Predstavljanje podataka u XY grafikonu ili linijskom grafikonu

XY grafikoni i linijski grafikoni izgledaju veoma slično, naročito kada je XY grafikon prikazan sa linijama za povezivanje. Međutim, postoji velika razlika u načinu na koji svaki od ovih tipova grafikona prikazuje podatke duž horizontalne ose (koja je poznata i kao x-osa) i duž vertikalne ose (koja je poznata i kao y-osa).

Oblikovani XY grafikon
Ovaj oblikovani XY grafikon prikazuje numeričke vrednosti duž horizontalne i vertikalne ose, kombinujući ove vrednosti u pojedinačne tačke podataka koje se prikazuju u nejednakim intervalima.
Oblikovani linijski grafikon
Ovaj oblikovani linijski grafikon distribuira podatke kategorije (u ovom slučaju, vremenski interval) ravnomerno duž horizontalne ose i sve podatke numeričkih vrednosti ravnomerno duž vertikalne ose.

Pre nego što odaberete neki od ovih tipova grafikona, možete da saznate više o razlikama i kada je bolje da koristite XY grafikon umesto linijskog grafikona ili obrnuto.

U ovom članku

Saznajte više o razlikama između XY i linijskih grafikona

Kada koristiti XY ili linijski grafikon

Istraživanje tipova XY i linijskih grafikona

Kreiranje XY grafikona

Kreiranje linijskog grafikona

Čuvanje grafikona u vidu predloška

Saznajte više o razlikama između XY i linijskih grafikona

Glavna razlika između XY i linijskih grafikona je način na koji oni prikazuju podatke na horizontalnoj osi. Na primer, kada koristite sledeće podatke radnog lista da biste kreirali XY grafikon i linijski grafikon, možete da vidite da su podaci drugačije distribuirani.

Slika podataka radnog lista o dnevnim padavinama

Na XY grafikonu, vrednosti dnevnih padavina iz kolone A su prikazane kao vrednosti na horizontalnoj (x) osi, a vrednosti čestica iz kolone B su prikazane kao vrednosti na vertikalnoj (y) osi. XY grafikon nikada ne prikazuje kategorije na horizontalnoj osi.

Slika XY grafikona

XY grafikon uvek ima dve ose vrednosti za prikaz jednog skupa numeričkih podataka duž horizontalne ose (vrednost) i drugog skupa numeričkih vrednosti duž vertikalne ose (vrednosti). Grafikon prikazuje tačke u preseku x i y numeričke vrednosti, kombinujući ove vrednosti u jednu tačku podataka. Ove tačke podataka mogu biti distribuirane ravnomerno ili neravnomerno na horizontalnoj osi, u zavisnosti od podataka.

Prva tačka podataka koja se pojavljuje na XY grafikonu predstavlja y vrednost 137 (čestica), kao i x vrednost 1,9 (dnevna količina padavina). Ovi brojevi predstavljaju vrednosti u ćelijama A9 i B9 na radnom listu.

U linijskom grafikonu, međutim, iste vrednosti dnevnih padavina i čestica se prikazuju kao dve odvojene tačke podataka, koje se ravnomerno distribuiraju duž horizontalne ose. To je zato što linijski grafikon ima samo jednu osu vrednosti (vertikalnu osu). Horizontalna osa linijskog grafikona prikazuje samo ravnomerno raspoređene grupe (kategorije) podataka. Pošto kategorije nisu obezbeđene u podacima, one su automatski generisane, na primer, 1, 2, 3 i tako dalje.

Ovo je dobar primer kada ne treba da koristite linijski grafikon.

Slika linijskog grafikona

Linijski grafikon raspoređuje podatke kategorije duž horizontalne ose (kategorije) i distribuira sve podatke numeričkih vrednosti duž vertikalne ose (vrednosti).

Y vrendost čestice 137 (ćelija B9) i x vrednost dnevne količine padavina 1,9 (cell A9) prikazuju se kao odvojene tačke podataka na linijskom grafikonu. Nijedna od ovih tačaka podataka nije prva tačka podataka koja se prikazuje na grafikonu – umesto toga, prva tačka podataka za svaku od grupa podataka se odnosi na vrednosti u prvom redu podataka na radnom listu (ćelije A2 i B2).

Razlike u tipu i razmeri ose

Pošto je horizontalna osa XY grafikona uvek osa vrednosti, ona može da prikazuje numeričke vrednosti ili vrednosti datuma (kao što su dani ili sati) koje su predstavljene kao numeričke vrednosti. Da biste prikazali numeričke vrednosti duž horizontalne ose uz veću fleksibilnost, možete da promenite opcije za podešavanje razmere na ovoj osi na isti način na koji možete da promenite opcije podešavanja razmere vertikalne ose.

Pošto je horizontalna osa linijskog grafikona osa kategorije, ona može biti samo osa teksta ili osa sa datumima. Osa teksta prikazuje samo tekst (podaci koji nisu numerički ili numeričke kategorije koje nisu vrednosti) u ravnomerno raspoređenim intervalima. Osa sa datumima prikazuje datume u hronološkom redosledu u određenim intervalima ili osnovnim jedinicama, kao što su brojevi dana, meseci ili godina, čak i ako datumi na radnom listu nisu u redosledu ili nisu istih osnovnih jedinica.

Opcije za podešavanje razmere za osu kategorije su ograničene u poređenju sa opcije za podešavanje razmere za osu vrednosti. Dostupne opcije za podešavanje veličine zavise i od tipa ose koji koristite.

Vrh stranice

Kada koristiti XY ili linijski grafikon

XY grafikoni se obično koriste za prikazivanje i upoređivanje numeričkih vrednosti, kao što su naučni, statistički i inženjerski podaci. Ovi grafikoni su korisni za prikazivanje odnosa između numeričkih vrednosti u nekoliko grupa podataka i oni mogu da prikazuju dve grupe brojeva kao jednu grupu xy koordinata.

Linijski grafikoni mogu da prikažu kontinuirane podatke tokom vremena, postavljene na uobičajenu skalu, pa su stoga idealni za prikazivanje trendova u podacima u jednakim intervalima ili tokom vremena. U linijskom grafikonu, podaci kategorije su ravnomerno distribuirani duž horizontalne ose, a svi podaci vrednosti su ravnomerno distribuirani duž vertikalne ose. Kao opšte pravilo, koristite linijski grafikon ako podaci imaju x vrednosti koje nisu numeričke – za numeričke x vrednosti, obično je bolje da koristite XY grafikon.

Razmotrite upotrebu XY grafikona umesto linijskog grafikona ako želite da:

 • Promenite razmeru horizontalne ose    Pošto je horizontalna osa XY grafikona osa vrednosti, dostupno je više opcija za podešavanje razmere.

 • Koristite logaritamska skalu na horizontalnoj osi    Horizontalne ose možete pretvoriti u logaritamsku skalu.

 • Prikažete podatke radnog lista koji uključuju parove ili grupisane skupove vrednosti    U XY grafikonu možete da prilagodite nezavisne skale osa da biste otkrili više informacija o grupisanim vrednostima.

 • Prikažete obrasce u velikim skupovima podataka    XY grafikoni su korisni za ilustrovanje obrazaca u podacima, na primer, tako što ćete prikazati linearne ili nelinearne trendove, klastere i odstupanja.

 • Uporedite veliki broj tačaka podataka bez obzira na vreme    Što više podataka uključite u XY grafikon, možete da izvršite bolja poređenja.

Razmotrite upotrebu linijskog grafikona umesto XY grafikona ako želite da:

 • Koristite tekstualne oznake duž horizontalne ose    Ove tekstualne oznake mogu da predstavljaju ravnomerno raspoređene vrednosti kao što su meseci, kvartali ili fiskalne godine.

 • Koristite mali broj numeričkih oznaka duž horizontalne ose     Ako koristite nekoliko ravnomerno raspoređenih numeričkih oznaka koje predstavljaju vremenski interval, kao što su godine, možete da koristite linijski grafikon.

 • Koristite vremensku skalu duž horizontalne ose     Koristite linijski grafikon ako želite da prikažete datume u hronološkom redosledu u određenim intervalima ili osnovnim jedinicama, kao što su brojevi dana, meseci ili godina, čak i ako datumi na radnom listu nisu u redosledu ili nisu istih osnovnih jedinica.

Vrh stranice

Istraživanje tipova XY i linijskih grafikona

XY grafikoni mogu da koriste sledeće podtipove grafikona.

 • XY grafikoni samo sa označivačima    Ovaj tip grafikona poredi parove vrednosti. Koristite XY grafikon sa označivačima podataka, ali bez linija kada koristite mnogo tačaka podataka i povezivanje linija bi otežalo čitanje podataka. Ovaj tip grafikona možete da koristite i kada ne morate da prikažete povezivanje tačaka podataka.

  XY grafikon samo sa označivačima

 • XY grafikon sa glatkim linijama i XY grafikon sa glatkim linijama i označivačima    Ovaj tip grafikona prikazuje glatku krivu koja povezuje tačke podataka. Glatke linije se mogu prikazati sa označivačima ili bez njih. Koristite glatku liniju bez označivača ako postoji mnogo tačaka podataka.

  XY grafikoni sa glatkim linijama sa označivačima i bez njih

 • XY grafikon sa pravim linijama i XY grafikon sa pravim linijama i označivačima    Ovaj tip grafikona prikazuje prave vezivne linije između tačaka podataka. Prave linije se mogu prikazati sa označivačima ili bez njih.

  XY grafikoni sa pravim linijama sa označivačima i bez njih

Linijski grafikoni mogu da koriste sledeće podtipove grafikona.

 • Linijski grafikon i linijski grafikon sa označivačima    Prikazani sa označivačima kako bi ukazivali na vrednosti pojedinačnih podataka ili bez njih, linijski grafikoni su korisni za prikazivanje trendova tokom vremena ili uređenih kategorija, naročito kada postoji mnogo tačaka podataka i važan je redosled kojim su predstavljene. Ako postoji mnogo kategorija ili su vrednosti približne, koristite linijski grafikon bez označivača.

  Linijski grafikoni sa označivačima i bez njih

 • Naslagani linijski grafikon i naslagani linijski grafikon sa označivačima    Prikazan sa označivačima kako bi ukazao na pojedinačne vrednosti podataka ili bez njih, naslagani linijski grafikoni mogu se koristiti za prikazivanje trendova doprinosa svake vrednosti tokom vremena ili uređenih kategorija, ali pošto nije lako videti da su linije naslagane, razmotrite korišćenje drugog tipa linijskog grafikona ili naslagani oblasni grafikon umesto toga.

  Naslagani linijski grafikoni sa označivačima i bez njih

 • 100% naslagani linijski grafikon i 100% naslagani linijski grafikon sa označivačima    Prikazan sa označivačima kako bi ukazao na vrednosti pojedinačnih podataka ili bez njih, 100% naslagani linijski grafikoni su korisni za prikazivanje trenda procenta koji svaka vrednost doprinosi tokom vremena ili uređenim kategorijama. Ako postoji mnogo kategorija ili su vrednosti približne, koristite 100% naslagani linijski grafikon bez označivača.

  Savet : Za bolju prezentaciju ovog tipa podataka, razmotrite da umesto toga koristite 100% naslagani oblasni grafikon.

  100% naslagani linijski grafikoni sa označivačima i bez njih

 • 3-D linijski grafikon    3-D linijski grafikoni prikazuju svaki red ili kolonu podataka kao 3-D traku. 3-D linijski grafikon ima horizontalnu, vertikalnu i dubinsku osu koju možete da izmenite.

  3-D linijski grafikon

Vrh stranice

Kreiranje XY grafikona

Oblikovani XY grafikon

Dakle, kako smo napravili ovaj XY grafikon? Sledeća procedura pomoći će vam da napravite XY grafikon sa sličnim rezultatima. Za ovaj grafikon koristili smo podatke primera radnog lista. Ove podatke možete da kopirate na radni list ili možete da koristite sopstvene podatke.

 1. Kopirajte podatke primera radnog lista na prazan radni list ili otvorite radni list koji sadrži podatke koje želite da prikažete na XY grafikonu.

  Kako kopirati podatke iz primera radnog lista

  1. Kreirajte praznu radnu svesku ili radni list.

  2. Izaberite primer u temi pomoći.

   Napomena : Nemojte da izaberete zaglavlja redova ili kolona.

   Izbor primera iz pomoći
   Izbor primera iz pomoći
  3. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+C.

  4. U radnom listu izaberite ćeliju A1, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+V.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

Dnevne padavin e

Čestic e

4,1

122

4,3

117

5,7

112

5,4

114

5,9

110

5,0

114

3,6

128

1,9

137

7,3

104

 1. Izaberite podatke koje želite da prikažete na XY grafikonu.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Grafikoni izaberite stavku XY.

  Slika glavne trake programa Excel

 3. Izaberite stavku XY grafikon samo sa označivačima.

  Savet : Možete da postavite miš na bilo koji tip grafikona da biste videli njegovo ime.

 4. Kliknite na polje grafikona grafikona.

  Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 5. Na kartici Dizajn, u grupi Stilovi grafikona izaberite stil grafikona koji želite da koristite.

  Grupa „Stilovi grafikona“ na glavnoj traci programa Excel

  Za svoj XY grafikon smo koristili Stil 26.

 6. Kliknite na naslov grafikona, a zatim otkucajte željeni tekst.

  Za svoj XY grafikon smo otkucali Nivoi čestica u padavinama.

 7. Da biste smanjili veličinu naslova grafikona, kliknite desnim tasterom miša na njega, a zatim unesite željenu veličinu u polje Veličina fonta u priručnom meniju.

  Za svoj XY grafikon smo koristili 14.

 8. Kliknite na oblast grafikona na grafikonu.

 9. Na kartici Raspored, u grupi Oznake izaberite stavku Nazivi osa, a zatim uradite sledeće:

  1. Da biste dodali naslov horizontalne ose, izaberite stavku Naslov primarne horizontalne ose, a zatim izaberite stavku Naslov ispod ose.

  2. Da biste dodali naslov vertikalne ose, izaberite stavku Naslov primarne vertikalne ose, a zatim izaberite željeni tip naslova vertikalne ose.

   Za naš XY grafikon smo koristili Rotiran naslov.

   Slika glavne trake programa Excel

  3. Kliknite na svaki naslov, otkucajte željeni tekst, a zatim pritisnite taster ENTER.

   Za svoj XY grafikon smo otkucali Dnevna količina padavina u naslovu horizontalne ose i Nivo čestica u naslovu vertikalne ose.

 10. Kliknite na radna površina grafikona grafikona ili izaberite stavku Radna površina grafikona sa liste elemenata grafikona (kartica Raspored, grupa Trenutni izbor, polje Elementi grafikona).

 11. Na kartici Oblikovanje, u grupi Stilovi oblika kliknite na dugme Još Slika dugmeta , a zatim kliknite na efekat koji želite da koristite.

  Za svoj XY grafikon smo koristili Suptilni efekat – Naglašavanje 3.

  Grupa „Stilovi oblika“ na traci programa Excel

 12. Kliknite na oblast grafikona na grafikonu.

 13. Na kartici Oblikovanje, u grupi Stilovi oblika kliknite na dugme Još Slika dugmeta , a zatim kliknite na efekat koji želite da koristite.

  Za svoj XY grafikon smo koristili Suptilni efekat – Naglašavanje 1.

 14. Ako želite da koristite boje teme koje su različite od podrazumevane teme koja je primenjena na radnu svesku, uradite sledeće:

  1. Na kartici Raspored na stranici, u grupi Teme izaberite stavku Teme.

   Slika glavne trake programa Excel

  2. U okviru stavke Ugrađeno izaberite temu koju želite da koristite.

   Za naš linijski grafikon smo koristili temu Office.

Vrh stranice

Kreiranje linijskog grafikona

Oblikovani linijski grafikon

Dakle, kako smo napravili ovaj linijski grafikon? Sledeća procedura pomoći će vam da napravite linijski grafikon sa sličnim rezultatima. Za ovaj grafikon koristili smo podatke primera radnog lista. Ove podatke možete da kopirate na radni list ili možete da koristite sopstvene podatke.

 1. Kopirajte podatke primera radnog lista na prazan radni list ili otvorite radni list koji sadrži podatke koje želite da prikažete na linijskom grafikonu.

  Kako kopirati podatke iz primera radnog lista

  1. Kreirajte praznu radnu svesku ili radni list.

  2. Izaberite primer u temi pomoći.

   Napomena : Nemojte da izaberete zaglavlja redova ili kolona.

   Izbor primera iz pomoći
   Izbor primera iz pomoći
  3. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+C.

  4. U radnom listu izaberite ćeliju A1, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+V.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Datum

Dnevne padavin e

Čestic e

1.1.2007.

4,1

122

2.1.2007.

4,3

117

3.1.2007.

5,7

112

4.1.2007.

5,4

114

5.1.2007.

5,9

110

6.1.2007.

5,0

114

7.1.2007.

3,6

128

8.1.2007.

1,9

137

9.1.2007.

7,3

104

 1. Izaberite podatke koje želite da prikažete na linijskom grafikonu.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Grafikoni izaberite stavku Linijski.

  Slika glavne trake programa Excel

 3. Izaberite stavku Linijski grafikon sa označivačima.

 4. Kliknite na polje grafikona grafikona.

  Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 5. Na kartici Dizajn, u grupi Stilovi grafikona izaberite stil grafikona koji želite da koristite.

  Grupa „Stilovi grafikona“ na glavnoj traci programa Excel

  Za svoj linijski grafikon smo koristili Stil 2.

 6. Na kartici Raspored, u grupi Oznake kliknite na dugme Naslov grafikona, a zatim izaberite stavku Iznad grafikona.

  Slika glavne trake programa Excel

 7. Kliknite na naslov grafikona, a zatim otkucajte željeni tekst.

  Za svoj linijski grafikon smo otkucali Nivoi čestica u padavinama.

 8. Da biste smanjili veličinu naslova grafikona, kliknite desnim tasterom miša na njega, a zatim unesite željenu veličinu u polje Veličina u priručnom meniju.

  Za svoj linijski grafikon smo koristili 14.

 9. Na grafikonu kliknite na legendu ili je izaberite sa liste elemenata grafikona (kartica Raspored, grupa Trenutni izbor, polje Elementi grafikona).

 10. Na kartici Raspored, u grupi Oznake izaberite stavku Legenda, a zatim kliknite na željeni položaj.

  Za svoj linijski grafikon smo koristili stavku Prikaži legendu na vrhu.

 11. Da biste prikazali jednu od grupa podataka duž sekundarne vertikalne ose, kliknite na grupu podataka za padavine ili je izaberite sa liste elemenata grafikona (kartica Raspored, grupa Trenutna selekcija, polje Elementi grafikona).

 12. Na kartici Raspored, u grupi Trenutna selekcija izaberite stavku Oblikuj selekciju.

  Grupa „Trenutni izbor“ na glavnoj traci programa Excel

 13. U okviru Opcije grupe, izaberite stavku Sekundarna osa, a zatim kliknite na dugme Zatvori.

 14. Na kartici Raspored, u grupi Oznake izaberite stavku Nazivi osa, a zatim uradite sledeće:

  1. Da biste dodali naslov primarne vertikalne ose, izaberite stavku Naslov primarne vertikalne ose, a zatim izaberite željeni tip naslova vertikalne ose.

   Za naš linijski grafikon smo koristili Rotiran naslov.

  2. Da biste dodali naslov sekundarne vertikalne ose, izaberite stavku Naslov sekundarne vertikalne ose, a zatim izaberite željeni tip naslova vertikalne ose.

   Za naš linijski grafikon smo koristili Rotiran naslov.

  3. Kliknite na svaki naslov, otkucajte željeni tekst, a zatim pritisnite taster ENTER.

   Za svoj linijski grafikon smo otkucali Nivo čestica u naslovu primarne vertikalne ose i Dnevna količina padavina u naslovu sekundarne vertikalne ose.

 15. Kliknite na radna površina grafikona grafikona ili je izaberite sa liste elemenata grafikona (kartica Raspored, grupa Trenutni izbor, polje Elementi grafikona).

 16. Na kartici Oblikovanje, u grupi Stilovi oblika kliknite na dugme Još Slika dugmeta , a zatim kliknite na efekat koji želite da koristite.

  Za svoj linijski grafikon smo koristili Suptilni efekat – Tamno 1.

  Grupa „Stilovi oblika“ na traci programa Excel

 17. Kliknite na oblast grafikona na grafikonu.

 18. Na kartici Oblikovanje, u grupi Stilovi oblika kliknite na dugme Još Slika dugmeta , a zatim kliknite na efekat koji želite da koristite.

  Za svoj linijski grafikon smo koristili Suptilni efekat – Naglašavanje 3.

 19. Ako želite da koristite boje teme koje su različite od podrazumevane teme koja je primenjena na radnu svesku, uradite sledeće:

  1. Na kartici Raspored na stranici, u grupi Teme izaberite stavku Teme.

   Slika glavne trake programa Excel

  2. U okviru stavke Ugrađeno izaberite temu koju želite da koristite.

   Za naš linijski grafikon smo koristili temu Office.

Vrh stranice

Čuvanje grafikona u vidu predloška

Ako želite da napravite drugi grafikon poput ovog koji ste upravo napravili, možete da ga sačuvate kao predložak i koristite kao osnovu za druge slične grafikone.

 1. Kliknite na grafikon koji želite da sačuvate kao predložak.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Tip kliknite na dugme Sačuvaj kao predložak.

  Slika glavne trake programa Excel

 3. U polju Ime datoteke otkucajte ime za predložak.

  Savet : Ako ne navedete drugu fasciklu, datoteka predloška (.crtx) čuva se u fascikli Grafikoni, a predložak postaje dostupan u okviru Predlošci, u dijalogu Umetanje grafikona (kartica Umetanje, grupa Grafikoni, dugme za pokretanje dijaloga Slika dugmeta ) i u dijalogu Promena tipa grafikona (kartica Dizajn, grupa Tip, dugme Promeni tip grafikona).

  Više informacija o tome kako da primenite predložak grafikona potražite u članku Čuvanje prilagođenog grafikona kao predloška.

Napomena : Predložak grafikona sadrži oblikovanje grafikona i skladišti boje koje se koriste kada sačuvate grafikon kao predložak. Kada koristite predložak grafikona za pravljenje grafikona u drugoj radnoj svesci, novi grafikon koristi boje predloška grafikona a ne boje teme dokumenta koja je trenutno primenjena na radnu svesku. Da biste koristili boje teme dokumenta umesto boja predloška grafikona, kliknite desnim tasterom miša na polje grafikona i u priručnom meniju izaberite stavku Uspostavi početnu vrednost da bi se stil podudarao.

Vrh stranice

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×