Stranica "osobe" na lokaciji Outlook.com

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Napomena : Prijavite se u Outlook.com pomoću bilo kog Microsoft naloga, uključujući naloge e-pošte koji se završavaju sa @outlook.com, @live.com, @hotmail.com ili @msn.com.

U Outlook.com, koristite stranicu "osobe" za prikazivanje, kreiranje, uređivanje, pronalaženje i brisanje kontakata. Kontakte možete da koristite za svoje potrebe, a možete da automatski dodate ih kao primaoce kada sastavljate e-poruku.

U ovom članku

Odlazak na stranicu "osobe"

Šta ćete videti na stranici "osobe"

Razumevanje fascikli sa kontaktima

Kreiranje kontakta iz početka

Kreiranje kontakta iz e-poruke

Kreiranje spiska kontakata

Uređivanje kontakta ili spiska kontakata

Rad sa fasciklama sa kontaktima

Brisanje ili vraćanje kontakta ili spiska kontakata

Traženje kontakta ili spiska kontakata

Povezivanje kontakata i raskidanje veze između njih

Odlazak na stranicu "osobe"

 1. Prijavite se u Outlook na vebu. Pročitajte članak Prijavljivanje u Outlook na vebu da biste dobili pomoć.

 2. Na vrhu ekrana, izaberite pokretanje aplikacija Dugme „Pokretanje aplikacija“. > osobe.

  Snimak ekrana osoba pločica u pokretanju aplikacija.

Šta ćete videti na stranici "osobe"

Sledeći snimak ekrana prikazuje šta ćete videti na stranici " osobe ".

Snimak ekrana stranice „Outlook osobe“.

Evo opisa onoga što ćete videti:

 1. Polje Pretraga osoba, koje možete koristiti za traženje kontakta ili spiska kontakata

 2. Traku sa alatkama, koja obezbeđuje menije i komande za kreiranje i izmenu kontakata i spiskova kontakata, u zavisnosti od konteksta

 3. Kontakte, koji sadrži sve fascikle sa kontaktima

 4. Središnje okno, koje prikazuje kontakte i spiskove kontakata koji se nalaze u stavki koja je izabrana u levom oknu

 5. Meni filtera, koji sadrži opcije za sužavanje i sortiranje kontakata i spiskova kontakata koji se prikazuju

 6. Kontakt karticu, koja prikazuje detalje o kontaktu ili spisku kontakata koji su izabrani u središnjem oknu

Razumevanje fascikli sa kontaktima

Kada kreirate kontakta ili spiska kontakata iz početka, skladište se u fasciklu kontakata koji su izabrani u oknu sa leve strane. Možete da kreirate fascikle za kontakte da biste zadržali određene kontakte ili liste kontakata zajedno i lakše da ih pronađete.

Kontakatakoji je u oknu sa leve strane stranice " osobe ", sadrži sve fascikle sa kontaktima. Kada je skupljen kontakata , možete da izaberete da biste je proširili i videli sve fascikle sa kontaktima.

Kada je razvijen kontakata , pojavljuje se na fasciklu sa kontaktima direktno ispod nje, kao što je prikazano na sledećem ekranu snimak. Automatski dobijate fasciklu " Kontakti ". Ona sadrži sve lokalne kontakte osim ako kreirate druge fascikle i dodavanje kontakata sa njima.

Više informacija potražite u članku rad sa fasciklama sa kontaktima u nastavku ovog članka.

Snimak ekrana stranice „Outlook osobe“. U levom oknu razvijena je stavka „Moji kontakti“, a fascikla „Kontakti“ se pojavljuje ispod nje.

Kreiranje kontakta iz početka

 1. U okviru kontakte u levom oknu izaberite fasciklu u koju želite da kreirate kontakt. Ako je izabrana kontakata a ne određena fascikla, novi kontakt se kreira u fascikli " Kontakti ".

  Napomena : Pre kreiranja novog kontakta uverite se da ste izabrali fasciklu u levom oknu u kojoj želite da ga kreirate. Kada kreirate kontakt, nije moguće premestiti ga u drugu fasciklu. Da biste kontakt uskladištili u drugu fasciklu nakon kreiranja, možete da ga izbrišete, a zatim ga ponovo kreirajte u drugoj fascikli.

 2. Na traci sa alatkama izaberite stavku Novo.

  Snimak ekrana trake sa alatkama na stranici „Outlook osobe“ sa oblačićem za komandu „Novo“.
 3. U obrascu Dodavanje kontakta koji se otvori popunite željene detalje.

  Možete izabrati ikonu Dodavanje informacija ikona. da biste videli opcije za taj tip informacija. Na primer, izaberite Dodavanje informacija ikona. pored telefona da biste dodali brojeve telefona.

 4. Izaberite Sačuvaj Sačuvaj kada završite.

Kreiranje kontakta iz e-poruke

Da biste brzo dodali pošiljaoca ili primaoca koji je u e-poruci u fasciklu Kontakti, uradite sledeće:

 1. Izaberite ikonu za pokretanje aplikacija Dugme „Pokretanje aplikacija“. > Pošta.

 2. U e-poruci u oknu za čitanje izaberite ime pošiljaoca ili primaoca koje želite da dodate u kontakte.

 3. Na kontakt kartici koja se pojavi za tu osobu izaberite Dodaj.

  Snimak ekrana dela e-poruke na stranici „Outlook pošta“. Pošiljalac poruke je istaknut i pojavljuje se kontakt kartica tog primaoca. Na kontakt kartici postoji oblačić za komandu „Dodaj“.
 4. U obrascu Dodavanje kontakta koji se otvori dodajte više informacija o kontaktu po želji.

 5. Izaberite Sačuvaj Sačuvaj da biste dodali karticu u fascikli " Kontakti ".

  Važne: Kada kreirate kontakt na ovaj način, nije moguće čuvanje kontakt u drugu fasciklu ili da biste ga premestili u drugu fasciklu.

Kreiranje spiska kontakata

Spisak kontakata je kolekcija kontakata. Ponekad takođe zove liste distribucije. Kada sastavljate e-poruku, možete da navedete spiska kontakata kao primaoca. Kada pošaljete poruku, ona ide sve kontakte na listi u isto vreme. Na primer, možda ćete da kreiranje spiska kontakata koji se zove „Klubu” i dodali sve članove klub na njega. Zatim adresom poruku svima u klubu, samo morate da unesete klubu na da: reda e-poruke.

 1. U okviru kontakte u levom oknu izaberite fasciklu u kojoj želite da kreirate listu kontakata u. Ako je izabrana kontakata a ne određena fascikla, novi spisak kontakata će se kreirati u fasciklu " Kontakti ".

  Napomena : Pre kreiranja novog spiska kontakata uverite se da ste izabrali fasciklu u levom oknu u kojoj želite da ga kreirate. Kada kreirate spisak kontakata, nije moguće premestiti ga u drugu fasciklu. Da biste spisak kontakata uskladištili u drugu fasciklu nakon kreiranja, možete da ga izbrišete, a zatim ga ponovo kreirajte u drugoj fascikli.

 2. Na traci sa alatkama izaberite strelicu nadole pored stavke Novo, a zatim izaberite stavku Novi spisak kontakata.

  Snimak ekrana dela trake sa alatkama na stranici „Outlook osobe“. Snimak ekrana pokazuje opciju „Novi spisak kontakata“ u padajućem meniju „Novo“.
 3. U prazan obrazac koji se otvori unesite ime spiska kontakata, članove spiska kontakata i opcionalno dodajte beleške.

 4. Izaberite Sačuvaj Sačuvaj da biste dodali karticu u fascikli " Kontakti ".

Uređivanje kontakta ili spiska kontakata

Možete da uredite kontakte ili spiskova kontakata koji kreirate ili uvozite u Outlook.com. Nije moguće urediti kontakte koje ste dobili putem povezivanja sa nalogom društvene mreže kao što je LinkedIn. Više informacija o uvozu kontakata od drugog naloga e-pošte ili program za e-poštu, pogledajte članak Uvoz kontakata u programu Outlook za Windows.

Napomena : Da biste uskladištili spisak kontakata u drugu fasciklu, kada ga kreirate, brisanje listi kontakata, a zatim ponovo kreirajte u drugu fasciklu.

 1. U središnjem oknu potvrdite izbor u polju pored kontakta ili spiska kontakata koji želite da uredite, a zatim izaberite stavku Uredi na traci sa alatkama.

  Snimak ekrana dela stranice „Outlook osobe“. Na snimku ekrana potvrđen je izbor u polju za potvrdu pored imena kontakta i postoji oblačić za komandu „Uredi“ na traci sa alatkama.
 2. Izvršite željene promene.

 3. Izaberite Sačuvaj Sačuvaj da biste dodali karticu u fascikli " Kontakti ".

Rad sa fasciklama sa kontaktima

 • Da biste kreirali fasciklu sa kontaktima, kliknite desnim tasterom miša ili pritisnite i držite kontakte u levom oknu, a zatim izaberite novu fasciklu.

 • Da biste preimenovali ili izbrisali neku fasciklu sa kontaktima koju ste kreirali, kliknite desnim tasterom miša na nju, a zatim izaberite stavku Preimenuj ili Izbriši.

 • Da biste premestili neku fasciklu sa kontaktima koju ste kreirali na lokaciju pod imenom Ostali kontakti tako da se fascikla i dalje vidi, ali ne smeta, kliknite desnim tasterom miša na fasciklu i izaberite stavku Premesti na lokaciju „Ostali kontakti“. Videćete da se fascikla prikazuje u okviru Ostali kontakti.

  Da biste fasciklu sa lokacije Ostali kontakti vratili na glavnu listu fascikli u okviru kontakata, kliknite desnim tasterom miša na fasciklu, a zatim izaberite Premesti u „Kontakte”.

Prikazivanje kontakata i spiskova kontakata

Na stranici " osobe " kada izaberete stavku u levom oknu, središnje okno prikazuje kontakte koji su u toj stavki, na sledeći način:

 • Kada izaberete kontakte, središnje okno prikazuje sve kontakte i spiskove kontakata.

 • Kada izaberete određenu fasciklu sa kontaktima, središnje okno prikazuje samo kontakte i spiskove kontakata koji su u toj fascikli.

Na vrhu središnje okno, pored imena stavke (kao što su kontakte) koje ste izabrali u oknu sa leve strane, postoje dve ili tri reči (na primer tako što ćete prvo ime ili preduzeće) koje opisuju kako kontakte koji su trenutno sortirane u prikaz. Možete da izaberete ovaj tekst da biste otvorili meni sa opcijama za sužavanje i sortiranje kontakata koji su prikazani.

Korišćenje menija filtera za sužavanje i sortiranje prikaza kontakata

U gornjem desnom uglu središnjeg okna postoji padajući meni koji možete koristiti da biste suzili i sortirali kontakte i spiskove kontakata koji se tamo prikazuju. Ime menija opisuje redosled sortiranja koji se trenutno koristi. Podrazumevano ime menija je Po imenu, zato što je to podrazumevani redosled sortiranja.

Kada izaberete meni da biste ga otvorili, videćete da sadrži sledeća tri odeljka:

 • Odeljak Prikaz, gde možete da odaberete stavku Osobe ako želite da prikažete samo kontakte koji su osobe ili odaberite stavku Spiskovi da biste videli samo kontakte koji su na spiskovima kontakata.

 • Odeljak Redosled prikaza, gde možete da odaberete opciju Ime, prezime ili Prezime, ime da biste kontrolisali način prikazivanje svakog imena.

 • Odeljak Redosled sortiranja, gde možete odabrati opcije kao što su Prezime, Preduzeće i Grad (posao). Redosled sortiranja koji se koristi određuje ime menija. Na primer, ako je ime trenutnog menija Po imenu i vi promenite redosled sortiranja izborom stavke Prezime, ime menija se menja u Po prezimenu.

Snimak ekrana stranice „Outlook osobe“. Snimak ekrana uključuje oblačić za meni filtera u srednjem oknu. Oblačić prikazuje da je ime menija sada „Po prezimenu“.

Brisanje ili vraćanje kontakta ili spiska kontakata

Možete da izbrišete kontakata ili spiskova kontakata koji ste kreirali ili uvezeni u Outlook.com. Nije moguće izbrisati kontakte koje ste dobili putem povezivanja sa nalogom društvenoj mreži, kao što je LinkedIn.

Možete da oporavite kontakata i spiskova kontakata koji ste izbrisali pre manje od 30 dana. Kada oporavljanje kontakta ili spiska Outlook.com kontakata automatski smešta je u fasciklu kontakata .

Da biste izbrisali na kontakt ili spisak kontakata

 1. Izaberite kontakt ili spisak kontakata.

 2. Izaberite stavku Izbriši.

  Snimak ekrana dugmeta "Izbriši".

Da biste vratili na kontakt ili spisak kontakata

 1. Na traci sa alatkama izaberite stavku Upravljanje, a zatim izaberite stavku Vrati izbrisane kontakte.

  Snimak ekrana na dugme vrati izbrisane kontakte.

 2. U prozoru Oporavak izbrisanih stavki potvrdite izbor u polju za potvrdu sa leve strane svakog kontakta ili spiska kontakata koje želite da vratite.

 3. Na vrhu prozora oporavak izbrisanih stavki izaberite stavku spasi.

Traženje kontakta ili spiska kontakata

U polje Pretraga osoba na vrhu levog okna unesite termin za pretragu.

Snimak ekrana polje pretraga osoba.

 • Da biste pronašli kontakt, unesite svoje ime ili e-adresu u polje Pretraga osoba i zatim izaberite ikonu "Pretraga" Traženje podrške ili pritisnite taster Enter.

 • Da biste pronašli spisak kontakata, unesite deo ili sva imena liste kontakata u polje Pretraga osoba i zatim izaberite ikonu "Pretraga" Traženje podrške ili pritisnite taster Enter.

Povezivanje kontakata i raskidanje veze između njih

Kontakte možete da povežete jedni drugima koji ukazuju na to da su nekako povezani. Pored toga, Outlook.com automatski otkriva kontakata koji imaju iste ili veoma slična imena i povezuje ih tako da se pojavljuju kao jedan kontakt.

Poveži kontakte

 • Potvrdite izbor u polju za potvrdu pored svakog kontakta u središnjem oknu, a zatim na traci sa alatkama izaberite stavku Poveži.

  Snimak ekrana dugmeta "veza" na stranici "osobe".

Raskidanje veze kontakata

 1. U središnjem oknu potvrdite izbor u polju za potvrdu pored povezanog kontakta.

 2. Na traci sa alatkama iz padajućeg menija izaberite stavku Veze.

  Snimak ekrana dugmeta "veze" na stranici "osobe".

 3. U meniju padajuće liste izaberite Ikona Prekini vezu. pored kontakta koji želite da raskinete vezu sa drugima.

Razumevanje automatskog povezivanja

Da biste videli koje kontakte Outlook.com je automatski povezao za određeni kontakt i da biste videli predloge za druge, slične kontakte za povezivanje sa tim kontaktom, sledite ove korake:

 1. Potvrdite izbor u polju za potvrdu sa leve strane ime kontakta. Ako Outlook.com je automatski povezao sve kontakte koji imaju iste ili slične imena, veze padajući meni će se pojaviti sa desne strane trake sa alatkama.

  Snimak ekrana dugmeta "veze" na stranici "osobe".

 2. Na traci sa alatkama iz padajućeg menija izaberite stavku Veze.

I dalje vam je potrebna pomoć?

Community Forum button Dugme „Obratite se podršci“

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Takođe pogledajte

Dobro došli u Outlook.com

Uvoz kontakata u Outlook.com ili Hotmail.com nalog

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×