Predstavljanje izvora podataka

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Ovaj članak sadrži:

Pregled izvora podataka

Glavni izvor podataka

Pomoćni izvor podataka

Razumevanje veze između izvora podataka i XML šeme

Pregled izvora podataka

Svi podaci koje se pojavljuje u obrascu, da li je ovo podatke koje korisnik može da izabere u okviru sa listom, okvir padajuće liste ili kombinovanog okvira ili podatke koje korisnik dodaje u obrazac se skladišti u izvore podataka obrasca. Izvor podataka se sastoji od polja i grupe. Na isti način da fascikli na čvrstom disku sadrže i organizuju datoteke, polja sadrže podatke koje korisnici unose u obrasce koji su zasnovani na predlošku obrasca i grupe sadrže i organizuju ta polja. Korisnik dodaje podatke u kontrole u obrascu, a one su povezane sa ovim poljima. Na primer, pretpostavimo da dizajnirate predložak obrasca za izveštaj o troškovima. Kada korisnici otvore obrazac zasnovan na predlošku obrasca, oni se može iskazati svoje ime, srednje i prezime imena tri kontrole okvira za tekst – svaki okvir za tekst je povezana sa polje za ime, srednje ime polja i polja za prezime. Ova imena polja se nalaze u grupi "ime".

Polja i grupe možete pregledati i raditi sa njima u izvoru podataka predloška obrasca, u oknu zadataka Izvor podataka.

Okno zadataka „Izvor podataka“ u programu InfoPath

1. Polje

2. Grupa

Iako struktura izvora podataka ne podudara uvek rasporeda u predlošku obrasca, postoje uobičajene sličnosti, naročito za grupe i polja koja su povezana sa ponavljajuće tabele, odeljke, ponavljajuće sekcije, i opcionalni odeljci. Na primer, tabela ili sekcija je povezana sa grupom u izvoru podataka, a sve kontrole u tabeli ili odeljka su povezane sa poljima koja su deo te grupe. Na sledećoj ilustraciji, troškovi po stavkama ponavljajuće tabele u obrazac izveštaja o troškovima se sastoji od tri kolone koje sadrže datum odabirača datuma, okvira za tekst opis i okvira za tekst "Trošak". Ove kontrole su povezane sa polje za datum, polje "Opis" i iznos, tim redom. Sama tabela je povezana sa grupom stavke.

Ponavljajuća tabela povezana sa grupom i poljima u izvoru podataka

Predložak obrasca može da sadrži dve vrste izvora podataka – jedan, glavni izvor podataka i opcionalno, jedan ili više pomoćnih izvora podataka.

Vrh stranice

Glavni izvor podataka

Glavni izvor podataka sadrži:

 • Podatke koje korisnici unose pri popunjavanju obrasca koji je zasnovan na predlošku obrasca, poput podataka koje unose u okvir za tekst. Na primer, korisnik upisuje svoje ime, srednje ime i prezime u okvire za tekst koji su povezani sa poljima u glavnom izvoru podataka.

 • Podatke iz skupa povezivanje sa podacima sa bazom podataka ili Web uslugom, koji se koriste za definisanje izvora podataka predloška obrasca.

Podaci u glavnom izvoru podataka jesu podaci koje korisnici čuvaju ili prosleđuju kada popunjavaju obrazac. Kada korisnici sačuvaju obrazac da bi ga kasnije prosledili, oni čuvaju i podatke u glavnom izvoru podataka.

Kreiranje glavnog izvora podataka

Kada kreirate predložak obrasca, Microsoft Office InfoPath automatski kreira glavni izvor podataka za vas. Svi Predlošci InfoPath obrazaca sadrže u jednom, glavni izvor podataka. Glavni izvor podataka, u zavisnosti od tipa predloška obrasca koji kreirate se može dodati polja i grupe:

Prazan predložak obrasca    Glavnom izvoru podataka dodajete polja i grupe pomoću okna zadataka Izvor podataka ili prevlačenjem kontrole iz okna zadataka Kontrole na prikaz u predlošku obrasca. Kada prevučete kontrolu u prikaz, InfoPath dodaje polja i grupe u glavni izvor podataka na osnovu tipa kontrola koji dodajete. Na primer, ako prevučete kontrolu okvira za tekst u predložak obrasca, InfoPath će dodati polje u glavni izvor podataka. Ako prevučete kontrolu ponavljajuće sekcije na predložak obrasca, InfoPath će dodati grupu u glavni izvor podataka. Ako prevučete kontrolu ponavljajuće tabele u predložak obrasca, InfoPath će u glavni izvor podataka dodati dve grupe za ponavljajuću tabelu i polje za svaku kolonu iz tabele.

Predložak obrasca zasnovan na XML dokumentu     InfoPath dodaje polja i grupe koje se mapiraju sa elementima definisanim u šemi ili elementima u dokumentu.

Predložak obrasca zasnovan na Microsoft Office Access bazi podataka ili Microsoft SQL Server bazi podataka     InfoPath dodaje polja i grupe u glavni izvor podataka, u zavisnosti od načina na koji baza podataka skladišti podatke.

Predložak obrasca zasnovan na Web usluzi     InfoPath dodaje polja i grupe koje se mapiraju sa šemom koju obezbeđuje Web usluga.

Ako se izvor podataka – na primer Web usluga ili baza podataka – ne nalazi u predlošku obrasca, on se naziva spoljnim izvorom podataka. InfoPath obrasci se povezuju sa ovim spoljnim izvorima podataka pomoću podataka za povezivanje.

Menjanje glavnog izvora podataka

U zavisnosti od postojećih polja i grupa, u glavni izvor podatka možete dodati još polja i grupa. Sledeća tabela daje kratak pregled svih stavki koje možete dodati postojećim poljima i grupama, na osnovu ikona koje se pojavljuju u oknu zadataka Izvor podataka.

Ikona

Šta možete dodati

Ikona grupe

Ikona grupe    Ovoj grupi možete dodati grupe ili polja. Ova ikona predstavlja grupu koja je dodata u glavni izvor podataka pomoću okna zadataka Izvor podataka ili kontrolu pridruženu ovoj grupi koja je prevučena iz okna zadataka Kontrole u prikaz praznog predloška obrasca.

Slika ikone

Ikona grupe    Ovom polju možete dodati samo polja. Ova ikona predstavlja polje koje je dodato u glavni izvor podataka pomoću okna zadataka Izvor podataka ili kontrolu pridruženu ovom polju koje je prevučeno iz okna zadataka Kontrole u prikaz praznog predloška obrasca.

Ikona zaključane grupe

Ikona zaključane grupe    Ovoj grupi ne možete dodati polja ili grupe. Ova grupa se zasniva na podacima za povezivanje sa spoljnim izvorom podataka.

Ikona zaključanog polja

Ikona zaključanog polja    Ovom polju ne možete dodati polja. Ovo polje se zasniva na podacima za povezivanje sa spoljnim izvorom podataka.

Ako prevučete kontrolu u prikaz predloška obrasca, pri čemu taj predložak obrasca sadrži polja i grupe koje se zasnivaju na podacima za povezivanje, potrebno je da povežete tu kontrolu sa postojećim poljima i grupama u glavnom izvoru podataka. InfoPath ne dodaje automatski polja i grupe u predložak obrasca koji sadrži polja i grupe zasnovane na spoljnim izvorima podataka. Veze ka dodatnim informacijama o dodavanju polja i grupa potražite u odeljku Takođe pogledajte.

Napomena : U slučaju da su korisnici već popunili obrasce zasnovane na vašem predlošku obrasca, sledeće promene u glavnom izvoru podataka predloška obrasca mogu prouzrokovati gubitak podataka u tim obrascima:

 • Premeštanje, brisanje ili preimenovanje polja ili grupe

 • Menjanje ponavljajućeg polja ili ponavljajuće polje u ili grupu koja se ne ponavlja

 • Menjanje podataka koji predstavljaju obogaćeni tekst u neki drugi tip podataka

U poljima i grupama koje možete da izmenite, možete menjati sledeća svojstva:

Ime    Ime polja ili grupe.

Zahtevi za ime

 • Svako ime u glavnom izvoru podataka mora biti jedinstveno. Kreirajte referencu na polje ili grupu da ne biste upotrebili isto ime za više polja ili grupa. Kada kreirate referencu na polje ili grupu, InfoPath kreira novo identično polje ili grupu čija su svojstva povezana sa svojstvima prvog polja ili grupe. Sve promene u jednom polju ili grupi automatski ažuriraju drugo, referentno polje ili grupu. Referentne grupe, kao i referentna polja, sadrže ista polja i grupe koje imaju ista svojstva.

 • Imena ne smeju da sadrže razmake.

 • Imena moraju počinjati alfabetskim znakom ili podvlakom (_), a smeju da sadrže samo alfanumeričke znakove, podvlake, crtice (-) i tačke (.).

Pored ovih zahteva, preporučljivo je koristiti ime koje opisuje sadržaj polja ili grupe. Na primer, ako imate grupu koja sadrži detalje o troškovima po stavkama, grupi dajte ime Troškovi po stavkama. Polje u grupi koja sadrži iznos troškova nazovite troškovi.

Tip    Određuje da li je stavka u glavnom izvoru podataka polje ili grupa. Polje ima jedinstvenu vrednost, a grupa sadrži druga polja.

Tipovi polja i grupa

Tip

Kada treba da se koristi

Polje (atribut)

Za polje koristite ovaj tip ukoliko važi nešto od sledećeg:

 • Polje ne može da sadrži druge grupe ili polja.

 • Polje mora biti u polju elementa.

 • Polje se ne ponavlja.

 • Polje uvek mora da ima vrednost.

 • Polje je bilo kog tipa podataka osim obogaćenog teksta (XHTML).

 • Baza podataka ili Web usluga zahteva polje atributa.

Polje (element)

Za polje koristite ovaj tip ukoliko važi nešto od sledećeg:

 • Polje može da sadrži druga polja atributa.

 • Polje je deo grupe.

 • Polje se ponavlja u grupi.

 • Baza podataka ili Web usluga zahteva polje elementa.

Polja elementa mogu biti bilo kojeg tipa podataka i mogu imati podrazumevanu vrednost.

Grupa

Ovaj tip koristite za grupu koja može da sadrži druga polja i grupe.

Grupa (izbor)

Koristite ovaj tip ako grupa može da sadrži samo jedan od nekoliko tipova polja ili grupa polja.

Na primer, pretpostavimo da dizajnirate predložak obrasca koji će koristiti dobavljači u Sjedinjenim Američkim Državama i u državama i oblastima Evropske Unije i da vaš predložak obrasca sadrži grupu sa izabranom adresom. Grupa sa izabranom adresom sadrži grupu sa poljima za adresu iz Sjedinjenih Američkih Država ili grupu sa poljima za adresu iz država ili oblasti u Evropskoj Uniji. Kada korisnik otvori obrazac koji se zasniva na ovom predlošku obrasca, može uneti adresu iz Sjedinjenih Američkih Država ili neke druge države ili oblasti. Kontrole koje su povezane sa poljima iz odgovarajuće grupe nalaze se na obrascu.

Kompletna XML šema ili kompletni XML dokument

Koristite ovaj tip elementa ako želite da dodate na određenu lokaciju u izvoru podataka dodatnu XML šemu ili XML dokument.

Tip podataka    Određuje koji tip podataka koje polje može da uskladišti.

Lista dostupnih tipova podataka

Tip podataka

Kada treba da se koristi

Tekst

Use this data type for an element or attribute field that contains unformatted text.

Rich Text

Use this data type for an element field that contains formatted text. You cannot use this data type for attribute fields.

Whole Number

Koristite ovaj tip podataka za polje elementa ili atributa koje sadrži brojeve bez decimalnih vrednosti.

Decimalni

Koristite ovaj tip podataka za polje elementa ili atributa koje sadrži vrednosti valute ili brojeve sa decimalnim vrednostima.

Tačno/Netačno

Koristite ovaj tip podataka za polje elementa ili atributa koje sadrži podatke koji mogu imati samo jednu od dve vrednosti.

Hyperlink

Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

Date

Koristite ovaj tip podataka za polje elementa ili atributa koje sadrži kalendarski datum.

Vreme

Koristite ovaj tip podataka za polje elementa ili atributa koje sadrži 24-časovno vreme.

Datum i vreme

Koristite ovaj tip podataka za polje elementa ili atributa koje sadrži i kalendarski datum i 24-časovno vreme.

Slika ili priložena datoteka

Use this data type for an element or attribute field that contains binary data, such as an image or a picture.

Custom

Use this data type for an element or attribute field with custom data types that are defined by a namespace. This data type is typically used for a field or group that is bound to a custom control. The Data namespace box is enabled when you choose this data type.

Napomena : This table shows only the most common XML data types used in a form template. In InfoPath, you can use any XML 1.0 data type in the World Wide Web Consortium (W3C) recommendations. To use a data type that is not listed in the table, you must extract the form files for a form template and edit the schema (.xsd) file. Find links to more information about extracting the form files for a form template in the See Also section.

Prostor za ime podataka    Definiše Uniform Resource identifikator (URI) da biste dodali prostor za ime za tip prilagođene podatke. Svojstvo je dostupno za polja elementa ili atributa sa Prilagođeno svojstvo tip podataka. Kada dodate prilagođene kontrole u predložak obrasca, ovo svojstvo najčešće sadrži vrednosti koje je definisao autor prilagođene kontrole koja je povezana sa poljem.

Podrazumevana vrednost    Definiše početnu vrednost polja elementa ili atributa kada korisnik prvi put otvori obrazac. Možete da dodate i formule na podrazumevane vrednosti, kao što je trenutni datum, matematička operacija ili referenca na drugo polje.

Koje se ponavljaju    Definiše da li polje elementa, polje atributa ili grupe mogu da se jave više puta u obrascu. Kontrole liste, ponavljajuće sekcije, ponavljajuće tabele, a kontrola koje su deo ponavljajuće sekcije ili ponavljajuće tabele su povezane sa ponavljajućim poljima i ponavljajuće grupe.

Ne može da bude prazno    Određuje da li polje elementa ili atributa mora da sadrži vrednost. Ako polje nema vrednost, kontrola koja je povezana sa ovim poljem je obeležena crvenom zvezdicom, a neki tipovi kontrola, isprekidanom crvenom linijom. Ovo svojstvo je dostupno samo za polja, a ne i za grupe.

Vrh stranice

Pomoćni izvor podataka

Pomoćni izvori podataka su izvori podataka u obrascu koji sadrže podatke koji su obezbeđeni pomoću drugih podataka za povezivanje sa spoljnim izvorima podataka. Na primer, u slučaju da kreirate predložak obrasca za izveštaj o troškovima i da želite da obrasci koji se zasnivaju na predlošku obrasca prihvataju troškove u drugim valutama. Međutim, podaci o valutama su uskladišteni u bazi podataka. Dodajte vezu ka bazi podataka da biste prikazali podatke o valutama. Podaci o valutama se zatim skladište u pomoćnom izvoru podataka i prikazuju u kontroli okvira sa listom opcija u predlošku obrasca.

Podaci iz dodatnih podataka za povezivanje se skladište u pomoćnim izvorima podataka, a zatim se prikazuju kao izbori u kontrolama, poput okvira sa listom opcija, kombinovanog okvira ili kontrole okvira padajuće liste, iz kojih kojih korisnik bira prilikom popunjavanja obrasca. Kada korisnik izabere stavku u sekundarnom izvoru podataka, izabrana stavka se kopira u polje u glavnom izvoru podataka.

Pomoćni izvori podataka se razlikuju od glavnog izvora podataka u sledećem:

 • Pomoćni izvori podataka su opcionalni u predlošku obrasca. Svi predlošci obrazaca moraju imati glavni izvor podataka.

 • Predložak obrasca može imati više pomoćnih izvora podataka, ali samo jedan glavni izvor podataka.

 • Polja i grupe u pomoćnom izvoru podataka se zasnivaju na načinu skladištenja podataka u spoljnom izvoru podataka, koji je povezan sa obrascem pomoću podataka za povezivanje. Ova polja i ove grupe se ne mogu menjati u programu InfoPath.

 • Za razliku od glavnog izvora podataka, pomoćni izvori podataka se ne čuvaju sa obrascem.

 • Podaci iz pomoćnih izvora podataka se obično ne prosleđuju kada korisnik prosleđuje popunjeni obrazac. Ipak, pomoću pravila možete podesiti predložak obrasca tako da prosleđuje podatke iz pomoćnog izvora podataka u Web uslugu ili da pomoću prilagođenog koda može prosleđivati podatke primaocu e-pošte.

Kreiranje pomoćnih izvora podataka

Kada dodajete podatke za povezivanje sa spoljnim izvorom podataka koji vraća podatke u obrazac, InfoPath automatski kreira pomoćni izvor podataka. Za svaki podatak za povezivanje koji dodate u predložak obrasca kreira se odgovarajući pomoćni izvor podataka. Na isti način na koji se polja i grupe dodaju u glavni izvor podataka, InfoPath dodaje polja i grupe u pomoćni izvor podataka. Polja i grupe se dodaju u pomoćni izvor podataka tako da budu mapirani na isti način na koji spoljni izvor podataka skladišti podatke. Možete kreirati pomoćne podatke za povezivanje sa:

 • Web uslugom

 • XML datotekom

 • Microsoft Office Access bazom podataka ili Microsoft SQL Server bazom podataka

 • Listom na lokaciji koja radi pod sistemom Microsoft Windows SharePoint Services

Kada u predložak obrasca dodate podatke za povezivanje i kreirate pomoćni izvor podataka, u pomoćnom izvoru podataka, u oknu zadataka Izvor podataka moći ćete da vidite polja i grupe. Svaki pomoćni izvor podataka je prikazan u ovom oknu zadataka sa imenom podataka za povezivanje i oznakom Pomoćni u zagradi.

Pomoćni izvor podataka u oknu zadataka „Izvor podataka“

Menjanje pomoćnih izvora podataka

Pošto se polja i grupe u pomoćnim izvorima podataka zasnivaju na podacima za povezivanje sa spoljnim izvorima podataka, ne možete menjati polja i grupe u pomoćnom izvoru podataka. Kada pregledate pomoćni izvor podataka u oknu zadataka Izvor podataka polja imaju ikonu zaključanog polja Ikona zaključanog polja , a grupe imaju ikonu zaključane grupe Ikona zaključane grupe , pri čemu te ikone označavaju da ih ne možete menjati.

Vrh stranice

Razumevanje veze između izvora podataka i XML šeme

Kada korisnik popunjava obrazac koji se zasniva na predlošku obrasca, glavni i pomoćni izvori podataka se skladište na računaru korisnika kao XML dokumenti. Struktura XML dokumenta je definisana pomoću XML šeme. XML šema je datoteka zasnovana na XML-u koja definiše strukturu i elemente XML dokumenta, u ovom slučaju obrasca, i tipove podataka koje elementi mogu da sadrže.

Kada kreirate predložak obrasca, InfoPath automatski kreira XML šemu za definisanje strukture obrasca koji će korisnici popunjavati. Svako polje i grupa u izvoru podataka odgovara elementu iz XML šeme. Svojstva svakog polja i svake grupe u izvoru podataka određuju strukturu odgovarajućih elemenata kao i tip podataka koji svaki element može da sadrži u konačnom XML dokumentu. Ako u oknu zadataka Izvor podataka kliknete dvaput na polje ili grupu, na kartici Detalji, u dijalogu Svojstva polja ili grupe možete pregledati dodatne podatke o šemi.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×