Rezime načina za sabiranje i računanje Excel podataka

Rezime načina za sabiranje i računanje Excel podataka

Brojanje u odnosu na sabiranje
Sabiranje (sabiranje vrednosti) predstavlja sastavni deo analize podataka, bilo da računate međuvrednost prodaje u severozapadnom regionu ili računate rastući zbir sedmičnih potvrda. Excel pruža više tehnika koje možete da koristite za sabiranje podataka.

Da biste lakše napravili najbolji izbor, ovaj članak vam pruža opsežan rezime metoda, pomoćne informacije koje vam pomažu da brzo odlučite koju tehniku da koristite i veze ka detaljnim člancima.

Sabiranje ne treba mešati sa prebrojavanjem. Više informacija o prebrojavanju ćelija, kolona ili redova podataka potražite u članku Prebrojavanje ćelija, redova ili kolona podataka.

U ovom članku

Jednostavno sabiranje i oduzimanje

Brojeve možete da saberete ili oduzmete pomoću jednostavne formule, funkcije radnog lista ili klikom na dugme.

Sabiranje vrednosti u ćeliji pomoću jednostavne formule

Ako vam treba samo brzi rezultat, možete da koristite Excel kao mali kalkulator. To možete da uradite korišćenjem aritmetičkog operatora znaka plus (+). Na primer, ako u ćeliju otkucate formulu =5+10, Excel će kao rezultat prikazati 15.

Više informacija o načinu korišćenja aritmetičkih operatora u formuli potražite u članku Korišćenje programa Excel kao kalkulatora.

Vrh stranice

Oduzimanje vrednosti u ćeliji pomoću jednostavne formule

To radite tako što koristite aritmetički operator znaka minus (-). Na primer, formula =12-9 prikazuje rezultat 3.

Više informacija o načinu korišćenja aritmetičkih operatora u formuli potražite u članku Korišćenje programa Excel kao kalkulatora.

Vrh stranice

Sabiranje vrednosti u koloni ili redu pomoću dugmeta

Možete da koristite automatski zbir da biste brzo sabrali opseg brojeva u koloni ili redu. Kliknite na praznu ćeliju ispod kolone sa brojevima ili desno od reda sa brojevima, a zatim kliknite na Automatski zbir. Excel bira onaj opseg podataka koji po njemu ima najveću verovatnoću da će biti izabran. Ponovo kliknite na Automatski zbir da biste prihvatili opseg koji je Excel izabrao ili izaberite sopstveni opseg i kliknite na Automatski zbir.

Korišćenje automatskog zbira za brzo sabiranje reda podataka

Više informacija o načinu korišćenja automatskog zbira potražite u članku Korišćenje programa Excel kao kalkulatora.

Vrh stranice

Sabiranje vrednosti u opsegu pomoću funkcije

Funkcija SUM je korisna kada želite da saberete ili oduzmete vrednosti u različitim opsezima ili da kombinujete vrednosti brojeva sa opsezima brojeva. Koristite funkciju SUM da biste sabrali sve argumente koje ste naveli između otvorenih i zatvorenih zagrada. Svaki argument može biti opseg, referenca na ćeliju ili pozitivna ili negativna numerička vrednost.

Da biste uneli jednostavnu formulu, u ćeliju otkucajte =SUM, pa stavite otvorenu zagradu. Nakon toga otkucajte jedan broj, referencu na ćeliju, opseg ćelija ili više njih i razdvojite ih zarezom. Zatim, otkucajte zatvorenu zagradu i pritisnite taster ENTER da biste prikazali rezultat. Možete da koristite i miš za biranje ćelija koje sadrže podatke koje želite da saberete.

1

2

3

A

Prisustvo

4823

12335

Na primer, ako koristite podatke iz prethodne tabele, sve sledeće formule koristiće funkciju SUM da bi vratile istu vrednost (17158):

 • =SUM(4823,12335)

 • =SUM(A2,A3)

 • =SUM(A2:A3)

 • =SUM(A2,12335)

Na sledećoj slici prikazana je formula koja koristi funkciju SUM za sabiranje vrednosti iz ćelija A2 i 12335. Ispod formule se nalazi ekranska napomena koja sadrži vodič za korišćenje funkcije SUM.

Korišćenje funkcije SUM za sabiranje ćelije i vrednosti

Napomene: 

 • U programu Excel ne postoji funkcija SUBTRACT. Da biste oduzeli vrednosti pomoću funkcije, koristite negativne vrednosti uz funkciju SUM. Na primer, formula =SUM(30,A3,-15,-B6) sabira broj 30 i vrednost u ćeliji A3, oduzima 15 i oduzima vrednost u ćeliji B6.

 • U funkciju SUM možete da uključite najviše 255 numeričkih vrednosti ili referenci na ćeliju ili opseg u obliku argumenata.

Dodatne informacije potražite u članku Funkcija SUM.

Vrh stranice

Oduzimanje vrednosti u opsegu pomoću funkcije

Koristite funkciju SUM za oduzimanje brojeva, tako što ćete brojeve koje želite da oduzmete uneti u formulu kao negativne brojeve.

1

2

3

A

Prisustvo

29072

12335

Na primer, ako koristite podatke iz prethodne tabele, sve sledeće formule koristiće funkciju SUM da bi vratile istu vrednost (16737):

 • =SUM(29072,-12335)

 • =SUM(A2,-A3)

 • =SUM(A2,-12335)

 • =SUM(A2,(-1*(A3)))

Vrh stranice

Sabiranje podataka grupisanjem i transponovanjem

Za grupisanje i rezimiranje podataka možete da koristite prikaz strukture ili izveštaj izvedene tabele.

Sabiranje vrednosti u koloni pomoću prikaza strukture

Ako se podaci nalaze na listi i možete logički da ih grupišete pomoću vrednosti u koloni, možete da grupišete i rezimirate podatke pravljenjem prikaza strukture. Pravljenje prikaza strukture može da rezimira podatke umetanjem međuvrednosti i sveukupnih vrednosti. Recimo da imate sledeće podatke o prodaji raspoređene po regionu i mesecu.

1

2

3

4

5

6

7

A

B

C

Region

Mesec

Prodaja

Istok

jan.

18.000 USD

Istok

feb.

23.000 USD

Istok

mar.

19.000 USD

Zapad

jan.

17.000 USD

Zapad

feb.

27.000 USD

Zapad

mar.

21.000 USD

Sledeća ilustracija sadrži prikaz strukture sa međuvrednostima, grupisanim po regionu, i sveukupnim vrednostima.

Prikaz strukture sa međuvrednostima i sveukupnim vrednostima

Koristite komandu Međuvrednost (na kartici Podaci u grupi Prikaz strukture) da biste napravili prikaz strukture, međuvrednosti i sveukupne vrednosti.

Prvobitni podaci su obuhvatali tri reda podataka za istočni region i tri reda podataka za zapadni region (od 2. do 7. reda). Uzmite u obzir to da je operacija međuvrednosti umetnula zbir za istok u 5. red, između poslednjeg reda sa podacima za istok i prvog reda sa podacima za zapad.

Ako kliknete na ćeliju A4, a zatim na komandu Međuvrednost, Excel će napraviti prikaz strukture i umetnuti redove za Zbir za istok, Zbir za zapad i Sveukupnu vrednost i popuniti ćelije u koloni Prodaja tim zbirovima.

Više informacija potražite u sledećim člancima:

Prikaz strukture liste podataka na radnom listu

Umetanje međuvrednosti na listu podataka na radnom listu

Vrh stranice

Sabiranje vrednosti na listi ili u koloni Excel tabele pomoću funkcije

Kao fleksibilniju alternativu za komandu Međuvrednost možete da koristite funkciju SUBTOTAL za izračunavanje međuvrednosti i sveukupnih vrednosti na listama ili u Excel tabelama koje sadrže skrivene redove ili kolone. U funkciji SUBTOTAL navodite argument koji sadrži ili ne sadrži skrivene vrednosti.

Napomena: Funkcija SUBTOTAL može da kontroliše da li se u rezultate uključuju skriveni redovi, a pritom uvek zanemaruje redove koji su filtrirani.

Na primer, recimo da želite da izračunate međuvrednosti i sveukupne vrednosti za podatke u ćelijama u opsegu od C2 do C7, ali želite da zanemarite skrivene podatke u 3. i 6. redu. Funkcija koju koristite izgleda kao sledeća:

= SUBTOTAL( 109,C2:C7)

Prvi argument (109) navodi da želite da saberete vrednosti u opsegu, a zanemarite skrivene vrednosti. Da biste obuhvatili skrivene vrednosti, umesto toga koristite 9 kao prvi argument.

Detaljnije informacije potražite u člancima Funkcija SUBTOTAL i Ukupne vrednosti podataka u Excel tabeli.

Vrh stranice

Sabiranje podataka i pogled na njih iz različitih perspektiva

Kada radni list sadrži stotine ili čak hiljade redova sličnih podataka, može biti teško izvući neki smisao iz tih brojeva. Od tih podataka koji prikazuju međuvrednosti i sveukupne vrednosti možete da napravite izveštaj izvedene tabele u programu Excel koji može da rezimira podatke na osnovu kategorije koju navedete.

Izvedenu tabelu možete brzo da napravite tako što ćete izabrati ćeliju iz opsega podataka ili Excel tabele, a zatim na kartici Umetanje, u grupi Tabele izabrati stavku Izvedena tabela.

Kako bismo pokazali moć izvedene tabele, imajte na umu da u sledećem primeru podaci o prodaji sadrže mnogo redova (zapravo, ima 40 redova sa podacima, ali slika prikazuje samo jedan deo). Pored toga, podaci nisu rezimirani i nemaju međuvrednosti ni sveukupnu vrednost.

Podaci korišćeni u izveštaju izvedene tabele

Izveštaj izvedene tabele zasnovan na istim podacima pokazuje međuvrednosti, sveukupne vrednosti i pruža jednostavan kratak rezime.

Podaci rezimirani i sabrani u izveštaju izvedene tabele

Pravljenje izvedenih tabela i rad sa njima može zahtevati određenu početnu pripremu podataka i poznavanje nekih koncepata.

Detaljne informacije koje će vam pomoći da napravite prve korake potražite u sledećim člancima:

Izračunavanje vrednosti u izveštaju izvedene tabele

Polja „Međuvrednost“ i „Ukupno“ u izveštaju izvedene tabele

Vrh stranice

Sabiranje podataka zasnovano na jednom ili više uslova

Ako koristite funkcije radnog lista, možete da primenite uslove (poznate i kao kriterijumi) da biste sabrali samo podatke koji ispunjavaju uslove koje ste naveli.

Sabiranje vrednosti u opsegu na osnovu jednog uslova pomoću jedne funkcije ili kombinacije funkcija

Koristite funkciju SUMIF ili ugnezdite funkciju SUM u funkciju IF.

Brojeve možete da saberete na osnovu pojedinačnog kriterijuma pomoću funkcije SUMIF ili kombinacije funkcija SUM i IF.

Na primer, formula =SUMIF(A2:A6,">20"), u opsegu ćelija od A2 do A6 sabira samo one brojeve koji su veći od 20.

Napomena: Sledeće informacije su pomalo tehničke, ali definitivno vredi da ih naučite.

Da ne postoji funkcija SUMIF, i dalje biste mogli da proizvedete isti odgovor kombinovanjem funkcija IF i SUM. Kombinovanje funkcija na ovaj način poznato je i kao „ugnežđavanje“, zato što se jedna funkcija koristi u drugoj funkciji.

Da biste napravili formulu koja imitira funkciju SUMIF, unesite formulu koja će opseg ćelija od A2 do A6 tretirati kao niz, što znači da će opseg biti tretiran kao jedan entitet koji sadrži pet ćelija.

Formula će izgledati ovako: {=SUM(IF(A2:A6>20,A2:A6))}. Vitičaste zagrade koje okružuju formulu označavaju da je u pitanju formula niza. Formula niza zahteva posebne radnje: Umesto da sami otkucate zagrade, morate da pritisnete kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+ENTER i Excel će okružiti formulu =SUM(IF(A2:A6>20,A2:A6)) zagradama. Ako sami otkucate zagrade, nećete napraviti formulu niza.

Probajte sledeće!    

Kopirajte podatke iz sledeće tabele u ćeliju A1 na radnom listu. Kada nalepite podatke, primetićete da ćelija A10 sadrži grešku „#VALUE!“. To znači da morate da konvertujete ćeliju A10 u formulu niza. Uradite to tako što ćete pritisnuti taster F2, a zatim kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+ENTER. Excel će prikazati rezultat (65) u ćelijama A8 i A10.

Kako kopirati podatke iz primera radnog lista

 • Kreirajte praznu radnu svesku ili radni list.

 • Izaberite primer u temi „Pomoć“.

  Napomena: Nemojte da izaberete zaglavlja redova ili kolona.

  Izbor primera iz pomoći
  Izbor primera iz pomoći
 • Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+C.

 • U radnom listu izaberite ćeliju A1, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+V.

 • Da biste se prebacivali između prikazivanja rezultata i prikazivanja formula, a zatim se vratili na rezultate, pritiskajte kombinaciju tastera CTRL+` (kratkouzlazni akcenat).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

Stepen važnosti

18

29

36

11

16

Korišćenje funkcije SUMIF

=SUMIF(A2:A6,">20")

Korišćenje funkcija SUM i IF

=SUM(IF(A2:A6>20,A2:A6))

Takođe, članak u bazi znanja XL: Kada se koristi funkcija SUM(IF()) umesto funkcije CountBlank() pruža dodatna uputstva za slučajeve u kojima se koristi funkcija SUMIF.

Vrh stranice

Sabiranje vrednosti u koloni pomoću funkcije na osnovu jednog ili više uslova

Koristite funkciju DSUM da biste sabrali brojeve u polju (koloni) zapisa na listi ili u bazi podataka koji zadovoljavaju postavljene uslove (poznati i kao kriterijumi).

Funkciju DSUM možete da koristite i kada imate listu kolone i kada vam je lakše da definišete uslove u odvojenom opsegu ćelija nego da koristite ugnežđenu funkciju.

Dodatne informacije potražite u članku Funkcija DSUM.

Vrh stranice

Sabiranje vrednosti u opsegu pomoću čarobnjaka na osnovu više uslova (samo za Excel 2007)

Možete da koristite čarobnjak za uslovno sabiranje (Formule > Rešenja >Uslovno sabiranje) da biste sabirali vrednosti na osnovu više uslova.

Važno: Čarobnjak za uslovno sabiranje dostupan je samo u programu Excel 2007 i prethodnim verzijama. Dodatne informacije potražite u članku Šta se desilo sa programskim dodatkom „Čarobnjak za uslovno sabiranje“?.

Ako ova komanda nije dostupna (možda neće biti vidljiva ni grupa Rešenja), instalirajte i učitajte programski dodatak Analysis ToolPak.

Učitavanje programskog dodatka Analysis ToolPak

Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , izaberite stavku Excel opcije, a zatim izaberite kategoriju Programski dodaci.

 1. Na listi Upravljanje izaberite stavku Programski dodaci za Excel, a zatim kliknite na dugme Idi.

 2. U okviru Dostupni programski dodaci potvrdite izbor Analysis ToolPak, a zatim kliknite na dugme U redu.

 3. Ako se čarobnjak pojavi na listi Neaktivni programski dodaci aplikacije, izaberite čarobnjak i zatim kliknite na dugme Idi da biste ga aktivirali.

 4. Ako je potrebno, sledite uputstva u instalacionom programu.

Da biste koristili čarobnjak za uslovno sabiranje, izaberite opseg podataka i kliknite na komandu Uslovno sabiranje (u grupi Rešenja na kartici Formule). Pratite korake od 1 do 4 da biste dovršili čarobnjak. Na sledećoj ilustraciji je prikazan 2. korak čarobnjaka u kom postoji jedan uslov: Vrednosti koje treba sabrati moraju biti veće od 100.

Čarobnjak za uslovno sabiranje: 2. korak od 4

Vrh stranice

Sabiranje vrednosti u opsegu na osnovu više uslova pomoću jedne funkcije ili kombinacije funkcija

Koristite funkciju SUMIFS. Obezbedite opseg koji želite da saberete, opseg koji sadrži uslove i uslove koji se primenjuju na opseg sa uslovima. Druga mogućnost jeste da ugnezdite funkcije SUM i IF.

Više informacija potražite u članku Funkcija SUMIFS.

Dodatne informacije potražite i u sledećim člancima u bazi znanja:

Vrh stranice

Sabiranje kvadratnih vrednosti i vrednosti niza

Za dodavanje vrednosti u dve ili više kolona koje odgovaraju jedne drugima, možete da koristite funkcije radnog lista. Ovakva operacija može biti jednostavna koliko i utvrđivanje izmerenog proseka (pogledajte sledeći primer u kom se izračunava prosečna ocena) ili može biti složeno statističko ili inženjersko izračunavanje.

Sabiranje proizvoda odgovarajućih vrednosti u jednom nizu ili više njih

Koristite funkciju SUMPRODUCT. Na primer, možete da izračunate prosečnu ocenu nekog učenika korišćenjem funkcije SUMPRODUCT i deljenjem tog rezultata brojem poena, kao što je prikazano na sledećoj slici.

Množenje odgovarajućih vrednosti iz dva niza

Formula =SUMPRODUCT(A2:A6,B2:B6)/SUM(B2:B6) množi postignutu ocenu za svaki predmet brojem poena, sabira te proizvode (61,3), deli zbir ukupnim brojem poena (18) i utvrđuje prosečnu ocenu (3,41). Ovakvo izračunavanje je poznato i kao izmereni prosek.

Funkciju SUMPRODUCT možete da koristite i u naprednijim matematičkim operacijama, tako što ćete množiti nekoliko nizova.

Funkciju SUMPRODUCT lako je koristiti kod nizova sa istim dimenzijama, ali možete da koristite i funkciju SUM u formula niza ako vam je potrebna veća fleksibilnost.

Detaljnije informacije potražite u članku Funkcija SUMPRODUCT.

Sledeće četiri funkcije obično se koriste samo za napredne statističke ili složene matematičke primene, stoga je dat samo njihov kratak opis. Za više informacija kliknite na ime funkcije da biste direktno otišli na njenu referentnu temu.

 • Funkcija SUMSQ Daje zbir kvadrata liste brojeva ili vrednosti u opsegu. Na primer, SUMSQ(2,3) daje 13.

 • Funkcija SUMX2PY2 Sabira zbir kvadrata odgovarajućih vrednosti u dva niza.

 • Funkcija SUMX2MY2 Daje zbir razlika u kvadratima odgovarajućih vrednosti u dva niza.

 • Funkcija SUMXMY2 Daje zbir kvadrata razlika u odgovarajućim vrednostima u dva niza.

Vrh stranice

Posebni slučajevi (rastući zbir, jedinstvene vrednosti)

Funkcije radnog lista možete da koristite za pravljenje sveukupnih vrednosti koje se automatski ažuriraju kada dodate još podataka u opseg ili tabelu, ili za sabiranje samo jedinstvenih vrednosti koje se nalaze u opsegu ili tabeli.

Pravljenje rastućeg zbira pomoću funkcije

Koristite funkciju SUM. Na primer, napravite naslove kolone na radnom listu pod imenom Depoziti, Isplate i Saldo.

 1. U prvoj ćeliji u okviru kolone Saldo unesite početni saldo.

 2. U ćeliju direktno ispod salda (u ovom slučaju C3), unesite formulu koja sabira vrednost iz kolone „Depoziti“ u istom redu i oduzima vrednost iz kolone „Isplate“ (=SUM(C2,A3,-B3).

 3. Prevucite tu formulu u sve nove redove koje dodate. U sledećem primeru se formula prevlači u 4. red.

  Primer ćete lakše razumeti ako ga kopirate na prazan radni list.

  Kako da kopirate primer

  • Kreirajte praznu radnu svesku ili radni list.

  • Izaberite primer u temi „Pomoć“.

   Napomena: Nemojte da izaberete zaglavlja redova ili kolona.

   Izbor primera iz pomoći

   Izbor primera iz pomoći

  • Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+C.

  • U radnom listu izaberite ćeliju A1, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+V.

  • Da biste se sa pregledanja rezultata prebacili na pregledanje formula koje daju rezultate i obrnuto, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+` (kratkouzlazni akcenat) ili na kartici Formule, u grupi Nadzor formula kliknite na dugme Prikaži formule.

1

2

3

4

A

B

C

Depoziti

Isplate

Saldo

500

1000

625

=SUM(C2,A3,-B3)

1000

740

=SUM(C3,A4,-B4)

Možete da koristite tekući saldo kao što biste koristili registar čekova za praćenje povećanja ili smanjenja vrednosti stavki u ćelijama prilikom unosa novih stavki i vrednosti tokom vremena.

Dodatne informacije potražite u članku Izračunavanje tekućeg salda.

Vrh stranice

Sabiranje jedinstvenih vrednosti u opsegu pomoću složene formule

U koloni, unesite listu vrednosti koja sadrži duplikate, a zatim koristite kombinaciju funkcija SUM, IF i FREQUENCY da biste dodali samo jedinstvene vrednosti u tom opsegu.

Vrh stranice

Uključivanje vrednosti sa drugih radnih listova ili iz drugih radnih svezaka u formulu

U formuli možete da saberete ili oduzmete ćelije ili opsege podataka sa drugih radnih listova ili iz drugih radnih svezaka, tako što ćete uključiti referencu na njih. Da biste uputili na ćeliju ili opseg sa drugog radnog lista ili iz druge radne sveske, koristite uputstva iz sledeće tabele.

Da biste uputili na:

Unesite ovo

Primeri

Ćeliju ili opseg na drugom radnom listu u istoj radnoj svesci

Ime radnog lista praćeno znakom uzvika, iza kojeg sledi referenca na ćeliju ili ime opsega.

List2!B2:B4
List3!PodaciOProdaji

Ćeliju ili opseg u drugoj radnoj svesci koja je trenutno otvorena

Ime datoteke radne sveske između zagrada ([]) i ime radnog lista praćeno znakom uzvika, iza kojeg sledi referenca na ćeliju ili ime opsega.

[Moja_radna_sveska.xlsx]List1!A7

Ćeliju ili opseg u drugoj radnoj svesci koja nije otvorena

Punu putanju i ime datoteke radne sveske između zagrada ([]) i ime radnog lista praćeno znakom uzvika, iza kojeg sledi referenca na ćeliju ili ime opsega. Ako puna putanja sadrži razmake, stavite jednostruke navodnike na početak putanje i kraj imena radnog lista (pogledajte primer).

['C:\My Documents\[Moja_radna_sveska.xlsx]List1'!A2:A5

Vrh stranice

Sabiranje i oduzimanje vrednosti datuma i vremena

Možete da koristite funkcije datuma i vremena, pa čak i jednostavno sabiranje ili oduzimanje, za izračunavanje proteklog vremena, procenu datuma završetka projekata i još mnogo toga. Sledeća tabela prikazuje neke formule koje izračunavaju protekla vremena i dane. Imajte na umu da će Excel prikazati znakove ### u ćeliji koja sadrži formulu ako oduzmete datum ili vreme koje daje negativnu vrednost.

Primer ćete lakše razumeti ako ga kopirate na prazan radni list.

Kako da kopirate primer

 • Kreirajte praznu radnu svesku ili radni list.

 • Izaberite primer u temi „Pomoć“.

  Napomena: Nemojte da izaberete zaglavlja redova ili kolona.

  Izbor primera iz pomoći

  Izbor primera iz pomoći

 • Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+C.

 • U radnom listu izaberite ćeliju A1, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+V.

 • Da biste se sa pregledanja rezultata prebacili na pregledanje formula koje daju rezultate i obrnuto, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+` (kratkouzlazni akcenat) ili na kartici Formule, u grupi Nadzor formula kliknite na dugme Prikaži formule.

1

2

3

4

5

A

B

C

Vreme početka

Vreme završetka

Formula proteklog vremena

Opis (rezultat)

11:55:24

14:48:13

=B2-A2

Prikazuje vreme koje je proteklo u časovima, minutima i sekundama. U ovom slučaju, Excel prikazuje rezultat (2:52:49) u formatu „pre podne“, zato što je razlika manja od 12 časova. Da je razlika 12 časova ili više, Excel bi prikazao format „popodne“.

Datum početka

Datum završetka

Formula proteklih dana

Opis (rezultat)

28.5.2008.

03.6.2008.

=B5-A5

Prikazuje protekle dane u vidu broja (6).

Rad sa vrednostima datuma i vremena može dovesti do neočekivanih rezultata, stoga nastavite pažljivo.

Vrh stranice

Prikaz izračunavanja na Excel statusnoj traci

Da biste brzo pregledali zbirove ćelija koje su izabrane na radnom listu, pogledajte statusnu traku programa Excel (statusna traka se nalazi na dnu prozora dokumenta).

Kada su izabrane neke ćelije, informacije o podacima u tim ćelijama prikazuju se na statusnoj traci programa Excel. Na primer, ako su izabrane četiri ćelije na radnom listu i one sadrže vrednosti 2, 3, tekstualnu nisku (kao što je „oblak“) i 4, sve sledeće vrednosti mogu se istovremeno prikazati na statusnoj traci: prosek, broj, broj numeričkih vrednosti, minimalna vrednost, maksimalna vrednost i zbir. Kliknite desnim tasterom miša na statusnu traku da biste prikazali ili sakrili bilo koju ili sve te vrednosti. Te vrednosti prikazane su na sledećoj slici.

Statusna traka prikazuje izračunavanja i vrednosti izabranih ćelija

Vrh stranice

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×