Prilagođena svojstva Web segmenta modula Excel Web Access

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Koristite prilagođena svojstva da biste prilagodili prikaz, raspored, traka sa alatkama i interaktivnost sistema Microsoft Office Excel Web Access Veb segment. Sledeći odeljci navode informacije za svako svojstvo.

U ovom članku

Prikaz radne sveske

Traka sa alatkama i naslov odeljka

Navigacija i interaktivnost

Prikaz radne sveske

Radna sveska (WorkbookUri)

U okvir za tekst unesite URL ili UNC lokaciju radne sveske čiji prikaz želite da omogućite u modulu Excel Web Access.

Da biste lako pronašli radnu svesku, kliknite na dugme Izaberite vezu Dugme „Graditelj“ , a zatim koristite prozora kliknite na vezu – dijalog Veb stranice da biste pronašli radnu svesku.

Više informacija potražite u članku Prikazivanje Excel radne sveske u usluzi Office Excel Web Access.

Imenovane stavke (VisibleItem)

Unesite imenovani opseg ili ime radnog lista, tabele, grafikona, izveštaja izvedene tabele ili izveštaja izvedenog grafikona čiji prikaz želite da omogućite u modulu Excel Web Access.

Da biste olakšali da biste uredili dugačke niske, izaberite stavku kliknite na vezu Dugme „Graditelj“ i koristite prozor Tekst Izrada – dijalog Veb stranice da biste uredili nisku.

Napomena : Ovo svojstvo možete da koristite u slučaju da ste izabrali pojedine radne listove ili imenovane stavke kada ste radnu svesku sačuvali u sistemu Excel Services.

Više informacija potražite u članku Prikaz imenovane stavke u sistemu Excel Services.

Redovi (RowsToDisplay)

Unesite broj kolona koji želite prikažete kada se krećete po listu nagore, nadole, nalevo ili nadesno. Važeće vrednosti su od 1 do 500. Podrazumevana vrednost je 75. Veća vrednost može dovesti do smanjenja veličine slova.

Više informacija potražite u članku Pretraživanje radne sveske u sistemu Excel Services.

Ova vrednost može da bude personalizovana. Više informacija o tome kako da personalizujete Web segment potražite u pomoći za sistem Microsoft Windows SharePoint Services.

Kolone (ColumnsToDisplay)

Unesite broj kolona koji želite prikažete kada se krećete po listu nagore, nadole, nalevo ili nadesno. Važeće vrednosti su od 1 do 500. Podrazumevana vrednost je 75. Veća vrednost može dovesti do smanjenja veličine slova.

Ova vrednost može da bude personalizovana. Više informacija o tome kako da personalizujete Web segment potražite u pomoći za sistem Microsoft Windows SharePoint Services.

Više informacija potražite u članku Pretraživanje radne sveske u sistemu Excel Services.

Vrh stranice

Traka sa alatkama i naziv

Naslovne trake:   

Automatsko generisanje Web segmenta (AutoGenerateTitle)

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da bi se naziv automatski kreirao na osnovu imena datoteke radne sveske koju ste naveli kao svojstvo Naslov u odeljku Izgled, a zatim dodajte taj naziv na naslovnu traku Web segmenta. Prema podrazumevanoj vrednosti, izbor u ovom polju je potvrđen.

Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste koristili vrednost koja je trenutno unesena kao svojstvo Naslov ili da biste sakrili naziv ukoliko navedeno svojstvo ne sadrži nikakvu vrednost.

Automatsko generisanje URL naslova Web segmenta (AutoGenerateDetailLink)

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste na naslovnoj traci Web segmenta automatski kreirali hipervezu koja, kada korisnik na nju klikne, prikazuje radnu svesku u prozoru pregledača. Prema podrazumevanoj vrednosti, izbor u ovom polju je potvrđen.

Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste nakon toga koristili drugu vrednost koja je unesena kao svojstvo URL adresa naslova u odeljku Više opcija, koja može biti bilo koja važeća URL adresa ili nijedna vrednost. Opozivanje izbora u ovom polju takođe uklanja vrednost koja je trenutno navedena kao svojstvo URL adresa naslova.

Tip trake sa alatkama (ToolBarStyle)

Izaberite jednu od sledećih opcija da biste omogućili ili onemogućili prikaz komandi i dugmadi na traci sa alatkama:

Potpuno     Omogućava potpuni prikaz trake sa alatkama. Prema podrazumevanoj vrednosti, izbor u ovom polju je potvrđen.

Čitava traka sa alatkama uključuje sledeće: Otvori meni (Otvoriu programu Excel i komanda " Otvori snimak u programu Excel "), meniju Ažuriranje (Osveži izabranu vezu komanda komanda " Osveži sve veze ", komanda Izračunaj radnu svesku i Ponovo Učitaj radnu svesku komandu), Pronađitedugme Slika dugmeta i Prikaz padajuće liste dok ste u prikazu imenovane stavke i pomoć.

Potpuni prikaz trake sa alatkama možete da koristite za samostalni prikaz modula Excel Web Access na stranici sa Web segmentima i kada želite da korisnik ima pristup svim dostupnim komandama i dugmadima.

Rezime     Isključivo omogućava prikaz menija Otvaranje (sa komandama Otvori u programu Excel i Otvori snimak u programu Excel), menija „Ažuriranje“ (sa komandama Osveži izabrane veze i Ponovo učitaj radnu svesku) i menija Pomoć, zatim padajuće liste Prikaz kada je modul u prikazu imenovane stavke i dugmadi za navigaciju, ako su potrebna.

Sažetu traku sa alatkama možete da koristite kada modul Excel Web Access povezujete sa ostalim Web segmentima na instrument-tabli ili sa nekom drugom stranicom sa Web segmentima i kada vam je isključivo neophodan ovaj ograničeni podskup komandi i dugmadi.

Samo za navigaciju     U zavisnosti od navedenih okolnosti, omogućava prikaz sledećih komandi i dugmadi:

  • Ukoliko je modul Excel Web Access u prikazu radnog lista, omogućava prikaz dugmadi za navigaciju (ako su neophodna) i menija Pomoć.

  • Ukoliko je modul Excel Web Access u prikazu imenovane stavke, omogućava prikaz padajuće liste Prikaz, dugmadi za navigaciju (ako su neophodna) i menija Pomoć.

Nijedno     Sakriva traku sa alatkama.

Prikaz Nijedno možete da izaberete u slučaju kada ste izabrali određenu imenovanu stavku (npr. imenovani opseg ili grafikon) koju isključivo želite da prikažete, a korisnik ne zahteva bilo kakvu pomoć ili interakciju – na primer, kada kreirate instrument-tablu ili stranicu sa Web segmentima.

Traka sa alatkama komande menija:   

Otvorite u programu Excel, otvori snimak u programu Excel (AllowInExcelOperations)

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste omogućili prikaz komandi Otvori u programu Excel i Otvori snimak u programu Excel u meniju Otvaranje na traci sa alatkama, tako da korisnik može da otvori radnu svesku u programu Microsoft Office Excel, ukoliko je on instaliran na njegovom računaru. Prema podrazumevanoj vrednosti, izbor u ovom polju je potvrđen.

Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sakrili komande Otvori u programu Excel i Otvori snimak u programu Excel i da biste sprečili ostale korisnike da otvore radnu svesku u programu Excel.

Više informacija potražite u članku Otvaranje radne sveske ili snimka iz sistema Excel Services u programu Excel.

Osveži izabranu vezu "," Osveži sve veze (AllowManualDataRefresh)

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste omogućili prikaz komandi Osveži izabrane veze i Osveži sve veze u meniju Ažuriranje na traci sa alatkama i da biste omogućili korisniku da ručno osveži sve ili izabrane veze ka spoljnim izvorima podataka. Prema podrazumevanoj vrednosti, izbor u ovom polju je potvrđen.

Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sakrili komande Osveži izabranu vezu i Osveži sve veze u meniju Ažuriranje na traci sa alatkama.

Napomena : Operacija ručnog osvežavanja takođe može da se primeni prilikom izvođenja interakcije koja pokreće OLAP (Online Analysis Processing) upit u izveštaju izvedene tabele.

Više informacija potražite u članku Osvežavanje spoljnih podataka u sistemu Excel Services.

Izračunavanje radne sveske (AllowRecalculation)

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste omogućili prikaz komande Izračunaj radnu svesku u meniju Ažuriranje na traci sa alatkama. Prema podrazumevanoj vrednosti, izbor u ovom polju je potvrđen.

Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sakrili komandu Izračunaj radnu svesku u meniju Ažuriranje na traci sa alatkama.

Napomena : Ovo svojstvo samo utiče na prikaz komande i ne utiče na trenutnu postavku izračunavanja u radnoj svesci.

Više informacija potražite u članku izračunavanje i ponovno izračunavanje podataka u usluzi Office Excel Web Access.

Imenovane stavke padajuće liste (ShowVisibleItemButton)

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste omogućili prikaz padajuće liste Prikaz na traci sa alatkama. Prema podrazumevanoj vrednosti, izbor u ovom polju je potvrđen. Modul Excel Web Access takođe mora biti u prikazu imenovane stavke.

Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste na traci sa alatkama sakrili padajuću listu Prikaz. Možda ćete želeti da onemogućite ovu padajuću listu ukoliko se nalazite u prikazu imenovane stavke i ne dozvoljavate korisniku da menja stavke, ali želite da pojedinačna stavka bude prikazana na instrument-tabli ili na stranici sa Web segmentima.

Više informacija potražite u članku Prikaz imenovane stavke u programu Excel Web Access.

Vrh stranice

Navigacija i interaktivnost

Za navigaciju:   

Svesci (AllowNavigation)

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste omogućili korisnicima da biste premestili po radnoj svesci pomoću dugmadi stranice i kartice listova ili listova i pomoću Pronalaženje Slika dugmeta . Podrazumevano, ovo je potvrđen.

Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sprečili korisnike da se kreću po radnoj svesci pomoću dugmadi stranice i jezičaka listova i dugmeta „Pronađi“. Možete da opozovete izbor u ovom polju za potvrdu ukoliko koristite modul Excel Web Access da biste isključivo omogućili prikaz određene imenovane stavke, kao što je to imenovani opseg ili grafikon, odnosno ukoliko je modul Excel Web Access povezan sa drugim Web segmentom na instrument-tabli ili na stranici sa Web segmentima.

Hiperveze (AllowHyperlinks)

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste omogućili aktivne hiperveze sa lokacijama u okviru radne sveske, odnosno sa datotekama i dokumentima van nje. Svojstvo Navigacija radne sveske takođe mora da bude omogućeno da biste omogućili hiperveze sa lokacijama unutar radne sveske.

Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste onemogućili hiperveze sa lokacijama unutar radne sveske, odnosno datotekama i dokumentima van nje. Hiperveza će se konvertovati u neaktivnu tekstualnu nisku.

Više informacija potražite u članku hiperveze na radnim listovima u programu Excel za Windows.

Interaktivnosti:   

Interaktivnost (radne sveske AllowInteractivity)

Potvrdite ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste omogućili, odnosno onemogućili interakciju sa radnom sveskom. Prema podrazumevanoj vrednosti, izbor u ovom polju je potvrđen.

Interakcija sa radnom sveskom obuhvata sledeće operacije: ručno, periodično i automatsko osvežavanje spoljnih podataka; postavljanje vrednosti parametara; sortiranje, filtriranje i prikazivanje strukture podataka, kao i razvijanje i skupljanje nivoa podataka u izveštaju izvedene tabele.

Izmena parametara (AllowParameterModification)

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste omogućili prikaz okna zadataka Parametri i dozvolili mogućnost promene vrednosti parametara ukoliko su prethodno definisane za datu radnu svesku. Prema podrazumevanoj vrednosti, izbor u ovom polju je potvrđen.

Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sakrili okno zadataka Parametri i da biste onemogućili prikaz i promenu vrednosti parametara ukoliko su one prethodno definisane za datu radnu svesku.

Napomena : Kada opozovete izbor u polju za potvrdu Interaktivnost radne sveske, svojstvo Izmena parametara se zamagli i ne možete da ga izaberete ili da opozovete izbor za njega.

Više informacija potražite u članku Promena parametara radne sveske u sistemu Excel Services.

Prikazivanje okna zadataka parametara (ShowWorkBookParameters)

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste omogućili prikaz okna zadataka Parametri ukoliko su parametri prethodno definisani za datu radnu svesku. Prema podrazumevanoj vrednosti, izbor u ovom polju je potvrđen.

Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sprečili prikaz okna zadataka Parametri, čak i u slučaju da su parametri prethodno definisani za datu radnu svesku. Izbor u ovom polju za potvrdu možete da opozovete i onda kada želite da sprečite korisnika da menja parametre, zato što želite da se vrednosti menjaju upotrebom Web segmenata za filtriranje.

Napomena : Kada opozovete izbor u polju za potvrdu Izmena parametara, svojstvo Okno zadataka „Prikaži parametre“ se zamagli i ne možete da ga izaberete ili da opozovete izbor za njega.

Više informacija potražite u članku Promena parametara radne sveske u sistemu Excel Services.

Sortiranje (AllowSorting)

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste omogućili sortiranje opsega ćelije, tabele iz programa Excel i izveštaja izvedene tabele. Prema podrazumevanoj vrednosti, izbor u ovom polju je potvrđen.

Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sprečili sortiranje opsega ćelija, Excel tabele i izveštaja izvedene tabele. Međutim, sortiranje koje je već primenjeno na datu radnu svesku će biti zadržano.

Više informacija potražite u članku Sortiranje podataka u sistemu Excel Services.

Filtriranje (AllowFiltering)

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste omogućili filtriranje opsega ćelija, Excel tabele i izveštaja izvedene tabele, kao i da biste omogućili prikaz njihove strukture. Prema podrazumevanoj vrednosti, izbor u ovom polju je potvrđen.

Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sprečili filtriranje opsega ćelija, Excel tabele i izveštaja izvedene tabele, kao i da biste onemogućili prikaz njihove strukture. Međutim, filtriranje koje je već primenjeno na datu radnu svesku će biti zadržano.

Više informacija potražite u članku Filtriranje podataka u sistemu Excel Services.

Sva interaktivnost izvedene tabele (AllowPivotSpecificOperations)

Potvrdite ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste omogućili, odnosno onemogućili sledeće interaktivne operacije izvedene tabele: razvijanje nivoa podataka (pomeranje sa nadređenih na podređene nivoe) i skupljanje (pomeranje sa podređenih na nadređene nivoe) nivoa podataka, njihovo sortiranje i filtriranje. Prema podrazumevanoj vrednosti, izbor u ovom polju je potvrđen.

Periodično osvežavanje podataka ako je omogućeno u radnoj svesci (AllowPeriodicDataRefresh)

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste kontrolisali prikaz poruka o operacijama periodičnog osvežavanja u dnu prozora Web segmenta modula Excel Web Access. Prema podrazumevanoj vrednosti, izbor u ovom polju je potvrđen.

Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sprečili periodično osvežavanje spoljnih podataka u radnoj svesci i da biste sprečili prikaz poruka o operacijama periodičnog osvežavanja u dnu prozora Web segmenta modula Excel Web Access.

Više informacija potražite u članku Osvežavanje spoljnih podataka u sistemu Excel Services.

Prikaz periodične podatke osvežavanje (AutomaticPeriodicDataRefresh)

Izaberite jednu od sledećih opcija da biste kontrolisali periodično automatsko osvežavanje podataka:

Uvek    Prikazivanje periodično osvežavanje bez opcija " uvek ". Podrazumevano je izabrana ova opcija. Koristite ovu opciju da biste omogućili korisniku da odlučite da li želite da osvežite podatke u svakom zakazanom intervalu, ali bez mogućnost da biste odabrali uvek.

Po izboru    Prikaz zahteva za periodično osvežavanje sa opcijom Uvek. Koristite ovu opciju da biste omogućili korisniku da odluči da li da osveži podatke u svakom zakazanom intervalu i da odluči da li da koristi automatsko osvežavanje u svakom zakazanom intervalu bez postavljanja pitanja koje nakon toga sledi.

Nikada     Sakriva zahtev za periodično osvežavanje, kao i opciju Uvek. Koristite ovu opciju da biste omogućili osvežavanje podataka u svakom zakazanom intervalu bez ikakvog zahteva.

Napomena : Da biste podesili ovo svojstvo, morate da potvrdite izbor u polju za potvrdu Periodično osvežavanje podataka ako je dozvoljeno radnoj svesci.

Više informacija potražite u članku Osvežavanje spoljnih podataka u sistemu Excel Services.

Zatvaranje sesije pre otvaranja nove (CloseWorkbookSessions)

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste zatvorili radnu svesku koja je trenutno otvorena nakon otvaranja nove. Možete da potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste poboljšali rad kada veliki broj korisnika prikazuje istu radnu svesku.

Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da bi radna sveska koja je trenutno otvorena ostala otvorena nakon otvaranja nove. Prema podrazumevanoj vrednosti, izbor u ovom polju je potvrđen. Možete da opozovete izbor u ovom polju za potvrdu da biste sačuvali bilo kakvu interakciju sa trenutnom radnom sveskom – kao što su to filtriranja, sortiranja ili postavke vrednosti parametra – nakon otvaranja druge radne sveske.

Više informacija potražite u članku sesije i vremenska ograničenja sesija u sistemu Excel Services.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×