevo bez menjanja širine ostalih kolona

Držite pritisnut taster SHIFT dok prevlačite ivicu kolone

Promena visine reda iznad ili ispod ivice bez menjanja visine ostalih redova

Napomena : Za redove koji su podešeni na minimalnu visinu, ova prečica menja visinu reda iznad ivice. Minimalnu visinu reda određuje nekoliko faktora, uključujući i to da li on sadrži tekst ili kontrole.

Držite pritisnut taster SHIFT dok prevlačite ivicu reda

Menjanje veličine svih izabranih redova ili kolona tako da budu iste visine ili širine

Držite pritisnut taster ALT dok prevlačite ivicu reda ili kolone

Pomeranje do sledeće ili prethodne ćelije u tabeli

TAB ili SHIFT+TAB
Tabulator dodaje novi red u tabelu ukoliko ga pritisnete dok je kursor u poslednjoj ćeliji poslednjeg reda.

Biranje ćelije tabele ili otkazivanje njenog izbora

F2

Unošenje ispravki i čuvanje promena

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Pronalaženje sledeće pravopisne ili gramatičke greške

Napomena : Izbor u polju za potvrdu Proveravaj pravopis tokom kucanja mora biti potvrđen (pritisnite kombinaciju tastera ALT+T, a zatim taster O)

ALT+F7

Čuvanje ili objavljivanje tekućeg predloška obrasca

Napomena : Ova prečica otvara dijalog koji vam nudi da odaberete da li ćete da sačuvate ili da objavite predložak obrasca. Ukoliko odaberete da ubuduće ovaj dijalog bude sakriven, pritiskom na kombinaciju tastera ALT+SHIFT+F2 se omogućava prikaz dijaloga Sačuvaj kao.

ALT+SHIFT+F2

Opoziv poslednje radnje

CTRL+Z

Ponavljanje poslednje radnje

CTRL+Y

Čuvanje trenutnog predloška obrasca

SHIFT+F12

Pregled predloška obrasca pre štampanja

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Omogućavanje prikaza dijaloga Pregled pre štampanja

ALT+F, V

Premeštanje na sledeću stranicu

ALT+STRELICA NADESNO

Premeštanje na prethodnu stranicu

ALT+STRELICA NALEVO

Povećanje zuma za dobijanje uveličanog prikaza predloška obrasca

ALT+ZNAK JEDNAKOSTI

Smanjenje zuma da bi se video veći deo predloška obrasca pri umanjenoj veličini

ALT+CRTICA

Vrh stranice

Dobijanje pomoći.

Korišćenje prozora za pomoć

Prozor za pomoć obezbeđuje pristup celokupnom sadržaju pomoći za Microsoft Office. On prikazuje teme i ostali sadržaj pomoći.

U prozoru za pomoć

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Otvaranje prozora za pomoć.

F1

Zatvaranje prozora za pomoć.

ALT+F4

Prebacivanje između prozora „Pomoć“ i aktivnog programa.

ALT+TAB

Vraćanje na početak InfoPath 2007 – Pomoć i „Kako da“

ALT+HOME

Biranje sledeće stavke

TAB

Biranje prethodne stavke

SHIFT+TAB

Obavljanje podrazumevane radnje za izabranu stavku.

ENTER

U odeljku Pretraživanje ime programa pomoći izaberite sledeću ili prethodnu stavku.

TAB ili SHIFT+TAB

U odeljku Pretraživanje ime programa pomoći razvijanje ili skupljanje izabrane stavke.

ENTER

Biranje sledećeg skrivenog teksta ili hiperveze, među kojima su i veze Prikaži sve i Sakrij sve pri vrhu teme.

TAB

Biranje prethodnog skrivenog teksta ili hiperveze.

SHIFT+TAB

Obavljanje radnje za izabrane veze Prikaži sve, Sakrij sve, za izabrani skriveni tekst ili hipervezu.

ENTER

Prebacivanje na prethodnu temu pomoći (dugme Nazad).

ALT+STRELICA NALEVO ili BACKSPACE

Prebacivanje na sledeću temu pomoći (dugme Napred).

ALT+STRELICA NADESNO

Manje pomeranje naviše, odnosno naniže, unutar trenutno prikazane teme pomoći.

STRELICA NAGORE, STRELICA NADOLE

Veće pomeranje naviše, odnosno naniže, unutar trenutno prikazane teme pomoći.

PAGE UP, PAGE DOWN

Omogućavanje prikaza menija komandi za prozor za pomoć. Ovo zahteva da prozor za pomoć ima aktivni fokus (pritisnite taster F1).

SHIFT+F10

Zaustavljanje poslednje radnje (dugme Zaustavi).

ESC

Osvežavanje prozora (dugme Osveži).

F5

Štampanje aktuelne teme pomoći.

Napomena : Ako aktuelna tema pomoći nije u aktivnom prozoru, pritisnite taster F6, a zatim kombinaciju tastera CTRL+P.

CTRL+P

Promena stanja veze

F6, STRELICA NADOLE

Upisivanje teksta u polje Upišite reči koje tražite

F6, STRELICA NADOLE (pritiskajte više puta)

Prebacivanje sa jedne na drugu oblast u prozoru za pomoć; na primer, za naizmenično prebacivanje sa trake sa alatkama na polje Upišite reči koje tražite i listu Pretraga.

F6

Biranje sledeće, odnosno prethodne stavke iz sadržaja koji je u prikazu u obliku stabla

STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE

Razvijanje, odnosno skupljanje izabrane stavke iz sadržaja koji je u prikazu u obliku stabla

STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO

Biranje sledeće hiperveze ili veza Prikaži sve i Sakrij sve na vrhu teme

TAB

Biranje prethodne hiperveze

SHIFT+TAB

Izvršavanje radnje za izabranu hipervezu i veze Prikaži sve i Sakrij sve

ENTER

Štampanje trenutne teme pomoći.

CTRL+P

Upisivanje pitanja za pretragu

Da biste mogli da upišete pitanje za pretragu, morate potvrditi izbor Upišite pitanje za pomoć.

Kako

 1. Pritisnite taster ALT da biste izabrali traku sa menijima.

 2. Tabulator pritiskajte sve dok se kursor ne pojavi u polju Upišite pitanje za pomoć.

 3. Upišite pitanje.

 • Da biste prosledili traženi pojam koji ste upisali u polje Upišite pitanje za pomoć, pritisnite taster ENTER.

Vrh stranice

Upotreba menija, traka sa alatkama i okna zadataka

Pristup i Korišćenje menija trake i trake sa alatkama

Da biste traku sa alatkama mogli da premestite ili da joj promenite veličinu, najpre morate da je izaberete.

Kako

 1. Pritisnite taster ALT da biste izabrali traku sa menijima.

 2. Pritiskajte kombinaciju tastera CTRL+TAB više puta da biste izabrali traku sa alatkama.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+RAZMAKNICA da biste omogućili prikaz menija Opcije trake sa alatkama.

 4. Pritisnite taster S ili M da biste izabrali komandu Premesti ili Veličina .

Da biste izvršili ovu radnju

Tasterska prečica

Premeštanje trake sa alatkama

CTRL+ tasteri sa strelicama

Opoziv usidrenja trake sa alatkama

STRELICA NADOLE (pritiskajte više puta)

Vertikalno usidravanje trake sa alatkama na levoj ili desnoj strani ekrana

STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO (pritiskajte više puta)

Biranje trake sa menijima, odnosno istovremeno zatvaranje otvorenog menija i podmenija

ALT ili F10

Biranje okna zadataka ili trake sa alatkama nakon pritiskanja tastera F10 ili ALT za biranje trake sa menijima. Višestruki pritisak na tastere naizmenično premešta fokus sa otvorenih traka sa alatkama na trake sa menijima i okna zadataka.

CTRL+TAB ili CTRL+SHIFT+TAB

Biranje sledećeg dugmeta ili menija na traci sa alatkama kada je izabrana traka sa alatkama ili traka sa menijima

TAB ili STRELICA NADESNO

Biranje prethodnog dugmeta ili menija na traci sa alatkama kada je izabrana traka sa alatkama ili traka sa menijima

SHIFT+TAB ili STRELICA NALEVO

Otvaranje izabranog menija ili izvršavanje radnje za izabrano dugme ili komandu

ENTER

Omogućavanje prikaza priručnog menija za izabranu stavku

SHIFT+F10

Omogućavanje prikaza priručnog menija naslovne trake

ALT+RAZMAKNICA

Biranje sledeće komande kada je otvoren meni ili podmeni

STRELICA NADOLE

Biranje prethodne komande kada je otvoren meni ili podmeni

STRELICA NAGORE

Biranje menija s leve strane. Kada je otvoren podmeni, za prebacivanje sa glavnog menija na podmeni i obrnuto.

STRELICA NALEVO

Biranje menija s desne strane. Kada je podmeni otvoren, za prebacivanje sa glavnog menija na podmeni i obrnuto.

STRELICA NADESNO

Biranje prve komande u meniju ili podmeniju

HOME

Biranje poslednje komande u meniju ili podmeniju

END

Zatvaranje otvorenog menija. Kada je otvoren podmeni, samo za zatvaranje podmenija.

ESC

Otvaranje izabranog menija

SHIFT+STRELICA NADOLE

Kada je otvoren skraćeni meni, omogućen je prikaz potpunog skupa komandi.

CTRL+STRELICA NADOLE

Naizmenično prebacivanje sa okna zadataka na aktivni predložak obrasca i obrnuto

F6

Biranje sledeće stavke u oknu zadataka

TAB

Biranje prethodne stavke u oknu zadataka

SHIFT+TAB

Napomena : Tastaturu možete koristiti za biranje bilo koje komande menija iz trake sa menijima. Pritisnite taster ALT da biste izabrali traku sa menijima. Pritisnite podvučeno slovo u imenu stavke menija koja sadrži komandu koju želite.

Pristup i korišćenje okna zadataka

Da biste mogli da radite sa oknom zadataka, najpre morate da ga otvorite, a zatim da ga izaberete.

Kako

 1. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+F1 da biste otvorili okno zadataka.

 2. Pritisnite taster F6 da biste izabrali traku sa menijima.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SPACEBAR da biste omogućili prikaz menija sa opcijama okna zadataka.

 4. Pritisnite taster M ili S da biste izabrali komandu Premesti ili Veličina .

Da biste izvršili ovu radnju

Tasterska prečica

Prikazivanje okna zadataka Dizajnerski zadaci

ALT+N

Premeštanje u okno zadataka iz drugog okna u prozoru programa (smer kretanja kazaljke na satu). Možda ćete morati da pritisnete taster F6 više puta.

Napomena : Ukoliko pritiskanjem tastera F6 ne dobijete prikaz željenog okna zadataka, pokušajte da pritiskom na taster ALT postavite fokus na traku sa menijima, a zatim da pritisnete kombinaciju tastera CTRL+TAB da biste se premestili na okno zadataka.

F6

Premeštanje u okno zadatka iz drugog okna u prozoru programa (u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljki na satu)

SHIFT+F6

Promena veličine okna zadataka (nakon biranja komande Veličina)

Tasteri sa strelicama

Premeštanje okna zadataka (nakon biranja komande Premesti).

Tasteri sa strelicama

Otvaranje okna zadataka ili sakrivanje tekućeg okna zadataka.

CTRL+F1

Premeštanje iz aktivnog prozora programa u okno zadataka. (Možda ćete morati da pritisnete taster F6 više puta.)

F6

Premeštanje u okno zadataka ukoliko su meni ili traka s alatkama aktivni (možda će biti potrebno da više puta pritisnete kombinaciju tastera CTRL+TAB)

CTRL+TAB

Otvaranje menija sa opcijama okna zadataka

CTRL+RAZMAKNICA

Zatvaranje menija, ukoliko je trenutno otvoren, ili vraćanje na predložak obrasca.

ESC

Biranje sledeće opcije u oknu zadataka kada je okno zadataka aktivno

TAB

Biranje prethodne opcije u oknu zadataka kada je okno zadataka aktivno

SHIFT+TAB

Kretanje nagore po opcijama iz izabranog podmenija, odnosno kretanje među opcijama u grupi opcija

STRELICA NAGORE

Kretanje nadole po opcijama iz izabranog podmenija, odnosno kretanje među opcijama u grupi opcija

STRELICA NADOLE

Otvaranje izabranog menija ili izvršavanje radnje dodeljene izabranom dugmetu

ENTER

Otvaranje priručnog menija u predlošku obrasca ili otvaranje padajućeg menija za izabranu stavku okna zadataka

SHIFT+F10

Biranje prve komande u meniju ili podmeniju kada su meni ili podmeni vidljivi

HOME

Biranje poslednje komande u meniju ili podmeniju kada su meni ili podmeni vidljivi

END

Premeštanje na vrh izabrane liste okna zadataka

CTRL+HOME

Premeštanje na dno izabrane liste okna zadataka liste.

CTRL+END

Vrh stranice

Upotreba dijaloga

Pristup i biranje opcija u dijalozima

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Otvaranje dijaloga Otvaranje u režimu za dizajniranje

CTRL+O ili CTRL+F12

Vraćanje iz otvorenog dijaloga na predložak obrasca, za dijaloge koji podržavaju ovo ponašanje

ALT+F6

Premeštanje na sledeću opciju

TAB

Premeštanje na prethodnu opciju

SHIFT+TAB

Prebacivanje na sledeću karticu

CTRL+TAB

Prebacivanje na prethodnu karticu

CTRL+SHIFT+TAB

Prebacivanje na sledeću kategoriju

TAB

Napomena : Kada izaberete kategoriju, premestite se do željenog naziva kategorije pomoću tastera sa strelicama.

Prebacivanje na prethodnu kategoriju

SHIFT+TAB

Napomena : Kada izaberete kategoriju, premestite se do željenog naziva kategorije pomoću tastera sa strelicama.

Kretanje između opcija u listi ili u grupi opcija

Tasteri sa strelicama

Izvršavanje radnje dodeljene izabranom dugmetu, odnosno potvrda i opoziv izbora u polju za potvrdu

RAZMAKNICA

Otvaranje liste ukoliko je ona zatvorena i premeštanje na određenu opciju u listi.

Prvo slovo opcije u padajućoj listi

Biranje opcije ili potvrda i opoziv izbora u polju za potvrdu

ALT+podvučeno slovo u opciji

Otvaranje izabrane padajuće liste

STRELICA NADOLE

Zatvaranje izabrane padajuće liste, odnosno otkazivanje komande, a zatim zatvaranje dijaloga

ESC

Pokretanje izabrane komande

ENTER

Odlazak u prethodnu fasciklu

ALT+1

Otvaranje fascikle na jednom nivou iznad izabrane fascikle

ALT+2

Brisanje izabrane fascikle ili datoteke

ALT+3

Kreiranje nove potfascikle u otvorenoj fascikli

ALT+4

Naizmenično prebacivanje sa jednog prikaza na drugi za prikaze Sličice, Naporedno slaganje, Ikone, Lista, Detalji, Svojstva i Pregled

ALT+5

Omogućavanje prikaza priručnog menija za izabranu fasciklu ili datoteku

SHIFT+F10

Otvaranje liste Pogledaj u ili Sačuvaj u (zove se Traka adresa u operativnom sistemu Windows Vista).

F4

Ažuriranje liste fascikla i datoteka u dijalogu Otvaranje, Otvaranje u režimu za dizajniranje ili Sačuvaj kao

F5

Upotreba polja za uređivanje u dijalozima

Polje za uređivanje je polje u koje možete da upišete ili nalepite unos kao što je korisničko ime ili putanja do fascikle.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje na početak stavke

HOME

Premeštanje na kraj stavke

END

Pomeranje za jedan znak nalevo

STRELICA NALEVO

Pomeranje za jedan znak nadesno

STRELICA NADESNO

Premeštanje za jednu reč nalevo

CTRL+STRELICA NALEVO

Premeštanje za jednu reč nadesno

CTRL+STRELICA NADESNO

Biranje jednog znaka nalevo ili otkazivanje izbora

SHIFT+STRELICA NALEVO

Biranje jednog znaka nadesno ili otkazivanje izbora

SHIFT+STRELICA NADESNO

Biranje jedne reči nalevo ili otkazivanje izbora

CTRL+SHIFT+STRELICA NALEVO

Biranje jedne reči nadesno ili otkazivanje izbora

CTRL+SHIFT+STRELICA NADESNO

Izbor teksta od mesta umetanja do početka unosa

SHIFT+HOME

Izbor teksta od mesta umetanja do kraja unosa

SHIFT+END

Vrh stranice

Osnove sistema Microsoft Office

Prikazivanje prozora i rad sa njima

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prebacivanje u sledeći prozor

ALT+TAB

Prebacivanje na prethodni prozor

ALT+SHIFT+TAB

Zatvaranje aktivnog prozora

CTRL+W ili CTRL+F4

Vraćanje aktivnog prozora u prethodno stanje nakon što ste ga umanjili ili uvećali

CTRL+F5

Prebacivanje na sledeći prozor kada je otvoreno više od jednog prozora

CTRL+F6

Prebacivanje na prethodni prozor kada je otvoreno više od jednog prozora

CTRL+SHIFT+F6

Izvršavanje komande Premesti (u meniju Kontrola za dati prozor) kada prozor dokumenta nije uvećan. Koristite tastere sa strelicama da biste se premestili na prozor, a po završetku pritisnite taster ESC

CTRL+F7

Izvršavanje komande Veličina (u meniju Kontrola za dati prozor) kada prozor dokumenta nije uvećan. Pritisnite tastere sa strelicama da biste promenili veličinu prozora, a po završetku pritisnite taster ESC

CTRL+F8

Umanjivanje prozora na veličinu ikone (dostupno samo u nekim Microsoft Office programima)

CTRL+F9

Uvećavanje izabranog prozora ili njegovo vraćanje u prethodno stanje nakon što mu je promenjena veličina

CTRL+F10

Kopiranje slike ekrana u ostavu

PRINT SCREEN

Kopiranje slike izabranog prozora u ostavu

ALT+PRINT SCREEN

Kretanje kroz tekst

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Pomeranje za jedan znak nalevo

STRELICA NALEVO

Pomeranje za jedan znak nadesno

STRELICA NADESNO

Premeštanje za jedan red nagore

STRELICA NAGORE

Premeštanje za jedan red nadole

STRELICA NADOLE

Premeštanje za jednu reč nalevo

CTRL+STRELICA NALEVO

Premeštanje za jednu reč nadesno

CTRL+STRELICA NADESNO

Premeštanje na kraj reda

END

Premeštanje na početak reda

HOME

Premeštanje na prethodni pasus

CTRL+STRELICA NAGORE

Premeštanje na sledeći pasus

CTRL+STRELICA NADOLE

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, može da sadrži greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×