Tasterske prečice i funkcijski tasteri Excel za Windows

Tasterske prečice i funkcijski tasteri Excel za Windows

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Ovaj članak opisuje tasterske prečice, funkcijske tastere i neke druge uobičajene tasterske prečice za Microsoft Excel za Windows. Ova grupa obuhvata tasterskih prečica koje možete da koristite za komande na traci. Ako koristite Mac računar, pogledajte članak Tasterske prečice za Excel i funkcijski tasteri za Mac računaru.

Ovaj članak opisuje tasterske prečice, funkcijske tastere i neke druge uobičajene tasterske prečice za Excel 2016. Ova grupa obuhvata tasterskih prečica koje možete da koristite za komande na traci. Za Excel Online, pogledajte članak Tasterske prečice u programu Excel Online.

Saveti : 

 • Da bi ova referenca bila dostupna kada radite, možda ćete želeti da biste odštampali ovu temu. Da biste odštampali ovu temu, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + P.

 • Da biste videli radne sveske na mreži pomoću ove informacije, Pogledajte naše unakrsne tabele na Docs.com. Ova radna sveska vam omogućava da za pomeranje, sortiranje i filtriranje za bilo koju kombinaciju tastera. A možete takođe da preuzmete.

Važno : 

 • Ove prečice se odnose na raspored tastera na američkoj tastaturi. Raspored tastera na drugim tastaturama možda neće u potpunosti odgovarati tasterima na američkoj.

 • Ako prečica zahteva pritiskanje dva ili više tastera istovremeno, u ovoj temi tasteri su razdvojeni znakom plus (+). Ako treba da pritisnete jedan taster neposredno nakon drugog, tasteri su razdvojeni zarezom (,).

Najčešće korišćene prečice

Ako ste novi u traci, informacije u ovom odeljku mogu vam pomoći da razumete na traci tasterskih prečica modela. Na traci se dobija uz nove prečice, koji se zove Savete o tasterskim prečicamakoje možete da se pojavi kada pritisnete taster Alt. Na traci grupa srodnih komandi na karticama. Na primer, na kartici "Početak", grupi "broj" sadrži komande "Format broja".

Ova tabela navodi najčešće korišćene prečice u programu Excel 2016.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Zatvaranje unakrsne tabele

Ctrl+W

Otvaranje unakrsne tabele

Ctrl+O

Prelazak na karticu Početak

Alt+H

Čuvanje unakrsne tabele

Ctrl+S

Kopiranje

Ctrl+C

Lepljenje

Ctrl+V

Opoziv radnje

Ctrl+Z

Uklanjanje sadržaja ćelije

Taster Delete

Izbor boje popune

Alt+H, H

Isecanje

Ctrl+X

Prelazak na karticu Umetanje

Alt+N

Podebljano

Ctrl+B

Poravnavanje sadržaja ćelija po sredini

Alt+H, A, zatim C

Prelazak na karticu Raspored na stranici

Alt+P

Prelazak na karticu Podaci

Alt+A

Prelazak na karticu Prikaz

Alt+W

Otvaranje kontekstualnog menija

SHIFT+F10 ili

kontekstualni taster

Dodavanje ivica

Alt+H, B

Brisanje kolone

Alt+H, D, zatim C

Prelazak na karticu Formula

Alt+M

Skrivanje izabranih redova.

Ctrl+9

Skrivanje izabranih kolona.

Ctrl+0

Vrh stranice

Tasterske prečice za traku

Ako ste novi u traci, informacije u ovom odeljku mogu vam pomoći da razumete na traci tasterskih prečica modela.

Kada pritisnete taster Alt, slova se pojavljuju u malim slike, koji se zove Tasterske prečice, pored kartica i komandi na traci, kao što je prikazano na sledećoj slici.

Bedževi saveta o tasterskim prečicama koji se pojavljuju na traci

Možete da kombinujete pisma sa Alt da biste prečice koja se zove tasterskih prečica za komande na traci. Na primer, Alt + H otvara se na karticu početak i Alt + Q ide u okvir Pokaži mi .

Pritisnite taster Alt ponovo da biste videli tasterske prečice za komande na bilo koju karticu.

Tasterske prečice za kartice na traci

Da biste otišli direktno na neku karticu na traci, pritisnite neku od sledećih tasterskih prečica:

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvorite polje " Pokaži mi... " na traci i otkucajte termin za pretragu za pomoć ili sadržaj pomoći.

Alt+Q, a zatim unesite termin za pretragu.

Otvaranje stranice „Datoteka“ i korišćenje prikaza „Backstage“.

Alt+F

Otvorite početak karticu i oblikovanje teksta i brojeva i koristite alatku za pronalaženje.

Alt+H

Otvorite karticu Umetanje i umetnite izvedene tabele, grafikoni, programski dodaci, mini-grafikone, slike, oblike, zaglavlja, ili okviri za tekst.

Alt+N

Otvorite kartici raspored na stranici i rad sa teme, Podešavanje stranice, skala i poravnavanje.

Alt+P

Otvorite karticu formula i Umetanje praćenja i prilagodite funkcije i izračunavanja.

Alt+M

Otvaranje kartice „Podaci“ i povezivanje sa podacima, njihovo sortiranje, filtriranje, analiziranje i rad sa njima.

Alt+A

Otvorite karticu redigovanje i provera pravopisa, dodajte komentare i zaštita listova i radnih svezaka.

Alt+R

Otvaranje kartice „Prikaz“ i pregled preloma stranica i rasporeda, prikaz i skrivanje koordinatnih linija i naslova, podešavanje uveličanja zumiranjem, upravljanje prozorima i oknima i prikaz makroa.

Alt+W

Vrh stranice

Rad na traci sa tastature

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor aktivne kartice trake i aktiviranje tastera za pristup.

ALT ili F10. Da biste prešli na drugu karticu, koristite tasterske prečice ili tastere sa strelicama.

Premeštanje fokusa na komande na traci.

Tab ili Shift+Tab

Premeštanje nadole, nagore, nalevo ili nadesno, odnosno između stavki na traci.

Taster strelica nadole, strelica nagore, strelica nalevo ili strelica nadesno

Aktiviranje izabranom dugmetu.

Razmaknica ili Enter

Otvaranje liste za izabranu komandu.

Taster strelica nadole

Otvaranje menija za izabrano dugme.

Alt+Strelica nadole

Kada je meni ili podmeni otvoren, premeštanje na sledeću komandu.

Taster sa strelicom nadole

Razvijanje ili skupljanje trake.

Kombinaciju tastera CTRL + F1

Otvaranje kontekstualnog menija.

Shift+F10

Ili sa Windows na tastaturi

Kontekstualni ključ (između desni taster Alt i nadesno prečice Ctrl)

Premeštanje na podmeni kada je glavni meni otvoren ili izabran.

Taster sa strelicom nalevo

Vrh stranice

Excel tasterskih prečica referenca

Navigacija u ćelijama: tasterske prečice

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje na prethodnu ćeliju na radnom listu ili na prethodnu opciju u dijalogu.

Shift+Tab

Premeštanje za jednu ćeliju u radnom listu.

Taster sa strelicom nagore

Premeštanje za jednu ćeliju na radnom listu.

Taster sa strelicom nadole

Premeštanje za jednu ćeliju nalevo na radnom listu.

Taster sa strelicom nalevo

Premeštanje za jednu ćeliju nadesno na radnom listu.

Taster sa strelicom nadesno

Premeštanje do ivice aktuelne oblasti podataka na radnom listu.

Kombinaciju tastera CTRL + taster sa strelicom

Ulazak u režim završetka, premeštanje na sledeću ćeliju koja nije prazna u istoj koloni ili redu u kojem je aktivna ćelija i isključivanje režima završetka. Ako su ćelije prazne, premeštanje na poslednju ćeliju u redu ili koloni.

End, taster sa strelicom

Prelazak na poslednju ćeliju na radnom listu, u najniži korišćeni red krajnje desne korišćene kolone.

Ctrl+End

Proširivanje izbora ćelija do poslednje korišćene ćelije na radnom listu (donji desni ugao).

Ctrl+Shift+End

Premeštanje na ćeliju u gornjem levom uglu prozora kada je taster Scroll Lock uključena.

Home+Scroll Lock

Premeštanje na početak radnog lista.

Ctrl+Home

Premeštanje za jedan ekran nadole na radnom listu.

Page Down

Premeštanje na sledeći list u radnoj svesci.

Ctrl+Page Down

Premeštanje nadesno za jedan ekran na radnom listu.

Alt+Page Down

Pomeranje za jedan ekran nagore u radnom listu.

Page Up

Premeštanje nalevo za jedan ekran na radnom listu.

Alt+Page Up

Premeštanje na prethodni list u radnoj svesci.

Kombinaciju tastera CTRL + Page Up

Premeštanje nadesno za jednu ćeliju na radnom listu. Ili, na zaštićenom radnom listu, premeštanje sa jedne otključane ćelije na drugu.

Tab

Vrh stranice

Oblikovanje u ćelijama: tasterske prečice

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvorite dijalog oblikovanje ćelija.

Ctrl+1

Oblikovanje fontova pomoću dijaloga „Oblikovanje ćelija“.

kombinacija tastera Ctrl+Shift+F ili kombinacija tastera Ctrl+Shift+P

Uređivanje aktivne ćelije i postavljanje mesta umetanja na kraj njen sadržaj. Ili, ako je za uređivanje isključeno za ćeliju, Premeštanje mesta umetanja u polju za formulu. Ako uređujete formule, uključite režim tačku ili isključivanje tako da možete da koristite tastere sa strelicama da biste kreirali referencu.

F2

Dodavanje ili uređivanje komentara za ćeliju.

Shift+F2

Otvorite dijalog "Umetanje" da biste umetnuli prazne ćelije.

Ctrl+Shift+Plus (+)

Otvaranje dijaloga "Izbriši" da biste izbrisali izabrane ćelije.

Ctrl+minus (-)

Unesite trenutno vreme.

Ctrl + Shift + dvotačka (:)

Unos trenutnog datuma.

Ctrl+tačka i zarez (;)

Prebacivanje između prikaza vrednosti ćelija ili formula na radnom listu.

Ctrl+kratkouzlazni akcenat (`)

Kopiranje formule iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili polje za formulu.

Ctrl+apostrof (')

Premeštanje izabranih ćelija.

Ctrl+X

Kopiranje izabranih ćelija.

Ctrl+C

Lepljenje sadržaja na mesto umetanja zamene izbor.

Ctrl+V

Otvaranje dijaloga Specijalno lepljenje.

Ctrl+Alt+V

Primena kurziva na tekst ili uklanjanje kurziva.

Ctrl+I ili Ctrl+3

Podebljavanje teksta ili uklanjanje podebljanog oblikovanja.

Ctrl+B ili Ctrl+2

Podvlačenje teksta ili uklanjanje podvlačenja.

Ctrl+U ili Ctrl+4

Primena ili uklanjanje precrtavanja.

Ctrl+5

Prebacivanje između Skrivanje objekata, prikazivanje objekata i prikazivanje čuvara mesta za objekte.

Ctrl+6

Primenite na spoljne ivice na izabrane ćelije.

Ctrl+Shift+ampersand (&)

Uklanjanje spoljne ivice sa izabranih ćelija.

Ctrl+Shift+podvlaka (_)

Prikazivanje ili skrivanje simbola za prikaz strukture.

Ctrl+8

Koristite komande popuni nadole za kopiranje sadržaja i oblika prve ćelije izabranog opsega u ćelije ispod.

Ctrl+D

Primena opšteg formata broja.

Ctrl+Shift+znak tilda (~)

Primena formata valute sa dva decimalna mesta (negativni brojevi u zagradama).

Ctrl+Shift+znak dolara ($)

Primena formata za procenat bez decimala.

Ctrl+Shift+procenat (%)

Primena naučnog formata brojeva sa dva decimalna mesta.

Ctrl+Shift+znak „karet“ (^)

Primena formata za datum sa dana, meseci i godina.

Ctrl+Shift+znak za broj (#)

Primena formata za vreme sa časovima i minut, i AM ili PM.

Ctrl+Shift+znak „et“ (@)

Primena formata brojeva sa dva decimalna mesta, znakom za razdvajanje hiljada i znakom minus (-) za negativne vrednosti.

Ctrl + Shift + uzvika (!)

Otvaranje dijaloga Umetanje hiperveze.

Ctrl+K

Provera pravopisa u aktivnom radnom listu ili izabranom opsegu.

F7

Prikaz opcija brze analize za izabrane ćelije koje sadrže podatke.

Ctrl+Q

Prikaz dijaloga „Pravljenje tabele“.

Kombinaciju tastera CTRL + L ili Ctrl + T

Vrh stranice

Pravljenje izbora i izvršavanje radnji: tasterske prečice

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor celog radnog lista.

CTRL + A ili Ctrl + Shift + RAZMAKNICA

Izaberite tekući i sledeći list u radnoj svesci.

Ctrl+Shift+Page Down

Izaberite tekući i prethodni list u radnoj svesci.

Ctrl+Shift+Page Up

Proširivanje izbora ćelija za jednu ćeliju.

Shift+taster sa strelicom

Proširivanje izbora ćelija do poslednje ćelije koja nije prazna i koja je u istoj koloni ili redu kao aktivna ćelija ili, ako je sledeća ćelija prazna, proširivanje izbora do sledeće ćelije koja nije prazna.

Ctrl + Shift + taster sa strelicom

Uključivanje režima za proširivanje i korišćenje tastera sa strelicama radi proširenja izbora. Pritisnite ponovo da biste isključili.

Uključivanje režima za proširivanje i koristite tastere sa strelicama da biste proširili izbor. Pritisnite ponovo da isključite. F8

Dodavanje nesusedne ćelije ili opsega izboru ćelija pomoću tastera sa strelicama.

SHIFT + F8

Započinjanje novog reda u istoj ćeliji.

Alt+Enter

Popunjavanje izabranog opsega ćelija aktuelnim unosom.

Ctrl+Enter

Dovršavanje unosa u ćeliju i izbor ćelije iznad.

Shift+Enter

Izaberite celu kolonu u radnom listu.

Ctrl+razmaknica

Izbor celog reda na radnom listu.

Shift+razmaknica

Izbor svih objekata na radnom listu kada je izabran neki objekat.

Ctrl+Shift+razmaknica

Proširivanje izbora ćelija do početka radnog lista.

Kombinaciju tastera Ctrl + Shift + Home

Izbor trenutne oblasti ako radni list sadrži podatke. Pritisnite taster po drugi put da biste izabrali trenutnu oblast i njene redove rezimea. Pritisnite po treći put da biste izabrali ceo radni list.

CTRL + A ili Ctrl + Shift + RAZMAKNICA

Izbor trenutne oblasti oko aktivne ćelije ili izbor celog izveštaja izvedene tabele.

Ctrl+Shift+zvezdica (*)

Izaberite prvu komandu u meniju kada je vidljiv meni ili podmeni.

Home

Ponavljanje poslednje komande ili radnje ako je to moguće.

Ctrl+Y

Opoziv poslednje radnje

Ctrl+Z

Vrh stranice

Rad sa podacima, funkcijama i poljem za formulu: tasterske prečice

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izaberite ceo izveštaj izvedene tabele.

Ctrl+Shift+zvezdica (*)

Uređivanje aktivne ćelije i postavljanje mesta umetanja na kraj njen sadržaj. Ili, ako je za uređivanje isključeno za ćeliju, Premeštanje mesta umetanja u polju za formulu. Ako uređujete formule, uključite režim tačku ili isključivanje tako da možete da koristite tastere sa strelicama da biste kreirali referencu.

F2

Razvijanje ili skupljanje polje za formulu.

Ctrl+Shift+U

Otkazivanje unosa u ćeliju ili polje za formulu.

Esc

Dovršavanje unosa u polje za formulu i izbor ćelije ispod.

Enter

Premeštanje kursora na kraj teksta kada je u polju za formulu.

Ctrl+End

Izaberite ceo tekst u polju za formulu od pozicije kursora do kraja.

Ctrl+Shift+End

Izračunavanje svih radnih listova u svim otvorenim radnim sveskama.

F9

Izračunavanje aktivnog radnog lista.

Shift+F9

Računanje svih radnih listova u svim otvorenim radnim sveskama, bez obzira na to da li su se promenile nakon poslednjeg izračunavanja.

Ctrl+Alt+F9

Provera zavisnih formula, a zatim izračunavanje svih ćelija u svim otvorenim radnim sveskama, uključujući i ćelije za koje nije naznačeno da treba da se računaju.

Kombinaciju tastera Ctrl + Alt + Shift + F9

Prikaz menija ili poruke za dugme „Proveravanje grešaka“.

Alt + Shift + F10

Prikazivanje dijaloga Argumenti funkcije kada se mesto umetanja nalazi desno od imena funkcije u formuli.

Ctrl+A

Umetanje imena argumenata i zagrada kada se mesto umetanja nalazi desno od imena funkcije u formuli.

Ctrl+Shift+A

Pozivanje Brza Popuna automatski prepoznaje obrasce u susedne kolone i popunite trenutne kolone

Ctrl+E

Prolazak kroz sve kombinacije apsolutnih i relativnih referenci u formuli ako je izabrana referenca ćelije ili opseg.

F4

Umetanje funkcije.

Shift+F3

Kopiranje vrednosti iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili polje za formulu.

Ctrl+Shift+navodnici (")

Kreirate ugrađeni grafikon od podataka u trenutnom opsegu.

Alt+F1

Pravljenje grafikona od podataka u aktuelnom opsegu na zasebnom listu sa grafikonom.

F11

Definisanje imena da biste koristili u referenci.

Alt+M, M, D

Lepljenje imena iz dijaloga „Lepljenje imena“ (ako su imena definisana u radnoj svesci.

F3

Premeštanje na prvo polje u sledećem zapisu obrasca za podatke.

Enter

Kreiranje, pokrenite, uređivanje ili brisanje makroa.

Alt+F8

Otvaranje programa Microsoft Visual Basic For Applications Editor.

Alt+F11

Vrh stranice

Funkcijski tasteri

Taster

Opis

F1

 • F1 sami: prikazivanje okna zadatka Pomoć za Excel .

 • Kombinaciju tastera CTRL + F1: prikazuje ili skriva traku.

 • ALT + F1: kreira se ugrađeni grafikon od podataka u trenutnom opsegu.

 • Alt + Shift + F1: umeće se novi radni list.

F2

 • F2 sami: uređivanje aktivne ćelije i postavili mesto umetanja na kraj njen sadržaj. Ili, ako je za uređivanje isključeno za ćeliju, Premeštanje mesta umetanja u polju za formulu. Ako uređujete formule, uključite režim tačku ili isključivanje tako da možete da koristite tastere sa strelicama da biste kreirali referencu.

 • SHIFT + F2: dodaje se ili uređuje komentar ćelije.

 • Kombinaciju tastera CTRL + F2: prikazuje se oblast pregleda pre štampanja na kartici " Štampanje " u Prikaz „Backstage“.

F3

 • F3 sami: prikazuje dijalog za Lepljenje imena . Dostupno samo ako imena su definisani u radnoj svesci.

 • SHIFT + F3: prikazuje dijalog za Umetanje funkcije .

F4

 • F4 sami: Ponavljanje poslednje komande ili radnje ako je to moguće.

  Kada se u formuli izabere referenca ili opseg ćelije, F4 prolazi kroz sve različite kombinacije apsolutnih i relativnih referenci.

 • CTRL + F4: zatvara se prozor izabrane radne sveske.

 • ALT + F4: zatvara se Excel.

F5

 • F5 sami: prikazivanje dijaloga Idi na .

 • CTRL + F5: vraća se veličina prozora izabrane radne sveske.

F6

 • F6 sami: prebacuje između radnog lista, trake, okna zadataka i kontrola zuma. U radnom listu koji je bio razdeljen F6 uključuje razdeljenih okana prilikom prebacivanja između okana i na traci poslova.

 • SHIFT + F6: prebacivanje između radnog lista, kontrole zuma, okno zadatka i trake.

 • CTRL + F6: prebacuje na sledeći prozor radne sveske kada je otvoreno više prozora radne sveske.

F7

 • F7 sami: otvara se dijalog Pravopis za proveru pravopisa u aktivnom radnom listu ili izabranom opsegu.

 • Kombinaciju tastera CTRL + F7: izvršava se komanda Premesti na prozor radne sveske kada nije uvećan. Koristite tastere sa strelicama za premeštanje prozora, a kada završite pritisnite taster Enter ili taster Esc da biste otkazali.

 • F8 sami: režima proširivanja ili isključite. U režimu proširivanja, Prošireni izbor se pojavljuje u red, a tastere sa strelicama za proširivanje selekcije.

F8

 • SHIFT + F8: omogućava vam da biste dodali Nesusedne ćelije ili opsega izbora ćelija koristeći tastere sa strelicama.

 • Kombinaciju tastera CTRL + F8: izvršava se komanda veličina kada radna sveska nije uvećana.

 • ALT + F8: prikazuje dijalog makro za kreiranje, pokrenite, uređivanje ili brisanje makroa.

F9

 • F9 sami: računanje svih radnih listova u svim otvorenim radnim sveskama.

 • SHIFT + F9: izračunava se aktivni radni list.

 • Kombinaciju tastera Ctrl + Alt + F9: računanje svih radnih listova u svim otvorenim radnim sveskama, bez obzira na to da li su se promenile nakon poslednjeg izračunavanja.

 • Kombinaciju tastera Ctrl + Alt + Shift + F9: ponovo se proveravaju zavisne formule i računaju sve ćelije u svim otvorenim radnim sveskama, uključujući i ćelije nije naznačeno da treba da se izračuna.

 • Kombinacija tastera CTRL + F9: umanjuje prozor radne sveske na ikonu.

F10

 • F10 sami: ćete Saveta o tasterskim prečicama uključiti ili isključiti. (Pritiskanjem tastera Alt radi istu stvar.)

 • SHIFT + F10: prikazuje se priručni meni za izabranu stavku.

 • Alt + Shift + F10: prikazuje se meni ili poruka za dugme Provera grešaka.

 • CTRL + F10: uvećava se ili vraća prvobitno prozora izabrane radne sveske.

F11

 • F11 sami: Kreiranje grafikona od podataka u trenutnom opsegu na zasebnom grafikonom.

 • SHIFT + F11: umeće se novi radni list.

 • ALT + F11: otvara Microsoft Visual Basic za aplikacije Editor u kojem možete da kreirate makro pomoću programa Visual Basic for Applications (VBA).

F12

 • F12 sami: prikazivanje dijaloga Sačuvaj kao .

Vrh stranice

Ostale korisne tasterske prečice

Taster

Opis

Alt

 • Prikazuje savete o tasterskim prečicama (nove prečice) na traci.

Na primer,

 • Alt, W, P prebacuje radni list u prikaz rasporeda na stranici.

 • Alt, W, L prebacuje radni list u normalni prikaz.

 • Alt, W, I prebacuje radni list u prikaz pregleda preloma stranice.

Tasteri sa strelicama

 • Premeštanje za jednu ćeliju nagore, nadole, nalevo ili nadesno u radnom listu

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Taster sa strelicom premešta se ivica tekuće oblast podataka u radnom listu.

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+Taster sa strelicom proširuje se selekcija ćelija za jednu ćeliju

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Taster sa strelicom proširuje se selekcija ćelija na poslednju ćeliju koja nije prazna u istoj koloni ili redu sa aktivnom ćelijom, ili ako je sledeća ćelija prazna proširuje se selekcija na sledeću ćeliju koja nije prazna

 • Pritiskom na taster Strelica nalevo ili Strelica nadesno bira se kartica sa leve ili desne strane kada je izabrana traka. Kada je otvoren ili izabran podmeni, ovi tasteri služe za prebacivanje sa glavnog menija na podmeni i obrnuto. Kada je izabrana kartica na traci, ovi tasteri služe za kretanje između dugmadi kartice.

 • Kada je otvoren meni ili podmeni, tasteri Strelica nalevo ili Strelica nadesno služe za biranje sledeće ili prethodne komande. Kada je izabrana kartica na traci, ovi tasteri služe za kretanje nagore ili nadole u grupi kartica.

 • U dijalogu tasteri sa strelicama služe za prelazak sa opcije na opciju u otvorenoj padajućoj listi ili u grupi opcija

 • Pritiskom na taster Strelica nadole ili na kombinaciju tastera Alt+Strelica nadole otvara se izabrana padajuća lista

Backspace

 • Brisanje znaka s leve strane u polju za formulu

 • Takođe, brisanje sadržaja izabranih ćelija

 • U režimu uređivanja ćelija, briše znak levo od mesta umetanja.

Izbriši

 • Uklanjanje sadržaja ćelije (podataka i formula) iz izabranih ćelija bez uticaja na oblike ćelija ili komentare

 • U režimu uređivanja ćelija, briše znak desno od mesta umetanja.

End

 • End uključuje ili isključuje režim završetka. U režimu završetka možete pritisnuti taster sa strelicom da biste se premestili na sledeću ćeliju koja nije prazna u istoj koloni ili redu sa aktivnom ćelijom. Režim završetka se automatski isključuje kada pritisnete taster sa strelicom. Uverite se da ste ponovo pritisnuli End pre nego što sledeći put pritisnete taster sa strelicom. Režim završetka se prikazuje na statusnoj traci kada je uključen.

 • Ako su ćelije prazne, pritisak na taster End pa na taster sa strelicom dovodi do premeštanja do poslednje ćelije u redu ili koloni.

 • Taster End takođe bira poslednju komandu u meniju kada je meni ili podmeni vidljiv.

 • Pritiskom kombinacije tastera Ctrl+End vrši se premeštanje na poslednju ćeliju na radnom listu, u najniži korišćeni red krajnje desne korišćene kolone. Ako je kursor u polju za formulu, pritiskom kombinacije tastera Ctrl+End kursor se pomera na kraj teksta.

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+End proširuje se selekcija do poslednje korišćene ćelije na radnom listu (donji desni ugao). Ako je kursor u polju za formule, pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+End vrši se izbor celog teksta u polju za formule od pozicije kursora do kraja, što ne utiče na visinu polja za formule.

Enter

 • Dovršavanje unosa u ćeliju iz ćelije ili polja za formulu i biranje ćelije ispod (podrazumevano)

 • U obrascu sa podacima, premeštanje na prvo polje u sledećem zapisu

 • Otvaranje izabranog menija (pritisnite funkcijski taster F10 da biste aktivirali traku sa alatkama) ili izvršavanje radnje izabrane komande

 • U dijalogu, izvršavanje radnje za podrazumevano komandno dugme u dijalogu (dugme sa podebljanom konturom; u većini slučajeva to je dugme U redu)

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Alt+Enter započinje se novi red u istoj ćeliji

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Enter popunjava se izabrani opseg ćelija tekućim unosom

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+Enter dovršava se unos u ćeliju i bira se ćelija iznad nje

Esc

 • Otkazivanje unosa u ćeliju ili u polje za formulu

 • Zatvaranje otvorenog menija ili podmenija, dijaloga ili prozora za poruke

 • Takođe zatvara režim celog ekrana kada se taj režim primenjuje i vraća normalni režim ekrana da bi ponovo prikazao traku i statusnu traku.

Home

 • Premeštanje na početak reda u radnom listu

 • Premeštanje na ćeliju u gornjem levom uglu prozora kada je taster Scroll Lock uključen

 • Kada je meni ili podmeni vidljiv, ovaj taster služi za biranje prve komande u njemu

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Home vrši se premeštanje na početak radnog lista

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Home proširuje se selekcija ćelija do početka radnog lista

Page Down

 • Premeštanje nadole za jedan ekran u radnom listu

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Alt+Page Down vrši se premeštanje za jedan ekran nadesno u radnom listu

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Page Down vrši se premeštanje na sledeći list u radnoj svesci

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Page Down bira se tekući i sledeći list u radnoj svesci

Page Up

 • Premeštanje nagore za jedan ekran u radnom listu

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Alt+Page Up vrši se premeštanje za jedan ekran nalevo u radnom listu

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Page Up vrši se premeštanje na prethodni list u radnoj svesci

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Page Up bira se tekući i prethodni list u radnoj svesci

Razmaknica

 • U dijalogu, izvršava radnju za izabrano dugme, ili potvrđuje, odnosno opoziva izbor

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Razmaknica bira se cela kolona u radnom listu

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+Razmaknica bira se ceo red u radnom listu

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Razmaknica bira se ceo radni list

 • Ako radni list sadrži podatke, pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Razmaknica bira se tekuća oblast. Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Razmaknica po drugi put bira se tekuća oblast i njeni redovi sa zbirom. Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Razmaknica po treći put bira se ceo radni list.

 • Kada je izabran objekat, pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Razmaknica biraju se svi objekti na radnom listu

 • Pritiskom kombinacije tastera Alt+Razmaknica prikazuje se meni Kontrola za prozor programa Excel

Tab

 • Premeštanje ćelije nadesno u radnom listu

 • Premeštanje sa jedne otključane ćelije na drugu na zaštićenom radnom listu

 • Prelazak na sledeću opciju ili grupu opcija u dijalogu

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+Tab vrši se premeštanje na prethodnu ćeliju na radnom listu ili na prethodnu opciju u dijalogu

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Tab vrši se prebacivanje na sledeću karticu u dijalogu

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Tab vrši se prebacivanje na prethodnu karticu u dijalogu

Vrh stranice

Ovaj članak opisuje tasterske prečice, funkcijski tasteri i druge uobičajene tasterske prečice za Excel 2013. Ovo uključuje tasterske prečice koje možete da koristite za pristup traci.

Savet : Da bi ova referenca bila dostupna kada radite, možda ćete želeti da biste odštampali ovu temu. Da biste odštampali ovu temu, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + P.

Napomena : Ako radnje koje često koristite tasterske prečice, možete da zapišete makro da biste je napravili.

Važno : 

 • Ove prečice se odnose na raspored tastera na američkoj tastaturi. Raspored tastera na drugim tastaturama možda neće u potpunosti odgovarati tasterima na američkoj.

 • Ako prečica zahteva pritiskanje dva ili više tastera istovremeno, u ovoj temi tasteri su razdvojeni znakom plus (+). Ako treba da pritisnete jedan taster neposredno nakon drugog, tasteri su razdvojeni zarezom (,).

Pristup traci sa tastature

Ako ste novi u traci, informacije u ovom odeljku mogu vam pomoći da razumete na traci tasterskih prečica modela. Na traci se dobija uz nove prečice, koji se zove Savete o tasterskim prečicamakoje možete da se pojavi kada pritisnete taster Alt.

Da biste prikazali karticu na traci, pritisnite taster za karticu – na primer, pritisnite slovo "N" Umetni tabulator ili M na kartici formule . To čini sve na slovnih prečica za tu karticu dugmad pojavi, kao što je prikazano na sledećoj slici. Pritisnite taster za dugme koje želite.

Bedževi saveta o tasterskim prečicama koji se pojavljuju na traci

Da li će moje stare prečice i dalje funkcionisati?

Tasterske prečice koje počinju tasterom Ctrl i dalje funkcionišu u programu Microsoft Excel 2013. Na primer, kombinacija tastera Ctrl+C i dalje kopira u ostavu, a Ctrl+V i dalje lepi iz ostave.

Većina starih Alt+ prečica za meni i dalje funkcioniše. Međutim, morate znati celu prečicu napamet – ne postoje podsetnici na ekranu za slova koja treba pritisnuti. Na primer, pokušajte da pritisnete taster Alt, a zatim pritisnite neki od starih tastera za meni: E (Edit – „Uređivanje“), V (View – „Prikaz“), I (Insert – „Umetanje“) i tako dalje. Prikazuje se iskačući okvir sa napomenom da koristite tastersku prečicu iz starije verzije sistema Microsoft Office. Ako znate celu tastersku prečicu, nastavite i pokrenite komandu. Ako ne znate tastersku prečicu, pritisnite taster Esc i upotrebite bedževe za savet o tasterskoj prečici.

Tasterske prečice sa tasterom Ctrl

Taster

Opis

Ctrl+PgDn

Prebacivanje između kartica radnog lista, sleva nadesno

Ctrl+PgUp

Prebacivanje između kartica radnog lista, zdesna nalevo

Ctrl+Shift+&

Primena spoljne ivice na izabrane ćelije

Ctrl+Shift_

Uklanjanje spoljne ivice sa izabranih ćelija

Ctrl+Shift+~

Primena opšteg formata broja

Ctrl+Shift+$

Primena formata za valute sa dve decimale (negativni brojevi u zagradama)

Ctrl+Shift+%

Primena formata za procenat bez decimala

Ctrl+Shift+^

Primena naučnog formata za brojeve sa dve decimale

Ctrl+Shift+#

Primena formata za datum sa danom, mesecom i godinom

Ctrl+Shift+@

Primena formata za vreme sa časovima i minutima

Ctrl+Shift+!

Primena formata za brojeve sa dve decimale, znakom za razdvajanje za hiljade i znakom minus (-) za negativne vrednosti

Ctrl+Shift+*

Izbor tekuće oblasti oko aktivne ćelije (oblast podataka se nalazi između praznih redova i kolona)

Kod izvedene tabele ovi tasteri služe za izbor celog izveštaja izvedene tabele.

Ctrl+Shift+:

Unos tekućeg vremena

Ctrl+Shift+"

Kopiranje vrednosti iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili polje za formulu

Ctrl+Shift+Plus (+)

Prikazivanje dijaloga Umetanje za umetanje prazne ćelije

Ctrl+Minus (-)

Prikazivanje dijaloga Brisanje za brisanje izabranih ćelija

Ctrl+;

Unos tekućeg datuma

Ctrl+`

Naizmenično prikazivanje vrednosti u ćeliji i formula u radnom listu

Ctrl+'

Kopiranje formule iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili polje za formulu

Ctrl+1

Prikazivanje dijaloga Oblikovanje ćelije

Ctrl+2

Primena ili uklanjanje oblikovanja podebljavanjem

Ctrl+3

Primena ili uklanjanje oblikovanja kurzivom

Ctrl+4

Primena ili uklanjanje oblikovanja podvlačenjem

Ctrl+5

Primena ili uklanjanje oblikovanja precrtavanjem

Ctrl+6

Naizmenično skrivanje i prikazivanje objekata

Ctrl+8

Prikazivanje odnosno skrivanje simbola za prikaz strukture

Ctrl+9

Skrivanje izabranih redova

Ctrl+0

Skrivanje izabranih kolona

Ctrl+A

Izbor celog radnog lista

Ako radni list sadrži podatke, pritiskom kombinacije tastera Ctrl+A bira se trenutno područje. Ponovnim pritiskom kombinacije tastera Ctrl+A birate ceo radni list.

Prikazivanje dijaloga Argumenti funkcije kada se mesto umetanja nalazi desno od imena funkcije u formuli

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+A umeću se imena argumenata i zagrade kada se mesto umetanja nalazi desno od imena funkcije u formuli.

Ctrl+B

Primena ili uklanjanje oblikovanja podebljavanjem

Ctrl+C

Kopiranje izabranih ćelija

Ctrl+D

Korišćenje komande Popuni nadole za kopiranje sadržaja i oblika prve ćelije izabranog opsega u ćelije ispod

Ctrl+E

Pozivanje Brza Popuna automatski prepoznaje obrasce u susedne kolone i popunite trenutne kolone

Ctrl+F

Prikazivanje dijaloga Pronalaženje i zamena u kome je izabrana kartica Pronađi

Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+F5 takođe se prikazuje ova kartica, dok se pritiskom na kombinaciju tastera Shift+F4 ponavlja poslednja radnja Pronađi.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+F otvara se dijalog Oblikovanje ćelija u kome je izabrana kartica Font.

Ctrl+G

Prikazivanje dijaloga Idi na

Pritiskom na funkcijski taster F5 takođe se prikazuje ovaj dijalog.

Ctrl+H

Prikazivanje dijaloga Pronalaženje i zamena u kome je izabrana kartica Zameni.

Ctrl+I

Primena ili uklanjanje oblikovanja kurzivom

Ctrl+K

Prikazivanje dijaloga Umetanje hiperveze za nove hiperveze ili dijaloga Uređivanje hiperveze za izabrane postojeće hiperveze

Ctrl+L

Prikazivanje dijaloga Kreiranje tabele

Ctrl+N

Kreiranje nove, prazne radne sveske

Ctrl+O

Prikazivanje dijaloga Otvaranje za otvaranje ili pronalaženje datoteke

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+O biraju se sve ćelije koje sadrže komande.

Ctrl+P

Prikazivanje kartice Štampanje u prikazu Prikaz „Microsoft Office Backstage“.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+P otvara se dijalog Oblikovanje ćelija u kome je izabrana kartica Font.

Ctrl+Q

Prikazuje opcije Brza analiza za podatke kada imate ćelije koje sadrže te izabrane podatke.

Ctrl+R

Korišćenje komande Popuni nadesno za kopiranje sadržaja i oblika ćelije koja je krajnje levo u izabranom opsegu u ćelije sa desne strane

Ctrl+S

Čuvanje aktivne datoteke sa njenim tekućim imenom, lokacijom i formatom

Ctrl+T

Prikazivanje dijaloga Kreiranje tabele

Ctrl+U

Primena ili uklanjanje oblikovanja podvlačenjem

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+Shift+U omogućava se prebacivanje između razvijenog i skupljenog polja za formule.

Ctrl+V

Umetanje sadržaja ostave na mesto umetanja i zamena bilo koje selekcije. Kombinacija tastera je raspoloživa samo ako ste prethodno isekli ili kopirali objekat, tekst ili sadržaj ćelije.

Kombinacija tastera Ctrl+Alt+V prikazuje dijalog Specijalno lepljenje. On je dostupan samo pošto isečete ili kopirate objekat, tekst ili sadržaj ćelije na radnom listu ili u drugom programu.

Ctrl+W

Zatvaranje prozora izabrane radne sveske

Ctrl+X

Isecanje izabranih ćelija

Ctrl+Y

Ponavljanje poslednje komande ili radnje ako je to moguće

Ctrl+Z

Korišćenje komande Opozovi radnju da bi se opozvala poslednja komanda ili izbrisao poslednji unos koji ste upisali

Savet : Ctrl kombinacije Ctrl+J i Ctrl+M su trenutno nedodeljene prečice.

Vrh stranice

Funkcijski tasteri

Taster

Opis

F1

Prikazivanje okna zadatka Pomoć za Excel

Kombinaciju tastera CTRL + F1 prikazuje ili skriva traku.

Pritiskom kombinacije tastera Alt+F1 kreira se ugrađeni grafikon od podataka u trenutnom opsegu.

Pritiskom na kombinaciju tastera Alt+Shift+F1 umeće se novi radni list.

F2

Uređivanje aktivne ćelije i postavljanje mesta umetanja na kraj sadržaja aktivne ćelije. Takođe, mesto umetanja se pomera u polju za formulu kada je uređivanje u ćeliji isključeno.

Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+F2 dodaje se ili uređuje komentar ćelije

Pritiskom kombinacije tastera Ctrl+F2 prikazuje se oblast pregleda pre štampanja na kartici Štampanje u prikazu Prikaz „Backstage“.

F3

Prikazivanje dijaloga Lepljenje imena. Dostupno samo ako su imena definisana u radnoj svesci (kartica Formule, grupa Definisana imena, Definiši ime).

Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+F3 prikazuje se dijalog Umetanje funkcije.

F4

Ponavljanje poslednje komande ili radnje ako je to moguće

Kada se u formuli izabere referenca ili opseg ćelije, F4 prolazi kroz sve različite kombinacije apsolutnih i relativnih referenci.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+F4 zatvara se prozor izabrane radne sveske.

Pritiskom kombinacije tastera Alt+F4 zatvara se Excel.

F5

Prikazivanje dijaloga Idi na

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+F5 vraća se veličina prozora izabrane radne sveske u prethodno stanje.

F6

Prebacivanje između radnog lista, trake, okna zadataka i kontrola zuma. U radnom listu koji je podeljen (meniPrikaz , Upravljanje ovim prozorom, Zamrzni okna, komanda " Razdeli prozor "), F6 uključuje razdeljenih okana prilikom prebacivanja između okana i na traci poslova.

SHIFT + F6 vrši se prebacivanje između radnog lista, kontrole zuma, okno zadatka i trake.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+F6 vrši se prebacivanje u prozor sledeće radne sveske kada je otvoreno više radnih svezaka

F7

Prikazivanje dijaloga Pravopis za proveru pravopisa u aktivnom radnom listu ili izabranom opsegu

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+F7 izvršava se komanda Premesti u prozoru radne sveske kada prozor nije uvećan. Pomoću tastera sa strelicama premestite prozor, a kada završite pritisnite taster Enter ili taster Esc da biste otkazali.

F8

Uključivanje i isključivanje režima proširivanja. U režimu proširivanja, na statusnoj liniji pojavljuje se tekst Proširena selekcija, a tasteri sa strelicama služe za proširivanje selekcije.

Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+F8 omogućava se dodavanje nesusedne ćelije ili opsega selekciji ćelija pomoću tastera sa strelicama.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+F8 izvršava se komanda Veličina (meni Kontrola za prozor radne sveske) kada radna sveska nije uvećana.

Pritiskom na kombinaciju tastera Alt+F8 prikazuje se dijalog Makro za kreiranje, izvršavanje, uređivanje ili brisanje makroa.

F9

Računanje svih radnih listova u svim otvorenim radnim sveskama

Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+F9 izračunava se aktivni radni list.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Alt+F9 izračunavaju se svi radni listovi u svim otvorenim radnim sveskama, bez obzira na to da li su se podaci promenili od poslednjeg računanja.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Alt+Shift+F9 ponovo se proveravaju zavisne formule i računaju sve ćelije u svim otvorenim radnim sveskama, uključujući i ćelije za koje nije naznačeno da treba da se računaju.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+F9 smanjuje se prozor radne sveske na ikonu.

F10

Uključivanje i isključivanje saveta o tasterskim prečicama (pritiskom na taster Alt dobija se isto)

Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+F10 prikazuje se priručni meni za izabranu stavku.

Pritiskom kombinacije tastera Alt+Shift+F10 prikazuju se meni ili poruka za dugme „Provera grešaka“.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+F10 uvećava se ili vraća prvobitno izabrani prozor radne sveske.

F11

Kreiranje grafikona od podataka u trenutnom opsegu na zasebnom listu sa grafikonom

Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+F11 umeće se novi radni list.

Pritiskom kombinacije tastera Alt+F11 otvara se program Microsoft Visual Basic For Applications Editor u kojem možete kreirati makro pomoću programa Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Prikazivanje dijaloga Sačuvaj kao

Vrh stranice

Ostale korisne prečice

Taster

Opis

Alt

Prikazuje savete o tasterskim prečicama (nove prečice) na traci.

Na primer,

Alt, W, P prebacuje radni list u prikaz rasporeda na stranici.

Alt, W, L prebacuje radni list u normalni prikaz.

Alt, W, I prebacuje radni list u prikaz pregleda preloma stranice.

Tasteri sa strelicama

Premeštanje za jednu ćeliju nagore, nadole, nalevo ili nadesno u radnom listu

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Taster sa strelicom premešta se ivica tekuće oblast podataka u radnom listu.

Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+Taster sa strelicom proširuje se selekcija ćelija za jednu ćeliju

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Taster sa strelicom proširuje se selekcija ćelija na poslednju ćeliju koja nije prazna u istoj koloni ili redu sa aktivnom ćelijom, ili ako je sledeća ćelija prazna proširuje se selekcija na sledeću ćeliju koja nije prazna

Strelica nalevo ili strelica nadesno će izabrati karticu levo ili desno kada je izabrana opcija na traci. Kada je otvoren ili izabran podmeni, ovi tasteri služe prebacivanje između glavnog menija i podmenija. Kada je izabrana kartica na glavnoj traci, ovi tasteri služe za kretanje dugmadi kartice.

Strelica nadole ili strelica nagore za biranje sledeće ili prethodne komande kada je meni ili podmeni otvoren. Kada je izabrana kartica na glavnoj traci, ovi tasteri služe za kretanje nagore ili nadole u grupi kartica.

U dijalogu tasteri sa strelicama služe za prelazak sa opcije na opciju u otvorenoj padajućoj listi ili u grupi opcija

Pritiskom na taster Strelica nadole ili na kombinaciju tastera Alt+Strelica nadole otvara se izabrana padajuća lista

Backspace

Brisanje znaka s leve strane u polju za formulu

Takođe, brisanje sadržaja izabranih ćelija

U režimu uređivanja ćelija, briše znak levo od mesta umetanja.

Izbriši

Uklanjanje sadržaja ćelije (podataka i formula) iz izabranih ćelija bez uticaja na oblike ćelija ili komentare

U režimu uređivanja ćelija, briše znak desno od mesta umetanja.

End

End uključuje ili isključuje režim završetka. U režimu završetka možete pritisnuti taster sa strelicom da biste se premestili na sledeću ćeliju koja nije prazna u istoj koloni ili redu sa aktivnom ćelijom. Režim završetka se automatski isključuje kada pritisnete taster sa strelicom. Uverite se da ste ponovo pritisnuli End pre nego što sledeći put pritisnete taster sa strelicom. Režim završetka se prikazuje na statusnoj traci kada je uključen.

Ako su ćelije prazne, pritisak na taster End pa na taster sa strelicom dovodi do premeštanja do poslednje ćelije u redu ili koloni.

Taster End takođe bira poslednju komandu u meniju kada je meni ili podmeni vidljiv.

Pritiskom kombinacije tastera Ctrl+End vrši se premeštanje na poslednju ćeliju na radnom listu, u najniži korišćeni red krajnje desne korišćene kolone. Ako je kursor u polju za formulu, pritiskom kombinacije tastera Ctrl+End kursor se pomera na kraj teksta.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+End proširuje se selekcija do poslednje korišćene ćelije na radnom listu (donji desni ugao). Ako je kursor u polju za formule, pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+End vrši se izbor celog teksta u polju za formule od pozicije kursora do kraja, što ne utiče na visinu polja za formule.

Enter

Dovršavanje unosa u ćeliju iz ćelije ili polja za formulu i biranje ćelije ispod (podrazumevano)

U obrascu sa podacima, premeštanje na prvo polje u sledećem zapisu

Otvaranje izabranog menija (pritisnite funkcijski taster F10 da biste aktivirali traku sa alatkama) ili izvršavanje radnje izabrane komande

U dijalogu, izvršavanje radnje za podrazumevano komandno dugme u dijalogu (dugme sa podebljanom konturom; u većini slučajeva to je dugme U redu)

Pritiskom na kombinaciju tastera Alt+Enter započinje se novi red u istoj ćeliji

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Enter popunjava se izabrani opseg ćelija tekućim unosom

Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+Enter dovršava se unos u ćeliju i bira se ćelija iznad nje

Esc

Otkazivanje unosa u ćeliju ili u polje za formulu

Zatvaranje otvorenog menija ili podmenija, dijaloga ili prozora za poruke

Takođe zatvara režim celog ekrana kada se taj režim je primenjeno i vraća normalni režim ekrana da biste prikazali traku i statusnu traku ponovo.

Home

Premeštanje na početak reda u radnom listu

Premeštanje na ćeliju u gornjem levom uglu prozora kada je taster Scroll Lock uključen

Kada je meni ili podmeni vidljiv, ovaj taster služi za biranje prve komande u njemu

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Home vrši se premeštanje na početak radnog lista

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Home proširuje se selekcija ćelija do početka radnog lista

Page Down

Premeštanje nadole za jedan ekran u radnom listu

Pritiskom na kombinaciju tastera Alt+Page Down vrši se premeštanje za jedan ekran nadesno u radnom listu

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Page Down vrši se premeštanje na sledeći list u radnoj svesci

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Page Down bira se tekući i sledeći list u radnoj svesci

Page Up

Premeštanje nagore za jedan ekran u radnom listu

Pritiskom na kombinaciju tastera Alt+Page Up vrši se premeštanje za jedan ekran nalevo u radnom listu

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Page Up vrši se premeštanje na prethodni list u radnoj svesci

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Page Up bira se tekući i prethodni list u radnoj svesci

Razmaknica

U dijalogu, izvršava radnju za izabrano dugme, ili potvrđuje, odnosno opoziva izbor

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Razmaknica bira se cela kolona u radnom listu

Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+Razmaknica bira se ceo red u radnom listu

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Razmaknica bira se ceo radni list

 • Ako radni list sadrži podatke, pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Razmaknica bira se tekuća oblast. Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Razmaknica po drugi put bira se tekuća oblast i njeni redovi sa zbirom. Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Razmaknica po treći put bira se ceo radni list.

 • Kada je izabran objekat, pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Razmaknica biraju se svi objekti na radnom listu

Pritiskom kombinacije tastera Alt+Razmaknica prikazuje se meni Kontrola za prozor programa Excel

Tab

Premeštanje ćelije nadesno u radnom listu

Premeštanje sa jedne otključane ćelije na drugu na zaštićenom radnom listu

Prelazak na sledeću opciju ili grupu opcija u dijalogu

Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+Tab vrši se premeštanje na prethodnu ćeliju na radnom listu ili na prethodnu opciju u dijalogu

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Tab vrši se prebacivanje na sledeću karticu u dijalogu

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Tab vrši se prebacivanje na prethodnu karticu u dijalogu

Vrh stranice

Ovaj članak opisuje tasterske prečice, funkcijske tastere i neke druge uobičajene tasterske prečice za Excel 2010. Ovo uključuje tasterske prečice koje možete da koristite za pristup traci.

Napomena : Ako koristite Microsoft Excel Starter 2010, imajte na umu da su sve opcije naveden za Excel podržane u Excel Starter 2010.

Savet : Da bi ova referenca bila dostupna kada radite, možda ćete želeti da biste odštampali ovu temu. Da biste odštampali ovu temu, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + P.

Napomena : Ako radnje koje često koristite tasterske prečice, možete da zapišete makro da biste je napravili.

Važno : 

 • Ove prečice se odnose na raspored tastera na američkoj tastaturi. Raspored tastera na drugim tastaturama možda neće u potpunosti odgovarati tasterima na američkoj.

 • Ako prečica zahteva pritiskanje dva ili više tastera istovremeno, u ovoj temi tasteri su razdvojeni znakom plus (+). Ako treba da pritisnete jedan taster neposredno nakon drugog, tasteri su razdvojeni zarezom (,).

Će moje stare prečice i dalje funkcionisati?

Tasterske prečice sa tasterom CTRL

Funkcijski tasteri

Ostale korisne tasterske prečice

Pristup traci sa tastature

Ako ste novi u traci, informacije u ovom odeljku mogu vam pomoći da razumete na traci tasterskih prečica modela. Na traci se dobija uz nove prečice, koji se zove Savete o tasterskim prečicamakoje možete da se pojavi kada pritisnete taster Alt.

Bedževi saveta o tasterskim prečicama koji se pojavljuju na traci

Da biste prikazali karticu na traci, pritisnite taster za karticu – na primer, pritisnite slovo "N" Umetni tabulator ili M na kartici formule . To čini sve na slovnih prečica za te kartice dugmad se pojavljuju. Pritisnite taster za dugme koje želite.

Da li će moje stare prečice i dalje funkcionisati?

Tasterske prečice koje počinju sa tasterom CTRL će i dalje funkcionisati u programu Excel 2010. Na primer, kombinacija tastera CTRL + C i dalje kopira u ostavu i kombinaciju tastera CTRL + V i dalje lepi iz ostave.

Većina stara ALT + meni tasterske prečice i dalje raditi. Međutim, treba da znate puno prečica iz memorije – nema ekrana podsetnika za slova šta treba da pritisnete. Na primer, pokušajte da pritisnete taster ALT, a zatim pritisnite neki od starih meni tasteri E (Uredi), V (Prikaz), sam (Umetanje), i tako dalje. Polje iskače govore koristite tastersku prečicu iz prethodnih verzija sistema Microsoft Office. Ako znate celu tastera, napred i pokrenuli komandu. Ako ne znate niz, pritisnite taster ESC i umesto toga koristite slovnih prečica.

Tasterske prečice sa tasterom Ctrl

Savet : Preuzmu ili štampaju kartica sa kratkim uputstvima: Tasterske prečice - prečice Ctrl. (PDF)

Taster

Opis

CTRL+PgUp

Prebacivanje između kartica radnog lista, sleva nadesno

Kombinaciju tastera CTRL + PgDn

Prebacivanje između kartica radnog lista, zdesna nalevo

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + SHIFT +)

Otkrivanje skrivenih redova u selekciji.

Kombinacija tastera CTRL + SHIFT + &

Primena spoljne ivice na izabrane ćelije

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + SHIFT_

Uklanjanje spoljne ivice sa izabranih ćelija

KOMBINACIJA TASTERA CTRL + SHIFT + ~

Primena opšteg formata broja

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + SHIFT + $

Primena formata za valute sa dve decimale (negativni brojevi u zagradama)

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + SHIFT + %

Primena formata za procenat bez decimala

KOMBINACIJA TASTERA CTRL + SHIFT + ^

Primena naučnog formata za brojeve sa dve decimale

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + SHIFT + #

Primena formata za datum sa danom, mesecom i godinom

KOMBINACIJA TASTERA CTRL + SHIFT + @

Primena formata za vreme sa časovima i minutima

KOMBINACIJA TASTERA CTRL + SHIFT +!

Primena formata za brojeve sa dve decimale, znakom za razdvajanje za hiljade i znakom minus (-) za negativne vrednosti

CTRL+SHIFT+*

Izbor tekuće oblasti oko aktivne ćelije (oblast podataka se nalazi između praznih redova i kolona)

Kod izvedene tabele ovi tasteri služe za izbor celog izveštaja izvedene tabele.

KOMBINACIJA TASTERA CTRL + SHIFT +:

Unos tekućeg vremena

KOMBINACIJA TASTERA CTRL + SHIFT + "

Kopiranje vrednosti iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili polje za formulu

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + znak Plus (+)

Prikazivanje dijaloga Umetanje za umetanje prazne ćelije

Kombinaciju tastera CTRL + Minus (-)

Prikazivanje dijaloga Brisanje za brisanje izabranih ćelija

KOMBINACIJU TASTERA CTRL +;

Unos tekućeg datuma

KOMBINACIJU TASTERA CTRL +'

Naizmenično prikazivanje vrednosti u ćeliji i formula u radnom listu

CTRL+'

Kopiranje formule iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili polje za formulu

CTRL+1

Prikazivanje dijaloga Oblikovanje ćelije

CTRL+2

Primena ili uklanjanje oblikovanja podebljavanjem

CTRL+3

Primena ili uklanjanje oblikovanja kurzivom

CTRL+4

Primena ili uklanjanje oblikovanja podvlačenjem

CTRL+5

Primena ili uklanjanje oblikovanja precrtavanjem

CTRL+6

Naizmenično skrivanje i prikazivanje objekata

CTRL+8

Prikazivanje odnosno skrivanje simbola za prikaz strukture

CTRL+9

Skrivanje izabranih redova

CTRL+0

Skrivanje izabranih kolona

CTRL+A

Izbor celog radnog lista

Ako radni list sadrži podatke, pritiskom kombinacije tastera CTRL+A bira se trenutno područje. Ponovnim pritiskom kombinacije tastera CTRL+A birate ceo radni list.

Prikazivanje dijaloga Argumenti funkcije kada se mesto umetanja nalazi desno od imena funkcije u formuli

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + A umeću imena argumenata i zagrade kada se mesto umetanja nalazi desno od imena funkcije u formuli.

CTRL+B

Primena ili uklanjanje oblikovanja podebljavanjem

CTRL+C

Kopiranje izabranih ćelija

CTRL+D

Korišćenje komande Popuni nadole za kopiranje sadržaja i oblika prve ćelije izabranog opsega u ćelije ispod

CTRL+F

Prikazivanje dijaloga Pronalaženje i zamena u kome je izabrana kartica Pronađi

SHIFT + F5 takođe se prikazuje Ova kartica, dok SHIFT + F4 ponavlja poslednja radnja Pronalaženje .

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + F otvara se dijalog Oblikovanje ćelija u kome je izabrana kartica Font .

CTRL+G

Prikazivanje dijaloga Idi na

Pritiskom na funkcijski taster F5 takođe se prikazuje ovaj dijalog.

CTRL+H

Prikazivanje dijaloga Pronalaženje i zamena u kome je izabrana kartica Zameni.

CTRL+I

Primena ili uklanjanje oblikovanja kurzivom

CTRL+K

Prikazivanje dijaloga Umetanje hiperveze za nove hiperveze ili dijaloga Uređivanje hiperveze za izabrane postojeće hiperveze

CTRL+L

Prikazivanje dijaloga Kreiranje tabele

CTRL+N

Kreiranje nove, prazne radne sveske

CTRL+O

Prikazivanje dijaloga Otvaranje za otvaranje ili pronalaženje datoteke

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + O biraju se sve ćelije koje sadrže komentare.

CTRL+P

Prikazivanje kartice Štampanje u prikazu Prikaz „Microsoft Office Backstage“.

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + P otvara se dijalog Oblikovanje ćelija u kome je izabrana kartica Font .

CTRL+R

Korišćenje komande Popuni nadesno za kopiranje sadržaja i oblika ćelije koja je krajnje levo u izabranom opsegu u ćelije sa desne strane

CTRL+S

Čuvanje aktivne datoteke sa njenim tekućim imenom, lokacijom i formatom

CTRL+T

Prikazivanje dijaloga Kreiranje tabele

CTRL+U

Primena ili uklanjanje oblikovanja podvlačenjem

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + U omogućava se prebacivanje između razvijenog i skupljenog polja za formule.

CTRL+V

Umetanje sadržaja ostave na mesto umetanja i zamena bilo koje selekcije. Kombinacija tastera je raspoloživa samo ako ste prethodno isekli ili kopirali objekat, tekst ili sadržaj ćelije.

Kombinaciju tastera CTRL + ALT + V prikazuje dijalog Specijalno lepljenje . Dostupno tek pošto ste da isečeni ili kopirani objekat, tekst ili sadržaj ćelije na radnom listu ili u drugom programu.

CTRL+W

Zatvaranje prozora izabrane radne sveske

CTRL+X

Isecanje izabranih ćelija

CTRL+Y

Ponavljanje poslednje komande ili radnje ako je to moguće

CTRL+Z

Korišćenje komande Opozovi radnju da bi se opozvala poslednja komanda ili izbrisao poslednji unos koji ste upisali

Savet : CTRL kombinacije tastera CTRL + E, CTRL + J, CTRL + M i kombinaciju tastera CTRL + Q su trenutno nedodeljene prečice.

Vrh stranice

Funkcijski tasteri

Savet : Preuzmu ili štampaju kartica sa kratkim uputstvima: Tasterske prečice - funkcijski tasteri. (PDF)

Taster

Opis

F1

Prikazivanje okna zadatka Pomoć za Excel

Kombinaciju tastera CTRL + F1 prikazuje ili skriva traku.

ALT + F1 kreira se ugrađeni grafikon od podataka u trenutnom opsegu.

ALT + SHIFT + F1 umeće se novi radni list.

F2

Uređivanje aktivne ćelije i postavljanje mesta umetanja na kraj sadržaja aktivne ćelije. Takođe, mesto umetanja se pomera u polju za formulu kada je uređivanje u ćeliji isključeno.

SHIFT + F2 dodaje se ili uređuje komentar ćelije.

Kombinaciju tastera CTRL + F2 prikazuje se oblast pregleda pre štampanja na kartici " Štampanje " u Prikaz „Backstage“.

F3

Prikazuje dijalog za Lepljenje imena . Dostupno samo ako postoje postojeća imena u radnoj svesci.

SHIFT + F3 prikazuje dijalog za Umetanje funkcije .

F4

Ponavljanje poslednje komande ili radnje ako je to moguće

Kada se u formuli izabere referenca ili opseg ćelije, F4 prolazi kroz sve različite kombinacije apsolutnih i relativnih referenci.

CTRL + F4 zatvara se prozor izabrane radne sveske.

ALT + F4 zatvara se Excel.

F5

Prikazivanje dijaloga Idi na

CTRL + F5 vraća se veličina prozora izabrane radne sveske.

F6

Prebacivanje između radnog lista, trake, okna zadataka i kontrola zuma. U radnom listu koji je podeljen (meniPrikaz , Upravljanje ovim prozorom, Zamrzni okna, komanda " Razdeli prozor "), F6 uključuje razdeljenih okana prilikom prebacivanja između okana i na traci poslova.

SHIFT + F6 vrši se prebacivanje između radnog lista, kontrole zuma, okno zadatka i trake.

CTRL + F6 vrši se prebacivanje na sledeći prozor radne sveske kada je otvoreno više prozora radne sveske.

F7

Prikazivanje dijaloga Pravopis za proveru pravopisa u aktivnom radnom listu ili izabranom opsegu

Kombinaciju tastera CTRL + F7 izvršava komandu Premesti na prozor radne sveske kada nije uvećan. Koristite tastere sa strelicama za premeštanje prozora, a kada završite pritisnite taster ENTER ili taster ESC da biste otkazali.

F8

Uključivanje i isključivanje režima proširivanja. U režimu proširivanja, na statusnoj liniji pojavljuje se tekst Proširena selekcija, a tasteri sa strelicama služe za proširivanje selekcije.

SHIFT + F8 omogućava vam da biste dodali Nesusedne ćelije ili opsega izbora ćelija koristeći tastere sa strelicama.

Kombinaciju tastera CTRL + F8 izvršava se komanda Veličina (meni kontrola za prozor radne sveske) kada radna sveska nije uvećana.

ALT + F8 prikazuje dijalog makro za kreiranje, pokrenite, uređivanje ili brisanje makroa.

F9

Računanje svih radnih listova u svim otvorenim radnim sveskama

SHIFT + F9 izračunava se aktivni radni list.

Kombinaciju tastera CTRL + ALT + F9 izračunava svi radni listovi u svim otvorenim radnim sveskama, bez obzira na to da li su se promenile nakon poslednjeg izračunavanja.

Kombinaciju tastera CTRL + ALT + SHIFT + F9 ponovo se proveravaju zavisne formule i računaju sve ćelije u svim otvorenim radnim sveskama, uključujući i ćelije nije naznačeno da treba da se izračuna.

Kombinacija tastera CTRL + F9 umanjuje prozor radne sveske na ikonu.

F10

Ćete Saveta o tasterskim prečicama uključiti ili isključiti. (Pritiskanjem tastera ALT radi istu stvar.)

SHIFT + F10 prikazuje priručni meni za izabranu stavku.

ALT + SHIFT + F10 prikazuje se meni ili poruka za dugme Provera grešaka.

CTRL + F10 uvećava se ili vraća prvobitno prozora izabrane radne sveske.

F11

Kreiranje grafikona od podataka u trenutnom opsegu na zasebnom listu sa grafikonom

SHIFT + F11 umeće se novi radni list.

ALT + F11 otvara Microsoft Visual Basic za aplikacije Editor u kojem možete da kreirate makro pomoću programa Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Prikazivanje dijaloga Sačuvaj kao

Vrh stranice

Ostale korisne prečice

Napomena : Preuzmu ili štampaju kartica sa kratkim uputstvima: Tasterske prečice - razno. (PDF)

Taster

Opis

ALT

Prikazuje savete o tasterskim prečicama (nove prečice) na traci.

Na primer,

ALT, W, P prebacuje radni list u prikazu rasporeda na stranici.

ALT, W, L prebacuje radni list u normalnom prikazu.

ALT, W, I prebacuje radni list u prikaz pregleda preloma stranice.

TASTERI SA STRELICAMA

Premeštanje za jednu ćeliju nagore, nadole, nalevo ili nadesno u radnom listu

Kombinaciju tastera CTRL + taster sa strelicom premešta na ivicu trenutni oblast podataka u radnom listu.

SHIFT + taster sa strelicom proširuje se selekcija ćelija za jednu ćeliju.

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + strelica proširuje se selekcija ćelija do poslednje ćelije koje nisu prazne u istoj koloni ili redu kao aktivne ćelije, ili ako na sledeću ćeliju prazno, proširuje se selekcija na sledeću ćeliju koje nisu prazne.

STRELICA nalevo ili strelica nadesno će izabrati karticu levo ili desno kada je izabrana opcija na traci. Kada je otvoren ili izabran podmeni, ovi tasteri služe prebacivanje između glavnog menija i podmenija. Kada je izabrana kartica na glavnoj traci, ovi tasteri služe za kretanje dugmadi kartice.

STRELICA nadole ili strelica nagore za biranje sledeće ili prethodne komande kada je meni ili podmeni otvoren. Kada je izabrana kartica na glavnoj traci, ovi tasteri služe za kretanje nagore ili nadole u grupi kartica.

U dijalogu tasteri sa strelicama služe za prelazak sa opcije na opciju u otvorenoj padajućoj listi ili u grupi opcija

STRELICA nadole ili ALT + strelica nadole Otvara izabrane padajuće liste.

BACKSPACE

Brisanje znaka s leve strane u polju za formulu

Takođe, brisanje sadržaja izabranih ćelija

U režimu uređivanja ćelija, briše znak levo od mesta umetanja.

IZBRIŠI

Uklanjanje sadržaja ćelije (podataka i formula) iz izabranih ćelija bez uticaja na oblike ćelija ili komentare

U režimu uređivanja ćelija, briše znak desno od mesta umetanja.

END

KRAJ uključuje End režimu. U režimu za kraj, onda možete da pritisnete tastere sa strelicama da biste se premestili u sledeću ćeliju u istoj koloni ili redu aktivna ćelija koje nisu prazne. Ako su ćelije prazne, pritisak na taster END praćeno sa strelicom vrši se premeštanje na poslednju ćeliju u redu ili koloni.

Taster END takođe bira poslednju komandu u meniju kada je meni ili podmeni vidljiv.

Kombinaciju tastera CTRL + END vrši se premeštanje na poslednju ćeliju na radnom listu, u najniži korišćeni red krajnje desne kolone korišćene. Ako se kursor nalazi u polju za formulu, CTRL + END Premešta kursor na kraj teksta.

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + END proširuje se selekcija ćelija do poslednje korišćene ćelije na radnom listu (donji desni ugao). Ako se kursor nalazi u polju za formulu, kombinacija tastera CTRL + SHIFT + END bira sav tekst u polju za formulu od pozicije kursora do kraja – to ne utiče na visinu polja za formulu.

ENTER

Dovršavanje unosa u ćeliju iz ćelije ili polja za formulu i biranje ćelije ispod (podrazumevano)

U obrascu sa podacima, premeštanje na prvo polje u sledećem zapisu

Otvaranje izabranog menija (pritisnite funkcijski taster F10 da biste aktivirali traku sa alatkama) ili izvršavanje radnje izabrane komande

U dijalogu, izvršavanje radnje za podrazumevano komandno dugme u dijalogu (dugme sa podebljanom konturom; u većini slučajeva to je dugme U redu)

ALT + ENTER započinje se novi red u istoj ćeliji.

CTRL + ENTER popunjava se izabrani opseg ćelija tekućim unosom.

SHIFT + ENTER dovršava se unos u ćeliju i bira se ćelija iznad.

ESC

Otkazivanje unosa u ćeliju ili u polje za formulu

Zatvaranje otvorenog menija ili podmenija, dijaloga ili prozora za poruke

Takođe zatvara režim celog ekrana kada se taj režim je primenjeno i vraća normalni režim ekrana da biste prikazali traku i statusnu traku ponovo.

HOME

Premeštanje na početak reda u radnom listu

Premeštanje na ćeliju u gornjem levom uglu prozora kada je taster SCROLL LOCK uključen.

Kada je meni ili podmeni vidljiv, ovaj taster služi za biranje prve komande u njemu

CTRL + HOME vrši se premeštanje na početak radnog lista.

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + HOME proširuje se selekcija ćelija do početka radnog lista.

PAGE DOWN

Premeštanje nadole za jedan ekran u radnom listu

ALT + PAGE DOWN vrši se Premeštanje za jedan ekran nadesno u radnom listu.

Kombinacija tastera CTRL + PAGE DOWN vrši se premeštanje na sledeći list u radnoj svesci.

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + PAGE DOWN bira se tekući i sledeći list u radnoj svesci.

PAGE UP

Premeštanje nagore za jedan ekran u radnom listu

ALT + PAGE UP vrši se Premeštanje za jedan ekran nalevo u radnom listu.

CTRL + PAGE UP vrši se premeštanje na prethodni list u radnoj svesci.

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + PAGE UP bira se tekući i prethodni list u radnoj svesci.

RAZMAKNICA

U dijalogu, izvršava radnju za izabrano dugme, ili potvrđuje, odnosno opoziva izbor

CTRL + RAZMAKNICA bira se cela kolona na radnom listu.

SHIFT + RAZMAKNICA bira se ceo red u radnom listu.

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + RAZMAKNICA bira se ceo radni list.

 • Ako radni list sadrži podatke, kombinacija tastera CTRL + SHIFT + RAZMAKNICA bira se tekuća oblast. Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + RAZMAKNICA po drugi put bira tekuća oblast i njeni redovi sa zbirom. Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + RAZMAKNICA treću put bira se ceo radni list.

 • Kada je izabran objekat, kombinacija tastera CTRL + SHIFT + RAZMAKNICA biraju se svi objekti na radnom listu.

ALT + RAZMAKNICA prikazuje se meni kontrola za prozor programa Excel.

TAB

Premeštanje ćelije nadesno u radnom listu

Premeštanje sa jedne otključane ćelije na drugu na zaštićenom radnom listu

Prelazak na sledeću opciju ili grupu opcija u dijalogu

SHIFT + TAB vrši se premeštanje na prethodnu ćeliju na radnom listu ili na prethodnu opciju u dijalogu.

Kombinaciju tastera CTRL + TAB vrši se prebacivanje na sledeću karticu u dijalogu.

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + TAB vrši se prebacivanje na prethodnu karticu u dijalogu.

Vrh stranice

Ovaj članak opisuje tasterske prečice, funkcijske tastere i neke druge uobičajene tasterske prečice za Excel 2007. Ovo uključuje tasterske prečice koje možete da koristite za pristup traci.

Savet : Da bi ova referenca bila dostupna kada radite, možda ćete želeti da biste odštampali ovu temu. Da biste odštampali ovu temu, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + P.

Napomena : Ako radnje koje često koristite tasterske prečice, možete da zapišete makro da biste je napravili.

Važno : 

 • Ove prečice se odnose na raspored tastera na američkoj tastaturi. Raspored tastera na drugim tastaturama možda neće u potpunosti odgovarati tasterima na američkoj.

 • Ako prečica zahteva pritiskanje dva ili više tastera istovremeno, u ovoj temi tasteri su razdvojeni znakom plus (+). Ako treba da pritisnete jedan taster neposredno nakon drugog, tasteri su razdvojeni zarezom (,).

Tasterske prečice sa tasterom CTRL

Taster

Opis

CTRL+PgUp

Prebacivanje između kartica radnog lista, sleva nadesno

Kombinaciju tastera CTRL + PgDn

Prebacivanje između kartica radnog lista, zdesna nalevo

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + SHIFT +)

Otkrivanje skrivenih redova u selekciji.

KOMBINACIJA TASTERA CTRL + SHIFT +)

Otkrivanje skrivenih kolona u selekciji.

Kombinacija tastera CTRL + SHIFT + &

Primena spoljne ivice na izabrane ćelije

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + SHIFT_

Uklanjanje spoljne ivice sa izabranih ćelija

KOMBINACIJA TASTERA CTRL + SHIFT + ~

Primena opšteg formata broja

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + SHIFT + $

Primena formata za valute sa dve decimale (negativni brojevi u zagradama)

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + SHIFT + %

Primena formata za procenat bez decimala

KOMBINACIJA TASTERA CTRL + SHIFT + ^

Primenjuje eksponencijalnog formata za brojeve sa dve decimale.

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + SHIFT + #

Primena formata za datum sa danom, mesecom i godinom

KOMBINACIJA TASTERA CTRL + SHIFT + @

Primena formata za vreme sa časovima i minutima

KOMBINACIJA TASTERA CTRL + SHIFT +!

Primena formata za brojeve sa dve decimale, znakom za razdvajanje za hiljade i znakom minus (-) za negativne vrednosti

CTRL+SHIFT+*

Izbor tekuće oblasti oko aktivne ćelije (oblast podataka se nalazi između praznih redova i kolona)

Kod izvedene tabele ovi tasteri služe za izbor celog izveštaja izvedene tabele.

KOMBINACIJA TASTERA CTRL + SHIFT +:

Unos tekućeg vremena

KOMBINACIJA TASTERA CTRL + SHIFT + "

Kopiranje vrednosti iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili polje za formulu

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + znak Plus (+)

Prikazivanje dijaloga Umetanje za umetanje prazne ćelije

Kombinaciju tastera CTRL + Minus (-)

Prikazivanje dijaloga Brisanje za brisanje izabranih ćelija

KOMBINACIJU TASTERA CTRL +;

Unos tekućeg datuma

KOMBINACIJU TASTERA CTRL +'

Naizmenično prikazivanje vrednosti u ćeliji i formula u radnom listu

CTRL+'

Kopiranje formule iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili polje za formulu

CTRL+1

Prikazivanje dijaloga Oblikovanje ćelije

CTRL+2

Primena ili uklanjanje oblikovanja podebljavanjem

CTRL+3

Primena ili uklanjanje oblikovanja kurzivom

CTRL+4

Primena ili uklanjanje oblikovanja podvlačenjem

CTRL+5

Primena ili uklanjanje oblikovanja precrtavanjem

CTRL+6

Naizmenično Skrivanje objekata, prikazivanje objekata i prikazivanje čuvara mesta za objekte.

CTRL+8

Prikazivanje odnosno skrivanje simbola za prikaz strukture

CTRL+9

Skrivanje izabranih redova

CTRL+0

Skrivanje izabranih kolona

CTRL+A

Izbor celog radnog lista

Ako radni list sadrži podatke, CTRL + A bira se tekuća oblast. Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL + A po drugi put bira se tekuća oblast i njeni redovi sa zbirom. Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL + A treći put bira se ceo radni list.

Prikazivanje dijaloga Argumenti funkcije kada se mesto umetanja nalazi desno od imena funkcije u formuli

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + A umeću imena argumenata i zagrade kada se mesto umetanja nalazi desno od imena funkcije u formuli.

CTRL+B

Primena ili uklanjanje oblikovanja podebljavanjem

CTRL+C

Kopiranje izabranih ćelija

Kombinaciju tastera CTRL + C iza kojeg sledi drugu kombinaciju tastera CTRL + C prikazuje u ostavu.

CTRL+D

Korišćenje komande Popuni nadole za kopiranje sadržaja i oblika prve ćelije izabranog opsega u ćelije ispod

CTRL+F

Prikazivanje dijaloga Pronalaženje i zamena u kome je izabrana kartica Pronađi

SHIFT + F5 takođe se prikazuje Ova kartica, dok SHIFT + F4 ponavlja poslednja radnja Pronalaženje .

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + F otvara se dijalog Oblikovanje ćelija u kome je izabrana kartica Font .

CTRL+G

Prikazivanje dijaloga Idi na

Pritiskom na funkcijski taster F5 takođe se prikazuje ovaj dijalog.

CTRL+H

Prikazivanje dijaloga Pronalaženje i zamena u kome je izabrana kartica Zameni.

CTRL+I

Primena ili uklanjanje oblikovanja kurzivom

CTRL+K

Prikazivanje dijaloga Umetanje hiperveze za nove hiperveze ili dijaloga Uređivanje hiperveze za izabrane postojeće hiperveze

CTRL+N

Kreiranje nove, prazne radne sveske

CTRL+O

Prikazivanje dijaloga Otvaranje za otvaranje ili pronalaženje datoteke

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + O biraju se sve ćelije koje sadrže komentare.

CTRL+P

Prikazuje dijalog za Štampanje .

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + P otvara se dijalog Oblikovanje ćelija u kome je izabrana kartica Font .

CTRL+R

Korišćenje komande Popuni nadesno za kopiranje sadržaja i oblika ćelije koja je krajnje levo u izabranom opsegu u ćelije sa desne strane

CTRL+S

Čuvanje aktivne datoteke sa njenim tekućim imenom, lokacijom i formatom

CTRL+T

Prikazivanje dijaloga Kreiranje tabele

CTRL+U

Primena ili uklanjanje oblikovanja podvlačenjem

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + U omogućava se prebacivanje između razvijenog i skupljenog polja za formule.

CTRL+V

Umetanje sadržaja ostave na mesto umetanja i zamena bilo koje selekcije. Kombinacija tastera je raspoloživa samo ako ste prethodno isekli ili kopirali objekat, tekst ili sadržaj ćelije.

Kombinaciju tastera CTRL + ALT + V prikazuje dijalog Specijalno lepljenje . Dostupno tek pošto ste da isečeni ili kopirani objekat, tekst ili sadržaj ćelije na radnom listu ili u drugom programu.

CTRL+W

Zatvaranje prozora izabrane radne sveske

CTRL+X

Isecanje izabranih ćelija

CTRL+Y

Ponavljanje poslednje komande ili radnje ako je to moguće

CTRL+Z

Korišćenje komande Opozovi radnju da bi se opozvala poslednja komanda ili izbrisao poslednji unos koji ste upisali

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + Z koristi komandu Opozivanje ili Ponavljanje da opozovete ili vraćanje u prethodno stanje poslednje automatskog ispravljanja automatsko ispravljanje pametnih oznaka prikazuju.

Vrh stranice

Funkcijski tasteri

Taster

Opis

F1

Prikazivanje okna zadatka Pomoć za Microsoft Office Excel .

Kombinaciju tastera CTRL + F1 prikazuje ili skriva traku, komponenta Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent.

ALT + F1 kreira grafikon od podataka u trenutnom opsegu.

ALT + SHIFT + F1 umeće se novi radni list.

F2

Uređivanje aktivne ćelije i postavljanje mesta umetanja na kraj sadržaja aktivne ćelije. Takođe, mesto umetanja se pomera u polju za formulu kada je uređivanje u ćeliji isključeno.

SHIFT + F2 dodaje se ili uređuje komentar ćelije.

Kombinaciju tastera CTRL + F2 prikazuje prozora pregled pre štampanja.

F3

Prikazuje dijalog za Lepljenje imena .

SHIFT + F3 prikazuje dijalog za Umetanje funkcije .

F4

Ponavljanje poslednje komande ili radnje ako je to moguće

Kada je u formuli izabere referenca na ćeliju ili opseg, F4 prolazi kroz različite kombinacije apsolutnih i relativnih referenci.

CTRL + F4 zatvara se prozor izabrane radne sveske.

F5

Prikazivanje dijaloga Idi na

CTRL + F5 vraća se veličina prozora izabrane radne sveske.

F6

Prebacivanje između radnog lista, trake, okna zadataka i kontrola zuma. U radnom listu koji je podeljen (meniPrikaz , Upravljanje ovim prozorom, Zamrzni okna, komanda " Razdeli prozor "), F6 uključuje razdeljenih okana prilikom prebacivanja između okana i na traci poslova.

SHIFT + F6 vrši se prebacivanje između radnog lista, kontrole zuma, okno zadatka i trake.

CTRL + F6 vrši se prebacivanje na sledeći prozor radne sveske kada je otvoreno više prozora radne sveske.

F7

Prikazivanje dijaloga Pravopis za proveru pravopisa u aktivnom radnom listu ili izabranom opsegu

Kombinaciju tastera CTRL + F7 izvršava komandu Premesti na prozor radne sveske kada nije uvećan. Koristite tastere sa strelicama za premeštanje prozora, a kada završite pritisnite taster ENTER ili taster ESC da biste otkazali.

F8

Uključivanje i isključivanje režima proširivanja. U režimu proširivanja, na statusnoj liniji pojavljuje se tekst Proširena selekcija, a tasteri sa strelicama služe za proširivanje selekcije.

SHIFT + F8 omogućava vam da biste dodali Nesusedne ćelije ili opsega izbora ćelija koristeći tastere sa strelicama.

Kombinaciju tastera CTRL + F8 izvršava se komanda Veličina (meni kontrola za prozor radne sveske) kada radna sveska nije uvećana.

ALT + F8 prikazuje dijalog makro za kreiranje, pokrenite, uređivanje ili brisanje makroa.

F9

Računanje svih radnih listova u svim otvorenim radnim sveskama

SHIFT + F9 izračunava se aktivni radni list.

Kombinaciju tastera CTRL + ALT + F9 izračunava svi radni listovi u svim otvorenim radnim sveskama, bez obzira na to da li su se promenile nakon poslednjeg izračunavanja.

Kombinaciju tastera CTRL + ALT + SHIFT + F9 ponovo se proveravaju zavisne formule i računaju sve ćelije u svim otvorenim radnim sveskama, uključujući i ćelije nije naznačeno da treba da se izračuna.

Kombinacija tastera CTRL + F9 umanjuje prozor radne sveske na ikonu.

F10

Ćete Saveta o tasterskim prečicama uključiti ili isključiti.

SHIFT + F10 prikazuje priručni meni za izabranu stavku.

ALT + SHIFT + F10 prikazuje se meni ili poruka za pametne oznake. Ako ima više od jedne pametne oznake, on vrši se prebacivanje na sledeću pametnu oznaku i prikazuje njen meni ili poruka.

CTRL + F10 uvećava se ili vraća prvobitno prozora izabrane radne sveske.

F11

Kreiranje grafikona od podataka u trenutnom opsegu.

SHIFT + F11 umeće se novi radni list.

ALT + F11 otvara Microsoft Visual Basic Editor, u kojem možete da kreirate makro pomoću programa Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Prikazivanje dijaloga Sačuvaj kao

Vrh stranice

Ostale korisne prečice

Taster

Opis

TASTERI SA STRELICAMA

Premeštanje za jednu ćeliju nagore, nadole, nalevo ili nadesno u radnom listu

Kombinaciju tastera CTRL + taster sa strelicom premešta na ivicu trenutni oblast podataka u radnom listu.

SHIFT + taster sa strelicom proširuje se selekcija ćelija za jednu ćeliju.

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + strelica proširuje se selekcija ćelija do poslednje ćelije koje nisu prazne u istoj koloni ili redu kao aktivne ćelije, ili ako na sledeću ćeliju prazno, proširuje se selekcija na sledeću ćeliju koje nisu prazne.

STRELICA nalevo ili strelica nadesno će izabrati karticu levo ili desno kada je izabrana opcija na traci. Kada je otvoren ili izabran podmeni, ovi tasteri služe prebacivanje između glavnog menija i podmenija. Kada je izabrana kartica na glavnoj traci, ovi tasteri služe za kretanje dugmadi kartice.

STRELICA nadole ili strelica nagore za biranje sledeće ili prethodne komande kada je meni ili podmeni otvoren. Kada je izabrana kartica na glavnoj traci, ovi tasteri služe za kretanje nagore ili nadole u grupi kartica.

U dijalogu tasteri sa strelicama služe za prelazak sa opcije na opciju u otvorenoj padajućoj listi ili u grupi opcija

STRELICA nadole ili ALT + strelica nadole Otvara izabrane padajuće liste.

BACKSPACE

Brisanje znaka s leve strane u polju za formulu

Takođe, brisanje sadržaja izabranih ćelija

U režimu uređivanja ćelija, briše znak levo od mesta umetanja.

IZBRIŠI

Uklanjanje sadržaja ćelije (podataka i formula) iz izabranih ćelija bez uticaja na oblike ćelija ili komentare

U režimu uređivanja ćelija, briše znak desno od mesta umetanja.

END

Premeštanje na ćeliju u donjem desnom uglu prozora kada je taster SCROLL LOCK uključen.

Takođe bira poslednju komandu u meniju kada je meni ili podmeni vidljiv.

Kombinaciju tastera CTRL + END vrši se premeštanje na poslednju ćeliju na radnom listu, u najniži korišćeni red krajnje desne korišćene kolone. Ako se kursor nalazi u polju za formulu, CTRL + END Premešta kursor na kraj teksta.

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + END proširuje se selekcija ćelija do poslednje korišćene ćelije na radnom listu (donji desni ugao). Ako se kursor nalazi u polju za formulu, kombinacija tastera CTRL + SHIFT + END bira sav tekst u polju za formulu od pozicije kursora do kraja – to ne utiče na visinu polja za formulu.

ENTER

Dovršavanje unosa u ćeliju iz ćelije ili polja za formulu i biranje ćelije ispod (podrazumevano)

U obrascu sa podacima, premeštanje na prvo polje u sledećem zapisu

Otvaranje izabranog menija (pritisnite funkcijski taster F10 da biste aktivirali traku sa alatkama) ili izvršavanje radnje izabrane komande

U dijalogu, izvršavanje radnje za podrazumevano komandno dugme u dijalogu (dugme sa podebljanom konturom; u većini slučajeva to je dugme U redu)

ALT + ENTER započinje se novi red u istoj ćeliji.

CTRL + ENTER popunjava se izabrani opseg ćelija tekućim unosom.

SHIFT + ENTER dovršava se unos u ćeliju i bira se ćelija iznad.

ESC

Otkazivanje unosa u ćeliju ili u polje za formulu

Zatvaranje otvorenog menija ili podmenija, dijaloga ili prozora za poruke

Takođe zatvara režim celog ekrana kada se taj režim je primenjeno i vraća normalni režim ekrana da biste prikazali traku i statusnu traku ponovo.

HOME

Premeštanje na početak reda u radnom listu

Premeštanje na ćeliju u gornjem levom uglu prozora kada je taster SCROLL LOCK uključen.

Kada je meni ili podmeni vidljiv, ovaj taster služi za biranje prve komande u njemu

CTRL + HOME vrši se premeštanje na početak radnog lista.

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + HOME proširuje se selekcija ćelija do početka radnog lista.

PAGE DOWN

Premeštanje nadole za jedan ekran u radnom listu

ALT + PAGE DOWN vrši se Premeštanje za jedan ekran nadesno u radnom listu.

Kombinacija tastera CTRL + PAGE DOWN vrši se premeštanje na sledeći list u radnoj svesci.

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + PAGE DOWN bira se tekući i sledeći list u radnoj svesci.

PAGE UP

Premeštanje nagore za jedan ekran u radnom listu

ALT + PAGE UP vrši se Premeštanje za jedan ekran nalevo u radnom listu.

CTRL + PAGE UP vrši se premeštanje na prethodni list u radnoj svesci.

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + PAGE UP bira se tekući i prethodni list u radnoj svesci.

RAZMAKNICA

U dijalogu, izvršava radnju za izabrano dugme, ili potvrđuje, odnosno opoziva izbor

CTRL + RAZMAKNICA bira se cela kolona na radnom listu.

SHIFT + RAZMAKNICA bira se ceo red u radnom listu.

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + RAZMAKNICA bira se ceo radni list.

 • Ako radni list sadrži podatke, kombinacija tastera CTRL + SHIFT + RAZMAKNICA bira se tekuća oblast. Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + RAZMAKNICA po drugi put bira tekuća oblast i njeni redovi sa zbirom. Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + RAZMAKNICA treću put bira se ceo radni list.

 • Kada je izabran objekat, kombinacija tastera CTRL + SHIFT + RAZMAKNICA biraju se svi objekti na radnom listu.

ALT + RAZMAKNICA prikazuje se meni kontrola za prozor programa Microsoft Office Excel.

TAB

Premeštanje ćelije nadesno u radnom listu

Premeštanje sa jedne otključane ćelije na drugu na zaštićenom radnom listu

Prelazak na sledeću opciju ili grupu opcija u dijalogu

SHIFT + TAB vrši se premeštanje na prethodnu ćeliju na radnom listu ili na prethodnu opciju u dijalogu.

Kombinaciju tastera CTRL + TAB vrši se prebacivanje na sledeću karticu u dijalogu.

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + TAB vrši se prebacivanje na prethodnu karticu u dijalogu.

Vrh stranice

Da li ste znali?

Ako nemate pretplatu na Office 365 ili najnoviju verziju sistema Office, možete da ga isprobate sada:

Isprobajte Office 365 ili najnoviju verziju programa Excel

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Uvek, možete da zatražite od stručnjak Excel zajednica, dobijanje podrške za odgovore zajedniceili ukazuju na novu funkciju ili poboljšani Excel korisnik glas.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Takođe pogledajte

Tasterske prečice u programu Excel i funkcijski tasteri za Mac

Pregled formula u programu Excel

Način izbegavanja oštećenih formula

Pronalaženje i ispravljanje grešaka u formulama

Excel funkcije (abecednim redom)

Excel funkcije (po kategoriji)

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×