Prikaz strukture (grupisanje) podataka na radnom listu

Ako imate listu podataka koje želite da grupišete i rezimirate, možete da kreirate obris od najviše 8 nivoa, jedan za svaku grupu. Svaki unutrašnji nivo, predstavljen većim brojem u simboli za prikaz strukture, prikazuje detaljni podaci za prethodni spoljni nivo, predstavljen nižim brojem u simbolima prikaza strukture. Koristite prikaz strukture da biste brzo prikazali rezime redova i kolona ili otkrili detaljne podatke o svakoj grupi. Napravite prikaz strukture redova (kao što je prikazano u primeru ispod), kolona ili prikaz redova i kolona.

Prikaz strukture liste

1. da biste prikazali redove za nivo, kliknite na odgovarajući jedan dva tri simbole za prikaz strukture.

2.  Nivo 1 sadrži podatke o ukupnoj prodaji za sve redove sa detaljima.

3.  Nivo 2 sadrži podatke o ukupnoj prodaji za svaki mesec i svaki region.

4. Level 3 sadrži redove sa detaljima – u ovom slučaju redove od 11 do 13.

5. da biste razvili ili skupili podatke u prikazu strukture, kliknite na polje plus i minus simbole za prikaz strukture.

 1. Uverite se da svaka kolona podataka koju želite da prikažete u prikazu ima oznaku u prvom redu, sadrži slične činjenice u svakoj koloni i da opseg nema prazne redove ili kolone.

 2. Uverite se da redovi sa detaljima imaju red rezimea – međuvrednosti. Uradite nešto od sledećeg:

  Umetanje redova rezimea pomoću komande Međuvrednost    

  • Koristite komandu Međuvrednost, koja umeće funkciju SUBTOTAL direktno ispod ili iznad svake grupe redova sa detaljima i automatski pravi prikaz strukture. Više informacija o korišćenju funkcije "Podzbir" potražite u članku funkcija međuvrednost.

   Umetanje sopstvenih redova rezimea    

  • Umetnite sopstvene redove rezimea, sa formulama, neposredno ispod ili iznad svake grupe redova sa detaljima. Na primer, u okviru (ili iznad) redovi podataka o prodaji za mart i April, koristite funkciju SUM da biste međuvrednosti prodaje za te mesece. Tabela koja se nalazi kasnije u ovoj temi prikazuje primer ovog.

 3. Navedite da li se Redovi rezimea nalaze ispod ili iznad redova sa detaljima. Na kartici Podaci , u grupi Prikaz strukture kliknite na pokretanje dijaloga Prikaz strukture .
  U grupi Prikaz strukture, kliknite na pokretanje dijaloga

 4. Ako su Redovi rezimea iznad redova sa detaljima, opozovite izbor u polju za potvrdu Redovi rezimea ispod detalja . U suprotnom, ostavite polje za potvrdu sama.

 5. Prikažite strukturu podataka. Izvršite neku od sledećih radnji:

  Automatsko prikazivanje strukture podataka

  1. Ako je potrebno, izaberite ćeliju u opsegu ćelija koje želite da prikažete.

  2. Na kartici Podaci , u grupi Prikaz strukture kliknite na strelicu ispod grupe, a zatim izaberite stavku Automatski prikaz strukture.

   Kliknite na strelicu ispod stavke Grupa, a zatim izaberite Automatski prikaz strukture

  Ručno prikazivanje strukture podataka

  Važno: Kada ručno grupišete nivoe prikaza strukture, najbolje je da prikažete sve podatke da biste izbegli pogrešno grupisanje redova.

  1. Prikažite strukturu spoljne grupe.

   Kako se prikazuje struktura spoljne grupe

   1. Izaberite sve podređene redove rezimea i srodne redove sa detaljima.

    Na primer, u dolenavedenom podacima, red 6 sadrži međuvrednost za redove od 2 do 5, a red 10 sadrži zbir za redove od 7 do 9, a red 11 sadrži sveukupan broj. Da biste grupisali sve detaljne podatke o redu 11, izaberite redove 2 do 10.

     

    A

    B

    C

    1

    Oblast

    Mesec

    Prodaja

    2

    Istok

    Mart

    9.647 RSD

    3

    Istok

    Mart

    4.101 RSD

    4

    Istok

    Mart

    7.115 RSD

    5

    Istok

    Mart

    2.957 RSD

    6

    Istok

    Ukupno za mart

    23.820 RSD

    7

    Istok

    April

    4.257 RSD

    8

    Istok

    April

    1.829 RSD

    9

    Istok

    April

    6.550 RSD

    10

    Istok

    Ukupno za april

    12.636 RSD

    11

    Ukupno za istok

    36.456 RSD

    Važno: U selekciju nemojte da uključujete okvir za rezimiranje (11.).

   2. Na kartici Podaci , u grupi Prikaz strukture izaberite stavku grupa, stavku Redovi, a zatim kliknite na dugme u redu.

    Kliknite na dugme „Redovi“, a zatim na dugme „U redu“

    Simboli za prikaz strukture na ekranu se pojavljuju pored grupe.

  2. Opcionalno, prikažite strukturu unutrašnje, ugnežđene grupe – redove sa detaljima za navedeni odeljak podataka.

   Kako da prikažete strukturu unutrašnje, ugnežđene grupe (grupe sa detaljima)

   1. Za svaku unutrašnju, ugnežđenu grupu izaberite redove sa detaljima pored reda koji sadrži red rezimea.

    Da biste u dolenavedenom primeru grupisali redove 2 do 5 na koje se odnosi red rezimea 6, izaberite redove 2 do 5. Da biste grupisali redove 7 do 9 na koje se odnosi red rezimea 10, izaberite redove 7 do 9.

     

    A

    B

    C

    1

    Oblast

    Mesec

    Prodaja

    2

    Istok

    Mart

    9.647 RSD

    3

    Istok

    Mart

    4.101 RSD

    4

    Istok

    Mart

    7.115 RSD

    5

    Istok

    Mart

    2.957 RSD

    6

    Istok

    Ukupno za mart

    23.820 RSD

    7

    Istok

    April

    4.257 RSD

    8

    Istok

    April

    1.829 RSD

    9

    Istok

    April

    6.550 RSD

    10

    Istok

    Ukupno za april

    12.636 RSD

    11

    Ukupno za istok

    36.456 RSD

    Važno: U izbor nemojte da uključujete redove rezimea.

   2. Na kartici Podaci, u grupi Prikaz strukture, izaberite stavku Grupe.

    Izaberite stavku Grupa na kartici Podaci

    Simboli za prikaz strukture na ekranu se pojavljuju pored grupe.

   3. Nastavite as izborom i grupisanjem unutrašnjih redova dok u prikazu strukture ne kreirate sve željene nivoe.

   4. Ako želite da razgrupišete redove, izaberite ih, a zatim na kartici Podaci, u grupi Prikaz strukture kliknite na dugme Razgrupiši.

    Možete i da razgrupišete odeljke prikaza strukture bez uklanjanja celog prikaza strukture. Držite pritisnut taster SHIFT dok klikćete na polje plus ili polje minus za grupu, a zatim na kartici Podaci , u grupi Prikaz strukture izaberite stavku Razgrupiši.

    Važno: Ako razgrupišete prikaz strukture dok su detaljni podaci skriveni, redovi sa detaljima će možda ostati skriveni. Da biste prikazali ove podatke, prevucite pokazivač preko vidljivih brojeva reda koji se graniče sa skrivenim redovima. Na kartici Početak , u grupi Ćelije , kliknite na dugme Oblikuj, postavite pokazivač na Skrivanje i & otkrivanje, a zatim izaberite stavku Otkrij redove.

 1. Uverite se da svaki red podataka koji želite da prikažete u prikazu ima oznaku u prvoj koloni, sadrži slične činjenice u svakom redu, a opseg nema prazne redove ili kolone.

 2. Umetnite sopstvene kolone rezimea sa formulama neposredno levo ili desno od svake grupe kolona sa detaljima. Tabela navedena u nastavku koraka prikazuje vam primer.

  Napomena: Da biste prikazali strukturu podataka po kolonama, kolone rezimea moraju sadržati formule sa referencama za ćelije u svakoj od kolona sa detaljima date grupe..

 3. Navedite da li se lokacija kolone rezimea nalazi levo ili desno od kolone sa detaljima. Na kartici Podaci , u grupi Prikaz strukture kliknite na pokretanje dijaloga Prikaz strukture .

  Kako se navodi lokacija kolone rezimea

  1. Na kartici Podaci , u grupi Prikaz strukture kliknite na pokretanje dijaloga Prikaz strukture .

   U grupi Prikaz strukture, kliknite na pokretanje dijaloga

  2. Da biste naveli kolonu rezimea levo od kolone sa detaljima, opozovite izbor u polju za potvrdu Kolone rezimea desno od detalja. Da biste naveli kolonu rezimea desno od kolone sa detaljima, potvrdite izbor u polju za potvrdu Kolone rezimea desno od detalja.

  3. Kliknite na dugme U redu.

 4. Da biste prikazali strukturu podataka, uradite nešto od sledećeg:

  Automatsko prikazivanje strukture podataka

  1. Ako je neophodno, izaberite neku ćeliju u opsegu.

  2. Na kartici Podaci , u grupi Prikaz strukture kliknite na strelicu ispod grupe i izaberite stavku Automatski prikaz strukture.

  Ručno prikazivanje strukture podataka

  Važno: Kada ručno grupišete nivoe prikaza strukture, najbolje je da prikažete sve podatke da biste izbegli pogrešno grupisanje kolona.

  1. Prikažite strukturu spoljne grupe.

   Kako da istaknu spoljnu grupu (sve kolone osim ukupnog zbira)

   1. Izaberite sve podređene kolone rezimea, kao i detaljne podatke u vezi sa njima.

    U dolenavedenom primeru kolona E sadrži međuvrednosti kolona B do D, kolona I sadrži međuvrednosti kolona F do H, a kolona J sadrži sveukupne vrednosti. Da biste grupisali sve detaljne podatke za kolonu J, izaberite kolone B do I.

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    G

    H

    I

    J

    1

    Regn

    jan.

    feb.

    mar.

    Prvi kvartal

    apr.

    maj

    jun

    Drugi kvartal

    H1

    2

    Istok

    371

    504

    880

    1.755

    186

    653

    229

    1.068

    2.823

    3

    Zapad

    192

    185

    143

    520

    773

    419

    365

    1.557

    2.077

    4

    Sever

    447

    469

    429

    1.345

    579

    180

    367

    1.126

    2.471

    5

    Jug

    281

    511

    410

    1.202

    124

    750

    200

    1.074

    2.276

    Važno: U selekciju ne uključujete kolonu rezimea J (sveukupne vrednosti).

   2. Na kartici Podaci, u grupi Prikaz strukture, izaberite stavku Grupe.

    Izaberite stavku Grupa na kartici Podaci

    Simboli za prikaz strukture na ekranu se pojavljuju pored grupe.

  2. Opcionalno, prikažite strukturu unutrašnje, ugnežđene grupe (pojedinačne grupe kolona sa detaljima).

   Prikaz strukture unutrašnje, ugnežđene grupe (grupe kolona sa detaljima)

   1. Za svaku unutrašnju, ugnežđenu grupu izaberite kolone sa detaljima pored kolone koja sadrži kolonu rezimea.

    Da biste u dolenavedenom primeru grupisali kolone B do D na koje se odnosi kolona rezimea E, izaberite kolone B do D. Da biste grupisali kolone F od H na koje se odnosi red rezimea I, izaberite kolone F do H.

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    G

    H

    I

    J

    1

    Regn

    jan.

    feb.

    mar.

    Prvi kvartal

    apr.

    maj

    jun

    Drugi kvartal

    H1

    2

    Istok

    371

    504

    880

    1.755

    186

    653

    229

    1.068

    2.823

    3

    Zapad

    192

    185

    143

    520

    773

    419

    365

    1.557

    2.077

    4

    Sever

    447

    469

    429

    1.345

    579

    180

    367

    1.126

    2.471

    5

    Jug

    281

    511

    410

    1.202

    124

    750

    200

    1.074

    2.276

    Važno:  U izbor nemojte uključivati kolonu rezimea za tu grupu.

   2. Na kartici Podaci, u grupi Prikaz strukture, izaberite stavku Grupe.

    Izaberite stavku Grupa na kartici Podaci

    Simboli za prikaz strukture na ekranu se pojavljuju pored grupe.

 5. Nastavite sa izborom i grupisanjem unutrašnjih kolona dok u prikazu strukture ne kreirate sve željene nivoe.

 6. Ako želite da razgrupišete kolone, izaberite ih, a zatim na kartici Podaci, u grupi Prikaz strukture kliknite na dugme Razgrupiši.

Na kartici „Podaci“ kliknite na dugme „Razgrupiši“.

Možete i da razgrupišete odeljke prikaza strukture bez uklanjanja celog prikaza strukture. Držite pritisnut taster SHIFT dok klikćete na polje plus ili polje minus za grupu, a zatim na kartici Podaci , u grupi Prikaz strukture izaberite stavku Razgrupiši.

Ukoliko razgrupišete prikaz strukture dok su detaljni podaci skriveni, kolone sa detaljima mogu ostati skrivene. Da biste prikazali podatke, prevucite pokazivač preko vidljivih slova kolone koja se graniče sa skrivenim kolonama. Na kartici Početak , u grupi ćelije kliknite na dugme Oblikuj, pritisnite taster & Otkrijte, a zatim izaberite stavku Otkrij kolone

 1. Ako ne vidite simbole za prikaz strukture jedan dva tri , polje plus i minus , kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Excel opcije (Excel 2007) ili izaberite karticu datoteka (druge verzije), a zatim izaberite stavku opcije, izaberite stavku opcije , kliknite na dugme Opcije kategoriju, a zatim u okviru Opcije prikaza za ovaj radni list izaberite radni list, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži simbole strukture ako se primeni struktura .

 2. Kliknite na dugme U redu.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  Prikazivanje ili skrivanje detaljnih podataka o grupi    

  • Da biste podatke prikazivali u grupi, kliknite na polje plus za grupu.

  • Da biste sakrili detaljne podatke za grupu, kliknite na minus za grupu.

   Razvijanje ili skupljanje čitavog prikaza strukture na određeni nivo    

  • U jedan dva tri simbole za prikaz strukture izaberite željeni broj nivoa. Kada to učinite, detaljni podaci na nižim nivoima biće skriveni.

   Na primer, ako prikaz strukture ima četiri nivoa, možete da sakrijete četvrti nivo, a da pri tom prikažete ostale nivoe tako što ćete kliknuti na stavku tri .

   Prikazivanje ili skrivanje čitavog prikaza strukture detaljnih podataka    

  • Da biste prikazali sve detaljne podatke, kliknite na najmanji nivo u jedan dva tri simbole za prikaz strukture. Na primer, ako postoje tri nivoa, izaberite nivo tri .

  • Da biste sakrili sve detaljne podatke, izaberite stavku jedan .

Za strukture strukture, Microsoft Excel koristi stilove kao što su RowLevel_1 i RowLevel_2. Za prikaz strukture kolona Excel koristi stilove kao što su NivoKolone_1 i NivoKolone_2. Ovi stilovi primenjuju na redove ili kolone rezimea podebljavanje, kurziv i ostala oblikovanja teksta da bi se redovi ili kolone rezimea međusobno razlikovali u prikazu podataka. Različitim definisanjem ovih stilova na tekst i ćelije možete da primenite razna oblikovanja i na taj način prilagodite izgled prikaza strukture. Stil možete primeniti na prikaz strukture prilikom pravljenja prikaza ili nakon toga.

Izvršite neke od sledećih radnji:

Automatska primena stila na red ili kolonu rezimea    

 1. Na kartici Podaci , u grupi Prikaz strukture kliknite na pokretanje dijaloga Prikaz strukture .

  U grupi Prikaz strukture, kliknite na pokretanje dijaloga

 2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Automatski stilovi.

Primena stila na postojeći red ili kolonu rezimea    

 1. Izaberite ćelije na koje želite da primenite stilove za prikaz strukture.

 2. Na kartici Podaci , u grupi Prikaz strukture kliknite na pokretanje dijaloga Prikaz strukture .

  U grupi Prikaz strukture, kliknite na pokretanje dijaloga

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Automatski stilovi.

 4. Kliknite na dugme Primeni stilove.

Za oblikovanje prikaza strukture podataka možete koristiti i automatska oblikovanja.

 1. Ako ne vidite simbole za prikaz strukture jedan dva tri , polje plus i minus , kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Excel opcije (Excel 2007) ili karticu datoteka (druge verzije), a zatim izaberite stavku Opcije, kliknite na dugme opcija, izaberite stavku opcije, izaberite kategoriju i zatim u okviru Opcije prikaza za ovaj radni list izaberite radni list, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži simbole strukture ako se primeni struktura .

 2. Koristite simbole za prikaz strukture jedan dva tri , minus i polje plus da biste sakrili detaljne podatke koje ne želite da kopirate.

  Dodatne informacije potražite u odeljku Prikazivanje ili skrivanje prikaza strukture podataka.

 3. Izaberite opseg redova rezimea.

 4. Na kartici Početak, u grupi Uređivanje kliknite na dugme Pronađi i izaberi, a zatim izaberite stavku Idi na.

  Kliknite na dugme „Pronađi i & izaberi“, a zatim kliknite na dugme „Idi na“

 5. Izaberite stavku Specijalno „Idi na“.

 6. Izaberite stavku Samo vidljive ćelije.

 7. Kliknite na dugme U redu, a zatim kopirajte podatke.

Napomena: Ukoliko sakrijete ili uklonite prikaz strukture, podaci se ne brišu.

Skrivanje prikaza strukture

 • (Excel 2007) Kliknite na dugme "Microsoft Office" Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Excel opcije ili karticu datoteka (druge verzije), a zatim izaberite stavku Opcije, izaberite kategoriju Napredne , a zatim u okviru opcije ekrana za ovaj radni list u odeljku izaberite radni list koji sadrži prikaz strukture koji želite da sakrijete i opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži simbole prikaza strukture ako se primeni struktura .

Uklanjanje prikaza strukture

 1. Kliknite na radni list.

 2. Na kartici Podaci , u grupi Prikaz strukture kliknite na dugme Razgrupiši i izaberite stavku Izbriši prikaz strukture.

  Kliknite na dugme „Razgrupiši“, a zatim izaberite stavku „Obriši prikaz strukture“

  Važno: Ako uklonite prikaz strukture dok su detaljni podaci skriveni, redovi ili kolone sa detaljima će možda ostati skriveni. Da biste prikazali podatke, prevucite pokazivač preko vidljivih brojeva reda ili slova kolone pored redova i kolona. Na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na dugme Oblikuj, postavite pokazivač na stavku Skrivanje i otkrivanje, a zatim izaberite stavku Otkrij redove ili Otkrivanje kolona.

Zamislite da želite da kreirate izveštaj sa rezimeom podataka koji prikazuje samo ukupne vrednosti praćeno grafikonom tih ukupnih vrednosti. Obično možete da uradite sledeće:

 1. Kreiranje izveštaja rezimea

  1. Prikažite strukturu podataka.

   Više informacija potražite u odeljcima Kreiranje prikaza strukture redova ili Kreiranje prikaza strukture kolona.

  2. Sakrijte detalje tako što ćete kliknuti na simbole prikaza strukture jedan dva tri , polje plus i minus da biste prikazali samo ukupne vrednosti kao što je prikazano u sledećem primeru strukture niza:

   Lista sa prikazom strukture koja prikazuje samo redove sa ukupnim vrednostima

  3. Dodatne informacije potražite u odeljku Prikazivanje ili skrivanje prikaza strukture podataka.

 2. Grafikon rezimea

  1. Izaberite podatke rezimea na osnovu kojih želite da kreirate grafikon.

   Na primer, da biste prikazivali samo Buchanan i Davolio ukupne vrednosti, ali ne i sveukupne vrednosti, izaberite ćelije od a1 do C11 kao što je prikazano u gorenavedenom primeru.

  2. Napravite grafikon. Na primer, na kartici Umetanje , u grupi grafikoni izaberite stavku preporučeni grafikoniili odaberite drugi tip grafikona.

   Na primer, ako grafikon napravite pomoću čarobnjaka za grafikone, on će izgledati kao grafikon u sledećem primeru.

   Grafikon kreiran na osnovu podataka međuvrednosti

   Ako prikažete ili sakrijete detalje u prikazu strukture liste podataka, ažurira se i grafikon kako bi prikazao ili sakrio podatke.

Redove i kolone možete grupisati (ili prikaz strukture) u Excel Online.

Napomena: Iako možete da dodate redove ili kolone sa rezimeom (pomoću funkcija kao što su SUM ili MEĐUVREDNOST), ne možete da primenite stilove ili postavite položaj za redove i kolone rezimea u Excel Online.

Pravljenje prikaza strukture redova

 1. Uverite se da svaka kolona podataka koju želite da prikažete u prikazu ima oznaku u prvom redu, sadrži slične činjenice u svakoj koloni i da opseg nema prazne redove ili kolone.

 2. Izaberite podatke (uključujući sve redove rezimea).

 3. Na kartici Podaci , u grupi Prikaz strukture izaberite stavku Grupiši > redove grupe.

 4. Ako želite da prikažete strukturu unutrašnje, ugnežđene grupe, izaberite redove unutar strukture opsega podataka.

 5. Ponovite treći broj.

  Nastavite as izborom i grupisanjem unutrašnjih redova dok u prikazu strukture ne kreirate sve željene nivoe.

Pravljenje prikaza strukture kolona

 1. Uverite se da svaka kolona podataka koju želite da prikažete u prikazu ima oznaku u prvom redu, sadrži slične činjenice u svakoj koloni i da opseg nema prazne redove ili kolone.

 2. Izaberite podatke (uključujući sve kolone rezimea).

 3. Na kartici Podaci , u grupi Prikaz strukture kliknite na dugme Grupiši > kolonama.

 4. Ako želite da prikažete strukturu unutrašnje, ugnežđene grupe, izaberite kolone u opsegu podataka strukture.

 5. Ponovite treći broj.

  Nastavite sa izborom i grupisanjem unutrašnjih kolona dok u prikazu strukture ne kreirate sve željene nivoe.

Razgrupisavanje redova ili kolona

 • Da biste razgrupisali, izaberite redove ili kolone, a zatim na kartici Podaci , u grupi Prikaz strukture kliknite na dugme Razgrupiši i izaberite odgovarajuću opciju.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u zajednici Excel Tech Community, dobijete podršku u zajednici Answers community ili predložite novu funkciju ili poboljšanje na sajtu Excel User Voice.

Takođe pogledajte

Grupisanje ili razgrupisavanje podataka u izvedenoj tabeli

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×