Preuzimanje podataka iz usluge Analysis Services

Važno: Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Usluga Analysis Services pruža dimenzionalne podatke koji odgovaraju istraživanju podataka u izvedenim tabelama i Power View izveštajima. Podatke usluge Analysis Services možete da nabavite iz:

 • OLAP kocki na Analysis Services višedimenzionalnom serveru.

 • Tabelarnih modela na Analysis Services tabelarnom serveru.

 • Excel radne sveske na SharePoint 2010 ili noviju verziju, ako radna sveska sadrži model podataka.

Podatke iz spoljnog Analysis Services izvora podataka možete da analizirate pomoću veze na mreži. Dok izvodite, sečete i filtrirate izveštaj, Excel traži željene podatke u usluzi Analysis Services. Analiziranje podataka na ovaj način zahteva vezu na mreži sa izvorom podataka.

Drugi pristup je da radite van mreže. Možete da radite van mreže tako što ćete uvesti podatke u radnu svesku tako su da vizuelizacije podataka i izveštaja samostalni i potpuno prenosivi u jednoj datoteci. Ako uvezete podatke, treba da znate da to donosi nove zahteve, uključujući programski dodatak Power Pivot, osnovno poznavanje MDX-a i dovoljno prostora na disku za skladištenje većih radnih svezaka. Ovaj članak objašnjava kako uvesti podatke iz različitih Analysis Services izvora podataka.

Excel radne sveske koje čuvate u SharePoint ili Office 365 da se pridržavaju maksimalnu veličinu datoteke. Pomoću čarobnjaka za uvoz tabele u programskom dodatku Power Pivot možete selektivno da uvezete tabele, kolone i redove da biste smanjili ukupnu veličinu datoteka. Ako je radna sveska prevelika za prikaz u Excel Online, možete ga otvorite u programu Excel umesto toga.

Office 365 ne dozvoljava da se podaci osvežavaju iz spoljnih izvora podataka, uključujući Analysis Services rešenja pokrenuta na serverima u mreži. Ako vaši zahtevi uključuju podatke koji se mogu osvežiti, umesto toga izaberite SharePoint ili koristite mrežno deljenje datoteka.

U ovom članku

Preduslovi

Povezivanje sa kockom, tabelarnim modelom ili Power Pivot modelom podataka

Uvoz podataka iz kocke

Uvoz podataka iz tabelarnog modela

Uvoz podataka i modela podataka radne sveske u usluzi SharePoint

Osvežavanje podataka iz spoljne Analysis Services baze podataka

Preduslovi

Analysis Services kocke moraju biti verziju sistema SQL Server 2005 ili novija verzija.

Analysis Services tabelarni model baze podataka su samo u SQL Server 2012 ili novijoj verziji.

Morate znati kako da se povežete sa Analysis Services bazom podataka. Pitajte svog administratora Analysis Services baze podataka za imena servera i baze podataka i koje akreditive da koristite.

Da biste uvezli podatke u model podataka, morate imati programski dodatak Power Pivot koji se dobija uz Office Professional Plus. Možda bi trebalo da znate i kako da napišete MDX upit koji preuzima podatke koje želite da koristite. Alternative pisanju MDX upita uključuju korišćenje graditelja upita kako biste odabrali koje mere, atribute dimenzija i hijerarhije želite da analizirate.

Nisu potrebna stručna znanja o MDX-u da biste se povezali sa izvedenom tabelom ili izvedenim grafikonom interaktivno putem programa Excel. Excel se povezuje sa čitavom OLAP kockom ili tabelarnim modelom.

Veličine datoteka će biti veće nego što ste možda navikli. Poređenja radi, radna sveska koja koristi vezu za prenos podataka može lako pasti ispod 100 kilobajta, dok ista radna sveska sa uvezenim podacima može biti deset puta veća. Ako prostor na disku predstavlja problem, moraćete da napravite mesta za veće datoteke.

Power Pivot radne sveske koje koristite kao izvore podataka mogu da se objavljuju na SharePoint 2010 ili novijoj verziji. SharePoint lokacije mora biti pokrenut na drugi računar od onog koji koristite za kreiranje izveštaja. Morate imati dozvole za prikaz na SharePoint lokaciji da biste izveštaj protiv radne sveske u sistemu SharePoint.

Povezivanje sa kockom, tabelarnim modelom ili Power Pivot modelom podataka

Podaci u Analysis Services kocki ili modelu najlakše se analiziraju ako se podesi veza sa spoljnom bazom podataka. Izvedena tabela ili izveštaj imaće vezu uživo sa izvorom podataka. Svaki put kada prevučete polje na oblast liste polja „Vrednosti“, „Redovi“, „Kolone“ ili „Filter“, Excel gradi upit i šalje ga usluzi Analysis Services.

Postojanje veze uživo sa podacima koje analizirate ima svojih prednosti. Možete da izvršite analize slobodnog oblika. Dodajte bilo koje polje izvedenoj tabeli ili izveštaju i usluga Analysis Services vraća podatke koje ste tražili. Lista polja koja je povezana sa uslugom Analysis Services uključuje sve objekte u kocki ili modelu, tako da ne morate da pišete MDX da biste dobili željene podatke.

Nedostaci uključuju zavisnost od veze servera. Interakcija sa podacima se potpuno zaustavlja ako server ne radi ili ako želite da radite van mreže.

Vrh stranice

Uvoz podataka iz kocke

Svi podaci koji se nalaze u SQL Server Analysis Services bazi podataka mogu se kopirati u model podataka u programu Excel. Možete da izvučete sve dimenzije ili deo njih ili da preuzmete isečke i skupove iz kocke, kao što je zbir prodaje za svaki mesec ponaosob, za trenutnu godinu.

Sledeći postupak pokazuje kako da koristite programski dodatak i MDX da biste preuzeli podskup podataka iz tradicionalne kocke na instanci Analysis Service. MDX se uvek koristi pri građenju upita pomoću programskog dodatka Power Pivot.

U ovom postupku se koristi Adventure Works DW Multidimensional 2012 baza podataka sa uzorcima kako bi se objasnio uvoz podskupa kocke. Ako imate pristup Analysis Services serveru koji ima Adventure Works DW Multidimensional 2012 bazu podataka sa uzorcima, možete da pratite ove korake da biste saznali kako da uvezete podatke iz usluge Analysis Services.

 1. U Power Pivot prozoru izaberite stavke Preuzmi spoljne podatke > Iz baze podataka > Iz usluge Analysis Services ili Power Pivot.

 2. U okviru Povezivanje sa uslugom Microsoft SQL Server Analysis Services, pod Ime servera ili datoteke otkucajte ime računara koji pokreće Analysis Services.

 3. Kliknite na strelicu nadole koja se nalazi desno od liste Ime baze podataka i sa liste izaberite Analysis Services bazu podataka. Na primer, ako imate pristup Adventure Works DW Multidimensional 2012 bazi podataka sa uzorcima, izabraćete Adventure Works DW Multidimensional 2012.

 4. Kliknite na dugme Testiraj vezu da biste potvrdili da je dostupan Analysis Services server.

 5. Kliknite na dugme Dalje.

 6. Na stranici Navođenje MDX upita kliknite na dugme Dizajn da biste otvorili alatku za pravljenje MDX upita.

  U ovom koraku u veliku oblast za dizajniranje upita prevlačite sve mere, atribute dimenzija, hijerarhije i izračunate članove koje želite da uvezete.

  Odaberite barem jednu meru i jednu ili više dimenzija.

  Ako imate postojeći MDX izraz koji želite da koristite, nalepite ga u okvir za tekst i kliknite na dugme Proveri valjanost da biste se uverili da će funkcionisati. Više informacija o tome kako da koristite dizajner pronađite u članku Dizajner MDX upita usluge Analysis Services (Power Pivot).

  Za ovaj postupak, koristeći Adventure Works kocku uzorka kao primer, uradite sledeće:

  1. U oknu Metapodaci proširite dimenziju Mere, a zatim proširite dimenziju Rezime prodaje.

  2. Prevucite polje Prosečan iznos prodaje na veliko okno za dizajniranje.

  3. U oknu Metapodaci proširite dimenziju Proizvod.

  4. Prevucite Kategorije proizvoda levo od Prosečnog iznosa prodaje u velikoj oblasti za dizajniranje.

  5. U oknu metapodaci proširite dimenziju datum , a zatim proširite Kalendar.

  6. Prevucite Date.Calendar Year levo od kategorije u velikoj oblasti za dizajniranje.

  7. Opcionalno, dodajte filter da biste uvezli podskup podataka. U oknu na vrhu desno od kreatora dimenzije, prevucite datuma u polje dimenzije. U hijerarhiji, izaberite Date.Calendar Year; za Operator, izaberite stavku Nije jednak; Izraz Filter, kliknite na strelicu nadole i izaberite CY 2009 i CY 2010.

   Tako kreirate filter na kocki koji isključuje vrednosti za 2009. godinu.

 7. Kliknite na dugme U redu i pregledajte MDX upit koji je kreirao dizajner upita.

 8. Unesite prepoznatljivo ime za skup podataka. To ime će se koristiti kao ime tabele u modelu podataka. Ako ne dodelite novo ime, prema podrazumevanim postavkama rezultati upita čuvaju se u novoj tabeli pod imenom „Upit“.

 9. Kliknite na dugme Završi.

 10. Kada se završi učitavanje podataka, kliknite na dugme Zatvori.

Svi podaci koje uvezete iz baze podataka kocke su ravni. Podaci se pojavljuju u modelu u vidu jedne tabele koja sadrži sve kolone koje ste naveli u upitu. Ako ste definisali upit koji preuzima mere duž više dimenzija, podaci će biti uvezeni sa svakom dimenzijom ponaosob u zasebnu kolonu.

Pošto uvezete podatke u model podataka, trebalo bi da proverite tip podataka kolona koje sadrže numeričke ili finansijske podatke. Ako Power Pivot pronađe prazne vrednosti u koloni, on menja tip podataka u „Tekst“. Tip podataka možete da proverite i promenite tako što ćete izabrati svaku kolonu i prikazati stavku Tip podataka u grupi Oblikovanje na traci. Opciju „Tip podataka“ možete da koristite za ispravljanje tipa podataka ako je numeričkim ili finansijskim podacima dodeljen pogrešan tip.

Prebacite se nazad u Excel da biste koristili podatke u izvedenoj tabeli:

 1. Izaberite stavke Umetni > Tabela > Izvedena tabela.

 2. Izaberite stavku Koristi spoljne izvore podataka, a zatim stavku Odaberi veze.

 3. Izaberite stavku Tabele.

 4. U okviru Ovaj model podataka radne sveske izaberite tabelu koju ste upravo uvezli.

Vrh stranice

Uvoz podataka iz tabelarnog modela

Sledeća procedura opisuje uvoz podataka pomoću uzorka tabelarne baze podataka uzete za primer. Da biste pratili, možete da koristite uzorak, Adventure Works Tabular Model SQL 2012, koji se pokreće na tabelarnom serveru usluge Analysis Services.

 1. Proverite da li tabelarna baza podataka sadrži barem jednu meru. Uvoz neće uspeti ako nedostaju mere baze podataka. Ako koristite probno rešenje, ono uključuje mere.

 2. U Power Pivot prozoru izaberite stavke Preuzmi spoljne podatke > Iz baze podataka > Iz usluge Analysis Services ili Power Pivot.

 3. U okviru Povezivanje sa uslugom Microsoft SQL Server Analysis Services, pod Ime servera ili datoteke otkucajte ime računara koji pokreće Analysis Services.

 4. Kliknite na strelicu nadole koja se nalazi desno od liste Ime baze podataka i sa liste izaberite Analysis Services bazu podataka. Na primer, ako imate pristup uzorku baze podataka AW Internet Sales Tabular Model, izabraćete stavku Adventure Works Tabular Model SQL 2012

 5. Kliknite na dugme Testiraj vezu da biste potvrdili da je dostupan Analysis Services server.

 6. Kliknite na dugme Dalje.

 7. Na stranici Navođenje MDX upita kliknite na dugme Dizajn da biste otvorili alatku za pravljenje MDX upita.

  U ovom koraku u veliku oblast za dizajniranje upita prevlačite sve mere, kolone i hijerarhije koje želite da uvezete.

  Ako imate postojeći MDX izraz koji želite da koristite, nalepite ga u okvir za tekst i kliknite na dugme Proveri valjanost da biste se uverili da će izjava funkcionisati. Više informacija o dizajneru potražite u članku Dizajner MDX upita usluge Analysis Services (Power Pivot).

  Za ovaj postupak, pomoću uzorka modela kao primer, uradite sledeće:

  1. U oknu Metapodaci proširite dimenziju Mere, a zatim proširite dimenziju Internet prodaja.

  2. Prevucite stavku Ukupna internet prodaja u veliko okno za dizajniranje.

  3. Razvijte tabelu Proizvod.

  4. Pomerite se do dna liste i prevucite kategorije sa leve strane Ukupna Internet prodaja u velikoj oblasti za dizajniranje. Ovo je hijerarhije, tako da će vratiti sva polja u hijerarhiji.

  5. Razvijte tabelu Datum.

  6. Prevucite stavku kalendarska godina levo od kategorije u velikoj oblasti za dizajniranje.

  7. Razvijte stavku Prodajna teritorija.

  8. Prevucite stavku Region prodajne teritorije u oblast filtera na vrhu dizajnera. U izrazu filtera izaberite stavku Australija.

   MDX upit za uzorkovanje baze podataka

 8. Kliknite na dugme U redu i pregledajte MDX upit koji je kreirao dizajner upita.

 9. Unesite prepoznatljivo ime za skup podataka. To ime će se koristiti kao ime tabele u modelu podataka. Ako ne dodelite novo ime, prema podrazumevanim postavkama rezultati upita čuvaju se u novoj tabeli pod imenom „Upit“.

 10. Kliknite na dugme Završi.

 11. Kada se završi učitavanje podataka, kliknite na dugme Zatvori.

Pošto uvezete podatke u model podataka, trebalo bi da proverite tip podataka kolona koje sadrže numeričke ili finansijske podatke. Ako Power Pivot pronađe prazne vrednosti u koloni, on menja tip podataka u „Tekst“. Tip podataka možete da proverite i promenite tako što ćete izabrati svaku kolonu i prikazati stavku Tip podataka u grupi Oblikovanje na traci. Opciju „Tip podataka“ možete da koristite za ispravljanje tipa podataka ako je numeričkim ili finansijskim podacima dodeljen pogrešan tip.

Prebacite se nazad u Excel da biste koristili podatke u izvedenoj tabeli:

 1. Izaberite stavke Umetni > Tabela > Izvedena tabela.

 2. Izaberite stavku Koristi spoljne izvore podataka, a zatim stavku Odaberi veze.

 3. Izaberite stavku Tabele.

 4. U okviru Ovaj model podataka radne sveske izaberite tabelu koju ste upravo uvezli.

Vrh stranice

Uvoz podataka i modela podataka radne sveske u usluzi SharePoint

SharePoint možda će biti potrebno dodatni softver da biste učitali podatke. Ako koristite SharePoint 2010, morate imati Power Pivot za SharePoint 2010. Međutim, SharePoint 2013 ili noviju verziju uključuje ugrađenu mogućnost za učitavanje i izvršavanje upita nad model podataka. Ako koristite SharePoint, zamolite SharePoint administratora da li je Excel Services omogućen i konfigurisan za BI radnih opterećenja.

 1. U Power Pivot prozoru izaberite stavke Preuzmi spoljne podatke > Iz baze podataka > Iz usluge Analysis Services ili Power Pivot.

 2. Na stranici Povezivanje sa uslugom Microsoft SQL Server Analysis Services, za Prepoznatljivo ime veze unesite opisno ime za podatke za povezivanje. Upotreba opisnih imena za vezu može da vam pomogne da se setite za šta se veza koristi.

 3. U polje Ime servera ili datoteke unesite URL adresu objavljene .xlsx datoteke. Na primer, http://Contoso-srv/Shared Documents/ContosoSales.xlsx.

  Napomena: Ne možete da koristite lokalnu Excel radnu svesku kao izvor podataka; radna sveska mora biti objavljena na lokaciji SharePoint.

 4. Kliknite na dugme Testiraj vezu da biste potvrdili da je radna sveska dostupna na lokaciji SharePoint.

 5. Kliknite na dugme Dalje.

 6. Izaberite stavku Dizajn.

 7. Napravite upit tako što ćete prevući mere, atribute dimenzija ili hijerarhije u veliku oblast za dizajniranje. Ako želite, možete da koristite okno filtera koje se nalazi u gornjem desnom uglu da biste izabrali podskup podataka za uvoz.

 8. Kliknite na dugme U redu.

 9. Kliknite na dugme Proveri valjanost.

 10. Kliknite na dugme Završi.

Power Pivot podaci se kopiraju u model podataka i skladište se u komprimovanom formatu. Kada se završi uvoz podataka, veza sa radnom sveskom se prekida. Da biste ponovo pokrenuli upit za originalne podatke, možete da osvežite radnu svesku u programu Excel.

Vrh stranice

Osvežavanje podataka iz spoljne Analysis Services baze podataka

U programu Excel izaberite stavke Podaci > Veze > Osveži sve da biste se ponovo povezali sa Analysis Services bazom podataka i osvežili podatke u radnoj svesci.

Osvežavanje će ažurirati pojedinačne ćelije i dodati redove koji su uneti u spoljnu bazu podataka prilikom poslednjeg uvoza. Biće osveženi samo redovi i postojeće kolone; ako želite da dodate novu kolonu u model, morate da je uvezete sledeći korake koji su predstavljeni ranije u ovom članku.

Osvežavanje ponovo pokreće upit koji se koristi za uvoz podataka. Ako se izvor podataka više ne nalazi na istom mestu ili ako su tabele ili kolone uklonjene ili preimenovane, osvežavanje neće uspeti, ali ćete i dalje imati podatke koje ste prethodno uvezli. Da biste prikazali upit koji se koristi tokom osvežavanja podataka, izaberite stavke Power Pivot > Upravljaj da biste otvorili Power Pivot prozor. Da biste prikazali upit, izaberite stavke Dizajn > Svojstva tabele.

Analysis Services koristi vaš Windows korisnički nalog kako bi čitala podatke iz baza podataka. Pre nego što budete mogli da uvezete podatke, administrator baze podataka treba da dodeli dozvole za čitanje baze podataka vašem Windows korisničkom nalogu. Te iste dozvole koriste se i za osvežavanje podataka. Ako druge osobe žele da osveže podatke, i njima su potrebne dozvole za čitanje baze podataka.

Ne zaboravite da kako možete da delite radnu svesku će biste utvrdili da li mogu da se jave osvežavanja podataka. U sistemu Office 365, ne možete osvežavati podatke u radnoj svesci koja je sačuvana u usluzi Office 365. U sistemu SharePoint Server 2013 ili novijoj verziji, možete da zakažete osvežavanja bez nadzora podataka na serveru, ali zahteva da Power Pivot za SharePoint je da instalirate i konfigurišete u SharePoint okruženju. Obratite se svom SharePoint administratoru da biste saznali da li je planirano osvežavanje podataka dostupna.

Vrh stranice

Napomena: Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×