Tasterske prečice u programu OneNote 2013

Ovaj članak navodi dostupne tasterske prečice za uobičajene zadatke u programu Microsoft OneNote 2013. Te tasterske prečice se odnose na američki raspored tastera na tastaturi. Tasteri u drugim rasporedima tastera na tastaturi možda neće tačno odgovarati tasterima na američkoj tastaturi.

Kod tasterskih prečica kod kojih je potrebno da istovremeno pritisnete dva ili više tastera, tasteri su razdvojeni znakom plus (+). Kod tasterskih prečica kod kojih treba da pritisnete niz tastera, tasteri su razdvojeni zarezom ( , ). 

Brze veze

Pravljenje i oblikovanje beležaka

Organizovanje beležnice i upravljanje njom

Deljenje beležaka

Zaštita beležaka

Pravljenje i oblikovanje beležaka

Kucanje i uređivanje beležaka

Željena radnja

Pritisnite

Otvaranje novog prozora u programu OneNote

CTRL+M

Otvaranje malog prozora programa OneNote za kreiranje uzgredne beleške

CTRL+SHIFT+M ili Windows+ALT+N

Usidravanje OneNote prozora

CTRL+ALT+D

Opozivanje poslednje radnje

CTRL+Z

Ponavljanje poslednje radnje

CTRL+Y

Izbor svih stavki na trenutnoj stranici

Napomena : Više puta pritisnite kombinaciju tastera CTRL+A da biste povećali opseg selekcije.

CTRL+A

Isecanje izabranog teksta ili stavke

CTRL+X

Kopiranje izabranog teksta ili stavke u ostavu

CTRL+C

Lepljenje sadržaja ostave

CTRL+V

Premeštanje na početak reda

HOME

Premeštanje na kraj reda

END

Pomeranje za jedan znak nalevo

STRELICA NALEVO

Pomeranje za jedan znak nadesno

STRELICA NADESNO

Pomeranje za jednu reč nalevo

CTRL+STRELICA NALEVO

Pomeranje za jednu reč nadesno

CTRL+STRELICA NADESNO

Brisanje jednog znaka nalevo

BACKSPACE

Brisanje jednog znaka nadesno

DELETE

Brisanje jedne reči nalevo

CTRL+BACKSPACE

Brisanje jedne reči nadesno

CTRL+DELETE

Umetanje preloma reda bez počinjanja novog pasusa

SHIFT+ENTER

Provera pravopisa

F7

Otvaranje rečnika sinonima za trenutno izabranu reč

SHIFT+F7

Prikazivanje kontekstualnog menija za svaku belešku, karticu ili neki drugi objekat koji trenutno ima fokus

SHIFT+F10

Izvršavanje radnje koja je predložena na informativnoj traci ako se pojavljuje na vrhu stranice

CTRL+SHIFT+W

Vrh stranice

Oblikovanje beležaka

Željena radnja

Pritisnite

Isticanje izabranog teksta.

CTRL+SHIFT+H ili CTRL+ALT+H

Umetanje veze.

CTRL+K

Kopiranje oblikovanja izabranog teksta (četkica za oblikovanje).

CTRL+SHIFT+C

Lepljenje oblikovanja na izabrani tekst (četkica za oblikovanje)

CTRL+SHIFT+V

Otvaranje veze.

Napomena : Kursor mora biti postavljen bilo gde unutar oblikovanog teksta veze.

ENTER

Primena ili uklanjanje podebljavanja izabranog teksta

CTRL+B

Primena ili uklanjanje kurziva na izabranom tekstu.

CTRL+I

Primena ili uklanjanje podvlačenja izabranog teksta.

CTRL+U

Precrtavanje izabranog teksta ili uklanjanje precrtavanja iz njega

CTRL+CRTICA

Primena eksponentnog teksta na izabrani tekst ili uklanjanje eksponentnog teksta iz njega

CTRL+SHIFT+=

Primena ili uklanjanje indeksnog teksta iz izabranog teksta

CTRL+=

Primena ili uklanjanje liste sa znakovima za nabrajanje iz izabranog pasusa

CTRL+TAČKA

Primena ili uklanjanje oblikovanja numerisane liste iz izabranog pasusa

CTRL+KOSA CRTA

Primena stila naslova 1 na trenutnu belešku

CTRL+ALT+1

Primena stila naslova 2 na trenutnu belešku

CTRL+ALT+2

Primena stila naslova 3 na trenutnu belešku

CTRL+ALT+3

Primena stila naslova 4 na trenutnu belešku

CTRL+ALT+4

Primena stila naslova 5 na trenutnu belešku

CTRL+ALT+5

Primena stila naslova 6 na trenutnu belešku

CTRL+ALT+6

Primena normalnog stila na trenutnu belešku

CTRL+SHIFT+N

Uvlačenje pasusa sa leve strane

ALT+SHIFT+STRELICA NADESNO

Uklanjanje uvlačenja pasusa sa leve strane

ALT+SHIFT+STRELICA NALEVO

Desno poravnavanje izabranog pasusa

CTRL+R

Levo poravnavanje izabranog pasusa

CTRL+L

Povećavanje veličine fonta izabranog teksta

CTRL+SHIFT+>

Smanjivanje veličine fonta izabranog teksta

CTRL+SHIFT+<

Brisanje kompletnog oblikovanja sa izabranog teksta

CTRL+SHIFT+N

Prikazivanje ili skrivanje linija pravila na trenutnoj stranici

CTRL+SHIFT+R

Vrh stranice

Dodavanje stavki na stranicu

Željena radnja

Pritisnite

Umetanje dokumenta ili datoteke na trenutnu stranicu

ALT+N, F

Umetanje dokumenta ili datoteke kao otiska na trenutnu stranicu

ALT+N, O

Prikazivanje otisaka, odnosno njihovo sakrivanje na trenutnoj stranici (kada OneNote radi u režimu visokog kontrasta)

ALT+SHIFT+P

Umetanje slike iz datoteke

ALT+N, P

Umetanje slike iz skenera ili fotoaparata

ALT+N, S

Umetanje isečka s ekrana

Napomena : Ikona programa OneNote mora biti aktivna u sistemskoj traci poslova koja se nalazi sasvim desno na traci zadataka operativnog sistema Windows.

Taster sa Windows logotipom +S (ako koristite OneNote 2013 sa najnovijim ispravkama, pritisnite taster sa Windows logotipom +SHIFT+S)

Umetanje trenutnog datuma

ALT+SHIFT+D

Umetanje trenutnog datuma i vremena

ALT+SHIFT+F

Umetanje trenutnog vremena

ALT+SHIFT+T

Umetanje preloma reda

SHIFT+ENTER

Pokretanje matematičke jednačine ili konvertovanje izabranog teksta u matematičku jednačinu

ALT+=

Umetanje simbola evra (€)

CTRL+ALT+E

Kreiranje tabele dodavanjem druge kolone u već otkucani tekst

TAB

Kreiranje druge kolone u tabeli sa jednim redom

TAB

Kreiranje drugog reda na kraju ćelije kada je u zadnjoj ćeliji tabele

Napomena : Pritisnite taster ENTER po drugi put da biste završili tabelu.

ENTER

Kreiranje reda ispod trenutnog reda u tabeli

CTRL+ENTER

Kreiranje drugog paragrafa u istoj ćeliji u tabeli

ALT+ENTER

Kreiranje kolone sa desne strane trenutne kolone u tabeli

CTRL+ALT+R

Kreiranje reda iznad trenutnog reda u tabeli (kada je kursor na početku bilo kog reda)

ENTER

Brisanje trenutnog praznog reda u tabeli (kada je kursor na početku reda)

DEL (dvostruki pritisak)

Vrh stranice

Biranje beležaka i objekata

Željena radnja

Pritisnite

Izbor svih stavki na trenutnoj stranici

Napomena : Više puta pritisnite kombinaciju tastera CTRL+A da biste povećali opseg selekcije.

CTRL+A

Proširivanje selekcije do kraja reda

SHIFT+END

Izbor celog reda (kada je kursor na početku reda)

SHIFT+STRELICA NADOLE

Prelazak na naslov stranice i izbor stranice

CTRL+SHIFT+T

Otkazivanje izabranog prikaza strukture ili stranice

ESC

Premeštanje nagore trenutnog pasusa ili nekoliko izabranih pasusa

ALT+SHIFT+STRELICA NAGORE

Premeštanje naniže trenutnog pasusa ili nekoliko izabranih pasusa

ALT+SHIFT+STRELICA NADOLE

Premeštanje nalevo trenutnog pasusa ili nekoliko izabranih pasusa (smanjivanje uvlačenja pasusa)

ALT+SHIFT+STRELICA NALEVO

Premeštanje nadesno trenutnog pasusa ili nekoliko izabranih pasusa (povećanje uvlačenja pasusa)

ALT+SHIFT+STRELICA NADESNO

Izbor trenutnog pasusa i njegovih potpasusa

CTRL+SHIFT+CRTICA

Brisanje izabrane beleške ili objekta

DELETE

Premeštanje na početak reda

HOME

Premeštanje na kraj reda

END

Pomeranje za jedan znak nalevo

STRELICA NALEVO

Pomeranje za jedan znak nadesno

STRELICA NADESNO

Povratak na poslednju posećenu stranicu

ALT+STRELICA NALEVO

Prelazak na sledeću posećenu stranicu

ALT+STRELICA NADESNO

Pokretanje reprodukcije izabranog audio ili video zapisa

CTRL+ALT+P ili CTRL+ALT+S

Premotavanje trenutnog audio ili video zapisa za nekoliko sekundi

CTRL+ALT+Y

Premotavanje unapred trenutnog audio ili video zapisa za nekoliko sekundi

CTRL+ALT+U

Vrh stranice

Označavanje beležaka

Željena radnja

Pritisnite

Primenjivanje, obeležavanje ili brisanje oznake „Zaduženja“

CTRL+1

Primenjivanje ili brisanje oznake „Važno“

CTRL+2

Primenjivanje ili brisanje oznake „Pitanje“

CTRL+3

Primenjivanje ili brisanje oznake „Zapamti za kasnije“

CTRL+4

Primenjivanje ili brisanje oznake „Definicija“

CTRL+5

Primenjivanje ili brisanje prilagođene oznake

CTRL+6

Primenjivanje ili brisanje prilagođene oznake

CTRL+7

Primenjivanje ili brisanje prilagođene oznake

CTRL+8

Primenjivanje ili brisanje prilagođene oznake

CTRL+9

Uklanjanje svih oznaka sa izabranih beležaka

CTRL+0

Korišćenje prikaza strukture

Željena radnja

Pritisnite

Prikazivanje strukture do nivoa 1

ALT+SHIFT+1

Razvijanje strukture do nivoa 2

ALT+SHIFT+2

Razvijanje strukture do nivoa 3

ALT+SHIFT+3

Razvijanje strukture do nivoa 4

ALT+SHIFT+4

Razvijanje strukture do nivoa 5

ALT+SHIFT+5

Razvijanje strukture do nivoa 6

ALT+SHIFT+6

Razvijanje strukture do nivoa 7

ALT+SHIFT+7

Razvijanje strukture do nivoa 8

ALT+SHIFT+8

Razvijanje strukture do nivoa 9

ALT+SHIFT+9

Razvijanje svih nivoa strukture

ALT+SHIFT+0

Povećavanje uvlačenja za jedan nivo

TAB

Smanjivanje uvlačenja za jedan nivo

SHIFT+TAB

Proširivanje skupljenog prikaza strukture

ALT+SHIFT+ZNAK PLUS

Skupljanje proširenog prikaza strukture

ALT+SHIFT+ZNAK MINUS

Vrh stranice

Određivanje jezičkih postavki

Napomena : Da biste promenili pravac pisanja beležaka, prvo morate u alatki Željene postavke jezika u sistemu Microsoft Office omogućiti jezike koji se pišu zdesna nalevo.

Željena radnja

Pritisnite

Postavljanje smera pisanja sleva nadesno

CTRL+LEVI TASTER SHIFT

Postavljanje smera pisanja zdesna nalevo

CTRL+DESNI TASTER SHIFT

Povećavanje uvlačenja teksta za jedan nivo za tekst koji je napisan zdesna nalevo

TAB

Smanjivanje uvlačenja teksta za jedan nivo za tekst koji je napisan zdesna nalevo

SHIFT+TAB

Organizovanje i upravljanje beležnicom

Rad sa stranicama i uzgrednim beleškama

Željena radnja

Pritisnite

Omogućavanje ili onemogućavanje prikaza cele stranice

F11

Otvaranje novog prozora u programu OneNote

CTRL+M

Otvaranje malog prozora programa OneNote za kreiranje uzgredne beleške

CTRL+SHIFT+M

Razvijanje ili skupljanje kartica grupe stranica

CTRL+SHIFT+*

Štampanje trenutne stranice

CTRL+P

Dodavanje nove stranice na kraj izabranog odeljka

CTRL+N

Povećavanje širine trake kartica stranice

CTRL+SHIFT+[

Smanjivanje širine trake kartica stranice

CTRL+SHIFT+]

Kreiranje nove stranice ispod trenutne kartice stranice na istom nivou

CTRL+ALT+N

Smanjivanje nivoa uvlačenja trenutne oznake kartice stranice

CTRL+ALT+[

Povećanje nivoa uvlačenja trenutne oznake kartice stranice

CTRL+ALT+]

Kreiranje nove podstranice ispod trenutne stranice

CTRL+SHIFT+ALT+N

Biranje svih stavki

Napomena : Više puta pritisnite kombinaciju tastera CTRL+A da biste povećali opseg selekcije

CTRL+A

Izbor trenutne stranice

CTRL+SHIFT+A
Ako je izabrana stranica deo grupe, pritisnite tastere CTRL+A da biste izabrali sve stranice u grupi.

Premeštanje izabrane kartice stranice nagore

ALT+SHIFT+STRELICA NAGORE

Premeštanje izabrane kartice stranice nadole

ALT+SHIFT+STRELICA NADOLE

Premeštanje mesta umetanja u naslov stranice

CTRL+SHIFT+T

Prelazak na prvu stranicu u trenutno vidljivoj grupi kartica stranica

ALT+PAGE UP

Prelazak na poslednju stranicu u trenutno vidljivoj grupi kartica

ALT+PAGE DOWN

Pomeranje trenutne stranice nagore

PAGE UP

Pomeranje trenutne stranice nadole

PAGE DOWN

Pomeranje na vrh trenutne stranice

CTRL+HOME

Pomeranje na dno trenutne stranice

CTRL+END

Prelazak na sledeći pasus

CTRL+STRELICA NADOLE

Prelazak na prethodni pasus

CTRL+STRELICA NAGORE

Prelazak na sledeći kontejner za beleške

ALT+STRELICA NADOLE

Prelazak na početak reda

HOME

Prelazak na kraj reda

END

Pomeranje za jedan znak nalevo

STRELICA NALEVO

Pomeranje za jedan znak nadesno

STRELICA NADESNO

Povratak na poslednju posećenu stranicu

ALT+STRELICA NALEVO

Prelazak na sledeću posećenu stranicu

ALT+STRELICA NADESNO

Povećavanje

ALT+CTRL+ZNAK PLUS (na numeričkoj tastaturi) ili ALT+CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Smanjivanje

ALT+CTRL+ZNAK MINUS (na numeričkoj tastaturi) ili ALT+CTRL+SHIFT+CRTICA

Čuvanje promena

Napomena : Kada je OneNote pokrenut, beleške će biti automatski sačuvane svaki put kada ih promenite. Nije neophodno da ručno čuvate beleške.

CTRL+S

Vrh stranice

Rad sa beležnicama i odeljcima

Željena radnja

Pritisnite

Otvorite OneNote.

Windows+SHIFT+N

Otvaranje beležnice

CTRL+O

Alatka za slanje u OneNote

Windows+N

Kreiranje novog odeljka

CTRL+T

Otvaranje odeljka

CTRL+ALT+SHIFT+O

Prelazak na sledeći odeljak

CTRL+TAB

Prelazak na prethodni odeljak

CTRL+SHIFT+TAB

Prelazak na sledeću stranicu u odeljku

CTRL+PAGE DOWN

Prelazak na prethodnu stranicu u odeljku

CTRL+PAGE UP

Prelazak na prvu stranicu u odeljku

ALT+HOME

Prelazak na poslednju stranicu u odeljku

ALT+END

Prelazak na prvu stranicu u trenutno vidljivoj grupi kartica stranica

ALT+PAGE UP

Prelazak na poslednju stranicu u trenutno vidljivoj grupi kartica stranice

ALT+PAGE DOWN

Premeštanje ili kopiranje trenutne stranice

CTRL+ALT+M

Postavljanje fokusa na trenutnu karticu stranice

CTRL+ALT+G

Izbor trenutne kartice stranice

CTRL+SHFT+A

Postavljanje fokusa na trenutnu karticu odeljka

CTRL+SHIFT+G

Premeštanje trenutnog odeljka

CTRL+SHIFT+G, pa SHIFT+F10, M

Prebacivanje na drugu beležnicu na traci za navigaciju

CTRL+G, zatim pritisnite tastere sa STRELICOM NADOLE ili STRELICOM NAGORE da biste izabrali drugu beležnicu, a zatim pritisnite taster ENTER

Vrh stranice

Pretraživanje beležaka

Željena radnja

Pritisnite

Premeštanje mesta umetanja u polje Pretraga radi pretraživanja svih beležnica

CTRL+E

Prilikom pretraživanja svih beležnica, pregledajte sledeći rezultat

STRELICA NADOLE

Prilikom pretraživanja svih beležnica, pređite na izabrani rezultat i odbacite pretragu

ENTER

Promena opsega pretrage

CTRL+E, TAB, RAZMAK

Otvaranje okna sa rezultatima pretrage

ALT+O posle pretraživanja

Pretraživanje samo trenutne stranice

Napomena : Uvek možete da se prebacujete između pretraživanja na svim mestima i pretraživanja samo trenutne stranice pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+E ili CTRL+F.

CTRL+F

Prelazak na sledeći rezultat tokom pretraživanja trenutne stranice

taster ENTER ili taster F3

Premeštanje na prethodni rezultat tokom pretraživanja trenutne stranice

SHFT+F3

Odbacivanje pretrage i vraćanje na stranicu

ESC

Vrh stranice

Deljenje beležaka

Deljenje beležaka sa drugima

Željena radnja

Pritisnite

Slanje izabrane stranice u e-poruci

CTRL+SHIFT+E

Deljenje beležaka sa drugim programima

Željena radnja

Pritisnite

Slanje izabrane stranice u e-poruci

CTRL+SHIFT+E

Kreiranje zadatka sa oznakom Danas u programu Outlook na osnovu trenutno izabrane beleške

CTRL+SHIFT+1

Kreiranje zadatka sa oznakom Sutra u programu Outlook na osnovu trenutno izabrane beleške

CTRL+SHIFT+2

Kreiranje zadatka sa oznakom Ove sedmice u programu Outlook na osnovu trenutno izabrane beleške

CTRL+SHIFT+3

Kreiranje zadatka sa oznakom Sledeće sedmice u programu Outlook na osnovu trenutno izabrane beleške

CTRL+SHIFT+4

Kreiranje zadatka sa oznakom Bez datuma u programu Outlook na osnovu trenutno izabrane beleške

CTRL+SHIFT+5

Otvaranje izabranog Outlook zadatka

CTRL+SHIFT+K

Označavanje izabranog Outlook zadatka kao dovršenog

CTRL+SHIFT+9

Brisanje izabranog Outlook zadatka

CTRL+SHIFT+0

Sinhronizovanje promena u trenutnoj deljenoj beležnici

SHIFT+F9

Sinhronizovanje promena u svim deljenim beležnicama

F9

Označavanje trenutne stranice kao nepročitane

CTRL+Q

Zaštita beležaka

Zaštita odeljaka lozinkom

Željena radnja

Pritisnite

Zaključavanje svih odeljaka zaštićenih lozinkom

CTRL+ALT+L

Vrh stranice

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×