Prekidači komandne linije za InfoPath

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ovaj članak vam pokazuje kako da prilagodite način pokretanja programa Microsoft Office InfoPath dodavanjem prekidača i parametara u komandu za pokretanje. Ove prekidače i parametre možete takođe koristiti sa komandom za pokretanje iz datoteke paketa ili sa komandne linije.

Napomena: Prekidači komandne linije se takođe nazivaju opcije komande linije ili parametri komande linije.

Na primer, možete da koristite ove prekidače i parametre za pokretanje programa InfoPath sa navedenim predloškom obrasca, pokretanje programa InfoPath sa navedenim predloškom obrasca koji prihvata ulaznih parametara ili obrišite keš predložaka obrazaca. Ako želite da koristite prekidač i pridružene parametre samo jedanput, možete da upišete komandu u dijalogu Pokretanje (dugme "Start ") u programu Microsoft Windows. Međutim, ako želite da koristite isti prekidač i parametar svaki put kada otvorite InfoPath, možete da kreirate prečicu na radnoj površini za obavljanje ovo.

U ovom članku

Jednokratna upotreba prekidača dodavanjem u komandu "Pokreni"

Omogućavanje ponovne upotrebe prekidača kreiranjem prečice

Dostupni prekidači i parametri

Jednokratna upotreba parametra pomoću dodavanja u komandu „Pokreni“

Da biste dovršili ovaj postupak, najpre morate da utvrdite lokaciju datoteke InfoPath.exe na vašem računaru. Ako ste prihvatili podrazumevane lokacije fascikli programa InfoPath, datoteke InfoPath.exe se verovatno nalazi na C:\Program Files\Microsoft Office\Office 12\. Ako ne pronađete datoteku InfoPath.exe na toj lokaciji, potražite datoteku i zapišite punu putanju.

 1. U operativnom sistemu Microsoft Windows kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.

 2. U dijalogu Pokreni otkucajte dvostruki navodnik, punu putanju do datoteke InfoPath.exe (uključujući ime datoteke), a zatim dvostruki navodnik.

 3. Nakon dvostrukih navodnika otkucajte razmak, a zatim unesite prekidač i parametre koje želite da koristite. Na primer, možete da upišete:"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Izveštaji\Novi obrasci\PredložakIzveštajaotroškovima.xsn /InputParameters odsek=10&organizacija=325.

  Napomena: Prekidači i parametri ne razlikuju velika i mala slova. Na primer, /A je isto što i /a. Vodite računa o tome da ispred prekidača ostavite jedan razmak kao i ispred svakog parametra. Ako parametar sadrži razmake, stavite ga između dvostrukih znakova navoda.

Kada sledeći put pokrenete InfoPath, program će se vratiti na prethodne podrazumevane polazne postavke. Da biste prilagođene polazne postavke učinili dostupnim za ponovnu upotrebu, pogledajte sledeći odeljak.

Vrh stranice

Kako da prekidač učinite dostupnim za ponovnu upotrebu kreiranjem prečice

Da biste prilagođene polazne postavke učinili dostupnim za ponovnu upotrebu, možete ih sačuvati na radnoj površini u vidu prečice. Da biste obavili ovaj postupak, najpre morate da utvrdite lokaciju datoteke InfoPath.exe na svom računaru. Ukoliko ste pri instaliranju programa InfoPath prihvatili podrazumevane lokacije datoteka, datoteka InfoPath.exe file se verovatno nalazi na putanji C:\Program Files\Microsoft Office\Office 12\. Ukoliko datoteku InfoPath.exe ne pronađete na toj lokaciji, potražite je i zabeležite punu putanju.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na radnu površinu sistema Windows, postavite pokazivač na stavku Novo, a zatim iz priručnog menija izaberite stavku Prečica.

 2. U čarobnjaku za kreiranje prečica u polje Upišite lokaciju stavke upišite dvostruki navodnik, punu putanju do datoteke (uključujući ime datoteke)i zatim dvostruki navodnik.

 3. Nakon dvostrukih navodnika otkucajte razmak, a zatim unesite prekidač i parametre koje želite da koristite. Na primer, možete da upišete:"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Izveštaji\Novi obrasci\PredložakIzveštajaotroškovima.xsn /InputParameters odsek=10&organizacija=325.

  Napomena: Prekidači i parametri ne razlikuju velika i mala slova. Na primer, /A je isto što i /a. Imajte u vidu da ispred prekidača ostavite jedan razmak kao i ispred svakog parametra. Ako parametar sadrži razmake, stavite ga između dvostrukih znakova navoda.

 4. Kliknite na dugme Dalje.

 5. U polje Upišite ime prečice upišite ime prečice, a zatim kliknite na dugme Završi. Čarobnjak kreira prečicu i postavlja je na radnu površinu.

Možete kreirati različite prečice, od kojih će svaka primenjivati različite prekidače i parametre na program prilikom pokretanja.

Vrh stranice

Dostupni prekidači i parametri

U sledećoj tabeli navedeni su svi prekidači i parametri koji su dostupni u programu InfoPath.

Prekidač i parametar

Opis

obrazac

Otvara navedenu obrazac tako da mogu da ga popune. Ime obrasca koji može biti ime datoteke, na potpuno određeno putanju i ime datoteke ili Uniform Resource Name (URN).

Primer    Da biste pokrenuli InfoPath i otvorili obrazac MyForm.xml, upišite sledeće:

„C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe” „C:\New Forms\MyForm.xml”

predložak obrasca

Otvara novi obrazac, zasnovan na navedenom predlošku obrasca, da biste mogli da ga popunite. Ime obrasca može biti ime datoteke, puna putanja i ime datoteke ili URN.

Primer    Da biste pokrenuli InfoPath i otvorili novi obrazac koji se zasniva na predlošku obrasca PredložakIzveštajaotroškovima.xsn, upišite sledeće:

„C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe” PredložakIzveštajaotroškovima.xsn.

obrazac predložak/InputParameters param1 = vrednost & param2 = vrednost & param3 = vrednost

Otvara novi obrazac koji se zasniva na predlošku obrasca objavljenom na deljenoj mrežnoj lokaciji i prosleđuje mu parametre. Predložak obrasca mora da ima kontrolisani kôd ili skriptu da bi mogao da obradi parametre iz opcije /InputParameters. Ime predloška obrasca može biti ime datoteke, puna putanja i ime datoteke ili URN.

Lista parametara počinje nakon naziva datoteke InfoPath.exe razmakom, a zatim slede naziv parametra, znak jednakosti (=) i vrednost parametra. Svaki parametar je razdvojen znakom „ampersand“ (&). Nemojte koristiti razmak između znaka pitanja i svakog parametra.

Parametar bez vrednosti smatra se parametrom nulte vrednosti, dok se vrednost bez odgovarajućeg naziva parametra zanemaruje.

Više informacija o obradi ulaznih parametara potražite u referenci razvojnog tima programa InfoPath.

Primer    Zamislite da imate predložak obrasca ExpenseReportTemplate.xsn sa skriptom koja može da obradi dva ulazna parametra, koji se nazivaju „odsek“ i „organizacija“. Predložak obrasca je objavljen u deljenoj mrežnoj fascikli „Novi obrasci“ na serveru koji se naziva „Izveštaji“. Da biste pokrenuli InfoPath i otvorili novi predložak sa parametrom odseka koji je jednak broju 10 i parametrom organizacije koji je jednak broju 325, upišite sledeće:

„C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe” \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters?department = 10 & organizacija = 325

obrazac/predložak InputParameters? param1 = vrednost & param2 = vrednost & param3 = vrednost

Otvara novi obrazac zasnovan na predlošku obrasca koja se objavi na serveru na Windows SharePoint Services 3.0 ili Microsoft Office SharePoint Server 2007, a zatim prosleđuje parametre u obrascu. Predložak obrasca mora da ima kontrolisani kôd ili skriptu za obradu parametara u opciju/InputParameters . Naziv predloška obrasca može biti ime datoteke, na potpuno određeno putanju i ime datoteke ili URN.

Lista parametara počinje znakom pitanja (?), a zatim slede naziv parametra, znak jednakosti (=) i vrednost parametra. Svaki parametar je razdvojen znakom „ampersand“ (&). Nemojte koristiti razmak između znaka pitanja nakon prekidača /InputParameter i svakog parametra.

Parametar bez vrednosti smatra se parametrom nulte vrednosti, dok se vrednost bez odgovarajućeg naziva parametra zanemaruje.

Više informacija o pisanju kontrolisanog kôda za ulazne parametre potražite u referenci razvojnog tima programa InfoPath.

Primer    Zamislite da imate predložak obrasca ExpenseReportTemplate.xsn sa kontrolisani kôd koji može da obradi dva ulaznih parametara koji se zove organizacija i sektoru. Predložak obrasca je objavljen na serveru na Windows SharePoint Services 3.0 sa URL Adresom http://fabrikam. Da biste pokrenuli InfoPath i otvaranje novog predloška obrasca sa parametrom odseka koji je jednak broju 10 i parametrom organizacije koji je jednak broju 325, otkucajte sledeće:

„C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe” http://fabrikam/ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters?department = 10 & organizacija = 325

/ novi obrazac/defaultsavelocation < URL >

Opcija / Novi otvara postojeći obrazac i opciju/defaultsavelocation postavlja putanju za dijalog Sačuvaj kao u navedenom Uniform Resource Locator (URL). URL će se pojaviti u dijalogu Sačuvaj kao prvi put koja je sačuvana na obrazac.

Primer    Da biste pokrenuli InfoPath, otvorite obrazac MyForm.xml i zadajte putanju na kojoj korisnik može da sačuva obrazac na lokaciji C:\MyForms, a zatim upišite sledeće:

„C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe” / novi MyForm.xml/defaultsavelocation C:\MyForms

obrazac/predložak defaultsavelocation < URL >

Otvara novi obrazac koji se zasniva na predlošku obrasca i postavlja putanju za dijalog Sačuvaj kao do navedene URL adrese. URL adresa će se pojaviti u dijalogu Sačuvaj kao prvi put kada se obrazac sačuva.

Primer    Da biste pokrenuli InfoPath, otvorite novi obrazac zasnovan na predlošku obrasca ExpenseReportTemplate.xsn, a zatim podesite putanju mesto na koje želite da sačuvate obrasca u biblioteci dokumenta za Windows SharePoint Serviceshttp://Fabrikam/sites/Reportskorisnik, otkucajte sledeće:

„C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ExpenseReportTemplate.xsn” / defaultsavelocation http://fabrikam/lokacije/izveštaji

/ aggregate „Obrazac1 | Obrazac2 | obrazac3” „obrazac”

Objedinjuje obrasce u novi obrazac koji se zasniva na predlošku obrasca. Obrasci moraju biti razdvojeni uspravnim razdelnim znakom (|), a svi obrasci moraju biti navedeni između znakova navoda (").

Primer    Zamislite da želite da objedinite obrasce MyForm1.xml i MyForm2.xml u novi obrazac koji se zasniva na predlošku obrasca ExpenseReportTemplate.xsn. Novi predložak obrasca se na vašem računaru čuva u fascikli „Obrasci“. Da biste pokrenuli InfoPath i objedinili dva postojeća obrasca, upišite sledeće:

„C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe” / aggregate MyForm1.xml| „ C:\Forms\ExpenseReportTemplate.xsn MyForm2.xml”

/Design predloška obrasca

Otvara navedeni predložak obrasca u režimu za dizajniranje. Ukoliko nije naveden nijedan predložak obrasca, InfoPath se pokreće u režimu za dizajniranje bez predloška obrasca.

Primer    Da biste pokrenuli InfoPath u režimu za dizajniranje sa predloškom obrasca ExpenseReportTemplate.xsn, upišite sledeće:

„C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe” /design ExpenseReportTemplate.xsn

/ Dizajn/ReadOnly predloška obrasca

Otvara navedeni predložak obrasca u režimu za dizajniranje. U predložak obrasca možete uneti promene, ali morate ga sačuvati na drugačijoj lokaciji od one sa koje ste ga otvorili.

Savet: Koristite ovu opciju za otvaranje i izmenu postojećeg predloška obrasca koji je objavljen. Ovaj parametar može da pomogne u sprečavanju slučajne zamene predloška obrasca na lokaciji za objavljivanje tako što od vas traži da sačuvate predložak obrasca na drugoj lokaciji. Ukoliko objavljeni predložak obrasca zamenite tako što ga sačuvate na lokaciji za objavljivanje, a ne pomoću čarobnjaka za objavljivanje, korisnici možda neće moći da kreiraju novi obrazac ili da izmene postojeće obrasce koji su zasnovani na ovom predlošku obrasca. Kada predložak obrasca sačuvate na drugoj lokaciji i zatim ga izmenite, možete da koristite čarobnjak za objavljivanje da biste predložak obrasca objavili i zamenili na lokaciji za objavljivanje.

Primer    Da biste pokrenuli InfoPath u režimu za dizajniranje sa predloškom obrasca ExpenseReportTemplate.xsn i da biste bili sigurni da predložak obrasca nećete zameniti na originalnoj lokaciji, upišite sledeće:

„C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe” /design ExpenseReportTemplate.xsn/ReadOnly

/embedding

Pokreće InfoPath bez prikazivanja prozora Microsoft Office InfoPath. Članovi razvojnog tima koriste ovu opciju kada testiraju prilagođene aplikacije za program InfoPath.

Primer    Da biste ovo uradili, upišite sledeće:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe” / ugrađivanje

/cache ClearAll

Pokreće InfoPath i čisti keš u kome se čuvaju predlošci obrazaca u računaru. Koristite ovu opciju za uklanjanje neiskorišćenih predložaka obrazaca iz korisničkih računara i za uvećanje dostupnog prostora na čvrstom disku. Ovu opciju možete koristiti sa postojećim obrascem ili sa novim obrascem koji se zasniva na predlošku obrasca.

Primer    Da biste pokrenuli InfoPath, otvorite obrazac MyForm.xml i zatim očistili keš od svih predložaka obrazaca, upišite sledeće:

„C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe” MyForm.xml /cache ClearAll


Vrh stranice

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×