Pregled formula u programu Excel

Pregled formula u programu Excel

Ako ste početnik u radu sa programom Excel, uskoro ćete shvatiti da on ne sadrži samo koordinatnu mrežu u čije kolone ili redove unosite brojeve. Da, Excel možete koristiti da izračunate zbir kolona ili redova, ali ga takođe možete koristiti za izračunavanje otplate kredita, rešavanje matematičkih ili inženjerskih problema kao i za pronalaženje najboljeg rešenja zasnovanog na promenljivim vrednostima koje unesete.

Excel to postiže uz pomoć formula koje se nalaze u ćelijama. Formula vrši izračunavanja vrednosti ili druge operacije na podacima u radnom listu. Formula uvek počinje znakom jednakosti (=) a zatim slede brojevi, matematički operatori (kao što su znaci + ili - za sabiranje ili oduzimanje) i ugrađene Excel funkcije koje zaista mogu da prošire mogućnosti formule.

Na primer, sledeća formula množi broj 2 sa brojem 3 a zatim rezultatu dodaje broj 5 i na taj način se dobija rezultat 11.

=2*3+5

Evo nekoliko primera formula koje možete uneti u radni list.

 • =A1+A2+A3    Sabira vrednosti iz ćelija A1, A2 i A3.

 • =SUM(A1:A10)    Koristi SUM funkciju za vraćanje zbira vrednosti u ćelijama A1 do A10.

 • =TODAY()    Daje današnji datum.

 • =UPPER("zdravo")     Konvertuje tekst „zdravo“ u „ZDRAVO“ koristeći funkciju UPPER.

 • =IF(A1>0)    Koristi IF funkciju radi provere ćelije A1 da bi utvrdila da li sadrži vrednost veću od 0.

Formula može da sadrži bilo koju od sledećih stavki ili sve njih: funkcije, reference, operatore i konstante.

Delovi formule   

Delovi formule

1. Funkcije: funkcija PI() daje vrednost broja pi: 3,142...

2. Reference: A2 daje vrednost iz ćelije A2.

3. Konstante: brojevi ili tekstualne vrednosti unete direktno u formulu, kao što je 2.

4. Operatori: operator ^ (znak „karet“) podiže broj na stepen, a operator * (zvezdica) množi brojeve.

Konstanta je vrednost koja se ne dobija izračunavanjem; ona je uvek ista. Na primer, datum 9.10.2008., broj 210 i tekst "Kvartalna zarada" predstavljaju konstante. izraz ili vrednost dobijena izračunavanjem izraza nije konstanta. Ako u formuli umesto referenci za ćelije koristite konstante (na primer, =30+70+110), rezultat se menja samo ako izmenite formulu. Najbolje je postaviti konstante u pojedinačne ćelije u kojima se mogu lako promeniti ako je potrebno, a zatim izvršiti upućivanje na te reference u formulama.

Operatori navode tip izračunavanja koji želite da izvršite na elementima formule. Excel prati opšta matematička pravila za izračunavanja, a to su Zagrade, Stepeni, Množenje i deljenje i Dodavanje i oduzimanje ili akronim PEMDAS (Please Excuse My Dear Aunt Sally). Korišćenje zagrada vam omogućava da promenite taj redosled izračunavanja.

Tipovi operatora. Postoje četiri različita tipa računskih operatora: aritmetički operatori, operatori za poređenje, operatori za spajanje teksta i operatori za reference.

 • Aritmetički operatori

  Da biste obavili osnovne matematičke operacije poput sabiranja, oduzimanja, množenja ili deljenja, kombinovanja brojeva i dobijanja numeričkih rezultata, upotrebite sledeće aritmetičke operatore.

  Aritmetički operator

  Značenje

  Primer

  + (znak plus)

  Sabiranje

  =3+3

  – (znak minus)

  Oduzimanje
  Promena znaka

  =3–3
  =-3

  * (zvezdica)

  Množenje

  =3*3

  / (kosa crta)

  Deljenje

  =3/3

  % (znak procenta)

  Procenat

  30%

  ^ (znak „karet“)

  Stepenovanje

  =3^3

 • Operatori za poređenje

  Pomoću sledećih operatora možete da uporedite dve vrednosti. Kada se pomoću ovih operatora dve vrednosti uporede, dobija se logička vrednost, TRUE ili FALSE.

  Operator za poređenje

  Značenje

  Primer

  = (znak jednakosti)

  Jednako je

  =A1=B1

  > (znak „veće od“)

  Veće od

  =A1>B1

  < (znak „manje od“)

  Manje od

  =A1<B1

  >= (znak „veće od ili jednako“)

  Veće od ili jednako

  =A1>=B1

  <= (znak „manje od ili jednako“)

  Manje je od ili jednako

  =A1<=B1

  <> (znak „nije jednako“)

  Nije jednako

  =A1<>B1

 • Operator za spajanje teksta

  Koristite znak „ampersand“ (&) za nadovezivanje (spajanje) više tekstualnih niski da biste dobili objedinjeni tekst.

  Operator za tekst

  Značenje

  Primer

  & (ampersand)

  Vezuje, odnosno spaja dve vrednosti u jedinstvenu tekstualnu vrednost

  ="North"&"wind" daje "Northwind".
  Kada A1 sadrži "Prezime", a B1 sadrži "Ime", =A1&", "&B1 daje "Prezime, Ime".

 • Operatori za reference

  Pomoću sledećih operatora možete kombinovati opsege ćelija za izračunavanja.

  Operator za reference

  Značenje

  Primer

  : (dvotačka)

  Operator opsega koji daje jednu referencu za sve ćelije između dve reference, uključujući i te dve reference.

  B5:B15

  , (zarez)

  Operator za združivanje koji kombinuje više referenci u jednu referencu

  =SUM(B5:B15,D5:D15)

  (razmak)

  Operator za presek koji daje jednu referencu za zajedničke ćelije dveju datih referenci

  B7:D7 C6:C8

Vrh stranice

U nekim slučajevima, redosled izvršavanja izračunavanja može da utiče na rezultat formule zbog čega je važno razumeti način na koji se taj redosled utvrđuje i na koji ga možete promeniti da biste dobili željene rezultate.

 • Redosled izračunavanja

  Formule računaju vrednosti po određenom redosledu. Formula u programu Excel uvek počinje znakom jednakosti (=). Excel tumači znakove koji slede znak jednakosti kao formulu. Iza znaka jednakosti nalaze se elementi koji će se izračunavati (operandi), kao što su konstante ili reference ćelija. Ovi elementi se razdvajaju računskim operatorima. Excel formule izračunava sleva nadesno, u skladu sa određenim redosledom za svaki operator u formuli.

 • Prioritet operatora u Excel formulama

  Ako u jednoj formuli kombinujete više operatora, Excel izvršava operacije prema redosledu prikazanom u sledećoj tabeli. Ako formula sadrži operatore istog prioriteta – na primer, operatore množenja i deljenja, Excel izvršava operacije sleva nadesno.

  Operator

  Opis

  : (dvotačka).

  (jedan razmak)

  , (zarez)

  Operatori za reference

  Promena znaka (na primer, –1)

  %

  Procenat

  ^

  Stepenovanje

  * i /

  Množenje i deljenje

  + i –

  Sabiranje i oduzimanje

  &

  Povezivanje dve niske teksta (spajanje)

  =
  < >
  <=
  >=
  <>

  Poređenje

 • Korišćenje zagrada u Excel formulama

  Da biste promenili redosled izračunavanja, deo formule koji prvo treba izračunati stavite u zagrade. Na primer, sledeća formula daje rezultat 11 zato što Excel prvo izvršava množenje, a zatim sabiranje. Formula množi 2 sa 3, a zatim rezultat sabira sa 5.

  =5+2*3

  Međutim, ako stavite zagrade i tako promenite sintaksu, Excel će prvo sabrati 5 i 2, dobijeni zbir pomnožiti sa 3 i dati rezultat 21.

  =(5+2)*3

  U sledećem primeru, zagrade u prvom delu formule nalažu programu Excel da prvo izračuna B4+25, a da zatim rezultat podeli zbirom vrednosti iz ćelija D5, E5 i F5.

  =(B4+25)/SUM(D5:F5)

  Vrh stranice

Funkcije su unapred definisane formule koje obavljaju izračunavanja koristeći određene vrednosti, koje se zovu argumenti, određenim redosledom ili u određenoj strukturi. Funkcije se mogu koristiti za obavljanje jednostavnih ili složenih izračunavanja. Sve funkcije programa Excel možete naći na kartici „Formule“ na traci:

Kartica „Excel formule“ na traci
 • Sintaksa Excel funkcije

  Sledeći primer funkcije ROUND koja služi za zaokruživanje broja u ćeliji A10 ilustruje sintaksu funkcije.

  Struktura funkcije

  1. Struktura. Struktura funkcije počinje znakom jednakosti (=), sledi ime funkcije, otvorena zagrada, argumenti za funkciju razdvojeni zarezima i zatvorena zagrada.

  2. Ime funkcije. Da biste prikazali listu dostupnih funkcija, kliknite na ćeliju i pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+F3, čime ćete pokrenuti dijalog Umetanje funkcije.

  Excel formule – dijalog „Umetanje funkcije“

  3. Argumenti. Argumenti mogu biti brojevi, tekst, logičke vrednosti, na primer TRUE ili FALSE, nizovi, vrednosti greške kao što je #N/A ili reference ćelija. Argument koji navedete mora da proizvede važeću vrednost za taj argument. Argumenti mogu biti i konstante, formule ili druge funkcije.

  4. Opis alatke za argument. Opis alatke sa sintaksom i argumentima pojavljuje se dok unosite funkciju. Na primer, otkucajte =ROUND( i pojavljuje se opis alatke. Opisi alatki se pojavljuju samo za ugrađene funkcije.

  Napomena: Ne morate celu funkciju da kucate velikim slovima, npr. =ROUND, pošto će Excel automatski pretvoriti ime funkcije u velika slova čim pritisnete Enter. Ako ste pogrešno napisali ime funkcije, na primer =SUME(A1:A10) umesto =SUM(A1:A10), Excel će vratiti grešku #NAME?.

 • Unos Excel funkcija

  Prilikom kreiranja formule koja sadrži funkciju, možete koristiti dijalog Umetanje funkcije za lakši unos funkcija radnog lista. Kada izaberete funkciju iz dijaloga Umetanje funkcije, Excel će pokrenuti čarobnjak za funkciju koji prikazuje ime funkcije, sve argumente, opis funkcije i svih argumenata, trenutni rezultat funkcije i trenutni rezultat cele formule.

  Čarobnjak za funkcije programa Excel

  Koristite opciju za automatsko dovršavanje formula da biste olakšali kreiranje i uređivanje formula i smanjili broj grešaka u kucanju i sintaksi. Kada otkucate = (znak jednakosti) i početna slova funkcije, Excel prikazuje dinamičku padajuću listu važećih funkcija, argumenata i imena koja se podudaraju sa slovima. Zatim možete da izaberete stavku iz padajuće liste i Excel će je uneti umesto vas.

  Automatsko dovršavanje Excel formule

 • Ugnežđivanje Excel funkcija

  U određenim slučajevima će možda biti potrebno da neku funkciju koristite kao jedan od argumenata druge funkcije. Na primer, sledeća formula koristi ugnežđenu funkciju AVERAGE i poredi rezultat sa vrednošću 50.

  Ugnežđene funkcije

  1. Funkcije AVERAGE i SUM su ugnežđene u funkciju IF.

  Važeće povratne vrednosti    Kada se ugnežđena funkcija koristi kao argument, ona mora da vrati isti tip vrednosti koji koristi argument. Na primer, ako argument daje vrednosti TRUE ili FALSE, i ugnežđena funkcija mora davati vrednost TRUE ili FALSE. Ako funkcija ne vraća ovu vrednost, Excel prikazuje vrednost greške #VALUE!.

  Granice za broj nivoa ugnežđivanja     Formula može da sadrži najviše sedam nivoa ugnežđenih funkcija. Kada se jedna funkcija (nazovimo je funkcijom B) koristi kao argument druge funkcije (nazovimo je funkcijom A), funkcija B se ponaša kao funkcija drugog nivoa. Na primer, funkcije AVERAGE i SUM su funkcije drugog nivoa ako se koriste kao argumenti funkcije IF. Funkcija ugnežđena u ugnežđenu funkciju AVERAGE predstavlja funkciju trećeg nivoa, itd.

  Vrh stranice

Referenca identifikuje ćeliju ili opseg ćelija na radnom listu i saopštava programu Excel gde da traži vrednosti ili podatke koje želite da koristite u formuli. Pomoću referenci možete u jednoj formuli da koristite podatke koji se nalaze u različitim delovima radnog lista ili da u nekoliko formula koristite vrednost iz jedne ćelije. Takođe možete upućivati na ćelije iz drugih listova iste radne sveske, kao i na druge radne sveske. Reference za ćelije iz drugih radnih svezaka nazivaju se veze ili spoljne reference.

 • Stil reference „A1“

  Excel podrazumevano koristi stil reference „A1“ koji kolone označava slovima (od A do XFD za ukupno 16.384 kolone), a redove brojevima (od 1 do 1.048.576). Ova slova i brojeve nazivamo naslovima redova i kolona. Unesite slovo kolone, a zatim broj reda da biste uputili na ćeliju. Na primer, B2 upućuje na ćeliju na preseku kolone B i reda 2.

  Da biste uputili na

  Upotrebite

  Ćeliju u koloni A i redu 10

  A10

  Opseg ćelija u koloni A i redovima od 10 do 20

  A10:A20

  Opseg ćelija u redu 15 i kolonama od B do E

  B15:E15

  Sve ćelije u redu 5

  5:5

  Sve ćelije u redovima od 5 do 10

  05:10:00

  Sve ćelije u koloni H

  H:H

  Sve ćelije u kolonama od H do J

  H:J

  Opseg ćelija u kolonama od A do E i redovima od 10 do 20

  A10:E20

 • Pravljenje reference na ćeliju ili opseg ćelija na drugom radnom listu u istoj radnoj svesci

  U sledećem primeru, funkcija AVERAGE izračunava srednju vrednost opsega B1:B10 na radnom listu pod imenom „Marketing“ koji se nalazi u istoj radnoj sveci.

  Primer reference za list

  1. Odnosi se na radni list pod imenom „Marketing“

  2. Upućuje na opseg ćelija od B1 do B10

  3. Znak uzvika (!) Odvaja referencu za radni list od reference za opseg ćelija

  Napomena: Ako referencirani radni list ima razmake ili brojeve u sebi, treba da dodate apostrofe (') pre i posle imena radnog lista, na primer ='123'!A1 ili ='Januarski prihod'!A1.

 • Razlika između apsolutnih, relativnih i mešovitih referenci

  1. Relativne reference    U formuli se relativna referenca ćelije, na primer A1, zasniva na relativnom položaju ćelije koja sadrži formulu i ćelije na koju referenca upućuje. Ako se položaj ćelije koja sadrži formulu promeni, menja se referenca. Ako formulu kopirate ili njom popunite redove ili kolone, referenca se automatski prilagođava. Nove formule podrazumevano koriste relativne reference. Na primer, ako relativnu referencu iz ćelije B2 kopirate ili njom popunite ćeliju B3, ona se automatski prilagođava iz =A1 u =A2.

   Kopirana formula sa relativnom referencom   

   Kopirana formula sa relativnom referencom

  2. Apsolutne reference    Apsolutna referenca ćelije u formuli, na primer $A$1, uvek upućuje na ćeliju na određenom mestu. Kada se položaj ćelije koja sadrži formulu promeni, apsolutna referenca ostaje ista. Ako formulu kopirate ili njom popunite redove ili kolone, apsolutna referenca se ne prilagođava. Nove formule podrazumevano koriste relativne reference tako da će možda će biti potrebno da ih sami prebacite u apsolutne reference. Na primer, ako apsolutnu referencu iz ćelije B2 kopirate ili njom popunite ćeliju B3, ona u obe ćelije ostaje ista: =$A$1.

   Kopirana formula sa apsolutnom referencom   

   Kopirana formula sa apsolutnom referencom
  3. Mešovite reference    Mešovita referenca ima apsolutnu kolonu i relativni red ili apsolutni red i relativnu kolonu. Referenca sa apsolutnom kolonom ima oblik $A1, $B1 itd. Referenca sa apsolutnim redom ima oblik A$1, B$1 itd. Ako se položaj ćelije koja sadrži formulu promeni, menja se relativna referenca, dok se apsolutna referenca ne menja. Ako formulu kopirate ili njom popunite redove ili kolone, relativna referenca se automatski prilagođava, a apsolutna referenca ne. Na primer, ako mešovitu referencu iz ćelije A2 kopirate ili njom popunite ćeliju B3, ona se prilagođava iz =A$1 u =B$1.

   Kopirana formula sa mešovitom referencom   

   Kopirana formula sa mešovitom referencom

 • Stil reference „3-D“

  Jednostavno upućivanje na više radnih listova    Ako želite da analizirate podatke u istoj ćeliji ili opsegu ćelija na više radnih listova unutar radne sveske, koristite 3-D reference. 3-D referenca obuhvata referencu za ćeliju ili opseg ispred kojeg stoji opseg imena radnih listova. Excel koristi sve radne listove uskladištene između početnog i završnog imena reference. Na primer, =SUM(List2:List13!B5) sabira sve vrednosti sadržane u ćeliji B5 na svim radnim listovima od 2 do 13, uključujući i njih.

  • 3-D reference možete da koristite da biste upućivali na ćelije na drugim listovima, da biste definisali imena i kreirali formule pomoću sledećih funkcija: SUM, AVERAGE, AVERAGEA, COUNT, COUNTA, MAX, MAXA, MIN, MINA, PRODUCT, STDEV.P, STDEV.S, STDEVA, STDEVPA, VAR.P, VAR.S, VARA i VARPA.

  • 3-D reference ne mogu da se koriste u formulama niza.

  • 3-D reference ne mogu da se koriste sa operator za presek (jedan razmak) ili u formulama koje koriste implicitni presek.

  Šta se događa prilikom premeštanja, kopiranja, umetanja ili brisanja radnih listova    U sledećim primerima objašnjeno je šta se događa kada premeštate, kopirate, umećete ili brišete radne listove uključene u 3-D referencu. U primerima se koristi formula =SUM(List2:List6!A2:A5) za sabiranje ćelija od A2 do A5 sa radnih listova od 2 do 6.

  • Umetanje ili kopiranje    Ako umetnete ili kopirate listove između listova List2 i List6 (koji su krajnje tačke u ovom primeru), Excel će u izračunavanja uključiti sve vrednosti iz ćelija od A2 do A5 sa dodatih listova.

  • Brisanje     Ako izbrišete listove između listova List2 i List6, Excel njihove vrednosti uklanja iz izračunavanja.

  • Premeštanje    Ako listove između listova List2 i List6 premestite na mesto izvan referentnog opsega listova, Excel njihove vrednosti uklanja iz izračunavanja.

  • Premeštanje krajnje tačke    Ako List2 ili List6 premestite na drugo mesto unutar iste radne sveske, Excel izračunavanje prilagođava novom opsegu listova između njih.

  • Brisanje krajnje tačke    Ako izbrišete List2 ili List6, Excel izračunavanje prilagođava opsegu listova između njih.

 • Stil reference R1C1

  Takođe možete da koristite stil reference u kome su redovi i kolone radnog lista numerisani. Stil reference „R1C1“ je koristan za izračunavanje položaja redova i kolona u makroima. Kod stila „R1C1“ Excel mesto ćelije označava slovom „R“ iza kojeg sledi broj reda i slovom „C“ iza kojeg sledi broj kolone.

  Referenca

  Značenje

  R[-2]C

  relativna referenca za ćeliju u istoj koloni, dva reda iznad

  R[2]C[2]

  Relativna referenca za ćeliju dva reda ispod i dve kolone nadesno

  R2C2

  Apsolutna referenca na ćeliju u drugom redu i drugoj koloni

  R[-1]

  Relativna referenca za ceo red iznad aktivne ćelije

  R

  Apsolutna referenca za trenutni red

  Prilikom zapisivanja makroa, Excel neke komande zapisuje koristeći stil reference „R1C1“. Na primer, ako zapisujete komandu, kao što je klik na dugme Automatski zbir da biste umetnuli formulu koja sabira opseg ćelija, Excel zapisuje formulu pomoću stila reference „R1C1“, a ne „A1“.

  Stil reference „R1C1“ možete da uključite ili isključite tako što ćete u dijalogu Opcije , u kategoriji Formule, u odeljku Rad sa formulama potvrditi ili opozvati izbor u polju za potvrdu Stil reference „R1C1“. Da biste prikazali ovaj dijalog, izaberite karticu Datoteka.

  Vrh stranice

Da biste predstavili ćelije, opsege ćelija, formule, konstante ili Excel tabele, možete da kreirate definisana imena. Ime je kratka asocijacija koja olakšava da razumete namenu reference ćelije, konstante, formule ili tabele koju je na prvi pogled možda teško razumeti. Sledeće informacije prikazuju uobičajene primere imena i načine na koje njihova upotreba u formulama može doprineti jasnoći i olakšati razumevanje formula.

Primer 1

Tip primera

Primer korišćenje opsega umesto imena.

Primer korišćenje imena.

Referenca

=SUM(A16:A20)

=SUM(Prodaja)

Konstanta

=PRODUCT(A12,9.5%)

=PRODUCT(Cena,Poreska stopa)

Formula

=TEXT(VLOOKUP(MAX(A16,A20),A16:B20,2,FALSE),"m/dd/yyyy")

=TEXT(VLOOKUP(MAX(Prodaja),InformacijeProdaje,2,FALSE),"m/dd/yyyy")

Tabela

A22:B25

=PRODUCT(Cena,Tabela1[@Poreska stopa])

Primer 2

Kopirajte date primere podataka u sledeću tabelu i nalepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista u programu Excel. Ako želite da formule izračunaju rezultate, izaberite formule, pritisnite taster F2, a zatim pritisnite taster Enter. Ako je potrebno, možete prilagoditi širinu kolona kako biste videli sve podatke u njima.

Napomena:  U formulama u kolonama C i D definisano ime „Prodaja“ je zamenjeno referencom (opsegom) A9:A13, a ime „InformacijeProdaje“ sa opsegom A9:B13. Ako ne napravite ova imena u probnoj radnoj svesci, onda će formule u opsegu D2:D3 vratiti grešku #NAME?.

Tip primera

Primer, ime se ne koristi

Primer, ime se koristi

Formula i rezultat, ime se koristi

Referenca

'=SUM(A9:A13)

'=SUM(Prodaja)

=SUM(Prodaja)

Formula

'=TEXT(VLOOKUP(MAX(A9:13),A9:B13,2,FALSE),"m/dd/yyyy")

'=TEXT(VLOOKUP(MAX(Prodaja),InformacijeProdaje,2,FALSE),"m/dd/yyyy")

=TEXT(VLOOKUP(MAX(Prodaja),InformacijeProdaje,2,FALSE),"m/dd/yyyy")

Cena

995 RSD

Prodaja

Datum prodaje

249 RSD

17.03.2011.

399 RSD

02.04.2011.

643 RSD

23.04.2011.

275 RSD

30.04.2011.

447 RSD

4.5.2011.

 • Tipovi imena

  Postoji nekoliko tipova imena koje možete da kreirate i koristite.

  • Definisano ime    Ime koje predstavlja ćeliju, opseg ćelija, formulu ili konstantnu vrednost. Moguće je kreirati vlastito definisano ime. Excel takođe ponekad umesto vas kreira definisano ime, kao kada podešavate oblast štampanja.

  • Ime tabele    Ime Excel tabele koja predstavlja kolekciju podataka o određenoj temi uskladištenih u zapisima (redovima) i poljima (kolonama). Svaki put kada umetnete Excel tabelu, Excel kreira podrazumevana imena Excel tabela, „Tabela1“, „Tabela2“ itd. koja možete promeniti kako bi za vas imala više smisla.

   Više informacija o Excel tabelama potražite u članku Korišćenje strukturiranih referenci u Excel tabelama.

 • Pravljenje i unos imena

  Ime kreirate koristeći:

  • Polje za ime u polju za formulu    Ovo je najbolje koristiti za kreiranje imena na nivou radne sveske za izabrani opsega.

  • Kreiranje imena iz selekcije    Koristeći selekciju ćelija iz radnog lista možete pogodno kreirati imena od postojećih oznaka redova i kolona.

  • Dijalog „Novo ime“    Ovo je najbolje koristiti kada želite veću prilagodljivost pri kreiranju imena, poput određivanja opsega nivoa lokalnog radnog lista ili kreiranje komentara na ime.

  Napomena: Imena podrazumevano koriste apsolutne reference ćelija.

  Ime možete uneti na sledeće načine:

  • Kucanje     Kucanjem imena, na primer u vidu argumenta u formuli.

  • Korišćenje automatskog dovršavanja formula    Upotrebite padajuću listu automatskog dovršavanja formula u kojoj su automatski navedena važeća imena.

  • Izborom iz komande „Koristi u formuli“    Izaberite definisano ime sa liste koja je dostupna u okviru komande Koristi u formuli, u grupi Definisana imena, na kartici Formula.

Više informacija potražite u članku Definisanje i korišćenje imena u formulama.

Vrh stranice

Formula niza može da izvrši više izračunavanja, a da zatim vrati jedan ili više rezultata. Formule niza deluju na dva ili više skupova vrednosti koji se nazivaju argumenti niza. Svaki argument niza mora da ima isti broj redova i kolona. Formule niza kreiraju se na isti način na koji se kreiraju i druge formule, izuzev toga što treba da pritisnete kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+ENTER da biste uneli formulu. Neke od ugrađenih funkcija su formule niza i moraju biti unete kao nizovi da bi se dobili tačni rezultati.

Konstante niza se mogu koristiti umesto referenci onda kada ne želite da svaku vrednost konstante unesete u zasebnu ćeliju radnog lista.

Korišćenje formule niza za izračunavanje jednog ili više rezultata

Napomena: Kada unesete formula niza, Excel automatski umeće formulu u velike zagrade { }. Ako pokušate sami da unesete velike zagrade, Excel će prikazati formulu kao tekst.

 • Formula niza koja daje jedan rezultat    Ovaj tip formule niza pojednostavljuje model radnog lista tako što se jednom formulom niza zamenjuje nekoliko različitih formula.

  U sledećem primeru izračunava se ukupna vrednost niza koji sadrži cene deonica i akcije, pri čemu se za izračunavanje i prikaz zasebnih vrednosti za svaku deonicu ne koristi red ćelija.

  Formula niza koja daje jedan rezultat

  Kada unesete formulu ={SUM(B2:D2*B3:D3)} kao formulu niza, ona množi argumente „Akcije“ i „Cena“ za svaku deonicu, a zatim sabira rezultate dobijene ovim izračunavanjima.

 • Formula niza koja daje više rezultata    Neke funkcije radnih listova daju nizove vrednosti ili zahtevaju niz vrednosti kao argument. Da biste dobili više rezultata pomoću formule niza, niz morate da unesete u opseg ćelija čiji broj redova i kolona odgovara broju argumenata u nizu.

  Na primer, za zadati niz od tri podatka o prodaji (u koloni B) i niz od tri meseca (u koloni A), funkcija TREND određuje pravolinijske vrednosti za podatke o prodaji. Da bi svi rezultati formule bili prikazani, formula se unosi u tri ćelije u koloni C (C1:C3).

  Formula niza koja daje više rezultata

  Kada formulu =TREND(B1:B3,A1:A3) unosite kao formulu niza, ona daje tri zasebna rezultata (22196, 17079 i 11962), na osnovu tri podatka o prodaji i tri meseca.

Korišćenje konstanti niza

U običnoj formuli možete da unesete referencu za ćeliju koja sadrži vrednost ili samu vrednost koja se takođe naziva konstanta. Slično tome, u formulu niza možete da unesete referencu za niz, ili niz vrednosti koje se nalaze u ćelijama, koja se naziva konstanta niza. Formule niza prihvataju konstante na isti način na koji to čine obične formule, ali konstante niza morate da unesete u određenom formatu.

Konstante niza mogu da sadrže brojeve, tekst, logičke vrednosti, na primer TRUE ili FALSE odnosno vrednosti greške kao što je #N/A. Različiti tipovi vrednosti mogu biti u istoj konstanti niza , na primer {1,3,4;TRUE,FALSE,TRUE}. Brojevi u konstantama niza mogu da budu celi, decimalni ili u naučnom formatu. Tekst mora da bude pod dvostrukim znacima navoda, na primer "utorak".

Konstante niza ne mogu da sadrže reference ćelija, kolone ili redove različitih dužina, formule ili specijalne znakove $ (znak za dolar), zagrade i % (znak procenta).

Prilikom oblikovanja konstanti niza, uverite se da ste uradili sledeće:

 • Stavite ih u velike zagrade ({ } ).

 • Vrednosti iz različitih kolona razdvojte pomoću zareza (,). Na primer, da biste predstavili vrednosti 10, 20, 30 i 40, unesite {10,20,30,40}. Ova konstanta niza je poznata kao niz 1x4 i ekvivalentna je referenci za 1 red i 4 kolone.

 • Vrednosti iz različitih redova razdvojte pomoću tačke i zareza (;). Na primer, da biste vrednosti 10, 20, 30 i 40 predstavili u jednom redu, a 50, 60, 70 i 80 u redu ispod, unesite konstantu niza 2x4: {10,20,30,40;50,60,70,80}.

Vrh stranice

Kada izbrišete formulu, brišu se i dobijene vrednosti formule. Međutim, možete da uklonite samo formulu i ostavite dobijenu vrednost formule prikazanu u ćeliji.

 • Da biste izbrisali formule zajedno sa dobijenim vrednostima, uradite sledeće:

  1. Izaberite ćeliju ili opseg ćelija koje sadrže formulu.

  2. Pritisnite taster DELETE.

 • Da biste izbrisali formule bez uklanjanja dobijenih vrednosti, uradite sledeće:

  1. Izaberite ćeliju ili opseg ćelija koje sadrže formulu.

   Ako se radi o formuli niza, izaberite opseg ćelija koji sadrži formulu niza.

   Biranje opsega ćelija koji sadrži formulu niza

   1. Kliknite na ćeliju u formuli niza.

   2. Na kartici Početak, u grupi Uređivanje kliknite na dugme Pronađi i izaberi, a zatim izaberite stavku Idi na.

   3. Kliknite na Specijalno.

   4. Izaberite opciju Ovaj niz.

  2. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Kopiraj Slika dugmeta .
   Slika glavne trake programa Excel

   tasterska prečica    Možete da pritisnite i kombinaciju tastera CTRL+C.

  3. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na strelicu ispod stavke Nalepi Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Nalepi vrednosti.

Vrh stranice

Sledeća tabela rezimira neke uobičajene greške koje možete napraviti pri unosu formule i kako da izbegnete greške formula:

Uverite se da...

Više informacija

Uparite sve otvorene i zatvorene zagrade u formuli   

Sve zagrade u formuli su deo odgovarajućeg para. Kada kreirate formulu, Excel pri unošenju prikazuje zagrade u boji.

Korišćenje dvotačke za označavanje opsega koji unosite u formulu   

Dve tačke (:) koriste se za razdvajanje reference na prvu i poslednju ćeliju u opsegu. Na primer, A1:A5.

Unesite sve potrebne argumente    

Funkcije mogu da imaju obavezne i opcionalne argumente (označavaju se uglastim zagradama u sintaksi). Trebalo bi uneti sve obavezne argumente. Takođe, uverite se da niste uneli previše argumenata.

U formuli ne ugnežđujte više od 64 funkcije   

Ugnežđivanje funkcija u okviru formule ograničeno je na 64 nivoa.

Stavite imena radnih svezaka ili listova pod jednostruke navodnike    

Kada upućujete na vrednosti ili ćelije u drugim radnim listovima ili radnim sveskama koje u imenima sadrže znakove koji nisu abecedni, imena moraju biti stavljena pod jednostruke navodnike ( ' ).

Uključite putanju do spoljašnjih radnih svezaka    

Spoljašnje radne sveske moraju da sadrže ime radne sveske i putanju do radne sveske.

Unesite brojeve bez oblikovanja    

Brojevi koje unesete u formulu ne bi trebalo da budu formatirani pomoću znakova za razdvajanja decimala ili znakova za dolar ($) zato što se zarezi već koriste kao znakovi za razdvajanje argumenata u formulama, a znakovi za dolar se koriste za označavanje apsolutnih referenci. Na primer, umesto da unesete $1.000, unesite 1000 u formulu.

Vrh stranice

Važno: Izračunati rezultati formula i nekih funkcija Excel radnih listova mogu malo da se razlikuju između Windows računara koji koriste x86 ili x86-64 arhitekturu i Windows RT računara koji koriste ARM arhitekturu. Saznajte više o razlikama.

Da li imate pitanje vezano za određenu funkciju?

Objavite pitanje na forumu Excel zajednice

Pomozite nam da poboljšamo Excel

Imate li predloge za to kako možemo da poboljšamo sledeću verziju programa Excel? Ako imate, pogledajte teme na lokaciji Excel User Voice.

Takođe pogledajte

Pregled formula u programu Excel

Način izbegavanja oštećenih formula

Pronalaženje i ispravljanje grešaka u formulama

Tasterske prečice i funkcijski tasteri u programu Excel

Excel funkcije (abecednim redom)

Excel funkcije (po kategoriji)

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×