Predstavljanje podataka za povezivanje

Važno : Ovaj članak je mašinskog prevede potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Podaci za povezivanje je dinamičku vezu između Microsoft Office InfoPath obrasca i spoljnog izvora podataka koja skladišti i obezbeđuje podatke za taj obrazac. Izvor podataka je skup polja i grupe koje definišete i uskladištite podatke za obrazac. Kontrole su povezane sa polja i grupe u izvoru podataka i prikazivanje podataka korisnicima.

Obrazac može da sadrži samo jedan primarni skup podataka za povezivanje, koji se naziva glavni skup podataka za povezivanje, a može imati nekoliko pomoćnih skupova podataka za povezivanje. U zavisnosti od namene obrasca, podaci za povezivanje mogu izvršiti upit nad podacima ili ih proslediti spoljnom izvoru podataka, poput Microsoft SQL Server baze podataka ili Web usluge.

Ovaj članak sadrži:

Pregled podataka za povezivanje

Rad sa glavne podatke za povezivanje

Rad sa pomoćnih podataka za povezivanje

Skladištenje podataka za korišćenje van mreže

Za povezivanje sa spoljnim izvorima podataka

Pregled podataka za povezivanje

Podaci za povezivanje predstavljaju dinamičku vezu između obrasca i izvora podataka koji skladišti i obezbeđuje podatke za taj obrazac. Obrazac može da sadrži samo jedan primarni skup podataka za povezivanje, koji se naziva glavni skup podataka za povezivanje, a može imati nekoliko pomoćnih skupova podataka za povezivanje. Glavni skup podataka za povezivanje definiše glavni izvor podataka obrasca. XML šema opisuje način na koji se podaci skladište u glavnom izvoru podataka obrasca. U obrascu može postojati samo jedan glavni skup podataka za povezivanje, a on se automatski kreira prilikom izrade predloška obrasca koji se zasniva na spoljnom izvoru podataka. Kada dizajnirate predložak obrasca, možete kreirati neograničen broj pomoćnih skupova podataka za povezivanje.

U zavisnosti od namene obrasca, možete kreirati glavni ili pomoćni skup podataka za povezivanje sa spoljnim izvorom podataka, kao što je Microsoft SQL Server baza podataka ili Web usluga. Spoljni izvor podataka predstavlja skladište podataka koje šalje podatke i koje može da prima podatke iz obrasca koji se zasniva na vašem predlošku obrasca. InfoPath funkcioniše sa sledećim spoljnim izvorima podataka:

 • Microsoft Office Access bazom podataka

 • Microsoft SQL Server bazu podataka

 • Web uslugom

 • Bibliotekom dokumenata ili listom na serveru koji radi pod sistemom Microsoft Windows SharePoint Services

 • XML datotekom

Možete kreirati tri tipa podataka za povezivanje sa spoljnim izvorom podataka: podatke samo za izvršavanje upita, podatke samo za prosleđivanje ili podatke i za izvršavanje upita i za prosleđivanje. Podaci za povezivanje za izvršavanje upita primaju podatke iz izvora podataka i skladište te podatke u obrazac. Podaci za povezivanje za prosleđivanje šalju podatke iz obrasca u izvor podataka, u aplikaciju na Web serveru, u biblioteku dokumenata na serveru koji radi pod sistemom Windows SharePoint Services ili u e-poruku. Podaci za povezivanje za izvršavanje upita i za prosleđivanje mogu da primaju podatke iz izvora podataka i da ih šalju u izvor. Prilikom kreiranja podataka za povezivanje možete navesti željeni tip podataka za povezivanje. Na primer, možete kreirati podatke za povezivanje koji izvršavaju bilo šta od navedenog:

 • Izvršavaju upit nad podacima iz baze podataka

 • Prosleđuju podatke obrasca putem e-poruke

 • Prosleđuju podatke u aplikaciju na Web serveru

 • Prosleđuju podatke obrasca u prilagođenu aplikaciju koja koristi XmlFormView kontrolu

 • Izvršavaju upit nad podacima ili ih prosleđuju pomoću prilagođenog programskog koda, kao što je C#, Microsoft Visual Basic .NET ili Microsoft JScript.

 • Koriste postavke veze koje su uskladištene u biblioteci podataka za povezivanje na serveru koji radi pod sistemom Microsoft Office SharePoint Server 2007

 • Izvršavaju upit nad podacima ili ih prosleđuju u Human Workflow Services koji se nalazi na Microsoft BizTalk serveru 2004 ili BizTalk serveru 2006

Vrsta veze koju ćete koristiti zavisi od namene obrasca i vrste spoljnog izvora podataka sa kojim želite da povežete obrazac

Podaci za povezivanje za izvršavanje upita

Podaci za povezivanje upita preuzima podatke iz spoljnog izvora podataka i skladište u polja u izvoru podataka glavne ili pomoćne obrasca. Zatim možete povezivanje kontrole u ta polja da biste prikazali podatke u obrascu. Podaci za povezivanje upita možete da kreirate na sledeće načine:

 • Dizajniranjem predloška obrasca koji se zasniva na bazi podataka, Web usluzi ili postavkama koje su uskladištene u biblioteci veza. Struktura spoljnog izvora podataka zatim definiše glavni izvor podataka za obrazac.

 • Menjanjem postojećeg predloška obrasca pomoću dodatnih pomoćnih podataka za povezivanje koji izvršavaju upit nad bazama podataka, Web uslugom, SharePoint listom ili bibliotekom, odnosno XML datotekom.

Ako dizajnirate novi predložak obrasca koji se zasniva na bazi podataka, Web usluzi ili postavkama u biblioteci veza, možete kreirati podatke za povezivanje za izvršavanje upita koji će postati glavni podaci za povezivanje za obrazac zasnovan na tom predlošku obrasca. Za predložak obrasca možete definisati samo jedan skup podataka za povezivanje upita kao glavni skup podataka za povezivanje. Ako želite da izvršite upit nad podacima iz dodatnih izvora podataka, možete kreirati pomoćne podatke za povezivanje koji će izvršavati upit nad tim podacima. U drugom delu ovog članka saznajte više o pomoćnim podacima za povezivanje.

Kada dodajete pomoćne podatke za povezivanje koji izvršavaju upit nad podacima za predložak obrasca, možete odrediti da li će InfoPath koristiti te podatke za povezivanje svaki put kada korisnik otvori obrazac ili nakon određenih radnji koji prate popunjavanje obrasca, kao što je klik na dugme za prikaz liste opcija. Da biste nakon određene radnje koristili podatke za povezivanje postupite na neki od sledećih načina:

 • Umetnite kontrolu dugmeta koja osvežava podatke obrasca.

 • Dodajte pravilo o korišćenju podataka za povezivanje kada je u obrascu ispunjen uslov.

 • Napišite prilagođeni kôd za određene događaje.

Podaci za povezivanje za prosleđivanje

Kada korisnik prosledi obrazac, podaci iz tog obrasca se prosleđuju putem podataka za povezivanje za prosleđivanje u spoljni izvor podataka. Taj predložak obrasca možete podesiti tako da omogućite korisnicima slanje podataka u sledeće tipove spoljnih izvora podataka

 • Microsoft Office Access bazu podataka

 • Microsoft SQL Server bazu podataka

 • Web uslugu

Možete dodati pomoćne podatke za povezivanje koji prosleđuju podatke na neki od sledećih načina:

 • Prosleđuju podatke obrasca u biblioteku dokumenata na serveru koji radi pod sistemom Microsoft SharePoint Services.

 • Prosleđuju podatke obrasca putem e-poruke.

 • Prosleđuju podatke obrasca u aplikaciju na Web serveru.

Podatke za povezivanje za prosleđivanje možete kreirati na neki od sledećih načina:

 • Dizajniranjem novog predloška obrasca koji se zasniva na bazi podataka, Web usluzi ili postavkama koje su uskladištene u biblioteci veza na serveru koji radi pod sistemom Office SharePoint Server 2007. Struktura spoljnog izvora podataka zatim definiše glavni izvor podataka za obrazac.

 • Izmenite postojeći predložak obrasca tako što ćete dodati pomoćne podatke za povezivanje, a potom podesite predložak obrasca tako da omogućite korisnicima da prosleđuju obrazac putem ovih pomoćnih podataka za povezivanje.

  Savet : Kada dizajnirate predložak obrasca koji se zasniva na Office Access ili SQL Server bazi podataka, ako baza podataka ispunjava određene zahteve, InfoPath automatski podešava podatke za povezivanje za prosleđivanje. Veze ka dodatnim informacijama o ovim zahtevima potražite u odeljku Takođe pogledajte. Funkciju prosleđivanja možete onemogućiti ako želite da korisnici prosleđuju popunjene obrasce pomoću nekog drugog tipa podataka za povezivanje za prosleđivanje.

U većini slučajeva, podesićete jedan skup podataka za povezivanje kao glavnom radnju za prosleđivanje za predložak obrasca. Međutim, možete da dizajnirate predložak obrasca tako da korisnici mogu da prosleđuju popunjene obrasce na više lokacija pomoću pravila ili prilagođeni kôd. Na primer, možete da konfigurišete predložak obrasca da biste dozvolili korisnicima da prosleđuju popunjene obrasce Web usluzi, kao i putem e-poruke. Obično, konfigurišete predložak obrasca da biste prosledili sve podatke u obrascu. Međutim, ako koristite prilagođeni kôd za prosleđivanje podataka obrasca ili konfigurišete predložak obrasca da biste dozvolili prosleđivanje podataka Web usluzi, možete proslediti deo podataka iz obrasca.

Podaci za izvršavanje upita i za prosleđivanje

Kada dizajnirate predložak obrasca koji se zasniva na bazi podataka ili Web usluzi, možete kreirati podatke za povezivanje koji će primati podatke iz baze podataka ili Web usluge ili prosleđivati podatke u njih. Ako dizajnirate predložak obrasca koji se zasniva na bazi podataka, podaci za povezivanje će moći da primaju ili prosleđuju podatke. Međutim, da bi obrasci zasnovani na ovom predlošku obrasca prosleđivali podatke u bazu podataka, potrebno je ispuniti sledeće uslove:

 • Ne smete dizajnirati predložak obrasca koji je kompatibilan sa pregledačem.

 • Sve tabele u glavnim podacima za povezivanje moraju sadržati primarni ključ, jedinstveno ograničenje ili jedinstveni indeks.

 • Sve tabele u upitu moraju biti u jednostavnom, hijerarhijskom odnosu.

 • Nijedno polje podataka u glavnom izvoru podataka obrasca ne sme da skladišti velike binarne tipove podataka.

Možete da saznate više o ovim zahtevima u obzir prilikom povezivanja sa spoljnim izvorima podataka u nastavku ovog članka.

Podaci za povezivanje koji mogu da preuzimaju podatke iz Web usluge ili da prosleđuju podatke u nju su slični podacima za povezivanje za izvršavanje upita i podacima za povezivanje za prosleđivanje koji su spojeni u jedan skup podataka za povezivanje.

Vrh stranice

Rad sa glavnim podacima za povezivanje

Glavni podaci za povezivanje uspostavljaju vezu sa glavnim izvorom podataka obrasca. XML šema daje opis strukture za skladištenje podataka u glavnom izvoru podataka obrasca. Izvor podataka možete dizajnirati pomoću okna zadataka Izvor podataka ili možete pustiti InfoPath da automatski kreira izvor podataka svaki put kada dodate kontrole u predložak obrasca. Takođe, možete dizajnirati predložak obrasca koji se zasniva na spoljnom izvoru podataka, i koji zauzvrat definiše strukturu glavnog izvora podataka. Predložak obrasca može imati samo jedan glavni izvor podataka.

Ako se glavni podaci za povezivanje povežu sa spoljnim izvorom podataka, način rada sa glavnim podacima za povezivanje će zavisiti od tipa izvora podataka sa kojim su povezani.

Baze podataka    Prilikom dizajniranja predloška obrasca na osnovu baze podataka, InfoPath kreira glavne podatke za povezivanje koje upite i prosleđivati te podatke u bazu podataka. Ako obrazac popunjavati samo pomoću programa InfoPath i baza podataka ispunjava zahteve navedene u odeljku za povezivanje sa spoljnim izvorima podataka , InfoPath automatski kreira prosleđivanju i podešava predložak obrasca da biste dozvolili korisnicima da prosleđuju. Ako obrazac popunjavati pomoću pregledača, InfoPath neće kreirati prosleđivanju u bazu podataka. Podaci za povezivanje koji prosleđuju podatke u bazu podataka nisu podržani u predloške obrazaca kompatibilne sa pregledačem.

Savet : Ako će se obrazac popunjavati pomoću pregledača i ako želite da prosledite podatke u bazu podataka, to možete učiniti ako povežete obrazac sa Web uslugom koja prosleđuje podatke u bazu podataka.

Web usluga    Kada dizajnirate predložak obrasca koji se zasniva na Web usluzi, kreirate glavne podatke za povezivanje koji izvršavaju upit nad podacima i prosleđuju ih, samo izvršavaju upit nad podacima ili ih samo prosleđuju. Ako odaberete prosleđivanje podataka, InfoPath automatski podešava predložak obrasca tako da omogući korisnicima da prosleđuju svoje podatke. Možete odrediti da li će se prosleđivati ‚deo podataka ili svi podaci obrasca. Ako će se prosleđivati samo neki podaci, možete navesti koja polja u određenoj grupa sadrže podatke koji treba da se proslede, u zavisnosti od zahteva Web usluge.

Kada dizajnirate predložak obrasca koji se zasniva na bazi podataka ili Web usluzi, InfoPath kreira glavni izvor podataka sa poljima upita, poljima podataka i grupama koji odgovara načinu skladištenja podataka u bazi podataka ili Web usluzi. Polje upita sadrži vrednost koja se koristi u upitu za preuzimanje podataka iz baze podataka pomoću podataka za povezivanje za izvršavanje upita. Rezultati upita se upisuju u polja podataka, koja se mogu urediti kada korisnik otvori obrazac. Kada korisnik prosledi obrazac, podaci iz polja podataka se šalju pomoću podataka za povezivanje za prosleđivanje. Pošto se polja i grupe u glavnom izvoru podataka moraju podudarati sa načinom na koji su podaci uskladišteni u spoljni izvor podataka, ne možete menjati ova polja i grupe. Međutim, polja ili grupe možete dodavati u osnovno polje glavnog izvora podataka.

Kontrole, poput okvira za tekst i polja za potvrdu, možete povezati sa poljima u obrascu da biste omogućili korisnicima da pregledaju, biraju, uređuju ili prosleđuju podatke iz polja podataka. Ako želite da izvršite upit i da prikažete dodatne vrednosti koje korisnici mogu da biraju u obliku izbora, kontrolu, kao što je okvir sa listom opcija, možete povezati sa poljima upita. Ako želite da korisnici biraju vrednosti sa liste, kontrolu, poput okvira sa listom opcija, možete povezati sa poljem podataka, a zatim podesiti svojstva kontrole tako da prikazuje vrednosti iz pomoćnog izvora podataka ili ponavljajućeg polja u glavnom izvoru podataka.

Vrh stranice

Rad sa pomoćnim podacima za povezivanje

Pomoćni podaci za povezivanje povezuju obrazac sa spoljnim izvorom podataka. Pomoćni podaci za povezivanje su korisni za izvršavanje upita nad podacima obrasca ili za njihovo prosleđivanje u neki spoljni izvor podataka, osim u spoljni izvor podataka iz glavnih podataka za povezivanje ili ako želite da korisnici prosleđuju podatke u više spoljnih izvora podataka. Možete kreirati neograničen broj pomoćnih podataka za povezivanje.

Pomoćni podaci za povezivanje mogu izvršiti upit nad podacima ili ih proslediti u sledeće tipove spoljnih izvora podataka:

 • Office Access bazu podataka

 • SQL Server bazu podataka

 • Web uslugu

 • Biblioteku dokumenata ili listu na serveru koji radi pod sistemom Windows SharePoint Services

 • XML datoteku

Korišćenjem pomoćnih podataka za povezivanje korisnicima možete omogućiti prosleđivanje podataka u aplikaciju na Web serveru, u biblioteku dokumenata na serveru koji radi pod sistemom Windows SharePoint Services ili putem e-poruke.

Ako kreirate pomoćne podatke za povezivanje koji izvršavaju upit nad podacima, obrazac će podrazumevano koristiti ove podatke za povezivanje kada ga otvorite. Takođe, ove podatke za povezivanje možete koristiti ako podesite predložak obrasca na neki od sledećih načina:

 • Ako u predložak obrasca dodate dugme za osvežavanje pomoću kojeg korisnik može poslati upit.

 • Ako u predložak obrasca dodate pravilo za izvršavanje upita nad izvorom podataka pomoću ovih podataka za povezivanje.

 • Ako u predložak obrasca dodate prilagođeni kôd za slanje upita.

Kada u obrazac dodate pomoćne podatke za povezivanje, InfoPath automatski kreira pomoćni izvor podataka sa poljima podataka i grupama u koja se podaci skladište na isti način kao i u spoljnom izvoru podataka. Na ovaj način ćete osigurati integritet podataka. Ne možete menjati polja i grupe u pomoćnom izvoru podataka.

Vrh stranice

Skladištenje podataka za upotrebu van mreže

Kada dodajete pomoćne podatke za povezivanje koji izvršavaju upit nad podacima iz spoljnog izvora podataka, vezu možete podesiti tako da čuva rezultate upita na korisničkom računaru. Na ovaj način, korisnicima ćete omogućiti popunjavanje obrazaca i kada nisu povezani sa mrežom. Ovo se zove rad van mreže.

Ako podesite pomoćne podatke za povezivanje na ovaj način, upit se šalje u spoljni izvor podataka kada je korisnički računar povezan sa mrežom. Rezultati upita se zatim skladište u pomoćni izvor podataka obrasca, a pojavljuju se u obrascu kada ga korisnik popuni. Podaci se keširaju svaki put kada korisnik izvrši novi upit kako bi bili što je moguće ažurniji.

InfoPath uzima u obzir parametre upita kada proverava da li uskladišteni podaci odgovaraju datom upitu. Pri kreiranju podataka za povezivanje vi odlučujete da li će podrazumevani skup uskladištenih podataka biti prikazan u obrascu, u slučaju da je izvor podataka nedostupan. Trebalo bi da izaberete da li će podaci iz upita odgovarati svim vašim korisnicima ili da li će obrazac prikazivati podatke koji se odnose na svakog korisnika pojedinačno. Na primer, ako se podaci koje je vratio upit zasnivaju na korisničkom identitetu ili ulozi, korišćenje podrazumevanog skupa podataka koji su konfigurisani za vreme dizajniranja umesto rezultata upita može korisniku prikazati neispravne podatke.

Vrh stranice

Šta sve treba uzeti u obzir prilikom povezivanja sa spoljnim izvorima podataka

InfoPath podržava podatke za povezivanje sa sledećim tipovima spoljnih izvora podataka:

 • Office Access bazu podataka

 • SQL Server bazu podataka

 • Web uslugom

 • Bibliotekom dokumenata ili listom na serveru koji radi pod sistemom Microsoft Windows SharePoint Services

 • XML datotekom

Sledeći odeljci navode informacije i (zahteve) činjenice koje treba uzeti u obzir pri povezivanju sa svakim od ovih spoljnih izvora podataka.

Microsoft Office Access ili SQL Server baza podataka

InfoPath podržava podatke za povezivanje sa Access bazama podataka i SQL Server bazama podataka. Za povezivanje sa nekom drugom vrstom baze podataka možete upotrebiti Web uslugu koja funkcioniše sa tom bazom podataka.

Obrazac može da izvršava upit nad podacima iz baze podataka pomoću glavnih ili pomoćnih podataka za povezivanje, a vi za vezu možete izabrati neograničen broj tabeli baze podataka. Prva tabela koju izaberete predstavlja primarnu tabelu. Svaka sledeća tabela koju izaberete mora sadržati polje koje je povezano sa primarnom tabelom. InfoPath pokušava da uspostavi ovu vezu podudarajući imena polja u ovim tabelama. Možete koristiti ovu vezu ili kada kreirate podatke za povezivanje, dodati svoju vezu između tabela.

Obrazac možete proslediti u bazu podataka putem glavnih podataka obrasca za povezivanje ako predlošku zasnovane na obrascu i baze podataka ne zadovoljava sledeće zahteve:

 • Predložak obrasca se ne predloška obrasca kompatibilnog sa pregledačem    InfoPath neće kreirati prosleđivanju u glavnim podacima za povezivanje ako dizajnirate predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem. Da biste dozvolili korisnicima da prosledite podatke u obrazac koji je zasnovan na predlošku obrasca kompatibilnog sa pregledačem, koristite Veb usluge koji funkcioniše sa bazom podataka.

 • Leva tabela za svaki par povezanih tabela u glavni izvor podataka sadrži primarni ključ    Makar jedan od relacija za svaki par povezanih tabela mora da sadrži primarni ključ iz tabele levo.

 • Nijedno polje podataka u glavnom izvoru podataka obrasca skladišta na velike binarne tipove podataka    InfoPath će onemogućiti podatke za povezivanje ako upit sadrži polja koja mogu da skladište na velike binarne tipove podataka, kao što su slike, slike, OLE objekte, datoteka priloga, tip podataka u programu Office Access memo ili SQL tekstualni tip podataka.

Ako predložak obrasca i baza podataka ispunjavaju sve ove zahteve, InfoPath kreira podatke za povezivanje za prosleđivanje i podešava predložak obrasca tako da korisnicima bude omogućeno da prosleđuju svoje obrasce. U glavnim podacima za povezivanje možete onemogućiti podatke za povezivanje za prosleđivanje ako želite da korisnici prosleđuju svoje obrasce putem nekih drugih podataka za povezivanje.

Kada dizajnirate predložak obrasca koji se zasniva na bazi podataka, InfoPath kreira glavni izvor podataka koji sadrži polja upita i polja podataka, u kojima se podaci skladište na isti način kao i u bazi podataka. Pored toga, InfoPath dodaje u podrazumevani prikaz predloška obrasca dugmad Pokreni upit i Novi zapis. Kada korisnik klikne na dugme Pokreni upit, InfoPath šalje u bazu podataka upit sa podacima u polju upita. Klikom na dugme Novi zapis brišu se podaci koji se trenutno nalaze u obrascu i kontrole, koje su povezane sa poljima podataka, bivaju postavljene na podrazumevanu vrednost polja podataka. Kada korisnik prosledi podatke u bazu podataka, izmene unete u podatke iz polja podataka dovešće do izmena odgovarajućih zapisa u bazi podataka. Ako korisnik izbriše podatke iz polja podataka, odgovarajući zapis će se izbrisati iz baze podataka. Isto tako, bilo koji podatak koji se doda u polje podataka prouzrokovaće ažuriranje odgovarajućih polja ili dodavanje odgovarajućih zapisa u bazu podataka.

Ako želite da povežete obrazac sa bazom podataka, a pri tom su za obrazac već kreirani glavni podaci za povezivanje, možete dodati pomoćne podatke za povezivanje koji će izvršavati upit nad bazom podataka. Kada dodate pomoćne podatke za povezivanje, InfoPath kreira pomoćni izvor podataka sa poljima upita, poljima podataka i grupama koje se podudaraju sa poljima u tabelama baze podataka. Imate mogućnost da izaberete više tabela iz baze podataka i uspostavite odnose između tabeli kao što biste to uradili sa glavnim podacima za povezivanje.

Kada kreirate pomoćne podatke za povezivanje koji izvršavaju upit nad podacima, možete podesiti vezu da šalje upit svaki put kada korisnik otvori obrazac ili možete postupiti na neki od sledećih načina da biste poslali upit:

 • Možete dodati dugme pomoću kojeg korisnici mogu da osveže podatke iz podataka za povezivanje.

 • Možete kreirati pravilo koje šalje upit pomoću podataka za povezivanje.

 • Možete napisati prilagođeni kôd koji šalje upit kada se pokrene.

Web usluga

Obrazac može izvršavati upit nad podacima ili ih slati u Web uslugu pomoću glavnih ili pomoćnih podataka za povezivanje. InfoPath se pridržava sledećih standarda za povezivanje sa Web uslugama:

 • Simple Object Access Protocol (SOAP)    SOAP je komunikacioni protokol koji definiše XML poruke koje se koriste za komunikaciju sa Web uslugom.

 • Web Services Description Language (WSDL)    WSDL je standard XML šeme koji se koristi za opisivanje lokacije, komunikacijskih protokola i interfejsa za Web uslugu. InfoPath može da koristi samo Web usluge tipa "document literal".

 • Universal Description Discovery and Integration (UDDI)    UDDI je usluga direktorijuma koja opisuje Web usluge koje nudi neka kompanija.

Kada dizajnirate novi predložak obrasca koji se zasniva na Web usluzi, InfoPath kreira glavni podatke za povezivanje sa Web uslugom, a zatim kreira glavni izvor podataka koji sadrži polja upita, polja podataka i grupe koje se podudaraju sa XML šemom Web usluge.

Ako podesite predložak obrasca da koristi neku drugu operaciju u istoj Web usluzi ili ako želite da koristite potpuno novu Web uslugu, u predložak obrasca možete da dodate pomoćne podatke za povezivanje. Kada dodate pomoćne podatke za povezivanje koji izvršavaju upit nad podacima, InfoPath kreira pomoćni izvor podataka koji sadrži polja i grupe koje se podudaraju sa šemom Web usluge. Ako dodate pomoćne podatke za povezivanje za prosleđivanje podataka, u zavisnosti od parametara Web usluge, vezu možete podesiti za slanje svih ili samo nekih podataka iz obrasca.

Kada kreirate glavne ili pomoćne podatke za povezivanje sa Web uslugom, možete odrediti da li će veza samo izvršavati upit nad podacima, samo prosleđivati podatke ili i jedno i drugo. Ako veza izvršava upit nad podacima, InfoPath u predložak obrasca dodaje dugme Pokreni upit. Kada korisnik klikne na dugme Pokreni upit, InfoPath šalje upit sa podacima iz polja podataka u Web uslugu. Ako se putem veze prosleđuju podaci, InfoPath omogućava funkciju prosleđivanja za obrazac. Prilikom podešavanja podataka za povezivanje za prosleđivanje, InfoPath određuje koji su podaci potrebni za Web uslugu. Na osnovu te informacije, možete navesti koja će polja iz predloška obrasca da prosleđuju svoje podatke u Web uslugu.

Biblioteka dokumenata ili lista na SharePoint lokaciji

Obrazac može izvršiti upit nad podacima koristeći pomoćne podatke za povezivanje sa bibliotekom dokumenata ili listom na serveru koji radi pod sistemom Windows SharePoint Services. Obrazac može i da prosleđuje podatke u biblioteku dokumenata na serveru. Sa bibliotekom ili listom ne možete da se povežete pomoću glavnih podataka za povezivanje.

Kada kreirate pomoćne podatke za povezivanje koji izvršavaju upit nad podacima iz biblioteke dokumenata ili liste, InfoPath kreira pomoćni izvor podataka za obrazac koji se podudara sa kolonama u biblioteci dokumenata ili listi.

Ako kreirate pomoćnih podataka za povezivanje koji prosleđuju podatke u biblioteku dokumenata i želite da ovo prosledite podatke za povezivanje se na glavnu radnju prosleđivanja za predložak obrasca, morate da omogućite funkciju prosleđivanja za predložak obrasca i povezivanje sa podacima za povezivanje pomoću dijaloga Opcije prosleđivanja (u menijuAlatke , opcije Prosleđivanja ). Podrazumevano, sve podatke u obrazac se prosleđuje kroz podatke za povezivanje. Ako želite da prosledite samo neke od podataka, to da uradite tako što ćete napisati prilagođeni kôd za predložak obrasca.

XML datoteka

Obrazac može izvršavati upit nad podacima pomoću pomoćnih podataka za povezivanje sa XML datotekom. Na primer, Microsoft Office Excel radni list možete sačuvati kao XML datoteku, a zatim možete pomoću pomoćnih podataka za povezivanje izvršiti upit nad podacima iz datoteke i prikazati ih u obrascu. Takođe, pomoćne podatke za povezivanje možete upotrebiti da izvršite upit nad podacima iz XML datoteke kako biste preuzeli podatke iz aplikacije na Web serveru koji vraća XML, kao što je aplikacija Microsoft ASP.NET, skripta Common Gateway Interface (CGI) ili aplikacija koja koristi Internet Server Application Programming Interface (ISAPI).

Aplikacija na Web serveru

Možete da kreirate pomoćnih podataka za povezivanje koji prosleđuju podatke u aplikaciju na Veb serveru, kao što su ASP.NET aplikacije, CGI skriptu ili neku drugu aplikaciju koja koristi ISAPI. Da biste prosledili podatke u aplikaciju na Veb serveru, morate da konfigurišete predložak obrasca da biste dozvolili korisnicima da prosleđivanje podataka obrasca i podešavanje opcija prosleđivanja podataka za povezivanje tako što ćete izabrati Veb server (HTTP) u dijalogu Opcije prosleđivanja (u menijuAlatke , opcije Prosleđivanja ).

Napomena : Obrazac može da sadrži samo jedan skup podataka za povezivanje koji prosleđuje podatke u aplikaciju na Web serveru. Nije moguće podesiti predložak obrasca tako da za obrasce omogućite pravilo za prosleđivanje podataka u aplikaciju na Web serveru.

Postavke veze u biblioteci podataka za povezivanje

Ako nekoliko obrazaca koristi iste ili slične podatke za povezivanje, možete uskladištiti postavke svakog podatka za povezivanje u datoteku sa podacima za povezivanje, u biblioteci podataka za povezivanje na serveru koji radi pod sistemom Office SharePoint Server 2007. Datoteka sa podacima za povezivanje je XML datoteka koja sadrži informacije o vezi za jedan spoljni izvor podataka i ima oznaku tipa datoteke .xml ili .udcx. Kada korisnik otvori obrazac koji se povezuje sa datotekom podataka za povezivanje, InfoPath koristi postavke iz te datoteke za povezivanje sa spoljnim izvorom podataka. U prednosti korišćenja datoteka sa podacima za povezivanje spadaju:

 • Više obrazaca može da koristi istu datoteku sa podacima za povezivanje, pa nije potrebno da za svaki obrazac ponovo kreirate iste podatke za povezivanje.

 • Ako se promeni lokacija ili postavke veze za spoljni izvor podataka, dovoljno je da ažurirate samo datoteku da podacima za povezivanje, umesto svaki predložak obrasca pojedinačno.

 • Datoteka sa podacima za povezivanje može sadržati alternativne informacije o potvrdi identiteta koje server može upotrebiti kada korisnik popunjava obrazac pomoću pregledača.

 • Obrasci popunjeni u pregledaču koji nema potpuno pouzdan nivo bezbednosti mogu se povezati sa računarom u nekom drugom domenu ako svi podaci za povezivanje u obrascu koriste datoteke sa podacima za povezivanje.

Da biste povezali obrazac sa datotekom podataka za povezivanje, datoteka mora biti uskladištena u biblioteci podataka za povezivanje na serveru koji radi pod sistemom Office SharePoint Server 2007, a potrebno je i da bude formata datoteke Universal Data Connection (UDC) verzije 2.0.

Napomena : Format datoteke UDC 2.0 je nadređena verzija formata verzije 1.0 koji koristi Microsoft Office FrontPage. InfoPath ne može da koristi datoteku sa podacima za povezivanje formata verzije 1.0. Veze ka dodatnim informacijama o bibliotekama i datotekama podataka za povezivanje potražite u odeljku Takođe pogledajte.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, može da sadrži greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×