Pregled načina za deljenje Excel podataka i zajednički rad sa njima

Deljenje Excel podataka

U programu Microsoft Office Excel 2007 postoji više načina za deljenje, analizu i prenos poslovnih informacija i podataka. Način za deljenje podataka koji ćete odabrati zavisi od velikog broja faktora, između ostalog i od toga kako želite da druge osobe prikažu te podatke i rade sa njima. Da li, na primer, želite da sprečite izmenu osetljivih ili važnih informacija ili želite da nekim korisnicima dozvolite promenu i uređivanje podataka? Možda je potrebno da podatke delite sa korisnicima koji ne poseduju Microsoft Office Excel ili imaju neku drugu njegovu verziju, ili jednostavno želite da delite fiksnu verziju radne sveske koja se lako može poslati putem e-pošte i odštampati.

Ovaj članak sadrži pregled objašnjenja o tome kako se dele podaci u programu Excel, uslova koje vi i drugi korisnici treba da ispunite da biste pregledali podatke i radili sa njima i ograničenja u vezi sa deljenjem podataka. On sadrži i veze ka člancima u kojima je sve ovo detaljnije opisano.

Ovaj članak sadrži:

Deljenje podataka uz zadržavanje jedne verzije radne sveske pomoću sistema Excel Services

Saradnja pri obradi radnih svezaka uskladištenih na serveru za upravljanje dokumentima

Distribuiranje podataka putem e-pošte, faksa ili u štampanom obliku

Razmena radnih svezaka sa korisnicima koji koriste prethodne verzije programa Excel

Distribuiranje radnih svezaka korisnicima koji nemaju Excel

Omogućavanje istovremenog uređivanja radne sveske većem broju korisnika

Distribuiranje kopija radne sveske i objedinjavanje ili konsolidovanje podataka iz svake od njih

Deljenje podataka uz zadržavanje jedne verzije radne sveske pomoću sistema Excel Services

Ako imate pristup sistemu Excel Services koji je deo sistema Microsoft Office SharePoint Server 2007 na kome je moguće pokrenuti uslugu Excel Calculation Services, radnu svesku možete sačuvati na tom serveru kako bi drugi korisnici pomoću pregledača mogli da pristupe celoj radnoj svesci ili samo nekim njenim delovima.

Microsoft Office Excel Web Access vam omogućava da radne sveske prikažete pošto ih sačuvate na serveru. Excel Web Access omogućava korisnicima da u prepoznatljivom okruženju pregledača prikažu radne liste, uđu u interakciju sa njima kao i da izračunavaju podatke, kreiraju njihove snimke, osvežavaju ih i izdvajaju vrednosti iz radnih svezaka. Radne sveske se mogu koristiti i u izveštajima kontrolne table. (Slično instrument tabli automobila, izveštaj kontrolne table vizuelno predstavlja kritične podatke u formi rezimea tako da korisnici mogu da dobiju potrebne informacije.) Pored toga, da bi mogli da koriste Excel Web Access, korisnici na svom računaru ne moraju da imaju instaliran Microsoft Office Excel 2007.

Na sledećoj ilustraciji prikazan je Excel Web Access u izveštaju kontrolne table.

Excel podaci u izveštaju kontrolne table

Ukoliko radnu svesku sačuvate u sistemu Excel Services, ona se cela postavlja na server, ali možete da naznačite njene delove (pojedinačne radne listove, imenovane opsege ili grafikone) koje želite da prikažete u pregledaču. U mogućnosti ste i da postavite parametre za dozvolu interaktivnosti tako što ćete navesti pojedinačne ćelije koje je moguće uređivati u vidljivom radnom listu. Na primer, možete odrediti ćelije u koje korisnici mogu uneti vrednosti koje se koriste u formulama u drugim ćelijama. Korisnici potom mogu videti rezultate koje je izračunao Excel Services.

Excel Services se koristi za deljenje podataka u sledećim slučajevima:

 • Imate pristup sistemu Excel Services koji je deo sistema Office SharePoint Server na kome se može pokrenuti usluga Excel Calculation Services.

 • Želite da na centralnoj, bezbednoj lokaciji održavate samo jednu kopiju radne sveske ili radnog lista.

 • Korisnici treba da analiziraju podatke, kreiraju grafikon ili izvedenu tabelu i budu u interakciji sa podacima korišćenjem pregledača. Nije potrebno da Excel bude instaliran na računarima korisnika.

 • Želite da obezbedite i zaštitite modele radnog lista i podatke u njima. Korisnicima možete dati dozvole koje im omogućavaju da radni list samo prikažu u pregledaču, ali ne i da mu direktno pristupe pomoću programa Excel ili nekog drugog programa klijenta. Osim toga, u mogućnosti ste da kontrolišete delove radnog lista koje korisnici mogu prikazati u pregledaču.

 • Radnu svesku želite da koristite u izveštaju kontrolne table na Web stranici na kojoj brzo možete da prikažete i analizirate informacije bitne za projekat.

 • Želite da koristite funkcije izveštavanja da biste korisnike obavestili o tome da postoje ažurirani izveštaji.

Osim toga, Excel Services omogućava administratorima da programski ili ručno upravljaju prilagođenim Excel radnim listovima na serveru i da ih distribuiraju.

Više informacija o čuvanju i upravljanju radnim sveskama pomoću sistema Excel Services koji je deo sistema Office SharePoint Server potražite u članku Čuvanje radne sveske u sistemu Excel Services.

Vrh stranice

Saradnja pri obradi radnih svezaka uskladištenih na serveru za upravljanje dokumentima

Ukoliko neku od radnih svezaka želite da učinite dostupnom za saradnju na nekoj centralnoj lokaciji, možete je sačuvati na serveru za upravljanje dokumentima. Server za upravljanje dokumentima vam omogućava da koristite funkcije za upravljanje dokumentima koje služe za prijavljivanje i odjavljivanje dokumenata, poput automatizovanih tokova posla i biblioteka deljenih dokumenata. Pored toga, ukoliko imate Windows SharePoint Services 3.0, dokument možete snimiti u deljeni radni prostor i tako korisnicima još više olakšati saradnju pri obradi dokumenta, a lokalnu kopiju radne sveske možete redovno sinhronizovali sa izmenama na serveru.

Čuvanje radne sveske na serveru za upravljanje dokumentima

Radnu svesku možete sačuvati na serveru za upravljanje dokumentima kao što je Windows SharePoint Services 3.0 da biste korisnicima pružili centralnu lokaciju za saradnju pri obradi dokumenta i iskoristili veliki broj funkcija za upravljanje dokumentima koje omogućavaju sistemi servera za upravljanje dokumentima.

Saradnja pri obradi nekog dokumenta na serveru za upravljanje dokumentima je moguća u sledećim slučajevima:

 • Imate pristup serveru za upravljanje dokumentima.

 • Korisnici na računaru imaju instaliran Excel kako bi mogli da otvore i koriste radne sveske sa servera za upravljanje dokumentima.

 • Želite da iskoristite funkcije servera za upravljanje dokumentima kao što su:

  • Automatizovani tok posla, tako da korisnici koji rade na dokumentu dobijaju obaveštenja o fazi posla u kojoj učestvuju (redigovanje, pružanje povratnih informacija, odobravanje itd.), a pružaju informacije i stručno mišljenje kada je to potrebno.

  • Biblioteke dokumenta za skladištenje i organizovanje radnih svezaka.

  • Prijavljivanje, odjavljivanje i pravljenje verzija radnih svezaka.

  • Funkcije za administriranje i izveštavanje.

  • Funkcije za saradnju poput lokacija radnog prostora dokumenta.

Da biste radnu svesku objavili na serveru za upravljanje dokumentima, uverite se da je on dostupan, kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , kliknite na strelicu pored stavke Objavi, a zatim izaberite stavku Server za upravljanje dokumentima. U dijalogu Sačuvaj kao odaberite lokaciju servera i ime radne sveske, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Kreiranje lokacije radnog prostora dokumenta pomoću sistema Windows SharePoint Services 3.0

Ukoliko radnu svesku želite da delite na Windows SharePoint Services 3.0 lokaciji i drugim korisnicima dozvolite da na lak način sarađuju pri njenoj obradi, a da pri tom vašu lokalnu kopiju radne sveske redovno sinhronizuje za izmenama, u mogućnosti ste da kreirate i koristite lokaciju radnog prostora dokumenta.

Lokacija radnog prostora je oblast kojoj je host Windows SharePoint Services 3.0 i na kojoj korisnici mogu deliti dokumente i informacije, održavati liste relevantnih podataka i međusobno se obaveštavati o trenutnom statusu određenog projekta.

Lokacija radnog prostora dokumenta se koristi u sledećim slučajevima:

 • Imate pristup serveru na kome je pokrenut Windows SharePoint Services 3.0.

 • Kreirate lokaciju na kojoj ćete uskladištiti dokumente i njen ste administrator, a korisnicima koji je posećuju ili koriste želite da date dozvole različitih nivoa.

 • Korisnici imaju instaliran Excel kako bi mogli da otvaraju i koriste radne sveske sa servera.

 • Želite da koristite listu zadataka kako biste članovima lokacije radnog prostora dokumenta dodelili stavke zaduženja sa krajnjim rokom izvršenja. Ako vam je neki drugi član dodelio zadatak, u mogućnosti ste da ga na listi zadataka označite kao dovršenog. Kada ostali članovi tima otvore listu zadataka u oknu Radni prostor dokumenta, videće da ste dovršili zadatak.

 • Želite da na listi članova prikažete korisnička imena članova lokacije radnog prostora dokumenta. Okno radnog prostora dokumenta sadrži informacije o kontaktu – status korisnika, slobodan ili zauzet, broj telefona i e-adresu  – i druga svojstva pomoću kojih članovi lako mogu ostvariti međusobnu komunikaciju. Ako koristite program za neposrednu razmenu poruka, u mogućnosti ste da vidite da li su korisnici lokacije radnog prostora dokumenta na mreži ili ne.

 • Želite da putem e-pošte obavestite članove o promenama liste, određene stavke (poput statusa zadatka) ili dokumenta na lokaciji radnog prostora dokumenta.

Da biste u programu Excel kreirali lokaciju radnog prostora dokumenta i na njoj sačuvali dokument, uverite se da je na računaru instaliran i dostupan za korišćenje Windows SharePoint Services 3.0, kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , kliknite na strelicu pored stavke Objavi, a zatim izaberite stavku Kreiraj radni prostor dokumenta. U oknu zadataka upišite ime lokacije radnog prostora dokumenta, a zatim upišite ili izaberite URL adresu Web servera na kome želite da sačuvate radnu svesku.

Vrh stranice

Distribuiranje podataka putem e-pošte, faksa ili u štampanom obliku

Verovatno najuobičajeniji način za deljenje Excel podataka je slanje radnih svezaka putem e-pošte, faksa ili u štampanom obliku. Radne sveske se distribuiraju putem e-pošte, faksa ili štampanom obliku u sledećim slučajevima:

 • Imate neki od programa za e-poštu kao što je program Microsoft Office Outlook 2007

 • Imate faks uređaj ili softver za slanje faksa i vezu sa Internetom

 • Imate štampač i želite da podatke u štampanom obliku koristite ili distribuirate u cilju pružanja informacija

Slanje radnih svezaka putem e-pošte

Radnu svesku možete poslati pomoću programa Excel ili programa za e-poštu. Da biste u programu Excel poslali radnu svesku, otvorite radnu svesku koju želite da pošaljete, kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , kliknite na strelicu pored stavke Pošalji, a zatim izaberite stavku E-pošta.

Slanje radnih svezaka faksom

Radnu svesku možete poslati faksom pomoću programa Excel ukoliko ste prijavljeni kod dobavljača faks usluge ili posedujete softver za slanje faksa i vezu sa Internetom ili faks modem. Radnu svesku možete i odštampati, a zatim je poslati faksom pomoću faks uređaja.

Da biste radnu svesku poslali faksom pomoću programa Excel, uverite se da imate vezu sa Internetom i da ste prijavljeni kod dobavljača faks usluge. Otvorite radnu svesku koja sadrži informacije koje želite da pošaljete faksom, kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , kliknite na strelicu pored stavke Pošalji, a zatim izaberite stavku Internet faks.

Štampanje radnih svezaka

U programu Excel lako možete odštampati radnu svesku. Pre nego što radnu svesku, koja sadrži veliku količinu podataka ili grafikona, odštampate, u prikazu rasporeda na stranici je možete brzo i precizno doterati kako biste joj dali profesionalni izgled. Ovaj prikaz vam omogućava da promenite raspored i oblikovanje podataka isto kao što to možete učiniti u normalnom prikazu. U mogućnosti ste i da pomoću lenjira izmerite širinu i visinu podataka, menjate položaj stranice, dodajete ili menjate zaglavlja i podnožja stranice, postavite margine za štampanje i sakrijete ili prikažete zaglavlja kolone ili reda. Više informacija o prikazu rasporeda na stranici potražite u članku Korišćenje prikaza rasporeda na stranici za precizno podešavanje stranica pre štampanja.

Više informacija o štampanju iz programa Excel potražite u članku Štampanje radnog lista ili radne sveske.

Vrh stranice

Razmena radnih svezaka sa korisnicima koji koriste prethodne verzije programa Excel

Ukoliko radnu svesku želite da razmenjujete sa korisnicima koji koriste prethodne verzije programa Excel, možete je sačuvati u Excel 97-2003 formatu (.xls) umesto u Office Excel 2007 XML ili binarnom formatu (.xlsx ili .xlsb) i raditi sa njom u režimu kompatibilnosti. Ovaj režim je automatski omogućen kada otvorite Excel 97-2003 radnu svesku. Ukoliko radite sa prethodnom verzijom formata datoteke, na naslovnoj traci programa pojaviće se vizuelni signal Režim kompatibilnosti.

Ovaj režim omogućava kompatibilnost između programa Microsoft Office Excel 2003, Excel 2002, Excel 2000 i Office Excel 2007 tako što se iz programa Office Excel 2007 izostavljaju funkcije za koje postoji mogućnost da su nekompatibilne sa prethodnim izdanjima sistema Office. Na primer, ako u programu Office Excel 2007 radite u režimu kompatibilnosti, biće vam nedostupan novi Microsoft Office 2007 mehanizam za crtanje grafikona, ali ćete grafikone moći da dodajete pomoću istog mehanizma za crtanje grafikona koji je bio dostupan u prethodnim verzijama što obezbeđuje slobodnu razmenu grafikona.

Kada radnu svesku koja je otvorena u režimu kompatibilnosti sačuvate, Excel će automatski pokrenuti kontrolor kompatibilnosti u cilju identifikovanja mogućih problema sa kompatibilnošću. Ako ne koristite režim kompatibilnosti, kontrolor kompatibilnosti vam takođe može pomoći ukoliko radnu svesku u Office 2007 izdanje formatu datoteke želite da sačuvate u format datoteke prethodne verzije programa Excel – na primer, prilikom konvertovanja .xlsx (Excel XML format) formata datoteke u .xls (Excel 97–2003 radna sveska) format datoteke. Kontrolor kompatibilnosti će vas upozoriti o sadržaju radne sveske koji nije kompatibilan sa prethodnim izdanjem i koji se možda neće ispravno konvertovati.

Režim kompatibilnosti se koristi u sledećim slučajevima:

 • Kopije radne sveske želite da distribuirate korisnicima koji koriste prethodne verzije programa Excel

 • Očekujete da će drugi korisnici želeti da izmene ili upravljaju distribuiranim podacima

 • Želite da primaoci radne sveske budu u mogućnosti da koriste prepoznatljive Excel opcije za rad sa podacima

Više informacija o radu u režimu kompatibilnosti potražite u članku Korišćenje programa Office Excel 2007 sa prethodnim verzijama programa Excel.

Vrh stranice

Distribuiranje radnih svezaka korisnicima koji nemaju Excel

Odličan način da korisnicima koji nemaju Excel omogućite prikazivanje Excel podataka i interakciju sa njima je da koristite Excel Services. Više informacija potražite u odeljku Deljenje podataka uz zadržavanje jedne verzije radne sveske pomoću sistema Excel Services.

Međutim, ako nemate pristup sistemu Excel Services, možete instalirati neki programski dodatak koji vam omogućava da radnu svesku sačuvate u PDF ili XPS formatu ili u drugim formatima datoteka, a zatim je pošaljete primaocima putem e-pošte ili faksom, odnosno možete je sačuvati u deljenoj fascikli na mreži ili Webu kojoj korisnici mogu pristupiti.

Distribuiranje fiksnih verzija podataka u PDF ili XPS formatu za prikazivanje i štampanje

Važno : Možete da sačuvate PDF ili XPS datoteku iz programa Microsoft Office 2007 samo kada instalirate programski dodatak. Za više informacija pogledajte opciju Omogući podršku za druge formate datoteka kao što su PDF i XPS.

Kada instalirate ovaj programski dodatak, Excel podatke možete sačuvati u PDF ili XPS formatu kako biste ih odštampali, objavili ili distribuirali putem e-pošte. Ako radnu svesku sačuvate kao PDF ili XPS datoteku, informacije su u obliku koji se jednostavno može distribuirati i koji zadržava sve karakteristike oblikovanja koje ste na njih primenili. Korisnici koji žele da rediguju ili odštampaju izlazni sadržaj ne moraju imati Excel.

Radni list sačuvajte u PDF ili XPS formatu ukoliko:

 • Želite da distribuirate fiksne verzije datoteka putem e-pošte, mreže ili Web servera.

 • Primaoci datoteke možda nemaju instaliran Excel.

 • Želite da korisnici na jednostavan način odštampaju informacije.

 • Ne želite da bilo ko menja izvorne podatke.

 • Očekujete da se podaci neće često ažurirati.

Više informacija o konvertovanju radne sveske u PDF ili XPS format potražite u članku Čuvanje datoteke u PDF formatu i Čuvanje datoteke u XPS formatu.

Distribuiranje radnih svezaka u drugim formatima datoteke

Excel radne sveske možete sačuvati u različitim formatima datoteka tako da ih osobe koje nemaju Excel mogu otvoriti u drugim aplikacijama ili sistemima podataka.

Excel datoteke možete sačuvati kao XML datoteke, tekstualne datoteke, Web stranice (HTML datoteke) i ostale tipove datoteka. Listu na kojoj su navedeni formati datoteka u koje možete sačuvati radnu svesku potražite u članku Formati datoteka koje podržava program Excel.

Važno : Ukoliko sačuvate u drugim formatima datoteka, neke od Excel funkcija neće biti zadržane. U zavisnosti od formata, često će izostati primenjeno oblikovanje, a ponekad i formule. Pored toga, u slučaju nekih formata biće sačuvan samo aktivni list. S toga, ako se radna sveska sastoji od nekoliko radnih listova, a svaki od njih želite da sačuvate u određenom formatu, moraćete svaki od njih sačuvati zasebno.

Za čuvanje radnih svezaka koristite druge formate datoteka ukoliko:

 • Želite da delite podatke, ali ne i oblikovanje ili funkcije specifične za program Excel.

 • Imate sistem baziran na XML-u i želite da podatke prenosite pomoću XML-a.

 • Potrebne su vam jednostavne tekstualne datoteke za korišćenje na drugim sistemima.

 • Informacije želite da objavite na Webu, a Excel podatke želite da sačuvate u obliku Web stranice koju ćete integrisati u vašu Web lokaciju.

Da biste sačuvali u nekom drugom formatu datoteke, kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Sačuvaj kao. Kliknite na strelicu pored liste Sačuvaj kao tip, zatim sa nje izaberite tip datoteke.

Više informacija o čuvanju u drugim formatima datoteka potražite u članku Čuvanje radne sveske u drugom formatu datoteke.

Vrh stranice

Omogućavanje istovremenog uređivanja radne sveske većem broju korisnika

Ukoliko imate radnu svesku za koju želite da omogućite većem broju korisnika istovremeno dodavanje i menjanje podataka, možete je podesiti i sačuvati kao „deljenu“ radnu svesku, a zatim je učiniti dostupnom u deljenoj fascikli na mreži (ne na Web serveru).

Deo dijaloga „Deljenje radne sveske“

Funkcije za deljenje radne sveske se koriste u sledećim slučajevima:

 • Želite da više korisnika istovremeno uređuje podatke u jednoj radnoj svesci, a ne smeta vam ukoliko se izvorni podaci u radnoj svesci menjaju, odnosno uređuju, dodaju i brišu.

 • Imate dostupnu mrežnu deobu kojoj korisnici imaju pristup i na kojoj možete uskladištiti radnu svesku.

  Napomena : Samo jedan korisnik može istovremeno vršiti promene u deljenoj radnoj svesci koja je uskladištena na Windows SharePoint Services 3.0 lokaciji. Ukoliko radnu svesku želite da uskladištite na Windows SharePoint Services 3.0 lokaciji, to bi trebalo da učinite samo ukoliko je saradnja pri obradi te radne sveske dovršena.

 • Želite da vodite zapise o promenama koje su napravljene u radnoj svesci.

 • Očekujete da nećete menjati funkcije koje nije moguće izmeniti nakon deljenja radne sveske. To su funkcije za objedinjavanje ćelija, uslovna oblikovanja, proveru valjanosti podataka, grafikone, slike, objekte (uključujući crteže), hiperveze, scenarije, prikaze strukture, međuvrednosti, tabele sa podacima, izveštaje izvedene tabele, zaštitu radnog lista ili radne sveske i makroe.

Važno :  Ukoliko Office Excel 2007 deljenu radnu svesku sačuvate u nekoj prethodnoj verziji formata datoteke, radna sveska više neće biti deljena i nestaće istorija revizija u kojoj su zabeležene neusaglašenosti i rešenja. Ukoliko je potrebno da radnu svesku sačuvate u nekom prethodnom formatu datoteke, trebalo bi da najpre sačuvate kopiju istorije revizije.

Kao vlasnik radne sveske, u mogućnosti ste da je pripremite za deljenje tako što ćete uneti i oblikovati podatke koje je potrebno predstaviti. Nakon toga, izaberite karticu Redigovanje, a zatim u grupi Promene kliknite na dugme Deljenje radne sveske. Izaberite odgovarajuće opcije, a zatim radnu svesku sačuvajte na mrežnoj deobi (ne na Web serveru) koja je dostupna korisnicima kojima je namenjena. Druga mogućnost je da izaberete karticu Redigovanje, a zatim u grupi Promene kliknete na dugme Zaštiti i deli radnu svesku da biste sprečili druge korisnike da isključe praćenje promena u radnoj svesci.

Slika glavne trake programa Excel

Svaki put kada sačuvate deljenu radnu svesku, od vas će biti zatraženo da sačuvate korisničke promene nastale od poslednjeg čuvanja deljene radne sveske. Ukoliko radnu svesku želite da ostavite otvorenom u cilju praćenja toka rada, Excel je u mogućnosti da automatski, u preciziranim vremenskim intervalima, ažurira izmene bez obzira da li ste sačuvali radnu svesku ili ne.

Ukoliko u deljenu radnu svesku sačuvate promene, može se dogoditi da neka druga osoba koja uređuje istu radnu svesku sačuva promene napravljene nad istim ćelijama. Ukoliko se to dogodi, doći će do neusaglašenosti promena i pojaviće se dijalog za rešavanje neusaglašenosti u kome možete odabrati koje promene želite da zadržite.

Više informacija o podešavanju i korišćenju deljenih radnih svezaka potražite u članku Upotreba deljene radne sveske za saradnju.

Vrh stranice

Distribuiranje kopija radne sveske i objedinjavanje ili konsolidovanje podataka iz svake od njih

Distribuiranje radnih svezaka i objedinjavanje promena iz svake od njih

Da biste distribuirali kopije radne sveske, a potom objedinili promene iz nekoliko kopija, potrebno je da radnu svesku podesite kao deljenu (pogledajte odeljak Omogućavanje istovremenog uređivanja radne sveske većem broju korisnika). Na ovaj način bićete u mogućnosti da distribuirate kopije radne sveske, a korisnicima dozvolite da prave izmene, a potom izmenjene radne sveske šalju vama, umesto skladištenja radne sveske na jednoj lokaciji kako bi moglo da je uređuje nekoliko korisnika. Radne sveske uskladištite na jednoj lokaciji, a zatim izaberete komandu Uporedi i objedini radne sveske. Izmene možete redigovati i prihvatiti one koje želite da zadržite i koristite u jednoj glavnoj radnoj svesci. Da biste komandu Uporedi i objedini radne sveske dodali na traku Priručna traka, kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , zatim na dugme Excel opcije, a zatim izaberite stavku Prilagodi. Sa liste Izaberite komande iz izaberite stavku Sve komande, izaberite stavku Uporedi i objedini radne sveske, kliknite na dugme Dodaj, a zatim kliknite na dugme U redu.

Funkciju za upoređivanje i objedinjavanje koristite ukoliko:

 • Želite da prikupite unos od nekoliko glavnih korisnika, ali želite da imate veću kontrolu nad izvršenim i prihvaćenim promenama u prvobitnoj verziji.

 • Ne želite da skladištite radnu svesku na jednoj centralnoj lokaciji kako bi joj pristupilo nekoliko korisnika, već umesto toga želite da distribuirate kopije radne sveske (na primer, u e-poruci).

 • Želite da vodite evidenciju prihvaćenih promena.

 • Prihvatite ograničenja deljenih radnih svezaka (pogledajte odeljak Omogućavanje istovremenog uređivanja radne sveske većem broju korisnika).

Distribuiranje radnih svezaka i objedinjavanje podataka iz više njih

Ukoliko radne listove podesite tako da imaju slične ili identične rasporede, a zatim kopije ovih radnih listova pošaljete drugim korisnicima kako bi ih popunili, rezultate možete rezimirati i na osnovu svih rezultata napraviti izveštaj na glavnom radnom listu. Na primer, ukoliko se radni list troškova nalazi u radnoj svesci svake od regionalnih kancelarija, ove brojke možete objediniti na jednom glavnom radnom listu na kome su prikazani troškovi cele kompanije.

Primer konsolidacije podataka

Konsolidovanje podataka koristite ukoliko:

 • Želite da prikupite unos od nekoliko glavnih korisnika i objedinite ga na jednom glavnom radnom listu.

 • Ne želite da skladištite radnu svesku na jednoj centralnoj lokaciji kako bi joj pristupilo nekoliko korisnika, već umesto toga želite da distribuirate kopije radne sveske (na primer, u e-poruci).

 • Imate ili nameravate da kreirate slične ili identične radne listove čije podatke želite da konsolidujete.

Da biste podatke konsolidovali, izaberite karticu Podaci, zatim u grupi Alatke za podatke kliknite na dugme Konsoliduj, a zatim upišite ili izaberite reference na podatke koje želite da konsolidujete.

Slika glavne trake programa Excel

Na raspolaganju imate nekoliko opcija za konsolidovanje podataka. Podatke možete konsolidovati pomoću sledećih opcija:

Položaj     Odaberite ovu opciju ukoliko su podaci na svim radnim listovima poređani identičnim redosledom i ako nalaze se na istom mestu.

Kategorija     Odaberite ovu opciju ukoliko su podaci na svakom radnom listu organizovani drugačije, ali imaju iste oznake redova ili kolona koje možete koristiti za njihovo podudaranje.

3-D formule     Odaberite ovu opciju ukoliko su obrasci radnih listova nedosledni. U mogućnosti ste da kreirate formule koje sadrže reference na ćelije u svakom opsegu podataka koji kombinujete. Formule koje sadrže reference na ćelije u više radnih listova nazivaju se 3-D formule.

Više informacija potražite u članku Konsolidovanje podataka u više radnih listova.

Vrh stranice

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×