Tasterske prečice u usluzi OneNote Online

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Ako želite da uštedite vreme i koristite spoljnu tastaturu za kretanje i rad u aplikaciji OneNote Online, možete da koristite tasterske prečice. Dolenavedene tasterske prečice koriste se za uobičajene zadatke na tastaturi sa američkim rasporedom tastera. Ako koristite drugačiju tastaturu, možete da dobijete različite rezultate.

Saveti : 

  • Kao prečicu do komandi, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+' (apostrof) da biste preskočili do dela Pokaži mi, a zatim otkucajte željenu komandu (dostupno samo u prikazu za uređivanje). Pomoću tastera sa strelicom nagore ili nadole izaberite komandu, a zatim pritisnite taster Enter.

  • OneNote Online se pokreće u veb pregledaču pa se tasterske prečice razlikuju od onih u programu za računare. Na primer, koristićete Ctrl+F6 umesto F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) primenjuju se na veb pregledač, a ne na OneNote Online.

  • Tasterske prečice u programu OneNote Online veoma su slične tasterskim prečicama u aplikaciji OneNote. Listu tasterskih prečica u drugim verzijama programa OneNote potražite u članku Još tasterskih prečica za OneNote.

Tasterske komande u prikazu za čitanje

Tasterske komande u prikazu za uređivanje

Prikaz za čitanje

Navigacija na traci i u oknima

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prelazak sa navigacije po beležnici na polja u pregledaču

Shift+F6

Kretanje kroz komande na traci

Tab

Izvršavanje trenutno izabrane komande na traci

Enter

Pomeranje nagore ili nadole na stranici

PgUp ili PgDn

Vrh stranice

Okno za navigaciju

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prelazak na sledeću stranicu u beležnici (Internet Explorer)

Ctrl+PgDn

Prelazak na prethodnu stranicu u beležnici (Internet Explorer)

Ctrl+PgUp

Odlazak na prvu stranicu u odeljku

Alt+PgUp

Odlazak na poslednju stranicu u odeljku

Alt+PgDn

Razvijanje odeljka

Enter na izabranom odeljku

Vrh stranice

Prikaz za uređivanje

Navigacija na traci i u oknima

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje sa trenutne stranice na traku, a zatim pomeranje kroz komande.

Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F6 da biste otišli na listu stranica. Kada stignete tamo, pritisnite taster Tab da biste postavili fokus na različite stranice. Pritisnite taster Enter da biste izabrali stranicu.

Aktivacija druge kartice na traci

Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F6, a zatim pritiskajte taster Tab da biste postavili fokus na različite kartice na traci, a zatim pritisnite taster Enter.

Kretanje kroz komande na traci

Tab

Izvršavanje trenutno izabrane komande na traci

Enter

Vrh stranice

Okno za navigaciju

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prelazak na sledeću stranicu u beležnici (Internet Explorer)

Ctrl+PgDn

Prelazak na prethodnu stranicu u beležnici (Internet Explorer)

Ctrl+PgUp

Odlazak na prvu stranicu u odeljku

Alt+PgUp

Odlazak na poslednju stranicu u odeljku

Alt+PgDn

Novi odeljak

Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F6, a zatim pritiskajte taster Tab da biste otišli na odeljak, pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10, strelicu nadole da biste došli do komande Novi odeljak, a zatim pritisnite taster Enter

Pomeranje trenutne stranice nagore ili nadole

Alt+Shift+strelica nagore, Alt+Shift+strelica nadole

Brisanje stranice

Pritiskajte taster Tab da biste otišli na stranicu, pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10, strelicu nadole da biste došli do komande Izbriši, a zatim pritisnite taster Enter

Brisanje odeljka

Pritiskajte taster Tab da biste otišli na odeljak, pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10, strelicu nadole da biste došli do komande Izbriši, a zatim pritisnite taster Enter

Vrh stranice

Pomeranje mesta umetanja

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Iz oblasti naslova na stranicu

Tab ili Enter

Nadesno za jedan znak

Strelica nadesno

Nalevo za jedan znak

Strelica nalevo

Nadesno za jednu reč

Ctrl+strelica nadesno

Nalevo za jednu reč

Ctrl+strelica nalevo

Nagore za jedan red

Strelica nagore

Nadole za jedan red

Strelica nadole

Nagore za jedan pasus

Ctrl+strelica nagore

Nadole za jedan pasus

Ctrl+strelica nadole

Početak reda

Home

Kraj reda

End

Početak stranice (ne uključujući oblast naslova)

Ctrl+Home

Kraj stranice

Ctrl+End

Oblast naslova

PgUp ili Ctrl+A, Ctrl+A, Tab dok se ne izabere naslov

Vrh stranice

Izbor sadržaja: razvijanje izbora

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Nadesno za jedan znak

Shift+strelica nadesno

Nalevo za jedan znak

Shift+strelica nalevo

Nadesno za jednu reč

Shift+Ctrl+strelica nadesno

Nalevo za jednu reč

Shift+Ctrl+strelica nalevo

Nagore za jedan red

Shift+strelica nagore

Nadole za jedan red

Shift+strelica nadole

Nagore za jedan pasus

Shift+Ctrl+strelica nagore

Nadole za jedan pasus

Shift+Ctrl+strelica nadole

Do početka pasusa

Shift+Home

Do kraja pasusa

Shift+End

Početak prikaza strukture

Shift+Ctrl+Home

Kraj prikaza strukture

Shift+Ctrl+End

Ceo pasus, zatim prikaz strukture, zatim stranica

Ctrl+A za svaki nivo širenja

Vrh stranice

Uređivanje sadržaja

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Isecanje

Ctrl+X

Kopiranje

Ctrl+C

Lepljenje

Ctrl+V

Umetanje hiperveze

Ctrl+K

Opoziv radnje

Ctrl+Z

Ponavljanje radnje

Ctrl+Y

Pomeranje sa jedne pogrešno otkucane reči na drugu

Alt+F7

Novi prikaz strukture

Ctrl+Shift+F

Pomeranje sa jednog prikaza strukture na drugi

Ctrl+A, Ctrl+A, Tab

Čuvanje promena

Napomena : Dok je OneNote Online pokrenut, beleške se automatski čuvaju svaki put kada ih promenite. Nije neophodno da ručno čuvate beleške.

Ctrl+S

Vrh stranice

Tabele

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Kreiranje nove ćelije kada se postavi u poslednju ćeliju tabele

Tab

Umetanje reda ispod

Ctrl+Enter

Napomena : Kada se izabere ćelija, kolona ili red, poravnavanje se primenjuje na sadržaj izabranih ćelija. Kada se izabere tabela, poravnavanje se primenjuje na tabelu, ali ono ne utiče na poravnavanje u ćelijama.

Vrh stranice

Oblikovanje teksta

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Podebljano

Ctrl+B

Kurziv

Ctrl+I

Podvučeno

Ctrl+U

Lista sa znakovima za nabrajanje

Ctrl+tačka

Numerisana lista

Ctrl+kosa crta ili Ctrl+Shift+O

Levo poravnavanje

Ctrl+L

Desno poravnavanje

Ctrl+R

Poravnavanje po centru

Ctrl+E

Povećavanje uvlačenja

Alt+Shift+strelica nadesno

Smanjivanje uvlačenja

Alt+Shift+strelica nalevo

Vrh stranice

Označavanje beležaka

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Zaduženja

Ctrl+1

Važno

Ctrl+2

Pitanje

Ctrl+3

Zapamti za kasnije

Ctrl+4

Definicija

Ctrl+5

Istaknuto

Ctrl+6

Kontakt

Ctrl+7

Adresa

Ctrl+8

Broj telefona

Ctrl+9

Vrh stranice

Ekvivalenti Windows i Mac tastature

Taster

Taster za izmenu

Windows

Mac

Backspace

Alt

Brisanje jedne reči odjednom uz pomoć tastera Backspace

End

Alt

Premeštanje mesta umetanja na dno dokumenta ili prikaza strukture

Enter

Alt

U programu Internet Explorer, prikaz svojstava stranice

Tab

Ctrl-Alt

Prebacivanje zadataka

Home

Alt

Idi na matičnu stranicu

Premeštanje mesta umetanja na vrh dokumenta ili prikaza strukture

Levo

Alt

U programu Internet Explorer, idi nazad

Pomeranje ulevo po jednu reč

PageDn

Alt

Idi na sledeću stranicu

Idi na sledeću stranicu

PageUp

Alt

Idi na prethodnu stranicu

Idi na prethodnu stranicu

Desno

Alt

U programu Internet Explorer, idi napred

Pomeranje udesno za jednu reč

Tab

Alt

Prebacivanje između aplikacija

Premeštanje fokusa između pregledača i elemenata stranice (petlja pristupačnosti)

Dole

Alt-Shift

Premeštanje trenutne stranice za jednu poziciju nadole u oknu za navigaciju

Izbor od mesta umetanja do kraja pasusa

End

Alt-Shift

Premeštanje na poslednju stranicu u odeljku

Premeštanje na poslednju stranicu u odeljku

Enter

Alt-Shift

U programu Internet Explorer, prebacivanje na ceo ekran

Tab

Ctrl-Alt-Shift

Prebacivanje zadataka

Home

Alt-Shift

Premeštanje na prvu stranicu u odeljku

Premeštanje na prvu stranicu u odeljku

Levo

Alt-Shift

Uklanjanje jednog nivoa uvlačenja

Izbor nalevo, po jedna reč

Desno

Alt-Shift

Uvlačenje

Izbor nalevo, po jedna reč

Tab

Alt-Shift

Prebacivanje između aplikacija

Premeštanje fokusa između pregledača i elemenata stranice (petlja pristupačnosti)

Gore

Alt-Shift

Premeštanje trenutne stranice za jednu poziciju nadole u oknu za navigaciju

Izbor od mesta umetanja do kraja pasusa

Backspace

Brisanje jedne reči odjednom uz pomoć tastera Backspace

Delete

Brisanje jedne reči odjednom uz pomoć tastera Delete

Dole

Premeštanje mesta umetanje nadole, po jedan pasus

End

Premeštanje mesta umetanja na dno dokumenta ili prikaza strukture

Home

Idi na vrh dokumenta ili prikaza strukture (u programu Safari, idi na matičnu stranicu pregledača)

Levo

Premeštanje mesta umetanja na početak reda (u programu Firefox, idi na prethodnu stranicu)

Desno

Premeštanje mesta umetanja na kraj reda (u programu Firefox, idi napred)

Tab

Prebacivanje zadataka (kao Windows Alt-Tab)

Gore

Premeštanje mesta umetanje nagore, po jedan pasus

ESC

⌘-Alt

Otvaranje upravljača zadacima (nametanje odustajanja aplikacija)

Home

⌘-Alt

U programu Safari, idi na matičnu stranicu pregledača

Levo

⌘-Alt

U programu Chrome, prebacivanje između kartica pregledača

Delete

⌘-Shift

U programu Firefox, briše keš pregledača

Dole

⌘-Shift

Izbor nadole, jedan pasus odjednom

End

⌘-Shift

Izbor do dna dokumenta ili stranice

Home

⌘-Shift

Izbor do vrha dokumenta ili stranice (u programu Safari, idi na matičnu stranicu pregledača)

Levo

⌘-Shift

Izbor do početka reda

Desno

⌘-Shift

Izbor do kraja reda

Tab

⌘-Shift

Prebacivanje zadataka (kao Windows Alt-Tab)

Gore

⌘-Shift

Izbor nagore, jedan pasus odjednom

ESC

Ctrl-Shift

Otvaranje upravljača zadacima

Desno

Ctrl-Shift

Izbor nadesno, po jedna reč

Dole

Ctrl

Premeštanje mesta umetanje nadole, po jedan pasus

Premeštanje mesta umetanje na kraj reda

Levo

Ctrl-Shift

Izbor nalevo, po jedna reč

ESC

Ctrl

Otvaranje menija „Start“ ili ekrana „Start“

Delete

Ctrl-Alt

Otvaranje menija ekrana zaključavanja

Levo

Ctrl

Premeštanje mesta umetanje nalevo, po jedna reč

Prikaz kontrolne table vidžeta

PageDn

Ctrl

U programima Firefox i Chrome, prebacivanje između otvorenih kartica

PageUp

Ctrl

U programima Firefox i Chrome, prebacivanje između otvorenih kartica

End

Ctrl

Premeštanje mesta umetanja na kraj dokumenta ili prikaza strukture

Tab

Ctrl

Prebacivanje između otvorenih kartica

Prebacivanje između otvorenih kartica

Gore

Ctrl

Premeštanje mesta umetanje nagore, po jedan pasus

Premeštanje mesta umetanje na početak reda

Backspace

Ctrl-Alt

Brisanje jednog slova odjednom uz pomoć tastera Backspace

Brisanje jednog slova odjednom uz pomoć tastera Backspace

Home

Ctrl

Premeštanje mesta umetanja na početak dokumenta ili prikaza strukture

Dole

Ctrl-Alt

U programu Internet Explorer, pomeranje stranice nadole

End

Ctrl-Alt

U programu Internet Explorer, pomeranje do dna stranice

Home

Ctrl-Alt

U programu Internet Explorer, pomeranje do vrha stranice

PageDn

Ctrl-Alt

U programu Internet Explorer, pomeranje nadole

PageUp

Ctrl-Alt

U programu Internet Explorer, pomeranje nagore

Desno

Ctrl

Premeštanje mesta umetanje nalevo, po jedna reč

Gore

Ctrl-Alt

u programu Internet Explorer, pomeranje stranice nadole

Backspace

Ctrl-Alt-Shift

Brisanje jedne reči odjednom uz pomoć tastera Backspace

Brisanje jedne reči odjednom uz pomoć tastera Backspace

End

Ctrl-Alt-Shift

U programu Internet Explorer, pomeranje do dna stranice

Home

Ctrl-Alt-Shift

U programu Internet Explorer, pomeranje do vrha stranice

PageDn

Ctrl-Alt-Shift

U programu Internet Explorer, pomeranje nadole

PageUp

Ctrl-Alt-Shift

U programu Internet Explorer, pomeranje nagore

ESC

Alt

Umanjivanje prozora

Dole

Ctrl-Shift

Izbor nadole, jedan pasus odjednom

Izbor do kraja reda

ESC

Alt-Shift

Umanjivanje prozora

Home

Ctrl-Shift

Izbor nagore, jedan pasus odjednom

Izbor do početka reda

Insert

Nijedno

Pokretanje režima prekucavanja

PageDn

Ctrl-Shift

Prebacivanje na sledeću stranicu

PageUp

Ctrl-Shift

Prebacivanje na prethodnu stranicu

Tab

Ctrl-Shift

Prebacivanje između otvorenih kartica

Prebacivanje između otvorenih kartica

Gore

Ctrl-Shift

Izbor nagore, jedan pasus odjednom

Izbor do početka reda

Backspace

Nijedno

Brisanje jednog slova odjednom uz pomoć tastera Backspace

Brisanje jednog slova odjednom uz pomoć tastera Backspace

Delete

Nijedno

Brisanje jednog slova odjednom uz pomoć tastera Backspace

Brisanje jednog slova odjednom uz pomoć tastera Backspace

Dole

Nijedno

Premeštanje mesta umetanje nadole, po jedan red

Premeštanje mesta umetanje nadole, po jedan red

End

Nijedno

Premeštanje mesta umetanje na kraj reda

Premeštanje mesta umetanje na kraj reda

Enter

Nijedno

Umetanje novog reda

Umetanje novog reda

Backspace

Ctrl

Brisanje jedne reči odjednom uz pomoć tastera Backspace

Home

Nijedno

Premeštanje mesta umetanje na početak reda

U programima Safari i Chrome, premeštanje mesta umetanja na početak pasusa

Levo

Nijedno

Premeštanje mesta umetanje nalevo, po jedno slovo

Premeštanje mesta umetanje nalevo, po jedno slovo

PageDn

Nijedno

Premeštanje mesta umetanje nadole, po jedan ekran

Premeštanje mesta umetanje nadole, po jedan ekran

PageUp

Nijedno

Premeštanje mesta umetanje nagore, po jedan ekran

Premeštanje mesta umetanje nagore, po jedan ekran

Desno

Nijedno

Premeštanje mesta umetanje nadesno, po jedno slovo

Premeštanje mesta umetanje nadesno, po jedno slovo

Tab

Nijedno

Uvlačenje ili idi na sledeću ćeliju tabele

Uvlačenje, idi na sledeću ćelije tabele ili umetanje tabele

Gore

Nijedno

Premeštanje mesta umetanje nagore, po jedan red

Premeštanje mesta umetanje nagore, po jedan red

Backspace

Shift

Brisanje jednog slova odjednom uz pomoć tastera Backspace

Brisanje jednog slova odjednom uz pomoć tastera Backspace

Dole

Shift

Izbor nadole, jedan red odjednom

Izbor nadole, jedan red odjednom

End

Shift

Izbor do kraja reda

Izbor do kraja reda

Enter

Shift

Umetanje blagog preloma reda

Umetanje blagog preloma reda

Home

Shift

Izbor do početka reda

Izbor do početka reda

Levo

Shift

Izbor nalevo, po jedno slovo

Izbor nalevo, po jedno slovo

Desno

Shift

Izbor nadesno, po jedno slovo

Izbor nadesno, po jedno slovo

Tab

Shift

Uklanjanje jednog nivoa uvlačenja, idi na prethodnu ćeliju tabele

Uklanjanje jednog nivoa uvlačenja, idi na prethodnu ćeliju tabele

Gore

Shift

Izbor nagore, jedan red odjednom

Izbor nagore, jedan red odjednom

Vrh stranice

Još tasterskih prečica za OneNote

Tasterske prečice u programu OneNote Online veoma su slične tasterskim prečicama u aplikaciji OneNote za stone računare. Tasterske prečice navedene u ovom članku služe za izvršavanje najčešćih zadataka u programu OneNote Online. Listu tasterskih prečica u aplikaciji OneNote za stone računare potražite u članku:

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×