Tasterske prečice za Access

Tasterske prečice za Access

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Broj korisnika pronađite da im efikasnije tasterske prečice za Pristup baza podataka za računare pomoći. Za korisnike sa oštećenim mobilnost ili vidom, tasterske prečice su osnovna alternativu pomoću miša.

Napomene : 

 • Prečice u ovoj temi se odnose na raspored tastera na američkoj tastaturi. Tasteri za druge rasporede možda neće u potpunosti odgovarati tasterima na američkoj tastaturi.

 • Ako prečica zahteva pritiskanje dva ili više tastera istovremeno, u ovoj temi tasteri su razdvojeni znakom plus (+). Ako treba da pritisnete jedan taster neposredno nakon drugog, tasteri su razdvojeni zarezom (,).

 • U ovoj temi se pretpostavlja da su korisnici čitača ekrana JAWS isključili funkciju „Meni virtuelne trake“.

U ovoj temi

Najčešće korišćene prečice

Ova tabela itemizes koja se najčešće koriste tasterske prečice u Pristup baze podataka za računare.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor aktivne kartice trake i aktiviranje tasterske prečice

ALT ili F10
(da biste prešli na drugu karticu, koristite tasterske prečice ili tastere sa strelicama)

Otvorite karticu " Početak "

Alt+H

Otvorite okvir " Pokaži mi " na traci

ALT + Q, a zatim unesite termin za pretragu SHIFT + F10

Prikaz priručnog menija za izabranu stavku

Shift+F10

Premeštanje fokusa na različite oknu prozora

F6

Otvaranje postojeće baze podataka

Kombinaciju tastera CTRL + O ili Ctrl + F12

Prikazivanje ili skrivanje Okna za navigaciju

F11

Prikazivanje ili skrivanje lista sa svojstvima

F4

Prebacivanje između režima uređivanja (sa prikazanim mestom umetanja) i režima za navigaciju u prikazu lista sa podacima ili dizajn

F2

Prebacite se na prikaz obrasca iz obrasca prikaz dizajna

F5

Premeštanje na sledeću ili prethodnu polje u prikazu lista sa podacima

Taster Tab ili Shift + Tab

Idite do određenog zapisa u prikazu lista sa podacima

F5
(zatim, u polje sa brojem zapisa, otkucajte broj zapisa i pritisnite taster Enter)

Otvaranje dijaloga Štampanje iz štampanja (za listove sa podacima, obrasce i izveštaje)

Ctrl+P

Otvaranje dijaloga Podešavanje stranice (za obrasce i izveštaje)

S

Uvećanje ili umanjenje dela stranice

Z

Otvorite karticu " Pronalaženje " u dijalogu Pronalaženje i zamena u prikazu lista sa podacima ili prikazu obrasca

Ctrl+F

Otvaranje kartice Zamena u dijalogu Pronalaženje i zamena u prikazu lista sa podacima ili prikazu obrasca

Ctrl+H

Dodavanje novog zapisa u prikazu lista sa podacima ili prikazu obrasca

CTRL + znak Plus (+)

Otvorite prozor za pomoć

F1

Izlaz iz Pristup

Alt+F4

Navigacija po traci samo pomoću tastature

Traka je traka na vrhu Pristup, organizovanih po karticama. Svakoj kartici prikazuje različite traci koja se sastoji od grupa, i svake grupe sadrži jednu ili više komandi.

Možete da odete na traci sa tastature na. Tasterske prečice su specijalne kombinacije tastera možete koristiti da biste brzo došli do komande na glavnoj traci tako što ćete pritisnuti nekoliko tastera, bez obzira na to gde se nalazite u Pristup. Svaku komandu u Pristup može biti dat tako što ćete koristiti za tasterske prečice.

Napomena : Programski dodaci i drugi programi mogu da dodam nove kartice na traci i možda obezbediti tasterske prečice za te kartice.

Postoje dva načina za navigaciju po karticama na traci:

 • Da biste došli do trake, pritisnite taster Alt i zatim, da biste premestili između kartica, koristite tastere STRELICA NADESNO i strelica nalevo.

 • Da biste otišli direktno na karticu na traci, pritisnite jednu od sledeće tasterske prečice:

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvorite stranicu " datoteka "

Alt+F

Otvorite karticu " Početak "

Alt+H

Otvaranje kartice " Kreiranje "

Alt+C

Otvorite karticu Spoljnih podataka

ALT + X ili Alt + X, 1

Otvorite karticu Alatke baze podataka

ALT + Y

Otvorite karticu " polja "

ALT + J, B

Otvorite karticu " tabela "

ALT + J, T

Otvorite karticu Programski dodaci , ukoliko je prisutna

ALT + X, 2

Otvorite okvir " Pokaži mi " na traci

ALT + Q, a zatim unesite termin za pretragu

Rad u kartice na traci sa tastature

 • Da biste premestili listu kartice na traci, pritisnite taster Alt; da biste otišli direktno na karticu, pritisnite taster njegove tasterske prečice.

 • Da biste premestili u grupi koja je trenutno izabrana, pritisnite taster strelica nadole.

 • Da biste se premeštali između grupa na traci, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+strelica nadesno ili Ctrl+strelica nalevo.

 • Da biste išli kroz komande u grupi, pritisnite taster Tab ili Shift + Tab. Pomeranje napred ili nazad kroz komande u redosledu.

 • Ne aktivirate kontrole na različite načine, u zavisnosti od tipa kontrole:

  • Ako je izabrana komanda dugme, pritisnite razmaknicu ili taster Enter da biste je aktivirali.

  • Ako je izabrane komande na dugme Razdeli (to jest, dugme koje otvara meni sa dodatnim opcijama), da biste ga aktivirali, pritisnite taster Alt + strelica nadole. Pomoću tastera TAB krećite kroz opcije. Da biste izabrali opciju za trenutni, pritisnite taster RAZMAKNICA ili Enter.

  • Ako je komanda izabrane liste (kao što su liste Font), da biste otvorili listu, pritisnite taster strelica nadole. Zatim, da biste premeštali između stavki, pritisnite taster strelica nagore ili strelica nadole.

  • Ako je izabrane komande galerije, izaberite komandu, pritisnite taster RAZMAKNICA ili Enter. Zatim, tab do stavke.

Savet : Galerije sa više od jednog reda stavki, taster Tab premešta fokus od početka do kraja trenutnog reda. Kad stignete na kraj reda, fokus se premešta na početak reda. Pritisnuti taster sa strelicom nadesno na kraj trenutnog reda premešta fokus nazad na početak trenutnog reda.

Sledeća tabela navodi načina da biste premestili fokus na tastaturi:

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor aktivne kartice trake i aktiviranje tasterske prečice

ALT ili F10
(da biste prešli na drugu karticu, koristite tasterske prečice ili tastere sa strelicama)

Premestili fokus na komande na traci

Taster Tab ili Shift + Tab

Premeštanje nadole, nagore, nalevo ili nadesno, odnosno između stavki na traci

Taster strelica nadole, taster strelica nagore, strelica nalevo ili taster strelica nadesno

Razvijanje ili skupljanje trake

Kombinaciju tastera CTRL + F1

Prikaz priručnog menija za izabranu stavku

Shift+F10

Premeštanje fokusa na različite oknu prozora

F6

Premeštanje na sledeću ili prethodnu komandu na glavnoj traci

Taster Tab ili Shift + Tab

Aktiviranje izabrane komande ili kontrole na glavnoj traci

Razmaknica ili Enter

Otvaranje izabranog menija ili galerije na traci

Razmaknica ili Enter

Otvaranje izabrane liste na traci, kao što su liste Font

Taster strelica nadole

Premeštanje između stavki u otvorenog menija ili galerije

Taster Tab

Završetak izmene vrednosti u kontroli na traci i povratak fokusa na dokument

Enter

Koristite tasterske prečice

Možete da prikažete tasterske prečice, koji su slova davali komandi pomoću tastature, i da ih koristite da biste otišli na traci.

 1. Tasterske prečice pritisnite alternativne se pojavljuju u malim kvadrata tako što ćete svaki komande na traci.

 2. Da biste izabrali komandu, pritisnite slovo prikazano u kvadratu saveta o tasterskoj prečici koji se pojavljuje pored nje.

U zavisnosti od toga koje slovo pritisnete, možda će se prikazati dodatne tasterske prečice. Na primer, ako pritisnete kombinaciju tastera Alt + F, prikazu "Backstage" otvara se na stranici "informacije", koja ima drugačiji skup tasterske prečice. Ako ponovo pritisnite taster Alt, pojavljuju se tasterske prečice za kretanje kroz na trenutnoj stranici.

Rad sa datoteke baze podataka

Otvaranje i čuvanje baze podataka

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje nove baze podataka

Ctrl+N

Otvaranje postojeće baze podataka

Kombinaciju tastera CTRL + O ili Ctrl + F12

Otvaranje izabrane fascikle ili datoteke

Enter

Otvaranje fascikle za jedan nivo iznad izabrane fascikle

Backspace

Brisanje izabrane fascikle ili datoteke

Brisanje

Prikaz priručnog menija za izabranu stavku kao što je fascikla ili datoteka

Shift+F10

Pomeranje unapred kroz opcije

Tab

Pomeranje unazad kroz opcije

Shift+Tab

Otvaranje Pogledaj u listi

F4 ili Alt + se

Čuvanje objekta baze podataka

Ctrl+S ili Shift+F12

Otvaranje dijaloga Sačuvaj kao

F12 ili Alt + F + S

Štampanje informacije o bazi podataka

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Štampanje trenutnog ili izabranog objekta

Ctrl+P

Na pregled pre štampanja, otvorite dijalog Štampanje

P ili Ctrl + P

Na pregled pre štampanja, otvorite dijalog Podešavanje stranice

S

Otkazivanje Pregled pre štampanja ili pregleda rasporeda

C ili Esc

Iz "Backstage", vratite se baze podataka

Taster Esc

Idite u radnom prostoru programa Access

Podrazumevano, Pristup baza podataka se prikazuju kao dokumenti na karticama. Da biste se prebacili dokumente u prozorima umesto toga, na kartici datoteka izaberite stavku Opcije. U dijalogu Opcije Pristup izaberite Trenutnu bazu podataka i u okviru Opcije prozora dokumenta, izaberite Preklopni prozori.

Napomena : Morate da zatvorite i ponovo otvorite trenutnu bazu podataka za opciju stupila na snagu.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikazivanje ili skrivanje Okna za navigaciju

F11

Prelazak na poljeza pretraguOkna za navigaciju(ako je fokus se već nalazi u Oknu za navigaciju)

Ctrl+F

Prebacivanje na sledeću ili prethodnu okno u radnom prostoru

Napomena : Možda ćete morati da pritisnete taster F6 više puta; Ako pritiskanje tastera F6 ne prikaže željeno okno zadataka, pritisnite taster Alt da biste premestili fokus na traci, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Tab da biste se premestili u okno zadatka.

F6 ili Shift + F6

Prebacivanje u prozor sledeće ili prethodne baze podataka

Kombinaciju tastera CTRL + F6 ili Ctrl + Shift + F6

Vraćanje izabranog umanjenog prozora kada su svi prozori umanjeni

Enter

Uključivanje režima za promenu veličine za aktivni prozor kada nije uvećan

Kombinaciju tastera CTRL + F8
(pritisnite tastere sa strelicama da biste promenili veličinu prozora, a zatim, da biste primenili novu veličinu, pritisnite taster Enter)

Zatvaranje aktivnog prozora baze podataka

Kombinaciju tastera CTRL + W ili Ctrl + F4

Prebacivanje između programa Visual Basic Editor i prethodnog aktivnog prozora

Alt+F11

Uvećanje izabranog prozora ili vraćanje izabranog prozora u prethodno stanje

Ctrl+F10

Rad sa menije, dijaloge, čarobnjaci i listovi sa svojstvima

Korišćenje menija

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikaz tasterskih prečica

ALT ili F10

Prikaz menija ikone programa (na naslovnoj traci programa), takođe poznat kao kontrolnog menija

Alt+Razmaknica

Kada je vidljiv meni ili podmeni, izbor sledeće ili prethodne komande

Taster strelica nadole ili taster strelica nagore

Izbor menija nalevo ili nadesno; ili, kada je podmeni vidljiv, prebacivanje između glavnog menija i podmenija

Taster strelica nalevo ili taster strelica nadesno

Izbor prve ili poslednje komande u meniju ili podmeniju

Home ili End

Otvaranje izabranog menija ili izvršavanje radnje dodeljene izabranom dugmetu

Razmaknica ili Enter

Otvaranje priručnog menija ili otvaranje padajućeg menija za izabranu stavku galerije

Shift+F10

Pomeranje nagore ili nadole u izabranoj listi galerije

Page Up ili Page Down

Premeštanje na vrh ili dno izabrane liste galerije

Ctrl+Home ili Ctrl+End

Istovremeno zatvaranje vidljivog menija i podmenija

Alt

Zatvaranje vidljivog menija; ili, ako je vidljiv podmeni, zatvaranje samo podmenija

Taster Esc

Rad sa dijalozima

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prebacivanje na sledeću ili prethodnu karticu u dijalogu

Ctrl + Tab ili kombinaciju tastera Ctrl + Shift + Tab

Prebacivanje na prethodnu karticu u dijalogu

Ctrl+Shift+Tab

Premeštanje na sledeću ili prethodnu opciju ili grupu opcija

Taster Tab ili Shift + Tab

Premeštanje između opcija u okviru izabrane padajuće liste ili premeštanje između opcija u grupi opcija

Tasteri sa strelicama

Izvršavanje radnje koja je dodeljena izabranom dugmetu; potvrda ili opoziv izbora u polju za potvrdu

Razmaknica

Otvaranje liste ako je zatvorena i premeštanje na opciju na listi

Prvo slovo naziva opcije u padajućoj listi

Izaberite željenu opciju ili potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu tako što ćete podvučeno slovo u imenu opcije

ALT +taster sa slovom

Otvaranje izabranog okvira padajuće liste

Alt+Strelica nadole

Zatvaranje izabranog okvira padajuće liste

Taster Esc

Izvršavanje radnje koja je dodeljena podrazumevanom dugmetu u dijalogu

Enter

Otkazivanje komande i zatvaranje dijaloga

Taster Esc

Korišćenje čarobnjaka

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje fokusa unapred između kontrola u čarobnjaku

Taster Tab

Premeštanje fokusa između odeljaka (zaglavlje, telo i podnožje) čarobnjaka

F6

Premeštanje na sledeću stranicu čarobnjaka

Alt+N

Premeštanje na prethodnu stranicu čarobnjaka

Alt+B

Dovršavanje čarobnjaka

Alt+F

Koristite listovi sa svojstvima

Ove tasterske prečice primenjuju se listovi sa svojstvima za tabele, upite, obrasce i izveštaje u Deprijavite prikaza i obrazaca i izveštaja u prikazu rasporeda .

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikazivanje ili skrivanje lista sa svojstvima

F4

Prikaz lista sa svojstvima u prikazu dizajna

Alt+Enter

Premeštanje između opcija na izboru kontrole padajuće liste jednu po jednu stavku

Taster strelica nadole ili taster strelica nagore

Premeštanje između opcija na izboru kontrole padajuće liste jednu po jednu stranicu

Page Down ili Page Up

Premeštanje na kartice lista sa svojstvima iz izbora kontrole padajuće liste

Taster Tab

Premeštanje između kartica lista sa svojstvima sa izabranom karticom, ali bez izabranog svojstva

Taster strelica nalevo ili taster strelica nadesno

Kada je svojstvo već izabrano, pomeranje nadole za jedno svojstvo na kartici

Taster Tab

Kada je svojstvo izabrano, pomeranje nagore za jedno svojstvo na kartici; odnosno, ako ste već na vrhu, pomeranje na karticu

Shift+Tab

Premeštanje unapred između kartica kada je svojstvo izabrano

Ctrl+Tab

Premeštanje unazad između kartica kada je svojstvo izabrano

Ctrl+Shift+Tab

Rad sa okvirima za tekst, kombinovanim okvirima i okviri sa listom opcija

Uređivanje u okviru za tekst

Polje za uređivanje je prazno polje u koje otkucate ili nalepite unos, kao što je korisničko ime ili putanja fascikle.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje na početak unosa

Početak

Premeštanje na kraj unosa

End

Pomeranje za jedan znak nalevo ili nadesno

Taster strelica nalevo ili taster strelica nadesno

Premeštanje za jednu reč nalevo ili nadesno

CTRL + strelica nalevo ili Ctrl + strelica nadesno

Izbor od mesta umetanja do početka tekstualne stavke

Shift+Home

Izbor od mesta umetanja do kraja tekstualne stavke

Shift+End

Promena izbora za jedan znak nalevo

Shift+strelica nalevo

Promena izbora za jedan znak nadesno

Shift+strelica nadesno

Promena izbora za jednu reč nalevo

Ctrl+Shift+Strelica nalevo

Promena izbora za jednu reč nadesno

Ctrl+Shift+strelica nadesno

Koristite okvir kombinovani okvir ili lista

Okvir sa listom prikazuje opseg nepromenljive vrednosti ili izbora, koje su automatski navedena. Kombinovani okvir takođe prikazuje vrednosti ili izbora, ali ih ne prikazuje dok ne kliknete na strelicu padajućeg menija. Sa kombinovanom okviru, ponekad možete uneti vrednost koja se ne nalazi na listi sa okvira za tekst.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje kombinovanog okvira

F4 ili Alt + strelica nadole

Osvežavanje sadržaja polja za pronalaženje okvira sa listom ili kombinovanog okvira

F9

Pomeranje za jedan red nadole

Taster strelica nadole

Pomeranje za jednu stranicu nadole

Page Down

Pomeranje za jedan red nagore

Taster strelica nagore

Pomeranje za jednu stranicu nagore

Page Up

Izlazak iz kombinovanog okvira ili okvira sa listom

Taster Tab

Otvorite dijalog uređivanje stavki liste

Napomena : Da biste koristili tastersku prečicu Ctrl + E za otvara dijalog uređivanje stavki liste, morate da imate sa pretplatom na Office 365. Trenutno ovu prečicu je dostupna samo ljudi u ovom trenutku.

Ctrl+E

Rad sa objektima

Uređivanje i navigacija liste objekata

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Preimenovanje izabranog objekta

Napomena : F2 radi samo kada je objekat zatvoren.

F2

Pomeranje za jedan red nadole

Taster strelica nadole

Pomeranje za jedan prozor nadole

Page Down

Pomeranje na poslednji objekat

End

Pomeranje za jedan red nagore

Taster strelica nagore

Pomeranje za jedan prozor nagore

Page Up

Navigacija i otvaranje objekata

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje izabrane tabele ili upita u prikazu lista sa podacima

Enter

Otvaranje izabranog obrasca ili izveštaja

Enter

Pokretanje izabranog makroa

Enter

Otvaranje izabrane tabele, upita, obrasca, izveštaja, makroa ili modula u prikazu dizajna

Ctrl+Enter

Prikaz prozora " Immediate " u programu Visual Basic Editor

Ctrl+G

Rad u prikazu dizajna, rasporeda ili listu sa podacima

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prebacivanje između režima uređivanja (sa prikazanim mestom umetanja) i režima navigacije u listu sa podacima

F2

Izlaz iz režima za navigaciju i vratili se na režim uređivanja u obrazac ili izveštaj

Taster Esc

Prebacivanje na list sa svojstvima (prikaz dizajna i prikaz rasporeda u obrascima i izveštajima)

F4 ili Alt + unesite

Prebacivanje u prikaz obrasca iz prikaza dizajna

F5

Prebacivanje između gornje i donje delova prozora (Prikaz dizajna upita, makroi i prozor "Napredni Filter/sortiranje")

F6

Kruženje kroz koordinatnu mrežu polja, list sa svojstvima, svojstva polja, Okno za navigaciju, Priručne trakei savete o tasterskim prečicama na traci (Prikaz dizajna tabela)

F6

Otvaranje dijaloga Odabiranje izrade iz izabrane kontrole u obrascu ili izveštaju (samo u prikazu za dizajn)

F7

Otvaranje programa Visual Basic Editor iz izabranog svojstva u listu sa svojstvima obrasca ili izveštaja

F7

Prebacivanje iz programa Visual Basic Editor u prikaz dizajna obrasca ili izveštaja

Alt+F11

Premeštanje unapred između prikaza kada se nalazite u tabelu, upit, obrazac ili izveštaj

Napomena : Ako su dostupni dodatni prikazi, uzastopno pritiskanje tastera premeštanje fokusa na sledeći dostupan prikaz.

CTRL + strelica nadesno ili Ctrl + zarez ()

Premeštanje unazad između prikaza kada se nalazite u tabelu, upit, obrazac ili izveštaj

Napomena : Ako su dostupni dodatni prikazi, uzastopno pritiskanje tastera premeštanje na prethodni prikaz.

CTRL + strelica nalevo ili Ctrl + tačka (.)

Napomena : CTRL + tačka (.) ne radi pod svim uslovima sa svim objektima.

Rad u prikazu lista sa podacima

Koristite prikaz lista sa podacima kada radite sa tabelama i upitima.

Kretanje između polja i zapisa

Ove tasterske prečice radite u režimu za navigaciju u prikazu lista sa podacima.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pomeranje u sledeće polje

Taster Tab ili taster strelica nadesno

Pomeranje na poslednje polje u trenutnom zapisu

End

Pomeranje u prethodno polje

SHIFT + Tab ili strelica nalevo

Premeštanje na prvo polje u trenutnom zapisu

Početak

Pomeranje u trenutno polje u sledećem zapisu

Taster strelica nadole

Pomeranje na trenutno polje u poslednjem zapisu

Ctrl+strelica nadole

Pomeranje na poslednje polje u poslednjem zapisu

Ctrl+End

Pomeranje u trenutno polje u prethodnom zapisu

Taster strelica nagore

Pomeranje na trenutno polje u prvom zapisu

Ctrl+strelica nagore

Premeštanje na prvo polje u prvom zapisu

Ctrl+Home

Idite do određenog zapisa

F5
(zatim, u polje sa brojem zapisa, otkucajte broj zapisa i pritisnite taster Enter)

Pomerite se do drugog ekrana sa podacima

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pomeranje za jedan ekran nagore

Page Down

Premeštanje za jedan ekran nadole

Page Up

Pomeranje za jedan ekran nadesno

Ctrl+Page Down

Pomeranje za jedan ekran nalevo

Pomeranje za jedan ekran nadesno

Izbor i Premeštanje kolone

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor trenutne kolone ili otkazivanje izbora kolone, u režimu navigacije

Ctrl+razmaknica

Proširivanje izbora za jednu kolonu nadesno ako je izabrana trenutna kolona

Shift+strelica nadesno

Proširivanje izbora za jednu kolonu nalevo ako je izabrana trenutna kolona

Shift+strelica nalevo

Uključivanje režima Premesti

Kombinaciju tastera Ctrl + Shift + F8
(pritisnite taster sa strelicom nadesno ili taster strelica nalevo da biste izabrane kolone premestili nadesno ili nalevo)

Rad sa listovima sa potpodacima

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Unos lista sa potpodacima iz poslednjeg polja prethodnog zapisa u listu sa podacima

Taster Tab

Unos lista sa potpodacima iz prvog polja sledećeg zapisa u listu sa podacima

Shift+Tab

Izlaz iz lista sa potpodacima i premeštanje u prvo polje sledećeg zapisa u listu sa podacima

Ctrl+Tab

Izlaz iz lista sa podacima i premeštanje na poslednje polje prethodnog zapisa u list sa podacima

Ctrl+Shift+Tab

Unos sledećeg polja u listu sa podacima iz poslednjeg polja u list sa potpodacima

Taster Tab

Na listu sa podacima, zaobilaženje lista sa potpodacima i premeštanje u sledeći zapis u listu sa podacima

Taster strelica nadole

Na listu sa podacima, zaobilaženje lista sa potpodacima i premeštanje na prethodni zapis u listu sa podacima

Taster strelica nagore

Idite do određenog zapisa u listu sa potpodacima

Napomena : To premešta fokus sa lista sa potpodacima u polje broja zapisa.

ALT + F5
(zatim, u polje sa brojem zapisa, otkucajte broj zapisa i pritisnite taster Enter)

Premeštanje iz lista sa podacima na zapis lista sa potpodacima

Ctrl+Shift+strelica nadole

Skupljanje lista sa potpodacima

Ctrl+Shift+strelica nagore

Napomena : Da biste se kretali između polja i zapisa u listu sa potpodacima, koristite isti tasterske prečice koje koristite u prikazu lista sa podacima.

Rad u prikazu dizajna

Radite u prikazu dizajna prilikom dizajniranja tabela, upiti, obrasci, izveštaji i makroi.

Navigacija u prikazu dizajna

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prebacivanje između režima uređivanja (sa prikazanim mestom umetanja) i režima navigacije

F2

Otvaranje ili zatvaranje list sa svojstvima

F4 ili Alt + unesite

Prebacivanje u prikaz obrasca iz prikaza dizajna

F5

Prebacivanje između gornje i donje delova prozora (Prikaz dizajna upita, makroi i prozor "Napredni Filter/sortiranje")

Napomena : Koristite F6 kada taster Tab ne vodi do odeljka ekrana koju želite.

F6

Premeštanje unapred između okna sa dizajn, svojstava, Okna za navigaciju, trake i kontrola zuma (Prikaz dizajna tabela, obrazaca i izveštaja)

F6

Otvaranje programa Visual Basic Editor iz izabranog svojstva u listu sa svojstvima obrasca ili izveštaja

F7

Pozivanje u oknu Lista polja u obrazac ili izveštaj (Ako okno Lista polja je već otvoren, fokus se premešta u oknu Lista polja )

Alt+F8

Ako je otvoren modul koda, prebacivanje iz programa Visual Basic Editor u prikaz dizajna obrasca ili izveštaja

Shift+F7

Prebacivanje iz lista sa svojstvima kontrole u prikazu dizajna obrasca ili izveštaja u površinu dizajna bez promene fokusa kontrole

Shift+F7

Kopiranje izabrane kontrole u ostavu

Ctrl+C

Isecanje izabrane kontrole i njeno kopiranje u ostavu

Ctrl+X

Lepljenje sadržaja ostave u gornji levi ugao izabranog odeljka

Ctrl+V

Premeštanje izabrane kontrole nadesno za piksel duž koordinatne mreže stranice

Taster sa strelicom nadesno

Premeštanje izabrane kontrole nalevo za piksel duž koordinatne mreže stranice

Taster strelica nalevo

Premeštanje izabrane kontrole nagore za piksel duž koordinatne mreže stranice

Napomena : Za kontrole u naslaganom rasporedu, ovim se vrši zamena položaja izabrane kontrole i kontrole direktno iznad nje, osim ako to već nije najviša kontrola u rasporedu.

Taster strelica nagore

Premeštanje izabrane kontrole nadole za piksel duž koordinatne mreže stranice

Napomena : Za kontrole u naslaganom rasporedu, ovim se vrši zamena položaja izabrane kontrole i kontrole direktno ispod nje, osim ako to već nije najniža kontrola u rasporedu.

Taster strelica nadole

Premeštanje izabrane kontrole nadesno za piksel (nevezano za koordinatnu mrežu stranice)

Ctrl+strelica nadesno

Premeštanje izabrane kontrole nalevo za piksel (nevezano za koordinatnu mrežu stranice)

Ctrl+strelica nalevo

Premeštanje izabrane kontrole nagore za piksel (nevezano za koordinatnu mrežu stranice)

Napomena : Za kontrole u naslaganom rasporedu, ovim se vrši zamena položaja izabrane kontrole i kontrole direktno iznad nje, osim ako to već nije najviša kontrola u rasporedu.

Ctrl+strelica nagore

Premeštanje izabrane kontrole nadole za piksel (nevezano za koordinatnu mrežu stranice)

Napomena : Za kontrole u naslaganom rasporedu, ovim se vrši zamena položaja izabrane kontrole i kontrole direktno ispod nje, osim ako to već nije najniža kontrola u rasporedu.

Ctrl+strelica nadole

Povećavanje širine izabrane kontrole (nadesno) za piksel

Napomena : Za kontrole u naslaganom rasporedu, ovim se povećava širina celog rasporeda.

Shift+strelica nadesno

Smanjivanje širine izabrane kontrole (nalevo) za piksel

Napomena : Za kontrole u naslaganom rasporedu, ovim se smanjuje širina celog rasporeda.

Shift+strelica nalevo

Smanjivanje visine izabrane kolone (sa dna) za piksel

Shift+strelica nagore

Povećavanje visine izabrane kolone (sa dna) za piksel

Shift+strelica nadole

Uređivanje pomoću kontrola u obrazac i izveštaj u prikazu dizajna

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Kopiranje izabrane kontrole u ostavu

Ctrl+C

Isecanje izabrane kontrole i njeno kopiranje u ostavu

Ctrl+X

Lepljenje sadržaja ostave u gornji levi ugao izabranog odeljka

Ctrl+V

Premeštanje izabrane kontrole nadesno (osim kontrola koje su deo rasporeda)

Taster sa strelicom nadesno ili Ctrl + strelica nadesno da biste se premestili u manju pomacima

Premeštanje izabrane kontrole nalevo (osim kontrola koje su deo rasporeda)

Strelica nalevo ili Ctrl + strelica nalevo da biste se premestili u manju pomacima

Premeštanje izabrane kontrole nagore (osim kontrola koje su deo rasporeda)

Strelica nagore ili Ctrl + strelica nagore da biste se premestili u manju pomacima

Premeštanje izabrane kontrole nadole (osim kontrola koje su deo rasporeda)

Strelica nadole ili Ctrl + strelica nadole da biste se premestili u manju pomacima

Povećanje visine izabrane kontrole

Napomena : Ako se koristi sa kontrolu koja je u rasporedu, menja se veličina čitavog reda rasporeda.

Shift+strelica nadole

Povećanje širine izabrane kontrole

Napomena : Ako se koristi sa kontrolu koja je u rasporedu, menja se veličina čitave kolone rasporeda.

Shift+strelica nadesno

Smanjenje visine izabrane kontrole

Napomena : Ako se koristi sa kontrolu koja je u rasporedu, menja se veličina čitavog reda rasporeda.

Shift+strelica nagore

Smanjenje širine izabrane kontrole

Napomena : Ako se koristi sa kontrolu koja je u rasporedu, menja se veličina čitave kolone rasporeda.

Shift+strelica nalevo

Kretanje u prikazu obrasca

Radite u prikazu obrasca pri unosu podataka u obrascu.

Kretanje između polja i zapisa

Ove tasterske prečice radite u režimu za navigaciju u prikazu obrasca.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pomeranje u sledeće polje

Taster Tab

Pomeranje u prethodno polje

Shift+Tab

Premeštanje na poslednju kontrolu u obrascu i ostajanje u trenutnom zapisu

End

Premeštanje na poslednju kontrolu u obrascu i postavljanje fokusa na poslednji zapis

Ctrl+End

Premeštanje na prvu kontrolu u obrascu i ostajanje u trenutnom zapisu

Početak

Premeštanje na prvu kontrolu u obrascu i postavljanje fokusa na prvi zapis

Ctrl+Home

Pomeranje u trenutno polje u sledećem zapisu

Ctrl+Page Down

Pomeranje u trenutno polje u prethodnom zapisu

Kombinaciju tastera CTRL + Page Up

Idite do određenog zapisa

F5
(zatim, u polje sa brojem zapisa, otkucajte broj zapisa i pritisnite taster Enter)

Navigacija u obrascima sa više od jedne stranice

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pomeranje nadole za jednu stranicu; na kraju zapisa se pomera na ekvivalentnu stranicu u sledećem zapisu

Page Down

Pomeranje nagore za jednu stranicu; na kraju zapisa se pomera na ekvivalentnu stranicu u prethodnom zapisu

Page Up

Kretanje između glavnog obrasca i podobrasca

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Unos podobrasca iz prethodnog polja u glavnom obrascu

Taster Tab

Unos podobrasca iz sledećeg polja u glavnom obrascu

Shift+Tab

Izlaz iz podobrasca i pomeranje u sledeće polje u glavnom obrascu ili sledećem zapisu

Ctrl+Tab

Izlaz iz podobrasca i pomeranje u prethodno polje u glavnom obrascu ili prethodnom zapisu

Ctrl+Shift+Tab

Navigacija u pregledu pre štampanja i pregledu rasporeda

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje dijaloga Štampanje iz štampanje (za listove sa podacima, obrasce i izveštaje)

Ctrl+P

Otvorite dijalog " Podešavanje stranice " (za obrasce i izveštaje)

S

Uvećanje ili umanjenje dela stranice

Z

Otkazivanje pregleda pre štampanja ili pregleda rasporeda

C ili Esc

Pomeranje nadole u malim pomacima

Taster strelica nadole

Pomeranje nadole jedan ceo ekran

Page Down

Premeštanje na dno stranice

Ctrl+strelica nadole

Pomeranje nagore u malim pomacima

Taster strelica nagore

Pomeranje nagore jedan ceo ekran

Page Up

Premeštanje na vrh stranice

Ctrl+strelica nagore

Pomeranje nadesno u malim pomacima

Taster sa strelicom nadesno

Premeštanje na desnu ivicu stranice

End

Premeštanje u donji desni ugao stranice

Ctrl+End

Pomeranje nalevo u malim pomacima

Taster strelica nalevo

Premeštanje na levu ivicu stranice

Početak

Premeštanje u gornji levi ugao stranice

Ctrl+Home

Premeštanje u polje broja stranice

ALT + F5
(zatim otkucajte broj stranice i pritisnite taster Enter)

Rad sa oknima

Koristite okno "dijagram"

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje između tabela, prikaza i funkcije (i linije za spajanje, ako je dostupno)

Taster Tab ili Shift + Tab

Premeštanje između kolona u tabeli, prikazu ili funkciji

Tasteri sa strelicama

Izbor izabrane kolone sa podacima za rezultat

RAZMAKNICA ili znak plus (+)

Uklanjanje izabrane kolone sa podacima iz rezultata upita

RAZMAKNICA ili znak minus (-)

Uklanjanje izabrane tabele, prikaza ili funkcije odnosno linije spajanja iz upita

Brisanje

Napomena : Ako je izabrano više stavki, pritiskanje tastera RAZMAKNICA utiče na sve izabrane stavke. Izabrali više stavki tako što ćete držati pritisnut taster Shift dok ih birate. Uključi/isključi izabrano stanje jedne stavke tako što ćete držati pritisnut taster Ctrl dok birate ga.

Koristite okno koordinatne mreže

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje između ćelija

Tastere sa strelicama, taster Tab ili Shift + Tab

Premeštanje na poslednji red trenutne kolone

Ctrl+strelica nadole

Premeštanje u prvi red trenutne kolone

Ctrl+strelica nagore

Premeštanje u gornju levu ćeliju u vidljivom delu koordinatne mreže

Ctrl+Home

Premeštanje u donju desnu ćeliju

Ctrl+End

Premeštanje na padajućoj listi

Taster sa strelicom nagore ili taster sa strelicom nadole

Izbor cele kolone koordinatne mreže

Ctrl+razmaknica

Prebacivanje između režima uređivanja i režima izbora ćelije

F2

Kopiranje izabranog teksta u ćeliji u ostavu (u režimu uređivanja)

Ctrl+C

Isecanje izabranog teksta u ćeliji i postavljanje u ostavu (u režimu uređivanja)

Ctrl+X

Lepljenje teksta iz ostave (u režimu uređivanja)

Ctrl+V

Prebacivanje između režima umetanja i prekucavanja tokom uređivanja u ćeliji

Taster Insert

Uključi/isključi izbor u polju za potvrdu u koloni " rezultat "

Napomena :  Ako je izabrano više stavki, pritiskanje ovog tastera utiče na sve izabrane stavke.

Razmaknica

Brisanje izabranog sadržaja ćelije

Brisanje

Brisanje svih vrednosti za izabranu kolonu koordinatne mreže

Brisanje

Koristite okno za SQL

Možete da koristite standardnu Windows , uređivanja tastera prilikom rada u SQL oknu. Na primer, možete da koristite kombinaciju tastera Ctrl + tasteri sa strelicama za premeštanje između reči i isecanje, kopiranje i lepljenje komande na kartici "Početak" radi kao i obično.

Napomena : Možete da umetnete samo tekst; Ne postoji nijedna režim prekucavanja.

Korišćenje okna Lista polja sa obrascem ili izveštajem u prikazu dizajna ili prikazu rasporeda

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikazivanje ili skrivanje okna Lista polja

Alt+F8

Dodavanje izabranog polje u sekciju sa detaljima obrasca ili izveštaja

Enter

Premeštanje nagore ili nadole u oknu Lista polja

Taster sa strelicom nagore ili taster sa strelicom nadole

Premeštanje između gornjeg i donjeg okna na listi polja

Taster Tab

Izaberite tekst ili podataka

Izaberite polja ili zapisa

Napomena : Da biste otkazali izbor, koristite suprotan taster sa strelicom.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor sledećeg polja

Taster Tab

Prebacivanje između režima uređivanja (sa prikazanim mestom umetanja) i režima navigacije u listu sa podacima

F2

Izlaz iz režima za navigaciju u obrazac ili izveštaj

Taster Esc

Prebacivanje između izbora trenutnog zapisa i prvog polja trenutnog zapisa u režimu navigacije

Shift+razmaknica

Proširivanje izbora na prethodni zapis ako je trenutni zapis izabran

Shift+strelica nagore

Izaberite tekst u polju

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Promena veličine izbora za jedan znak nadesno

Shift+strelica nadesno

Promena veličine izbora za jednu reč nadesno

Ctrl+Shift+strelica nadesno

Promena veličine izbora za jedan znak nalevo

Shift+strelica nalevo

Promena veličine izbora za jednu reč nalevo

Ctrl+Shift+Strelica nalevo

Proširivanje izbora

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Uključivanje režima proširivanja

Napomena : U prikazu lista sa podacima, prošireni izbor se pojavljuje u donjem desnom uglu prozora

F8
(više puta pritisnete taster F8 proširuje se selekcija reč, polje, zapis i sve zapise)

Proširivanje izbora na susedna polja u istom redu u prikazu lista sa podacima

Taster strelica nalevo ili taster strelica nadesno

Proširivanje izbora na susedne redove u prikazu lista sa podacima

Taster sa strelicom nagore ili taster sa strelicom nadole

Opoziv prethodnog proširivanja

SHIFT + F8

Otkazivanje režima proširivanja

Taster Esc

Pronalaženje i zamena teksta ili podataka

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje kartica Pronalaženje u dijalogu Pronalaženje i zamena (Prikaz lista sa podacima i prikaz obrasca)

Ctrl+F

Otvaranje kartice Zamena u dijalogu Pronalaženje i zamena (Prikaz lista sa podacima i prikaz obrasca)

Ctrl+H

Pronalaženje sledećeg pojavljivanja teksta koje je navedeno u dijalogu Pronalaženje i zamena kada je dijalog zatvoren (Prikaz lista sa podacima i prikaz obrasca)

Shift+F4

Uređivanje teksta ili podataka

Premeštanje mesta umetanja u polju

Napomena : Ako mesto umetanja nije vidljivo, pritisnite taster F2 da biste ga prikazali.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje mesta umetanja jedan znak nadesno

Taster sa strelicom nadesno

Premeštanje mesta umetanja jednu reč nadesno

Ctrl+strelica nadesno

Premeštanje mesta umetanja jedan znak nalevo

Taster strelica nalevo

Premeštanje mesta umetanja jednu reč nalevo

Ctrl+strelica nalevo

Premeštanje mesta umetanja na kraj polja u poljima sa jednim redom ili premeštanje na kraj reda u poljima sa više redova

End

Premeštanje mesta umetanja na kraj polja u poljima sa više redova

Ctrl+End

Premeštanje mesta umetanja na početak polja u poljima sa jednim redom ili premeštanje na početak reda u poljima sa više redova

Početak

Premeštanje mesta umetanja na početak polja u poljima sa više redova

Ctrl+Home

Kopiranje, premeštanje ili brisanje teksta

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Kopiranje izbora u ostavu

Ctrl+C

Isecanje izbora i kopiranje u ostavu

Ctrl+X

Lepljenje sadržaja ostave na mesto umetanja

Ctrl+V

Brisanje izbora ili znaka nalevo od mesta umetanja

Backspace

Brisanje izbora ili znaka nadesno od mesta umetanja

Brisanje

Brisanje svih znakova nadesno od mesta umetanja

Ctrl+Delete

Opozivanje promena

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Opoziv kucanja

Ctrl+Z ili Alt+Backspace

Opozivanje promena na trenutno polje ili u trenutnom zapisu

ESC
(ako se promene na trenutno polje i trenutnog zapisa, pritisnite taster Esc da biste opozvali promene, prvo u trenutno polje, a zatim u trenutnom zapisu)

Unos podataka u prikazu lista sa podacima ili obrasca

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Umetanje trenutnog datuma

Kombinaciju tastera CTRL + tačka i zarez (;)

Umetanje trenutnog vremena

Kombinaciju tastera Ctrl + Shift + dvotačka (:)

Umetanje podrazumevane vrednosti za polje

Ctrl+Alt+Razmaknica

Umetanje vrednosti iz istog polja u prethodni zapis

Kombinaciju tastera CTRL + apostrofa (')

Dodavanje novog zapisa

CTRL + znak Plus (+)

Brisanje trenutnog zapisa u listu sa podacima

CTRL + znak minus (-)

Čuvanje promena u trenutnom zapisu

Shift+Enter

Prebacivanje između vrednosti u polju za potvrdu ili dugmetu opcije

Razmaknica

Umetanje novog reda u polje „Kratak tekst“ ili „Dugački tekst“

Ctrl+Enter

Osvežavanje polja trenutnim podacima

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Ponovno izračunavanje polja u prozoru

F9

Ponavljanje upita osnovnim tabelama; u podobrascu ovo ponavlja upit osnovnoj tabeli samo za podobrazac

Shift+F9

Osvežavanje sadržaja polja za pronalaženje okvira sa listom ili kombinovanog okvira

F9

Navigacija u tabelama i ćelija

Rad i kretanje po tabelama

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje na sledeću ćeliju

Taster Tab

Premeštanje na prethodnu ćeliju

Shift+Tab

Premeštanje u sledeći red

Taster strelica nadole

Premeštanje na prethodni red

Taster strelica nagore

Umetanje tabulatorskog razmaka u ćeliji

Ctrl+Tab

Započinjanje novog pasusa

Enter

Dodavanje novog reda na dno tabele

Taster Tab na kraju poslednjeg reda

Kretanje kroz tabele ili ćelija

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pomeranje za jedan znak nalevo

Taster strelica nalevo

Pomeranje za jedan znak nadesno

Taster sa strelicom nadesno

Pomeranje za jedan red nagore

Taster strelica nagore

Pomeranje za jedan red nadole

Taster strelica nadole

Premeštanje za jednu reč nalevo

Ctrl+strelica nalevo

Premeštanje za jednu reč nadesno

Ctrl+strelica nadesno

Premeštanje na kraj reda

End

Premeštanje na početak reda

Početak

Premeštanje na prethodni pasus

Ctrl+strelica nagore

Premeštanje nadole za jedan pasus

Ctrl+strelica nadole

Premeštanje na kraj okvira za tekst

Ctrl+End

Premeštanje na početak okvira za tekst

Ctrl+Home

Ponavljanje poslednje radnje Pronađi

Shift+F4

Dobijanje pomoći za Access

Prozor obezbeđuje pomoć kako bi sve Pristup sadržaj pomoći dostupnim.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvorite prozor za pomoć

F1

Vratite se na Pristup matična stranica pomoći

Alt+Home

Izbor sledeće stavke u prozoru za pomoć

Taster Tab

Izbor prethodne stavke u prozoru za pomoć

Shift+Tab

Izvršavanje radnje za izabranu stavku

Enter

Razvijanje ili skupljanje izabrane stavke u listi Pristupteme pomoći

Enter

Izbor sledećeg skrivenog teksta ili hiperveze, uključujući stavke Prikaži sve ili Sakrij sve na vrhu teme

Taster Tab

Izbor prethodnog skrivenog teksta ili hiperveze

Shift+Tab

Izvršavanje radnje za izabranu stavku Prikaži sve, Sakrij sve, skriveni tekst ili hipervezu

Enter

Povratak na prethodnu temu pomoći (dugmenazad )

ALT + strelica nalevo ili Backspace

Prelazak na sledeću temu pomoći (dugmenapred )

Alt+strelica nadesno

Pomeranje nagore ili nadole malim koracima u trenutno prikazanoj temi pomoći

Strelica nagore, strelica nadole

Pomeranje nagore ili nadole, odnosno, u trenutno prikazanoj temi pomoći

Page Up, Page Down

Zaustavljanje poslednje radnje (dugmeZaustavi )

Taster Esc

Osvežavanje prozora (dugmeOsveži )

F5

Štampanje trenutne teme pomoći

Kombinaciju tastera CTRL + P
(ako se kursor ne nalazi u trenutnoj temi pomoći, pritisnite taster F6, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + P)

Promena stanja veze

F6, a zatim pritisnite taster Enter da biste otvorili listu izbora

Prebacivanje između oblasti u prozoru za pomoć , kao što su trake sa alatkama i liste Pretraga

F6

U sadržaju u prikazu stabla, odnosno izaberite stavku sledeće ili prethodne stavke

Taster sa strelicom nagore ili taster sa strelicom nadole

Razvijanje ili skupljanje izabrane stavke u sadržaju u prikazu stabla,

Enter

Razno tasterske prečice

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikaz cele adrese hiperveze (URL) za izabranu hipervezu

F2

Provera pravopisa

F7

Otvaranje polja za Zumiranje radi jednostavnog unosa izraza i drugog teksta u male oblasti za unos

Shift+F2

Pozivanje alatke za izradu

Kombinaciju tastera CTRL + F2

Kopiranje snimak ekrana ceo ekran u ostavu

Štampanje ekrana

Snimak ekrana trenutnom prozoru Kopiranje u ostavu

ALT + Print Screen

Prikazivanje kompletnog skupa komandi u meniju okna zadatka

Ctrl+strelica nadole

Izlaz iz Pristup

Alt+F4

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×