Prilagođavanje podrazumevanih postavki za baze podataka

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Možete da prilagodite različite postavke za Microsoft Access 2010 baze podataka iz kategorije " Postavke klijenta " od opcija. Postavke koje unesete iz ove kategorije će se primeniti na sve datoteke Access baze podataka koja se nalazi na vašem računaru. Ove postavke se ne odnose za Veb baze podataka.

opcije postavki klijenta

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Prilagođavanje ponašanja kursora i tastera

Postavljanje opcija prikaza funkcija

Promena opcija štampanja

Postavljanje uobičajenih opcija za bazu podataka

Prilagođavanje naprednih opcija za aplikaciju

Podešavanje opcija za prikaz specifičan za jezik

Prilagođavanje ponašanja kursora i tastera

Koristite sledeće opcije da biste postavili ponašanje kursora prilikom korišćenja određenih tastera. Informacije o tome kako da podesite ponašanje kursora specifične za jezik, pogledajte odeljak premeštanje kursora u podesite opcije za prikaz specifičan za jezik.

Da biste postavili radnju koju kursor izvršava posle pritiska na taster ENTER:

Opcija

Opis

Nemoj da premeštaš

Zadržava kursor u trenutnom polju.

Sledeće polje

Premešta kursor u sledeće polje. Sledeće polje se podrazumevano nalazi sa desne ili leve strane trenutnog polja, u zavisnosti od toga kako je postavljen smer teksta. Ova postavka predstavlja podrazumevani izbor.

Sledeći zapis

Premešta kursor u trenutno polje sledećeg zapisa. Prilikom prikazivanja više zapisa, sledeći zapis je onaj koji se nalazi neposredno ispod trenutnog zapisa.

Prilagodite ponašanje kursora prilikom korišćenja tastera sa strelicama pomoću opcija za Ponašanje tastera sa strelicama:

fokusirani prikaz opcija premeštanja tastera sa strelicama

Opcija

Opis

Sledeće polje

Premešta kursor na sledeće ili prethodno polje kada pritisnete taster sa strelicom NADESNO ili NALEVO u skladu sa jezičkim postavkama.

Sledeći znak

Premešta kursor na sledeći ili prethodni znak u polju nakon što pritisnete taster sa strelicom NADESNO ili NALEVO.

Kursor se zaustavlja na prvom/poslednjem polju

Kada je izabrana, ova opcija sprečava tastere sa strelicama NALEVO ili NADESNO da premeste kursor iz prvog ili poslednjeg polja u prethodni ili sledeći zapis.

Da biste postavili ponašanje kursora u obrascima i listovima sa podacima prilikom korišćenja tastera ENTER, TAB i tastera sa strelicama, iz odeljka Ponašanje pri unosu u polje izaberite neku opciju:

Opcija

Opis

Izaberi celo polje

Bira celo polje kada kursor uđe u polje.

Idi na početak polja

Dolazi do premeštanja na početak polja kada kursor uđe u polje.

Idi na kraj polja

Dolazi do premeštanja na kraj polja kada kursor uđe u polje.

Vrh stranice

Postavljanje opcija prikaza funkcija

Možete da prilagodite sledeće postavke da biste prikazali korisne funkcije kao što su, animacije i statusne trake iz opcija Prikaz .

fokusirani prikaz opcija postavki prikaza

Opcija

Opis

Prikaži sledeći broj nedavnih dokumenata

Postavite ili promenite broj nedavno korišćenih datoteka koje se pojavljuju u oknu Nedavna baza podataka.

Statusna traka

Prikazuje statusnu traku na dnu prozora programa Access.

Prikaži animacije

Uključuje funkcije za animaciju, kao što je animirano umetanje novih kolona u listove sa podacima.

Vrh stranice

Promena opcija štampanja

Možete da postavite podrazumevane margine pomoću opcije u okviru štampanje. Takođe možete prilagoditi opcije podešavanje i štampanje stranica pre štampanja izveštaja ili lista sa podacima.

Opcija

Opis

Leva margina

Menja podrazumevanu levu marginu za listove sa podacima, module i nove obrasce i izveštaje. Možete da koristite vrednosti u opsegu od nule do širine ili visine odštampane stranice. Da biste promenili margine u postojećim obrascima i izveštajima, izaberite karticu Datoteka, stavku Štampanje, ponovo izaberite stavku Štampanje, a zatim podesite opcije u dijalogu Štampanje.

Desna margina

Menja podrazumevanu desnu marginu za listove sa podacima, module i nove obrasce i izveštaje. Možete da koristite vrednosti u opsegu od nule do širine ili visine odštampane stranice. Da biste promenili margine u postojećim obrascima i izveštajima, izaberite karticu Datoteka, stavku Štampanje, ponovo izaberite stavku Štampanje, a zatim kliknite na dugme Podešavanje stranice u dijalogu Štampanje.

Gornja margina

Menja podrazumevanu gornju marginu za listove sa podacima, module i nove obrasce i izveštaje. Možete da koristite vrednosti u opsegu od nule do širine ili visine odštampane stranice. Da biste promenili margine u postojećim obrascima i izveštajima, izaberite karticu Datoteka, stavku Štampanje, ponovo izaberite stavku Štampanje, a zatim kliknite na dugme Podešavanje stranice u dijalogu Štampanje.

Donja margina

Menja podrazumevanu donju marginu za listove sa podacima, module i nove obrasce i izveštaje. Možete da koristite vrednosti u opsegu od nule do širine ili visine odštampane stranice. Da biste promenili margine u postojećim obrascima i izveštajima, izaberite karticu Datoteka, stavku Štampanje, ponovo izaberite stavku Štampanje, a zatim kliknite na dugme Podešavanje stranice u dijalogu Štampanje.

Vrh stranice

Postavljanje uobičajenih opcija za bazu podataka

Koristite neku od sledećih opcija da biste prilagodili ponašanje programa Access prilikom izvršavanja nekih uobičajenih zadataka:

Opcija

Opis

Prikaži greške kod programskog dodatka za korisnički interfejs

Ova opcija se nalazi u okviru odeljka Opšti podaci i može da bude korisno ako ste projektant. Izaberite željenu opciju za pristup da biste prikazali greške u kodu za prilagođavanje korisnički interfejs.

Dodaj zvučni odziv

Reprodukuje dostupne zvukove koji su povezani sa Microsoft Office Professional 2010 događaji programa, kao što su otvaranje, čuvanje, štampanje datoteka i prikazivanje poruka o grešci. Zvuci koje su dodeljene različitim događajima može se promeniti u dijalogu "Svojstva zvuka" na Windows kontrolnoj tabli. Ako potvrdite ili opozovite izbor u polju Obezbedi povratnu informaciju sa za potvrdu zvuk u jednom od Office programa, on je takođe uključiti ili isključiti u drugim Office programima. Da biste promenili zvuk koji je povezan sa događajem, otvorite fasciklu u zvukova u operativnom sistemu Windows kontrolnoj tabli. Vaš računar mora da ima zvučnu karticu za reprodukciju većine zvukova.

Otvori poslednju korišćenu bazu podataka kada se Access pokrene

Kada to je izabran, Access će otvoriti poslednju korišćenu bazu podataka umesto prikazivanja Microsoft Access stranice. Postoje dva načina otvaranja poslednju korišćenu bazu podataka: deljene otvara poslednju korišćenu bazu podataka za deljeni koristite. Ovo je podrazumevana postavka. Isključujući otvori poslednju korišćenu bazu podataka za isključivu upotrebu po jednog korisnika.

Podrazumevano zaključavanje zapisa

Bez zaključavanja Ostavlja zapise otvorenim za uređivanje.

Svi zapisi Zaključava sve zapise u otvorenom obrascu ili listu sa podacima i takođe zaključava zapise u svim osnovnim tabelama. Zapisi ostaju zaključani onoliko dugo koliko su objekti otvoreni.

Uređen zapis Zaključava samo zapis koji uređujete.

Koristi četiri cifre za oblikovanje godine

Ova baza podataka Postavlja podrazumevani format godine za trenutno otvorenu bazu podataka na format sa četiri cifre (yyyy).

Napomena :  Ova postavka zamenjuje postavku Sve baze podataka za trenutno otvorenu bazu podataka.

Sve baze podataka Postavlja podrazumevani format godine za sve baze podataka na format sa četiri cifre (yyyy).

Vrh stranice

Postavljanje opcija za radnje pretrage i zamene

Možete da postavite pronalaženja i pronalaženja/zamene ponašanje pomoću sledećih opcija:

Opcija

Opis

Brza pretraga

Pretražuje aktuelno polje i traži podudaranje celog polja sa niskom za pretragu.

Opšta pretraga

Pretražuje sva polja i traži podudaranje sa bilo kojim delom polja.

Pretraga od početka polja

Pretražuje aktuelno polje i traži podudaranje sa početnim znakovima u polju.

Vrh stranice

Postavljanje opcija za prikazivanje poruka o potvrdi

Može da bude korisna za korisnike za prikaz poruke potvrda kada određene radnje dovrše i možete da koristite sledeće opcije za postavljanje prikazivanja poruka:

Opcija

Opis

Promene zapisa

Prikazuje poruku o potvrdi svaki put kada promenite zapis.

Brisanja dokumenata

Prikazuje poruku o potvrdi svaki put kada izbrišete objekat baze podataka.

Radni upiti

Prikazuje poruku o potvrdi svaki put kada pokrenete upit za dodavanje, ažuriranje, brisanje ili pravljenje tabele radnji u Access bazi podataka.

Vrh stranice

Prilagođavanje naprednih opcija za aplikaciju

Opcija

Opis

Otvori baze podataka koristeći zaključavanje na nivou zapisa

Za trenutno otvorenu bazu podataka postavlja zaključavanje na nivou zapisa kao podrazumevano. Opozivanje izbora u ovom polju za potvrdu postavlja zaključavanje na nivou stranice kao podrazumevano za trenutno otvorenu bazu podataka. Izbor koji napravite se primenjuje na podatke u obrascima, listovima sa podacima, kao i na kôd koji koristi objekat skupa zapisa za izvršavanje petlje kroz zapise. Ova opcija se ne primenjuje na radne upite niti na kôd koji izvršava grupne operacije pomoću SQL naredbi.

OLE/DDE vremensko ograničenje (sek.): kontroliše interval nakon kojeg Access ponovo pokreće nije uspelo OLE ili DDE pokušaj. Važeće vrednosti: 0-300. Podrazumevana vrednost: 30.

Interval osvežavanja (sek): broj sekundi nakon kojeg Access automatski ažurira zapise u prikaz lista sa podacima ili obrasca. Važeće vrednosti: 0-32, 766. Podrazumevana vrednost: 60. Vrednost 0 sprečava ažuriranje.

Broj ponovnih ažuriranje: broj puta Access pokušava da sačuva promenjeni zapis koji je zaključana od strane drugog korisnika. Važeće vrednosti: 0-10. Podrazumevana vrednost: 2.

ODBC interval osvežavanja (sek): interval nakon kojeg Access automatski osvežava podatke prikupljene ODBC vezu. Ova postavka će stupiti na snagu tek kada deli bazu podataka na mreži. Važeće vrednosti: 0-32, 766. Podrazumevana vrednost: 1500. Vrednost nula sprečava ažuriranje.

Ažuriranje ponovnim intervala (ms): broj proteklih milisekundi nakon što Access pokušava da sačuva promenjeni zapis koji je zaključana od strane drugog korisnika. Važeće vrednosti: 0-1, 000. Podrazumevana vrednost: 250.

DDE operacije

Zanemari DDE zahteve omogućava pristup Zanemari DDE zahteve iz drugih aplikacija.

Omogući DDE osvežavanje omogućava programu Access da ažurira DDE veze u intervalu koji je naveden u polju interval osvežavanja (sek) .

Argumenti komandne linije

Unesite argumente koji se pokreću pri pokretanju programa Access ili otvorite Access bazu podataka.

Vrh stranice

Postavljanje opcija za prikaz specifičan za jezik

Opcija

Opis

Podrazumevani smer

Sleva nadesno: postavlja prikaz novih objekata u smer sleva nadesno uobičajen za korisnike koji govore engleski ili neki od evropskih jezika. Na primer, ova postavka prikazuje prvo polje u tabeli počevši od krajnje leve kolone i dodaje nova polja desno od te kolone, a polje za broj zapisa i dugmad za navigaciju u prikaz lista sa podacima postavlja u donji levi ugao.

Zdesna nalevo: postavlja prikaz novih objekata u smer zdesna nalevo uobičajen za korisnike koji govore bliskoistočne jezike. Na primer, ova postavka prikazuje prvo polje u tabeli počevši od krajnje desne kolone i dodaje nova polja levo od te kolone, a polje za broj zapisa i dugmad za navigaciju u prikaz lista sa podacima postavlja u donji desni ugao.

Koristi hidžra kalendar

Kada je dostupna, možete izabrati opciju zasnivanja reference za osnovni datum na lunarnom kalendaru. Ako ova opcija nije izabrana, baza podataka koristi gregorijanski kalendar.

Napomena : Access preporučuje da odaberete tip kalendara pri prvom kreiranju baze podataka, a ne promenite tu postavku.

Premeštanje kursora

Vizuelno: postavlja premeštanje kursora da teče u okviru dvosmernog teksta tako što se premešta do sledećeg vizuelno susednog znaka. Na primer, prilikom korišćenja tastera sa strelicama za premeštanje zdesna nalevo kroz tekst na arapskom, a zatim na engleskom u istoj rečenici, mesto umetanja se premešta u smeru zdesna nalevo kroz tekst na arapskom, a zatim nastavlja od krajnjeg desnog znaka reči na engleskom i teče u smeru zdesna nalevo.

Logičko: postavlja premeštanje kursora da teče u okviru dvosmernog teksta u skladu sa smerom jezika na koji naiđe. Na primer, prilikom korišćenja tastera sa strelicama za premeštanje kroz tekst na arapskom, a zatim na engleskom u istoj rečenici, mesto umetanja se premešta u smeru zdesna nalevo kroz tekst na arapskom, a zatim počinje od krajnjeg levog znaka reči na engleskom i nastavlja premeštanje u smeru sleva nadesno.

Podrazumevana tema

Kliknite na dugme Pregledaj da biste izabrali podrazumevanu temu, teme fontova ili boju za bazu podataka.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×