Tasterske prečice za Microsoft Word u operativnom sistemu Windows

Tasterske prečice za Microsoft Word u operativnom sistemu Windows

Ovaj članak prikazuje sve tasterske prečice za Microsoft Word. Za korisnike sa smanjenom pokretljivošću ili oštećenim vidom, tasterske prečice mogu da budu jednostavnije od korišćenja ekrana osetljivog na dodir i predstavljaju glavnu alternativu za miša. U ovoj temi su navedene tasterske prečice za Word u operativnom sistemu Windows.

Preuzmite ove tasterske prečice u Word dokumentu na ovoj vezi: Tasterske prečice za Word 2016 za Windows

Napomene: 

 • Prečice u ovoj temi se odnose na raspored tastera na američkoj tastaturi. Tasteri za druge rasporede možda neće u potpunosti odgovarati tasterima na američkoj tastaturi.

 • Komande koje zahtevaju da pritisnete i otpustite više tastera zajedno označene su znakom plus (+). Komande koje zahtevaju da pritisnete više tastera zajedno označene su zarezom (,).

U ovoj temi

Najčešće korišćene prečice

Korišćenje tastature za kretanje po traci

Referenca za tasterske prečice za Microsoft Word

Referenca za funkcijske tastere

Najčešće korišćene prečice

U ovoj tabeli su prikazane najčešće korišćene prečice u programu Microsoft Word.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Odlazak na funkciju „Recite šta želite da uradite“

Alt+Q

Otvaranje

Ctrl+O

Čuvanje

Ctrl+S

Zatvaranje

Ctrl+W

Isecanje

Ctrl+X

Kopiranje

Ctrl+C

Lepljenje

Ctrl+V

Biranje svega

Ctrl+A

Podebljano

Ctrl+B

Kurziv

Ctrl+I

Podvučeno

Ctrl+U

Smanjivanje veličine fonta za 1 tačku

Ctrl+[

Povećavanje veličine fonta za 1 tačku

Ctrl+]

Centriranje teksta

Ctrl+E

Levo poravnavanje teksta

Ctrl+L

Desno poravnavanje teksta

Ctrl+R

Otkazivanje

Esc

Opoziv radnje

Ctrl+Z

Ponavljanje radnje

Ctrl+Y

Zumiranje

Alt+W, Q, pa taster Tab u dijalogu „Zumiranje“ da biste došli do željene vrednosti.

Korišćenje tastature za kretanje po traci

Traka se nalazi u vrhu programa Word i organizovana je po karticama. Svaka kartica prikazuje različitu traku. Trake se sastoje od grupa, a svaka grupa sadrži jednu ili više komandi. Svakoj komandi u programu Word može se pristupiti pomoću prečice.

Napomena: Programski dodaci i drugi programi mogu da dodaju nove kartice na traku i mogu da pružaju tasterske prečice za te kartice.

Postoje dva načina za kretanje po karticama na traci:

 • Da biste otišli na traku, pritisnite taster Alt, a zatim da biste se kretali po karticama, koristite taster sa strelicom nadesno i strelicom nalevo.

 • Da biste otišli direktno na određenu karticu na traci, koristite neku od tasterskih prečica.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Da biste koristili prikaz „Pozadina“, otvorite stranicu Datoteka.

Alt+F

Da biste koristili teme, boje i efekte, kao što su ivice stranica, otvorite karticu Dizajn.

Alt+G

Da biste koristili uobičajene komande za oblikovanje, stilove pasusa ili alatku za pronalaženje, otvorite karticu Početak.

Alt+H

Da biste upravljali zadacima objedinjavanja pošte ili radili sa kovertama i oznakama, otvorite karticu Pošiljke.

Alt+M

Da biste umetali tabele, slike i oblike, zaglavlja ili okvire za tekst, otvorite karticu Umetanje.

Alt+N

Da biste radili sa marginama stranica, orijentacijom stranica, uvlačenjem i proredom, otvorite karticu Raspored na stranici.

Alt+P

Da biste uneli termin za pretragu sadržaja pomoći, otvorite polje „Pokaži mi“ na traci.

ALT+Q, pa unesite termin za pretragu

Da biste koristili proveru pravopisa, podesili jezike za proveru ili pratili i pregledali promene u dokumentu, otvorite karticu Redigovanje.

Alt+R

Da biste dodali sadržaj, fusnote ili tabele sa citatima, otvorite karticu Reference.

Alt+S

Da biste odabrali prikaz ili režim dokumenta, kao što je režim čitanja ili prikaz strukture, otvorite karticu Prikaz. Možete i da podesite uveličanje zumiranja i da upravljate većim brojem prozora dokumenata.

Alt+W

 • Da biste prešli na listu sa trakama, pritisnite Alt; da odete direktno na karticu, pritisnite prečicu na tastaturi.

 • Da biste ušli u traku, pritisnite taster sa strelicom nadole. (JAWS ovu radnju naziva premeštanjem na donju traku.)

 • Da biste se premeštali između komandi, pritisnite taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab.

 • Da biste se kretali po trenutno izabranoj grupi, pritisnite taster sa strelicom nadole.

 • Da biste se premeštali između grupa na traci, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+strelica nadesno ili Ctrl+strelica nalevo.

 • Kontrole na traci se aktiviraju na različite načine, u zavisnosti od tipa kontrole:

  • Ako je izabrana komanda dugme, pritisnite razmaknicu ili taster Enter da biste je aktivirali.

  • Ako je izabrana komanda podeljeno dugme (tj. dugme koje otvara meni sa dodatnim opcijama), pritisnite kombinaciju tastera Alt+strelica nadole da biste je aktivirali. Krećite se kroz opcije pomoću tastera Tab. Da biste izabrali aktuelnu opciju, pritisnite razmaknicu ili taster Enter.

  • Ako je izabrana komanda lista (kao što je lista fontova), pritisnite taster sa strelicom nadole da biste otvorili listu. Zatim, da biste se premeštali između stavki, koristite taster sa strelicom nagore ili strelicom nadole.

  • Ako je izabrana komanda Galerija, da biste je izabrali pritisnite razmaknicu ili taster Enter. Zatim prelistajte stavke.

Savet: U galerijama koje imaju stavke u dva ili više redova, pomoću tastera Tab se premeštate od početka do kraja aktuelnog reda. Kada stignete do kraja reda, premeštate se na početak sledećeg. Pritiskom na taster sa strelicom nadesno na kraju aktuelnog reda vraćate se na početak tog reda.

Da biste koristili tasterske prečice:

 1. Pritisnite taster Alt.

 2. Pritisnite slovo prikazano u kvadratnom savetu o tasterskoj prečici koji se pojavljuje iznad komande na traci koju želite da koristite.

U zavisnosti od toga koje slovo pritisnete, možda će vam se prikazati dodatni saveti o tasterskim prečicama. Na primer, ako pritisnete kombinaciju tastera ALT+F, otvara se prikaz „Office Backstage“ na stranici sa informacijama koja sadrži različiti skup saveta o tasterskim prečicama. Ako ponovo pritisnete taster ALT, pojavljuju se saveti o tasterskim prečicama.

U sledećoj tabeli navedeni su neki načini za promenu fokusa tastature kada koristite samo tastaturu.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor aktivne kartice trake i aktiviranje tasterskih prečica.

Alt ili F10. Koristite tasterske prečice ili tastere sa strelicom da biste se premestili na neku drugu karticu.

Premeštanje fokusa na komande na traci.

Tab ili Shift+Tab

Premeštanje fokusa napred ili nazad na svaku komandu na traci.

Tab ili Shift+Tab

Pomeranje između stavki na traci nadole, nagore, nalevo ili nadesno.

Strelica nadole, strelica nagore, strelica nalevo ili strelica nadesno

Razvijanje ili skupljanje trake.

Ctrl+F1

Prikaz priručnog menija izabrane stavke.

Shift+F10

Premeštanje fokusa na neko drugo okno prozora, kao što je „Oblikovanje slike“, „Gramatika“ ili „Izbor“.

F6

Aktiviranje izabrane komande ili kontrole na traci.

Razmaknica ili Enter

Otvaranje izabranog menija ili galerije na traci.

Razmaknica ili Enter

Završetak izmene vrednosti u kontroli na traci i vraćanje fokusa na dokument.

Enter

Pregledajte plutajuće oblike, kao što su okviri za tekst ili slike.

Ctrl+Alt+5, a zatim pritisnite taster Tab više puta

Napustite navigaciju plutajućih oblika i vratite se na normalnu navigaciju.

Esc

Referenca za tasterske prečice za Microsoft Word

Kreiranje i uređivanje dokumenata

Željena radnja

Pritisnite

Kreiranje novog dokumenta

Ctrl+N

Otvaranje dokumenta

Ctrl+O

Zatvaranje dokumenta

Ctrl+W

Razdeljivanje prozora dokumenta

ALT+CTRL+S

Uklanjanje razdeljivanja prozora dokumenta

ALT+SHIFT+C ili ALT+CTRL+S

Čuvanje dokumenta

Ctrl+S

Željena radnja

Pritisnite

Umetanje hiperveze

Ctrl+K

Pomeranje unazad za jednu stranicu

Alt+Strelica nalevo

Pomerite se unapred za jednu stranicu.

Alt+strelica nadesno

Osvežavanje

F9

Željena radnja

Pritisnite

Štampanje dokumenta

Ctrl+P

Prebacivanje na pregled pre štampanja

Alt+Ctrl+I

Kretanje u pregledu stranice kada je stranica uvećana

Tasteri sa strelicama

Pomeranje stranicu po stranicu u pregledu stranice kada je stranica umanjena

Page Up ili Page Down

Premeštanje na pregled prve stranice kada je stranica umanjena

Ctrl+Home

Premeštanje na pregled poslednje stranice kada je stranica umanjena

Ctrl+End

Željena radnja

Pritisnite

Umetanje komentara (u oknu zadataka „Redigovanje“)

ALT+R, C

Uključivanje ili isključivanje praćenja promena

Ctrl+Shift+E

Zatvaranje okna za redigovanje ako je otvoreno

Alt+Shift+C

Izbor kartice „Redigovanje“ na traci

Altt+R, pa strelica nadole da biste se premestili na komande na ovoj kartici

Izbor stavke „Pravopis i gramatika“

ALT+R, S

Željena radnja

Pritisnite

Otvaranje polja za pretragu u oknu zadataka Navigacija

Ctrl+F

Zamena teksta, specijalnog oblikovanja i specijalnih stavki

Ctrl+H

Prelazak na stranicu, obeleživač, fusnotu, tabelu, komentar, grafiku ili drugu lokaciju

Ctrl+G

Prebacivanje između poslednja četiri mesta koja ste uredili

Alt+Ctrl+Z

Da biste se pomerili:

Pritisnite

Jedan znak nalevo

Strelica nalevo

Jedan znak nadesno

Strelica nadesno

Jedna reč nalevo

Ctrl+strelica nalevo

Jedna reč nadesno

Ctrl+strelica nadesno

Jedan pasus nagore

Ctrl+strelica nagore

Jedan pasus nadole

Ctrl+strelica nadole

Jedna ćelija nalevo (u tabeli)

Shift+Tab

Jedna ćelija nadesno (u tabeli)

Tab

Nagore za jedan red

Strelica nagore

Nadole za jedan red

Strelica nadole

Na kraj reda

End

Na početak reda

Home

Na vrh prozora

Alt+Ctrl+Page Up

Na dno prozora

Alt+Ctrl+Page Down

Nagore za jedan ekran (pomeranjem)

Page Up

Nadole za jedan ekran (pomeranjem)

Page Down

Na vrh sledeće stranice

Ctrl+Page Down

Na vrh prethodne stranice

Ctrl+Page Up

Na kraj dokumenta

Ctrl+End

Na početak dokumenta

Ctrl+Home

Na prethodnu reviziju

Shift+F5

Na lokaciju u kojoj ste radili kada je dokument poslednji put zatvoren, kada ga ponovo otvorite

Shift+F5

Željena radnja

Pritisnite

Označavanje stavke sadržaja

Alt+Shift+O

Označavanje stavke tabele izvora (citat)

Alt+Shift+I

Odaberite opcije citiranja

Alt+Shift+F12, razmaknica

Označavanje stavke indeksa

Alt+Shift+X

Umetanje fusnote

Alt+Ctrl+F

Umetanje endnote

Alt+Ctrl+D

Odlazak na sledeću fusnotu.

Alt+Shift+>

Odlazak na prethodnu fusnotu.

Alt+Shift+<

Idite na „Recite šta želite da uradite“ i Pametno pronalaženje.

Alt+Q

Rad sa dokumentima u različitim prikazima

Word nudi nekoliko različitih prikaza dokumenta. Svaki prikaz olakšava izvršavanje određenih zadataka. Na primer, režim čitanja vam omogućava da uporedo prikažete dve stranice dokumenta i da se pomoću tastera sa strelicom premestite na sledeću stranicu.

Željena radnja

Pritisnite

Prebacivanje na režim čitanja

Alt+W, F

Prelazak na prikaz rasporeda za štampanje

Alt+Ctrl+P

Prelazak na prikaz strukture

Alt+Ctrl+O

Prelazak na prikaz radne verzije

Alt+Ctrl+N

Ove prečice primenjuju se samo ako je dokument u prikazu strukture.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Podizanje nivoa pasusa

Alt+Shift+strelica nalevo

Spuštanje nivoa pasusa

Alt+Shift+strelica nadesno

Spuštanje nivoa na telo teksta

Ctrl+Shift+N

Pomeranje izabranih pasusa nagore

Alt+Shift+Strelica nagore

Premeštanje izabranih pasusa nadole

Alt+Shift+Strelica nadole

Razvijanje teksta ispod naslova

Alt+Shift+znak plus

Skupljanje teksta ispod naslova

Alt+Shift+znak minus

Razvijanje ili skupljanje celog teksta ili svih naslova

Alt+Shift+A

Skrivanje ili prikazivanje oblikovanja znakova

Kosa crta (/) na numeričkoj tastaturi

Prikaz prvog reda teksta ili čitavog teksta

Alt+Shift+L

Prikaz svih naslova sa stilom „Naslov 1“

Alt+Shift+1

Prikaz svih naslova do onih sa stilom „Naslov n“

Alt+Shift+n

Umetanje tabulatorskog znaka

Ctrl+Tab

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prelazak na početak dokumenta

Home

Prelazak na kraj dokumenta

End

Prelazak na stranicu n

n (n je broj stranice na koju želite da odete), Enter

Napuštanje režima za čitanje.

Esc

Uređivanje i premeštanje teksta i grafike

Izaberite tekst tako što ćete zadržati pritisnut taster Shift i pomerati kursor pomoću tastera sa strelicama

Željena radnja

Pritisnite

Uključivanje režima za proširivanje

F8

Izbor najbližeg znaka

F8, a zatim pritisnite taster sa strelicom nalevo ili strelicom nadesno

Povećavanje veličine izbora

F8 (pritisnite jedanput da biste izabrali reč, dvaput da biste izabrali rečenicu itd.)

Smanjivanje veličine izbora

Shift+F8

Isključivanje režima za proširivanje

Esc

Proširivanje izbora za jedan znak nadesno

Shift+strelica nadesno

Proširivanje izbora za jedan znak nalevo

Shift+strelica nalevo

Proširivanje izbora do kraja reči

Ctrl+Shift+strelica nadesno

Proširivanje izbora do početka reči

Ctrl+Shift+strelica nalevo

Proširivanje izbora do kraja reda

Shift+End

Proširivanje izbora do početka reda

Shift+Home

Proširivanje izbora za jedan red nadole

Shift+strelica nadole

Proširivanje izbora za jedan red nagore

Shift+strelica nagore

Proširivanje izbora do kraja pasusa

Ctrl+Shift+strelica nadole

Proširivanje izbora do početka pasusa

Ctrl+Shift+strelica nagore

Proširivanje izbora za jedan ekran nadole

Shift+Page Down

Proširivanje izbora za jedan ekran nagore

Shift+Page Up

Proširivanje izbora do početka dokumenta

Ctrl+Shift+Home

Proširivanje izbora do kraja dokumenta

Ctrl+Shift+End

Proširivanje izbora na kraj prozora

Alt+Ctrl+Shift+Page Down

Proširivanje izbora kako bi bio obuhvaćen čitav dokument

Ctrl+A

Izbor uspravnog odlomka teksta

Ctrl+Shift+F8, a zatim koristite tastere sa strelicama; pritisnite taster Esc da biste otkazali režim izbora

Proširivanje izbora na određenu lokaciju u dokumentu

F8+tasteri sa strelicama; pritisnite taster Esc da biste otkazali režim izbora

Željena radnja

Pritisnite

Brisanje jednog znaka nalevo

taster Backspace

Brisanje jedne reči ulevo

kombinacija tastera Ctrl+Backspace

Brisanje jednog znaka udesno

taster Delete

Brisanje jedne reči udesno

kombinacija tastera Ctrl+Delete

Isecanje izabranog teksta u Office ostavu

Ctrl+X

Opoziv poslednje radnje

Ctrl+Z

Isecanje u skladište (Skladište je funkcija koja vam omogućava da prikupite grupe teksta sa različitih lokacija i nalepite ih na drugoj lokaciji).

Ctrl+F3

Željena radnja

Pritisnite

Otvaranje Office ostave

Pritisnite kombinaciju tastera Alt+H da biste se premestili na karticu Početak, a zatim pritisnite tastere F,O.

Kopiranje izabranog teksta ili grafike u Office ostavu

Ctrl+C

Isecanje izabranog teksta ili grafike u Office ostavu

Ctrl+X

Lepljenje poslednjeg dodatka ili nalepljene stavke iz Office ostave

Ctrl+V

Premeštanje teksta ili grafike jedanput

F2 (zatim pomerite kursor i pritisnite taster Enter)

Kopiranje teksta ili grafike jedanput

ShiftT+F2 (zatim pomerite kursor i pritisnite taster Enter)

Prilikom izbora teksta ili objekta, otvorite dijalog Kreiranje novog sastavnog bloka.

Alt+F3

Prikaz priručnog menija za sastavni blok – na primer, SmartArt grafiku – kada je on izabran.

Shift+F10

Isecanje u skladište

Ctrl+F3

Lepljenje sadržaja skladišta

Ctrl+Shift+F3

Kopiranje zaglavlja ili podnožja iz prethodnog odeljka dokumenta

Alt+Shift+R

Uređivanje i kretanje kroz tabele

Željena radnja

Pritisnite

Izbor sadržaja sledeće ćelije

Tab

Izbor sadržaja prethodne ćelije

Shift+Tab

Proširivanje izbora na susedne ćelije

Držite pritisnut taster Shift i pritiskajte taster sa strelicom

Izbor kolone

Koristite tastere sa strelicama da biste se premestili na prvu ili poslednju ćeliju kolone, a zatim uradite nešto od sledećeg:

 • Pritisnite kombinaciju tastera Shift+Alt+Page Down da biste izabrali kolonu od vrha do dna.

 • Pritisnite kombinaciju tastera Shift+Alt+Page Up da biste izabrali kolonu od dna do vrha.

Izbor celog reda

Koristite tastere sa strelicama da biste se premestili na kraj reda, bilo na prvu (krajnju levu) ili na poslednju (krajnju desnu) ćeliju u redu.

 • Dok ste u prvoj ćeliji u redu, pritisnite kombinaciju tastera Shift+Alt+End da biste izabrali red sleva nadesno.

 • Dok ste u poslednjoj ćeliji u redu, pritisnite kombinaciju tastera Shift+Alt+Home da biste izabrali red zdesna nalevo.

Proširivanje izbora (ili bloka)

Ctrl+Shift+F8, a zatim koristite tastere sa strelicama; pritisnite taster Esc da biste otkazali režim izbora

Izbor celokupne tabele

Alz+5 na numeričkoj tastaturi (kada je isključen taster Num Lock)

Da biste se pomerili:

Pritisnite

Na sledeću ćeliju u redu

Tab

Na prethodnu ćeliju u redu

Shift+Tab

Na prvu ćeliju u redu

Alt+Home

Na poslednju ćeliju u redu

Alt+End

Na prvu ćeliju u koloni

Alt+Page Up

Na poslednju ćeliju u koloni

Alt+Page Down

Na prethodni red

Strelica nagore

Na sledeći red

Strelica nadole

Nagore za jedan red

Alt+Shift+Strelica nagore

Nadole za jedan red

Alt+Shift+Strelica nadole

Umetanje:

Pritisnite

Novi pasusi u ćeliji

Enter

Tabulatorski znakovi u ćeliji

Ctrl+Tab

Oblikovanje znakova i pasusa

Željena radnja

Pritisnite

Otvaranje dijaloga Font da biste promenili oblikovanje znakova

Ctrl+D

Promena veličine slova

Shift+F3

Oblikovanje svih slova u velika slova

Ctrl+Shift+A

Primena podebljavanja

Ctrl+B

Primena podvlačenja

Ctrl+U

Podvlačenje reči, ali ne i razmaka

Ctrl+Shift+W

Dvostruko podvlačenje teksta

Ctrl+Shift+D

Primena skrivenog oblikovanja teksta

Ctrl+Shift+H

Primena oblikovanja kurzivom

Ctrl+I

Oblikovanje slova kao umanjenih velikih slova

Ctrl+Shift+K

Primena indeksnog teksta (automatski prored)

Ctrl+Znak jednakosti

Primena oblikovanja eksponentnim tekstom (sa automatskim proredom)

Ctrl+Shift+Znak plus

Uklanjanje ručnog oblikovanja znakova

Ctrl+razmaknica

Promena izbora u font Symbol

Ctrl+Shift+Q

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje dijaloga Font da biste promenili font

Ctrl+Shift+F

Povećavanje veličine fonta

Ctrl+Shift+>

Smanjivanje veličine fonta

Ctrl+Shift+<

Povećavanje veličine fonta za jednu vrednost

Ctrl+]

Smanjivanje veličine fonta za jednu vrednost

Ctrl+[

Željena radnja

Pritisnite

Kopiranje oblikovanja iz teksta

Ctrl+Shift+C

Primena kopiranog oblikovanja na tekst.

Ctrl+Shift+V

Željena radnja

Pritisnite

Prebacivanje između centriranog pasusa i pasusa poravnatog sa leve strane

Ctrl+E

Prebacivanje između obostrano poravnatog pasusa i pasusa poravnatog sa leve strane

Ctrl+J

Prebacivanje između pasusa poravnatog sa desne strane i pasusa poravnatog sa leve strane

Ctrl+R

Levo poravnavanje pasusa

Ctrl+L

Uvlačenje pasusa sa leve strane

Ctrl+M

Uklanjanje uvlačenja pasusa sa leve strane

Ctrl+Shift+M

Kreiranje prvog reda bez izvlačenja

Ctrl+T

Umanjivanje prvog reda bez izvlačenja

Ctrl+Shift+T

Uklanjanje oblikovanja pasusa

Ctrl+Q

Željena radnja

Pritisnite

Prikaz grafičkih znakova koji neće biti odštampani

Ctrl+Shift+* (ne može se koristiti zvezdica na numeričkoj tastaturi)

Redigovanje oblikovanja teksta

Shift+F1 (zatim izaberite tekst koji sadrži oblikovanje koje želite da redigujete)

Kopiranje oblikovanja

Ctrl+Shift+C

Lepljenje oblikovanja

Ctrl+Shift+V

Željena radnja

Pritisnite

Podešavanje jednostrukog proreda

Ctrl+1

Podešavanje dvostrukog proreda

Ctrl+2

Podešavanje proreda od 1,5 reda

Ctrl+5

Dodavanje ili uklanjanje proreda koji prethodi pasusu.

CtrlL+0 (nula)

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje okna zadataka Primeni stilove

Ctrl+Shift+S

Otvaranje okna zadataka Stilovi

Alt+Ctrl+Shift+S

Pokretanje automatskog oblikovanja

Alt+Ctrl+K

Primena normalnog stila

Ctrl+Shift+N

Primena stila „Naslov 1“

Alt+Ctrl+1

Primena stila „Naslov 2“

Alt+Ctrl+2

Primena stila „Naslov 3“

Alt+Ctrl+3

Zatvaranje okna zadataka „Stilovi“

 1. Pritisnite taster F6 da biste izabrali okno zadataka Stilovi ukoliko ono već nije izabrano.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+razmaknica.

 3. Pomoću tastera sa strelicama izaberite stavku Zatvori, a zatim pritisnite taster Enter.

Da biste umetnuli

Pritisnite

Polje

Ctrl+F9

Prelom reda

Shift+Enter

Prelom stranice

Ctrl+Enter

Prelom kolone

Ctrl+Shift+Enter

Crtu

Alt+Ctrl+znak minus (na numeričkoj tastaturi)

Srednju crtu

Ctrl+znak minus (na numeričkoj tastaturi)

Opcionalnu crticu za prelamanje reda

Ctrl+crtica

Neprelomivu crticu

Ctrl+Shift+crtica

Razmak između reči na kome se ne može prelomiti red

Ctrl+Shift+razmaknica

Simbol autorskog prava

Alt+Ctrl+C

Simbol registrovanog žiga

Alt+Ctrl+R

Simbol žiga

Alt+Ctrl+T

Tri tačke

Alt+Ctrl+Tačka

Otvoreni polunavodnik

CtrlL+`(polunavodnik), `(polunavodnik)

Zatvoreni polunavodnik

Ctrl+`(polunavodnik), `(polunavodnik)

Otvoreni navodnik

Ctrl+` (polunavodnik), Shift+' (polunavodnik)

Zatvoreni navodnik

CtrlL+` (polunavodnik), Shift+' (polunavodnik)

Stavku automatskog teksta

Enter (kada otkucate prvih nekoliko znakova imena stavke automatskog teksta i kada se pojavi ekranska napomena)

Željena radnja

Pritisnite

Umetanje Unikod znaka za navedeni Unikod (heksadecimalni) kôd znaka. Na primer, da biste umetnuli simbol valute evro ( Simbol valute evro ), otkucajte 20AC, a zatim držite pritisnut taster Alt i pritisnite taster X.

Kôd znaka, Alt+X

Dobijanje informacija o Unikod kodu izabranog znaka

Alt+X

Umetanje ANSI znaka za navedeni ANSI (decimalni) kôd znaka. Na primer, da biste umetnuli simbol valute evro, držite pritisnut taster Alt i otkucajte 0128 na numeričkoj tastaturi.

Alt+kôd znaka (na numeričkoj tastaturi)

Umetanje i uređivanje objekata

 1. Pritisnite niz tastera Alt, N, J, a zatim taster J da biste otvorili dijalog Objekat.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Pritisnite taster sa strelicom nadole da biste izabrali tip objekta, a zatim taster Enter da biste kreirali objekat.

  • Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Tab da biste prešli na karticu Kreiranje iz datoteke, pritisnite taster Tab, a zatim otkucajte ime datoteke objekta koji želite da umetnete ili potražite datoteku.

 1. Postavite kursor levo od objekta u dokumentu, a zatim izaberite objekat tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Shift+Strelica nadesno.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10.

 3. Pritisnite taster Tab da biste došli do stavke Ime objekta, pritisnite taster Enter, a zatim ponovo pritisnite taster Enter.

 1. Pritisnite i otpustite niz tastera Alt, N, a zatim pritisnite taster M da biste izabrali SmartArt grafiku.

 2. Pritiskajte tastere sa strelicama da biste izabrali željeni tip grafike.

 3. Pritisnite taster Tab, a zatim pritiskajte tastere sa strelicama da biste izabrali grafiku koju želite da umetnete.

 4. Pritisnite taster Enter.

 1. Pritisnite i otpustite niz tastera Alt, N, a zatim pritisnite taster W da biste izabrali WordArt objekat.

 2. Pritiskajte tastere sa strelicama da biste izabrali željeni stil WordArt objekta, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. Otkucajte željeni tekst.

 4. Pritisnite taster Esc da biste izabrali WordArt objekat, a zatim koristite tastere sa strelicama za premeštanje objekta.

 5. Ponovo pritisnite taster Esc da biste se vratili u dokument.

Objedinjavanje pošte i polja

Napomena: Morate da pritisnete kombinaciju tastera Alt+M, ili da kliknete Pošiljke da biste koristili ove tasterske prečice.

Željena radnja

Pritisnite

Pregled objedinjavanja pošte

Alt+Shift+K

Objedinjavanje dokumenta

Alt+Shift+N

Štampanje objedinjenog dokumenta

Alt+Shift+M

Uređivanje dokumenta sa podacima za objedinjavanje pošte

Alt+Shift+E

Umetanje polja za objedinjavanje

Alt+Shift+F

Željena radnja

Pritisnite

Umetanje polja DATE

Alt+Shift+D

Umetanje polja LISTNUM

Alt+Ctrl+L

Umetanje polja „Stranica“

Alt+Shift+P

Umetanje polja TIME

Alt+Shift+T

Umetanje praznog polja

Ctrl+F9

Ažuriranje povezanih informacija u izvornom dokumentu programa Microsoft Word.

Ctrl+Shift+F7

Ažuriranje izabranih polja

F9

Raskidanje veze sa poljem

Ctrl+Shift+F9

Prebacivanje između izabranog koda polja i njegovog rezultata

Shift+F9

Prebacivanje između svih kodova polja i njihovih rezultata

Alt+F9

Pokretanje komande GOTOBUTTON ili komande MACROBUTTON iz polja koje prikazuje rezultate polja

Alt+Shift+F9

Prelazak na sledeće polje

F11

Prelazak na prethodno polje

Shift+F11

Zaključavanje polja

Ctrl+F11

Otključavanje polja

Ctrl+Shift+F11

Traka jezika

Svaki dokument ima podrazumevani jezik. On je obično isti kao podrazumevani jezik operativnog sistema računara. Međutim, ako dokument sadrži i reči ili fraze na nekom drugom jeziku, nije loše da podesite jezik za proveru za te reči. Tako ćete ne samo omogućiti proveru pravopisa i gramatike za te fraze, već će i asistivne tehnologije kao što su čitači ekrana moći da ih obrade.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje dijaloga Podešavanje jezika za proveru

Alt+R, U, L

Pregled liste jezika za proveru

Strelica nadole

Podešavanje podrazumevanih jezika

Alt+R, L

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Uključivanje ili isključivanje japanskog uređivača ulaznog metoda (IME) na tastaturi sa 101 tasterom

Alt+~

Uključivanje ili isključivanje uređivača metoda unosa (IME) za japanski na tastaturi sa 101 tasterom

Desni taster Alt

Uključivanje ili isključivanje uređivača metoda unosa (IME) za kineski na tastaturi sa 101 tasterom

Ctrl+razmaknica

Reference za funkcijske tastere

Željena radnja

Pritisnite

Dobijanje pomoći ili poseta lokacije Office.com.

F1

Premeštanje teksta ili grafike

F2

Ponavljanje poslednje radnje

F4

Izbor komande Idi na (kartica Početak)

F5

Prelazak na sledeće okno ili okvir

F6

Izbor komande Pravopis (kartica Redigovanje)

F7

Proširivanje izbora

F8

Ažuriranje izabranih polja

F9

Prikaz saveta o tasterskim prečicama

F10

Prelazak na sledeće polje

F11

Izbor komande Sačuvaj kao

F12

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pokretanje pomoći prilagođene kontekstu ili prikaz primenjenog oblika

Shift+F1

Kopiranje teksta

Shift+F2

Promena veličine slova

Shift+F3

Ponavljanje radnje Pronađi ili Idi na

Shift+F4

Premeštanje na poslednju promenu

Shift+F5

Povratak na prethodno okno ili okvir (kada pritisnete taster F6)

Shift+F6

Izbor komande Rečnik sinonima (kartica Redigovanje, grupa Provera)

Shift+F7

Smanjivanje veličine izbora

Shift+F8

Prebacivanje između koda polja i njegovog rezultata

Shift+F9

Prikaz priručnog menija

Shift+F10

Prelazak na prethodno polje.

Shift+F11

Izbor komande Sačuvaj

Shift+F12

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Razvijanje ili skupljanje trake.

Ctrl+F1

Izbor komande Pregled pre štampanja

Ctrl+F2

Isecanje u skladište

Ctrl+F3

Zatvaranje prozora

Ctrl+F4

Prelazak na sledeći prozor

Ctrl+F6

Umetanje praznog polja

Ctrl+F9

Uvećavanje prozora dokumenta

Ctrl+F10

Zaključavanje polja

Ctrl+F11

Izbor komande Otvori

Ctrl+F12

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Umetanje sadržaja skladišta

Ctrl+Shift+F3

Uređivanje obeleživača

Ctrl+Shift+F5

Povratak na prethodni prozor

Ctrl+Shift+F6

Ažuriranje povezanih informacija u izvornom dokumentu programa Word.

Ctrl+Shift+F7

Proširivanje izbora ili bloka

Ctrl+Shift+F8, a zatim pritisnite taster sa strelicom

Raskidanje veze sa poljem

Ctrl+Shift+F9

Otključavanje polja

Ctrl+Shift+F11

Izbor komande Odštampaj

Ctrl+Shift+F12

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prelazak na sledeće polje

Alt+F1

Kreiranje novog sastavnog bloka

Alt+F3

Izlaz iz programa Word.

Alt+F4

Vraćanje veličine prozora programa u prethodno stanje

Alt+F5

Povratak sa otvorenog dijaloga na dokument u dijalozima koji to podržavaju

Alt+F6

Pronalaženje sledeće pravopisne ili gramatičke greške

Alt+F7

Pokretanje makroa

Alt+F8

Prebacivanje između svih kodova polja i njihovih rezultata

Alt+F9

Prikaz okna zadataka Izbor.

Alt+F10

Prikaz koda programa Microsoft Visual Basic

Alt+F11

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prelazak na prethodno polje

Alt+Shift+F1

Izbor komande Sačuvaj

Alt+Shift+F2

Pokretanje komande GOTOBUTTON ili komande MACROBUTTON iz polja koje prikazuje rezultate polja

Alt+Shift+F9

Prikaz menija ili poruke za dostupnu radnju

Alt+Shift+F10

Izbor dugmeta Sadržaj u kontejneru sadržaja kada je kontejner aktivan

Alt+Shift+F12

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikaz informacija Microsoft sistema

Ctrl+Alt+F1

Izbor komande Otvori

Ctrl+Alt+F2

Ovaj članak ne pokriva prilagođavanje tasterskih prečica niti kreiranje tasterskih prečica za makroe ili automatski tekst.

Ako koristite Microsoft Word Starter, imajte na umu da u programu Word Starter nisu podržane sve funkcije navedene za Word. Više informacija o funkcijama dostupnim u programu Word Starter potražite u članku Podrška za funkcije programa Word Starter.

U ovom članku

Pronalaženje i korišćenje tasterskih prečica

Osnove sistema Microsoft Office

Pomeranje po traci

Brze reference za Microsoft Word

Reference za funkcijske tastere

Pronalaženje i korišćenje tasterskih prečica

Za tasterske prečice u kojima istovremeno pritiskate više tastera tasteri koje treba da pritisnete razdvojeni su znakom plus (+) u pomoći programa Microsoft Word 2010. Za tasterske prečice u kojima tastere pritiskate neposredno jedan za drugim tasteri koje treba da pritisnete razdvojeni su zarezom (,).

 • Da biste proširili sve odeljke ovog članka, pritiskajte taster Tab dok ne bude izabrana opcija Prikaži sve, a zatim pritisnite taster Enter. Ponovo pritisnite taster Enter da biste skupili sve odeljke.

 • Da biste proširili samo jedan odeljak članka, pritiskajte taster Tab dok ne budu izabrani naslov odeljka i znak plus, a zatim pritisnite taster Enter. Ponovo pritisnite taster Enter da biste skupili odeljak.

Važno: Pre nego što započnete pretraživanje, pritiskajte taster Tab dok ne bude izabrana stavka Prikaži sve, a zatim pritisnite taster Enter.

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F.

  Otvara se dijalog „Pretraga“ sa kursorom spremnim za kucanje teksta.

 2. U polju otkucajte tekst za pretragu.

 3. Pritisnite taster Enter.

Da biste odštampali ovu temu, pritiskajte taster Tab dok ne bude izabrana stavka Prikaži sve, pritisnite taster Enter, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+P.

Microsoft Office osnove

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prebacivanje u sledeći prozor

Alt+Tab

Prebacivanje u prethodni prozor

Alt+Shift+Tab

Zatvaranje aktivnog prozora

Ctrl+W or Ctrl+F4

Vraćanje veličine aktivnog prozora u prethodno stanje kada ga uvećate

Alt+F5

Premeštanje na okno zadataka iz drugog okna u prozoru programa (smer kretanja kazaljke na satu). Možda će biti potrebno da više puta pritisnete taster F6.

F6

Premeštanje na okno zadataka iz drugog okna u prozoru programa (smer suprotan smeru kretanja kazaljke na satu)

Shift+F6

Prebacivanje na sledeći prozor kada je otvoreno više prozora

Ctrl+F6

Prebacivanje u prethodni prozor

Ctrl+Shift+F6

Uvećanje izabranog prozora ili vraćanje izabranog prozora u prethodno stanje

Ctrl+F10

Kopiranje slike ekrana u ostavu

Print Screen

Kopiranje slike izabranog prozora u ostavu

Alt+Print Screen

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje na sledeću opciju ili grupu opcija

Tab

Premeštanje na prethodnu opciju ili grupu opcija

Shift+Tab

Prebacivanje na sledeću karticu u dijalogu

Ctrl+Tab

Prebacivanje na prethodnu karticu u dijalogu.

Ctrl+Shift+Tab

Premeštanje između opcija u otvorenoj padajućoj listi ili između opcija u grupi opcija

Tasteri sa strelicama

Izvršavanje radnje dodeljene izabranom dugmetu; potvrđivanje ili opozivanje izbora u polju za potvrdu

Razmaknica

Izbor opcije; potvrđivanje ili opozivanje izbora u polju za potvrdu

Alt+podvučeno slovo u imenu opcije

Otvaranje izabrane padajuće liste

Alt+strelica nadole

Izbor opcije sa padajuće liste

Prvo slovo opcije na padajućoj listi

Zatvaranje izabrane padajuće liste; otkazivanje komande i zatvaranje dijaloga

Esc

Pokretanje izabrane komande

Enter

Polje za uređivanje je prazno polje u kojem kucate ili lepite stavke poput korisničkog imena ili putanje do fascikle.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje na početak stavke

Home

Premeštanje na kraj stavke

End

Pomeranje za jedan znak nalevo ili nadesno

Strelica nalevo ili strelica nadesno

Pomeranje za jednu reč nalevo

kombinacija tastera Ctrl+Strelica nalevo

Pomeranje za jednu reč nadesno

kombinacija tastera Ctrl+Strelica nadesno

Izbor ili poništavanje izbora jednog znaka sa leve strane

Shift+strelica nalevo

Izbor ili poništavanje izbora jednog znaka sa desne strane

Shift+strelica nadesno

Izbor ili poništavanje izbora jedne reči sa leve strane

Ctrl+Shift+strelica nalevo

Izbor ili poništavanje izbora jedne reči sa desne strane

Ctrl+Shift+strelica nadesno

Izbor teksta od mesta umetanja do početka unosa

Shift+Home

Izbor teksta od mesta umetanja do kraja unosa

Shift+End

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikaz dijaloga Otvaranje

Ctrl+F12 ili Ctrl+O

Prikaz dijaloga Sačuvaj kao

F12

Otvaranje izabrane fascikle ili datoteke.

Enter

Otvaranje fascikle za jedan nivo iznad izabrane fascikle.

BACKSPACE

Brisanje izabrane fascikle ili datoteke.

DELETE

Prikaz priručnog menija za izabranu stavku kao što je fascikla ili datoteka.

Shift+F10

Pomeranje unapred kroz opcije.

Tab

Pomeranje unazad kroz opcije.

Shift+Tab

Otvaranje liste Pogledaj u.

F4 ili Alt+I

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otkazivanje radnje

Esc

Opozivanje radnje.

Ctrl+Z

Ponavljanje radnje

Ctrl+Y

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje na okno zadataka iz drugog okna u prozoru programa. (Možda ćete morati da pritisnete taster F6 više puta.)

F6

Premeštanje na okno zadataka kada je meni aktivan. (Možda će biti potrebno da pritisnete kombinaciju tastera Ctrl+Tab više puta.)

Ctrl+Tab

Izbor sledeće ili prethodne opcije u oknu zadataka kada je ono aktivno

Tab ili Shift+Tab

Prikaz celokupnog skupa komandi u meniju okna zadataka

Ctrl+razmaknica

Izvršavanje radnje koja je dodeljena izabranom dugmetu

Razmaknica ili Enter

Otvaranje padajućeg menija za izabranu stavku iz galerije

Shift+F10

Izbor prve ili poslednje stavke u galeriji

Home ili End

Pomeranje nagore ili nadole u izabranoj listi galerije

Page Up ili Page Down

Zatvaranje okna zadataka

 1. Ako je potrebno, pritisnite taster F6 da biste se premestili u okno zadataka.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+razmaknica.

 3. Pomoću tastera sa strelicama izaberite stavku Zatvori, a zatim pritisnite taster Enter.

Premeštanje okna zadataka

 1. Ako je potrebno, pritisnite taster F6 da biste se premestili u okno zadataka.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+razmaknica.

 3. Koristite tastere sa strelicama da biste izabrali stavku Premesti, a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Koristite tastere sa strelicama da biste premestili okno zadataka, a zatim pritisnite taster Enter.

Promena veličine okna zadataka

 1. Ako je potrebno, pritisnite taster F6 da biste se premestili u okno zadataka.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+razmaknica.

 3. Koristite tastere sa strelicama da biste izabrali stavku Veličina, a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Koristite tastere sa strelicama da biste promenili veličinu okna zadataka, a zatim pritisnite taster Enter.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikaz priručnog menija izabrane stavke

Shift+F10

Prikažite meni ili poruku za dostupnu akciju ili za dugme „Opcije automatskog ispravljanja“ Slika dugmeta ili za dugme „Opcije lepljenja“ Slika dugmeta . Ako postoji više radnji, prebacite se na sledeću radnju i prikažite njen meni ili poruku.

Alt+Shift+F10

Pomeranje kroz opcije u meniju dostupnih radnji

Tasteri sa strelicama

Izvršavanje radnje za izabranu stavku u meniju dostupnih radnji

Enter

Zatvaranje menija dostupnih radnji ili poruke

Esc

Saveti

 • Kad god je radnja dostupna, možete da zatražite da budete obavešteni nekim zvukom (nije dostupno u programu Word Starter). Morate imati zvučnu karticu da biste čuli zvučne signale. Takođe na računaru morate da instalirate programski dodatak Microsoft Office zvuci.

 • Ako imate pristup internetu, možete da preuzmete programski dodatak Microsoft Office zvuci sa lokacije Office.com. Kada instalirate zvučne datoteke, uradite sledeće:

  1. Pritisnite tastere Alt+F, T da biste otvorili dijalog Opcije programa Word.

  2. Pritisnite taster A da biste izabrali karticu Više opcija, a zatim pritisnite taster Tab da biste se premestili u okvir Dodatne opcije za rad sa programom Word .

  3. Pritisnite dvaput kombinaciju tastera Alt+S da biste se premestili na polje za potvrdu Obezbedi povratne informacije sa zvukom koje se nalazi u okviru Opšti podaci, a zatim pritisnite taster Razmaknica.

  4. Više puta pritisnite taster Tab kako biste izabrali dugme U redu, a zatim pritisnite taster Enter.

   Napomena: Kada potvrdite ili opozovete izbor u ovom polju za potvrdu, ta postavka će uticati na sve programe sistema Office koji podržavaju zvuk.

Pomeranje po traci

Tasterske prečice omogućavaju vam da brzo izvršite neku komandu tako što ćete pritisnuti nekoliko tastera, bez obzira na to gde se nalazite u programu. Svakoj komandi u programu Word 2010 može se pristupiti korišćenjem tasterske prečice. Većini komandi možete pristupiti uz dva do pet pritisaka na tastere. Da biste koristili tasterske prečice:

 1. Pritisnite taster Alt.

  Prikazaće se saveti o tasterskim prečicama svih funkcija koje su dostupne u trenutnom prikazu.

 2. Pritisnite slovo prikazano u savetu o tasterskoj prečici iznad funkcije koju želite da upotrebite.

 3. U zavisnosti od slova koje ste pritisnuli, mogu se prikazati i dodatni saveti za tastere. Na primer, ako je kartica Početak aktivna i pritisnete taster sa slovom N prikazaće se kartica Umetanje i saveti za tastere koji se odnose na grupu na kartici.

 4. Nastavite da pritiskate slova sve dok ne pritisnete slovo koje odgovara komandi ili kontroli koju želite da upotrebite. U nekim slučajevima moraćete najpre da pritisnete slovo grupe koja sadrži komandu.

  Napomena:  Pritisnite taster Alt da biste otkazali radnju koju ste započeli i sakrili savete o tasterskim prečicama.

Drugi način na koji možete da koristite tastaturu za rad sa programima koji koriste Office traku jeste premeštanje fokusa između kartica i komandi sve dok ne pronađete željenu funkciju. U sledećoj tabeli navedeni su neki od načina za premeštanje fokusa tastature bez upotrebe miša.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor aktivne kartice trake i aktiviranje tasterskih prečica.

Alt ili F10. Pritisnite ponovo neki od ovih tastera da biste se vratili na dokument i otkazali tastere za pristup.

Premeštanje na drugu karticu na traci

F10 za izbor aktivne kartice, a zatim strelica nalevo ili strelica nadesno

Razvijanje ili skupljanje trake.

Ctrl+F1

Prikaz priručnog menija izabrane stavke

Shift+F10

Premeštanje fokusa kako biste izabrali svaku od sledećih oblasti prozora:

 • Aktivna kartica trake

 • Otvorena okna zadataka

 • Statusna traka na dnu prozora

 • Dokument

F6

Premeštanje fokusa napred ili nazad na svaku komandu na traci.

Tab ili Shift+Tab

Pomeranje između stavki na traci nadole, nagore, nalevo ili nadesno.

Strelica nadole, strelica nagore, strelica nalevo ili strelica nadesno

Aktiviranje izabrane komande ili kontrole na traci.

Razmaknica ili Enter

Otvaranje izabranog menija ili galerije na traci.

Razmaknica ili Enter

Aktiviranje komande ili kontrole na traci radi izmene vrednosti

Enter

Završetak izmene vrednosti u kontroli na traci i vraćanje fokusa na dokument.

Enter

Pomoć za komandu ili kontrolu na traci (Ako za izabranu komandu ne postoji tema pomoći, umesto nje će se prikazati opšta tema pomoći za program.)

F1

Brze reference za Microsoft Word

Rad sa dokumentima i veb stranicama

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Kreiranje razmaka između reči na kome se ne može prelomiti red

Ctrl+Shift+razmaknica

Kreiranje neprelomive crtice

Ctrl+Shift+crtica

Podebljavanje slova

Ctrl+B

Prebacivanje slova u kurziv

Ctrl+I

Podvlačenje slova

Ctrl+U

Smanjivanje veličine fonta za jednu vrednost

Ctrl+Shift+<

Povećavanje veličine fonta za jednu vrednost

Ctrl+Shift+>

Smanjivanje veličine fonta za jednu tipografsku tačku

Ctrl+[

Povećavanje veličine fonta za jednu tipografsku tačku

Ctrl+]

Uklanjanje oblikovanja pasusa ili znakova

Ctrl+razmaknica

Kopiranje izabranog teksta ili objekta.

Ctrl+C

Isecanje izabranog teksta ili objekta.

Ctrl+X

Lepljenje teksta ili objekata.

Ctrl+V

Specijalno lepljenje

Ctrl+Alt+V

Lepljenje samo oblikovanja

Ctrl+Shift+V

Opoziv poslednje radnje

kombinaciju tastera Ctrl+Z

Ponovili poslednju radnju.

Ctrl+Y

Otvaranje dijaloga Prebrojavanje reči

Ctrl+Shift+G

Željena radnja

Pritisnite

Kreiranje novog dokumenta

Ctrl+N

Otvaranje dokumenta

Ctrl+O

Zatvaranje dokumenta

Ctrl+W

Razdeljivanje prozora dokumenta

ALT+CTRL+S

Uklanjanje razdeljivanja prozora dokumenta

ALT+SHIFT+C ili ALT+CTRL+S

Čuvanje dokumenta

Ctrl+S

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje okna zadataka Navigacija (za pretraživanje dokumenta)

Ctrl+F

Ponavljanje pretrage (nakon zatvaranja prozora Pronalaženje i zamena)

Alt+Ctrl+Y

Zamena teksta, specijalnog oblikovanja i specijalnih stavki

Ctrl+H

Prelazak na stranicu, obeleživač, fusnotu, tabelu, komentar, grafiku ili drugu lokaciju

Ctrl+G

Prebacivanje između poslednja četiri mesta koja ste uredili

Alt+Ctrl+Z

Otvaranje liste opcija za pregledanje. Pritisnite tastere sa strelicama kako biste izabrali neku opciju, a zatim pritisnite taster Enter kako biste pregledali dokument korišćenjem izabrane opcije.

Alt+Ctrl+Home

Premeštanje na prethodni objekat za pregledanje (podešeno u opcijama pretraživanja)

Ctrl+Page Up

Premeštanje na sledeći objekat za pregledanje (podešeno u opcijama pretraživanja)

Ctrl+Page Down

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prelazak na prikaz rasporeda za štampanje

Alt+Ctrl+P

Prelazak na prikaz strukture

Alt+Ctrl+O

Prelazak na prikaz radne verzije

Alt+Ctrl+N

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Podizanje nivoa pasusa

Alt+Shift+strelica nalevo

Spuštanje nivoa pasusa

Alt+Shift+strelica nadesno

Spuštanje nivoa na telo teksta

Ctrl+Shift+N

Pomeranje izabranih pasusa nagore

Alt+Shift+Strelica nagore

Premeštanje izabranih pasusa nadole

Alt+Shift+Strelica nadole

Razvijanje teksta ispod naslova

Alt+Shift+ZNAK PLUS (+)

Skupljanje teksta ispod naslova

Alt+Shift+znak minus

Razvijanje ili skupljanje celog teksta ili svih naslova

Alt+Shift+A

Skrivanje ili prikazivanje oblikovanja znakova

Kosa crta (/) na numeričkoj tastaturi

Prikaz prvog reda ili čitavog tela teksta

Alt+Shift+L

Prikaz svih naslova sa stilom „Naslov 1“

Alt+Shift+1

Prikaz svih naslova do onih sa stilom „Naslov n“

Alt+Shift+n

Umetanje tabulatorskog znaka

Ctrl+Tab

Željena radnja

Pritisnite

Štampanje dokumenta

Ctrl+P

Prebacivanje na pregled pre štampanja

Alt+Ctrl+I

Kretanje u pregledu stranice kada je stranica uvećana

Tasteri sa strelicama

Pomeranje stranicu po stranicu u pregledu stranice kada je stranica umanjena

Page Up ili Page Down

Premeštanje na pregled prve stranice kada je stranica umanjena

Ctrl+Home

Premeštanje na pregled poslednje stranice kada je stranica umanjena

Ctrl+End

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Umetanje komentara

Alt+Ctrl+M

Uključivanje ili isključivanje praćenja promena

Ctrl+Shift+E

Zatvaranje okna za redigovanje ako je otvoreno

Alt+Shift+C

Napomena: Neki čitači ekrana možda nisu kompatibilni sa prikazom za čitanje preko celog ekrana.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prelazak na početak dokumenta

Home

Prelazak na kraj dokumenta

End

Prelazak na stranicu n

n, Enter

Izlaz iz prikaza za čitanje.

Esc

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Označavanje stavke sadržaja

Alt+Shift+O

Označavanje stavke tabele izvora (citat)

Alt+Shift+I

Odaberite opcije citiranja

Alt+Shift+F12, razmaknica

Označavanje stavke indeksa

Alt+Shift+X

Umetanje fusnote

Alt+Ctrl+F

Umetanje endnote

Alt+Ctrl+D

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Umetanje hiperveze

Ctrl+K

Pomeranje unazad za jednu stranicu

Alt+Strelica nalevo

Pomerite se unapred za jednu stranicu.

Alt+strelica nadesno

Osvežavanje

F9

Uređivanje i premeštanje teksta i grafike

Željena radnja

Pritisnite

Brisanje jednog znaka nalevo

BACKSPACE

Brisanje jedne reči nalevo

Ctrl+BACKSPACE

Brisanje jednog znaka nadesno

DELETE

Brisanje jedne reči nadesno

Ctrl+DELETE

Isecanje izabranog teksta u Office ostavu

Ctrl+X

Opoziv poslednje radnje

Ctrl+Z

Isecanje u skladište

Ctrl+F3

Željena radnja

Pritisnite

Otvaranje Office ostave

Pritisnite kombinaciju tastera Alt+H da biste se premestili na karticu Početak, a zatim pritisnite tastere F,O.

Kopiranje izabranog teksta ili grafike u Office ostavu

Ctrl+C

Isecanje izabranog teksta ili grafike u Office ostavu

Ctrl+X

Lepljenje poslednjeg dodatka ili nalepljene stavke iz Office ostave

Ctrl+V

Premeštanje teksta ili grafike jedanput

F2 (zatim pomerite kursor i pritisnite taster Enter)

Kopiranje teksta ili grafike jedanput

ShiftT+F2 (zatim pomerite kursor i pritisnite taster Enter)

Prilikom izbora teksta ili objekta, otvorite dijalog Kreiranje novog sastavnog bloka.

Alt+F3

Prikaz priručnog menija za sastavni blok – na primer, SmartArt grafiku – kada je on izabran.

Shift+F10

Isecanje u skladište

Ctrl+F3

Lepljenje sadržaja skladišta

Ctrl+Shift+F3

Kopiranje zaglavlja ili podnožja iz prethodnog odeljka dokumenta

Alt+Shift+R

Da biste umetnuli

Pritisnite

Polje

Ctrl+F9

Prelom reda

Shift+Enter

Prelom stranice

Ctrl+Enter

Prelom kolone

Ctrl+Shift+Enter

Crtu

Alt+Ctrl+Znak minus

Srednju crtu

Ctrl+Znak minus

Opcionalnu crticu za prelamanje reda

Ctrl+crtica

Neprelomivu crticu

Ctrl+Shift+crtica

Razmak između reči na kome se ne može prelomiti red

Ctrl+Shift+razmaknica

Simbol autorskog prava

Alt+Ctrl+C

Simbol registrovanog žiga

Alt+Ctrl+R

Simbol žiga

Alt+Ctrl+T

Tri tačke

Alt+Ctrl+Tačka

Otvoreni polunavodnik

CtrlL+`(polunavodnik), `(polunavodnik)

Zatvoreni polunavodnik

Ctrl+`(polunavodnik), `(polunavodnik)

Otvoreni navodnik

Ctrl+` (polunavodnik), Shift+' (polunavodnik)

Zatvoreni navodnik

CtrlL+` (polunavodnik), Shift+' (polunavodnik)

Stavku automatskog teksta

Enter (kada otkucate prvih nekoliko znakova imena stavke automatskog teksta i kada se pojavi ekranska napomena)

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Umetanje Unikod znaka za navedeni Unikod (heksadecimalni) kôd znaka. Na primer, da biste umetnuli simbol valute evro ( Simbol valute evro ), otkucajte 20AC, a zatim držite pritisnut taster Alt i pritisnite taster X.

Kôd znaka, Alt+X

Dobijanje informacija o Unikod kodu izabranog znaka

Alt+X

Umetanje ANSI znaka za navedeni ANSI (decimalni) kôd znaka. Na primer, da biste umetnuli simbol valute evro, držite pritisnut taster Alt i otkucajte 0128 na numeričkoj tastaturi.

Alt+kôd znaka (na numeričkoj tastaturi)

Izaberite tekst tako što ćete zadržati pritisnut taster Shift i pomerati kursor pomoću tastera sa strelicama

Željena radnja

Pritisnite

Uključivanje režima za proširivanje

F8

Izbor najbližeg znaka

F8, a zatim pritisnite taster sa strelicom nalevo ili strelicom nadesno

Povećavanje veličine izbora

F8 (pritisnite jedanput da biste izabrali reč, dvaput da biste izabrali rečenicu itd.)

Smanjivanje veličine izbora

Shift+F8

Isključivanje režima za proširivanje

Esc

Proširivanje izbora za jedan znak nadesno

Shift+strelica nadesno

Proširivanje izbora za jedan znak nalevo

Shift+strelica nalevo

Proširivanje izbora do kraja reči

Ctrl+Shift+strelica nadesno

Proširivanje izbora do početka reči

Ctrl+Shift+strelica nalevo

Proširivanje izbora do kraja reda

Shift+End

Proširivanje izbora do početka reda

Shift+Home

Proširivanje izbora za jedan red nadole

Shift+strelica nadole

Proširivanje izbora za jedan red nagore

Shift+strelica nagore

Proširivanje izbora do kraja pasusa

Ctrl+Shift+strelica nadole

Proširivanje izbora do početka pasusa

Ctrl+Shift+strelica nagore

Proširivanje izbora za jedan ekran nadole

Shift+Page Down

Proširivanje izbora za jedan ekran nagore

Shift+Page Up

Proširivanje izbora do početka dokumenta

Ctrl+Shift+Home

Proširivanje izbora do kraja dokumenta

Ctrl+Shift+End

Proširivanje izbora na kraj prozora

Alt+Ctrl+Shift+Page Down

Proširivanje izbora kako bi bio obuhvaćen čitav dokument

Ctrl+A

Izbor uspravnog odlomka teksta

Ctrl+Shift+F8, a zatim koristite tastere sa strelicama; pritisnite taster Esc da biste otkazali režim izbora

Proširivanje izbora na određenu lokaciju u dokumentu

F8+tasteri sa strelicama; pritisnite taster Esc da biste otkazali režim izbora

Željena radnja

Pritisnite

Izbor sadržaja sledeće ćelije

Tab

Izbor sadržaja prethodne ćelije

Shift+Tab

Proširivanje izbora na susedne ćelije

Držite pritisnut taster Shift i pritiskajte taster sa strelicom

Izbor kolone

Koristite tastere sa strelicama da biste se premestili na prvu ili poslednju ćeliju kolone, a zatim uradite nešto od sledećeg:

 • Pritisnite kombinaciju tastera Shift+Alt+Page Down da biste izabrali kolonu od vrha do dna.

 • Pritisnite kombinaciju tastera Shift+Alt+Page Up da biste izabrali kolonu od dna do vrha.

Proširivanje izbora (ili bloka)

Ctrl+Shift+F8, a zatim koristite tastere sa strelicama; pritisnite taster Esc da biste otkazali režim izbora

Izbor celokupne tabele

Alt+5 na numeričkoj tastaturi (kada je isključen taster NUM LOCK)

Da biste se pomerili:

Pritisnite

Jedan znak nalevo

Strelica nalevo

Jedan znak nadesno

Strelica nadesno

Jedna reč nalevo

Ctrl+strelica nalevo

Jedna reč nadesno

Ctrl+strelica nadesno

Jedan pasus nagore

Ctrl+strelica nagore

Jedan pasus nadole

Ctrl+strelica nadole

Jedna ćelija nalevo (u tabeli)

Shift+Tab

Jedna ćelija nadesno (u tabeli)

Tab

Nagore za jedan red

Strelica nagore

Nadole za jedan red

Strelica nadole

Na kraj reda

End

Na početak reda

Home

Na vrh prozora

Alt+Ctrl+Page Up

Na dno prozora

Alt+Ctrl+Page Down

Nagore za jedan ekran (pomeranjem)

Page Up

Nadole za jedan ekran (pomeranjem)

Page Down

Na vrh sledeće stranice

Ctrl+Page Down

Na vrh prethodne stranice

Ctrl+Page Up

Na kraj dokumenta

Ctrl+End

Na početak dokumenta

Ctrl+Home

Na prethodnu reviziju

Shift+F5

Na lokaciju u kojoj ste radili kada je dokument poslednji put zatvoren, kada ga ponovo otvorite

Shift+F5

Da biste se pomerili:

Pritisnite

Na sledeću ćeliju u redu

Tab

Na prethodnu ćeliju u redu

Shift+Tab

Na prvu ćeliju u redu

Alt+Home

Na poslednju ćeliju u redu

Alt+End

Na prvu ćeliju u koloni

Alt+Page Up

Na poslednju ćeliju u koloni

Alt+Page Down

Na prethodni red

Strelica nagore

Na sledeći red

Strelica nadole

Nagore za jedan red

Alt+Shift+Strelica nagore

Nadole za jedan red

Alt+Shift+Strelica nadole

Umetanje:

Pritisnite

Novi pasusi u ćeliji

Enter

Tabulatorski znakovi u ćeliji

Ctrl+Tab

Da biste promenili postavke za prekucavanje tako da možete da pristupite režimu prekucavanja pritiskom na taster INSERT, uradite sledeće:

 1. Pritisnite tastere Alt+F, T da biste otvorili dijalog Opcije programa Word.

 2. Pritisnite taster A da biste izabrali karticu VIŠE OPCIJA, a zatim pritisnite taster Tab.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+O da biste se premestili na polje za potvrdu Koristi taster „Insert“ za kontrolu režima prekucavanja.

 4. Pritisnite taster Razmaknica da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu, a zatim pritisnite taster Enter.

Da biste uključili ili isključili režim prekucavanja, pritisnite taster INSERT.

Oblikovanje znakova i pasusa

Željena radnja

Pritisnite

Kopiranje oblikovanja iz teksta

Ctrl+Shift+C

Primena kopiranog oblikovanja na tekst.

Ctrl+Shift+V

Napomena: Sledeće tasterske prečice ne funkcionišu u režimu za čitanje preko celog ekrana.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje dijaloga Font da biste promenili font

Ctrl+Shift+F

Povećavanje veličine fonta

Ctrl+Shift+>

Smanjivanje veličine fonta

Ctrl+Shift+<

Povećavanje veličine fonta za jednu vrednost

Ctrl+]

Smanjivanje veličine fonta za jednu vrednost

Ctrl+[

Željena radnja

Pritisnite

Otvaranje dijaloga Font da biste promenili oblikovanje znakova

Ctrl+D

Promena veličine slova

Shift+F3

Oblikovanje svih slova u velika slova

Ctrl+Shift+A

Primena podebljavanja

Ctrl+B

Primena podvlačenja

Ctrl+U

Podvlačenje reči, ali ne i razmaka

Ctrl+Shift+W

Dvostruko podvlačenje teksta

Ctrl+Shift+D

Primena skrivenog oblikovanja teksta

Ctrl+Shift+H

Primena oblikovanja kurzivom

Ctrl+I

Oblikovanje slova kao umanjenih velikih slova

Ctrl+Shift+K

Primena indeksnog teksta (automatski prored)

Ctrl+Znak jednakosti

Primena oblikovanja eksponentnim tekstom (sa automatskim proredom)

Ctrl+Shift+ZNAK PLUS

Uklanjanje ručnog oblikovanja znakova

Ctrl+razmaknica

Promena izbora u font Symbol

Ctrl+Shift+Q

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikaz grafičkih znakova koji neće biti odštampani

Ctrl+Shift+* (ne može se koristiti zvezdica na numeričkoj tastaturi)

Redigovanje oblikovanja teksta

Shift+F1 (zatim izaberite tekst koji sadrži oblikovanje koje želite da redigujete)

Kopiranje oblikovanja

Ctrl+Shift+C

Lepljenje oblikovanja

Ctrl+Shift+V

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Podešavanje jednostrukog proreda

Ctrl+1

Podešavanje dvostrukog proreda

Ctrl+2

Podešavanje proreda od 1,5 reda

Ctrl+5

Dodavanje ili uklanjanje proreda koji prethodi pasusu.

CtrlL+0 (nula)

Željena radnja

Pritisnite

Prebacivanje između centriranog pasusa i pasusa poravnatog sa leve strane

Ctrl+E

Prebacivanje između obostrano poravnatog pasusa i pasusa poravnatog sa leve strane

Ctrl+J

Prebacivanje između pasusa poravnatog sa desne strane i pasusa poravnatog sa leve strane

Ctrl+R

Levo poravnavanje pasusa

Ctrl+L

Uvlačenje pasusa sa leve strane

Ctrl+M

Uklanjanje uvlačenja pasusa sa leve strane

Ctrl+Shift+M

Kreiranje prvog reda bez izvlačenja

Ctrl+T

Umanjivanje prvog reda bez izvlačenja

Ctrl+Shift+T

Uklanjanje oblikovanja pasusa

Ctrl+Q

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje okna zadataka Primeni stilove

Ctrl+Shift+S

Otvaranje okna zadataka Stilovi

Alt+Ctrl+Shift+S

Pokretanje automatskog oblikovanja

Alt+Ctrl+K

Primena normalnog stila

Ctrl+Shift+N

Primena stila „Naslov 1“

Alt+Ctrl+1

Primena stila „Naslov 2“

Alt+Ctrl+2

Primena stila „Naslov 3“

Alt+Ctrl+3

Zatvaranje okna zadataka „Stilovi“

 1. Pritisnite taster F6 da biste izabrali okno zadataka Stilovi ukoliko ono već nije izabrano.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+razmaknica.

 3. Pomoću tastera sa strelicama izaberite stavku Zatvori, a zatim pritisnite taster Enter.

Umetanje i uređivanje objekata

 1. Pritisnite niz tastera Alt, N, J, a zatim taster J da biste otvorili dijalog Objekat.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Pritisnite taster sa strelicom nadole da biste izabrali tip objekta, a zatim taster Enter da biste kreirali objekat.

  • Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Tab da biste prešli na karticu Kreiranje iz datoteke, pritisnite taster Tab, a zatim otkucajte ime datoteke objekta koji želite da umetnete ili potražite datoteku.

 1. Postavite kursor levo od objekta u dokumentu, a zatim izaberite objekat tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Shift+Strelica nadesno.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10.

 3. Pritisnite taster Tab da biste došli do stavke Ime objekta, pritisnite taster Enter, a zatim ponovo pritisnite taster Enter.

 1. Pritisnite i otpustite niz tastera Alt, N, a zatim pritisnite taster M da biste izabrali SmartArt grafiku.

 2. Pritiskajte tastere sa strelicama da biste izabrali željeni tip grafike.

 3. Pritisnite taster Tab, a zatim pritiskajte tastere sa strelicama da biste izabrali grafiku koju želite da umetnete.

 4. Pritisnite taster Enter.

 1. Pritisnite i otpustite niz tastera Alt, N, a zatim pritisnite taster W da biste izabrali WordArt objekat.

 2. Pritiskajte tastere sa strelicama da biste izabrali željeni stil WordArt objekta, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. Otkucajte željeni tekst.

 4. Pritisnite taster Esc da biste izabrali WordArt objekat, a zatim koristite tastere sa strelicama za premeštanje objekta.

 5. Ponovo pritisnite taster Esc da biste se vratili u dokument.

Objedinjavanje pošte i polja

Napomena: Morate biti na kartici Pošiljke da biste koristili ove tasterske prečice.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pregled objedinjavanja pošte

Alt+Shift+K

Objedinjavanje dokumenta

Alt+Shift+N

Štampanje objedinjenog dokumenta

Alt+Shift+M

Uređivanje dokumenta sa podacima za objedinjavanje pošte

Alt+Shift+E

Umetanje polja za objedinjavanje

Alt+Shift+F

Željena radnja

Pritisnite

Umetanje polja DATE

Alt+Shift+D

Umetanje polja LISTNUM

Alt+Ctrl+L

Umetanje polja PAGE

Alt+Shift+P

Umetanje polja TIME

Alt+Shift+T

Umetanje praznog polja

Ctrl+F9

Ažuriranje povezanih informacija u izvornom dokumentu programa Microsoft Word.

Ctrl+Shift+F7

Ažuriranje izabranih polja

F9

Raskidanje veze sa poljem

Ctrl+Shift+F9

Prebacivanje između izabranog koda polja i njegovog rezultata

Shift+F9

Prebacivanje između svih kodova polja i njihovih rezultata

Alt+F9

Pokretanje komande GOTOBUTTON ili komande MACROBUTTON iz polja koje prikazuje rezultate polja

Alt+Shift+F9

Prelazak na sledeće polje

F11

Prelazak na prethodno polje

Shift+F11

Zaključavanje polja

Ctrl+F11

Otključavanje polja

Ctrl+Shift+F11

Traka jezika

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prebacivanje između različitih jezika ili rasporeda tastera na tastaturi

Levi Alt+Shift

Prikaz liste sa mogućim ispravkama

Slika dugmeta +C

Uključivanje ili isključivanje rukopisa.

Slika dugmeta +H

Uključivanje ili isključivanje japanskog uređivača ulaznog metoda (IME) na tastaturi sa 101 tasterom

Alt+~

Uključivanje ili isključivanje korejskog uređivača ulaznog metoda (IME) na tastaturi sa 101 tasterom

Desni taster Alt

Uključivanje ili isključivanje kineskog uređivača ulaznog metoda (IME) na tastaturi sa 101 tasterom

Ctrl+razmaknica

Saveti

 • Kombinaciju tastera za prebacivanje između jezika ili rasporeda tastera na tastaturi možete da odaberete u dijalogu Više opcija postavki tastera. Da biste otvorili dijalog Više opcija postavki tastera, kliknite desnim tasterom miša na traku Jezik, a zatim izaberite stavku Postavke. U okviru Željene postavke kliknite na dugme Postavke tastera.

 • Taster sa Windows logotipom Slika dugmeta na većini tastatura nalazi se u poslednjem redu tastera.

Reference za funkcijske tastere

Željena radnja

Pritisnite

Dobijanje pomoći ili poseta sajta Microsoft Office.com.

F1

Premeštanje teksta ili grafike

F2

Ponavljanje poslednje radnje

F4

Izbor komande Idi na (kartica Početak)

F5

Prelazak na sledeće okno ili okvir

F6

Izbor komande Pravopis (kartica Redigovanje)

F7

Proširivanje izbora

F8

Ažuriranje izabranih polja

F9

Prikaz saveta o tasterskim prečicama

F10

Prelazak na sledeće polje

F11

Izbor komande Sačuvaj kao

F12

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pokretanje pomoći prilagođene kontekstu ili prikaz primenjenog oblika

Shift+F1

Kopiranje teksta

Shift+F2

Promena veličine slova

Shift+F3

Ponavljanje radnje Pronađi ili Idi na

Shift+F4

Premeštanje na poslednju promenu

Shift+F5

Povratak na prethodno okno ili okvir (kada pritisnete taster F6)

Shift+F6

Izbor komande Rečnik sinonima (kartica Redigovanje, grupa Provera)

Shift+F7

Smanjivanje veličine izbora

Shift+F8

Prebacivanje između koda polja i njegovog rezultata

Shift+F9

Prikaz priručnog menija

Shift+F10

Prelazak na prethodno polje.

Shift+F11

Izbor komande Sačuvaj

Shift+F12

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Razvijanje ili skupljanje trake.

Ctrl+F1

Izbor komande Pregled pre štampanja

Ctrl+F2

Isecanje u skladište

Ctrl+F3

Zatvaranje prozora

Ctrl+F4

Prelazak na sledeći prozor

Ctrl+F6

Umetanje praznog polja

Ctrl+F9

Uvećavanje prozora dokumenta

Ctrl+F10

Zaključavanje polja

Ctrl+F11

Izbor komande Otvori

Ctrl+F12

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Umetanje sadržaja skladišta

Ctrl+Shift+F3

Uređivanje obeleživača

Ctrl+Shift+F5

Povratak na prethodni prozor

Ctrl+Shift+F6

Ažuriranje povezanih informacija u Word 2010 izvornom dokumentu.

Ctrl+Shift+F7

Proširivanje izbora ili bloka

Ctrl+Shift+F8, a zatim pritisnite taster sa strelicom

Raskidanje veze sa poljem

Ctrl+Shift+F9

Otključavanje polja

Ctrl+Shift+F11

Izbor komande Odštampaj

Ctrl+Shift+F12

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prelazak na sledeće polje

Alt+F1

Kreiranje novog sastavnog bloka

Alt+F3

Izlaz iz programa Word 2010.

Alt+F4

Vraćanje veličine prozora programa u prethodno stanje

Alt+F5

Povratak sa otvorenog dijaloga na dokument u dijalozima koji to podržavaju

Alt+F6

Pronalaženje sledeće pravopisne ili gramatičke greške

Alt+F7

Pokretanje makroa

Alt+F8

Prebacivanje između svih kodova polja i njihovih rezultata

Alt+F9

Prikaz okna zadataka Selekcija i vidljivost

Alt+F10

Prikaz koda programa Microsoft Visual Basic

Alt+F11

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prelazak na prethodno polje

Alt+Shift+F1

Izbor komande Sačuvaj

Alt+Shift+F2

Prikaz okna zadataka Istraživanje

Alt+Shift+F7

Pokretanje komande GOTOBUTTON ili komande MACROBUTTON iz polja koje prikazuje rezultate polja

Alt+Shift+F9

Prikaz menija ili poruke za dostupnu radnju

Alt+Shift+F10

Izbor dugmeta Sadržaj u kontejneru sadržaja kada je kontejner aktivan

Alt+Shift+F12

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikaz informacija Microsoft sistema

Ctrl+Alt+F1

Izbor komande Otvori

Ctrl+Alt+F2

Takođe pogledajte

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×