Prebacivanje između različitih jezika pomoću trake jezika

Važno   Ovaj članak je mašina prevedeno, vidimo Odricanje odgovornosti. Molim vas pronađite Engleska verzija ovog članka ovde za svoje preporuke.

Koristite traku jezika da biste se prebacivali između jezika koji koriste različite rasporede tastera na tastaturi. Kada se prebacite na neki jezik pomoću trake jezika, raspored tastera na tastaturi menja se u matičnu tastaturu za taj jezik.

Traku jezika koristite u sledećim situacijama:

 • Želite da se prebacujete između jezika zasnovanog na latinici (engleski, španski ili francuski) i jezika koji nije zasnovan na latinici (arapski ili kineski).

 • Želite da se prebacujete između jezika koji nisu zasnovani na latinici (grčki ili ruski).

 • Više vam odgovara da koristite matične rasporede tastera na tastaturi kada kucate na različitim jezicima zasnovanim na latinici.

Ako želite da kucate samo na jezicima zasnovanim na latinici, kao što su engleski i španski, možete da umetnete simbole bez prebacivanja na drugi raspored tastera na tastaturi.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti.

Prebacivanje između jezika pomoću trake jezika

Gde se nalazi traka jezika?

Omogućavanje rasporeda tastera na tastaturi

Prebacivanje između jezika pomoću trake jezika

Da biste mogli da vidite i koristite traku jezika, morate omogućiti raspored tastera na tastaturi za dva ili više jezika u operativnom sistemu Windows. Ako niste omogućili rasporede tastera na tastaturi za jezike koje želite da koristite, omogućite ih sada sledeći korake iz članka Omogućavanje rasporeda tastera na tastaturi za različite jezike. U većini slučajeva, kada omogućite raspored tastera na tastaturi, traka jezika se automatski pojavljuje na traci zadataka ili na radnoj površini. Ako se traka jezika ne pojavi automatski kada omogućite tastaturu, pogledajte odeljak Lokacija trake jezika.

 1. Kada omogućite željeni jezik tastature i traku jezika, otvorite dokument i postavite kursor na ono mesto u dokumentu gde želite da počnete da kucate tekst na drugom jeziku.

 2. Kliknite na ikonu jezika Indikator engleske tastature na traci jezika, a zatim izaberite jezik koji želite da koristite.

  Tasterska prečica  Da biste se prebacivali između rasporeda tastera na tastaturi, pritisnite kombinaciju tastera ALT+SHIFT.

  Napomena   Ikona Indikator engleske tastature predstavlja primer. Ona pokazuje da je jezik aktivnog rasporeda tastera na tastaturi engleski. Stvarna ikona koja se prikazuje na računaru zavisi od jezika aktivnog rasporeda tastera na tastaturi.

  Ako ste za jedan jezik podesili više rasporeda tastera na tastaturi, između rasporeda možete da se prebacujete tako što ćete na traci jezika kliknuti na ikonu rasporeda tastera na tastaturi Primer indikatora tastature na traci jezika, a zatim izabrati raspored tastera na tastaturi koji želite da koristite. Ime na indikatoru se menja kako bi odrazilo aktivni raspored tastera na tastaturi.

 3. Ponovite 1. i 2. korak da biste se prebacivali između različitih jezika.

Savet   Jezik alatki za proveru koji program koristi možete videti tako što ćete pogledati statusnu traku programa. Statusna traka je dostupna samo u sledećim Microsoft Office programima: PowerPoint, Visio i Word. Da biste uključili ovu opciju, kliknite desnim tasterom miša na statusnu traku Statusna traka i izaberite stavku Jezik. Kad uključite ovu opciju, na ovaj deo statusne trake možete kliknuti da biste prikazali dijalog Jezik i podesili jezik izabranog teksta.

Vrh stranice

Gde se nalazi traka jezika?

U većini slučajeva, traka jezika se automatski pojavljuje na radnoj površini ili na traci zadataka kada u operativnom sistemu Windows omogućite dva ili više rasporeda tastera na tastaturi. Traku jezika nije moguće videti ako je skrivena ili ako je u operativnom sistemu Windows omogućen samo jedan raspored tastera na tastaturi. Detaljne informacije o omogućavanju rasporeda tastera na tastaturi potražite u članku Omogućavanje rasporeda tastera na tastaturi za različite jezike.

Ako ne vidite traku jezika, uradite sledeće:

Provera da li je traka jezika skrivena

U operativnim sistemima Windows 10 i Windows 8

 1. Pritisnite kombinaciju tastera sa Windows logotipom i tastera X da biste videli listu komandi i opcija. (U suštini je to brz način da dođete do kontrolne table.)

  Office 2016 Windows 8 kontrolna tabla

 2. Izaberite stavku Kontrolna tabla.

 3. U okviru Sat, jezik i region kliknite na dugme Promena metoda unosa.

 4. Izaberite stavku Napredne postavke.

 5. U okviru stavke Prebacivanje metoda unosa potvrdite izbor u polju za potvrdu Koristi traku jezika na radnoj površini kada je dostupna, a zatim izaberite stavku Opcije.

  Prebacivanje između metoda unosa za Office 2016 Windows 8

 6. U dijalogu Usluge teksta i jezici unosa kliknite na karticu Traka jezika i uverite se da je izabrana opcija Pluta na radnoj površini ili Usidrena na traci zadataka.

  Office 2016 Windows 8 usluge teksta i jezici unosa

U operativnom sistemu Windows 7

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. U okviru Sat, jezik i region izaberite stavku Promeni tastature ili druge metode unosa.

 3. U dijalogu Region i jezik kliknite na dugme Promeni tastature.

 4. U dijalogu Usluge za tekst i jezici unosa izaberite karticu Traka jezika.

  Dijalog „Usluge za tekst i jezici unosa“

 5. Proverite da li je u okviru Traka jezika izabrana opcija Skriveno. Ako jeste, izaberite opciju Pluta na radnoj površini ili Usidrena na traci zadataka. Ako je već izabrana opcija Pluta na radnoj površini ili Usidrena na traci zadataka, pogledajte odeljak Omogućavanje rasporeda tastera na tastaturi.

U operativnom sistemu Windows Vista

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. U okviru Sat, jezičke i regionalne opcije izaberite stavku Promeni tastature ili druge metode unosa.

 3. U dijalogu Regionalne i jezičke opcije kliknite na dugme Promeni tastature.

 4. U dijalogu Usluge za tekst i jezici unosa izaberite karticu Traka jezika.

  Dijalog „Usluge za tekst i jezici unosa“

 5. Proverite da li je u okviru Traka jezika izabrana opcija Skriveno. Ako jeste, izaberite opciju Pluta na radnoj površini ili Usidrena na traci zadataka. Ako je već izabrana opcija Pluta na radnoj površini ili Usidrena na traci zadataka, pogledajte odeljak Omogućavanje rasporeda tastera na tastaturi.

U operativnom sistemu Windows XP

 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokazivač na stavku Postavke i izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. Izaberite stavku Datum, vreme, jezičke i regionalne opcije, izaberite stavku Regionalne i jezičke opcije, a zatim izaberite stavku Dodaj druge jezike.

 3. U dijalogu Regionalne i jezičke opcije izaberite karticu Jezici i kliknite na dugme Detalji.

 4. U dijalogu Usluge za tekst i jezici unosa kliknite na dugme Traka jezika.

 5. Proverite da li je u dijalogu Postavke trake jezika potvrđen izbor u polju za potvrdu Prikaži traku jezika na radnoj površini. Ako nije, potvrdite ga i kliknite na dugme U redu. Traka jezika bi trebalo da se prikaže na radnoj površini. Ako je izbor već potvrđen, kliknite na dugme Otkaži i pogledajte odeljak Omogućavanje rasporeda tastera na tastaturi.

  Dijalog „Usluge za tekst i jezici unosa“

Vrh stranice

Omogućavanje rasporeda tastera na tastaturi

Traka jezika će se pojaviti samo ako su u operativnom sistemu Windows omogućena dva ili više rasporeda tastera na tastaturi.

Kada sa liste jezika izaberete neki jezik, možda ćete morati da omogućite raspored tastera na tastaturi ukoliko stoji Nije omogućeno.

U operativnom sistemu Windows 8

 1. Pritisnite kombinaciju tastera sa Windows logotipom i tastera X da biste videli listu komandi i opcija. (U suštini je to brz način da dođete do kontrolne table.)

  Office 2016 Windows 8 kontrolna tabla

 2. Izaberite stavku Kontrolna tabla.

 3. U okviru Sat, jezik i region kliknite na dugme Promena metoda unosa.

 4. Za jezik za koji želite da dodate jezik unosa kliknite na dugme Opcije.

  Opcije metoda unosa za Office 2016 Windows 8

 5. U okviru Metod unosa kliknite na dugme Dodaj metod unosa. Čak možete da kliknete na dugme Pregled da biste videli kako uređaj za unos izgleda.

  Dodavanje metoda unosa za Office 2016 Windows 8

 6. Kliknite na željeni metod unosa, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

  Novi metod unosa za Office 2016 Windows 8

U operativnom sistemu Windows 7

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. U okviru Sat, jezik i region, u okviru Region i jezik izaberite stavku Promeni tastature ili druge metode unosa.

 3. U dijalogu Region i jezik, na kartici Tastature i jezici kliknite na dugme Promeni tastature.

 4. U dijalogu Usluge za tekst i jezici unosa, u okviru Podrazumevani jezik unosa izaberite jezik koji želite da koristite kao podrazumevani.

  Dijalog „Usluge teksta i jezici unosa“

  Ako jezik koji želite da koristite kao podrazumevani jezik unosa nije naveden, izvršite korake od 5. do 8.

 5. U okviru Instalirane usluge kliknite na dugme Dodaj.

 6. Razvijte jezik koji želite da koristite kao podrazumevani jezik unosa, a zatim razvijte stavku Tastatura.

 7. Potvrdite izbor u polju za potvrdu za tastaturu ili za uređivač metoda unosa (IME) koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme U redu. Jezik se dodaje na listu Podrazumevani jezik unosa.

  Da biste pregledali raspored tastera na tastaturi, kliknite na dugme Pregled.

  Dijalog „Dodavanje jezika unosa“ na ruskoj tastaturi

 8. U okviru stavke Podrazumevani jezik unosa izaberite jezik koji želite da koristite kao podrazumevani.

U operativnom sistemu Windows Vista

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. U okviru Sat, jezik i region izaberite stavku Promeni tastature ili druge metode unosa.

 3. U dijalogu Regionalne i jezičke postavke, na kartici Tastature i jezici kliknite na dugme Promeni tastature.

 4. U dijalogu Usluge za tekst i jezici unosa, u okviru Podrazumevani jezik unosa izaberite jezik koji želite da koristite kao podrazumevani.

  Dijalog „Usluge teksta i jezici unosa“

  Ako jezik koji želite da koristite kao podrazumevani jezik unosa nije naveden, izvršite korake od 5. do 8.

 5. U okviru Instalirane usluge kliknite na dugme Dodaj.

 6. Razvijte jezik koji želite da koristite kao podrazumevani jezik unosa, a zatim razvijte stavku Tastatura.

 7. Potvrdite izbor u polju za potvrdu za tastaturu ili za uređivač metoda unosa (IME) koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme U redu. Jezik se dodaje na listu Podrazumevani jezik unosa.

  Da biste pregledali raspored tastera na tastaturi, kliknite na dugme Pregled.

  Dijalog „Dodavanje jezika unosa“ na ruskoj tastaturi

 8. U okviru stavke Podrazumevani jezik unosa izaberite jezik koji želite da koristite kao podrazumevani.

U operativnom sistemu Windows XP

Da biste omogućili tastature za jezike kao što su kineski, japanski i korejski, prvo morate da instalirate datoteke istočnoazijskih jezika. Za jezike koji se čitaju zdesna nalevo ili koji zahtevaju kontekstualno oblikovanje pojavi, morate instalirati složena pisma za podršku ovim jezicima. Za informacije o tome kako da instalirate datoteke za istočnoazijske jezike i složena pisma, pogledajte Omogući sistemsku podršku za istočnoazijski, Jugoistočnoazijski, indijski, a desna na lijevo jezika.

 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokazivač na stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. Izaberite stavku Datum, vreme, jezičke i regionalne opcije, a zatim izaberite stavku Regionalne i jezičke opcije.

 3. U dijalogu Regionalne i jezičke opcije, na kartici Jezici, u grupi Usluge za tekst i jezici unosa kliknite na dugme Detalji.

 4. U dijalogu Usluge za tekst i jezici unosa, u okviru Podrazumevani jezik unosa izaberite jezik koji želite da koristite kao podrazumevani.

  Dijalog „Usluge teksta i jezici unosa“

  Ako nije naveden jezik koji želite da koristite kao podrazumevani, dovršite korake od 5. do 7.

  Podrazumevani jezik koji izaberete primenjuje se na sve programe na računaru koji koriste ovu postavku, uključujući programe drugih preduzeća.

 5. U okviru Instalirane usluge kliknite na dugme Dodaj.

 6. U dijalogu Dodavanje jezika za unos, sa liste Jezik unosa izaberite željeni jezik, a zatim kliknite na dugme U redu.

 7. U okviru Podrazumevani jezik unosa izaberite jezik koji želite da koristite kao podrazumevani.

Više informacija o poruci „Nije omogućeno“ u vezi sa rasporedom tastera na tastaturi potražite u članku Značenje poruke „Nije omogućeno“ i „Nije instalirano“ Više informacija o omogućavanju rasporeda tastera na tastaturi potražite u članku Omogućavanje rasporeda tastera na tastaturi za različite jezike.

Vrh stranice

Napomena   Mašinsko prevođenje Odricanje odgovornosti: ovaj članak je preveden od strane kompjuterski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašine prevodi da pomogne engleski govori korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologije. Jer u članku bio mašina prevedeno, to mogu da sadrže greške u vokabular, sintaksu i gramatiku.

Primenjuje se na: Excel 2016, Word 2016, Outlook 2016, PowerPoint 2016, OneNote 2016, Publisher 2016, Access 2016, Visio Professional 2016, Visio Standard 2016, Project Professional 2016, Excel 2013, Word 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, OneNote 2013, Publisher 2013, Access 2013, Visio 2013, Excel 2010, Word 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Access 2010, OneNote 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Project 2010, Excel 2007, Word 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Access 2007, Publisher 2007, Visio 2007, OneNote 2007, Project 2007, Visio Standard 2007, Visio Standard 2010, Visio Professional 2013, Project Pro za Office 365, Project Standard 2007, Project Standard 2010, Project Standard 2013, Project Standard 2016, Project Professional 2013Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Promeni jezik