Tasterske prečice u programu OneNote za Windows 10

Tasterske prečice u programu OneNote za Windows 10

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Mnogi korisnici smatraju da korišćenje spoljne tastature sa tasterskim prečicama za OneNote za Windows 10 omogućava efikasniji rad. Za korisnike sa smanjenom pokretljivošću ili oštećenim vidom, tasterske prečice mogu da budu jednostavnije od korišćenja ekrana osetljivog na dodir i predstavljaju glavnu alternativu za miša. U ovoj temi su navedene tasterske prečice za OneNote za Windows 10.

Napomene: 

  • Prečice u ovoj temi se odnose na raspored tastera na američkoj tastaturi. Tasteri za druge rasporede možda neće u potpunosti odgovarati tasterima na američkoj tastaturi.

  • Komande koje zahtevaju da pritisnete i otpustite više tastera zajedno označene su znakom plus (+). Komande koje zahtevaju da pritisnete više tastera zajedno označene su zarezom (,).

U ovoj temi

Najčešće korišćene prečice

Ova tabela navodi najčešće korišćene prečice u programu OneNote za Windows 10.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Postavljanje fokusa na trenutni odeljak

Ctrl+Shift+G

Otvaranje kontekstualnog menija

Shift+F10

Dodavanje nove stranice na kraj izabranog odeljka

Ctrl+N

Otvaranje beležnice

Ctrl+O

Prebacivanje na drugu beležnicu na traci za navigaciju

CTRL+G, zatim pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore da biste izabrali drugu beležnicu, a zatim pritisnite taster Enter

Pravljenje novog odeljka

Ctrl+T

Kreiranje nove stranice ispod trenutne kartice stranice na istom nivou

Ctrl+Alt+N

Kreiranje nove podstranice ispod trenutne stranice

Ctrl+Alt+Shift+N

Omogućavanje ili onemogućavanje prikaza cele stranice

F11

Postavljanje fokusa na trenutnu karticu stranice

Ctrl+Alt+G

Premeštanje ili kopiranje trenutne stranice

Ctrl+Alt+M

Izbor trenutne stranice

Ctrl+Shift+A

Prelazak na naslov stranice i izbor stranice

Ctrl+Shift+T

Otvorite polje za pretragu da biste pretražili sve trenutno otvorene beležnice

Ctrl+E

Navigacija u programu OneNote za Windows 10 samo pomoću tastature

Dolenavedena tabela navodi prečice koje možete koristiti za kretanje u programu OneNote za Windows 10.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prelazite na traku kartice, okno za navigaciju i podlogu stranice

F6

Premeštanje na traku na kartici

Taster sa strelicom nadole

Premeštanje između opcija na traci

Taster sa strelicom nalevo ili nadesno

Izvršavanje trenutno izabrane opcije

Enter

Premeštanje između kartica

Taster sa strelicom nalevo ili nadesno

Premeštanje između stavki na traci glavnog menija

Tab ili Shift+Tab

Otvorite traku

Alt

Otvorite karticu Početak

Alt+H

Otvorite karticu Umetanje

Alt+N

Otvorite karticu Crtanje

Alt+D

Otvorite karticu Prikaz

Alt+W

Aktiviranje i korišćenje čitača ekrana Narator

Da biste aktivirali Narator, u operativnom sistemu Windows pritisnite kombinaciju tastera sa Windows logotipom+Enter. Čućete: „Prozor sa postavkama Naratora.“

Da biste saznali više o prečicama i komandama za Narator, pogledajte odeljak Komande za narator na tastaturi i putem dodira.

Da biste napustili Narator, pritisnite Caps Lock+Esc.

Hvatanje i oblikovanje beležaka

Kucanje i uređivanje beležaka

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje novog prozora u programu OneNote

Ctrl+M

Opoziv poslednje radnje

Ctrl+Z

Ponavljanje poslednje radnje

Ctrl+Y

Izbor svih stavki na trenutnoj stranici Da biste proširili izbor, nastavite da pritiskate kombinaciju tastera Ctrl + A.

Ctrl+A

Isecanje izabranog teksta ili stavke u ostavu

Ctrl+X

Kopiranje izabranog teksta ili stavke u ostavu

Ctrl+C

Lepljenje sadržaja ostave

Ctrl+V

Premeštanje na početak reda

Home

Premeštanje na kraj reda

End

Pomeranje za jedan znak nalevo

Taster sa strelicom nalevo

Pomeranje za jedan znak nadesno

Taster sa strelicom nadesno

Pomeranje za jednu reč nalevo

Ctrl+Strelica nalevo

Pomeranje za jednu reč nadesno

Ctrl+Strelica nalevo

Brisanje jednog znaka nalevo

Backspace

Brisanje jednog znaka nadesno

Delete

Brisanje jedne reči nalevo

Ctrl+Backspace

Brisanje jedne reči nadesno

Ctrl+Delete

Umetanje preloma reda bez počinjanja novog pasusa

Shift+Enter

Otvorite kontekstualni meni za objekat u fokusu

SHIFT + F10 ili taster Menu

Izvršavanje radnje koja je predložena na informativnoj traci ako se pojavljuje na vrhu stranice

Ctrl+Shift+W

Umetanje imena autora i poslednje izmene vremenska oznaka

Ctrl+Shift+M

Oblikovanje beležaka

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Isticanje izabranog teksta

Ctrl+Shift+H ili Ctrl+Alt+H

Umetanje hiperveze

Ctrl+K

Kopiranje oblikovanja izabranog teksta (Četkica za oblikovanje).

Ctrl+Shift+C

Lepljenje oblikovanja izabranog teksta (Četkica za oblikovanje).

Ctrl+Shift+V

Otvaranje hiperveze kada se kursor nalazi u tekstu veze. Pritisnite tastere sa strelicama da biste premestili kursor u tekst veze.

Enter

Primena ili uklanjanje podebljavanja izabranog teksta

Ctrl+B

Primena ili uklanjanje kurziva izabranog teksta

Ctrl+I

Primena ili uklanjanje podvlačenja izabranog teksta

Ctrl+U

Primena ili uklanjanje precrtavanja izabranog teksta

Ctrl+crtica (-)

Primena ili uklanjanje eksponentnog teksta za izabrani tekst

Ctrl+Shift+=

Primena ili uklanjanje indeksnog teksta za izabrani tekst

Ctrl+=

Primena ili uklanjanje liste sa znakovima za nabrajanje iz izabranog pasusa

Ctrl+tačka (.)

Primena ili uklanjanje numerisane liste iz izabranog pasusa

CTRL+kosa crta

Primena stila Naslova 1 na trenutnu belešku

Ctrl+Alt+1

Primena stila Naslova 2 na trenutnu belešku

Ctrl+Alt+2

Primena stila Naslova 3 na trenutnu belešku

Ctrl+Alt+3

Primena stila Naslova 4 na trenutnu belešku

Ctrl+Alt+4

Primena stila Naslova 5 na trenutnu belešku

Ctrl+Alt+5

Primena stila Naslova 6 na trenutnu belešku

Ctrl+Alt+6

Primena stila Normalno na trenutnu belešku, opozivanje izbora svih oblikovanja

Ctrl+Shift+N

Povećavanje uvlačenja pasusa

Alt + Shift + strelica nadesno ili Tab (na početku reda)

Smanjivanje uvlačenja pasusa

Alt + Shift + strelica nalevo ili Shift+Tab (na početku reda)

Desno poravnavanje izabranog pasusa

Ctrl+R

Levo poravnavanje izabranog pasusa

Ctrl+L

Povećavanje veličine fonta izabranog teksta

Ctrl+Shift+>

Smanjivanje veličine fonta izabranog teksta

Ctrl+Shift+<

Prikazivanje ili skrivanje linija vodilja na trenutnoj stranici

Ctrl+Shift+R

Dodavanje stavki na stranicu

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Kopiranje isečka ekrana u ostavu (zahteva Windows 10 ispravku za kreativne)

Taster sa Windows logotipom+Shift+S

Umetanje trenutnog datuma

Alt+Shift+D

Umetanje trenutnog datuma i vremena

Alt+Shift+F

Umetanje trenutnog vremena

Alt+Shift+T

Umetanje preloma reda

Shift+Enter

Pokretanje matematičke jednačine ili konvertovanje izabranog teksta u matematičku jednačinu

Alt+=

Kreiranje tabele dodavanjem druge kolone u već otkucani tekst

Tab

Kreiranje druge kolone u tabeli sa jednim redom

Tab

Kreiranje drugog reda u poslednjoj ćeliji u tabeli

Enter

Kreiranje reda ispod trenutnog reda u tabeli

Ctrl+Enter

Kreiranje drugog pasusa u istoj ćeliji u tabeli

Alt+Enter

Kreiranje kolone sa desne strane trenutne kolone u tabeli

Ctrl+Alt+R

Kreiranje reda iznad trenutnog reda u tabeli (kada je kursor na početku bilo kog reda, osim za prvi red)

Enter

Brisanje trenutnog praznog reda u tabeli (kada je kursor na početku reda)

Delete (dva puta)

Biranje beležaka i objekata

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor svih stavki na trenutnoj stranici Da biste proširili izbor, nastavite da pritiskate kombinaciju tastera Ctrl + A.

Ctrl+A

Izbor od trenutne pozicije kursora do kraja reda

Shift+End

Izbor celog reda (kada je kursor na početku reda)

Shift+taster sa strelicom nadole

Prelazak na naslov stranice i izbor stranice

Ctrl+Shift+T

Otkazivanje izabranog prikaza strukture ili stranice

Esc

Premeštanje nagore trenutnog pasusa ili nekoliko izabranih pasusa

Alt+Shift+Taster sa strelicom nagore

Premeštanje naniže trenutnog pasusa ili nekoliko izabranih pasusa

Alt+Shift+Taster sa strelicom nadole

Premeštanje nadesno trenutnog pasusa ili nekoliko izabranih pasusa (povećanje uvlačenja pasusa)

Alt+Shift+Taster sa strelicom nadesno

Premeštanje nalevo trenutnog pasusa ili nekoliko izabranih pasusa (smanjivanje uvlačenja pasusa)

Alt+Shift+Taster sa strelicom nalevo

Izbor trenutnog pasusa i njegovih potpasusa

Ctrl+Shift+Crtica (-)

Brisanje izabrane beleške ili objekta

Delete

Premeštanje na početak reda

Home

Premeštanje na kraj reda

End

Pomeranje za jedan znak nalevo

Taster sa strelicom nalevo

Pomeranje za jedan znak nadesno

Taster sa strelicom nadesno

Povratak na poslednju posećenu stranicu

Alt+Taster sa strelicom nalevo

Prelazak na sledeću posećenu stranicu

Alt+Taster sa strelicom nadesno

Reprodukovanje izabranog zvučnog snimka

Ctrl+Alt+P

Prekid reprodukovanja izabranog zvučnog snimka

Ctrl+Alt+S

Započinjanje novog zvučnog snimka

Ctrl+Alt+A

Premotavanje trenutnog audio snimka unazad za 10 sekundi

Ctrl+Alt+Y

Premotavanje trenutnog audio snimka unazad za 5 sekundi

Ctrl+Alt+T

Premotavanje trenutnog audio snimka unapred za 10 sekundi

Ctrl+Alt+U

Premotavanje trenutnog audio snimka unapred za 5 sekundi

Ctrl+Alt+I

Označavanje beležaka

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Primenjivanje, obeležavanje ili brisanje oznake Zaduženja

Ctrl+1

Primenjivanje ili brisanje oznake Važno

Ctrl+2

Primenjivanje ili brisanje oznake Pitanje

Ctrl+3

Primenjivanje ili brisanje oznake Zapamti za kasnije

Ctrl+4

Primenjivanje ili brisanje oznake Definicija

Ctrl+5

Primenjivanje ili brisanje oznake Isticanje

Ctrl+6

Primenjivanje ili brisanje oznake Kontakt

Ctrl+7

Primenjivanje ili brisanje oznake Adresa

Ctrl+8

Primenjivanje ili brisanje oznake Broj telefona

Ctrl+9

Uklanjanje svih oznaka sa izabranih beležaka

Ctrl+0

Korišćenje prikaza strukture

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikazivanje strukture do nivoa 1

Alt+Shift+1

Razvijanje strukture do nivoa 2

Alt+Shift+2

Razvijanje strukture do nivoa 3

Alt+Shift+3

Razvijanje strukture do nivoa 4

Alt+Shift+4

Razvijanje strukture do nivoa 5

Alt+Shift+5

Razvijanje strukture do nivoa 6

Alt+Shift+6

Razvijanje strukture do nivoa 7

Alt+Shift+7

Razvijanje strukture do nivoa 8

Alt+Shift+8

Razvijanje strukture do nivoa 9

Alt+Shift+9

Razvijanje svih nivoa strukture

Alt+Shift+0

Povećavanje uvlačenja za jedan nivo

Tab

Smanjivanje uvlačenja za jedan nivo

Shift+Tab

Proširivanje skupljenog prikaza strukture

Alt+Shift+Znak plus (+)

Skupljanje proširenog prikaza strukture

Alt+Shift+Znak minus (–)

Određivanje jezičkih postavki

Napomena: Da biste promenili pravac pisanja u beleškama, prvo morate u alatki Željene postavke jezika u sistemu Microsoft Office omogućiti jezike koji se pišu zdesna nalevo.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Postavljanje smera pisanja sleva nadesno

Ctrl+levi taster Shift

Postavljanje smera pisanja zdesna nalevo

Ctrl+desni taster Shift

Povećavanje uvlačenja teksta za jedan nivo za tekst koji je napisan zdesna nalevo

Tab

Smanjivanje uvlačenja teksta za jedan nivo za tekst koji je napisan zdesna nalevo

Shift+Tab

Organizovanje i upravljanje beležnicom

Rad sa stranicama i brzim beleškama

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Omogućavanje ili onemogućavanje prikaza cele stranice

F11

Otvaranje novog prozora u programu OneNote

Ctrl+M

Razvijanje ili skupljanje kartica grupe stranica

Ctrl+Shift+*

Uključi/isključi prikaz kontrolor pristupačnosti

Ctrl+Shift+F

Štampanje trenutne stranice

Ctrl+P

Dodavanje nove stranice na kraj izabranog odeljka

Ctrl+N

Povećavanje širine trake kartica stranice

Ctrl+Shift+[

Smanjivanje širine trake kartica stranice

Ctrl+Shift+]

Kreiranje nove stranice ispod trenutne kartice stranice na istom nivou

Ctrl+Alt+N

Kreiranje nove podstranice ispod trenutne stranice

Ctrl+Alt+Shift+N

Biranje svih stavki Da biste proširili izbor, nastavite da pritiskate kombinaciju tastera Ctrl + A.

Ctrl+A

Izbor trenutne stranice

Ctrl+Alt+G

Premeštanje izabrane kartice stranice nagore

Alt+Shift+Taster sa strelicom nagore

Premeštanje izabrane kartice stranice nadole

Alt+Shift+Taster sa strelicom nadole

Premeštanje kursora na naslov stranice

Ctrl+Shift+T

Pomeranje nagore na trenutnoj stranici

Page Up

Pomeranje nadole na trenutnoj stranici

Page Down

Pomeranje na vrh trenutne stranice

Ctrl+Home

Pomeranje na dno trenutne stranice

Ctrl+End

Prelazak na sledeći pasus

Ctrl+Taster sa strelicom nadole

Prelazak na prethodni pasus

Ctrl+Taster sa strelicom nagore

Prelazak na sledeći kontejner za beleške

Alt+Taster sa strelicom nadole

Prelazak na početak reda

Home

Prelazak na kraj reda

End

Pomeranje za jedan znak nalevo

Taster sa strelicom nalevo

Pomeranje za jedan znak nadesno

Taster sa strelicom nadesno

Povratak na poslednju posećenu stranicu

Alt+Taster sa strelicom nalevo

Prelazak na sledeću posećenu stranicu

Alt+Taster sa strelicom nadesno

Uvećavanje

Ctrl+Alt+znak plus (+ na numeričkoj tastaturi) ili Ctrl+Alt+Shift+znak plus

Umanjivanje

Ctrl+Alt+znak minus (– na numeričkoj tastaturi) ili Ctrl+Alt+Shift+crtica (-)

Čuvanje promena i sinhronizovanje beležnice

Napomena: Dok je program OneNote pokrenut, beleške se automatski čuvaju pri svakoj promeni. Ručno čuvanje beležaka nije neophodno.

Ctrl+S

Rad sa beležnicama i odeljcima

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvorite OneNote

Pritisnite taster sa Windows logotipom i otkucajte OneNote. Pritisnite taster sa strelicom nadole da biste izabrali „OneNote, aplikacija iz Microsoft Store“, a zatim pritisnite taster Enter.

Otvaranje beležnice

Ctrl+O

Pravljenje novog odeljka

Ctrl+T

Prelazak na sledeći odeljak

Ctrl+Tab

Prelazak na prethodni odeljak

Ctrl+Shift+Tab

Prelazak na sledeću stranicu u odeljku

Ctrl+Page Down

Prelazak na prethodnu stranicu u odeljku

Ctrl+Page Up

Prelazak na prvu stranicu u odeljku

Alt+Home

Prelazak na poslednju stranicu u odeljku

Alt+End

Premeštanje ili kopiranje trenutne stranice

Ctrl+Alt+M

Postavljanje fokusa na trenutnu karticu stranice

Ctrl+Alt+G

Postavljanje fokusa na trenutnu karticu odeljka

Ctrl+Shift+G

Prebacivanje na drugu beležnicu na traci za navigaciju

CTRL+G, zatim pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore da biste izabrali drugu beležnicu, a zatim pritisnite taster Enter

Otvorite kontekstualni meni trenutnog odeljka

Ctrl+Shift+G, Shift+F10

Pretraga beležaka

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvorite polje za pretragu da biste pretražili sve trenutno otvorene beležnice

Ctrl+E ili Ctrl+F

Prilikom pretraživanja svih beležnica, pregledajte sledeći rezultat

Taster sa strelicom nadole

Prilikom pretraživanja svih beležnica, idite na izabrani rezultat

Enter

Promena opsega pretrage

Ctrl+E, Tab, Tab, strelica nadole

Odbacivanje pretrage i vraćanje na stranicu

Esc

Deljenje beležaka

Deljenje beležaka sa drugima

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje okna Deljenje

Ctrl+Shift+E

Kreiranje veze za deljenje za trenutnu stranicu

Ctrl+Shift+E, Tab, Tab, Enter

Deljenje trenutne beležnice

Ctrl+Shift+E, Tab, strelica nadole, strelica nadole

Slanje kopije stranice putem druge aplikacije

Ctrl+Shift+E, Enter

Deljenje beležaka sa drugim programima

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Slanje kopije trenutne stranice putem druge aplikacije

Ctrl+Shift+E, Enter

Sinhronizovanje trenutne beležnice

Ctrl+S ili Shift+F9

Sinhronizovanje svih beležnica

F9

Označavanje trenutne stranice kao pročitane ili nepročitane

Ctrl+Q

Zaštita beležaka

Zaštita odeljaka lozinkom

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Zaključavanje svih odeljaka zaštićenih lozinkom

Ctrl+Alt+L

Vrh stranice

Takođe pogledajte

Saznajte kako da se krećete u programu OneNote pomoću funkcija pristupačnosti

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu OneNote

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×