Tasterske prečice u programu Excel za Windows

Tasterske prečice u programu Excel za Windows

Mnogi korisnici smatraju da korišćenje spoljne tastature sa tasterskim prečicama za Excel u Windowsu omogućava efikasniji rad. Za korisnike sa smanjenom pokretljivošću ili oštećenim vidom, tasterske prečice mogu da budu jednostavnije od korišćenja ekrana osetljivog na dodir i predstavljaju glavnu alternativu za miša. U ovom članku su navedene tasterske prečice za Excel za Windows.

Napomene: 

 • Prečice u ovoj temi se odnose na raspored tastera na američkoj tastaturi. Tasteri za druge rasporede možda neće u potpunosti odgovarati tasterima na američkoj tastaturi.

 • Ako prečica zahteva pritiskanje dva ili više tastera istovremeno, u ovoj temi tasteri su razdvojeni znakom plus (+). Ako treba da pritisnete jedan taster neposredno nakon drugog, tasteri su razdvojeni zarezom (,).

U ovom članku opisane su tasterske prečice, funkcijski tasteri i još neke uobičajene tasterske prečice za Excel. To obuhvata tasterske prečice koje možete da koristite za komande na traci. Za Excel Online, pročitajte Tasterske prečice u Excel Online.

Napomene: 

Najčešće korišćene prečice

Ako prvi put koristite traku, informacije u ovom odeljku mogu da vam pomognu da razumete model tasterskih prečica trake. Traka obuhvata nove prečice koje se nazivaju Saveti o tasterskim prečicama, koje možete postaviti da se pojavljuju kada pritisnete taster Alt. Traka grupiše srodne komande na karticama. Na primer, na kartici „Početak“, grupa „Broj“ obuhvata komandu „Format broja“.

Ova tabela navodi najčešće korišćene prečice u Excel.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Zatvorite radnu svesku

Ctrl+W

Otvaranje radne sveske

Ctrl+O

Prelazak na karticu Početak

Alt+H

Čuvanje radne sveske

Ctrl+S

Kopiranje

Ctrl+C

Lepljenje

Ctrl+V

Opoziv radnje

Ctrl+Z

Uklanjanje sadržaja ćelije

Taster Delete

Izbor boje popune

Alt+H, H

Isecanje

Ctrl+X

Prelazak na karticu Umetanje

Alt+N

Podebljano

Ctrl+B

Poravnavanje sadržaja ćelija po sredini

Alt+H, A, C

Prelazak na karticu Raspored na stranici

Alt+P

Prelazak na karticu Podaci

Alt+A

Prelazak na karticu Prikaz

Alt+W

Otvaranje kontekstualnog menija

SHIFT+F10 ili

kontekstualni taster

Dodavanje ivica

Alt+H, B

Brisanje kolone

Alt+H, D, C

Prelazak na karticu Formula

Alt+M

Skrivanje izabranih redova

Ctrl+9

Skrivanje izabranih kolona.

Ctrl+0

Vrh stranice

Tasterske prečice za traku

Ako prvi put koristite traku, informacije u ovom odeljku mogu da vam pomognu da razumete model tasterskih prečica trake.

Kada pritisnete taster Alt, pojavljuju se slova u malim slikama, pod imenom Saveti o tasterskim prečicama, pored kartica i komandi na traci, kao što je prikazano na sledećoj slici.

Saveti o tasterskim prečicama za Excel

Možete da kombinujete slova sa tasterom Alt da biste napravili prečice koje se zovu tasterske prečice za komande na traci. Na primer, Alt+H otvara karticu „Početak“, a Alt+Q ide na polje Recite mi.

Pritisnite taster Alt ponovo da biste videli savete o tasterskim prečicama za komande na bilo kojoj kartici.

Tasterske prečice za kartice trake

Da biste otišli direktno na neku karticu na traci, pritisnite neku od sledećih tasterskih prečica:

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje polja Recite mi... na traci i kucanje termina za pretragu radi dobijanja pomoći ili prikaza sadržaja pomoći.

ALT+Q, pa unesite termin za pretragu.

Otvaranje stranice „Datoteka“ i korišćenje prikaza „Backstage“.

Alt+F

Otvaranje kartice „Početak“, oblikovanje teksta i brojeva i korišćenje alatke za pronalaženje.

Alt+H

Otvaranje kartice „Umetanje“ i umetanje izvedenih tabela, grafikona, programskih dodataka, mini-grafikona, slika, oblika, zaglavlja ili okvira za tekst.

Alt+N

Otvaranje kartice „Raspored na stranici“ i rad sa temama, podešavanjem stranice, razmerom i poravnavanjem.

Alt+P

Otvaranje kartice „Formule“ i umetanje, praćenje i prilagođavanje funkcija i izračunavanja.

Alt+M

Otvaranje kartice „Podaci“ i povezivanje sa podacima, njihovo sortiranje, filtriranje, analiziranje i rad sa njima.

Alt+A

Otvaranje kartice „Redigovanje“ i provera pravopisa, dodavanje komentara i zaštita listova i radnih svezaka.

Alt+R

Otvaranje kartice „Prikaz“ i pregled preloma stranica i rasporeda, prikaz i skrivanje koordinatnih linija i naslova, podešavanje uveličanja zumiranjem, upravljanje prozorima i oknima i prikaz makroa.

Alt+W

Vrh stranice

Rad na traci pomoću tastature

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor aktivne kartice trake i aktiviranje tasterskih prečica.

Alt ili F10. Da biste se premestili na neku drugu karticu, koristite tasterske prečice ili tastere sa strelicama.

Premeštanje fokusa na komande na traci.

Tab ili Shift+Tab

Pomeranje između stavki na traci nadole, nagore, nalevo ili nadesno.

Taster sa strelicom nagore, nadole, nalevo ili nadesno

Aktivirajte izabrano dugme.

Razmaknica ili Enter

Otvaranje liste za izabranu komandu.

Taster sa strelicom nadole

Otvorite meni za izabrano dugme.

Alt+taster sa strelicom nadole

Kada je otvoren meni ili podmeni, premestite se na sledeću komandu.

Taster sa strelicom nadole

Razvijanje ili skupljanje trake.

Ctrl+F1

Otvaranje kontekstualnog menija.

Shift+F10

Ili na Windows tastaturi

Kontekstualni ključ (između desnog tastera Alt i desnih tastera Ctrl)

Premeštanje na podmeni kada je glavni meni otvoren ili izabran.

Taster sa strelicom nalevo

Vrh stranice

Referenca tasterske prečice za Excel

Tasterske prečice za kretanje kroz ćelije

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje na prethodnu ćeliju na radnom listu ili na prethodnu opciju u dijalogu.

Shift+Tab

Premeštanje za jednu ćeliju nagore na radnom listu.

Taster sa strelicom nagore

Premeštanje za jednu ćeliju nadole na radnom listu.

Taster sa strelicom nadole

Premeštanje za jednu ćeliju nalevo na radnom listu.

Taster sa strelicom nalevo

Premeštanje za jednu ćeliju nadesno na radnom listu.

Taster sa strelicom nadesno

Premeštanje do ivice aktuelne oblasti podataka na radnom listu.

Ctrl+taster sa strelicom

Ulazak u režim završetka, premeštanje na sledeću ćeliju koja nije prazna u istoj koloni ili redu u kojem je aktivna ćelija i isključivanje režima završetka. Ako su ćelije prazne, premeštanje na poslednju ćeliju u redu ili koloni.

End, taster sa strelicom

Premeštanje na poslednju ćeliju na radnom listu, u najniži korišćeni red krajnje desne korišćene kolone.

Ctrl+End

Proširivanje izbora ćelija do poslednje korišćene ćelije na radnom listu (donji desni ugao).

Ctrl+Shift+End

Premeštanje na ćeliju u gornjem levom uglu prozora kada je taster Scroll Lock uključen.

Home+Scroll Lock

Premeštanje na početak radnog lista.

Ctrl+Home

Premeštanje nadole za jedan ekran na radnom listu.

Page Down

Premeštanje na sledeći list u radnoj svesci.

Ctrl+Page Down

Premeštanje nadesno za jedan ekran na radnom listu.

Alt+Page Down

Premeštanje nagore za jedan ekran na radnom listu.

Page Up

Premeštanje nalevo za jedan ekran na radnom listu.

Alt+Page Up

Premeštanje na prethodni list u radnoj svesci.

Ctrl+Page Up

Premeštanje nadesno za jednu ćeliju na radnom listu. Ili, na zaštićenom radnom listu, premeštanje sa jedne otključane ćelije na drugu.

Tab

Otvorite listu sa izborom načina provere valjanosti za ćeliju na koju je primenjena opcija za proveru valjanosti podataka.

Alt+taster sa strelicom nadole

Pregledajte plutajuće oblike, kao što su okviri za tekst ili slike.

Ctrl+Alt+5, a zatim pritisnite taster Tab više puta

Napustite navigaciju plutajućih oblika i vratite se na normalnu navigaciju.

Esc

Vrh stranice

Tasterske prečice za oblikovanje ćelija

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje dijaloga „Oblikovanje ćelija“.

Ctrl+1

Oblikovanje fontova pomoću dijaloga „Oblikovanje ćelija“.

Ctrl+Shift+F ili Ctrl+Shift+P

Uređivanje aktivne ćelije i postavljanje mesta umetanja na kraj njenog sadržaja. Ili, ako je uređivanje isključeno za ćeliju, premeštanje mesta umetanja u polje za formulu. Ako uređujete formulu, uključite ili isključite režim tačaka tako da možete da koristite tastere sa strelicama da biste kreirali referencu.

F2

Dodavanje ili uređivanje komentara ćelije.

Shift+F2

Otvara dijalog „Umetanje“ za umetanje praznih ćelija.

Ctrl+Shift+Plus (+)

Otvara dijalog „Brisanje“ radi brisanja izabranih ćelija.

Ctrl+Minus (-)

Unos trenutnog vremena.

Ctrl+Shift+dvotačka (:)

Unos trenutnog datuma.

Ctrl+tačka i zarez (;)

Prebacivanje između prikaza vrednosti ćelija ili formula na radnom listu.

Ctrl+kratkouzlazni akcenat (`)

Kopiranje formule iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili polje za formulu.

Ctrl+apostrof (')

Premeštanje izabranih ćelija.

Ctrl+X

Kopiranje izabranih ćelija.

Ctrl+C

Lepljenje sadržaja na mesto umetanja, što zamenjuje izbor.

Ctrl+V

Otvaranje dijaloga „Specijalno lepljenje“.

Ctrl+Alt+V

Primena kurziva na tekst ili uklanjanje oblikovanja kurzivom.

Ctrl+I ili Ctrl+3

Podebljavanje teksta ili uklanjanje oblikovanja podebljavanjem.

Ctrl+B ili Ctrl+2

Podvlačenje teksta ili uklanjanje podvlačenja.

Ctrl+U ili Ctrl+4

Primena ili uklanjanje oblikovanja precrtavanjem.

Ctrl+5

Prebacivanje između skrivanja objekata, prikaza objekata i prikaza čuvara mesta za objekte.

Ctrl+6

Primena spoljne ivice na izabrane ćelije.

Ctrl+Shift+ampersand (&)

Uklanjanje spoljne ivice sa izabranih ćelija.

Ctrl+Shift+podvlaka (_)

Prikazivanje ili skrivanje simbola za prikaz strukture.

Ctrl+8

Korišćenje komande „Popuni dole“ za kopiranje sadržaja i oblika najviše ćelije izabranog opsega u ćelije ispod.

Ctrl+D

Primena opšteg formata broja.

Ctrl+Shift+G

Primena formata valute sa dva decimalna mesta (negativni brojevi u zagradama).

Ctrl+Shift+znak dolara ($)

Primena formata procenta bez decimalnih mesta.

Ctrl+Shift+procenat (%)

Primena naučnog formata brojeva sa dva decimalna mesta.

Ctrl+M

Primena formata datuma sa danom, mesecom i godinom.

Ctrl+Shift+znak za broj (#)

Primena formata vremena sa časovima i minutima.

Ctrl+Shift+D

Primena formata brojeva sa dva decimalna mesta, znakom za razdvajanje hiljada i znakom minus (-) za negativne vrednosti.

Ctrl+Shift+znak uzvika (!)

Otvara dijalog „Umetanje hiperveze“.

Ctrl+K

Provera pravopisa na aktivnom radnom listu ili u izabranom opsegu.

F7

Prikaz opcija brze analize za izabrane ćelije koje sadrže podatke.

Ctrl+Q

Prikaz dijaloga „Pravljenje tabele“.

Ctrl+L ili Ctrl+T

Vrh stranice

Tasterske prečice za izvršavanje izbora i radnji

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor celog radnog lista.

Ctrl+A ili Ctrl+Shift+razmaknica

Izbor aktuelnog i sledećeg lista u radnoj svesci.

Ctrl+Shift+Page Down

Izbor aktuelnog i prethodnog lista u radnoj svesci.

Ctrl+Shift+Page Up

Proširivanje izbora ćelija za jednu ćeliju.

Shift+taster sa strelicom

Proširivanje izbora ćelija do poslednje ćelije koja nije prazna i koja je u istoj koloni ili redu kao aktivna ćelija ili, ako je sledeća ćelija prazna, proširivanje izbora do sledeće ćelije koja nije prazna.

Ctrl+Shift+taster sa strelicom

Uključivanje režima za proširivanje i korišćenje tastera sa strelicama radi proširenja izbora. Pritisnite ponovo da biste isključili.

F8

Dodavanje nesusedne ćelije ili opsega izboru ćelija pomoću tastera sa strelicama.

Shift+F8

Započinjanje novog reda u istoj ćeliji.

Alt+Enter

Popunjavanje izabranog opsega ćelija aktuelnim unosom.

Ctrl+Enter

Dovršavanje unosa ćelije i izbor ćelije iznad.

Shift+Enter

Izbor cele kolone na radnom listu.

Ctrl+razmaknica

Izbor celog reda na radnom listu.

Shift+razmaknica

Izbor svih objekata na radnom listu kada je izabran neki objekat.

Ctrl+Shift+razmaknica

Proširivanje izbora ćelija do početka radnog lista.

Ctrl+Shift+Home

Izbor trenutne oblasti ako radni list sadrži podatke. Pritisnite taster po drugi put da biste izabrali trenutnu oblast i njene redove rezimea. Pritisnite po treći put da biste izabrali ceo radni list.

Ctrl+A ili Ctrl+Shift+razmaknica

Izbor trenutne oblasti oko aktivne ćelije ili izbor celog izveštaja izvedene tabele.

Ctrl+Shift+zvezdica (*)

Izaberite prvu komandu u meniju kada je vidljiv meni ili podmeni.

Početak

Ponavljanje poslednje komande ili radnje, ako je to moguće.

Ctrl+Y

Opozivanje poslednje radnje

Ctrl+Z

Vrh stranice

Tasterske prečice za rad sa podacima, funkcijama i poljem za formulu

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor celog izveštaja izvedene tabele.

Ctrl+Shift+zvezdica (*)

Uređivanje aktivne ćelije i postavljanje mesta umetanja na kraj njenog sadržaja. Ili, ako je uređivanje isključeno za ćeliju, premeštanje mesta umetanja u polje za formulu. Ako uređujete formulu, uključite ili isključite režim tačaka tako da možete da koristite tastere sa strelicama da biste kreirali referencu.

F2

Razvijanje ili skupljanje polja za formulu.

Ctrl+Shift+U

Otkazivanje unosa u ćeliju ili polje za formulu.

Esc

Dovršavanje unosa u polju za formulu i izbor ćelije ispod.

Enter

Premeštanje kursora na kraj teksta kada je u polju za formulu.

Ctrl+End

Izbor celog teksta u polju za formulu od pozicije kursora do kraja.

Ctrl+Shift+End

Izračunavanje svih radnih listova u svim otvorenim radnim sveskama.

F9

Izračunavanje aktivnog radnog lista.

Shift+F9

Izračunavanje svih radnih listova u svim otvorenim radnim sveskama, bez obzira na to da li su promenjeni od poslednjeg izračunavanja.

Ctrl+Alt+F9

Provera zavisnih formula, a zatim izračunavanje svih ćelija u svim otvorenim radnim sveskama, uključujući i ćelije za koje nije naznačeno da treba da se računaju.

Ctrl+Alt+Shift+F9

Prikaz menija ili poruke za dugme „Proveravanje grešaka“.

Alt+Shift+F10

Prikaz dijaloga „Argumenti funkcije“ kada se mesto umetanja nalazi desno od imena funkcije u formuli.

Ctrl+A

Umetanje imena argumenata i zagrada kada se mesto umetanja nalazi desno od imena funkcije u formuli.

Ctrl+Shift+A

Poziva opciju Brza popuna da automatski prepozna obrazac u susednim kolonama i popuni trenutnu kolonu

Ctrl+E

Prolazak kroz sve kombinacije apsolutnih i relativnih referenci u formuli ako je izabrana referenca ćelije ili opseg.

F4

Umetanje funkcije.

Shift+F3

Kopiranje vrednosti iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili polje za formulu.

Ctrl+Shift+navodnici (")

Pravljenje ugrađenog grafikona od podataka u aktuelnom opsegu.

Alt+F1

Pravljenje grafikona od podataka u aktuelnom opsegu na zasebnom listu sa grafikonom.

F11

Definisanje imena koje se koristi u referencama.

Alt+M, M, D

Lepljenje imena iz dijaloga „Lepljenje imena“ (ako su imena definisana u radnoj svesci.

F3

Premeštanje na prvo polje u sledećem zapisu obrasca za podatke.

Enter

Pravljenje, pokretanje, uređivanje ili brisanje makroa.

Alt+F8

Otvaranje programa Microsoft Visual Basic For Applications Editor.

Alt+F11

Vrh stranice

Funkcijski tasteri

Taster

Opis

F1

 • Samo F1: Prikazuje se okno zadatka Pomoć za Excel.

 • Ctrl+F1: Prikazuje se ili skriva traka.

 • Alt+F1: Kreira se ugrađeni grafikon od podataka u aktuelnom opsegu.

 • Alt+Shift+F1: Umeće se novi radni list.

F2

 • Samo F2: Uređivanje aktivne ćelije i postavljanje mesta umetanja na kraj njenog sadržaja. Ili, ako je uređivanje isključeno za ćeliju, premeštanje mesta umetanja u polje za formulu. Ako uređujete formulu, uključite ili isključite režim tačaka tako da možete da koristite tastere sa strelicama da biste kreirali referencu.

 • Shift+F2: Dodaje se ili uređuje komentar ćelije.

 • Ctrl+F2: Prikazuje se oblast pregleda pre štampanja na kartici Štampanje u prikazu Prikaz „Backstage“.

F3

 • Samo F3: Prikazuje se dijalog Lepljenje imena. Dostupno je samo ako su imena definisana u radnoj svesci.

 • Shift+F3: Prikazuje se dijalog Umetanje funkcije.

F4

 • Samo F4: Ponavljanje poslednje komande ili radnje ako je to moguće.

  Kada se u formuli izabere referenca ili opseg ćelije, F4 prolazi kroz sve različite kombinacije apsolutnih i relativnih referenci.

 • Ctrl+F4: Zatvara se prozor izabrane radne sveske.

 • Alt+F4: Zatvara se Excel.

F5

 • Samo F5: Prikazuje se dijalog Idi na.

 • Ctrl+F5: Vraća se veličina prozora izabrane radne sveske u prethodno stanje.

F6

 • Samo F6: Prebacivanje između radnog lista, trake, okna zadatka i kontrola zumiranja. Na radnom listu koji je razdeljen, F6 uključuje razdeljena okna prilikom prebacivanja iz okna u oblast trake i obrnuto.

 • Shift+F6: Prebacivanje između radnog lista, kontrola zumiranja, okna zadatka i trake.

 • Ctrl+F6: Prebacivanje u sledeći prozor radne sveske kada je otvoreno više prozora radne sveske.

F7

 • Samo F7: Otvara se dijalog Pravopis za proveru pravopisa u aktivnom radnom listu ili izabranom opsegu.

 • Ctrl+F7: Izvršava se komanda Premesti u prozoru radne sveske kada prozor nije uvećan. Prozor premeštate pomoću tastera sa strelicama, a kada završite, pritisnite taster Enter ili Esc da biste otkazali.

F8

 • Samo F8: Uključivanje i isključivanje režima proširivanja. U režimu proširivanja, na statusnoj liniji pojavljuje se tekst Proširena selekcija, a tasteri sa strelicama služe za proširivanje izbora.

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+F8 omogućava se dodavanje nesusedne ćelije ili opsega selekciji ćelija pomoću tastera sa strelicama.

 • CTRL + F8: Izvršava komandu „Veličina“ kada radna sveska nije uvećana.

 • Alt+F8: Prikazuje se dijalog „Makro“ za kreiranje, izvršavanje, uređivanje ili brisanje makroa.

F9

 • Samo F9: Izračunavanje svih radnih listova u svim otvorenim radnim sveskama.

 • Shift+F9: Izračunava se aktivni radni list.

 • Ctrl+Alt+F9: Izračunavaju se svi radni listovi u svim otvorenim radnim sveskama, bez obzira na to da li su promenjeni od poslednjeg izračunavanja.

 • Ctrl+Alt+Shift+F9: Ponovo se proveravaju zavisne formule i računaju sve ćelije u svim otvorenim radnim sveskama, uključujući i ćelije za koje nije naznačeno da treba da se računaju.

 • Ctrl+F9: Smanjuje se prozor radne sveske na ikonu.

F10

 • Samo taster F10: Uključuje ili isključuje savete o tasterskim prečicama. (Pritiskom na taster Alt dobija se isto).

 • Shift+F10: Prikazuje se priručni meni za izabranu stavku.

 • Alt+Shift+F10: Prikazuju se meni ili poruka za dugme „Proveravanje grešaka“.

 • Ctrl+F10: Uvećava se ili vraća izabrani prozor radne sveske.

F11

 • Samo F11: Pravi se grafikon od podataka u trenutnom opsegu na zasebnom listu sa grafikonom.

 • Shift+F11: Umeće se novi radni list.

 • Alt+F11: Otvara se program Microsoft Visual Basic For Applications Editor, u kojem možete kreirati makro pomoću programa Visual Basic for Applications (VBA).

F12

 • Samo F12: Prikazuje se dijalog Sačuvaj kao.

Vrh stranice

Ostale korisne tasterske prečice

Taster

Opis

Alt

 • Prikazuje savete o tasterskim prečicama (nove prečice) na traci.

Na primer,

 • Alt, W, P prebacuje radni list u prikaz rasporeda na stranici.

 • Alt, W, L prebacuje radni list u normalni prikaz.

 • Alt, W, I prebacuje radni list u prikaz pregleda preloma stranice.

Tasteri sa strelicama

 • Premeštanje za jednu ćeliju nagore, nadole, nalevo ili nadesno na radnom listu.

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+taster sa strelicom premešta se do ivice aktuelne oblast podataka u radnom listu.

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+taster sa strelicom proširuje se selekcija ćelija za jednu ćeliju.

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+taster sa strelicom proširuje se selekcija ćelija na poslednju ćeliju koja nije prazna u istoj koloni ili redu sa aktivnom ćelijom, ili ako je sledeća ćelija prazna, proširuje se selekcija na sledeću ćeliju koja nije prazna.

 • Pritiskom na taster sa strelicom nalevo ili strelicom nadesno bira se kartica sa leve ili desne strane kada je izabrana traka. Kada je otvoren ili izabran podmeni, ovi tasteri služe za prebacivanje sa glavnog menija na podmeni i obrnuto. Kada je izabrana kartica na traci, ovi tasteri služe za kretanje između dugmadi kartice.

 • Kada je otvoren meni ili podmeni, tasteri sa strelicom nalevo ili strelicom nadesno služe za biranje sledeće ili prethodne komande. Kada je izabrana kartica na traci, ovi tasteri služe za kretanje nagore ili nadole u grupi kartica.

 • U dijalogu tasteri sa strelicama služe za prelazak sa opcije na opciju u otvorenoj padajućoj listi ili u grupi opcija

 • Pritiskom na taster sa strelicom nadole ili na kombinaciju tastera Alt+strelica nadole otvara se izabrana padajuća lista.

Backspace

 • Brisanje znaka s leve strane u polju za formulu

 • Takođe, brisanje sadržaja izabranih ćelija

 • U režimu uređivanja ćelija, briše znak levo od mesta umetanja.

Izbriši

 • Uklanjanje sadržaja ćelije (podataka i formula) iz izabranih ćelija bez uticaja na oblike ćelija ili komentare

 • U režimu uređivanja ćelija, briše znak desno od mesta umetanja.

End

 • End uključuje ili isključuje režim završetka. U režimu završetka možete pritisnuti taster sa strelicom za premeštanje na sledeću ćeliju koja nije prazna u istoj koloni ili redu u kojem je aktivna ćelija. Režim završetka isključuje se automatski kada pritisnete taster sa strelicom. Pritisnite taster End pre nego što ponovo pritisnete sledeći taster sa strelicom. Režim završetka se prikazuje na statusnoj traci kada je uključen.

 • Ako su ćelije prazne, pritisak na taster End, pa na taster sa strelicom dovodi do premeštanja na poslednju ćeliju u redu ili koloni.

 • Taster End takođe bira poslednju komandu u meniju kada je meni ili podmeni vidljiv.

 • Ctrl+End prelazi na poslednju ćeliju na radnom listu, u najniži korišćeni red krajnje desne korišćene kolone. Ako se kursor nalazi u polju za formulu, Ctrl + End premešta kursor na kraj teksta.

 • Ctrl+Shift+End proširuje izbor ćelija do poslednje korišćene ćelije na radnom listu (donji desni ugao). Ako je kursor u polju za formulu, pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+End vrši se izbor celog teksta u polju za formulu od pozicije kursora do kraja, što ne utiče na visinu polja za formulu.

Enter

 • Dovršavanje unosa u ćeliju iz ćelije ili polja za formulu i biranje ćelije ispod (podrazumevano)

 • U obrascu sa podacima, premeštanje na prvo polje u sledećem zapisu

 • Otvaranje izabranog menija (pritisnite taster F10 da biste aktivirali traku sa menijima) ili izvršavanje radnje izabrane komande.

 • U dijalogu, izvršavanje radnje za podrazumevano komandno dugme u dijalogu (dugme sa podebljanom konturom; u većini slučajeva to je dugme U redu)

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Alt+Enter započinje se novi red u istoj ćeliji.

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Enter popunjava se izabrani opseg ćelija aktuelnim unosom.

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+Enter dovršava se unos u ćeliju i bira ćelija iznad.

Esc

 • Otkazivanje unosa u ćeliju ili u polje za formulu

 • Zatvaranje otvorenog menija ili podmenija, dijaloga ili prozora za poruke

 • Takođe zatvara režim celog ekrana kada se taj režim primenjuje i vraća normalni režim ekrana da bi ponovo prikazao traku i statusnu traku.

Home

 • Premeštanje na početak reda u radnom listu

 • Premeštanje na ćeliju u gornjem levom uglu prozora kada je taster Scroll Lock uključen

 • Kada je meni ili podmeni vidljiv, ovaj taster služi za biranje prve komande u njemu

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Home vrši se premeštanje na početak radnog lista.

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Home proširuje se selekcija ćelija do početka radnog lista.

Page Down

 • Premeštanje nadole za jedan ekran u radnom listu

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Alt+Page Down vrši se premeštanje za jedan ekran nadesno u radnom listu.

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Page Down vrši se premeštanje na sledeći list u radnoj svesci.

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Page Down biraju se aktuelni i sledeći list u radnoj svesci.

Page Up

 • Premeštanje nagore za jedan ekran u radnom listu

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Alt+Page Up vrši se premeštanje za jedan ekran nalevo u radnom listu.

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Page Up vrši se premeštanje na prethodni list u radnoj svesci.

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Page Up biraju se aktuelni i prethodni list u radnoj svesci.

Razmaknica

 • U dijalogu, izvršava radnju za izabrano dugme, ili potvrđuje, odnosno opoziva izbor

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+razmaknica bira se cela kolona u radnom listu.

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+razmaknica bira se ceo red u radnom listu.

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+razmaknica bira se ceo radni list.

 • Ako radni list sadrži podatke, kombinacija tastera Ctrl+Shift+razmaknica bira tekuću oblast. Drugi pritisak na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+razmaknica bira tekuću oblast i njene redove sa zbirom. Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+razmaknica bira se ceo radni list.

 • Kada je izabran objekat, pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+razmaknica biraju se svi objekti na radnom listu.

 • Pritiskom kombinacije tastera Alt+Razmaknica prikazuje se meni Kontrola za prozor programa Excel

Tab

 • Premeštanje ćelije nadesno u radnom listu

 • Premeštanje sa jedne otključane ćelije na drugu na zaštićenom radnom listu

 • Prelazak na sledeću opciju ili grupu opcija u dijalogu

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+Tab vrši se premeštanje na prethodnu ćeliju na radnom listu ili na prethodnu opciju u dijalogu.

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Tab vrši se prebacivanje na sledeću karticu u dijalogu.

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Tab vrši se prebacivanje na prethodnu karticu u dijalogu.

Vrh stranice

Ovaj članak opisuje tasterske prečice, funkcijske tastere i druge uobičajene tasterske prečice za Excel 2013. To uključuje tasterske prečice koje možete da koristite za pristup traci.

Savet: Da bi ova referenca bila dostupna kada radite, možda ćete želeti da odštampate ovu temu. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+P da biste odštampali ovu temu.

Napomena: Ako neka radnja koju često koristite nema tastersku prečicu, možete da zapišete makro da biste je napravili.

Pristup traci sa tastature

Ako do sada niste koristili traku, informacije u ovom odeljku mogu da vam pomognu da razumete model tasterskih prečica za traku. Traka ima nove prečice pod imenom Saveti o tasterskim prečicama, koje se pojavljuju kada pritisnete taster Alt.

Da biste prikazali karticu na traci, pritisnite taster za tu karticu, na primer pritisnite slovo N za karticu Umetanje ili M za karticu Formule. Na ovaj način se pojavljuju svi bedževi saveta o tasterskim prečicama za dugmad te kartice, kao što je prikazano na sledećoj slici. Zatim pritisnite taster za željeno dugme.

Excel 2013 tasterske prečice

Da li će moje stare prečice i dalje funkcionisati?

Tasterske prečice koje počinju tasterom Ctrl i dalje funkcionišu u programu Microsoft Excel 2013. Na primer, kombinacija tastera Ctrl+C i dalje kopira u ostavu, a Ctrl+V i dalje lepi iz ostave.

Većina starih Alt+ meni prečica i dalje funkcioniše. Međutim, treba napamet da znate punu prečicu – na ekranu ne postoje podsetnici o tome koja slova treba pritisnuti. Na primer, pokušajte da pritisnete taster Alt, a zatim pritisnite neki od starih menija tastere E (Uredi), V (Prikaz), I (Umetni) i tako dalje. Polje iskače što znači da koristite tastersku prečicu iz starije verzije sistema Microsoft Office. Ako znate celu tastersku kombinaciju, nastavite i pokrenite komandu. Ako ne znate tastersku prečicu, pritisnite taster Esc i upotrebite bedževe za savet o tasterskoj prečici.

Tasterske prečice sa tasterom Ctrl

Taster

Opis

Ctrl+PgDn

Prebacivanje između kartica radnog lista, sleva nadesno

Ctrl+PgUp

Prebacivanje između kartica radnog lista, zdesna nalevo

Ctrl+Shift+&

Primena spoljne ivice na izabrane ćelije

Ctrl+Shift_

Uklanjanje spoljne ivice sa izabranih ćelija

Ctrl+Shift+~

Primena opšteg formata broja

Ctrl+Shift+$

Primena formata za valute sa dve decimale (negativni brojevi u zagradama)

Ctrl+Shift+%

Primena formata za procenat bez decimala

Ctrl+Shift+^

Primena naučnog formata za brojeve sa dve decimale

Ctrl+Shift+#

Primena formata za datum sa danom, mesecom i godinom

Ctrl+Shift+@

Primena formata za vreme sa časovima i minutima

Ctrl+Shift+!

Primena formata za brojeve sa dve decimale, znakom za razdvajanje za hiljade i znakom minus (-) za negativne vrednosti

Ctrl+Shift+*

Izbor tekuće oblasti oko aktivne ćelije (oblast podataka se nalazi između praznih redova i kolona)

Kod izvedene tabele ovi tasteri služe za izbor celog izveštaja izvedene tabele.

Ctrl+Shift+:

Unos tekućeg vremena

Ctrl+Shift+"

Kopiranje vrednosti iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili polje za formulu

Ctrl+Shift+plus (+)

Prikazivanje dijaloga Umetanje za umetanje prazne ćelije

Ctrl+minus (-)

Prikazivanje dijaloga Brisanje za brisanje izabranih ćelija

Ctrl+;

Unos tekućeg datuma

Ctrl+`

Naizmenično prikazivanje vrednosti u ćeliji i formula u radnom listu

Ctrl+'

Kopiranje formule iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili polje za formulu

Ctrl+1

Prikazivanje dijaloga Oblikovanje ćelije

Ctrl+2

Primena ili uklanjanje oblikovanja podebljavanjem

Ctrl+3

Primena ili uklanjanje oblikovanja kurzivom

Ctrl+4

Primena ili uklanjanje oblikovanja podvlačenjem

Ctrl+5

Primena ili uklanjanje oblikovanja precrtavanjem

Ctrl+6

Naizmenično skrivanje i prikazivanje objekata

Ctrl+8

Prikazivanje odnosno skrivanje simbola za prikaz strukture

Ctrl+9

Skrivanje izabranih redova

Ctrl+0

Skrivanje izabranih kolona

Ctrl+A

Izbor celog radnog lista.

Ako radni list sadrži podatke, kombinacija tastera Ctrl+A bira tekuću oblast. Ponovnim pritiskom kombinacije tastera Ctrl+A birate ceo radni list.

Prikazivanje dijaloga Argumenti funkcije kada se mesto umetanja nalazi desno od imena funkcije u formuli

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+A umeću se imena argumenata i zagrade kada se mesto umetanja nalazi desno od imena funkcije u formuli.

Ctrl+B

Primena ili uklanjanje oblikovanja podebljavanjem

Ctrl+C

Kopiranje izabranih ćelija

Ctrl+D

Korišćenje komande Popuni nadole za kopiranje sadržaja i oblika prve ćelije izabranog opsega u ćelije ispod

Ctrl+E

Poziva opciju Brza popuna da automatski prepozna obrazac u susednim kolonama i popuni trenutnu kolonu

Ctrl+F

Prikazivanje dijaloga Pronalaženje i zamena u kome je izabrana kartica Pronađi

Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+F5 takođe se prikazuje ova kartica, dok se pritiskom na kombinaciju tastera Shift+F4 ponavlja poslednja radnja Pronađi.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+F otvara se dijalog Oblikovanje ćelija u kome je izabrana kartica Font.

Ctrl+G

Prikazivanje dijaloga Idi na

Pritiskom na funkcijski taster F5 takođe se prikazuje ovaj dijalog.

Ctrl+H

Prikazivanje dijaloga Pronalaženje i zamena u kome je izabrana kartica Zameni.

Ctrl+I

Primena ili uklanjanje oblikovanja kurzivom

Ctrl+K

Prikazivanje dijaloga Umetanje hiperveze za nove hiperveze ili dijaloga Uređivanje hiperveze za izabrane postojeće hiperveze

Ctrl+L

Prikazivanje dijaloga Kreiranje tabele

Ctrl+N

Kreiranje nove, prazne radne sveske.

Ctrl+O

Prikazivanje dijaloga Otvaranje za otvaranje ili pronalaženje datoteke

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+O biraju se sve ćelije koje sadrže komentare.

Ctrl+P

Prikazivanje kartice Štampanje u prikazu Prikaz „Microsoft Office Backstage“.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+P otvara se dijalog Oblikovanje ćelija u kome je izabrana kartica Font.

Ctrl+Q

Prikazuje opcije Brza analiza za podatke kada imate ćelije koje sadrže te izabrane podatke.

Ctrl+R

Korišćenje komande Popuni nadesno za kopiranje sadržaja i oblika ćelije koja je krajnje levo u izabranom opsegu u ćelije sa desne strane

Ctrl+S

Čuvanje aktivne datoteke sa njenim tekućim imenom, lokacijom i formatom

Ctrl+T

Prikazivanje dijaloga Kreiranje tabele

Ctrl+U

Primena ili uklanjanje oblikovanja podvlačenjem.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+Shift+U omogućava se prebacivanje između razvijenog i skupljenog polja za formulu.

Ctrl+V

Umeće sadržaj ostave na mesto umetanja i zamenjuje ostale izbore. Kombinacija tastera je raspoloživa samo ako ste prethodno isekli ili kopirali objekat, tekst ili sadržaj ćelije.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Alt+V prikazuje se dijalog Specijalno lepljenje. On je dostupan samo pošto isečete ili kopirate objekat, tekst ili sadržaj ćelije na radnom listu ili u drugom programu.

Ctrl+W

Zatvaranje prozora izabrane radne sveske.

Ctrl+X

Isecanje izabranih ćelija.

Ctrl+Y

Ponavljanje poslednje komande ili radnje ako je to moguće

Ctrl+Z

Korišćenje komande Opozovi radnju da bi se opozvala poslednja komanda ili izbrisao poslednji unos koji ste upisali

Savet: Ctrl kombinacije Ctrl+J i Ctrl+M su trenutno nedodeljene prečice.

Vrh stranice

Funkcijski tasteri

Taster

Opis

F1

Prikazivanje okna zadatka Pomoć za Excel

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+F1 prikazuje se ili skriva traka.

Pritiskom na kombinaciju tastera Alt+F1 kreira se ugrađeni grafikon od podataka u aktuelnom opsegu.

Pritiskom na kombinaciju tastera Alt+Shift+F1 umeće se novi radni list.

F2

Uređivanje aktivne ćelije i postavljanje mesta umetanja na kraj sadržaja ćelije. Takođe premešta mesto umetanja u polje za formulu kada je uređivanje isključeno za ćeliju.

Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+F2 dodaje se ili uređuje komentar ćelije

Pritiskom kombinacije tastera Ctrl+F2 prikazuje se oblast pregleda pre štampanja na kartici Štampanje u prikazu Prikaz „Backstage“.

F3

Prikazivanje dijaloga Lepljenje imena. Dostupno samo ako su imena definisana u radnoj svesci (kartica Formule, grupa Definisana imena, Definiši ime).

Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+F3 prikazuje se dijalog Umetanje funkcije.

F4

Ponavljanje poslednje komande ili radnje ako je to moguće.

Kada se u formuli izabere referenca ili opseg ćelije, F4 prolazi kroz sve različite kombinacije apsolutnih i relativnih referenci.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+F4 zatvara se prozor izabrane radne sveske.

Pritiskom na kombinaciju tastera Alt+F4 zatvara se Excel.

F5

Prikazivanje dijaloga Idi na

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+F5 vraća se veličina prozora izabrane radne sveske u prethodno stanje.

F6

Prebacivanje između radnog lista, trake, okna zadatka i kontrola za zumiranje. Na radnom listu koji je razdeljen (meni Prikaz, komande Upravljanje ovim prozorom, Zamrzni okna, Razdeli prozor) taster F6 uključuje razdeljena okna prilikom prebacivanja iz okna u oblast trake i obrnuto.

Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+F6 vrši se prebacivanje između radnog lista, kontrola za zumiranje, okna zadatka i trake.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+F6 vrši se prebacivanje u sledeći prozor radne sveske kada je otvoreno više prozora radne sveske.

F7

Prikazivanje dijaloga Pravopis za proveru pravopisa u aktivnom radnom listu ili izabranom opsegu

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+F7 izvršava se komanda Premesti u prozoru radne sveske kada prozor nije uvećan. Pomoću tastera sa strelicama premestite prozor, a kada završite pritisnite taster Enter ili taster Esc da biste otkazali.

F8

Uključivanje i isključivanje režima proširivanja. U režimu proširivanja, na statusnoj liniji pojavljuje se tekst Proširena selekcija, a tasteri sa strelicama služe za proširivanje selekcije.

Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+F8 omogućava se dodavanje nesusedne ćelije ili opsega selekciji ćelija pomoću tastera sa strelicama.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+F8 izvršava se komanda Veličina (meni Kontrola za prozor radne sveske) kada radna sveska nije uvećana.

Pritiskom na kombinaciju tastera Alt+F8 prikazuje se dijalog Makro za kreiranje, izvršavanje, uređivanje ili brisanje makroa.

F9

Računanje svih radnih listova u svim otvorenim radnim sveskama

Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+F9 izračunava se aktivni radni list.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Alt+F9 izračunavaju se svi radni listovi u svim otvorenim radnim sveskama, bez obzira na to da li su promenjeni od poslednjeg izračunavanja.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Alt+Shift+F9 ponovo se proveravaju zavisne formule i računaju sve ćelije u svim otvorenim radnim sveskama, uključujući i ćelije za koje nije naznačeno da treba da se računaju.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+F9 smanjuje se prozor radne sveske na ikonu.

F10

Uključuje ili isključuje savete o tasterskim prečicama. (Pritiskom na taster Alt dobija se isto).

Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+F10 prikazuje se priručni meni za izabranu stavku.

Pritiskom na kombinaciju tastera Alt+Shift+F10 prikazuju se meni ili poruka za dugme „Proveravanje grešaka“.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+F10 uvećava se ili vraća izabrani prozor radne sveske.

F11

Kreiranje grafikona od podataka u trenutnom opsegu na zasebnom listu sa grafikonom

Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+F11 umeće se novi radni list.

Pritiskom na kombinaciju tastera Alt+F11 otvara se program Microsoft Visual Basic For Applications Editor, u kojem možete kreirati makro pomoću programa Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Prikazivanje dijaloga Sačuvaj kao

Vrh stranice

Ostale korisne prečice

Taster

Opis

Alt

Prikazuje savete o tasterskim prečicama (nove prečice) na traci.

Na primer,

Alt, W, P prebacuje radni list u prikaz rasporeda na stranici.

Alt, W, L prebacuje radni list u normalni prikaz.

Alt, W, I prebacuje radni list u prikaz pregleda preloma stranice.

Tasteri sa strelicama

Premeštanje za jednu ćeliju nagore, nadole, nalevo ili nadesno na radnom listu.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+taster sa strelicom premešta se do ivice aktuelne oblast podataka u radnom listu.

Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+taster sa strelicom proširuje se selekcija ćelija za jednu ćeliju.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+taster sa strelicom proširuje se selekcija ćelija na poslednju ćeliju koja nije prazna u istoj koloni ili redu sa aktivnom ćelijom, ili ako je sledeća ćelija prazna, proširuje se selekcija na sledeću ćeliju koja nije prazna.

Pritiskom na taster sa strelicom nalevo ili strelicom nadesno bira se kartica sa leve ili desne strane kada je izabrana traka. Kada je otvoren ili izabran podmeni, ovi tasteri služe za prebacivanje sa glavnog menija na podmeni i obrnuto. Kada je izabrana kartica na traci, ovi tasteri služe za kretanje po dugmadima kartice.

Kada je otvoren meni ili podmeni, tasteri sa strelicom nalevo ili strelicom nadesno služe za biranje sledeće ili prethodne komande. Kada je izabrana kartica na traci, ovi tasteri služe za kretanje nagore ili nadole po grupi kartice.

U dijalogu, tasteri sa strelicama služe za prelazak sa opcije na opciju u otvorenoj padajućoj listi ili u grupi opcija.

Pritiskom na taster sa strelicom nadole ili na kombinaciju tastera Alt+strelica nadole otvara se izabrana padajuća lista.

Backspace

Brisanje znaka s leve strane u polju za formulu

Takođe, brisanje sadržaja izabranih ćelija

U režimu uređivanja ćelija, briše znak levo od mesta umetanja.

Izbriši

Uklanjanje sadržaja ćelije (podataka i formula) iz izabranih ćelija bez uticaja na oblike ćelija ili komentare

U režimu uređivanja ćelija, briše znak desno od mesta umetanja.

End

End uključuje ili isključuje režim završetka. U režimu završetka možete pritisnuti taster sa strelicom za premeštanje na sledeću ćeliju koja nije prazna u istoj koloni ili redu u kojem je aktivna ćelija. Režim završetka isključuje se automatski kada pritisnete taster sa strelicom. Pritisnite taster End pre nego što ponovo pritisnete sledeći taster sa strelicom. Režim završetka se prikazuje na statusnoj traci kada je uključen.

Ako su ćelije prazne, pritisak na taster End, pa na taster sa strelicom dovodi do premeštanja na poslednju ćeliju u redu ili koloni.

Taster End takođe bira poslednju komandu u meniju kada je meni ili podmeni vidljiv.

Ctrl+End prelazi na poslednju ćeliju na radnom listu, u najniži korišćeni red krajnje desne korišćene kolone. Ako se kursor nalazi u polju za formulu, Ctrl + End premešta kursor na kraj teksta.

Ctrl+Shift+End proširuje izbor ćelija do poslednje korišćene ćelije na radnom listu (donji desni ugao). Ako je kursor u polju za formulu, pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+End vrši se izbor celog teksta u polju za formulu od pozicije kursora do kraja, što ne utiče na visinu polja za formulu.

Enter

Dovršavanje unosa u ćeliju iz ćelije ili polja za formulu i biranje ćelije ispod (podrazumevano)

U obrascu sa podacima, premeštanje na prvo polje u sledećem zapisu

Otvaranje izabranog menija (pritisnite taster F10 da biste aktivirali traku sa menijima) ili izvršavanje radnje izabrane komande.

U dijalogu, izvršavanje radnje za podrazumevano komandno dugme u dijalogu (dugme sa podebljanom konturom; u većini slučajeva to je dugme U redu)

Pritiskom na kombinaciju tastera Alt+Enter započinje se novi red u istoj ćeliji.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Enter popunjava se izabrani opseg ćelija aktuelnim unosom.

Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+Enter dovršava se unos u ćeliju i bira ćelija iznad.

Esc

Otkazivanje unosa u ćeliju ili u polje za formulu

Zatvaranje otvorenog menija ili podmenija, dijaloga ili prozora za poruke

Takođe zatvara režim celog ekrana kada se taj režim primenjuje i vraća normalni režim ekrana da bi ponovo prikazao traku i statusnu traku.

Početak

Premeštanje na početak reda u radnom listu

Premeštanje na ćeliju u gornjem levom uglu prozora kada je taster Scroll Lock uključen

Kada je meni ili podmeni vidljiv, ovaj taster služi za biranje prve komande u njemu

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Home vrši se premeštanje na početak radnog lista.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Home proširuje se selekcija ćelija do početka radnog lista.

Page Down

Premeštanje nadole za jedan ekran u radnom listu

Pritiskom na kombinaciju tastera Alt+Page Down vrši se premeštanje za jedan ekran nadesno u radnom listu.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Page Down vrši se premeštanje na sledeći list u radnoj svesci.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Page Down biraju se aktuelni i sledeći list u radnoj svesci.

Page Up

Premeštanje nagore za jedan ekran u radnom listu

Pritiskom na kombinaciju tastera Alt+Page Up vrši se premeštanje za jedan ekran nalevo u radnom listu.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Page Up vrši se premeštanje na prethodni list u radnoj svesci.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Page Up biraju se aktuelni i prethodni list u radnoj svesci.

Razmaknica

U dijalogu, izvršava radnju za izabrano dugme, ili potvrđuje, odnosno opoziva izbor

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+razmaknica bira se cela kolona u radnom listu.

Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+razmaknica bira se ceo red u radnom listu.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+razmaknica bira se ceo radni list.

 • Ako radni list sadrži podatke, kombinacija tastera Ctrl+Shift+razmaknica bira tekuću oblast. Drugi pritisak na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+razmaknica bira tekuću oblast i njene redove sa zbirom. Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+razmaknica bira se ceo radni list.

 • Kada je izabran objekat, pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+razmaknica biraju se svi objekti na radnom listu.

Pritiskom kombinacije tastera Alt+Razmaknica prikazuje se meni Kontrola za prozor programa Excel

Tab

Premeštanje ćelije nadesno u radnom listu

Premeštanje sa jedne otključane ćelije na drugu na zaštićenom radnom listu

Prelazak na sledeću opciju ili grupu opcija u dijalogu

Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+Tab vrši se premeštanje na prethodnu ćeliju na radnom listu ili na prethodnu opciju u dijalogu.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Tab vrši se prebacivanje na sledeću karticu u dijalogu.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Tab vrši se prebacivanje na prethodnu karticu u dijalogu.

Vrh stranice

Ovaj članak opisuje tasterske prečice, funkcijske tastere i još neke uobičajene tasterske prečice za Excel 2010. To uključuje tasterske prečice koje možete da koristite za pristup traci.

Napomena: Ako koristite Microsoft Excel Starter 2010, imajte u vidu da su sve funkcije navedene za Excel podržane u Excel Starter 2010.

Savet: Da bi ova referenca bila dostupna kada radite, možda ćete želeti da odštampate ovu temu. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+P da biste odštampali ovu temu.

Napomena: Ako neka radnja koju često koristite nema tastersku prečicu, možete da zapišete makro da biste je napravili.

Da li će moje stare prečice i dalje funkcionisati?

Tasterske prečice sa tasterom CTRL

Funkcijski tasteri

Ostale korisne tasterske prečice

Pristup traci sa tastature

Ako do sada niste koristili traku, informacije u ovom odeljku mogu da vam pomognu da razumete model tasterskih prečica za traku. Traka ima nove prečice pod imenom Saveti o tasterskim prečicama, koje se pojavljuju kada pritisnete taster Alt.

Da biste prikazali karticu na traci, pritisnite taster za tu karticu, na primer pritisnite slovo N za karticu Umetanje ili M za karticu Formule. Na ovaj način se pojavljuju svi bedževi saveta o tasterskim prečicama za dugmad te kartice. Zatim pritisnite taster za željeno dugme.

Da li će moje stare prečice i dalje funkcionisati?

Tasterske prečice koje počinju tasterom CTRL i dalje funkcionišu u programu Excel 2010. Na primer, kombinacija tastera CTRL+C i dalje kopira u ostavu, a CTRL+V i dalje lepi iz ostave.

Većina starih ALT+ meni prečica i dalje funkcioniše. Međutim, treba napamet da znate punu prečicu – na ekranu ne postoje podsetnici o tome koja slova treba pritisnuti. Na primer, pokušajte da pritisnete taster ALT, a zatim pritisnite neki od starih menija tastere E (Uredi), V (Prikaz), I (Umetni) i tako dalje. Polje iskače što znači da koristite tastersku prečicu iz starije verzije sistema Microsoft Office. Ako znate celu tastersku kombinaciju, nastavite i pokrenite komandu. Ako ne znate kombinaciju, pritisnite taster ESC i koristite bedževe za savete o tasterskim prečicama.

Tasterske prečice sa tasterom Ctrl

Savet: Preuzmite ili odštampajte karticu sa kratkim uputstvima: Tasterske prečice – Ctrl tasteri. (PDF)

Taster

Opis

CTRL+PgUp

Prebacivanje između kartica radnog lista, sleva nadesno.

Ctrl+PgDn

Prebacivanje između kartica radnog lista, zdesna nalevo.

CTRL+SHIFT+(

Otkrivanje skrivenih redova u izboru.

CTRL+SHIFT+&

Primena spoljne ivice na izabrane ćelije.

CTRL+SHIFT_

Uklanjanje spoljne ivice sa izabranih ćelija.

CTRL+SHIFT+~

Primena opšteg formata broja.

CTRL+SHIFT+$

Primena formata za valute sa dve decimale (negativni brojevi u zagradama).

CTRL+SHIFT+%

Primena formata za procenat bez decimala.

CTRL+SHIFT+^

Primena naučnog formata za brojeve sa dve decimale.

CTRL+SHIFT+#

Primena formata za datum sa danom, mesecom i godinom.

CTRL+SHIFT+@

Primena formata za vreme sa časovima i minutima.

CTRL+SHIFT+!

Primena formata za brojeve sa dve decimale, znakom za razdvajanje za hiljade i znakom minus (-) za negativne vrednosti.

CTRL+SHIFT+*

Izbor tekuće oblasti oko aktivne ćelije (oblast podataka se nalazi između praznih redova i kolona).

Kod izvedene tabele ovi tasteri služe za izbor celog izveštaja izvedene tabele.

CTRL+SHIFT+:

Unos tekućeg vremena.

CTRL+SHIFT+"

Kopiranje vrednosti iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili polje za formulu.

CTRL+SHIFT+Plus (+)

Prikazivanje dijaloga Umetanje za umetanje praznih ćelija.

CTRL+Minus (-)

Prikazivanje dijaloga Brisanje za brisanje izabranih ćelija

CTRL+;

Unos tekućeg datuma.

CTRL+`

Naizmenično prikazivanje vrednosti u ćeliji i formula u radnom listu.

CTRL+'

Kopiranje formule iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili polje za formulu.

CTRL+1

Prikazivanje dijaloga Oblikovanje ćelija.

CTRL+2

Primena ili uklanjanje oblikovanja podebljavanjem.

CTRL+3

Primena ili uklanjanje oblikovanja kurzivom.

CTRL+4

Primena ili uklanjanje oblikovanja podvlačenjem.

CTRL+5

Primena ili uklanjanje oblikovanja precrtavanjem.

CTRL+6

Naizmenično skrivanje i prikazivanje objekata.

CTRL+8

Prikazivanje odnosno skrivanje simbola za prikaz strukture.

CTRL+9

Skrivanje izabranih redova.

CTRL+0

Skrivanje izabranih kolona.

CTRL+A

Izbor celog radnog lista.

Ako radni list sadrži podatke, kombinacija tastera CTRL+A bira tekuću oblast. Ponovnim pritiskom kombinacije tastera CTRL+A birate ceo radni list.

Kada se mesto umetanja nalazi desno od imena funkcije u formuli, prikazuje se dijalog Argumenti funkcije.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+A umeću se imena argumenata i zagrade kada se mesto umetanja nalazi desno od imena funkcije u formuli.

CTRL+B

Primena ili uklanjanje oblikovanja podebljavanjem.

CTRL+C

Kopiranje izabranih ćelija.

CTRL+D

Korišćenje komande Popuni nadole za kopiranje sadržaja i oblika prve ćelije izabranog opsega u ćelije ispod

CTRL+F

Prikazivanje dijaloga Pronalaženje i zamena u kome je izabrana kartica Pronađi

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+F5 prikazuje se i ova kartica, dok se pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+F4 ponavlja poslednja radnja Pronađi.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+F otvara se dijalog Oblikovanje ćelija u kojem je izabrana kartica Font.

CTRL+G

Prikazivanje dijaloga Idi na

Pritiskom na funkcijski taster F5 takođe se prikazuje ovaj dijalog.

CTRL+H

Prikazivanje dijaloga Pronalaženje i zamena u kome je izabrana kartica Zameni.

CTRL+I

Primena ili uklanjanje oblikovanja kurzivom.

CTRL+K

Prikazivanje dijaloga Umetanje hiperveze za nove hiperveze ili dijaloga Uređivanje hiperveze za izabrane postojeće hiperveze

CTRL+L

Prikazivanje dijaloga Pravljenje tabele.

CTRL+N

Kreiranje nove, prazne radne sveske.

CTRL+O

Prikazivanje dijaloga Otvaranje za otvaranje ili pronalaženje datoteke

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+O biraju se sve ćelije koje sadrže komentare.

CTRL+P

Prikazivanje kartice Štampanje u prikazu Prikaz „Microsoft Office Backstage“.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+P otvara se dijalog Oblikovanje ćelija u kojem je izabrana kartica Font.

CTRL+R

Korišćenje komande Popuni nadesno za kopiranje sadržaja i oblika ćelije koja je krajnje levo u izabranom opsegu u ćelije sa desne strane

CTRL+S

Čuvanje aktivne datoteke sa njenim tekućim imenom, lokacijom i formatom.

CTRL+T

Prikazivanje dijaloga Pravljenje tabele.

CTRL+U

Primena ili uklanjanje oblikovanja podvlačenjem.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+U omogućava se prebacivanje između razvijenog i skupljenog polja za formulu.

CTRL+V

Umeće sadržaj ostave na mesto umetanja i zamenjuje ostale izbore. Kombinacija tastera je raspoloživa samo ako ste prethodno isekli ili kopirali objekat, tekst ili sadržaj ćelije.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Alt+V prikazuje se dijalog Specijalno lepljenje. On je dostupan samo pošto isečete ili kopirate objekat, tekst ili sadržaj ćelije na radnom listu ili u drugom programu.

CTRL+W

Zatvaranje prozora izabrane radne sveske.

CTRL+X

Isecanje izabranih ćelija.

CTRL+Y

Ponavljanje poslednje komande ili radnje ako je to moguće.

CTRL+Z

Korišćenje komande Opozovi radnju da bi se opozvala poslednja komanda ili izbrisao poslednji unos koji ste otkucali.

Savet: CTRL kombinacije CTRL+E, CTRL+J, CTRL+M i CTRL+Q predstavljaju trenutno nedodeljene prečice.

Vrh stranice

Funkcijski tasteri

Savet: Preuzmite ili odštampajte karticu sa kratkim uputstvima: Tasterske prečice – funkcijski tasteri. (PDF)

Taster

Opis

F1

Prikazivanje okna zadatka Pomoć za Excel

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+F1 prikazuje se ili skriva traka.

Pritiskom na kombinaciju tastera ALT+F1 kreira se ugrađeni grafikon od podataka u aktuelnom opsegu.

Pritiskom na kombinaciju tastera ALT+SHIFT+F1 umeće se novi radni list.

F2

Uređivanje aktivne ćelije i postavljanje mesta umetanja na kraj sadržaja ćelije. Takođe premešta mesto umetanja u polje za formulu kada je uređivanje isključeno za ćeliju.

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+F2 dodaje se ili uređuje komentar ćelije.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+F2 prikazuje se oblast pregleda pre štampanja na kartici Štampanje u prikazu Prikaz „Backstage“.

F3

Prikazuje dijalog Lepljenje imena. Dostupno samo ako ima postojećih imena u radnoj svesci.

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+F3 prikazuje se dijalog Umetanje funkcije.

F4

Ponavljanje poslednje komande ili radnje ako je to moguće.

Kada se u formuli izabere referenca ili opseg ćelije, F4 prolazi kroz sve različite kombinacije apsolutnih i relativnih referenci.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+F4 zatvara se prozor izabrane radne sveske.

Pritiskom na kombinaciju tastera ALT+F4 zatvara se Excel.

F5

Prikazivanje dijaloga Idi na

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+F5 veličina prozora izabrane radne sveske vraća se u prethodno stanje.

F6

Prebacivanje između radnog lista, trake, okna zadatka i kontrola za zumiranje. Na radnom listu koji je razdeljen (meni Prikaz, komande Upravljanje ovim prozorom, Zamrzni okna, Razdeli prozor) taster F6 uključuje razdeljena okna prilikom prebacivanja iz okna u oblast trake i obrnuto.

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+F6 vrši se prebacivanje između radnog lista, kontrola za zumiranje, okna zadatka i trake.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+F6 vrši se prebacivanje u sledeći prozor radne sveske kada je otvoreno više prozora radne sveske.

F7

Prikazivanje dijaloga Pravopis za proveru pravopisa u aktivnom radnom listu ili izabranom opsegu

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+F7 izvršava se komanda Premesti u prozoru radne sveske kada prozor nije uvećan. Koristite tastere sa strelicama za premeštanje prozora, a kada završite, pritisnite taster ENTER da povrdite premeštanje ili taster ESC da ga otkažete.

F8

Uključivanje i isključivanje režima proširivanja. U režimu proširivanja, na statusnoj liniji pojavljuje se tekst Proširena selekcija, a tasteri sa strelicama služe za proširivanje selekcije.

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+F8 omogućava se dodavanje nesusedne ćelije ili opsega izboru ćelija pomoću tastera sa strelicama.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+F8 izvršava se komanda Veličina (u meniju Kontrola za prozor radne sveske) kada radna sveska nije uvećana.

Pritiskom na kombinaciju tastera ALT+F8 prikazuje se dijalog Makro za pravljenje, izvršavanje, uređivanje ili brisanje makroa.

F9

Računanje svih radnih listova u svim otvorenim radnim sveskama

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+F9 izračunava se aktivni radni list.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+ALT+F9 izračunavaju se svi radni listovi u svim otvorenim radnim sveskama, bez obzira na to da li su promenjeni od poslednjeg izračunavanja.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+ALT+SHIFT+F9 ponovo se proveravaju zavisne formule i računaju sve ćelije u svim otvorenim radnim sveskama, uključujući i ćelije za koje nije naznačeno da treba da se računaju.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+F9 smanjuje se prozor radne sveske na ikonu.

F10

Uključuje ili isključuje savete o tasterskim prečicama. (Pritiskom na taster ALT dobija se isto).

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+F10 prikazuje se priručni meni za izabranu stavku.

Pritiskom na kombinaciju tastera ALT+SHIFT+F10 prikazuju se meni ili poruka za dugme „Proveravanje grešaka“.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+F10 uvećava se ili vraća izabrani prozor radne sveske.

F11

Kreiranje grafikona od podataka u trenutnom opsegu na zasebnom listu sa grafikonom

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+F11 umeće se novi radni list.

Pritiskom na kombinaciju tastera ALT+F11 otvara se program Microsoft Visual Basic For Applications Editor, u kojem možete kreirati makro pomoću programa Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Prikazivanje dijaloga Sačuvaj kao

Vrh stranice

Ostale korisne prečice

Napomena: Preuzmite ili odštampajte karticu sa kratkim uputstvima: Tasterske prečice – razno. (PDF)

Taster

Opis

ALT

Prikazuje savete o tasterskim prečicama (nove prečice) na traci.

Na primer,

ALT, W, P prebacuje radni list u prikaz rasporeda na stranici.

ALT, W, L prebacuje radni list u normalni prikaz.

ALT, W, I prebacuje radni list u prikaz pregleda preloma stranice.

TASTERI SA STRELICAMA

Premeštanje za jednu ćeliju nagore, nadole, nalevo ili nadesno u radnom listu

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+TASTER SA STRELICOM vrši se premeštanje do ivice trenutnog oblast podataka u radnom listu.

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+TASTER SA STRELICOM proširuje se selekcija ćelija za jednu ćeliju.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+TASTER SA STRELICOM proširuje se selekcija ćelija na poslednju ćeliju koja nije prazna u istoj koloni ili redu sa aktivnom ćelijom ili, ako je sledeća ćelija prazna, proširuje se selekcija na sledeću ćeliju koja nije prazna.

STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO bira karticu sa leve ili desne strane kada je izabrana traka. Kada je otvoren ili izabran podmeni, ovi tasteri sa strelicama služe za prebacivanje sa glavnog menija na podmeni i obrnuto. Kada je izabrana kartica na traci, ovi tasteri služe za kretanje po dugmadima kartice.

Kada je otvoren meni ili podmeni, STRELICA NADOLE ili STRELICA NAGORE bira sledeću ili prethodnu komandu. Kada je izabrana kartica na traci, ovi tasteri služe za kretanje nagore ili nadole po grupi kartice.

U dijalogu tasteri sa strelicama služe za prelazak sa opcije na opciju u otvorenoj padajućoj listi ili u grupi opcija

Pritiskom na taster sa STRELICOM NADOLE ili na kombinaciju tastera ALT+STRELICA NADOLE otvara se izabrana padajuća lista.

BACKSPACE

Brisanje znaka s leve strane u polju za formulu.

Takođe, brisanje sadržaja izabranih ćelija

U režimu uređivanja ćelija, briše znak levo od mesta umetanja.

DELETE

Uklanjanje sadržaja ćelije (podataka i formula) iz izabranih ćelija bez uticaja na oblike ćelija ili komentare

U režimu uređivanja ćelija, briše znak desno od mesta umetanja.

END

End uključuje režim završetka. U režimu završetka možete pritisnuti taster sa strelicom za premeštanje na sledeću ćeliju koja nije prazna u istoj koloni ili redu u kojem je aktivna ćelija. Ako su ćelije prazne, pritisak na taster END, pa na taster sa strelicom dovodi do premeštanja na poslednju ćeliju u redu ili koloni.

Taster END takođe bira poslednju komandu u meniju kada je meni ili podmeni vidljiv.

CTRL+ENDprelazi na poslednju ćeliju na radnom listu, u najniži korišćeni red krajnje desne korišćene kolone. Ako se kursor nalazi u polju za formulu, CTRL+END premešta kursor na kraj teksta.

CTRL+SHIFT+END proširuje izbor ćelija do poslednje korišćene ćelije na radnom listu (donji desni ugao). Ako je kursor u polju za formulu, pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+END vrši se izbor celog teksta u polju za formulu od pozicije kursora do kraja, što ne utiče na visinu polja za formulu.

ENTER

Dovršavanje unosa u ćeliju iz ćelije ili polja za formulu i biranje ćelije ispod (podrazumevano).

U obrascu sa podacima, premeštanje na prvo polje u sledećem zapisu

Otvaranje izabranog menija (pritisnite taster F10 da biste aktivirali traku sa menijima) ili izvršavanje radnje izabrane komande.

U dijalogu, izvršavanje radnje za podrazumevano komandno dugme u dijalogu (dugme sa podebljanom konturom; u većini slučajeva to je dugme U redu)

Pritiskom na kombinaciju tastera ALT+ENTER započinje se novi red u istoj ćeliji.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+ENTER popunjava se izabrani opseg ćelija aktuelnim unosom.

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+ENTER dovršava se unos u ćeliju i bira ćelija iznad.

ESC

Otkazivanje unosa u ćeliju ili u polje za formulu.

Zatvaranje otvorenog menija ili podmenija, dijaloga ili prozora za poruke

Takođe zatvara režim celog ekrana kada se taj režim primenjuje i vraća normalni režim ekrana da bi ponovo prikazao traku i statusnu traku.

HOME

Premeštanje na početak reda u radnom listu.

Premeštanje na ćeliju u gornjem levom uglu prozora kada je taster SCROLL LOCK uključen.

Kada je meni ili podmeni vidljiv, ovaj taster služi za biranje prve komande u njemu.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+HOME vrši se premeštanje na početak radnog lista.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+HOME proširuje se selekcija ćelija do početka radnog lista.

PAGE DOWN

Premeštanje nadole za jedan ekran u radnom listu

Pritiskom na kombinaciju tastera ALT+PAGE DOWN vrši se premeštanje za jedan ekran nadesno u radnom listu.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+PAGE DOWN vrši se premeštanje na sledeći list u radnoj svesci.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+PAGE DOWN biraju se aktuelni i sledeći list u radnoj svesci.

PAGE UP

Premeštanje nagore za jedan ekran u radnom listu.

Pritiskom na kombinaciju tastera ALT+PAGE UP vrši se premeštanje za jedan ekran nalevo u radnom listu.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+PAGE UP vrši se premeštanje na prethodni list u radnoj svesci.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+PAGE UP biraju se aktuelni i prethodni list u radnoj svesci.

RAZMAKNICA

U dijalogu, izvršava radnju za izabrano dugme, ili potvrđuje, odnosno opoziva izbor.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+RAZMAKNICA bira se cela kolona u radnom listu.

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+RAZMAKNICA bira se ceo red u radnom listu.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA bira se ceo radni list.

 • Ako radni list sadrži podatke, kombinacija tastera CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA bira tekuću oblast. Drugi pritisak na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA bira tekuću oblast i njene redove sa zbirom. Trećim pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA bira se ceo radni list.

 • Kada je izabran objekat, pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA biraju se svi objekti na radnom listu.

Pritiskom na kombinaciju tastera ALT+RAZMAKNICA prikazuje se meni Kontrola za prozor programa Excel.

TAB

Premeštanje ćelije nadesno u radnom listu.

Premeštanje sa jedne otključane ćelije na drugu na zaštićenom radnom listu

Prelazak na sledeću opciju ili grupu opcija u dijalogu.

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+TAB vrši se premeštanje na prethodnu ćeliju na radnom listu ili na prethodnu opciju u dijalogu.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+TAB vrši se prebacivanje na sledeću karticu u dijalogu.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+TAB vrši se prebacivanje na prethodnu karticu u dijalogu.

Vrh stranice

Ovaj članak opisuje tasterske prečice, funkcijske tastere i još neke uobičajene tasterske prečice za Excel 2007. To uključuje tasterske prečice koje možete da koristite za pristup traci.

Savet: Da bi ova referenca bila dostupna kada radite, možda ćete želeti da odštampate ovu temu. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+P da biste odštampali ovu temu.

Napomena: Ako neka radnja koju često koristite nema tastersku prečicu, možete da zapišete makro da biste je napravili.

Tasterske prečice sa tasterom CTRL

Taster

Opis

CTRL+PgUp

Prebacivanje između kartica radnog lista, sleva nadesno.

Ctrl+PgDn

Prebacivanje između kartica radnog lista, zdesna nalevo.

CTRL+SHIFT+(

Otkrivanje skrivenih redova u izboru.

CTRL+SHIFT+)

Otkrivanje skrivenih kolona u izboru.

CTRL+SHIFT+&

Primena spoljne ivice na izabrane ćelije.

CTRL+SHIFT_

Uklanjanje spoljne ivice sa izabranih ćelija.

CTRL+SHIFT+~

Primena opšteg formata broja.

CTRL+SHIFT+$

Primena formata za valute sa dve decimale (negativni brojevi u zagradama).

CTRL+SHIFT+%

Primena formata za procenat bez decimala.

CTRL+SHIFT+^

Primena eksponencijalnog formata za brojeve sa dve decimale.

CTRL+SHIFT+#

Primena formata za datum sa danom, mesecom i godinom.

CTRL+SHIFT+@

Primena formata za vreme sa časovima i minutima.

CTRL+SHIFT+!

Primena formata za brojeve sa dve decimale, znakom za razdvajanje za hiljade i znakom minus (-) za negativne vrednosti.

CTRL+SHIFT+*

Izbor tekuće oblasti oko aktivne ćelije (oblast podataka se nalazi između praznih redova i kolona).

Kod izvedene tabele ovi tasteri služe za izbor celog izveštaja izvedene tabele.

CTRL+SHIFT+:

Unos tekućeg vremena.

CTRL+SHIFT+"

Kopiranje vrednosti iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili polje za formulu.

CTRL+SHIFT+Plus (+)

Prikazivanje dijaloga Umetanje za umetanje praznih ćelija.

CTRL+Minus (-)

Prikazivanje dijaloga Brisanje za brisanje izabranih ćelija

CTRL+;

Unos tekućeg datuma.

CTRL+`

Naizmenično prikazivanje vrednosti u ćeliji i formula u radnom listu.

CTRL+'

Kopiranje formule iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili polje za formulu.

CTRL+1

Prikazivanje dijaloga Oblikovanje ćelija.

CTRL+2

Primena ili uklanjanje oblikovanja podebljavanjem.

CTRL+3

Primena ili uklanjanje oblikovanja kurzivom.

CTRL+4

Primena ili uklanjanje oblikovanja podvlačenjem.

CTRL+5

Primena ili uklanjanje oblikovanja precrtavanjem.

CTRL+6

Prebacivanje između skrivanja objekata, prikaza objekata i prikaza čuvara mesta za objekte.

CTRL+8

Prikazivanje odnosno skrivanje simbola za prikaz strukture.

CTRL+9

Skrivanje izabranih redova.

CTRL+0

Skrivanje izabranih kolona.

CTRL+A

Izbor celog radnog lista.

Ako radni list sadrži podatke, kombinacija tastera CTRL+A bira tekuću oblast. Drugi pritisak na kombinaciju tastera CTRL+A bira tekuću oblast i njene redove sa zbirom. Trećim pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+A bira se ceo radni list.

Kada se mesto umetanja nalazi desno od imena funkcije u formuli, prikazuje se dijalog Argumenti funkcije.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+A umeću se imena argumenata i zagrade kada se mesto umetanja nalazi desno od imena funkcije u formuli.

CTRL+B

Primena ili uklanjanje oblikovanja podebljavanjem.

CTRL+C

Kopiranje izabranih ćelija.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL + C, iza kojeg sledi druga kombinacija tastera CTRL + C, prikazuje se ostava.

CTRL+D

Korišćenje komande Popuni nadole za kopiranje sadržaja i oblika prve ćelije izabranog opsega u ćelije ispod

CTRL+F

Prikazivanje dijaloga Pronalaženje i zamena u kome je izabrana kartica Pronađi

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+F5 prikazuje se i ova kartica, dok se pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+F4 ponavlja poslednja radnja Pronađi.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+F otvara se dijalog Oblikovanje ćelija u kojem je izabrana kartica Font.

CTRL+G

Prikazivanje dijaloga Idi na

Pritiskom na funkcijski taster F5 takođe se prikazuje ovaj dijalog.

CTRL+H

Prikazivanje dijaloga Pronalaženje i zamena u kome je izabrana kartica Zameni.

CTRL+I

Primena ili uklanjanje oblikovanja kurzivom.

CTRL+K

Prikazivanje dijaloga Umetanje hiperveze za nove hiperveze ili dijaloga Uređivanje hiperveze za izabrane postojeće hiperveze

CTRL+N

Kreiranje nove, prazne radne sveske.

CTRL+O

Prikazivanje dijaloga Otvaranje za otvaranje ili pronalaženje datoteke

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+O biraju se sve ćelije koje sadrže komentare.

CTRL+P

Prikazivanje dijaloga Štampanje.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+P otvara se dijalog Oblikovanje ćelija u kojem je izabrana kartica Font.

CTRL+R

Korišćenje komande Popuni nadesno za kopiranje sadržaja i oblika ćelije koja je krajnje levo u izabranom opsegu u ćelije sa desne strane

CTRL+S

Čuvanje aktivne datoteke sa njenim tekućim imenom, lokacijom i formatom.

CTRL+T

Prikazivanje dijaloga Pravljenje tabele.

CTRL+U

Primena ili uklanjanje oblikovanja podvlačenjem.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+U omogućava se prebacivanje između razvijenog i skupljenog polja za formulu.

CTRL+V

Umeće sadržaj ostave na mesto umetanja i zamenjuje ostale izbore. Kombinacija tastera je raspoloživa samo ako ste prethodno isekli ili kopirali objekat, tekst ili sadržaj ćelije.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Alt+V prikazuje se dijalog Specijalno lepljenje. On je dostupan samo pošto isečete ili kopirate objekat, tekst ili sadržaj ćelije na radnom listu ili u drugom programu.

CTRL+W

Zatvaranje prozora izabrane radne sveske.

CTRL+X

Isecanje izabranih ćelija.

CTRL+Y

Ponavljanje poslednje komande ili radnje ako je to moguće.

CTRL+Z

Korišćenje komande Opozovi radnju da bi se opozvala poslednja komanda ili izbrisao poslednji unos koji ste otkucali.

Kombinacija tastera CTRL+SHIFT+Z koristi komandu Opozovi radnju ili Ponovi radnju da obrne ili vrati poslednje automatsko ispravljanje kada se prikazuju pametne oznake za automatsko ispravljanje.

Vrh stranice

Funkcijski tasteri

Taster

Opis

F1

Prikazuje okno zadatka Pomoć za Microsoft Office Excel.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+F1 prikazuje se ili skriva traka, komponenta programa Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent.

Pritiskom na kombinaciju tastera ALT+F1 kreira se grafikon od podataka u aktuelnom opsegu.

Pritiskom na kombinaciju tastera ALT+SHIFT+F1 umeće se novi radni list.

F2

Uređivanje aktivne ćelije i postavljanje mesta umetanja na kraj sadržaja ćelije. Takođe premešta mesto umetanja u polje za formulu kada je uređivanje isključeno za ćeliju.

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+F2 dodaje se ili uređuje komentar ćelije.

CTRL + F2 prikazuje prozor „Pregled pre štampanja“.

F3

Prikazuje dijalog Lepljenje imena.

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+F3 prikazuje se dijalog Umetanje funkcije.

F4

Ponavljanje poslednje komande ili radnje ako je to moguće.

Kada se u formuli izabere referenca ili opseg ćelije, F4 prolazi kroz različite kombinacije apsolutnih i relativnih referenci.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+F4 zatvara se prozor izabrane radne sveske.

F5

Prikazivanje dijaloga Idi na

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+F5 veličina prozora izabrane radne sveske vraća se u prethodno stanje.

F6

Prebacivanje između radnog lista, trake, okna zadatka i kontrola za zumiranje. Na radnom listu koji je razdeljen (meni Prikaz, komande Upravljanje ovim prozorom, Zamrzni okna, Razdeli prozor) taster F6 uključuje razdeljena okna prilikom prebacivanja iz okna u oblast trake i obrnuto.

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+F6 vrši se prebacivanje između radnog lista, kontrola za zumiranje, okna zadatka i trake.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+F6 vrši se prebacivanje u sledeći prozor radne sveske kada je otvoreno više prozora radne sveske.

F7

Prikazivanje dijaloga Pravopis za proveru pravopisa u aktivnom radnom listu ili izabranom opsegu

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+F7 izvršava se komanda Premesti u prozoru radne sveske kada prozor nije uvećan. Koristite tastere sa strelicama za premeštanje prozora, a kada završite, pritisnite taster ENTER da povrdite premeštanje ili taster ESC da ga otkažete.

F8

Uključivanje i isključivanje režima proširivanja. U režimu proširivanja, na statusnoj liniji pojavljuje se tekst Proširena selekcija, a tasteri sa strelicama služe za proširivanje selekcije.

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+F8 omogućava se dodavanje nesusedne ćelije ili opsega izboru ćelija pomoću tastera sa strelicama.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+F8 izvršava se komanda Veličina (u meniju Kontrola za prozor radne sveske) kada radna sveska nije uvećana.

Pritiskom na kombinaciju tastera ALT+F8 prikazuje se dijalog Makro za pravljenje, izvršavanje, uređivanje ili brisanje makroa.

F9

Računanje svih radnih listova u svim otvorenim radnim sveskama

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+F9 izračunava se aktivni radni list.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+ALT+F9 izračunavaju se svi radni listovi u svim otvorenim radnim sveskama, bez obzira na to da li su promenjeni od poslednjeg izračunavanja.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+ALT+SHIFT+F9 ponovo se proveravaju zavisne formule i računaju sve ćelije u svim otvorenim radnim sveskama, uključujući i ćelije za koje nije naznačeno da treba da se računaju.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+F9 smanjuje se prozor radne sveske na ikonu.

F10

Uključuje ili isključuje savete o tasterskim prečicama.

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+F10 prikazuje se priručni meni za izabranu stavku.

Pritiskom na kombinaciju tastera ALT+SHIFT+F10 prikazuju se meni ili poruka za pametnu oznaku. Ako ima više od jednog pametne oznake, on se prebacuje na sledeću pametnu oznaku i prikazuje njen meni ili poruku.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+F10 uvećava se ili vraća izabrani prozor radne sveske.

F11

Kreiranje grafikona od podataka u aktuelnom opsegu.

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+F11 umeće se novi radni list.

Pritiskom na kombinaciju tastera ALT+F11 otvara se program Microsoft Visual Basic Editor, u kojem možete kreirati makro pomoću programa Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Prikazivanje dijaloga Sačuvaj kao

Vrh stranice

Ostale korisne prečice

Taster

Opis

TASTERI SA STRELICAMA

Premeštanje za jednu ćeliju nagore, nadole, nalevo ili nadesno u radnom listu

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+TASTER SA STRELICOM vrši se premeštanje do ivice trenutnog oblast podataka u radnom listu.

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+TASTER SA STRELICOM proširuje se selekcija ćelija za jednu ćeliju.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+TASTER SA STRELICOM proširuje se selekcija ćelija na poslednju ćeliju koja nije prazna u istoj koloni ili redu sa aktivnom ćelijom ili, ako je sledeća ćelija prazna, proširuje se selekcija na sledeću ćeliju koja nije prazna.

STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO bira karticu sa leve ili desne strane kada je izabrana traka. Kada je otvoren ili izabran podmeni, ovi tasteri sa strelicama služe za prebacivanje sa glavnog menija na podmeni i obrnuto. Kada je izabrana kartica na traci, ovi tasteri služe za kretanje po dugmadima kartice.

Kada je otvoren meni ili podmeni, STRELICA NADOLE ili STRELICA NAGORE bira sledeću ili prethodnu komandu. Kada je izabrana kartica na traci, ovi tasteri služe za kretanje nagore ili nadole po grupi kartice.

U dijalogu tasteri sa strelicama služe za prelazak sa opcije na opciju u otvorenoj padajućoj listi ili u grupi opcija

Pritiskom na taster sa STRELICOM NADOLE ili na kombinaciju tastera ALT+STRELICA NADOLE otvara se izabrana padajuća lista.

BACKSPACE

Brisanje znaka s leve strane u polju za formulu.

Takođe, brisanje sadržaja izabranih ćelija

U režimu uređivanja ćelija, briše znak levo od mesta umetanja.

DELETE

Uklanjanje sadržaja ćelije (podataka i formula) iz izabranih ćelija bez uticaja na oblike ćelija ili komentare

U režimu uređivanja ćelija, briše znak desno od mesta umetanja.

END

Premeštanje na ćeliju u donjem levom uglu prozora kada je taster SCROLL LOCK uključen.

Takođe bira poslednju komandu u meniju kada je meni ili podmeni vidljiv.

CTRL+END prelazi na poslednju ćeliju na radnom listu, u najnižem korišćenom redu krajnje desne korišćene kolone. Ako se kursor nalazi u polju za formulu, CTRL+END premešta kursor na kraj teksta.

CTRL+SHIFT+END proširuje izbor ćelija do poslednje korišćene ćelije na radnom listu (donji desni ugao). Ako je kursor u polju za formulu, pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+END vrši se izbor celog teksta u polju za formulu od pozicije kursora do kraja, što ne utiče na visinu polja za formulu.

ENTER

Dovršavanje unosa u ćeliju iz ćelije ili polja za formulu i biranje ćelije ispod (podrazumevano).

U obrascu sa podacima, premeštanje na prvo polje u sledećem zapisu

Otvaranje izabranog menija (pritisnite taster F10 da biste aktivirali traku sa menijima) ili izvršavanje radnje izabrane komande.

U dijalogu, izvršavanje radnje za podrazumevano komandno dugme u dijalogu (dugme sa podebljanom konturom; u većini slučajeva to je dugme U redu)

Pritiskom na kombinaciju tastera ALT+ENTER započinje se novi red u istoj ćeliji.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+ENTER popunjava se izabrani opseg ćelija aktuelnim unosom.

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+ENTER dovršava se unos u ćeliju i bira ćelija iznad.

ESC

Otkazivanje unosa u ćeliju ili u polje za formulu.

Zatvaranje otvorenog menija ili podmenija, dijaloga ili prozora za poruke

Takođe zatvara režim celog ekrana kada se taj režim primenjuje i vraća normalni režim ekrana da bi ponovo prikazao traku i statusnu traku.

HOME

Premeštanje na početak reda u radnom listu.

Premeštanje na ćeliju u gornjem levom uglu prozora kada je taster SCROLL LOCK uključen.

Kada je meni ili podmeni vidljiv, ovaj taster služi za biranje prve komande u njemu.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+HOME vrši se premeštanje na početak radnog lista.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+HOME proširuje se selekcija ćelija do početka radnog lista.

PAGE DOWN

Premeštanje nadole za jedan ekran u radnom listu

Pritiskom na kombinaciju tastera ALT+PAGE DOWN vrši se premeštanje za jedan ekran nadesno u radnom listu.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+PAGE DOWN vrši se premeštanje na sledeći list u radnoj svesci.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+PAGE DOWN biraju se aktuelni i sledeći list u radnoj svesci.

PAGE UP

Premeštanje nagore za jedan ekran u radnom listu.

Pritiskom na kombinaciju tastera ALT+PAGE UP vrši se premeštanje za jedan ekran nalevo u radnom listu.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+PAGE UP vrši se premeštanje na prethodni list u radnoj svesci.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+PAGE UP biraju se aktuelni i prethodni list u radnoj svesci.

RAZMAKNICA

U dijalogu, izvršava radnju za izabrano dugme, ili potvrđuje, odnosno opoziva izbor.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+RAZMAKNICA bira se cela kolona u radnom listu.

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+RAZMAKNICA bira se ceo red u radnom listu.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA bira se ceo radni list.

 • Ako radni list sadrži podatke, kombinacija tastera CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA bira tekuću oblast. Drugi pritisak na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA bira tekuću oblast i njene redove sa zbirom. Trećim pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA bira se ceo radni list.

 • Kada je izabran objekat, pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA biraju se svi objekti na radnom listu.

Pritiskom na kombinaciju tastera ALT+RAZMAKNICA prikazuje se meni Kontrola za prozor programa Microsoft Office Excel.

TAB

Premeštanje ćelije nadesno u radnom listu.

Premeštanje sa jedne otključane ćelije na drugu na zaštićenom radnom listu

Prelazak na sledeću opciju ili grupu opcija u dijalogu.

Pritiskom na kombinaciju tastera SHIFT+TAB vrši se premeštanje na prethodnu ćeliju na radnom listu ili na prethodnu opciju u dijalogu.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+TAB vrši se prebacivanje na sledeću karticu u dijalogu.

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+TAB vrši se prebacivanje na prethodnu karticu u dijalogu.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u zajednici Excel Tech Community, dobijete podršku u zajednici Answers community ili predložite novu funkciju ili poboljšanje na sajtu Excel User Voice.

Takođe pogledajte

Tasterske prečice u programu Excel za Mac

Pregled formula u programu Excel

Način izbegavanja oštećenih formula

Otkrivanje grešaka u formulama

Excel funkcije (abecednim redom)

Excel funkcije (po kategoriji)

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Excel

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Excel

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×