Sabiranje brojeva

Pretpostavimo da želite da saberete cene svih proizvoda u nekoj prodavnici koji nisu na rasprodaji ili dobit od bruto profita u svim sektorima koji su obuhvaćeni budžetom. Postoji nekoliko načina za sabiranje brojeva.

Izaberite neku od sledećih mogućnosti:

Sabiranje brojeva u ćeliji

Sabiranje svih susednih brojeva u redu ili koloni

Sabiranje nesusednih brojeva

Detalji funkcije

Sabiranje brojeva zasnovanih na istim uslovima

Detalji funkcije

Sabiranje brojeva zasnovanih na različitim uslovima

Detalji funkcije

Sabiranje brojeva zasnovanih na kriterijumima uskladištenim u posebnom opsegu

Detalji funkcije

Sabiranje brojeva sa različitim uslovima uz pomoć programskog dodatka „Conditional Sum Wizard“ (Čarobnjak za uslovno sabiranje)

Sabiranje jedinstvenih vrednosti

Detalji funkcije

Sabiranje brojeva u ćeliji

Da biste obavili ovaj zadatak, upotrebite aritmetički operator dodavanja + (znak plus).

Na primer, ako u ćeliju upišete sledeću formulu:

=5+10

U ćeliji će se prikazati sledeći rezultat:

15

Vrh stranice

Sabiranje svih susednih brojeva u redu ili koloni

Da biste obavili ovaj zadatak, kliknite na dugme Automatski zbir Slika dugmeta.

 1. Izaberite ćeliju ispod kolone brojeva ili desno od reda brojeva.

 2. Na kartici Početak, u grupi Uređivanje kliknite na dugme Automatski zbir Slika dugmeta, a zatim pritisnite taster ENTER.

Vrh stranice

Sabiranje nesusednih brojeva

Da biste obavili ovaj zadatak, upotrebite funkciju SUM.

Primer

Primer ćete lakše razumeti ako ga iskopirate na prazan radni list.

Kako kopirati primer?

 1. Kreirajte praznu radnu svesku ili radni list.

 2. Izaberite primer u temi pomoći.

  Napomena   Nemojte da izaberete zaglavlja redova ili kolona.

  Izbor primera iz pomoći

  Izbor primera u pomoći

 3. Pritisnite tastere CTRL+C.

 4. Na radnom listu izaberite ćeliju A1, a zatim pritisnite tastere CTRL+V.

 5. Da biste se sa pregledanja rezultata prebacili na pregledanje formula koje daju rezultate i obrnuto, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+` (kratkouzlazni akcenat) ili na kartici Formule, u grupi Nadzor formula kliknite na dugme Prikaži formule.

1

2

3

4

5

6

7

A

B

Prodavac

Faktura

Petrović

15.000

Petrović

9.000

Jovanović

8.000

Jovanović

20.000

Petrović

5.000

Pavlović

22.500

Formule

Opis (rezultat)

=SUM(B2:B3; B5)

Saberi dve fakture od Petrovića i jednu od Jovanovića (44 000)

=SUM(B2;B5;B7)

Saberi pojedinačno fakture od Petrovića, Jovanovića i Pavlovića (57.500)

Napomena    Funkcija SUM može da uključi do 30 referenci ćelija ili opsega.

Detalji funkcije

SUM

Vrh stranice

Sabiranje brojeva zasnovanih na istim uslovima

Upotrebite funkciju SUMIF za kreiranje ukupne vrednosti jednog opsega zasnovanog na vrednostima iz drugog opsega, kao u primeru koji sledi.

Primer

Primer ćete lakše razumeti ako ga iskopirate na prazan radni list.

Kako kopirati primer?

 1. Kreirajte praznu radnu svesku ili radni list.

 2. Izaberite primer u temi pomoći.

  Napomena   Nemojte da izaberete zaglavlja redova ili kolona.

  Izbor primera iz pomoći

  Izbor primera u pomoći

 3. Pritisnite tastere CTRL+C.

 4. Na radnom listu izaberite ćeliju A1, a zatim pritisnite tastere CTRL+V.

 5. Da biste se sa pregledanja rezultata prebacili na pregledanje formula koje daju rezultate i obrnuto, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+` (kratkouzlazni akcenat) ili na kartici Formule, u grupi Nadzor formula kliknite na dugme Prikaži formule.

1

2

3

4

5

6

7

A

B

Prodavac

Faktura

Petrović

15.000

Petrović

9.000

Jovanović

8.000

Jovanović

20.000

Petrović

5.000

Pavlović

22.500

Formule

Opis (rezultat)

=SUMIF(A2:A7;"Petrović";B2:B7)

Zbir faktura za Petrovića (29.000)

=SUMIF(B2:B7;">=9000";B2:B7)

Zbir velikih faktura većih ili jednakih sa 9.000 (66.500)

=SUMIF(B2:B7;"<9000";B2:B7)

Zbir malih faktura manjih od 9.000 (13.000)

Funkcija SUMIF koristi argumente koji slede.

Formula sa funkcijom SUMIF

Formula sa funkcijom SUMIF

1. Opseg izračunavanja: proverite ove ćelije da biste odredili koji red zadovoljava kriterijume.

2. Kriterijumi: ćelija koju izračunavate mora da pripada redu koji sabirate.

3. Opseg zbira: dodajte brojeve u ovim ćelijama, pod uslovom da red zadovoljava uslov.

Detalji funkcije

SUMIF

Vrh stranice

Sabiranje brojeva zasnovanih na različitim uslovima

Da biste obavili ovaj zadatak, upotrebite funkcije IF i SUM.

Primer

Primer ćete lakše razumeti ako ga iskopirate na prazan radni list.

Kako kopirati primer?

 1. Kreirajte praznu radnu svesku ili radni list.

 2. Izaberite primer u temi pomoći.

  Napomena   Nemojte da izaberete zaglavlja redova ili kolona.

  Izbor primera iz pomoći

  Izbor primera u pomoći

 3. Pritisnite tastere CTRL+C.

 4. Na radnom listu izaberite ćeliju A1, a zatim pritisnite tastere CTRL+V.

 5. Da biste se sa pregledanja rezultata prebacili na pregledanje formula koje daju rezultate i obrnuto, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+` (kratkouzlazni akcenat) ili na kartici Formule, u grupi Nadzor formula kliknite na dugme Prikaži formule.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A

B

C

D

Oblast

Prodavac

Tip

Prodaja

Jug

Petrović

Napici

3.571

Zapad

Stanković

Mleko

3.338

Istok

Jovanović

Napici

5.122

Sever

Jovanović

Mleko

6.239

Jug

Pavlović

Žitarice

8.677

Jug

Stanković

Meso

450

Jug

Stanković

Meso

7.673

Istok

Jovanović

Žitarice

664

Sever

Stanković

Žitarice

1.500

Jug

Pavlović

Meso

6.596

Formule

Opis (rezultat)

=SUM(IF((A2:A11="Jug")*(C2:C11="Meso");D2:D11))

Zbir prodatog mesa u južnoj oblasti (14.719)

=SUM(IF((A2:A11="Jug")+(A2:A11="Istok");D2:D11))

Zbir prodaje u oblastima „Jug“ ili „Istok“ (32.753)

Napomena    Formule u ovom primeru moraju biti unesene kao formula niza. Posle kopiranja primera u prazan radni list izaberite ćeliju formule. Pritisnite taster F2, a zatim kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+ENTER. Ako formula nije uneta kao formula niza, doći će do greške #VALUE!.

Detalji funkcije

SUM

IF

Vrh stranice

Sabiranje brojeva zasnovanih na kriterijumima uskladištenim u posebnom opsegu

Da biste obavili ovaj zadatak, upotrebite funkciju DSUM.

Primer

Primer ćete lakše razumeti ako ga iskopirate na prazan radni list.

Kako kopirati primer?

 1. Kreirajte praznu radnu svesku ili radni list.

 2. Izaberite primer u temi pomoći.

  Napomena   Nemojte da izaberete zaglavlja redova ili kolona.

  Izbor primera iz pomoći

  Izbor primera u pomoći

 3. Pritisnite tastere CTRL+C.

 4. Na radnom listu izaberite ćeliju A1, a zatim pritisnite tastere CTRL+V.

 5. Da biste se sa pregledanja rezultata prebacili na pregledanje formula koje daju rezultate i obrnuto, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+` (kratkouzlazni akcenat) ili na kartici Formule, u grupi Nadzor formula kliknite na dugme Prikaži formule.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A

B

C

D

Oblast

Prodavac

Tip

Prodaja

Jug

Petrović

Napici

3.571

Zapad

Stanković

Mleko

3.338

Istok

Jovanović

Napici

5.122

Sever

Jovanović

Mleko

6.239

Jug

Pavlović

Žitarice

8.677

Jug

Stanković

Meso

450

Jug

Stanković

Meso

7.673

Istok

Jovanović

Žitarice

664

Sever

Stanković

Žitarice

1.500

Jug

Pavlović

Meso

6.596

Oblast

Prodavac

Tip

Prodaja

Jug

Meso

Žitarice

Formule

Opis (rezultat)

=DSUM(A1:D11; "Prodaja"; A12:D13)

Zbir prodatog mesa u južnoj oblasti (14.719)

=DSUM(A1:D11; "Prodaja"; A12:D14)

Zbir prodatog mesa i žitarica u južnoj oblasti (25.560)

Funkcija DSUM koristi argumente koji slede.

Formula sa funkcijom DSUM

1. Opseg za proveravanje: lista iz koje želite da sabirate.

2. Polje: oznaka kolone koja se sabira.

3. Kriterijumi: opseg ćelija koje sadrže uslove.

Detalji funkcije

DSUM

Vrh stranice

Sabiranje brojeva sa različitim uslovima uz pomoć programskog dodatka „Conditional Sum Wizard“ (Čarobnjak za uslovno sabiranje)

Ako želite da saberete vrednosti na listi na osnovu određenih uslova, možete da upotrebite programski dodatak „Čarobnjak za uslovno sabiranje“. Na primer, ako vaša lista sadrži iznos prodaje različitih prodavaca, programski dodatak „Čarobnjak za uslovno sabiranje“ vam može pomoći da kreirate formulu koja izračunava ukupan iznos prodaje koji je ostvario jedan prodavac.

 1. Izaberite ćeliju u opsegu ćelija.

 2. Na kartici Formule, u grupi Rešenja kliknite na dugme Uslovni zbir.

  Ako komanda Uslovni zbir ili kartica Rešenja nisu dostupne, potrebno je da učitate programski dodatak „Čarobnjak za uslovno sabiranje“.

  Instaliranje i učitavanje programskog dodatka „Čarobnjak za uslovno sabiranje“

  1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta, izaberite stavku Opcije programa Excel, a zatim izaberite kategoriju Programski dodaci.

  2. Sa liste Upravljanje izaberite stavku Programski dodaci za Excel, a zatim kliknite na dugme Idi.

  3. U oknu Dostupni programski dodaci potvrdite izbor Čarobnjak za uslovno sabiranje , a zatim kliknite na dugme U redu.

 3. Sledite instrukcije čarobnjaka.

Napomena    Formule kreirane uz pomoć čarobnjaka za uslovno sabiranje su formula niza. Nakon što uredite ove formule, morate da pritisnete kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+ENTER da biste ih zaključali.

Vrh stranice

Sabiranje jedinstvenih vrednosti

Da biste obavili ovaj zadatak, upotrebite funkcije SUM, IF i FREQUENCY.

U sledećem primeru se koristi:

 • Funkcija FREQUENCY za identifikovanje jedinstvenih vrednosti. Kada se prvi put pojavi specifična vrednost, ova funkcija kao rezultat daje broj jednak broju pojavljivanja te vrednosti. Za svako pojavljivanje iste vrednosti nakon prvog pojavljivanja, ova funkcija daje rezultat 0 (nula).

 • IF funkcija za dodeljivanje vrednosti 1 svakom tačnom uslovu.

 • Funkcija SUM za sabiranje jedinstvenih vrednosti.

Savet    Da biste funkciju proverili korak po korak, izaberite ćelije koje sadrže formulu, a zatim na kartici Formule, u grupi Nadzor formula kliknite na dugme Proveri formulu.

Primer

Primer ćete lakše razumeti ako ga iskopirate na prazan radni list.

Kako kopirati primer?

 1. Kreirajte praznu radnu svesku ili radni list.

 2. Izaberite primer u temi pomoći.

  Napomena   Nemojte da izaberete zaglavlja redova ili kolona.

  Izbor primera iz pomoći

  Izbor primera u pomoći

 3. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+C.

 4. Na radnom listu izaberite ćeliju A1, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+V.

 5. Da biste se sa pregledanja rezultata prebacili na pregledanje formula koje daju rezultate i obrnuto, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+` (kratkouzlazni akcenat) ili na kartici Formule, u grupi Nadzor formula kliknite na dugme Prikaži formule.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

Podaci

986

456

67

1

34

689

456

56

67

Formula

Opis (rezultat)

=SUM(IF(FREQUENCY(A2:A10,A2:A10)>0,A2:A10))

Sabira jedinstvene vrednosti u ćelijama A2:A10 (2289)

Detalji funkcije

FREQUENCY

SUM

IF

Vrh stranice

Primenjuje se na: Excel 2007Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Promeni jezik