Skladištenje više vrednosti u polju za pronalaženje

Važno: Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Možete kreirati polje za pronalaženje koje skladišti više vrednosti po zapisu. Tako možete biti u toku sa više srodnih činjenica u vezi sa istom temom. Na primer, recimo da imate bazu podataka koja prati probleme i želite da pratite radnike koji rade na njima. Jedan radnik može biti angažovan na nekoliko problema, a svaki problem može imati više radnika koji rade na njemu. Takav tip strukture naziva se relacija „više-prema-više“. Access olakšava praćenje ovakvih srodnih podataka pomoću polja za pronalaženje sa više vrednosti.

Ovaj članak objašnjava šta je polje za pronalaženje sa više vrednosti, kako da ga dodate u tabelu i kako da promenite postojeće polje za pronalaženje.

Ovaj članak sadrži:

Pregled

Kreiranje polja za pronalaženje u prikazu lista sa podacima

Kreiranje polja za pronalaženje u prikazu dizajna

Korišćenje čarobnjaka za pronalaženje za kreiranje polja za pronalaženje

Pregled ili promena svojstava polja za pronalaženje u prikazu dizajna

Promena dizajna polja za pronalaženje sa više vrednosti

Pregled

Polje za pronalaženje je polje u tabeli čija vrednost dolazi iz tabele ili upita ili iz liste vrednosti. Kada kliknete na polje za pronalaženje na listu sa podacima kako biste uneli podatke, Access prikazuje listu vrednosti sa koje možete birati. Polje za pronalaženje može imati više vrednosti, što znači da možete izabrati više stavki sa liste. Izabrane stavke možete prikazati u kombinovanom okviru ili u okviru sa listom.

Kreiranje polja za pronalaženje sa više vrednosti

Možete da kreirate polja za pronalaženje u prikazu lista sa podacima ili u prikazu dizajna.

Napomena: Prikaz dizajna nije dostupan u Veb bazi podataka.

U svakom prikazu, koristite čarobnjak za pronalaženje da biste kreirali polje sa više vrednosti. Čarobnjak za pronalaženje pojednostavljuje proces i automatski popunjava odgovarajuća svojstva polja i kreira odgovarajuće relacije.

Izmena polja za pronalaženje sa više vrednosti

Možete ponovo pokrenuti čarobnjaka za pronalaženje da biste izmenili postojeće polje za pronalaženje sa više vrednosti.

Vrednosti povezivanja i vrednosti pregleda

Kada kreirate polje za pretraživanje koje dobija podatke iz tabele ili upita, Access određuje koja vrednost ide sa kojim zapisom na osnovu polja ključa izvorne tabele. Međutim, polja ključa obično sadrže podatke koji nisu od suštinskog značaja – obično je to ID polje sa tip podatka AutomatskiBroj. Polje za pretraživanje zamenjuje prikaz polja ključa nečim značajnijim, kao što je ime. Vrednost koja je uskladištena se naziva vrednost povezivanja. Vrednost koja je prikazana se naziva vrednost prikaza.

Na primer, skup ID vrednosti zaposlenih iz upita pod imenom Proširena lista kontakata može da se uskladišti u polju koje se zove Dodeljeno. Međutim, pošto je Dodeljeno polje za pretraživanje, Access prikazuje skup traženih vrednosti u rezultatu upita — u ovom slučaju, imena kontakata. ID vrednosti zaposlenih su vrednosti povezivanja. Imena kontakata su vrednosti prikaza.

List sa podacima sa vrednostima prikaza nasuprot listu sa podacima sa vrednostima povezivanja

1. Vrednosti za prikaz

2. Povezane vrednosti

Zašto su vrednosti povezivanja značajne

Vrednosti prikaza su podrazumevano automatski prikazane kada otvorite tabelu u prikazu lista sa podacima. Međutim, vrednosti povezivanja su ono što je uskladišteno u polju za pretraživanje, ono što koristite u kriterijumima upita i ono što Access podrazumevano koristi pri pridruživanju sa ostalim tabelama.

Na primer, ako imate upit koji koristi polje za pretraživanje Dodeljeno kao što je prikazano na prethodnoj slici i želite da isključite zapise koji predstavljaju probleme dodeljene Evi Valverde, kriterijum koji ćete upotrebiti da je isključite mora koristiti vrednost povezivanja (koja je 9), a ne njeno ime; npr., WHERE Dodeljeno.Vrednost <> 9.

Vrh stranice

Kreiranje polja za pronalaženje u prikazu lista sa podacima

Možete dodati polje za pretraživanje sa više vrednosti u tabelu koja je otvorena u prikazu lista sa podacima.

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu u kojoj želite da kreirate polje za pretraživanje — ovo otvara tabelu u prikazu lista sa podacima.

 2. Sa desne strane poslednje kolone izaberite stavku Kliknite da biste dodali, a zatim izaberite stavku Pronalaženje i odnos.

  Pokrenuće se čarobnjak za pronalaženje.

 3. Sledite preostale korake čarobnjaka. Više informacija potražite u odeljku Korišćenje čarobnjaka za pronalaženje za kreiranje polja za pronalaženje.

Vrh stranice

Kreiranje polja za pronalaženje u prikazu dizajna

Napomena: Prikaz dizajna nije dostupan u Veb bazi podataka.

Možete kreirati polje za pronalaženje sa više vrednosti dok radite u prikazu dizajna. Kada radite u prikazu dizajna, kreirate polje za pronalaženje pomoću istog čarobnjaka za pronalaženje koji koristite u prikazu lista podataka. Međutim, u prikazu dizajna imate i potpuni pristup svim svojstvima polja, pa ih možete direktno uređivati.

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu u koju želite da dodate polje za pretraživanje sa više vrednosti, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. U koordinatnoj mreži za dizajn tabele pronađite prvi prazan red koji je dostupan.

 3. U prvom dostupnom praznom redu kliknite na kolonu Ime polja i unesite ime polja za polje za pronalaženje sa više vrednosti.

 4. Kliknite u kolonu Tip podataka za taj red, kliknite na strelicu, a zatim sa padajuće liste izaberite stavku Čarobnjak za pronalaženje.

  Pokrenuće se čarobnjak za pronalaženje.

 5. Sledite korake čarobnjaka. Da biste saznali kako da dovršite čarobnjak, pogledajte odeljak Korišćenje čarobnjaka za pronalaženje za kreiranje polja za pronalaženje.

 6. Nakon što čarobnjak završi sa radom, možete urediti svojstva polja za pronalaženje. Da biste saznali više o svojstvima polja za pronalaženja, pogledajte odeljak Pregled ili promena svojstava polja za pronalaženje u prikazu dizajna.

Kada kliknete na dugme Završi, kreira se polje za pronalaženje čija su svojstva bazirana izborima koje ste napravili u čarobnjaku za pronalaženje. Svojstva polja možete videti u donjem oknu prikaza dizajna u okviru Svojstva polja. Da biste videli svojstva koja se posebno odnose na polje za pronalaženje, izaberite karticu Pronalaženje .

Vrh stranice

Korišćenje čarobnjaka za pronalaženje za kreiranje polja za pronalaženje

Pomoću čarobnjaka za pronalaženje možete kreirati polje koje je bazirano na tabeli ili upitu ili na listi vrednosti koje unesete. Ovaj odeljak opisuje korake čarobnjaka za pronalaženje.

Kreiranje polja za pronalaženje na osnovu tabele ili upita

 1. U čarobnjaku za pronalaženje izaberite opciju Želim da polje za pronalaženje potraži vrednosti u tabeli ili upitu, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 2. U oknu izaberite tabelu ili upit, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 3. U oknu Dostupna polja izaberite polja koja želite da obuhvatite pronalaženjem.

 4. Kliknite na dugme sa znakom „veće od“ (>) da biste izbrana polja premestili u okno Izabrana polja. Kliknite na dugme sa dvostrukim znakom „veće od“ (») da biste sva polja premestili u okno Izabrana polja, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Opcionalno, izaberite jedno do četiri polja na osnovu kojih će se sortirati stavke za pronalaženje, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 6. Prilagodite širinu kolona u polju za pronalaženje, ako je potrebno, a zatim kliknite na dugme dalje.

 7. Pod stavkom Želite li da uskladištite više vrednosti za ovo pronalaženje? potvrdite izbor Dozvoli više vrednosti.

  Napomena: Izbor u ovom polju za potvrdu mora da bude potvrđen da bi skladištenje više vrednosti bilo omogućeno.

 8. Kliknite na dugme Završi.

  Kada kliknete na dugme Završi, kreira se polje za pronalaženje čija su svojstva bazirana izborima koje ste napravili u čarobnjaku za pronalaženje.

 9. Na kartici Datoteka kliknite na dugme Sačuvaj da biste sačuvali tabelu.

  Tasterska prečica CTRL + S

Kreiranje pronalaženja sa više vrednosti na osnovu vrednosti koje ste uneli

 1. U čarobnjaku za pronalaženje izaberite opciju Ja ću upisati vrednosti koje želim, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 2. Unesite broj kolona. Zatim unesite svaku vrednost. Da biste se premestili u sledeće polje ili red, pritisnite taster TAB.

  Ako želite da imate mogućnost uređivanja liste vrednosti, koristite samo jednu kolonu.

 3. Kada završite sa unosom vrednosti, kliknite na dugme Dalje.

 4. Ako ste u 2. koraku naveli više kolona, morate odabrati koja će se kolona koristiti za jedinstveno identifikovanje svake vrednosti. U polju Dostupna polja kliknite dvaput na kolonu koju želite da koristite za jedinstveno identifikovanje svake vrednosti.

  Napomena: Ovaj korak se ne pojavljuje ako niste naveli više kolona u 2. koraku.

 5. Unesite oznaku polja za pronalaženje u čarobnjak za pronalaženje.

 6. U okviru da li želite da uskladištite više vrednosti za ovo pronalaženje?, potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli višestruke vrednosti .

  Napomena: Izbor u ovom polju za potvrdu mora da bude potvrđen da bi skladištenje više vrednosti bilo omogućeno.

 7. Kliknite na dugme Završi.

 8. Na kartici Datoteka kliknite na dugme Sačuvaj da biste sačuvali tabelu.

  Tasterska prečica CTRL + S

Pošto ste kreirali polje sa više vrednosti, ono se pojavljuje u vidu polja za potvrdu padajuće liste u prikazu lista sa podacima.

Vrh stranice

Pregled ili promena svojstava polja za pronalaženje u prikazu dizajna

Napomena: Prikaz dizajna nije dostupan u Veb bazi podataka.

Svojstva polja za pronalaženje možete pregledati u donjem okviru prikaza dizajna, u okviru Svojstva polja. Da biste videli svojstva koja se posebno odnose na polje za pronalaženje, izaberite karticu Pronalaženje .

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu u koju želite da dodate polje za pretraživanje, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna .

 2. Kliknite na opciju pretraga imena polja u koloni Ime polja .

 3. U odeljku Svojstva polja izaberite karticu Pronalaženje.

  Pojaviće se čarobnjak za pronalaženje.

  Svojstva polja za pronalaženje sa više vrednosti

Kada postavite vrednost prvog svojstva (Kontrola prikaza), lista dostupnih svojstava se menja kako bi odrazila vaš izbor. Možete postaviti svojstva polja za pronalaženje da bi ste promenili način na koji se ono ponaša. Zapamtite da kada koristite čarobnjak za pronalaženje da biste kreirali polje za pronalaženje, on umesto vas postavlja svojstva polja za pronalaženje.

Svojstva polja za pronalaženje

Postavite ovo svojstvo:

Sa sledećim ciljem:

Kontrola prikaza

Podesite tip kontrole na Polje za potvrdu, Okvir za tekst, Okvir sa listom ili Kombinovani okvir. Kombinovani okvir je uobičajen izbor za polje za pronalaženje.

Tip izvora reda

Odaberite da li ćete popuniti polje za pronalaženje vrednostima iz druge tabele ili upita odnosno sa navedene liste vrednosti. Možete odabrati i da popunite listu imenima polja na tabeli ili u upitu.

Izvor reda

Navedite tabelu, upit ili listu vrednosti koji obezbeđuju vrednosti za polje za pronalaženje. Kada se svojstvo Tip izvora reda podesi na Tabela/Upit ili Lista polja, ovo svojstvo bi trebalo da bude postavljeno na ime tabele ili upita ili na SQL instrukciju koja predstavlja upit. Kada je svojstvo Tip izvora reda postavljeno na Lista vrednosti, ovo svojstvo bi trebalo da sadrži listu vrednosti razdvojenih tačkom i zarezom.

Povezana kolona

Navedite kolonu u izvoru reda koja isporučuje vrednost uskladištenu u polju za pronalaženje. Ova vrednost može biti u rasponu od 1 do broja kolona u izvoru reda.

Kolona koja obezbeđuje vrednost za skladištenje ne mora da bude ista kolona kao kolona za prikaz.

Broj kolona

Navedite broj kolona u izvoru reda koje će biti prikazane u polju za pronalaženje. Da biste izabrali koje kolone će se prikazati, unesite širinu kolone u svojstvo Širine kolona .

Zaglavlja kolona

Precizirajte da li se prikazuju zaglavlja kolona.

Širine kolona

Unesite širinu kolone za svaku kolonu. Ako ne želite da prikažete kolonu poput kolone „ID“, za njenu širinu precizirajte 0.

Redovi liste

Navedite broj redova koji se pojavljuju kada prikažete polje za pronalaženje.

Širina liste

Navedite širinu kontrole koja se pojavljuje kada prikažete polje za pronalaženje.

Ograniči na listu

Odaberite da li možete da unesete vrednost koja nije na listi.

Dozvoli više vrednosti

Ukazuje da li polje za pronalaženje dozvoljava da bude izabrano više vrednosti.

Napomena:  Nije moguće promeniti vrednost ovog svojstva Da na Ne.

Dozvoli uređivanje liste sa vrednostima

Navedite da li možete uređivati stavke u polju za pronalaženje koje je zasnovano na listi vrednosti. Kada je ovo svojstvo postavljeno na Da i kada kliknete desnim tasterom miša na polje za pronalaženje koje je zasnovano na listi vrednosti sa samo jednom kolonom, videćete opciju menija Uređivanje stavki liste . Ako polje za pronalaženje ima više od jedne kolone, ovo svojstvo će biti zanemareno.

Obrazac za uređivanje stavki u listi

Imenujte postojeći obrazac koji ćete koristiti da biste uredili stavke sa liste u polju za pronalaženje koje je zasnovano tabeli ili upitu.

Prikaži samo vrednosti za izvor reda

Prikaži samo one vrednosti koje se podudaraju sa trenutnim izvorom reda kada je svojstvo Dozvoli više vrednosti postavljeno na Da.

Vrednost povezivanja u polju za pronalaženje je određena svojstvom Kolona povezivanja . Prikaz vrednosti u polju za pronalaženje je kolona ili kolone koje su u svojstvu Širine kolona predstavljene da imaju širinu veću od nula.

Vrh stranice

Promena dizajna polja za pronalaženje sa više vrednosti

Da biste promenili dizajn polja za pronalaženje sa više vrednosti, pokušajte nešto od sledećeg:

 • Uređivanje liste vrednosti polja za pronalaženje sa više vrednosti koje je zasnovano na listi

  Napomena:  Da biste omogućili uređivanja, lista vrednosti mora imati samo jednu kolonu i svojstvo Dozvoli uređivanje liste sa vrednostima mora biti postavljeno na Da.

 • Uređivanje svojstava polja za pronalaženje u prikazu dizajna

  Napomena: Prikaz dizajna nije dostupan u Veb bazi podataka.

 • Izmenite polje za pronalaženje tako što ćete pokrenuti čarobnjak za pronalaženje kada je polje za pronalaženje izabrano.

Uređivanje liste vrednosti polja za pronalaženje sa više vrednosti koje je zasnovano na listi

Listu vrednosti možete da dopunjavate, da je menjate ili da postavite podrazumevanu vrednost.

 1. U oknu za navigaciju dvaput kliknite na tabelu koja sadrži polje sa više vrednosti.

  Tabela će se otvoriti u prikazu lista sa podacima.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na bilo koju ćeliju polja za pronalaženje sa više vrednosti.

 3. Izaberite stavku Uredi stavke sa liste.

 4. Promenite listu vrednosti, a zatim kliknite na dugme U redu.

Uređivanje svojstava polja za pronalaženje u prikazu dizajna

Da biste promenili polje za pronalaženje sa više vrednosti, možete otvoriti tabelu u prikazu dizajna i izmeniti svojstva polja za pronalaženje. Više informacija o svojstvima polja za pronalaženje potražite u odeljku Pregled ili promena svojstava polja za pronalaženje u prikazu dizajna.

Izmena polja za pronalaženje sa više vrednosti u prikazu lista sa podacima

Ponovnim pokretanjem čarobnjaka za pronalaženje možete izmeniti polje za pronalaženje u prikazu lista sa podacima.

 1. Otvorite tabelu u prikazu lista sa podacima i izaberite polje za pretraživanje.

 2. Na kartici Polja, u grupi Svojstva kliknite na dugme Izmeni pronalaženja.

 3. Pratite korake u čarobnjaku da biste napravili željene izmene. Više informacija o čarobnjaku potražite u odeljku Korišćenje čarobnjaka za pronalaženje za kreiranje polja za pronalaženje.

Vrh stranice

Napomena: Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×