Tasterske prečice u programu OneNote za Windows

Tasterske prečice u programu OneNote za Windows

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Mnogi korisnici smatraju da korišćenje spoljne tastature sa tasterskim prečicama za OneNote u operativnom sistemu Windows omogućava efikasniji rad. Za korisnike sa smanjenom pokretljivošću ili oštećenim vidom, tasterske prečice mogu da budu jednostavnije od korišćenja ekrana osetljivog na dodir i predstavljaju glavnu alternativu za miša. U ovom članku su navedene tasterske prečice za OneNote u operativnom sistemu Windows.

Napomene: 

 • Prečice u ovoj temi se odnose na raspored tastera na američkoj tastaturi. Tasteri za druge rasporede možda neće u potpunosti odgovarati tasterima na američkoj tastaturi.

 • Komande koje zahtevaju da pritisnete i otpustite više tastera zajedno označene su znakom plus (+). Komande koje zahtevaju da pritisnete više tastera zajedno označene su zarezom (,).

U ovoj temi

Pravljenje i oblikovanje beležaka

Kucanje i uređivanje beležaka

Željena radnja

Pritisnite

Otvaranje novog prozora u programu OneNote

Ctrl+M

Otvaranje malog prozora programa OneNote za kreiranje uzgredne beleške

Ctrl+Shift+M ili Windows+Alt+N

Usidravanje OneNote prozora

Ctrl+Alt+D

Opozivanje poslednje radnje

kombinaciju tastera Ctrl+Z

Ponovili poslednju radnju.

Ctrl+Y

Izbor svih stavki na trenutnoj stranici

Napomena: Više puta pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+A da biste povećali opseg izbora.

Ctrl+A

Isecanje izabranog teksta ili stavke

Ctrl+X

Kopiranje izabranog teksta ili stavke u ostavu

Ctrl+C

Lepljenje sadržaja ostave

Ctrl+V

Premeštanje na početak reda

Home

Premeštanje na kraj reda

End

Pomeranje za jedan znak nalevo

Strelica nalevo

Pomeranje za jedan znak nadesno

Strelica nadesno

Pomeranje za jednu reč nalevo

kombinacija tastera Ctrl+Strelica nalevo

Pomeranje za jednu reč nadesno

kombinacija tastera Ctrl+Strelica nadesno

Brisanje jednog znaka nalevo

Backspace

Brisanje jednog znaka nadesno

Delete

Brisanje jedne reči nalevo

Ctrl+Backspace

Brisanje jedne reči nadesno

Ctrl+Delete

Umetanje preloma reda bez počinjanja novog pasusa

Shift+Enter

Provera pravopisa

F7

Otvaranje rečnika sinonima za trenutno izabranu reč

Shift+F7

Prikazivanje kontekstualnog menija za svaku belešku, karticu ili neki drugi objekat koji trenutno ima fokus

Shift+F10

Izvršavanje radnje koja je predložena na informativnoj traci ako se pojavljuje na vrhu stranice

Ctrl+Shift+W

Vrh stranice

Oblikovanje beležaka

Željena radnja

Pritisnite

Isticanje izabranog teksta.

Ctrl+Shift+H ili Ctrl+Alt+H

Umetanje veze.

Ctrl+K

Kopiranje oblikovanja izabranog teksta (četkica za oblikovanje).

Ctrl+Shift+C

Lepljenje oblikovanja na izabrani tekst (četkica za oblikovanje)

Ctrl+Shift+V

Otvaranje veze.

Napomena: Kursor mora biti postavljen bilo gde unutar oblikovanog teksta veze.

Enter

Primena ili uklanjanje podebljavanja izabranog teksta

Ctrl+B

Primena ili uklanjanje kurziva na izabranom tekstu.

Ctrl+I

Primena ili uklanjanje podvlačenja izabranog teksta.

Ctrl+U

Precrtavanje izabranog teksta ili uklanjanje precrtavanja iz njega

Ctrl+crtica

Primena eksponentnog teksta na izabrani tekst ili uklanjanje eksponentnog teksta iz njega

Ctrl+Shift+=

Primena ili uklanjanje indeksnog teksta iz izabranog teksta

Ctrl+=

Primena ili uklanjanje liste sa znakovima za nabrajanje iz izabranog pasusa

Ctrl+tačka

Primena ili uklanjanje oblikovanja numerisane liste iz izabranog pasusa

CTRL+kosa crta

Primena stila naslova 1 na trenutnu belešku

Ctrl+Alt+1

Primena stila naslova 2 na trenutnu belešku

Ctrl+Alt+2

Primena stila naslova 3 na trenutnu belešku

Ctrl+Alt+3

Primena stila naslova 4 na trenutnu belešku

Ctrl+Alt+4

Primena stila naslova 5 na trenutnu belešku

Ctrl+Alt+5

Primena stila naslova 6 na trenutnu belešku

Ctrl+Alt+6

Primena normalnog stila na trenutnu belešku

Ctrl+Shift+N

Uvlačenje pasusa sa leve strane

kombinacija tastera Alt+Shift+Strelica nadesno

Uklanjanje uvlačenja pasusa sa leve strane

kombinacija tastera Alt+Shift+Strelica nalevo

Desno poravnavanje izabranog pasusa

Ctrl+R

Levo poravnavanje izabranog pasusa

Ctrl+L

Povećavanje veličine fonta izabranog teksta

Ctrl+Shift+>

Smanjivanje veličine fonta izabranog teksta

Ctrl+Shift+<

Brisanje kompletnog oblikovanja sa izabranog teksta

Ctrl+Shift+N

Prikazivanje ili skrivanje linija pravila na trenutnoj stranici

Ctrl+Shift+R

Vrh stranice

Dodavanje stavki na stranicu

Željena radnja

Pritisnite

Umetanje dokumenta ili datoteke na trenutnu stranicu

Alt+N, F

Umetanje dokumenta ili datoteke kao otiska na trenutnu stranicu

Alt+N, O

Prikazivanje otisaka, odnosno njihovo sakrivanje na trenutnoj stranici (kada OneNote radi u režimu visokog kontrasta)

Alt+Shift+P

Umetanje slike iz datoteke

Alt+N, P

Umetanje slike iz skenera ili fotoaparata

Alt+N, S

Umetanje isečka s ekrana

Napomena: Ikona programa OneNote mora biti aktivna u sistemskoj traci poslova koja se nalazi sasvim desno na traci zadataka operativnog sistema Windows.

Taster sa Windows logotipom+Shift+S

Umetanje trenutnog datuma

Alt+Shift+D

Umetanje trenutnog datuma i vremena

Alt+Shift+F

Umetanje trenutnog vremena

Alt+Shift+T

Umetanje preloma reda

Shift+Enter

Pokretanje matematičke jednačine ili konvertovanje izabranog teksta u matematičku jednačinu

Alt+=

Umetanje simbola evra (€)

Ctrl+Alt+E

Kreiranje tabele dodavanjem druge kolone u već otkucani tekst

Tab

Kreiranje druge kolone u tabeli sa jednim redom

Tab

Kreiranje drugog reda na kraju ćelije kada je u zadnjoj ćeliji tabele

Napomena: Pritisnite taster Enter drugi put da biste završili tabelu.

Enter

Kreiranje reda ispod trenutnog reda u tabeli

Ctrl+Enter

Kreiranje drugog paragrafa u istoj ćeliji u tabeli

Alt+Enter

Kreiranje kolone sa desne strane trenutne kolone u tabeli

Ctrl+Alt+R

Kreiranje reda iznad trenutnog reda u tabeli (kada je kursor na početku bilo kog reda)

Enter

Brisanje trenutnog praznog reda u tabeli (kada je kursor na početku reda)

DEL (dvostruki pritisak)

Vrh stranice

Biranje beležaka i objekata

Željena radnja

Pritisnite

Izbor svih stavki na trenutnoj stranici

Više puta pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+A da biste povećali opseg izbora.

Ctrl+A

Proširivanje selekcije do kraja reda

Shift+End

Izbor celog reda (kada je kursor na početku reda)

Shift+strelica nadole

Prelazak na naslov stranice i izbor stranice

Ctrl+Shift+T

Otkazivanje izabranog prikaza strukture ili stranice

Esc

Premeštanje nagore trenutnog pasusa ili nekoliko izabranih pasusa

kombinacija tastera Alt+Shift+Strelica nagore

Premeštanje naniže trenutnog pasusa ili nekoliko izabranih pasusa

kombinacija tastera Alt+Shift+Strelica nadole

Premeštanje nalevo trenutnog pasusa ili nekoliko izabranih pasusa (smanjivanje uvlačenja pasusa)

kombinacija tastera Alt+Shift+Strelica nalevo

Premeštanje nadesno trenutnog pasusa ili nekoliko izabranih pasusa (povećanje uvlačenja pasusa)

kombinacija tastera Alt+Shift+Strelica nadesno

Izbor trenutnog pasusa i njegovih potpasusa

Ctrl+Shift+crtica

Brisanje izabrane beleške ili objekta

Delete

Premeštanje na početak reda

Home

Premeštanje na kraj reda

End

Pomeranje za jedan znak nalevo

Strelica nalevo

Pomeranje za jedan znak nadesno

Strelica nadesno

Povratak na poslednju posećenu stranicu

kombinacija tastera Alt+Strelica nalevo

Prelazak na sledeću posećenu stranicu

Alt+strelica nadesno

Pokretanje reprodukcije izabranog audio ili video zapisa

Ctrl+Alt+P ili Ctrl+Alt+S

Premotavanje trenutnog audio ili video zapisa za nekoliko sekundi

Ctrl+Alt+Y

Premotavanje unapred trenutnog audio ili video zapisa za nekoliko sekundi

Ctrl+Alt+U

Vrh stranice

Označavanje beležaka

Željena radnja

Pritisnite

Primenjivanje, obeležavanje ili brisanje oznake „Zaduženja“

Ctrl+1

Primenjivanje ili brisanje oznake „Važno“

Ctrl+2

Primenjivanje ili brisanje oznake „Pitanje“

Ctrl+3

Primenjivanje ili brisanje oznake „Zapamti za kasnije“

Ctrl+4

Primenjivanje ili brisanje oznake „Definicija“

Ctrl+5

Primenjivanje ili brisanje prilagođene oznake

Ctrl+6

Primenjivanje ili brisanje prilagođene oznake

Ctrl+7

Primenjivanje ili brisanje prilagođene oznake

Ctrl+8

Primenjivanje ili brisanje prilagođene oznake

Ctrl+9

Uklanjanje svih oznaka sa izabranih beležaka

Ctrl+0

Korišćenje prikaza strukture

Željena radnja

Pritisnite

Prikazivanje strukture do nivoa 1

Alt+Shift+1

Razvijanje strukture do nivoa 2

Alt+Shift+2

Razvijanje strukture do nivoa 3

Alt+Shift+3

Razvijanje strukture do nivoa 4

Alt+Shift+4

Razvijanje strukture do nivoa 5

Alt+Shift+5

Razvijanje strukture do nivoa 6

Alt+Shift+6

Razvijanje strukture do nivoa 7

Alt+Shift+7

Razvijanje strukture do nivoa 8

Alt+Shift+8

Razvijanje strukture do nivoa 9

Alt+Shift+9

Razvijanje svih nivoa strukture

Alt+Shift+0

Povećavanje uvlačenja za jedan nivo

Tab

Smanjivanje uvlačenja za jedan nivo

Shift+Tab

Proširivanje skupljenog prikaza strukture

Alt+Shift+znak plus

Skupljanje proširenog prikaza strukture

Alt+Shift+znak minus

Vrh stranice

Određivanje jezičkih postavki

Napomena: Da biste promenili pravac pisanja beležaka, prvo morate u alatki Željene postavke jezika u sistemu Microsoft Office omogućiti jezike koji se pišu zdesna nalevo.

Željena radnja

Pritisnite

Postavljanje smera pisanja sleva nadesno

Ctrl+levi taster Shift

Postavljanje smera pisanja zdesna nalevo

Ctrl+desni taster Shift

Povećavanje uvlačenja teksta za jedan nivo za tekst koji je napisan zdesna nalevo

Tab

Smanjivanje uvlačenja teksta za jedan nivo za tekst koji je napisan zdesna nalevo

Shift+Tab

Organizovanje i upravljanje beležnicom

Rad sa stranicama i uzgrednim beleškama

Željena radnja

Pritisnite

Omogućavanje ili onemogućavanje prikaza cele stranice

F11

Otvaranje novog prozora u programu OneNote

Ctrl+M

Otvaranje malog prozora programa OneNote za kreiranje uzgredne beleške

Ctrl+Shift+M

Razvijanje ili skupljanje kartica grupe stranica

Ctrl+Shift+*

Štampanje trenutne stranice

Ctrl+P

Dodavanje nove stranice na kraj izabranog odeljka

Ctrl+N

Povećavanje širine trake kartica stranice

Ctrl+Shift+[

Smanjivanje širine trake kartica stranice

Ctrl+Shift+]

Kreiranje nove stranice ispod trenutne kartice stranice na istom nivou

Ctrl+Alt+N

Smanjivanje nivoa uvlačenja trenutne oznake kartice stranice

Ctrl+Alt+[

Povećanje nivoa uvlačenja trenutne oznake kartice stranice

Ctrl+Alt+]

Kreiranje nove podstranice ispod trenutne stranice

Ctrl+Shift+Alt+N

Biranje svih stavki

Nekoliko puta pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+A da biste povećali opseg izbora.

Ctrl+A

Izbor trenutne stranice

Ctrl+Shift+A
Ako je izabrana stranica deo grupe, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+A da biste izabrali sve stranice u grupi.

Premeštanje izabrane kartice stranice nagore

kombinacija tastera Alt+Shift+Strelica nagore

Premeštanje izabrane kartice stranice nadole

kombinacija tastera Alt+Shift+Strelica nadole

Premeštanje mesta umetanja u naslov stranice

Ctrl+Shift+T

Prelazak na prvu stranicu u trenutno vidljivoj grupi kartica stranica

Alt+PAGE Up

Prelazak na poslednju stranicu u trenutno vidljivoj grupi kartica

Alt+PAGE Down

Pomeranje trenutne stranice nagore

PAGE Up

Pomeranje trenutne stranice nadole

PAGE Down

Pomeranje na vrh trenutne stranice

Ctrl+Home

Pomeranje na dno trenutne stranice

Ctrl+End

Prelazak na sledeći pasus

kombinacija tastera Ctrl+Strelica nadole

Prelazak na prethodni pasus

kombinacija tastera Ctrl+Strelica nagore

Prelazak na sledeći kontejner za beleške

Alt+Strelica nadole

Prelazak na početak reda

Home

Prelazak na kraj reda

End

Pomeranje za jedan znak nalevo

Strelica nalevo

Pomeranje za jedan znak nadesno

Strelica nadesno

Povratak na poslednju posećenu stranicu

kombinacija tastera Alt+Strelica nalevo

Prelazak na sledeću posećenu stranicu

Alt+strelica nadesno

Povećavanje

Alt+Ctrl+znak plus (na numeričkoj tastaturi) ili Alt+Ctrl+Shift+znak plus

Smanjivanje

Alt+Ctrl+znak minus (na numeričkoj tastaturi) ili Alt+Ctrl+Shift+crtica

Čuvanje promena

Napomena: Kada je OneNote pokrenut, beleške će biti automatski sačuvane svaki put kada ih promenite. Nije neophodno da ručno čuvate beleške.

Ctrl+S

Vrh stranice

Rad sa beležnicama i odeljcima

Željena radnja

Pritisnite

Otvorite OneNote.

Windows+Shift+N

Otvaranje beležnice

Ctrl+O

Alatka za slanje u OneNote

Windows+N

Kreiranje novog odeljka

Ctrl+T

Otvaranje odeljka

Ctrl+Alt+Shift+O

Prelazak na sledeći odeljak

Ctrl+Tab

Prelazak na prethodni odeljak

Ctrl+Shift+Tab

Prelazak na sledeću stranicu u odeljku

Ctrl+PAGE Down

Prelazak na prethodnu stranicu u odeljku

Ctrl+PAGE Up

Prelazak na prvu stranicu u odeljku

Alt+Home

Prelazak na poslednju stranicu u odeljku

Alt+End

Prelazak na prvu stranicu u trenutno vidljivoj grupi kartica stranica

Alt+PAGE Up

Prelazak na poslednju stranicu u trenutno vidljivoj grupi kartica stranice

Alt+PAGE Down

Premeštanje ili kopiranje trenutne stranice

Ctrl+Alt+M

Postavljanje fokusa na trenutnu karticu stranice

Ctrl+Alt+G

Izbor trenutne kartice stranice

Ctrl+SHFT+A

Postavljanje fokusa na trenutnu karticu odeljka

Ctrl+Shift+G

Premeštanje trenutnog odeljka

Ctrl+Shift+G, a zatim Shift+F10, M

Prebacivanje na drugu beležnicu na traci za navigaciju

CTRL+G, zatim pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore da biste izabrali drugu beležnicu, a zatim pritisnite taster Enter

Vrh stranice

Pretraživanje beležaka

Željena radnja

Pritisnite

Premeštanje mesta umetanja u polje Pretraga radi pretraživanja svih beležnica

Ctrl+E

Prilikom pretraživanja svih beležnica, pregledajte sledeći rezultat

Strelica nadole

Prilikom pretraživanja svih beležnica, pređite na izabrani rezultat i odbacite pretragu

Enter

Promena opsega pretrage

Ctrl+E, Tab, razmaknica

Otvaranje okna sa rezultatima pretrage

Alt+O posle pretraživanja

Pretraživanje samo trenutne stranice

Napomena: Uvek možete da se prebacujete između pretraživanja na svim mestima i pretraživanja samo trenutne stranice pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+E ili Ctrl+F.

Ctrl+F

Prelazak na sledeći rezultat tokom pretraživanja trenutne stranice

Enter ili F3

Premeštanje na prethodni rezultat tokom pretraživanja trenutne stranice

Shift+F3

Odbacivanje pretrage i vraćanje na stranicu

Esc

Vrh stranice

Deljenje beležaka

Deljenje beležaka sa drugima

Željena radnja

Pritisnite

Slanje izabrane stranice u e-poruci

Ctrl+Shift+E

Deljenje beležaka sa drugim programima

Željena radnja

Pritisnite

Slanje izabrane stranice u e-poruci

Ctrl+Shift+E

Kreiranje zadatka sa oznakom Danas u programu Outlook na osnovu trenutno izabrane beleške

Ctrl+Shift+1

Kreiranje zadatka sa oznakom Sutra u programu Outlook na osnovu trenutno izabrane beleške

Ctrl+Shift+2

Kreiranje zadatka sa oznakom Ove sedmice u programu Outlook na osnovu trenutno izabrane beleške

Ctrl+Shift+3

Kreiranje zadatka sa oznakom Sledeće sedmice u programu Outlook na osnovu trenutno izabrane beleške

Ctrl+Shift+4

Kreiranje zadatka sa oznakom Bez datuma u programu Outlook na osnovu trenutno izabrane beleške

Ctrl+Shift+5

Otvaranje izabranog Outlook zadatka

Ctrl+Shift+K

Označavanje izabranog Outlook zadatka kao dovršenog

Ctrl+Shift+9

Brisanje izabranog Outlook zadatka

Ctrl+Shift+0

Sinhronizovanje promena u trenutnoj deljenoj beležnici

Shift+F9

Sinhronizovanje promena u svim deljenim beležnicama

F9

Označavanje trenutne stranice kao nepročitane

Ctrl+Q

Zaštita beležaka

Zaštita odeljaka lozinkom

Željena radnja

Pritisnite

Zaključavanje svih odeljaka zaštićenih lozinkom

Ctrl+Alt+L

Ovaj članak navodi dostupne tasterske prečice za uobičajene zadatke u programu Microsoft OneNote 2013. Te tasterske prečice se odnose na američki raspored tastera na tastaturi. Tasteri u drugim rasporedima tastera na tastaturi možda neće tačno odgovarati tasterima na američkoj tastaturi.

Kod tasterskih prečica kod kojih je potrebno da istovremeno pritisnete dva ili više tastera, tasteri su razdvojeni znakom plus (+). Kod tasterskih prečica kod kojih treba da pritisnete niz tastera, tasteri su razdvojeni zarezom ( , ). 

U ovoj temi

Pravljenje i oblikovanje beležaka

Kucanje i uređivanje beležaka

Željena radnja

Pritisnite

Otvaranje novog prozora u programu OneNote

CTRL+M

Otvaranje malog prozora programa OneNote za kreiranje uzgredne beleške

CTRL+SHIFT+M ili Windows+ALT+N

Usidravanje OneNote prozora

CTRL+ALT+D

Opozivanje poslednje radnje

CTRL+Z

Ponavljanje poslednje radnje

CTRL+Y

Izbor svih stavki na trenutnoj stranici

Napomena: Više puta pritisnite kombinaciju tastera CTRL+A da biste povećali opseg selekcije.

CTRL+A

Isecanje izabranog teksta ili stavke

CTRL+X

Kopiranje izabranog teksta ili stavke u ostavu

CTRL+C

Lepljenje sadržaja ostave

CTRL+V

Premeštanje na početak reda

HOME

Premeštanje na kraj reda

END

Pomeranje za jedan znak nalevo

STRELICA NALEVO

Pomeranje za jedan znak nadesno

STRELICA NADESNO

Pomeranje za jednu reč nalevo

CTRL+STRELICA NALEVO

Pomeranje za jednu reč nadesno

CTRL+STRELICA NADESNO

Brisanje jednog znaka nalevo

BACKSPACE

Brisanje jednog znaka nadesno

DELETE

Brisanje jedne reči nalevo

CTRL+BACKSPACE

Brisanje jedne reči nadesno

CTRL+DELETE

Umetanje preloma reda bez počinjanja novog pasusa

SHIFT+ENTER

Provera pravopisa

F7

Otvaranje rečnika sinonima za trenutno izabranu reč

SHIFT+F7

Prikazivanje kontekstualnog menija za svaku belešku, karticu ili neki drugi objekat koji trenutno ima fokus

SHIFT+F10

Izvršavanje radnje koja je predložena na informativnoj traci ako se pojavljuje na vrhu stranice

CTRL+SHIFT+W

Vrh stranice

Oblikovanje beležaka

Željena radnja

Pritisnite

Isticanje izabranog teksta.

CTRL+SHIFT+H ili CTRL+ALT+H

Umetanje veze.

CTRL+K

Kopiranje oblikovanja izabranog teksta (četkica za oblikovanje).

CTRL+SHIFT+C

Lepljenje oblikovanja na izabrani tekst (četkica za oblikovanje)

CTRL+SHIFT+V

Otvaranje veze.

Napomena: Kursor mora biti postavljen bilo gde unutar oblikovanog teksta veze.

ENTER

Primena ili uklanjanje podebljavanja izabranog teksta

CTRL+B

Primena ili uklanjanje kurziva na izabranom tekstu.

CTRL+I

Primena ili uklanjanje podvlačenja izabranog teksta.

CTRL+U

Precrtavanje izabranog teksta ili uklanjanje precrtavanja iz njega

CTRL+CRTICA

Primena eksponentnog teksta na izabrani tekst ili uklanjanje eksponentnog teksta iz njega

CTRL+SHIFT+=

Primena ili uklanjanje indeksnog teksta iz izabranog teksta

CTRL+=

Primena ili uklanjanje liste sa znakovima za nabrajanje iz izabranog pasusa

CTRL+TAČKA

Primena ili uklanjanje oblikovanja numerisane liste iz izabranog pasusa

CTRL+KOSA CRTA

Primena stila naslova 1 na trenutnu belešku

CTRL+ALT+1

Primena stila naslova 2 na trenutnu belešku

CTRL+ALT+2

Primena stila naslova 3 na trenutnu belešku

CTRL+ALT+3

Primena stila naslova 4 na trenutnu belešku

CTRL+ALT+4

Primena stila naslova 5 na trenutnu belešku

CTRL+ALT+5

Primena stila naslova 6 na trenutnu belešku

CTRL+ALT+6

Primena normalnog stila na trenutnu belešku

CTRL+SHIFT+N

Uvlačenje pasusa sa leve strane

ALT+SHIFT+STRELICA NADESNO

Uklanjanje uvlačenja pasusa sa leve strane

ALT+SHIFT+STRELICA NALEVO

Desno poravnavanje izabranog pasusa

CTRL+R

Levo poravnavanje izabranog pasusa

CTRL+L

Povećavanje veličine fonta izabranog teksta

CTRL+SHIFT+>

Smanjivanje veličine fonta izabranog teksta

CTRL+SHIFT+<

Brisanje kompletnog oblikovanja sa izabranog teksta

CTRL+SHIFT+N

Prikazivanje ili skrivanje linija pravila na trenutnoj stranici

CTRL+SHIFT+R

Vrh stranice

Dodavanje stavki na stranicu

Željena radnja

Pritisnite

Umetanje dokumenta ili datoteke na trenutnu stranicu

ALT+N, F

Umetanje dokumenta ili datoteke kao otiska na trenutnu stranicu

ALT+N, O

Prikazivanje otisaka, odnosno njihovo sakrivanje na trenutnoj stranici (kada OneNote radi u režimu visokog kontrasta)

ALT+SHIFT+P

Umetanje slike iz datoteke

ALT+N, P

Umetanje slike iz skenera ili fotoaparata

ALT+N, S

Umetanje isečka s ekrana

Napomena: Ikona programa OneNote mora biti aktivna u sistemskoj traci poslova koja se nalazi sasvim desno na traci zadataka operativnog sistema Windows.

Taster sa Windows logotipom +S (ako koristite OneNote 2013 sa najnovijim ispravkama, pritisnite taster sa Windows logotipom +SHIFT+S)

Umetanje trenutnog datuma

ALT+SHIFT+D

Umetanje trenutnog datuma i vremena

ALT+SHIFT+F

Umetanje trenutnog vremena

ALT+SHIFT+T

Umetanje preloma reda

SHIFT+ENTER

Pokretanje matematičke jednačine ili konvertovanje izabranog teksta u matematičku jednačinu

ALT+=

Umetanje simbola evra (€)

CTRL+ALT+E

Kreiranje tabele dodavanjem druge kolone u već otkucani tekst

TAB

Kreiranje druge kolone u tabeli sa jednim redom

TAB

Kreiranje drugog reda na kraju ćelije kada je u zadnjoj ćeliji tabele

Napomena: Pritisnite taster ENTER po drugi put da biste završili tabelu.

ENTER

Kreiranje reda ispod trenutnog reda u tabeli

CTRL+ENTER

Kreiranje drugog paragrafa u istoj ćeliji u tabeli

ALT+ENTER

Kreiranje kolone sa desne strane trenutne kolone u tabeli

CTRL+ALT+R

Kreiranje reda iznad trenutnog reda u tabeli (kada je kursor na početku bilo kog reda)

ENTER

Brisanje trenutnog praznog reda u tabeli (kada je kursor na početku reda)

DEL (dvostruki pritisak)

Vrh stranice

Biranje beležaka i objekata

Željena radnja

Pritisnite

Izbor svih stavki na trenutnoj stranici

Napomena: Više puta pritisnite kombinaciju tastera CTRL+A da biste povećali opseg selekcije.

CTRL+A

Proširivanje selekcije do kraja reda

SHIFT+END

Izbor celog reda (kada je kursor na početku reda)

SHIFT+STRELICA NADOLE

Prelazak na naslov stranice i izbor stranice

CTRL+SHIFT+T

Otkazivanje izabranog prikaza strukture ili stranice

ESC

Premeštanje nagore trenutnog pasusa ili nekoliko izabranih pasusa

ALT+SHIFT+STRELICA NAGORE

Premeštanje naniže trenutnog pasusa ili nekoliko izabranih pasusa

ALT+SHIFT+STRELICA NADOLE

Premeštanje nalevo trenutnog pasusa ili nekoliko izabranih pasusa (smanjivanje uvlačenja pasusa)

ALT+SHIFT+STRELICA NALEVO

Premeštanje nadesno trenutnog pasusa ili nekoliko izabranih pasusa (povećanje uvlačenja pasusa)

ALT+SHIFT+STRELICA NADESNO

Izbor trenutnog pasusa i njegovih potpasusa

CTRL+SHIFT+CRTICA

Brisanje izabrane beleške ili objekta

DELETE

Premeštanje na početak reda

HOME

Premeštanje na kraj reda

END

Pomeranje za jedan znak nalevo

STRELICA NALEVO

Pomeranje za jedan znak nadesno

STRELICA NADESNO

Povratak na poslednju posećenu stranicu

ALT+STRELICA NALEVO

Prelazak na sledeću posećenu stranicu

ALT+STRELICA NADESNO

Pokretanje reprodukcije izabranog audio ili video zapisa

CTRL+ALT+P ili CTRL+ALT+S

Premotavanje trenutnog audio ili video zapisa za nekoliko sekundi

CTRL+ALT+Y

Premotavanje unapred trenutnog audio ili video zapisa za nekoliko sekundi

CTRL+ALT+U

Vrh stranice

Označavanje beležaka

Željena radnja

Pritisnite

Primenjivanje, obeležavanje ili brisanje oznake „Zaduženja“

CTRL+1

Primenjivanje ili brisanje oznake „Važno“

CTRL+2

Primenjivanje ili brisanje oznake „Pitanje“

CTRL+3

Primenjivanje ili brisanje oznake „Zapamti za kasnije“

CTRL+4

Primenjivanje ili brisanje oznake „Definicija“

CTRL+5

Primenjivanje ili brisanje prilagođene oznake

CTRL+6

Primenjivanje ili brisanje prilagođene oznake

CTRL+7

Primenjivanje ili brisanje prilagođene oznake

CTRL+8

Primenjivanje ili brisanje prilagođene oznake

CTRL+9

Uklanjanje svih oznaka sa izabranih beležaka

CTRL+0

Korišćenje prikaza strukture

Željena radnja

Pritisnite

Prikazivanje strukture do nivoa 1

ALT+SHIFT+1

Razvijanje strukture do nivoa 2

ALT+SHIFT+2

Razvijanje strukture do nivoa 3

ALT+SHIFT+3

Razvijanje strukture do nivoa 4

ALT+SHIFT+4

Razvijanje strukture do nivoa 5

ALT+SHIFT+5

Razvijanje strukture do nivoa 6

ALT+SHIFT+6

Razvijanje strukture do nivoa 7

ALT+SHIFT+7

Razvijanje strukture do nivoa 8

ALT+SHIFT+8

Razvijanje strukture do nivoa 9

ALT+SHIFT+9

Razvijanje svih nivoa strukture

ALT+SHIFT+0

Povećavanje uvlačenja za jedan nivo

TAB

Smanjivanje uvlačenja za jedan nivo

SHIFT+TAB

Proširivanje skupljenog prikaza strukture

ALT+SHIFT+ZNAK PLUS

Skupljanje proširenog prikaza strukture

ALT+SHIFT+ZNAK MINUS

Vrh stranice

Određivanje jezičkih postavki

Napomena: Da biste promenili pravac pisanja beležaka, prvo morate u alatki Željene postavke jezika u sistemu Microsoft Office omogućiti jezike koji se pišu zdesna nalevo.

Željena radnja

Pritisnite

Postavljanje smera pisanja sleva nadesno

CTRL+LEVI TASTER SHIFT

Postavljanje smera pisanja zdesna nalevo

CTRL+DESNI TASTER SHIFT

Povećavanje uvlačenja teksta za jedan nivo za tekst koji je napisan zdesna nalevo

TAB

Smanjivanje uvlačenja teksta za jedan nivo za tekst koji je napisan zdesna nalevo

SHIFT+TAB

Organizovanje i upravljanje beležnicom

Rad sa stranicama i uzgrednim beleškama

Željena radnja

Pritisnite

Omogućavanje ili onemogućavanje prikaza cele stranice

F11

Otvaranje novog prozora u programu OneNote

CTRL+M

Otvaranje malog prozora programa OneNote za kreiranje uzgredne beleške

CTRL+SHIFT+M

Razvijanje ili skupljanje kartica grupe stranica

CTRL+SHIFT+*

Štampanje trenutne stranice

CTRL+P

Dodavanje nove stranice na kraj izabranog odeljka

CTRL+N

Povećavanje širine trake kartica stranice

CTRL+SHIFT+[

Smanjivanje širine trake kartica stranice

CTRL+SHIFT+]

Kreiranje nove stranice ispod trenutne kartice stranice na istom nivou

CTRL+ALT+N

Smanjivanje nivoa uvlačenja trenutne oznake kartice stranice

CTRL+ALT+[

Povećanje nivoa uvlačenja trenutne oznake kartice stranice

CTRL+ALT+]

Kreiranje nove podstranice ispod trenutne stranice

CTRL+SHIFT+ALT+N

Biranje svih stavki

Napomena: Više puta pritisnite kombinaciju tastera CTRL+A da biste povećali opseg selekcije

CTRL+A

Izbor trenutne stranice

CTRL+SHIFT+A
Ako je izabrana stranica deo grupe, pritisnite tastere CTRL+A da biste izabrali sve stranice u grupi.

Premeštanje izabrane kartice stranice nagore

ALT+SHIFT+STRELICA NAGORE

Premeštanje izabrane kartice stranice nadole

ALT+SHIFT+STRELICA NADOLE

Premeštanje mesta umetanja u naslov stranice

CTRL+SHIFT+T

Prelazak na prvu stranicu u trenutno vidljivoj grupi kartica stranica

ALT+PAGE UP

Prelazak na poslednju stranicu u trenutno vidljivoj grupi kartica

ALT+PAGE DOWN

Pomeranje trenutne stranice nagore

PAGE UP

Pomeranje trenutne stranice nadole

PAGE DOWN

Pomeranje na vrh trenutne stranice

CTRL+HOME

Pomeranje na dno trenutne stranice

CTRL+END

Prelazak na sledeći pasus

CTRL+STRELICA NADOLE

Prelazak na prethodni pasus

CTRL+STRELICA NAGORE

Prelazak na sledeći kontejner za beleške

ALT+STRELICA NADOLE

Prelazak na početak reda

HOME

Prelazak na kraj reda

END

Pomeranje za jedan znak nalevo

STRELICA NALEVO

Pomeranje za jedan znak nadesno

STRELICA NADESNO

Povratak na poslednju posećenu stranicu

ALT+STRELICA NALEVO

Prelazak na sledeću posećenu stranicu

ALT+STRELICA NADESNO

Povećavanje

ALT+CTRL+ZNAK PLUS (na numeričkoj tastaturi) ili ALT+CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Smanjivanje

ALT+CTRL+ZNAK MINUS (na numeričkoj tastaturi) ili ALT+CTRL+SHIFT+CRTICA

Čuvanje promena

Napomena: Kada je OneNote pokrenut, beleške će biti automatski sačuvane svaki put kada ih promenite. Nije neophodno da ručno čuvate beleške.

CTRL+S

Vrh stranice

Rad sa beležnicama i odeljcima

Željena radnja

Pritisnite

Otvorite OneNote.

Windows+SHIFT+N

Otvaranje beležnice

CTRL+O

Alatka za slanje u OneNote

Windows+N

Kreiranje novog odeljka

CTRL+T

Otvaranje odeljka

CTRL+ALT+SHIFT+O

Prelazak na sledeći odeljak

CTRL+TAB

Prelazak na prethodni odeljak

CTRL+SHIFT+TAB

Prelazak na sledeću stranicu u odeljku

CTRL+PAGE DOWN

Prelazak na prethodnu stranicu u odeljku

CTRL+PAGE UP

Prelazak na prvu stranicu u odeljku

ALT+HOME

Prelazak na poslednju stranicu u odeljku

ALT+END

Prelazak na prvu stranicu u trenutno vidljivoj grupi kartica stranica

ALT+PAGE UP

Prelazak na poslednju stranicu u trenutno vidljivoj grupi kartica stranice

ALT+PAGE DOWN

Premeštanje ili kopiranje trenutne stranice

CTRL+ALT+M

Postavljanje fokusa na trenutnu karticu stranice

CTRL+ALT+G

Izbor trenutne kartice stranice

CTRL+SHFT+A

Postavljanje fokusa na trenutnu karticu odeljka

CTRL+SHIFT+G

Premeštanje trenutnog odeljka

CTRL+SHIFT+G, pa SHIFT+F10, M

Prebacivanje na drugu beležnicu na traci za navigaciju

CTRL+G, zatim pritisnite tastere sa STRELICOM NADOLE ili STRELICOM NAGORE da biste izabrali drugu beležnicu, a zatim pritisnite taster ENTER

Vrh stranice

Pretraživanje beležaka

Željena radnja

Pritisnite

Premeštanje mesta umetanja u polje Pretraga radi pretraživanja svih beležnica

CTRL+E

Prilikom pretraživanja svih beležnica, pregledajte sledeći rezultat

STRELICA NADOLE

Prilikom pretraživanja svih beležnica, pređite na izabrani rezultat i odbacite pretragu

ENTER

Promena opsega pretrage

CTRL+E, TAB, RAZMAK

Otvaranje okna sa rezultatima pretrage

ALT+O posle pretraživanja

Pretraživanje samo trenutne stranice

Napomena: Uvek možete da se prebacujete između pretraživanja na svim mestima i pretraživanja samo trenutne stranice pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+E ili CTRL+F.

CTRL+F

Prelazak na sledeći rezultat tokom pretraživanja trenutne stranice

taster ENTER ili taster F3

Premeštanje na prethodni rezultat tokom pretraživanja trenutne stranice

SHFT+F3

Odbacivanje pretrage i vraćanje na stranicu

ESC

Vrh stranice

Deljenje beležaka

Deljenje beležaka sa drugima

Željena radnja

Pritisnite

Slanje izabrane stranice u e-poruci

CTRL+SHIFT+E

Deljenje beležaka sa drugim programima

Željena radnja

Pritisnite

Slanje izabrane stranice u e-poruci

CTRL+SHIFT+E

Kreiranje zadatka sa oznakom Danas u programu Outlook na osnovu trenutno izabrane beleške

CTRL+SHIFT+1

Kreiranje zadatka sa oznakom Sutra u programu Outlook na osnovu trenutno izabrane beleške

CTRL+SHIFT+2

Kreiranje zadatka sa oznakom Ove sedmice u programu Outlook na osnovu trenutno izabrane beleške

CTRL+SHIFT+3

Kreiranje zadatka sa oznakom Sledeće sedmice u programu Outlook na osnovu trenutno izabrane beleške

CTRL+SHIFT+4

Kreiranje zadatka sa oznakom Bez datuma u programu Outlook na osnovu trenutno izabrane beleške

CTRL+SHIFT+5

Otvaranje izabranog Outlook zadatka

CTRL+SHIFT+K

Označavanje izabranog Outlook zadatka kao dovršenog

CTRL+SHIFT+9

Brisanje izabranog Outlook zadatka

CTRL+SHIFT+0

Sinhronizovanje promena u trenutnoj deljenoj beležnici

SHIFT+F9

Sinhronizovanje promena u svim deljenim beležnicama

F9

Označavanje trenutne stranice kao nepročitane

CTRL+Q

Zaštita beležaka

Zaštita odeljaka lozinkom

Željena radnja

Pritisnite

Zaključavanje svih odeljaka zaštićenih lozinkom

CTRL+ALT+L

Vrh stranice

U ovom članku pomoći opisane su tasterske prečice za uobičajene zadatke u programu Microsoft OneNote 2010. Te tasterske prečice odnose se na američki raspored tastera na tastaturi. Tasteri u drugim rasporedima tastera na tastaturi možda neće tačno odgovarati tasterima na američkoj tastaturi.

Kod tasterskih prečica kod kojih je potrebno da istovremeno pritisnete dva ili više tastera, tasteri su razdvojeni znakom plus (+). Kod tasterskih prečica kod kojih treba da pritisnete niz tastera, tasteri su razdvojeni zarezom ( , ). 

Napomena: Možda ne vidite najnoviju verziju ovog članka. Ako na statusnoj traci pri dnu ovog prozora piše Van mreže, povežite računar sa internetom, kliknite na dugme Van mreže u prikazivaču za pomoć, a zatim izaberite stavku Prikaži sadržaj sa sajta Office.com u priručnom meniju. Umesto toga posetite sajt Office.com i potražite stranicu „Pomoć i uputstva za Microsoft OneNote 2010“ da biste dobili najnoviju dokumentaciju.

U ovoj temi

Pravljenje i oblikovanje beležaka

Kucanje i uređivanje beležaka

Željena radnja

Pritisnite

Otvaranje novog prozora u programu OneNote

CTRL+M

Otvaranje malog prozora programa OneNote za kreiranje uzgredne beleške

CTRL+SHIFT+M

Usidravanje OneNote prozora

CTRL+ALT+D

Opozivanje poslednje radnje

CTRL+Z

Ponavljanje poslednje radnje

CTRL+Y

Izbor svih stavki na trenutnoj stranici

Napomena: Više puta pritisnite kombinaciju tastera CTRL+A da biste povećali opseg selekcije.

CTRL+A

Isecanje izabranog teksta ili stavke

CTRL+X

Kopiranje izabranog teksta ili stavke u ostavu

CTRL+C

Lepljenje sadržaja ostave

CTRL+V

Premeštanje na početak reda

HOME

Premeštanje na kraj reda

END

Pomeranje za jedan znak nalevo

STRELICA NALEVO

Pomeranje za jedan znak nadesno

STRELICA NADESNO

Pomeranje za jednu reč nalevo

CTRL+STRELICA NALEVO

Pomeranje za jednu reč nadesno

CTRL+STRELICA NADESNO

Brisanje jednog znaka nalevo

BACKSPACE

Brisanje jednog znaka nadesno

DELETE

Brisanje jedne reči nalevo

CTRL+BACKSPACE

Brisanje jedne reči nadesno

CTRL+DELETE

Umetanje preloma reda bez počinjanja novog pasusa

SHIFT+ENTER

Provera pravopisa

F7

Otvaranje rečnika sinonima za trenutno izabranu reč

SHIFT+F7

Prikazivanje kontekstualnog menija za svaku belešku, karticu ili neki drugi objekat koji trenutno ima fokus

SHIFT+F10

Izvršavanje radnje koja je predložena na informativnoj traci ako se pojavljuje na vrhu stranice

CTRL+SHIFT+W

Oblikovanje beležaka

Željena radnja

Pritisnite

Isticanje izabranog teksta žutom bojom.

CTRL+SHIFT+H
ili CTRL+ALT+H

Umetanje hiperveze

CTRL+K

Kopiranje oblikovanja izabranog teksta (četkica za oblikovanje).

CTRL+SHIFT+C

Lepljenje oblikovanja na izabrani tekst (četkica za oblikovanje)

CTRL+SHIFT+V

Otvaranje hiperveze.

Napomena: Kursor mora da se postavi bilo gde unutar oblikovanog teksta hiperveze.

ENTER

Primena ili uklanjanje podebljavanja izabranog teksta

CTRL+B

Primena ili uklanjanje kurziva na izabranom tekstu.

CTRL+I

Primena ili uklanjanje podvlačenja izabranog teksta.

CTRL+U

Precrtavanje izabranog teksta ili uklanjanje precrtavanja iz njega

CTRL+CRTICA

Primena eksponentnog teksta na izabrani tekst ili uklanjanje eksponentnog teksta iz njega

CTRL+SHIFT+=

Primena ili uklanjanje indeksnog teksta iz izabranog teksta

CTRL+=

Primena ili uklanjanje liste sa znakovima za nabrajanje iz izabranog pasusa

CTRL+TAČKA

Primena ili uklanjanje oblikovanja numerisane liste iz izabranog pasusa

CTRL+KOSA CRTA

Primena stila naslova 1 na trenutnu belešku

CTRL+ALT+1

Primena stila naslova 2 na trenutnu belešku

CTRL+ALT+2

Primena stila naslova 3 na trenutnu belešku

CTRL+ALT+3

Primena stila naslova 4 na trenutnu belešku

CTRL+ALT+4

Primena stila naslova 5 na trenutnu belešku

CTRL+ALT+5

Primena stila naslova 6 na trenutnu belešku

CTRL+ALT+6

Primena normalnog stila na trenutnu belešku

CTRL+SHIFT+N

Uvlačenje pasusa sa leve strane

ALT+SHIFT+STRELICA NADESNO

Uklanjanje uvlačenja pasusa sa leve strane

ALT+SHIFT+STRELICA NALEVO

Desno poravnavanje izabranog pasusa

CTRL+R

Levo poravnavanje izabranog pasusa

CTRL+L

Povećavanje veličine fonta izabranog teksta

CTRL+SHIFT+>

Smanjivanje veličine fonta izabranog teksta

CTRL+SHIFT+<

Brisanje kompletnog oblikovanja sa izabranog teksta

CTRL+SHIFT+N

Prikazivanje ili skrivanje linija pravila na trenutnoj stranici

CTRL+SHIFT+R

Dodavanje stavki na stranicu

Željena radnja

Pritisnite

Umetanje dokumenta ili datoteke na trenutnu stranicu

ALT+N, F

Umetanje dokumenta ili datoteke kao otiska na trenutnu stranicu

ALT+N, O

Prikazivanje otisaka, odnosno njihovo sakrivanje na trenutnoj stranici (kada OneNote radi u režimu visokog kontrasta)

ALT+SHIFT+P

Umetanje slike iz datoteke

ALT+N, P

Umetanje slike iz skenera ili fotoaparata

ALT+N, S

Umetanje isečka s ekrana

Napomena: Ikona programa OneNote mora biti aktivna u sistemskoj traci poslova koja se nalazi sasvim desno na traci zadataka operativnog sistema Windows.

Taster sa Windows logotipom+S

Umetanje trenutnog datuma

ALT+SHIFT+D

Umetanje trenutnog datuma i vremena

ALT+SHIFT+F

Umetanje trenutnog vremena

ALT+SHIFT+T

Umetanje preloma reda

SHIFT+ENTER

Pokretanje matematičke jednačine ili konvertovanje izabranog teksta u matematičku jednačinu

ALT+=

Kreiranje tabele dodavanjem druge kolone u već otkucani tekst

TAB

Kreiranje druge kolone u tabeli sa jednim redom

TAB

Kreiranje drugog reda na kraju ćelije kada je u zadnjoj ćeliji tabele

Napomena: Pritisnite taster ENTER po drugi put da biste završili tabelu.

ENTER

Kreiranje reda ispod trenutnog reda u tabeli

CTRL+ENTER

Kreiranje drugog paragrafa u istoj ćeliji u tabeli

ALT+ENTER

Kreiranje kolone sa desne strane trenutne kolone u tabeli

CTRL+ALT+R

Kreiranje kolone sa leve strane trenutne kolone u tabeli

CTRL+ALT+E

Kreiranje reda iznad trenutnog reda u tabeli (kada je kursor na početku bilo kog reda)

ENTER

Brisanje trenutnog praznog reda u tabeli (kada je kursor na početku reda)

DEL (dvostruki pritisak)

Biranje beležaka i objekata

Željena radnja

Pritisnite

Izbor svih stavki na trenutnoj stranici

Napomena: Više puta pritisnite kombinaciju tastera CTRL+A da biste povećali opseg selekcije.

CTRL+A

Proširivanje selekcije do kraja reda

SHIFT+END

Izbor celog reda (kada je kursor na početku reda)

SHIFT+STRELICA NADOLE

Prelazak na naslov stranice i izbor stranice

CTRL+SHIFT+T

Otkazivanje izabranog prikaza strukture ili stranice

ESC

Premeštanje nagore trenutnog pasusa ili nekoliko izabranih pasusa

ALT+SHIFT+STRELICA NAGORE

Premeštanje naniže trenutnog pasusa ili nekoliko izabranih pasusa

ALT+SHIFT+STRELICA NADOLE

Premeštanje nalevo trenutnog pasusa ili nekoliko izabranih pasusa (smanjivanje uvlačenja pasusa)

ALT+SHIFT+STRELICA NALEVO

Premeštanje nadesno trenutnog pasusa ili nekoliko izabranih pasusa (povećanje uvlačenja pasusa)

ALT+SHIFT+STRELICA NADESNO

Izbor trenutnog pasusa i njegovih potpasusa

CTRL+SHIFT+CRTICA

Brisanje izabrane beleške ili objekta

DELETE

Premeštanje na početak reda

HOME

Premeštanje na kraj reda

END

Pomeranje za jedan znak nalevo

STRELICA NALEVO

Pomeranje za jedan znak nadesno

STRELICA NADESNO

Povratak na poslednju posećenu stranicu

ALT+STRELICA NALEVO

Prelazak na sledeću posećenu stranicu

ALT+STRELICA NADESNO

Pokretanje reprodukcije izabranog audio ili video zapisa

CTRL+ALT+P

Pokretanje reprodukcije izabranog audio ili video zapisa

CTRL+ALT+S

Premotavanje trenutnog audio ili video zapisa za nekoliko sekundi

CTRL+ALT+Y

Premotavanje unapred trenutnog audio ili video zapisa za nekoliko sekundi

CTRL+ALT+U

Označavanje beležaka

Željena radnja

Pritisnite

Primenjivanje, obeležavanje ili brisanje oznake „Zaduženja“

CTRL+1

Primenjivanje ili brisanje oznake „Važno“

CTRL+2

Primenjivanje ili brisanje oznake „Pitanje“

CTRL+3

Primenjivanje ili brisanje oznake „Zapamti za kasnije“

CTRL+4

Primenjivanje ili brisanje oznake „Definicija“

CTRL+5

Primenjivanje ili brisanje prilagođene oznake

CTRL+6

Primenjivanje ili brisanje prilagođene oznake

CTRL+7

Primenjivanje ili brisanje prilagođene oznake

CTRL+8

Primenjivanje ili brisanje prilagođene oznake

CTRL+9

Uklanjanje svih oznaka sa izabranih beležaka

CTRL+0

Korišćenje prikaza strukture

Željena radnja

Pritisnite

Prikazivanje strukture do nivoa 1

ALT+SHIFT+1

Razvijanje strukture do nivoa 2

ALT+SHIFT+2

Razvijanje strukture do nivoa 3

ALT+SHIFT+3

Razvijanje strukture do nivoa 4

ALT+SHIFT+4

Razvijanje strukture do nivoa 5

ALT+SHIFT+5

Razvijanje strukture do nivoa 6

ALT+SHIFT+6

Razvijanje strukture do nivoa 7

ALT+SHIFT+7

Razvijanje strukture do nivoa 8

ALT+SHIFT+8

Razvijanje strukture do nivoa 9

ALT+SHIFT+9

Razvijanje svih nivoa strukture

ALT+SHIFT+0

Povećavanje uvlačenja za jedan nivo

TAB

Smanjivanje uvlačenja za jedan nivo

SHIFT+TAB

Proširivanje skupljenog prikaza strukture

ALT+SHIFT+ZNAK PLUS

Skupljanje proširenog prikaza strukture

ALT+SHIFT+ZNAK MINUS

Određivanje jezičkih postavki

Napomena: Da biste promenili pravac pisanja beležaka, prvo morate da omogućite jezike koji se pišu zdesna nalevo u alatki Željene postavke jezika u sistemu Microsoft Office 2010.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Postavljanje smera pisanja sleva nadesno

CTRL+LEVI TASTER SHIFT

Postavljanje smera pisanja zdesna nalevo

CTRL+DESNI TASTER SHIFT

Povećavanje uvlačenja teksta za jedan nivo za tekst koji je napisan zdesna nalevo

TAB

Smanjivanje uvlačenja teksta za jedan nivo za tekst koji je napisan zdesna nalevo

SHIFT+TAB

Vrh stranice

Organizovanje i upravljanje beležnicom

Rad sa stranicama i uzgrednim beleškama

Željena radnja

Pritisnite

Omogućavanje ili onemogućavanje prikaza cele stranice

F11

Otvaranje novog prozora u programu OneNote

CTRL+M

Otvaranje malog prozora programa OneNote za kreiranje uzgredne beleške

CTRL+SHIFT+M

Razvijanje ili skupljanje kartica grupe stranica

CTRL+SHIFT+*

Štampanje trenutne stranice

CTRL+P

Dodavanje nove stranice na kraj izabranog odeljka

CTRL+N

Povećavanje širine trake kartica stranice

CTRL+SHIFT+[

Smanjivanje širine trake kartica stranice

CTRL+SHIFT+]

Kreiranje nove stranice ispod trenutne kartice stranice na istom nivou

CTRL+ALT+N

Smanjivanje nivoa uvlačenja trenutne oznake kartice stranice

CTRL+ALT+[

Povećanje nivoa uvlačenja trenutne oznake kartice stranice

CTRL+ALT+]

Kreiranje nove podstranice ispod trenutne stranice

CTRL+SHIFT+ALT+N

Biranje svih stavki

Više puta pritisnite kombinaciju tastera CTRL+A da biste povećali opseg selekcije

CTRL+A

Izbor trenutne stranice

CTRL+SHIFT+A
Ako je izabrana stranica deo grupe, pritisnite tastere CTRL+A da biste izabrali sve stranice u grupi.

Premeštanje izabrane kartice stranice nagore

ALT+SHIFT+STRELICA NAGORE

Premeštanje izabrane kartice stranice nadole

ALT+SHIFT+STRELICA NADOLE

Premeštanje mesta umetanja u naslov stranice

CTRL+SHIFT+T

Prelazak na prvu stranicu u trenutno vidljivoj grupi kartica stranica

ALT+PAGE UP

Prelazak na poslednju stranicu u trenutno vidljivoj grupi kartica

ALT+PAGE DOWN

Pomeranje trenutne stranice nagore

PAGE UP

Pomeranje trenutne stranice nadole

PAGE DOWN

Pomeranje na vrh trenutne stranice

CTRL+HOME

Pomeranje na dno trenutne stranice

CTRL+END

Prelazak na sledeći pasus

CTRL+STRELICA NADOLE

Prelazak na prethodni pasus

CTRL+STRELICA NAGORE

Premeštanje mesta umetanja nagore na trenutnoj stranici ili razvijanje stranice nagore

CTRL+ALT+STRELICA NAGORE

Premeštanje mesta umetanja nadole na trenutnoj stranici ili razvijanje stranice nadole

CTRL+ALT+STRELICA NADOLE

Premeštanje mesta umetanja nalevo na trenutnoj stranici ili razvijanje stranice nalevo

CTRL+ALT+STRELICA NALEVO

Premeštanje mesta umetanja nadesno na trenutnoj stranici ili razvijanje stranice nadesno

CTRL+ALT+STRELICA NADESNO

Prelazak na sledeći kontejner za beleške

ALT+STRELICA NADOLE

Prelazak na početak reda

HOME

Prelazak na kraj reda

END

Pomeranje za jedan znak nalevo

STRELICA NALEVO

Pomeranje za jedan znak nadesno

STRELICA NADESNO

Povratak na poslednju posećenu stranicu

ALT+STRELICA NALEVO

Prelazak na sledeću posećenu stranicu

ALT+STRELICA NADESNO

Povećavanje

ALT+CTRL+ZNAK PLUS (na numeričkoj tastaturi)
–ILI–
ALT+CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Smanjivanje

ALT+CTRL+ZNAK MINUS (na numeričkoj tastaturi)
–ILI–
ALT+CTRL+SHIFT+CRTICA

Čuvanje promena

Kada je OneNote pokrenut, beleške će biti automatski sačuvane svaki put kada ih promenite. Nije neophodno da ručno čuvate beleške.

CTRL+S

Rad sa beležnicama i odeljcima

Željena radnja

Pritisnite

Kreiranje novog odeljka

CTRL+T

Otvaranje beležnice

CTRL+O

Otvaranje odeljka

CTRL+ALT+SHIFT+O

Prelazak na sledeći odeljak

CTRL+TAB

Prelazak na prethodni odeljak

CTRL+SHIFT+TAB

Prelazak na sledeću stranicu u odeljku

CTRL+PAGE DOWN

Prelazak na prethodnu stranicu u odeljku

CTRL+PAGE UP

Prelazak na prvu stranicu u odeljku

ALT+HOME

Prelazak na poslednju stranicu u odeljku

ALT+END

Prelazak na prvu stranicu u trenutno vidljivoj grupi kartica stranica

ALT+PAGE UP

Prelazak na poslednju stranicu u trenutno vidljivoj grupi kartica stranice

ALT+PAGE DOWN

Premeštanje ili kopiranje trenutne stranice

CTRL+ALT+M

Postavljanje fokusa na trenutnu karticu stranice

CTRL+ALT+G

Izbor trenutne kartice stranice

CTRL+SHFT+A

Postavljanje fokusa na trenutnu karticu odeljka

CTRL+SHIFT+G

Premeštanje trenutnog odeljka

CTRL+SHIFT+G, SHIFT+F10, M

Prebacivanje na drugu beležnicu na traci za navigaciju

CTRL+G, zatim pritisnite tastere STRELICA NADOLE I STRELICA NAGORE da biste izabrali drugu beležnicu, a zatim pritisnite taster ENTER

Pretraživanje beležaka

Željena radnja

Pritisnite

Premeštanje mesta umetanja u polje Pretraga radi pretraživanja svih beležnica

CTRL+E

Prilikom pretraživanja svih beležnica, pregledajte sledeći rezultat

STRELICA NADOLE

Prilikom pretraživanja svih beležnica, pređite na izabrani rezultat i odbacite pretragu

ENTER

Promena opsega pretrage

CTRL+E, TAB, RAZMAK

Otvaranje okna sa rezultatima pretrage

ALT+O posle pretraživanja

Pretraživanje samo trenutne stranice

Napomena: Uvek možete da se prebacujete između pretraživanja na svim mestima i pretraživanja samo trenutne stranice pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+E ili CTRL+F.

CTRL+F

Prelazak na sledeći rezultat tokom pretraživanja trenutne stranice

taster ENTER ili taster F3

Premeštanje na prethodni rezultat tokom pretraživanja trenutne stranice

SHFT+F3

Odbacivanje pretrage i vraćanje na stranicu

ESC

Vrh stranice

Deljenje beležaka

Deljenje beležaka sa drugima

Željena radnja

Pritisnite

Slanje izabrane stranice u e-poruci

CTRL+SHIFT+E

Deljenje beležaka sa drugim programima

Željena radnja

Pritisnite

Slanje izabrane stranice u e-poruci

CTRL+SHIFT+E

Kreiranje zadatka sa oznakom Danas u programu Outlook na osnovu trenutno izabrane beleške

CTRL+SHIFT+1

Kreiranje zadatka sa oznakom Sutra u programu Outlook na osnovu trenutno izabrane beleške

CTRL+SHIFT+2

Kreiranje zadatka sa oznakom Ove sedmice u programu Outlook na osnovu trenutno izabrane beleške

CTRL+SHIFT+3

Kreiranje zadatka sa oznakom Sledeće sedmice u programu Outlook na osnovu trenutno izabrane beleške

CTRL+SHIFT+4

Kreiranje zadatka sa oznakom Bez datuma u programu Outlook na osnovu trenutno izabrane beleške

CTRL+SHIFT+5

Otvaranje izabranog Outlook zadatka

CTRL+SHIFT+K

Označavanje izabranog Outlook zadatka kao dovršenog

CTRL+SHIFT+9

Brisanje izabranog Outlook zadatka

CTRL+SHIFT+0

Sinhronizovanje promena u trenutnoj deljenoj beležnici

SHIFT+F9

Sinhronizovanje promena u svim deljenim beležnicama

F9

Označavanje trenutne stranice kao nepročitane

CTRL+Q

Vrh stranice

Zaštita beležaka

Zaštita odeljaka lozinkom

Željena radnja

Pritisnite

Zaključavanje svih odeljaka zaštićenih lozinkom

CTRL+ALT+L

Vrh stranice

U ovoj temi pomoći opisane su tasterske prečice za uobičajene zadatke u programu Microsoft Office OneNote 2007. Te tasterske prečice odnose se na američki raspored tastera na tastaturi. Tasteri u drugim rasporedima tastera na tastaturi možda neće tačno odgovarati tasterima na američkoj tastaturi.

Kod tasterskih prečica kod kojih je potrebno da istovremeno pritisnete dva ili više tastera, tasteri su razdvojeni znakom plus (+). Kod tasterskih prečica kod kojih treba da pritisnete niz tastera, tasteri su razdvojeni zarezom ( , ). 

Savet: Da biste pronašli reč ili frazu u ovoj temi, izaberite stavku Prikaži sve, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+F, otkucajte reč ili frazu, a zatim pritisnite taster ENTER.

Pomoć na mreži

Tasterske prečice za korišćenje prozora za pomoć

Prozor za pomoć omogućava pristup celokupnom sadržaju pomoći za Office. U njemu se prikazuju teme i ostali sadržaj pomoći.

U prozoru za pomoć

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje prozora za pomoć

F1

Zatvaranje prozora za pomoć

ALT+F4

Prebacivanje između prozora za pomoć i aktivnog programa.

ALT+TAB

Povratak na matičnu stranicu „Pomoć za OneNote“.

ALT+HOME

Izbor sledeće stavke u prozoru za pomoć

TAB

Izbor prethodne stavke u prozoru za pomoć

SHIFT+TAB

Izvršavanje radnje za izabranu stavku

ENTER

Izbor sledeće ili prethodne stavke, redom, u odeljku prozora pomoći Pregled pomoći za OneNote.

TAB ili SHIFT+TAB

Razvijanje ili skupljanje izabrane stavke u odeljku prozora pomoći Pregled pomoći za OneNote.

ENTER

Izbor sledećeg skrivenog teksta ili hiperveze, uključujući stavke Prikaži sve ili Sakrij sve na vrhu teme

TAB

Izbor prethodnog skrivenog teksta ili hiperveze.

SHIFT+TAB

Izvršavanje radnje za izabranu stavku Prikaži sve, Sakrij sve, skriveni tekst ili hipervezu.

ENTER

Premeštanje na prethodnu temu pomoći (dugme Nazad).

ALT+STRELICA NALEVO ili BACKSPACE

Premeštanje na sledeću temu pomoći (dugme Napred).

ALT+STRELICA NADESNO

Pomeranje nagore ili nadole u malim koracima u trenutno prikazanoj temi pomoći

STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE

Pomeranje nagore ili nadole, redom, u velikim koracima u trenutno prikazanoj temi pomoći.

PAGE UP ili PAGE DOWN

Promena toga da li se prozor za pomoć prikazuje povezan (naporedan) sa aktivnim programom ili odvojen od njega (nenaporedan).

ALT+U

Prikaz menija sa komandama za prozor za pomoć. Ovo zahteva da prozor za pomoć ima aktivan fokus (kliknite u prozor za pomoć)

SHIFT+F10

Zaustavljanje poslednje radnje (dugme Zaustavi)

ESC

Osvežavanje prozora (dugme Osveži).

F5

Štampanje trenutne teme pomoći.

Ako se kursor ne nalazi u tekućoj temi pomoći, pritisnite taster F6, a zatim kombinaciju tastera CTRL+P.

CTRL+P

Promena stanja veze

F6, a zatim pritisnite STRELICU NADOLE

Otkucajte tekst za pretragu u polju Otkucajte reči za pretraživanje.

F6, a zatim pritisnite STRELICU NADOLE

Prebacivanje između oblasti u prozoru za pomoć; na primer, prebacivanje između trake sa alatkama, polja Otkucajte reči za pretraživanje i liste Pretraga.

F6

Izbor sledeće odnosno prethodne stavke u sadržaju prikazanom u obliku stabla

STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE

Razvijanje ili skupljanje, redom, izabrane stavke u sadržaju prikazanom u obliku stabla.

STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO

Osnove sistema Microsoft Office

Prikaz i upotreba prozora

Željena radnja

Pritisnite

Prebacivanje u sledeći prozor

ALT+TAB

Prebacivanje u prethodni prozor

ALT+SHIFT+TAB

Zatvaranje aktivnog prozora

CTRL+W ili CTRL+F4

Premeštanje na okno zadataka iz drugog okna u prozoru programa (smer kretanja kazaljke na satu). Možda ćete morati više puta da pritisnete taster F6.

Ako pritiskanje tastera F6 ne prikaže željeno okno zadatka, pokušajte da pritisnete taster ALT da biste postavili fokus na traku sa menijima, a zatim da pritisnite kombinaciju tastera CTRL+TAB da biste se premestili u okno zadatka.

F6

Premeštanje u okno iz nekog drugog okna u prozoru programa (u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu)

SHIFT+F6

Prebacivanje na sledeći prozor kada je otvoreno više prozora

CTRL+F6

Prebacivanje u prethodni prozor

CTRL+SHIFT+F6

Kada prozor dokumenta nije uvećan, izvršite komandu Veličina (u meniju Kontrola za prozor). Pritiskajte tastere sa strelicama da biste promenili veličinu prozora, a kada završite pritisnite taster ESC.

CTRL+F8

Umanjivanje prozora na ikonu (radi samo u nekim Microsoft Office programima)

CTRL+F9

Uvećanje izabranog prozora ili vraćanje izabranog prozora u prethodno stanje

CTRL+F10

Kopiranje slike ekrana u ostavu

PRINT SCREEN

Kopiranje slike izabranog prozora u ostavu

ALT+PRINT SCREEN

Promena fonta ili njegove veličine

Željena radnja

Pritisnite

Promena fonta

CTRL+SHIFT+F

Menjanje veličine fonta

CTRL+SHIFT+P

Povećavanje fonta izabranog teksta

CTRL+SHIFT+>

Smanjivanje fonta izabranog teksta

CTRL+SHIFT+<

Kretanje kroz tekst ili po ćelijama

Željena radnja

Pritisnite

Pomeranje za jedan znak nalevo.

STRELICA NALEVO

Pomeranje za jedan znak nadesno

STRELICA NADESNO

Premeštanje za jedan red nagore.

STRELICA NAGORE

Premeštanje za jedan red nadole.

STRELICA NADOLE

Pomeranje za jednu reč nalevo

CTRL+STRELICA NALEVO

Pomeranje za jednu reč nadesno

CTRL+STRELICA NADESNO

Premeštanje na kraj reda

END

Premeštanje na početak reda

HOME

Premeštanje na prethodni pasus

CTRL+STRELICA NAGORE

Premeštanje na sledeći pasus

CTRL+STRELICA NADOLE

Premeštanje na kraj okvira za tekst

CTRL+END

Premeštanje na početak okvira za tekst

CTRL+HOME

Ponavljanje poslednje radnje Pronađi

SHIFT+F4

Kretanje kroz tabele i rad u njima

Željena radnja

Pritisnite

Premeštanje na sledeću ćeliju

TAB

Premeštanje na prethodnu ćeliju

SHIFT+TAB

Premeštanje na sledeći red

STRELICA NADOLE

Premeštanje na prethodni red

STRELICA NAGORE

Započinjanje novog pasusa

ENTER

Dodavanje novog reda na dno tabele

TAB na kraju zadnjeg reda

Pristupanje oknima zadataka i rad sa njima

Željena radnja

Pritisnite

Premeštanje na okno zadataka iz drugog okna u prozoru programa. (Možda ćete morati da pritisnete taster F6 više puta.)

Ako pritiskanje tastera F6 ne prikaže željeno okno zadatka, pokušajte da pritisnete taster ALT da biste postavili fokus na traku sa menijima, a zatim da pritisnite kombinaciju tastera CTRL+TAB da biste se premestili u okno zadatka.

F6

Premeštanje na okno zadataka kada su aktivni meni ili traka sa alatkama. (Možda ćete morati da pritisnete kombinaciju tastera CTRL+TAB više puta.)

CTRL+TAB

Izbor sledeće ili prethodne opcije u oknu zadatka kada je ono aktivno

TAB ili SHIFT+TAB

Prikaz celokupnog skupa komandi u meniju okna zadatka

CTRL+STRELICA NADOLE

Premeštanje između stavki izabranog podmenija; premeštanje između određenih opcija u grupi opcija u dijalogu

STRELICA NADOLE ili STRELICA NAGORE

Otvaranje izabranog menija ili izvršavanje radnje dodeljene izabranom dugmetu

RAZMAKNICA ili ENTER

Otvaranje priručnog menija; otvaranje padajućeg menija za izabranu stavku galerije

SHIFT+F10

Izbor prve, to jest poslednje komande na meniju ili podmeniju kada je meni ili podmeni vidljiv

HOME ili END

Pomeranje nagore ili nadole u izabranoj listi galerije

PAGE UP ili PAGE DOWN

Premeštanje na vrh ili dno izabrane liste galerija

CTRL+HOME ili CTRL+END

Otvaranje okna zadataka „Istraživanje“.

ALT+klik

Promena veličine traka sa alatkama, menija i okana zadataka i njihovo premeštanje

 1. Pritisnite taster ALT da biste izabrali traku sa menijima.

 2. Pritiskajte uzastopno kombinaciju tastera CTRL+TAB da biste izabrali željenu traku sa alatkama ili okno zadataka.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  Promena veličine trake sa alatkama

  1. Na traci sa alatkama pritisnite kombinaciju tastera CTRL+RAZMAKNICA da biste prikazali meni Opcije trake sa alatkama.

  2. Kliknite na komandu Veličina, a zatim pritisnite taster ENTER.

  3. Pritiskajte tastere sa strelicama da biste promenili veličinu trake sa alatkama. Pritiskajte kombinaciju tastera CTRL i tasterâ sa strelicama da biste menjali veličinu za po jedan piksel.

  Premeštanje trake sa alatkama

  1. Na traci sa alatkama pritisnite kombinaciju tastera CTRL+RAZMAKNICA da biste prikazali meni Opcije trake sa alatkama.

  2. Kliknite na komandu Premesti, a zatim pritisnite taster ENTER.

  3. Pritiskajte tastere sa strelicama da biste odredili položaj trake sa alatkama. Pritiskajte kombinaciju tastera CTRL i tasterâ sa strelicama da biste menjali veličinu za po jedan piksel. Da biste opozvali usidrenje trake sa alatkama, pritiskajte uzastopno STRELICU NADOLE. Da biste vertikalno usidrili traku sa alatkama sa leve ili desne strane, pritisnite STRELICU NALEVO ili STRELICU NADESNO, redom, kada je traka sa alatkama sa krajnje leve ili desne strane.

  Promena veličine okna zadataka

  1. U oknu zadataka pritisnite kombinaciju tastera CTRL+RAZMAKNICA da biste prikazali meni sa dodatnim komandama.

  2. Pritisnite taster sa STRELICOM NADOLE da biste izabrali komandu Veličina, a zatim pritisnite taster ENTER.

  3. Da biste promenili veličinu okna zadataka pritiskajte tastere sa strelicama. Koristite kombinaciju tastera CTRL i tasterâ sa strelicama da biste menjali veličinu za po jedan piksel.

  Premeštanje okna zadataka

  1. U oknu zadataka pritisnite kombinaciju tastera CTRL+RAZMAKNICA da biste prikazali meni sa dodatnim komandama.

  2. Pritisnite taster sa STRELICOM NADOLE da biste izabrali komandu Premesti, a zatim pritisnite taster ENTER.

  3. Da biste odredili položaj okna zadataka pritiskajte tastere sa strelicama. Koristite kombinaciju tastera CTRL i tasterâ sa strelicama da biste ga premeštali za po jedan piksel.

 4. Kada završite sa promenom veličine ili premeštanjem, pritisnite taster ESC.

Rad sa dijalozima

Željena radnja

Pritisnite

Premeštanje na sledeću opciju ili grupu opcija

TAB

Premeštanje na prethodnu opciju ili grupu opcija

SHIFT+TAB

Prebacivanje na sledeću karticu u dijalogu

CTRL+TAB

Prebacivanje na prethodnu karticu u dijalogu

CTRL+SHIFT+TAB

Premeštanje između opcija u otvorenoj padajućoj listi ili između opcija u grupi opcija

Tasteri sa strelicama

Izvršavanje radnje dodeljene izabranom dugmetu; potvrđivanje ili opozivanje izbora u polju za potvrdu

RAZMAKNICA

Otvaranje liste ako je zatvorena i premeštanje na tu opciju na listi

Prvo slovo u imenu opcije na padajućoj listi

Izbor opcije; potvrđivanje ili opozivanje izbora u polju za potvrdu

ALT+podvučeno slovo u imenu opcije

Otvaranje izabrane padajuće liste

ALT+STRELICA NADOLE

Zatvaranje izabrane padajuće liste; otkazivanje komande i zatvaranje dijaloga

ESC

Izvršavanje radnje koja je dodeljena podrazumevanom dugmetu u dijalogu

ENTER

Rad sa poljima za uređivanje u dijalozima

Polje za uređivanje je prazno polje u koje otkucate ili nalepite unos, kao što je korisničko ime ili putanja do fascikle.

Željena radnja

Pritisnite

Premeštanje na početak stavke

HOME

Premeštanje na kraj stavke

END

Pomeranje za jedan znak nalevo ili nadesno

STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO

Pomeranje za jednu reč nalevo

CTRL+STRELICA NALEVO

Pomeranje za jednu reč nadesno

CTRL+STRELICA NADESNO

Izbor ili otkazivanje izbora prvog znaka sa leve strane

SHIFT+STRELICA NALEVO

Izbor ili otkazivanje izbora prvog znaka sa desne strane

SHIFT+STRELICA NADESNO

Izbor ili otkazivanje izbora prve reči sa leve strane

CTRL+SHIFT+STRELICA NALEVO

Izbor ili otkazivanje izbora prve reči sa desne strane

CTRL+SHIFT+STRELICA NADESNO

Izbor teksta od mesta umetanja do početka unosa

SHIFT+HOME

Izbor teksta od mesta umetanja do kraja unosa

SHIFT+END

Rad sa dijalozima Otvaranje i Čuvanje kao

Željena radnja

Pritisnite

Odlazak u prethodnu fasciklu. Slika dugmeta

ALT+1

Dugme Nagore za jedan nivo Slika dugmeta : Otvaranje fascikle za jedan nivo iznad otvorene fascikle.

ALT+2

Dugme Pretraga na vebu Slika dugmeta : Zatvaranje dijaloga i otvaranje strance pretrage na vebu

ALT+3

Dugme Brisanje Slika dugmeta : Brisanje izabrane fascikle ili datoteke.

ALT+3

Dugme Kreiranje nove fascikle Slika dugmeta : Kreiranje nove fascikle.

ALT+4

Dugme Prikazi Slika dugmeta : Prebacivanje između dostupnih prikaza fascikle.

ALT+5

Dugme Alatke: Prikazuje meni Alatke.

ALT+L

Prikaz priručnog menija za izabranu stavku kao što je fascikla ili datoteka.

SHIFT+F10

Premeštanje između opcija ili oblasti u dijalogu.

TAB

Otvaranje liste Pogledaj u.

F4 ili ALT+I

Osvežavanje liste datoteka

F5

Hvatanje i oblikovanje beležaka

Kucanje i uređivanje beležaka

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje novog prozora u programu OneNote

CTRL+M

Otvaranje malog prozora programa OneNote za kreiranje uzgredne beleške

CTRL+SHIFT+M

Opozivanje poslednje radnje

CTRL+Z

Ponavljanje poslednje radnje

CTRL+Y

Izbor svih stavki na trenutnoj stranici

Više puta pritisnite kombinaciju tastera CTRL+A da biste povećali opseg selekcije.

CTRL+A

Isecanje izabranog teksta ili stavke

CTRL+X

Kopiranje izabranog teksta ili stavke u ostavu

CTRL+C

Lepljenje sadržaja ostave

CTRL+V

Premeštanje na početak reda

HOME

Premeštanje na kraj reda

END

Pomeranje za jedan znak nalevo

STRELICA NALEVO

Pomeranje za jedan znak nadesno

STRELICA NADESNO

Pomeranje za jednu reč nalevo

CTRL+STRELICA NALEVO

Pomeranje za jednu reč nadesno

CTRL+STRELICA NADESNO

Brisanje jednog znaka nalevo

BACKSPACE

Brisanje jednog znaka nadesno

DELETE

Brisanje jedne reči nalevo

CTRL+BACKSPACE

Brisanje jedne reči nadesno

CTRL+DELETE

Umetanje preloma reda

SHIFT+ENTER

Provera pravopisa

F7

Oblikovanje beležaka

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Isticanje izabranog teksta.

CTRL+SHIFT+H

Umetanje hiperveze

CTRL+K

Otvaranje hiperveze.

Napomena: Kursor mora da se postavi bilo gde unutar oblikovanog teksta hiperveze.

ENTER

Primena ili uklanjanje podebljavanja izabranog teksta

CTRL+B

Primena ili uklanjanje kurziva na izabranom tekstu.

CTRL+I

Primena ili uklanjanje podvlačenja izabranog teksta.

CTRL+U

Precrtavanje izabranog teksta ili uklanjanje precrtavanja iz njega

CTRL+CRTICA

Primena eksponentnog teksta na izabrani tekst ili uklanjanje eksponentnog teksta iz njega

CTRL+SHIFT+=

Primena ili uklanjanje indeksnog teksta iz izabranog teksta

CTRL+=

Primena ili uklanjanje liste sa znakovima za nabrajanje iz izabranog pasusa

CTRL+TAČKA

Primena ili uklanjanje oblikovanja numerisane liste iz izabranog pasusa

CTRL+KOSA CRTA

Uvlačenje pasusa sa leve strane

ALT+SHIFT+STRELICA NADESNO

Uklanjanje uvlačenja pasusa sa leve strane

ALT+SHIFT+STRELICA NALEVO

Desno poravnavanje izabranog pasusa

CTRL+R

Centriranje izabranog pasusa.

CTRL+E

Levo poravnavanje izabranog pasusa

CTRL+L

Primena fonta na izabrani tekst.

CTRL+SHIFT+F, STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE

Primena veličine fonta na izabrani tekst.

CTRL+SHIFT+P, STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE

Otvaranje okna zadatka Font.

CTRL+D

Dodavanje stavki na stranicu

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Umetanje dokumenta ili datoteke na trenutnu stranicu

ALT+I, a zatim taster F

Umetanje dokumenta ili datoteke kao otiska na trenutnu stranicu.

ALT+I, a zatim taster O

Prikazivanje ili sakrivanje otisaka na trenutnoj stranici (kada OneNote radi u režimu visokog kontrasta)

ALT+SHIFT+P

Umetanje slike iz datoteke

ALT+I, zatim taster P, a zatim taster F

Umetanje slike iz skenera ili kamere.

ALT+I, zatim taster P, a zatim taster S

Umetanje isečka s ekrana

Napomena: Ikona programa OneNote mora biti aktivna u sistemskoj traci poslova koja se nalazi sasvim desno na traci zadataka operativnog sistema Windows.

Taster sa Windows logotipom+S

Umetanje trenutnog datuma

ALT+SHIFT+D

Umetanje trenutnog datuma i vremena

ALT+SHIFT+F

Umetanje trenutnog vremena

ALT+SHIFT+T

Umetanje preloma reda

SHIFT+ENTER

Izbor beležaka i objekata

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor svih stavki na trenutnoj stranici

Više puta pritisnite kombinaciju tastera CTRL+A da biste povećali opseg selekcije.

CTRL+A

Otkazivanje izabranog prikaza strukture ili stranice

ESC

Premeštanje izabrane beleške ili objekta nagore.

ALT+SHIFT+STRELICA NAGORE

Premeštanje izabrane beleške ili objekta nadole.

ALT+SHIFT+STRELICA NADOLE

Premeštanje izabrane beleške ili objekta nalevo.

ALT+SHIFT+STRELICA NALEVO

Premeštanje izabrane beleške ili objekta nadesno.

ALT+SHIFT+STRELICA NADESNO

Izbor trenutnog pasusa i njegovih potpasusa

CTRL+SHIFT+CRTICA

Dodavanje ili uklanjanje prostora na stranici.

ALT+I, zatim pritisnite taster sa STRELICOM NAGORE ili NADOLE, a zatim pritisnite taster ENTER

Brisanje izabrane beleške ili objekta

DELETE

Premeštanje na početak reda

HOME

Premeštanje na kraj reda

END

Pomeranje za jedan znak nalevo

STRELICA NALEVO

Pomeranje za jedan znak nadesno

STRELICA NADESNO

Povratak na poslednju posećenu stranicu

ALT+STRELICA NALEVO

Prelazak na sledeću posećenu stranicu

ALT+STRELICA NADESNO

Označavanje beležaka

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Primenjivanje, obeležavanje ili brisanje oznake „Zaduženja“

CTRL+1

Primenjivanje ili brisanje oznake „Važno“

CTRL+2

Primenjivanje ili brisanje oznake „Pitanje“

CTRL+3

Primenjivanje ili brisanje oznake „Zapamti za kasnije“

CTRL+4

Primenjivanje ili brisanje oznake „Definicija“

CTRL+5

Primenjivanje ili brisanje prilagođene oznake

CTRL+6

Primenjivanje ili brisanje prilagođene oznake

CTRL+7

Primenjivanje ili brisanje prilagođene oznake

CTRL+8

Primenjivanje ili brisanje prilagođene oznake

CTRL+9

Uklanjanje svih oznaka sa izabranih beležaka

CTRL+0

Korišćenje prikaza strukture

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikazivanje strukture do nivoa 1

ALT+SHIFT+1

Razvijanje strukture do nivoa 2

ALT+SHIFT+2

Razvijanje strukture do nivoa 3

ALT+SHIFT+3

Razvijanje strukture do nivoa 4

ALT+SHIFT+4

Razvijanje strukture do nivoa 5

ALT+SHIFT+5

Razvijanje strukture do nivoa 6

ALT+SHIFT+6

Razvijanje strukture do nivoa 7

ALT+SHIFT+7

Razvijanje strukture do nivoa 8

ALT+SHIFT+8

Razvijanje strukture do nivoa 9

ALT+SHIFT+9

Razvijanje svih nivoa strukture

ALT+SHIFT+0

Prikaz tela teksta za izabrani naslov.

ALT+SHIFT+=

Sakrivanje tela teksta za izabrani naslov.

ALT+SHIFT+CRTICA

Povećavanje uvlačenja za jedan nivo

TAB

Smanjivanje uvlačenja za jedan nivo

SHIFT+TAB

Određivanje jezičkih postavki

Napomena: Da biste promenili pravac pisanja beležaka, prvo morate da omogućite jezike koji se pišu zdesna nalevo u dijalogu Jezičke postavke sistema Microsoft Office 2007.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Postavljanje smera pisanja sleva nadesno

CTRL+LEVI TASTER SHIFT

Postavljanje smera pisanja zdesna nalevo

CTRL+DESNI TASTER SHIFT

Povećavanje uvlačenja teksta za jedan nivo za tekst koji je napisan zdesna nalevo

TAB

Smanjivanje uvlačenja teksta za jedan nivo za tekst koji je napisan zdesna nalevo

SHIFT+TAB

Organizovanje i upravljanje beležnicom

Rad sa stranicama i uzgrednim beleškama

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Omogućavanje ili onemogućavanje prikaza cele stranice

F11

Otvaranje novog prozora u programu OneNote

CTRL+M

Otvaranje malog prozora programa OneNote za kreiranje uzgredne beleške

CTRL+SHIFT+M

Štampanje trenutne stranice

CTRL+P

Dodavanje nove stranice na kraj izabranog odeljka

CTRL+N

Dodavanje nove podstranice trenutnoj grupi stranica.

CTRL+SHIFT+N

Biranje svih stavki

Više puta pritisnite kombinaciju tastera CTRL+A da biste povećali opseg selekcije

CTRL+A

Izbor trenutne stranice

CTRL+SHIFT+A
Ako je izabrana stranica deo grupe, pritisnite tastere CTRL+A da biste izabrali sve stranice u grupi.

Povećavanje kartice stranice.

CTRL+SHIFT+LEVA ZAGRADA

Smanjivanje kartice stranice.

CTRL+SHIFT+DESNA ZAGRADA

Premeštanje izabrane kartice stranice nagore

ALT+SHIFT+STRELICA NAGORE

Premeštanje izabrane kartice stranice nadole

ALT+SHIFT+STRELICA NADOLE

Premeštanje mesta umetanja u zaglavlje stranice.

CTRL+T

Prelazak na prvu stranicu u trenutno vidljivoj grupi kartica stranica

ALT+PAGE UP

Prelazak na poslednju stranicu u trenutno vidljivoj grupi kartica

ALT+PAGE DOWN

Pomeranje trenutne stranice nagore

PAGE UP

Pomeranje trenutne stranice nadole

PAGE DOWN

Pomeranje na vrh trenutne stranice

CTRL+HOME

Pomeranje na dno trenutne stranice

CTRL+END

Prelazak na sledeći pasus

CTRL+STRELICA NADOLE

Prelazak na prethodni pasus

CTRL+STRELICA NAGORE

Premeštanje mesta umetanja nagore na trenutnoj stranici ili razvijanje stranice nagore

CTRL+ALT+STRELICA NAGORE

Premeštanje mesta umetanja nadole na trenutnoj stranici ili razvijanje stranice nadole

CTRL+ALT+STRELICA NADOLE

Premeštanje mesta umetanja nalevo na trenutnoj stranici ili razvijanje stranice nalevo

CTRL+ALT+STRELICA NALEVO

Premeštanje mesta umetanja nadesno na trenutnoj stranici ili razvijanje stranice nadesno

CTRL+ALT+STRELICA NADESNO

Prelazak na sledeći kontejner za beleške

ALT+STRELICA NADOLE

Prelazak na početak reda

HOME

Prelazak na kraj reda

END

Pomeranje za jedan znak nalevo

STRELICA NALEVO

Pomeranje za jedan znak nadesno

STRELICA NADESNO

Povratak na poslednju posećenu stranicu

ALT+STRELICA NALEVO

Prelazak na sledeću posećenu stranicu

ALT+STRELICA NADESNO

Povećavanje

ALT+CTRL+ZNAK PLUS (na numeričkoj tastaturi)
–ILI–
ALT+CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Smanjivanje

ALT+CTRL+ZNAK MINUS (na numeričkoj tastaturi)
–ILI–
ALT+CTRL+SHIFT+CRTICA

Čuvanje promena

Napomena: Kada je OneNote pokrenut, beleške će biti automatski sačuvane svaki put kada ih promenite. Nije neophodno da ručno čuvate beleške.

CTRL+S

Rad sa beležnicama i odeljcima

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pravljenje nove beležnice.

ALT+N, a zatim taster N

Pravljenje novog odeljka.

ALT+N, a zatim taster S

Otvaranje odeljka

CTRL+O

Prelazak na sledeći odeljak

CTRL+TAB

Prelazak na prethodni odeljak

CTRL+SHIFT+TAB

Prelazak na sledeću stranicu u odeljku

CTRL+PAGE DOWN

Prelazak na prethodnu stranicu u odeljku

CTRL+PAGE UP

Prelazak na prvu stranicu u odeljku

ALT+HOME

Prelazak na poslednju stranicu u odeljku

ALT+END

Prelazak na prvu stranicu u trenutno vidljivoj grupi kartica stranica

ALT+PAGE UP

Prelazak na poslednju stranicu u trenutno vidljivoj grupi kartica stranice

ALT+PAGE DOWN

Premeštanje trenutnog odeljka.

ALT+F, zatim taster R, a zatim taster V

Pretraživanje beležaka

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje mesta umetanja u polje Pronađi.

CTRL+F

Promena opsega pretrage.

CTRL+F, zatim taster TAB, a zatim taster sa STRELICOM NADOLE

Premeštanje na sledeći rezultat pretrage tokom pretraživanja.

ENTER

Deljenje beležaka

Deljenje beležaka sa drugim osobama

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Slanje izabrane stranice u e-poruci

CTRL+SHIFT+E

Pokretanje sesije deljenja uživo.

ALT+S, ZATIM TASTER L, A ZATIM TASTER S

Pridruživanje deljenoj sesiji.

ALT+S, zatim taster L, a zatim taster J

Napuštanje deljene sesije.

ALT+S, zatim taster L, a zatim taster L

Deljenje beležaka sa drugim programima

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Slanje izabrane stranice u e-poruci

CTRL+SHIFT+E

Slanje izabrane stranice u Microsoft Office Word 2007.

ALT+F, zatim taster D, a zatim taster W

Pravljenje zakazane obaveze u programu Microsoft Office Outlook 2007.

ALT+SHIFT+A

Pravljenje kontakta u programu Microsoft Office Outlook 2007.

CTRL+SHIFT+C

Kreiranje zadatka sa oznakom Danas u programu Outlook na osnovu trenutno izabrane beleške

CTRL+SHIFT+1

Kreiranje zadatka sa oznakom Sutra u programu Outlook na osnovu trenutno izabrane beleške

CTRL+SHIFT+2

Kreiranje zadatka sa oznakom Ove sedmice u programu Outlook na osnovu trenutno izabrane beleške

CTRL+SHIFT+3

Kreiranje zadatka sa oznakom Sledeće sedmice u programu Outlook na osnovu trenutno izabrane beleške

CTRL+SHIFT+4

Kreiranje zadatka sa oznakom Bez datuma u programu Outlook na osnovu trenutno izabrane beleške

CTRL+SHIFT+5

Otvaranje menija Outlook zadaci.

ALT+K

Otvaranje izabranog Outlook zadatka

CTRL+SHIFT+K

Označavanje izabranog Outlook zadatka kao dovršenog

CTRL+SHIFT+9

Brisanje izabranog Outlook zadatka

CTRL+SHIFT+0

Sinhronizovanje promena u trenutnoj deljenoj beležnici

SHIFT+F9

Sinhronizovanje promena u svim deljenim beležnicama

F9

Zaštita beležaka

Zaštita odeljaka lozinkom

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Navođenje opcija za zaštitu lozinkom.

ALT+F, a zatim taster S

Zaključavanje svih odeljaka zaštićenih lozinkom

CTRL+ALT+L

Izbor polja Unesite lozinku u dijalogu Zaštita lozinkom.

ALT+P

Izbor polja Potvrdite lozinku u dijalogu Zaštita lozinkom.

ALT+C

Takođe pogledajte

Saznajte kako da se krećete u programu OneNote pomoću funkcija pristupačnosti

Korišćenje čitača ekrana za obavljanje osnovnih zadataka u programu OneNote

Tehnička podrška za osobe sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×