Prosleđivanje podataka obrasca na nekoliko lokacija

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Vaš predložak obrasca možete da dizajnirate tako da se podaci prosleđuju na nekoliko lokacija kada korisnik klikne na dugme Prosledi.

Ovaj članak sadrži:

Pregled

Korak 1: Dodavanje podataka za povezivanje prosleđivanja

Korak 2: Konfigurisanje predloška obrasca da dozvoljava prosleđivanje

Pregled

Da biste korisnicima dozvolili prosleđivanje podataka obrasca na nekoliko lokacija, za svaku od njih u vaš predložak obrasca morate da dodate sekundarne podatke za povezivanje. Nakon što ste dodali sve podatke za povezivanje pri prosleđivanju, upotrebićete pravilo da biste podesili predložak obrasca tako da korisnicima dozvoljava prosleđivanje podataka obrasca na više lokacija. Rezultat toga je da Microsoft Office InfoPath dodaje dugme Prosledi na traku sa alatkama Standardno i komandu Prosledi u meni Datoteka kada korisnik popunjava obrazac. InfoPath prosleđuje podatke obrasca sekundarnim podacima za povezivanje po redosledu po kome su navedeni u pravilu. Pravilo ne možete da podesite da u istom trenutku upotrebljava sve podatke za povezivanje pri prosleđivanju.

Nakon što predložak obrasca podesite tako da korisnicima dozvoljava prosleđivanje podataka obrasca, možete da upotrebite i neke od sledećih mogućnosti za prilagođavanje opcija prosleđivanja:

 • Promenite tekst koji se pojavljuje na dugmetu Prosledi na traci sa alatkama Standardno i stavci Prosledi u meniju Datoteka.

 • Promenite tastersku prečicu za dugme Prosledi na traci sa alatkama Standardno i stavku Prosledi u meniju Datoteka.

 • Kreirajte prilagođene poruke koje će se prikazati korisnicima nakon prosleđivanja obrazaca.

 • Navedite da li nakon prosleđivanja želite da obrazac ostane otvoren, da se zatvori ili da se otvori drugi prazan obrazac.

Vrh stranice

1. korak: dodavanje podataka za povezivanje pri prosleđivanju

Dodajte neophodne podatke za povezivanje predlošku obrasca da biste ga podesili tako da korisnicima dozvoljava prosleđivanje popunjenih obrazaca na više lokacija. Možete da dodate podatke za povezivanje sa sledećim lokacijama:

 • Web usluga

 • Biblioteka dokumenata na serveru na kome je pokrenut sistem Microsoft Windows SharePoint Services

 • E-poruka

  Napomena : Potrebno je da na računaru korisnika bude instaliran Microsoft Office Outlook da bi bilo moguće prosleđivanje podataka obrasca preko e-poruke.

Sledeće procedure objašnjavaju kako se dodaju podaci za povezivanje pri prosleđivanju na ove lokacije.

Dodavanje podataka za povezivanje pri prosleđivanju podataka Web usluzi

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Podaci za povezivanje.

 2. U dijalogu Veze podataka kliknite na dugme Dodaj.

 3. U čarobnjaku za podatke za povezivanje izaberite opciju Kreiraj novu vezu sa, zatim opciju Prosledi podatke, a potom kliknite na dugme Dalje.

 4. Na sledećoj stranici čarobnjaka izaberite opciju U Web uslugu, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Na sledećoj stranici čarobnjaka upišite lokaciju Web usluge kojoj će vaši korisnici prosleđivati svoje obrasce, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Ako želite da pretražite Universal Description, Discovery, and Integration (UDDI) server za Web servis, kliknite na dugme Pretraži UDDI specifikaciju, zatim unesite ime UDDI servera koji želite da potražite, navedite da li želite da pretražujete po dobavljaču usluga ili po uslugama koje se dobavljaju, upišite ključnu reč pretrage, a zatim kliknite na dugme Pretraži. Web usluge koje sadrže vašu ključnu reč pretrage pojaviće se u listi Rezultat pretrage.

 6. Na sledećoj stranici čarobnjaka, iz liste Izaberite operaciju izaberite onu operaciju Web usluge koja će primati podatke obrasca, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 7. Na sledećoj stranici čarobnjaka postupite na neki od sledećih načina:

  Prosleđivanje podataka iz polja ili grupe

  1. Iz liste Parametri izaberite parametar Web usluge koji će primati podatke iz obrasca.

  2. U odeljku Opcije parametara izaberite opciju Polje ili grupa.

  3. Kliknite na dugme Izmeni Slika dugmeta .

  4. U dijalogu Izbor polja ili grupe izaberite polje ili grupu sa podacima koje želite da prosledite, a zatim kliknite na dugme U redu.

  5. U okviru Uključi izaberite stavku Samo tekst i podređeni elementi da biste prosleđivali samo samo sadržaj i sve podređene elemente polja ili grupe; izaberite stavku XML podstablo, uključujući izabrani element da biste prosleđivali sadržaj i izabranu grupu ili polje.

  Prosleđivanje svih podataka u obrazac

  1. Izaberite opciju Ceo obrazac (XML dokument, kao i uputstva za obradu).

  Prosleđivanje podataka u vidu niske

  1. Potvrdite izbor Prosledi podatke kao nisku.

   Obično ćete potvrditi izbor u ovom polju za potvrdu prilikom prosleđivanja digitalno potpisanih podataka. U većini slučajeva neće biti potrebno da to uradite.

 8. Kliknite na dugme Dalje.

 9. Na sledećoj stranici čarobnjaka, u polju Unesite ime za ovu vezu za prenos podataka otkucajte opisno ime za ovaj skup podataka za povezivanje.

 10. U odeljku Rezime proverite da li su informacije ispravne, a zatim kliknite na dugme Završi.

Dodavanje podataka za povezivanje pri prosleđivanju podataka u biblioteku dokumenata

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Podaci za povezivanje.

 2. U dijalogu Veze podataka kliknite na dugme Dodaj.

 3. U čarobnjaku za podatke za povezivanje izaberite opciju Kreiraj novu vezu sa, zatim opciju Prosledi podatke, a potom kliknite na dugme Dalje.

 4. Na sledećoj stranici čarobnjaka izaberite opciju U biblioteku dokumenata na SharePoint lokaciji, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Na sledećoj stranici čarobnjaka, u okvir za tekst Biblioteka dokumenata upišite lokaciju SharePoint biblioteke dokumenata.

 6. U okvir za tekst Ime datoteke upišite ime koje će se koristiti za identifikaciju obrasca u biblioteci dokumenata. Takođe možete da upotrebite formulu kako biste osigurali da je svako ime obrasca jedinstveno.

  Kako?

  1. Kliknite na dugme Umetni formulu Slika dugmeta .

  2. U dijalogu Umetanje formule postupite na neki od sledećih načina:

   • Da biste u formuli upotrebili polje, kliknite na dugme Umetni polje ili grupu, zatim u dijalogu Izbor polja ili grupe izaberite polje koje želite da da koristite, a potom kliknite na dugme U redu.

   • Da biste u formuli upotrebili funkciju, kliknite na dugme Umetni funkciju, zatim u dijalogu Umetanje funkcije izaberite funkciju koju želite da koristite, a potom kliknite na dugme U redu.

    Ako funkcija zahteva korišćenje parametara, u dijalogu Umetanje funkcije izaberite tu funkciju, kliknite na dugme U redu, zatim u dijalogu Umetanje formule u polju Formula dvaput kliknite na funkciju koju ste dodali, a potom izaberite polje ili grupu. Veze ka dodatnim informacijama o funkcijama potražite u odeljku Takođe pogledajte.

   • U polje Formula upišite vrednost ili simbol matematičkog operatora da biste u formulu umetnuli neku vrednost ili matematički operator.

  Operacija

  Simbol

  Sabiranje

  +

  Oduzimanje

  -

  Množenje

  *

  Deljenje

  /

  • Napomena : Uverite se da ispred i iza operatora deljenja (/) postoji po jedan razmak ako u formuli koristite operator deljenja. Ukoliko to ne učinite, InfoPath će znak „/“ protumačiti kao znak za razdvajanje u XPath koracima do lokacije, a ne kao operator deljenja.

  • Da biste proverili da li formula sadrži ispravnu sintaksu, u dijalogu Umetanje formule izaberite stavku Proveri formulu.

   Veze ka dodatnim informacijama o formulama potražite u odeljku Takođe pogledajte.

 7. Potvrdite izbor Dozvoli zamenu ako datoteka postoji da biste zamenili postojeće obrasce sa istim imenom u biblioteci dokumenata.

 8. Kliknite na dugme Dalje.

 9. Na sledećoj stranici čarobnjaka, u polju Unesite ime za ovu vezu za prenos podataka otkucajte opisno ime za ovaj skup podataka za povezivanje.

 10. U odeljku Rezime proverite da li su informacije ispravne, a zatim kliknite na dugme Završi.

Dodavanje podataka za povezivanje pri prosleđivanju podataka preko e-poruke

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Podaci za povezivanje.

 2. U dijalogu Veze podataka kliknite na dugme Dodaj.

 3. U čarobnjaku za podatke za povezivanje izaberite opciju Kreiraj novu vezu sa, zatim opciju Prosledi podatke, a potom kliknite na dugme Dalje.

 4. Na sledećoj stranici čarobnjaka izaberite opciju Kao e-poruku, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Na sledećoj stranici čarobnjaka, u odgovarajuće okvire unesite e-adrese primalaca poruke, temu za koju želite da se pojavljuje u porukama i uvodni tekst, ukoliko želite, a zatim kliknite na dugme Dalje. U svim okvirima, osim u okviru Uvod, možete da upotrebite i formule.

  Kako?

  1. Kliknite na dugme Umetni formulu Slika dugmeta .

  2. U dijalogu Umetanje formule postupite na neki od sledećih načina:

   • Da biste u formuli upotrebili polje, kliknite na dugme Umetni polje ili grupu, zatim u dijalogu Izbor polja ili grupe izaberite polje koje želite da da koristite, a potom kliknite na dugme U redu.

   • Da biste u formuli upotrebili funkciju, kliknite na dugme Umetni funkciju, zatim u dijalogu Umetanje funkcije izaberite funkciju koju želite da koristite, a potom kliknite na dugme U redu.

    Ako funkcija zahteva korišćenje parametara, u dijalogu Umetanje funkcije izaberite tu funkciju, kliknite na dugme U redu, zatim u dijalogu Umetanje formule u polju Formula dvaput kliknite na funkciju koju ste dodali, a potom izaberite polje ili grupu. Veze ka dodatnim informacijama o funkcijama potražite u odeljku Takođe pogledajte.

   • U polje Formula upišite vrednost ili simbol matematičkog operatora da biste u formulu umetnuli neku vrednost ili matematički operator.

  Operacija

  Simbol

  Sabiranje

  +

  Oduzimanje

  -

  Množenje

  *

  Deljenje

  /

  • Napomena : Uverite se da ispred i iza operatora deljenja (/) postoji po jedan razmak ako u formuli koristite operator deljenja. Ukoliko to ne učinite, InfoPath će znak „/“ protumačiti kao znak za razdvajanje u XPath koracima do lokacije, a ne kao operator deljenja.

  • Da biste proverili da li formula sadrži ispravnu sintaksu, u dijalogu Umetanje formule izaberite stavku Proveri formulu.

   Veze ka dodatnim informacijama o formulama potražite u odeljku Takođe pogledajte.

 6. Na sledećoj stranici čarobnjaka postupite na neki od sledećih načina:

  1. Izaberite opciju Pošalji samo aktivni prikaz obrasca i ne šalji priloge da biste obrazac prikazali u telu e-poruke.

  2. Da biste poslali podatke obrasca kao prilog u e-poruku, kliknite na dugme Pošalji podatke obrasca kao prilog, potvrdite izbor u polju za potvrdu Priložite predložak obrasca da biste se uverili da korisnici mogu da otvore obrazac i zatim otkucajte ime za obrazac u polju Ime priloga . Možete da navedete polje ili da koristite formule da biste se uverili da je svako ime obrasca jedinstveno. Ova opcija je dostupna samo ako predložak obrasca je konfigurisan tako da automatski utvrdi nivo bezbednosti ili je konfigurisan tako da nivo bezbednosti ograničenih ili potpuna pouzdanost.

   Kako?

   1. Kliknite na dugme Umetni formulu Slika dugmeta .

   2. U dijalogu Umetanje formule postupite na neki od sledećih načina:

    • Da biste u formuli upotrebili polje, kliknite na dugme Umetni polje ili grupu, zatim u dijalogu Izbor polja ili grupe izaberite polje koje želite da da koristite, a potom kliknite na dugme U redu.

    • Da biste u formuli upotrebili funkciju, kliknite na dugme Umetni funkciju, zatim u dijalogu Umetanje funkcije izaberite funkciju koju želite da koristite, a potom kliknite na dugme U redu.

     Ako funkcija zahteva korišćenje parametara, u dijalogu Umetanje funkcije izaberite tu funkciju, kliknite na dugme U redu, zatim u dijalogu Umetanje formule u polju Formula dvaput kliknite na funkciju koju ste dodali, a potom izaberite polje ili grupu. Veze ka dodatnim informacijama o funkcijama potražite u odeljku Takođe pogledajte.

    • U polje Formula upišite vrednost ili simbol matematičkog operatora da biste u formulu umetnuli neku vrednost ili matematički operator.

   Operacija

   Simbol

   Sabiranje

   +

   Oduzimanje

   -

   Množenje

   *

   Deljenje

   /

   • Napomena : Uverite se da ispred i iza operatora deljenja (/) postoji po jedan razmak ako u formuli koristite operator deljenja. Ukoliko to ne učinite, InfoPath će znak „/“ protumačiti kao znak za razdvajanje u XPath koracima do lokacije, a ne kao operator deljenja.

   • Da biste proverili da li formula sadrži ispravnu sintaksu, u dijalogu Umetanje formule izaberite stavku Proveri formulu.

    Veze ka dodatnim informacijama o formulama potražite u odeljku Takođe pogledajte.

   Potrebno je da na računarima primalaca e-poruka sa priloženim podacima obrasca bude instaliran InfoPath da bi prilog mogao da se otvori.

 7. Kliknite na dugme Dalje.

 8. Na sledećoj stranici čarobnjaka, u polju Unesite ime za ovu vezu za prenos podataka otkucajte opisno ime za ovaj skup podataka za povezivanje.

 9. U odeljku Rezime proverite da li su informacije ispravne, a zatim kliknite na dugme Završi.

Vrh stranice

2. korak: konfigurisanje predloška obrasca da dozvoljava prosleđivanje

Nakon što ste dodali neophodne sekundarne podatke za povezivanje vašem predlošku obrasca, konfigurisaćete ga da korisnicima dozvoljava prosleđivanje podataka obrazaca. Kada to obavite, InfoPath prilikom popunjavanja obrasca dodaje komandu Prosledi u meni Datoteka i dugme Prosledi na traku sa alatkama Standardno. Možete da podesite radnju koja se izvršava kada korisnik klikne na dugme Prosledi. To ćete uraditi tako što ćete dodati pravilo koje prosleđuje podatke obrasca svim podacima za povezivanje pri prosleđivanju kada korisnik u meniju Datoteka izabere stavku Prosledi, odnosno kada na traci sa alatkama Standardno klikne na dugme Prosledi.

Opcije prosleđivanja možete da konfigurišete u istom dijalogu.

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije prosleđivanja.

 2. U dijalogu Opcije prosleđivanja potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli korisnicima da prosleđuju ovaj obrazac .

  InfoPath će na traku sa alatkama Standardno dodati dugme Prosledi, a u meni Datoteka stavku Prosledi kada korisnici popune obrazac ukoliko potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu.

 3. Izaberite opciju Izvrši prilagođene radnje koristeći pravila, a zatim kliknite na dugme Pravila.

 4. U dijalogu Pravila za prosleđivanje obrazaca kliknite na dugme Dodaj.

 5. Kliknite na dugme Dodaj radnju.

 6. Iz liste Radnja izaberite stavku Prosleđivanje pomoću podataka za povezivanje, zatim iz liste Podaci za povezivanje izaberite podatke za povezivanje koje želite da koristite za ovu radnju prosleđivanja, a zatim kliknite na dugme U redu.

 7. Ponovite peti i šesti korak za sve podatke za povezivanje pri prosleđivanju koje ste dodali u vaš predložak obrasca.

 8. Nakon što ste dodali uslove za sve podatke za povezivanje pri prosleđivanju u vašem predlošku obrasca, kliknite na dugme U redu dva puta.

  1. Da biste promenili ime " Prosledi " koje se pojavljuje na standardnoj traci sa alatkama i komanda " Prosledi " koja će se pojaviti u meniju datoteka kada korisnici popune obrazac, otkucajte novo ime u polje natpis u dijalogu Opcije prosleđivanja .

   Ako želite da dodelite tastersku prečicu na ovo dugme i komandu, upišite ampersand (&) pre nego što znak koji želite da koristite kao tasterske prečice. Na primer, da biste dodelili ALT + B kao tastersku prečicu za dugme Prosledi i komandi, otkucajte po & bmit.

 9. Opozovite izbor Prikaži stavku menija „Prosledi“ i dugme „Prosledi“ na traci sa alatkama da biste sprečili korisnike da koriste komandu Prosledi ili dugme Prosledi na traci sa alatkama Standardno prilikom popunjavanja obrasca.

  1. Podrazumevano, nakon prosleđivanja obrasca, InfoPath ostavlja obrazac otvoren i prikazuje poruku da biste označili da je obrazac uspešno prosleđen. Da biste promenili ovo podrazumevano ponašanje, izaberite stavku Više opcija, a zatim uradite nešto od sledećeg:

   • Da biste zatvorili obrazac ili kreirajte novi prazan obrazac kada korisnik prosleđuje popunjeni obrazac, izaberite željenu opciju sa liste nakon što prosledite .

   • Da biste kreirali prilagođenu poruku da biste označili da je obrazac uspešno prosleđen, potvrdite izbor u polju za potvrdu koristi prilagođene poruke i zatim otkucajte svoje poruke u poljima na uspeha i neuspeha .

    Koristite poruku u polju po otkazivanju za obaveštavanje korisnika šta da radite ako se ne mogu proslediti obrazac. Na primer, može predložiti da korisnici čuvati obrazac i kontakt sa nekim za dalja uputstva.

   • Ako ne želite da biste prikazali poruku nakon prosleđivanja obrasca, opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži uspeha i neuspeha poruke .

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×