Tasterske prečice u programu PowerPoint Online

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Broj korisnika pronađite da tasterske prečice im pomogli da radite efikasnije, jer oni mogu ruke na tastaturi umesto prebacivanje između miš i tastaturu za obavljanje zadataka. Za korisnike sa oštećenim mobilnost ili vidom, tasterske prečice su osnovna alternativu pomoću miša.

Napomene : 

 • Ova tema pretpostavlja da su JAWS korisnici isključili funkciju „Virtuelni meni trake“. Prilikom korišćenja programa PowerPoint Online, preporučujemo da koristite Internet Explorer kao pregledač.

 • PowerPoint Online je aplikacija zasnovana na vebu, tako da se tasterske prečice i navigacija mogu razlikovati u odnosu na PowerPoint 2016.

U ovoj temi

Najčešće korišćene prečice

Prvi koraci

Kretanje u prikazu za čitanje

Kretanje u prikazu projekcije slajdova

Kretanje u prikazu za uređivanje

Uređivanje slajdova

Premeštanje mesta umetanja u okviru čuvara mesta i Napomena

Izbor sadržaja: razvijanje izbora

Uređivanje teksta

Premeštanje izabranog oblika

Raspoređivanje izabranog oblika

Oblikovanje teksta

Najvažniji zadaci koje možete da izvršite pomoću čitača ekrana

Najčešće korišćene prečice

Sledeća tabela sadrži prečice koje ćete verovatno često koristite u programu PowerPoint Online.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Umetanje novog slajda.

Sa fokusom na oknu sa sličicama, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + M.

Izbrišite izabrani tekst, objekat ili slajd.

Taster Delete

Premeštanje oblika.

Tastere sa strelicama

Prelazak na sledeći slajd

Taster Page Down

Prelazak na prethodni slajd.

Taster Page Up

Izađite iz projekcije slajdova.

taster Esc

Prvi koraci

Tasterske prečice u ovoj temi pogledajte raspored tastera na tastaturi sad. Tasteri za drugi rasporedi možda neće tačno odgovarati na tastaturi u sad.

Ako prečica zahteva pritiskanje dva ili više tastera istovremeno, u ovoj temi tasteri su razdvojeni znakom plus (+). Ako treba da pritisnete jedan taster neposredno nakon drugog, tasteri su razdvojeni zarezom (,).

PowerPoint Online se izvršava u Veb pregledaču tako da ga ne koristite tasterske prečice, kao što su one koje se koriste u programu PowerPoint za računare. Na primer, pritisnete taster Alt premešta fokus na traku sa menijima pregledača i uobičajene prečice, kao što su Ctrl + P (štampanje) ili F1 (pomoć), pokrenite komande pregledača, a ne komande programa PowerPoint Online.

Da biste premestili fokus na različite delove u programu PowerPoint Online interfejsu (sa trake u oknu sa sličicama, na primer), pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 da biste se pomerali unapred ili pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Shift + F6 da biste se vratili i da premestite i odjavljivanje sadržaj slajda. Da biste pronašli komande u programu PowerPoint Online, pritisnite taster Tab da biste pomerali unapred, pritisnite tastere Shift + Tab da biste se vratili i pritisnite taster Enter da biste je izabrali.

Savet : Da biste brzo dali komandu dok ste u prikazu za uređivanje, premestite fokus na polje Pokaži mi tako što ćete pritisnuti tastere Alt + Q, a zatim otkucajte željenu komandu. Da biste izabrali komande, pritisnite taster strelica nadole ili strelica nagore, i pritisnite taster Enter.

Pomerite se samo pomoću tastature

U Prikazu za čitanje, Horizontalna lista sa komandama je na vrhu ekrana iznad dokumenta. Pritiskajte taster Tab dok ne red komandi ima fokus, a zatim, da biste premestili kroz komande, pritisnite taster Tab. Da biste izabrali komande, pritisnite taster Enter.

Da biste se prebacili u Prikaz za uređivanje, premeštanje na komandu Uredi prezentaciju , pritisnite taster Enter i zatim izaberite stavku Uredi u programu PowerPoint Online.

U Prikazu za uređivanje, traka je traka na vrhu prozora programa PowerPoint Online. Na traci je organizovan po karticama. Svakoj kartici prikazuje drugačiji skup alatki i funkcija, sastoji se od grupe i svake grupe sadrži jednu ili više komandi. Da biste koristili na traci, više puta pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok se traka ima fokus.

Druge prečice za korišćenje trake uključuju sledeće:

 • Premeštanje između kartica, pritisnite taster Tab ili Shift + Tab.

 • Da biste pristupili se traka za trenutno izabranu karticu, pritisnite taster Enter.

 • Da biste išli kroz komande na glavnoj traci, pritisnite taster Tab ili Shift + Tab.

Kontrole se aktiviraju na različite načine, u zavisnosti od tipa kontrole:

 • Ako je izabrane komande na dugme ili razdeljivanje, pritisnite taster RAZMAKNICA da biste ga aktivirali.

 • Ako je komanda izabrane liste (kao što su liste Font), da biste otvorili listu, pritisnite taster strelica nadole. Zatim, da biste premeštali između stavki, pritisnite taster strelica nagore ili strelica nadole. Kada se izabere stavka koju želite, pritisnite taster Enter.

 • Ako je izabrane komande galeriju, pritisnite taster Tab da biste se komanda više galerije i zatim, da biste otvorili galeriju, pritisnite taster Enter. Pritisnite taster Tab da biste se kretali kroz stavke, a zatim pritisnite taster Enter da biste izabrali jednu.

Kretanje u prikazu za čitanje

Željena radnja

Pritisnite

Prelazak na sledeći slajd

N

Prelazak na prethodni slajd.

P

Idite na određeni slajd.

G, otkucajte broj slajda, pritisnite taster Tab i zatim pritisnite taster Enter

Kretanje u prikazu projekcije slajdova

Željena radnja

Pritisnite

Prelazak na sledeći slajd

N

Prelazak na prethodni slajd.

P

Idite na određeni slajd.

G, otkucajte broj slajda, pritisnite taster Tab i zatim pritisnite taster Enter

Izlazak iz projekcije slajdova.

taster Esc

Kretanje u prikazu za uređivanje

Navigacija na traci i u oknima

Da biste se pomerali kroz ključne oblasti komandi u programu PowerPoint Online, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F6. Ovo je redosled kojim se kruži kroz tablu sa slajdovima, okna zadataka i trake:

 1. Tabla sa slajdovima

 2. Okno "Komentari" (ako je otvoreno)

 3. Okno "beleške" (ako je otvoreno)

 4. statusna traka

 5. Gornjoj traci

 6. Traka

 7. Okno sa sličicama

  Ctrl + F6 Petlja

Željena radnja

Pritisnite

Premeštanje sa okno za slajdove, okno "Komentari", okno za napomene, statusnu traku, naslovne trake, trake i oknu sa sličicama.

Ctrl+F6

Premeštanje obrnutim redosledom, od okno za slajdove, oknu sa sličicama, traku, naslovne trake, statusnu traku, okno za napomene i okno "Komentari".

Shift+Ctrl+F6

Idite na druge kartice na traci.

Taster TAB, Enter

Izvršite u trenutno izabrane komande na traci.

taster Enter

Premeštanje između komandi na traci.

Taster TAB

Premeštanje između grupa funkcija na traci.

Taster STRELICA NADESNO ili CTRL + levi taster sa strelicom

Uređivanje slajdova

Željena radnja

Pritisnite

Kreiranje novog slajda iza trenutno izabrane sličice.

Ctrl+M

Pomeranje sleva nadesno kroz čuvare mesta na slajdu.

Taster TAB

Izaberite ili trenutnog čuvara mesta.

Enter ili F2

Završetak uređivanja teksta u čuvaru mesta.

F2

Izaberite jednu više objekata.

CTRL + klik ili Shift + klik

Izbor više objekata.

Kliknite na dugme + prevlačenja, Shift + prevlačenja, ili Ctrl + prevlačenja

Izbor svih objekata na stranici.

Ctrl+A

Izbor celokupnog teksta u okviru aktivnog tekst

Ctrl+A

Kopiranje slajda

Ctrl+C

Lepljenje slajda

Ctrl+V

Opoziv radnje

Ctrl+Z

Ponavljanje radnje

Ctrl+Y

Promena redosleda sličica kad je aktivno okno sa sličicama:

 • Pomeranje slajda jedan položaj nagore

 • Pomeranje slajda jedan položaj nadole

 • Pomeranje slajda na prvi položaj

 • Pomeranje slajda na poslednji položaj

kombinacija tastera Ctrl+Strelica nagore

kombinacija tastera Ctrl+Strelica nadole

Ctrl+Shift+strelica nagore

Ctrl+Shift+strelica nadole

Smanjivanje veličine fonta

Ctrl+[

Povećati veličinu fonta

Ctrl+]

Premeštanje mesta umetanja u okviru čuvara mesta i Napomena

Željena radnja

Pritisnite

Premeštanje jedan znak nadesno.

Taster sa strelicom nadesno

Premeštanje nalevo za jedan znak.

Taster sa strelicom nalevo

Pomeranje udesno za jednu reč.

CTRL + desni taster sa strelicom

Premeštanje nalevo za jednu reč.

CTRL + levi taster sa strelicom

Pomeranje za jedan red nagore

Taster sa strelicom nagore

Pomeranje za jedan red nadole

Taster sa strelicom nadole

Premeštanje na prethodni pasus

Kombinaciju tastera CTRL + strelica nagore, strelica nadole

Premeštanje na sledeći pasus

Taster sa strelicom kombinaciju tastera CTRL + strelica nadole

Premeštanje na početak reda

Kućni ključ

Premeštanje na kraj reda

End

Premeštanje na početak čuvara mesta ili beležaka.

Taster CTRL + Home

Premeštanje na kraj čuvara mesta ili beležaka.

Ctrl+End

Izbor sadržaja: razvijanje izbora

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor prvog znaka sa desne strane

Shift+Strelica nadesno

Izbor prvog znaka sa leve strane

Shift+Strelica nalevo

Izaberite jednu reč nadesno.

Shift+Ctrl+Strelica nadesno

Izaberite jednu reč nalevo.

Shift+Ctrl+Strelica nalevo

Izbor jednog reda nagore.

Shift+strelica nagore

Izbor jednog reda nadole.

Shift+strelica nadole

Izaberite jedan pasus nagore.

Shift+Ctrl+strelica nagore

Izaberite jedan pasus nadole.

Shift+Ctrl+strelica nadole

Izbor do početka pasusa.

Taster SHIFT + Home

Izbor do kraja pasusa.

Shift+End

Izbor do početka čuvara mesta ili napomena.

Taster SHIFT + Ctrl + Home

Izbor do kraja čuvara mesta ili beležaka.

Shift+Ctrl+End

Izaberite sve unutar čuvara mesta ili beležaka.

Ctrl+A

Uređivanje teksta

Željena radnja

Pritisnite

Čuvanje promena

PowerPoint Online promene automatski čuva.

Isecanje izabranog teksta

kombinacija tastera Ctrl+X

Kopiranje izabranog teksta

kombinacija tastera Ctrl+C

Lepljenje isečenog ili kopiranog teksta.

Ctrl+V

Umetanje hiperveze

Ctrl+K

Opozvali poslednju promenu.

Ctrl+Z

Ponavljanje poslednje Opozovi radnju.

Ctrl+Y

Levo poravnavanje (levo poravnavanje) izabranog pasusa.

kombinacija tastera Ctrl+J

Premeštanje izabranog oblika

Željena radnja

Pritisnite

Guranje oblika nadesno.

Taster sa strelicom nadesno

Guranje oblika nalevo.

Taster sa strelicom nalevo

Guranje oblika nagore.

Taster sa strelicom nagore

Guranje oblika nadole.

Taster sa strelicom nadole

Raspoređivanje izabranog oblika

Slanje oblika iza.

Kombinaciju tastera Ctrl + Shift + otvorena uglasta zagrada ([])

Oblik Pošalji unazad.

Kombinaciju tastera CTRL + otvorena uglasta zagrada ([])

Slanje oblika ispred.

Kombinaciju tastera Ctrl + Shift + zatvori uglasta zagrada (])

Slanje oblika ispred.

Kombinaciju tastera CTRL + zatvori uglasta zagrada (])

Oblikovanje teksta

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Podebljavanje izabranog teksta.

Ctrl+B

Proverite izabranog teksta u kurziv.

Ctrl+I

Podvlačenje izabranog teksta.

Ctrl+U

Poravnavanje izabranog teksta levo.

Ctrl+L

Poravnavanje izabranog teksta desno.

Ctrl+R

Centar za izabrani tekst.

Ctrl+E

Rad sa komentarima

Tasterske prečice za komentare rade samo kad je okno „Komentari“ aktivno i u fokusu.

Željena radnja

Pritisnite

Dodavanje novog komentara.

Alt+N

Odgovori na komentar.

Alt+R

Pomeranje od jednog komentara na sledeći komentar.

Taster TAB

Najvažniji zadaci koje možete da izvršite pomoću čitača ekrana

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×