Prečice na tastaturi za Access

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Možete da koristite tasterske prečice za brzi pristup često korišćenim komandama ili operacijama. Sledeći odeljci navode tasterske prečice dostupne u Microsoft Access 2010. Takođe možete da koristite tasterske prečice da biste premestili fokus menija, komande ili kontrole bez korišćenja miša.

Opšte tasterske prečice

Globalne tasterske prečice za Access

Otvaranje baza podataka

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Otvorite novu bazu podataka

CTRL+N

Otvorite postojeću bazu podataka

CTRL+O

Štampanje i čuvanje

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Odštampate trenutni ili izabrani objekat

CTRL+P

Otvorite dijalog Štampanje izborom stavke Pregled pre štampanja

P ili CTRL+P

Otvorite dijalog Podešavanje stranice izborom stavke Pregled pre štampanja

S

Otkažete pregled pre štampanja ili pregled rasporeda

C ili ESC

Sačuvate objekat baze podataka

CTRL+S ili SHIFT+F12

Otvorite dijalog Sačuvaj kao

F12

Korišćenje kombinovanog okvira ili okvira sa listom

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Otvorite kombinovani okvir

F4 ili ALT+STRELICA NADOLE

Osvežite sadržaj okvira sa listom opcija ili kombinovanog okvira polje za pretraživanje

F9

Pomerite jedan red nadole

STRELICA NADOLE

Pomerite jednu stranicu nadole

STRANICA NADOLE

Pomerite jedan red nagore

STRELICA NAGORE

Pomerite jednu stranicu nagore

STRANICA NAGORE

Izađete iz kombinovanog okvira ili okvira sa listom opcija

TAB

Pronalaženje i zamena teksta ili podataka

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Otvorite karticu Pronalaženje u dijalogu Pronalaženje i zamena (samo prikaz lista sa podacima i prikaz obrasca)

CTRL+F

Otvorite karticu Zamena u dijalogu Pronalaženje i zamena (samo prikaz lista sa podacima i prikaz obrasca)

CTRL+H

Pronađete sledeće pojavljivanje teksta koje je navedeno u dijalogu Pronalaženje i zamena kada je dijalog zatvoren (samo prikaz lista sa podacima i prikaz obrasca)

SHIFT+F4

Rad u prikazu dizajna

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prebacite između režima uređivanja (sa prikazanim mestom umetanja) i režim navigacije u listu sa podacima. Kada radite u obrascu ili izveštaju, pritisnite taster ESC da biste izašli iz režima za navigaciju.

F2

Prebacite na list sa svojstvima (Prikaz dizajna u obrascima i izveštajima u Access bazama podataka i Access projektima)

F4

Prebacite u prikaz obrasca iz prikaza dizajna

F5

Prebacite iz gornjih i donjih delova prozora (prikaz dizajna upita i prozor Napredni filter/Sortiranje)

F6

Kružili kroz koordinatnu mrežu polja, svojstva polja, okno za navigaciju, tasterske prečice u sistemu za pristup sa tastature, kontrole zuma i traku za bezbednost (prikaz dizajna tabela)

F6

Otvorite dijalog Odabir izrade (Prozor prikaza dizajna obrasca i izveštaja)

F7

Otvorite program Visual Basic Editor iz izabranog svojstva u listu sa svojstvima obrasca ili izveštaja

F7

Prebacite iz programa Visual Basic Editor u prikaz dizajna obrasca ili izveštaja

SHIFT+F7 ili ALT+F11

Uređivanje kontrola u prikazu dizajna obrasca i izveštaja

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Kopirate izabrane kontrole u ostavu

CTRL+C

Isečete izabrane kontrole i kopirate iste u ostavu

CTRL+X

Nalepite sadržaj ostave u gornji levi ugao izabranog odeljka

CTRL+V

Premestite izabranu kontrolu nadesno (osim kontrola koje su deo rasporeda)

STRELCA NADESNO ili CTRL+STRELICA NADESNO

Premestite izabranu kontrolu nalevo (osim kontrola koje su deo rasporeda)

STRELICA NALEVO ili CTRL+STRELICA NALEVO

Premestite izabranu kontrolu nagore

STRELICA NAGORE ili CTRL+STRELICA NAGORE

Premestite izabranu kontrolu nadole

STRELICA NADOLE ili CTRL+STRELICA NADOLE

Povećate visinu izabrane kontrole

SHIFT+STRELICA NADOLE

Povećate širinu izabrane kontrole

Ako se koristi sa kontrolama koje se nalaze u rasporedu, celom rasporedu se menja veličina.

SHIFT+STRELICA NADESNO

Smanjite visinu izabrane kontrole

SHIFT+STRELICA NAGORE

Smanjite širinu izabrane kontrole

Ako se koristi sa kontrolama koje se nalaze u rasporedu, celom rasporedu se menja veličina.

SHIFT+STRELICA NALEVO

Operacije sa prozorima

Podrazumevano, Microsoft Access 2010 baza podataka se prikazuju kao dokumenti na karticama. Da biste koristili u prozorima dokumenata, izaberite karticu datoteka i zatim kliknite na dugme Opcije. U dijalogu Access opcije izaberite stavku Aktuelna baza podataka i u okviru Opcije prozora dokumenta, izaberite opciju Preklopni prozori.

Napomena : Moraćete da zatvorite i ponovo otvorite trenutnu bazu podataka da bi opcija stupila na snagu.

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Uključite/isključite okno za navigaciju

F11

Kružno krećete između dva prozora

CTRL+F6

Vratite izabrani umanjeni prozor kada su svi prozori umanjeni

ENTER

Uključite režim za menjanje veličine za aktivni prozor kada nije umanjen, pritisnite tastere sa strelicama da biste promenili veličinu prozora

CTRL+F8

Prikazali kontrolni meni

ALT+RAZMAKNICA

Prikažete priručni meni

SHIFT+F10

Zatvorite aktivni prozor

CTRL+W ili CTRL+F4

Prebacite između programa Visual Basic Editor i prethodnog aktivnog programa

ALT+F11

Rad sa čarobnjacima

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Preklopite fokus unapred između kontrola u čarobnjaku

TAB

Premestite na sledeću stranicu čarobnjaka

ALT+N

Premestite na prethodnu stranicu čarobnjaka

ALT+B

Dovršite rad sa čarobnjakom

ALT+F

Razno

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prikažete celu adresu hiperveze za izabranu hipervezu

F2

Proverite pravopis

F7

Otvorite polje za zumiranje da biste uneli izraze i drugi tekst u malim oblastima za unos

SHIFT+F2

Prikažete list sa svojstvima u prikazu dizajna

ALT+ENTER

Izlaz iz programa Access

ALT+F4

Aktivirate graditelja

CTRL+F2

Prebacite unapred između prikaza kada se nalazite u tabeli, upitu, obrascu, izveštaju, stranici, listi izvedene tabele, izveštaju izvedene tabele, uskladištenoj procedure ili funkciji Access projekta (.adp). Ako su dostupni dodatni prikazi, uzastopno pritiskanje tastera će premestiti na sledeći dostupan prikaz.

CTRL+STRELICA NADESNO ili CRTL+ZAREZ (,)

Prebacite unazad između prikaza kada se nalazite u tabeli, upitu, obrascu, izveštaju, stranici, listi izvedene tabele, izveštaju izvedene tabele, uskladištenoj procedure ili (.adp) funkciji. Ako su dostupni dodatni prikazi, uzastopno pritiskanje tastera će premestiti na prethodni prikaz.

Napomena : CTRL+TAČKA (.) ne radi pod svim uslovima sa svim objektima.

CTRL+STRELICA NALEVO ili CRTL+TAČKA (.)

Tasterske prečice okna za navigaciju

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prelazak u polje za pretragu okna za navigaciju sa bilo koje lokacije.

ALT+CTRL+F

Uređivanje liste objekata i navigacija kroz nju

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Preimenujete izabrani objekat

F2

Pomerite jedan red nadole

STRELICA NADOLE

Pomerite jedan prozor nadole

STRANICA NADOLE

Pomerite na poslednji objekat

END

Pomerite jedan red nagore

STRELICA NAGORE

Pomerite jedan prozor nagore

STRANICA NAGORE

Pomerite na prvi objekat

HOME

Navigacija kroz objekte i njihovo otvaranje

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Otvorite izabranu tabelu ili upit u prikazu lista sa podacima

ENTER

Otvorite izabrani obrazac ili izveštaj

ENTER

Pokrenete izabrani makro

ENTER

Otvorite izabranu tabelu, upit, obrazac, izveštaj, stanicu za pristup podacima, makro ili modul u prikazu dizajna

CTRL+ENTER

Prikažete neposredno okno u programu Visual Basic Editor

CTRL+G

Rad sa menijima

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prikažete priručni meni

SHIFT+F10

Prikažete pristupne tastere

ALT ili F10

Prikažete ikonu menija programa (na naslovnoj traci programa)

ALT+RAZMAKNICA

Kada je vidljiv meni ili podmeni, izaberite sledeću ili prethodnu komandu

STRELICA NADOLE ili STRELICA NAGORE

Izaberete meni nalevo ili nadesno ili ako je podmeni vidljiv, da prebacite između glavnog menija i podmenija

STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO

Izaberete prvu ili poslednju komandu u meniju ili podmeniju

HOME ili END

Zatvorite vidljivi meni i podmeni istovremeno

ALT

Zatvorite vidljivi meni ili ako je vidljiv podmeni, da zatvorite samo podmeni

ESC

Rad u prozorima i dijalozima

Korišćenje prozora programa

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prebacite na sledeći program

ALT+TAB

Prebacite na prethodni program

ALT+SHIFT+TAB

Prikažete Windows Start meni

CTRL+ESC

Zatvorite aktivni prozor baze podataka

CTRL+W

Prebacite na sledeći prozor baze podataka

CTRL+F6

Prebacite na prethodni prozor baze podataka

CTRL+SHIFT+F6

Vratite izabrani umanjeni prozor kada su svi prozori umanjeni

ENTER

Korišćenje dijaloga

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prebacite na sledeću karticu u dijalogu

CTRL+TAB

Prebacite na prethodnu karticu u dijalogu

CTRL+SHIFT+TAB

Premestite na sledeću opciju ili grupu opcija

TAB

Premestite na prethodnu opciju ili grupu opcija

SHIFT+TAB

Premestite između opcija na izabranoj padajućoj listi ili da se premestite između nekih opcija u grupi opcija

Tasteri sa strelicama

Izvršite radnju koja je dodeljena izabranom dugmetu, potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu

RAZMAKNICA

Premestite na opciju pomoću prvog slova u imenu opcije u okviru padajuće liste

Taster sa slovom za prvo slovo u imenu opcije koju želite (kada je izabran okvir padajuće liste)

Izaberete opciju ili potvrdite ili opozovete izbor u polju za potvrdu pomoću podvučenog slova u imenu opcije

ALT+taster sa slovom

Otvorite izabrani okvir padajuće liste

ALT+STRELICA NADOLE

Zatvorite izabrani okvir padajuće liste

ESC

Izvršite radnju koja je dodeljena podrazumevanom dugmetu u dijalogu

ENTER

Otkažete komandu i zatvorite dijalog

ESC

Uređivanje u okviru za tekst

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Premestite na početak unosa

HOME

Premestite na kraj unosa

END

Pomerite za jedan znak nalevo ili nadesno

STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO

Premestite jednu reč nalevo ili nadesno

CTRL+STRELICA NALEVO ili CTRL+STRELICA NADESNO

Izabrali od mesta umetanja do početka tekstualne stavke

SHIFT+HOME

Izabrali od mesta umetanja do kraja tekstualne stavke

SHIFT+END

Promenili izbor za jedan znak nalevo

SHIFT+STRELICA NALEVO

Promenili izbor za jedan znak nadesno

SHIFT+STRELICA NADESNO

Promenili izbor za jednu reč nalevo

CTRL+SHIFT+STRELICA NALEVO

Promenili izbor za jednu reč nadesno

CTRL+SHIFT+STRELICA NADESNO

Rad sa listovima sa svojstvima

Korišćenje lista sa svojstvima sa obrascem ili izveštajem u prikazu dizajna

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prebacite na karticu lista sa svojstvima

F4

Premeštate između izbora na kontrolnoj padajućoj listi jednu po jednu stavku

STRELICA NADOLE ili STRELICA NAGORE

Premeštate između izbora na kontrolnoj padajućoj listi pet stavki istovremeno

STRANICA NADOLE ili STANICA NAGORE

Premestite kartice lista sa svojstvima iz kontrolne padajuće liste

TAB

Premeštate između kartica lista sa svojstvima sa izabranom karticom, ali ne i sa izabranim svojstvom

STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO

Kada je svojstvo već izabrano, pomerite nadole jedno svojstvo na kartici

TAB

Kada je svojstvo izabrano, premestite se jedno svojstvo nagore na kartici ili, ako ste već na vrhu, premestite se na karticu

SHIFT+TAB

Prebacite unapred između kartica kada je svojstvo izabrano

CTRL+TAB

Prebacite unazad između kartica kada je svojstvo izabrano

CTRL+SHIFT+TAB

Korišćenje lista sa svojstvima sa tabele ili upita

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prebacite na karticu lista sa svojstvima

F4

Kada je kartica izabrana, ali svojstvo nije izabrano, premeštate između kartica lista sa svojstvima

STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO

Premestite na kartice lista sa svojstvima kada je svojstvo izabrano

CTRL+TAB

Premestite na prvo svojstvo kartice kada svojstvo nije izabrano

TAB

Premestite nadole za jedno svojstvo na kartici

TAB

Premestite nagore za jedno svojstvo na kartici ili ako se već nalazi na vrhu, izaberite samu karticu

SHIFT+TAB

Prebacite unapred između kartica kada je svojstvo izabrano

CTRL+TAB

Prebacite unazad između kartica kada je svojstvo izabrano

CTRL+SHIFT+TAB

Rad sa u oknu Lista polja

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prebacite na okno Lista polja

ALT+F8

Dodate izabrano polje u obraza ili odeljak o detaljima izveštaja

ENTER

Premeštate nagore ili nadole u oknu Lista polja

STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE

Premestite na gornje okno Lista polja iz donjeg okna

SHIFT+TAB

Premestite na donje okno Lista polja iz gornjeg okna

TAB

Tasterske prečice za korišćenje prozora za pomoć

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Izaberete skriveni tekst ili hipervezu ili izaberete stavke Prikaži sve ili Sakrij sve na vrhu teme

TAB

Izaberete prethodni skriveni tekst ili hipervezu ili dugme Prikaz pregledača na vrhu članka koji se nalazi na lokaciji Microsoft Office

SHIFT+TAB

Izvršite radnju za izabrane stavke Prikaži sve, Sakrij sve, skriveni tekst ili hipervezu

ENTER

Premestite na prethodnu temu pomoći

ALT+STRELICA NALEVO

Prelazak na sledeću temu pomoći.

ALT+STRELICA NADESNO

Otvorite dijalog Štampanje

CTRL+P

Pomerite male količine teksta nagore i nadole, odnosno, u okviru trenutno prikazane teme pomoći.

STRELICA NAGORE i STRELICA NADOLE

Pomerite veće količine teksta nagore i nadole, odnosno, u okviru trenutno prikazane teme pomoći.

STRANICA NAGORE i STRANICA NADOLE

Prikažete meni komandi za prozor pomoći, što zahteva da prozor pomoći ima aktivan fokus (izaberite stavku u prozoru pomoći).

SHIFT+F10

Tasteri za rad sa tekstom i podacima

Izbor teksta i podataka

Izbor teksta u polju

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Promenite veličinu selekcije za jedan znak nadesno

SHIFT+STRELICA NADESNO

Promenite veličinu selekcije za jednu reč nadesno

CTRL+SHIFT+STRELICA NADESNO

Promenite veličinu selekcije za jedan znak nalevo

SHIFT+STRELICA NALEVO

Promenite veličinu selekcije za jednu reč nalevo

CTRL+SHIFT+STRELICA NALEVO

Izbor polja ili zapisa

Napomena : Da biste otkazali selekciju, koristite suprotan taster sa strelicom.

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Izaberete sledeće polje

TAB

Prebacite između režima uređivanja (sa prikazanim mestom umetanja) i režim navigacije u listu sa podacima. Prilikom korišćenja obrasca ili izveštaja, pritisnite taster ESC da biste izašli iz režima za navigaciju.

F2

U režimu za navigaciju prebacite između biranja trenutnog zapisa i prvog polja trenutnog zapisa

SHIFT+RAZMAKNICA

Proširite selekciju na prethodni zapis ako je trenutni zapis izabran

SHIFT+STRELICA NAGORE

Proširite selekciju na sledeći zapis ako je trenutni zapis izabran

SHIFT+STRELICA NADOLE

Izaberete svoje zapise

CTRL+A ili CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA

Proširivanje izbora

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Uključite režim proširivanja (u prikazu lista sa podacima, pojavljuje se opcijaProširena selekcija u donjem desnom uglu prozora). Ponovljenim pritiskanjem tastera F8 selekcija se proširuje na reč, polje, zapis i sve zapise

F8

Proširite selekciju na susedna polja u istom redu u prikazu lista sa podacima

STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO

Proširite selekciju na susedna polja u prikazu lista sa podacima

STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE

Koristite prethodno proširenje

SHIFT+F8

Otkažete režim proširenja

ESC

Izbor i premeštanje kolone u prikazu lista sa podacima

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Izaberete trenutnu kolonu ili otkažete izbor kolone, samo u režim navigacije

CTRL+RAZMAKNICA

Izaberete kolonu nadesno ako je trenutna kolona izabrana

SHIFT+STRELICA NADESNO

Izaberete kolonu nalevo ako je trenutna kolona izabrana

SHIFT+STRELICA NALEVO

Uključite Režim premeštanja, zatim pritisnite tastere STRELICA NADESNO ili STRELICA NALEVO da biste izabrane kolone premestili nadesno ili nalevo

CTRL+SHIFT+F8

Uređivanje teksta i podataka

Napomena : Ako mesto umetanja nije vidljivo, pritisnite taster F2 da biste ga prikazali.

Premeštanje mesta umetanja u polju

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Premestite mesto umetanja jedan znak nadesno

STRELICA NADESNO

Premestite mesto umetanja jednu reč nadesno

CTRL+STRELICA NADESNO

Premestite mesto umetanja jedan znak nalevo

STRELICA NALEVO

Premestite mesto umetanja jednu reč nalevo

CTRL+STRELICA NALEVO

Premestite mesto umetanja na kraj polja, u polja u jednom redu ili da ih premestite na kraj reda u poljima sa više redova

END

Premestite mesto umetanja na kraj polja u poljima u više redova

CTRL+END

Premestite mesto umetanja na početak polja, u polja u jednom redu ili da ih premestite na početak reda u poljima sa više redova

HOME

Premestite mesto umetanja na početak polja u poljima u više redova

CTRL+HOME

Kopiranje, premeštanje ili brisanje teksta

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Kopirate selekciju u ostavu

CTRL+C

Isečete selekciju i kopirate je u ostavu

CTRL+X

Nalepite sadržaj ostave na mesto umetanja

CTRL+V

Izbrišete selekciju ili znak nalevo od mesta umetanja

BACKSPACE

Izbrišete selekciju ili znak nadesno od mesta umetanja

DELETE

Izbrišete sve znakove nadesno od mesta umetanja

CTRL+DELETE

Opoziv promena

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Opozovete kucanje

CTRL+Z ili ALT+BACKSPACE

Opozovete promene u trenutnom polju ili trenutnom zapisu, ako su oba promenjena pritisnite dvaput taster ESC da biste opozvali promene, prvo u trenutnom polju, a zatim u trenutnom zapisu

ESC

Unos podataka u list sa podacima ili prikaz obrasca

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Umetnete trenutni datum

CTRL+TAČKA i ZAREZ (;)

Umetnete trenutno vreme

CTRL+SHIFT+DVOTAČKA (:)

Umetnete podrazumevanu vrednost za polje

CTRL+ALT+RAZMAKNICA

Umetnete vrednost iz istog polja u prethodni zapis

CTRL+APOSTROF (')

Dodate nov zapis

CTRL+ZNAK PLUS (+)

U listu sa podacima izbrišete trenutni zapis

CTRL+ZNAK MINUS (-)

Sačuvate promene nad trenutnim zapisom

SHIFT+ENTER

Prebacite između vrednosti u polju za potvrdu ili dugmetu opcije

RAZMAKNICA

Umetnete nov red

CTRL+ENTER

Osvežavanje polja aktuelnim podacima

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Ponovo izračunate polja u prozoru

F9

Ponovite upit osnovnim tabelama, u obrascu, ovo ponavlja upit tabeli u pozadini samo za obrazac

SHIFT+F9

Osvežite sadržaj okvira sa listom opcija ili kombinovanog okvira polje za pretraživanje

F9

Tasteri za kretanje kroz zapise

Navigacija u prikazu dizajna

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prebacite između režima uređivanja (sa prikazanim mestom umetanja) i režima za navigaciju.

F2

Prebacite na list sa svojstvima

F4

Prebacite u prikaz obrasca iz prikaza dizajna

F5

Prebacite između gornjih i donjih delova prozora (prikaz dizajna makroa, upita i prozor Napredni filter/Sortiranje) Koristite taster F6 kada vas taster TAB ne odvede do odeljka na ekranu koji želite.

F6

Prebacite unapred između okna za dizajn, svojstava, okna za navigaciju, tastera za pristup i kontrola zuma (prikaz dizajna tabela, obrazaca i izveštaja)

F6

Otvorite program Visual Basic Editor iz izabranog svojstva u listu sa svojstvima obrasca ili izveštaja

F7

Pokreće okno Lista polja u obrascu, izveštaju ili stranici za pristup podacima. Ako je okno Lista polja već otvoreno, fokus se pomera na okno Lista polja.

ALT+F8

Ako je otvoren kôd modula, prebacite sa programa Visual Basic Editor na obrazac ili izveštaj u prikazu dizajna

SHIFT+F7

Prebacite sa lista sa svojstvom kontrole u obrascu ili izveštaju prikaza dizajna na površnu dizajna bez promene fokusa kontrole

SHIFT+F7

Prikažete list sa svojstvima

ALT+ENTER

Kopirate izabrane kontrole u ostavu

CTRL+C

Isečete izabrane kontrole i kopirate iste u ostavu

CTRL+X

Nalepite sadržaj ostave u gornji levi ugao izabranog odeljka

CTRL+V

Premestite izabranu kontrolu nadesno za piksel duž koordinatne mreže stranice

STRELICA NADESNO

Premestite izabranu kontrolu nalevo za piksel duž koordinatne mreže stranice

STRELICA NALEVO

Premestite izabranu kontrolu nagore za piksel duž koordinatne mreže stranice

Napomena : Za kontrole u naslaganom rasporedu ovim se vrši zamena pozicije izabrane kontrole i kontrole direktno iznad nje, osim ako to već nije najviša kontrola u rasporedu.

STRELICA NAGORE

Premestite izabranu kontrolu nadole za piksel duž koordinatne mreže stranice

Napomena : Za kontrole u naslaganom rasporedu ovim se vrši zamena pozicije izabrane kontrole i kontrole direktno ispod nje, osim ako to već nije najniža kontrola u rasporedu.

STRELICA NADOLE

Premestite izabranu kontrolu nadesno za piksel (ne obraćajući pažnju na koordinatnu mrežu stranice)

CTRL+STRELICA NADESNO

Premestite izabranu kontrolu nalevo za piksel (ne obraćajući pažnju na koordinatnu mrežu stranice)

CTRL+STRELICA NALEVO

Premestite izabranu kontrolu nagore za piksel (ne obraćajući pažnju na koordinatnu mrežu stranice)

Napomena : Za kontrole u naslaganom rasporedu ovim se vrši zamena pozicije izabrane kontrole i kontrole direktno iznad nje, osim ako to već nije najviša kontrola u rasporedu.

CTRL+STRELICA NAGORE

Premestite izabranu kontrolu nadole za piksel (ne obraćajući pažnju na koordinatnu mrežu stranice)

Napomena : Za kontrole u naslaganom rasporedu ovim se vrši zamena pozicije izabrane kontrole i kontrole direktno ispod nje, osim ako to već nije najniža kontrola u rasporedu.

CTRL+STRELICA NADOLE

Povećate širinu izabrane kontrole (nadesno) za piksel

Napomena : Za kontrole u naslaganom rasporedu, ovim se uvećava širina celog rasporeda.

SHIFT+STRELICA NADESNO

Smanjite širinu izabrane kontrole (nalevo) za piksel

Napomena : Za kontrole u naslaganom rasporedu, ovim se smanjuje širina celog rasporeda.

SHIFT+STRELICA NALEVO

Smanjite visinu izabrane kolone (sa dna) za piksel

SHIFT+STRELICA NAGORE

Povećate visinu izabrane kolone (sa dna) za piksel

SHIFT+STRELICA NADOLE

Navigacija u prikazu lista sa podacima

Odlazak do određenog zapisa

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Premestite na okvir sa brojem zapisa, a zatim otkucate broj zapisa i pritisnete taster ENTER

F5

Navigacija između polja i zapisa

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Pomerite na sledeće polje

TAB ili STRELICA NADESNO

U režimu za navigaciju pomerite na poslednje polje u trenutnom zapisu

END

Pomerite na prethodno polje

SHIFT+TAB ili STRELICA NALEVO

U režimu za navigaciju pomerite na prvo polje u trenutnom zapisu

HOME

Pomerite na aktuelno polje u sledećem zapisu

STRELICA NADOLE

U režimu za navigaciju pomerite na aktuelno polje u poslednjem zapisu

CTRL+STRELICA NADOLE

U režimu za navigaciju pomerite na poslednje polje u poslednjem zapisu

CTRL+END

Pomeranje na aktuelno polje u prethodnom zapisu

STRELICA NAGORE

U režimu za navigaciju pomerite na aktuelno polje u prvom zapisu

CTRL+STRELICA NAGORE

U režimu za navigaciju pomerite na prvo polje u prvom zapisu

CTRL+HOME

Navigacija do drugog ekrana sa podacima

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Pomerite za jedan ekran nadole

STRANICA NADOLE

Pomerite za jedan ekran nagore

STRANICA NAGORE

Pomerite za jedan ekran nadesno

CTRL+STRANICA NADOLE

Pomerite za jedan ekran nalevo

CTRL+STRANICA NAGORE

Navigacija u listovima sa potpodacima

Odlazak do određenog zapisa

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Premestite iz podlista sa podacima u polje za broj zapisa, zatim otkucajte broj zapisa i pritisnite taster ENTER

ALT+F5

Razvijanje i skupljanje lista sa potpodacima

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Premestite iz lista sa podacima da biste proširili podlist sa podacima zapisa

CTRL+SHIFT+STRELICA NADOLE

Skupite podlist sa podacima

CTRL+SHIFT+STRELICA NAGORE

Navigacija između lista sa podacima i lista sa potpodacima

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Unesete podlist sa podacima iz poslednjeg polja prethodnog zapisa u listu sa podacima

TAB

Unesete podlist sa podacima iz prvog polja narednog zapisa u listu sa podacima

SHIFT+TAB

Izađete iz lista sa podacima i premestite prvo polje sledećeg zapisa u list sa podacima

CTRL+TAB

Izađete iz lista sa podacima i premestite poslednje polje prethodnog zapisa u list sa podacima

CTRL+SHIFT+TAB

Iz poslednjeg polja u podlistu sa podacima unesete sledeće polje u listu sa podacima

TAB

Iz lista sa podacima

STRELICA NADOLE

Iz lista sa podacima premostite podlist sa podacima i premestite prethodni zapis u listu sa podacima

STRELICA NAGORE

Možete da se krećete između polja i zapisa u podlistu pomoću istih tasterskih prečica koje su korišćene u prikazu lista sa podacima.

Navigacija u prikazu obrasca

Odlazak do određenog zapisa

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Premestite na polje za broj zapisa, a zatim otkucate broj zapisa i pritisnete taster ENTER

F5

Navigacija između polja i zapisa

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Pomerite na sledeće polje

TAB

Pomerite na prethodno polje

SHIFT+TAB

U režimu za navigaciju premestite na poslednju kontrolu na obrascu i ostanete u trenutnom zapisu

END

U režimu za navigaciju premestite na poslednju kontrolu na obrascu i postavite fokus na poslednji zapis

CTRL+END

U režimu za navigaciju premestite na prvu kontrolu na obrascu i ostanete u trenutnom zapisu

HOME

U režimu za navigaciju premestite na prvu kontrolu na obrascu i postavite fokus na prvi zapis

CTRL+HOME

Pomerite na aktuelno polje u sledećem zapisu

CTRL+STRANICA NADOLE

Pomeranje na aktuelno polje u prethodnom zapisu

CTRL+STRANICA NAGORE

Navigacija u obrascima sa više stranica

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Pomerite nadole za jednu stranicu, na kraju zapisa se pomera na jednaku stranicu na sledećem zapisu

STRANICA NADOLE

Pomerite nagore za jednu stranicu, na kraju zapisa se pomera na jednaku stranicu na prethodnom zapisu

STRANICA NAGORE

Kretanje između glavnog obrasca i podobrasca

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Unesete podobrazac iz prethodnog polja u glavni obrazac

TAB

Unesete podobrazac iz narednog polja u glavni obrazac

SHIFT+TAB

Izađete iz podobrasca i pomerite se na sledeće polje u master obrascu ili sledećem zapisu

CTRL+TAB

Izađete iz podobrasca i pomerite se na prethodno polje u glavnom obrascu ili prethodnom zapisu

CTRL+SHIFT+TAB

Navigacija u pregledu pre štampanja i pregledu rasporeda

Operacije sa dijalozima i prozorima

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Otvorili dijalog Štampanje iz menija „Štampanje“

kombinaciju tastera CTRL+P (ili za listove sa podacima, obrasce i izveštaje)

Otvorite dijalog Podešavanje stranice (samo obrasci i izveštaji)

S

Povećate ili smanjite deo stranice

Z

Otkažete pregled pre štampanja ili pregled rasporeda

C ili ESC

Prikaz različitih stranica

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Premestite u polje broja stranice, otkucajte broj stranice i pritisnite taster ENTER

ALT+F5

Prikažete sledeću stranicu (kada je izabrana opcija Uklopi u prozor)

STRANICA NADOLE ili STRELICA NADOLE

Prikažete prethodnu stranicu (kada je izabrana opcija Uklopi u prozor)

STRANICA NAGORE ili STRELICA NAGORE

Navigacija u pregledu pre štampanja i prikazu rasporeda

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Pomerate nadole u malim delovima

STRELICA NADOLE

Pomerite nadole jedan ceo ekran

STRANICA NADOLE

Premestite na dno stranice

CTRL+STRELICA NADOLE

Pomerate nagore u malim delovima

STRELICA NAGORE

Pomerite nagore jedan ceo ekran

STRANICA NAGORE

Premestite na vrh stranice

CTRL+STRELICA NAGORE

Pomerate nadesno u malim delovima

STRELICA NADESNO

Premestite ka desnoj ivici stranice

END

Premestite u donji desni ugao stranice

CTRL+END

Pomerate nalevo u malim delovima

STRELICA NALEVO

Premestite ka levoj ivici stranice

HOME

Premestite u gornji levi ugao stranice

CTRL+HOME

Kretanje u dijagramu baze podataka u Access projekat

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Premestite iz ćelije tabele na naslovnu traku tabele

ESC

Premestite iz naslovne trake tabele u poslednju ćeliju koju ste uređivali

ENTER

Premestite iz naslovne trake tabele u naslovnu traku tabele ili
iz ćeliju u ćeliju unutar tabele

TAB

Proširite listu unutar tabele

STRELICA NADOLE

Pomerate traku gore i dole kroz stavke na padajućoj listi

STRELICA NADOLE

Premestite na prethodnu stavku na listi

STRELICA NAGORE

Izaberete stavku na listi i premestite na sledeću ćeliju

ENTER

Promenite postavku u polju za potvrdu

RAZMAKNICA

Idete na prvu ćeliju u redu ili
na početak trenutne ćelije

HOME

Idete na poslednju ćeliju u redu ili
na kraj trenutne ćelije

END

Pomerite na sledeću „stranicu“ unutar tabele ili
na sledeću „stranicu“ dijagrama

STRANICA NADOLE

Pomerite na prethodnu „stranicu“ unutar tabele ili
na prethodnu „stranicu“ dijagrama

STRANICA NAGORE

Idite u dizajneru upita u Access projekat

Bilo koje okno

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Premeštate između okna dizajnera za upit

F6, SHIFT+F6

Okno dijagrama

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Premeštate između tabela, prikaza i funkcija ( i da pridružite redove, ako je dostupno)

TAB ili SHIFT+TAB

Premeštate između kolona u tabeli, prikazu ili funkciji

Tasteri sa strelicama

Odaberete izabranu kolonu sa podacima za izlaz

RAZMAKNICA ili taster PLUS

Uklonite izabranu kolonu sa podacima iz izlaza upita

RAZMAKNICA ili taster MINUS

Uklonite izabranu tabelu, prikaz ili funkciju ili da pridruženi red iz upita

DELETE

Ako je više stavki izabrano, pritiskanje tastera RAZMAKNICA utiče na sve izabrane stavke. Izaberite više stavki tako što ćete držati pritisnut taster SHIFT dok izaberete stavke. Menjajte izabrano stanje jedne stavke tako što ćete držati pritisnut taster CTRL dok klikćete na nju.

Okno koordinatne mreže

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Premeštate između ćelija

Strelice sa tasterima ili TAB ili SHIFT+TAB

Premestite na poslednji red trenutne kolone

CTRL+STRELICA NADOLE

Premestite na prvi red trenutne kolone

CTRL+STRELICA NAGORE

Premestite na gornju levu kolonu u vidljivom delu koordinatne mreže

CTRL+HOME

Premestite na dno desne ćelije

CTRL+END

Premeštate na padajućoj listi

STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE

Izaberete celu kolonu koordinatne mreže

CTRL+RAZMAKNICA

Prebacujete između režima uređivanja i režima izbora ćelije

F2

Kopirate izabrani tekst u ćeliji u ostavu (u režimu uređivanja)

CTRL+C

Isečete izabrani tekst u ćeliji i stavite ga u ostavu (u režimu uređivanja)

CTRL+X

Nalepite tekst iz ostave (u režimu uređivanja)

CTRL+V

Prebacujete između režima umetanja i režima precrtavanja tokom uređivanja u ćeliji

INS

Uključi/isključi izbor u polju za potvrdu u koloni "rezultat"belešku    ako je izabrano više stavki, pritiskanje ovog tastera utiče na sve izabrane stavke.

RAZMAKNICA

Izbrišete izabrani sadržaj ćelija

DELETE

Uklanjanje reda koji sadrži izabrane kolone sa podacima iz upita Napomena    ako je izabrano više stavki, pritiskanje ovog tastera utiče na sve izabrane stavke.

DELETE

Izbrišete sve vrednosti za izabranu kolonu koordinatne mreže

DELETE

Umetnete red između postojećih redova

INS ( nakon izbora reda koordinatne mreže)

Dodate Ili…kolonu

INS ( nakon izbora neke Ili … kolone)

SQL okno

Možete da koristite standardne Windows tastere za uređivanje kada radite u SQL okviru, kao što su CTRL+ tasteri sa strelicama da biste premeštali između reči i komande Iseci, Kopiraj i Nalepi u meniju Uređivanje.

Napomena : Možete da umetnete samo tekst, ne postoji režim precrtavanja.

Rad sa prikazima izvedene tabele

Prikaz izvedene tabele

Tasteri za biranje elemenata u prikaz izvedene tabele

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Premestite selekciju sleva nadesno, a zatim nadole

Taster TAB

Premestite selekciju sa vrha na dno, a zatim nadesno

ENTER

Izaberete ćeliju sa leve strane. Ako je trenutna ćelija poslednja ćelija sa leve strane, kombinacija tastera SHIFT+TAB bira poslednju ćeliju u prethodnom redu.

SHIFT+TAB

Izbor ćelije iznad trenutne ćelije. Ako je trenutna ćelija najviša ćelija, kombinacija tastera SHIFT+ENTER bira poslednju ćeliju u prethodnoj koloni.

SHIFT+ENTER

Izaberete ćelije sa detaljima za sledeću stavku u oblasti reda

CTRL+ENTER

Izaberete ćelije sa detaljima za prethodnu stavku u oblasti reda

SHIFT+CTRL+ENTER

Premestite selekciju u smeru tastera sa strelicom. Ako je izabrano polje reda ili kolone, pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste premestili prvu stavku podatka u polje, a zatim pritisnite taster sa strelicom da biste se premestili na sledeću ili prethodnu stavku ili nazad na polje. Ako je izabrano polje sa detaljima, pritisnite tastere STRELICA NADOLE ili STRELICA NADESNO da biste se premestili na prvu ćeliju u oblasti detalja.

Tasteri sa strelicama

Proširite ili smanjite selekciju u smeru tastera sa strelicom

SHIFT+tasteri sa strelicom

Premestite selekciju u poslednju ćeliju u smeru tastera sa strelicom

CTRL+tasteri sa strelicom

Premestite izabranu stavku u smeru tastera sa strelicom

SHIFT+ALT+tasteri sa strelicom

Izaberete krajnju levu ćeliju trenutnog reda

HOME

Izaberete krajnju desnu ćeliju trenutnog reda

END

Izaberete krajnju levu ćeliju prvog reda

CTRL+HOME

Izaberete poslednju ćeliju poslednjeg reda

CTRL+END

Proširite selekciju na krajnju levu ćeliju prvog reda

SHIFT+CTRL+HOME

Proširite selekciju na poslednju ćeliju poslednjeg reda

SHIFT+CTRL+END

Izaberete polje za trenutno izabrani stavku podataka, zbira ili detalja

CTRL+RAZMAKNICA

Izaberete ceo red koji sadrži trenutno izabranu ćeliju

SHIFT+RAZMAKNICA

Izaberete ceo Prikaz izvedene tabele

CTRL+A

Prikažete sledeći ekran

STRANICA NADOLE

Prikažete prethodni ekran

STRANICA NAGORE

Proširite selekciju nadole za jedan ekran

STRANICA NADOLE

Smanjite selekciju za jedan ekran

SHIFT+STRANICA NAGORE

Prikažete sledeći ekran nadesno

ALT+STRANICA NADOLE

Prikažete prethodni ekran nalevo

ALT+STRANICA NAGORE

Proširite selekciju na stranicu nadesno

SHIFT+ALT+STRANICA NADOLE

Proširite selekciju na stranicu nalevo

SHIFT+ALT+STRANICA NAGORE

Tasteri za izvršavanje komandi

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prikažete teme pomoći

F1

Prikažete priručni meni za izabrani element prikaza izvedene tabele. Koristite priručne menije da biste izvršili komande u prikazu izvedene tabele.

SHIFT+F10

Izvršite komandu u priručnom meniju

Podvučeno slovo

Zatvorite priručni meni bez izvršavanja komande

ESC

Prikažete dijalog Svojstva

ALT+ENTER

Otkažete operaciju osvežavanja koja je u toku

ESC

Kopirate izabrane podatke iz prikaza izvedene tabele u ostavu

CTRL+C

Izvoz sadržaja prikaza izvedene tabele u Microsoft Excel 2010Excel 2010

CTRL+E

Tasteri za prikazivanje, skrivanje, filtriranje ili sortiranje podataka

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prikazivanje ili skrivanje indikatora za razvijanje ( polje plus i polje minus okvire) pored stavki

CTRL+8

Proširite trenutno izabranu stavku

CTRL+ZNAK PLUS (na numeričkoj tastaturi)

Sakrijete trenutno izabranu stavku

CTRL+ZNAK MINUS (na numeričkoj tastaturi)

Otvorite listu za trenutno izabrano polje

ALT+STRELICA NADOLE

Naizmenično premeštate na nedavno izabranu stavku, dugme U redu i dugme Otkaži na padajućoj listi za polje

Taster TAB

Premestite na sledeću stavku na padajućoj listi za polje

Tasteri sa strelicama

Potvrdite ili opozovete izbor u polju za potvrdu za trenutnu stavku na padajućoj listi za polje

RAZMAKNICA

Zatvorite padajuću listu za polje i primenite sve promene koje ste izvršili

ENTER

Zatvorite padajuću listu za polje bez primenjivanja promena

ESC

Uključite ili isključite automatsko filtriranje

CTRL+T

Opadajućim redosledom sortirate podatke u izabranom polju ili zbir (A – Z 0 – 9)

CTRL+SHIFT+A

Rastućim redosledom sortirate podatke u izabranom polju ili zbir (A – Z 9 – 0)

CTRL+SHIFT+Z

Premestite izabrani član nagore ili nalevo

ALT+SHIFT+STRELICA NAGORE ili ALT+SHIFT+STRELICA NALEVO

Premestite izabrani član nadole ili nadesno

ALT+SHIFT+STRELICA NADOLE ili ALT+SHIFT+STRELICA NADESNO

Tasteri za dodavanje polja i ukupnih vrednosti i promenu rasporeda prikaza izvedene tabele

Tasteri za rad sa u oknu Lista polja

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prikažete okno Lista polja ili aktivirate okno ako je već prikazano

CTRL+L

Pomerite na sledeću stavku u oknu Lista polja

Tasteri sa strelicama

Pomerite na prethodnu stavku i uključite je u selekciju

SHIFT+STRELICA NAGORE

Pomerite na sledeću stavku i uključite je u selekciju

SHIFT+STRELICA NADOLE

Pomerite na prethodnu stavku, ali je ne uključite u selekciju

CTRL+STRELICA NAGORE

Pomerite na sledeću stavku, ali je ne uključite u selekciju

CTRL+STRELICA NADOLE

Uklonite stavku iz selekcije, ako je stavka koja ima fokus uključena u selekciju i obrnuto

CTRL+RAZMAKNICA

Proširite trenutnu stavku u oknu Lista polja da biste prikazali njen sadržaj ili da proširite stavku „Zbirovi“ da biste prikazali dostupna polja zbirova.

ZNAK PLUS (numerička tastatura)

Smanjite trenutnu stavku u oknu Lista polja da biste sakrili njen sadržaj ili da smanjite stavku „Zbirovi“ da biste prikazali dostupna polja zbirova.

ZNAK MINUS (numerička tastatura)

Naizmenično premeštate na nedavno izabranu stavku, dugme Dodaj u i listu pored dugmeta Dodaj u u oknu Lista polja

Taster TAB

Otvorite padajuću listu pored dugmeta Dodaj u u oknu Lista polja. Koristite tastere sa strelicama da biste se pomerili na sledeću stavku na listi, a zatim pritisnite taster ENTER da biste izabrali stavku.

ALT+STRELICA NADOLE

Dodate istaknuto polje u oknu Lista polja u oblast u prikazu izvedene tabele koja je prikazana na listi Dodaj u

ENTER

Tasteri za dodavanje polja i ukupnih vrednosti

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Dodate novo polje zbira za izabrano polje u prikazu izvedene tabele pomoću funkcije za rezime Sum

CTRL+SHIFT+S

Dodate novo polje zbira za izabrano polje u prikazu izvedene tabele pomoću funkcije za rezime Count

CTRL+SHIFT+C

Dodate novo polje zbira za izabrano polje u prikazu izvedene tabele pomoću funkcije za rezime Min

CTRL+SHIFT+M

Dodate novo polje zbira za izabrano polje u prikazu izvedene tabele pomoću funkcije za rezime Mix

CTRL+SHIFT+X

Dodate novo polje zbira za izabrano polje u prikazu izvedene tabele pomoću funkcije za rezime Average

CTRL+SHIFT+E

Dodate novo polje zbira za izabrano polje u prikazu izvedene tabele pomoću funkcije za rezime Standard Deviation

CTRL+SHIFT+D

Dodate novo polje zbira za izabrano polje u prikazu izvedene tabele pomoću funkcije za rezime Standard Deviation Population

CTRL+SHIFT+T

Dodate novo polje zbira za izabrano polje u prikazu izvedene tabele pomoću funkcije za rezime Variance

CTRL+SHIFT+V

Dodate novo polje zbira za izabrano polje u prikazu izvedene tabele pomoću funkcije za rezime Variance Population

CTRL+SHIFT+R

Uključite ili isključite podzbirove i konačne zbirove za izabrano polje u prikazu izvedene tabele

CTRL+SHIFT+B

Dodate polje izračunatog detalja

CTRL+F

Tasteri za promenu rasporeda

Napomena : Sledeće četiri prečice ne rade ako pritisnete tastere 1, 2, 3 ili 4 na numeričkom delu tastature.

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Premestite izabrano polje u prikazu izvedene tabele u oblast reda

CTRL+1

Premestite izabrano polje u prikazu izvedene tabele u oblast kolone

CTRL+2

Premestite izabrano polje u prikazu izvedene tabele u oblast filtera

CTRL+3

Premestite izabrano polje u prikazu izvedene tabele u oblast detalja

CTRL+4

Premestite izabrano polje reda ili kolone u prikazu izvedene tabele na viši nivo

CTRL+STRELICA NALEVO

Premestite izabrano polje reda ili kolone u prikazu izvedene tabele na niži nivo

CTRL+STRELICA NADESNO

Tasteri za oblikovanje elemenata u prikaz izvedene tabele

Da biste koristili sledeće prečice, prvo izaberite polje detalja ili ćeliju sa podacima za polje zbirova.

Prvih sedam prečica na tastaturi menjaju format broja izabranog polja

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Primenite opšti format broja za vrednosti u izabranom polju zbira ili detalja

CTRL+SHIFT+~ (znak tilda)

Primenite format valute, sa dva decimalna mesta i negativnim brojevima u zagradama, na vrednosti u izabranom polju zbira ili detalja

CTRL+SHIFT+$

Primenite format procenta, bez decimalnih mesta, na vrednosti u izabranom polju zbira ili detalja

CTRL+SHIFT+%

Primenite format eksponencijalnog broja, sa dva decimalna mesta, na vrednosti u izabranom polju zbira ili detalja

CTRL+SHIFT+^

Primenite format datuma koji sadrži dan, mesec i godinu, na vrednosti u izabranom polju zbira ili detalja

CTRL+SHIFT+#

Primenite format vremena koji sadrži sat, minut i prepodne ili poslepodne, na vrednosti u izabranom polju zbira ili detalja

CTRL+SHIFT+@

Primenite numerički format, sa dva decimalna mesta, oznakom za razdvajanje hiljada i znakom minus za negativne vrednosti, na vrednosti u izabranom polju zbira ili detalja

CTRL+SHIFT+!

Učinite tekst podebljanim u izabranom polju prikaza izvedene tabele

CTRL+B

Učinite tekst podvučenim u izabranom polju prikaza izvedene tabele

CTRL+U

Učinite tekst kurzivnim u izabranom polju prikaza izvedene tabele

CTRL+I

Prikaz izvedenog grafikona

Tasteri za izbor stavki u grafikonu

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Izaberete sledeću stavku na grafikonu

STRELICA NADESNO

Izaberete prethodnu stavku na grafikonu

STRELICA NALEVO

Izaberete sledeću grupu elemenata

STRELICA NADOLE

Izbor prethodne grupe stavki

STRELICA NAGORE

Tasteri za rad sa svojstvima i opcijama

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prikažete dijalog Svojstva

ALT+ENTER

Kada je dijalog Svojstva aktivan, izaberite sledeću stavku na aktivnoj kartici

Taster TAB

Kada je kartica u dijalogu Svojstva aktivna, izaberite sledeću karticu

STRELICA NADESNO

Kada je kartica u dijalogu Svojstva aktivna, izaberite prethodnu karticu

STRELICA NALEVO

Prikažete listu ili paletu kada je izabrano dugme koje sadrži listu ili paletu

STRELICA NADOLE

Prikažete priručni meni

SHIFT+F10

Izvršite komandu u priručnom meniju

Podvučeno slovo

Zatvorite priručni meni bez izvršavanja komande

ESC

Tasteri za rad sa poljima

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Otvorite listu za trenutno izabrano polje

ALT+STRELICA NADOLE

Naizmenično premeštate na najskorije izabranu stavku, dugme U redu i dugme Otkaži na padajućoj listi za polje

Taster TAB

Premestite na sledeću stavku na padajućoj listi za polje

Tasteri sa strelicama

Potvrdite ili opozovete izbor u polju za potvrdu za trenutnu stavku na padajućoj listi za polje

RAZMAKNICA

Zatvorite padajuću listu za polje i primenite sve promene koje ste izvršili

ENTER

Zatvorite padajuću listu za polje bez primenjivanja promena

ESC

Tasteri za rad sa u oknu Lista polja

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prikažete okno Lista polja ili aktivirate okno ako je već prikazano

CTRL+L

Pomerite na sledeću stavku u oknu Lista polja

Tasteri sa strelicama

Pomerite na prethodnu stavku i uključite je u selekciju

SHIFT+STRELICA NAGORE

Pomerite na sledeću stavku i uključite je u selekciju

SHIFT+STRELICA NADOLE

Pomerite na prethodnu stavku, ali je ne uključite u selekciju

CTRL+STRELICA NAGORE

Pomerite na sledeću stavku, ali je ne uključite u selekciju

CTRL+STRELICA NADOLE

Uklonite stavku iz selekcije ako je stavka koja ima fokus uključena u selekciju i obrnuto

CTRL+RAZMAKNICA

Proširite trenutnu stavku u oknu Lista polja da biste prikazali njen sadržaj ili da proširite stavku „Zbirovi“ da biste prikazali dostupna polja zbirova.

ZNAK PLUS (numerička tastatura)

Smanjite trenutnu stavku u oknu Lista polja da biste sakrili njen sadržaj ili da smanjite stavku „Zbirovi“ da biste prikazali dostupna polja zbirova.

ZNAK MINUS (numerička tastatura)

U oknu Lista polja naizmenično premeštate na najskoriju izabranu stavku, dugme Dodaj u i listu pored dugmeta Dodaj u

Taster TAB

Otvorite padajuću listu pored dugmeta Dodaj u u oknu Lista polja. Koristite tastere sa strelicama da biste se pomerili na sledeću stavku na listi, a zatim pritisnite taster ENTER da biste izabrali stavku.

ALT+STRELICA NADOLE

Dodate istaknuto polje u oknu Lista polja u oblast za otpuštanje koja je prikazana na listi Dodaj u

ENTER

Microsoft Office Fluent glavna traka

Office Fluent traku

 1. Pritisnite taster ALT.

  Prikazaće se tasterske prečice svih funkcija koje su na raspolaganju u trenutnom prikazu.

 2. Pritisnite slovo koje je prikazano na slovnoj oznaci preko funkcije koju želite da koristite.

 3. U zavisnosti od slova koje pritisnete, možda će vam biti prikazani dodatni saveti o tasterskim prečicama. Na primer, ako je aktivna kartica Spoljni podaci, a vi pritisnete taster C, prikazaće se kartica Kreiranje zajedno sa savetima o tasterskim prečicama za grupe na toj kartici.

 4. Nastavite da pritiskate slova dok ne pritisnete slove komande ili kontrole koju želite da koristite. U nekim slučajevima, morate prvo da pritisnete slovo grupe koja sadrži komandu.

  Da biste otkazali radnju koju ste preduzeli i sakrili slovne oznake, pritisnite taster ALT.

Pomoć na mreži

Tasterske prečice za korišćenje prozora za pomoć

Prozor za pomoć omogućava pristup celokupnom sadržaju Office pomoći. U njemu se prikazuju teme i ostali sadržaj pomoći.

U prozoru za pomoć

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Otvaranje prozora za pomoć.

F1

Prebacivanje između prozora „Pomoć“ i aktivnog programa.

ALT+TAB

Vraćanje na Početak u programu Ime programa

ALT+HOME

Izbor sledeće stavke u prozoru za pomoć

TAB

Izbor prethodne stavke u prozoru za pomoć

SHIFT+TAB

Izvršava radnju izabrane stavke

ENTER

Izbor sledeće ili prethodne stavke u odeljku Pregled pomoći za Ime programa

TAB ili SHIFT+TAB

Razvijanje ili skupljanje izabrane stavke u odeljku Pregled pomoći za Ime programa

ENTER

Biranje sledećeg skrivenog teksta ili hiperveze, među kojima su i veze Prikaži sve i Sakrij sve pri vrhu teme.

TAB

Biranje prethodnog skrivenog teksta ili hiperveze.

SHIFT+TAB

Obavljanje radnje za izabrane veze Prikaži sve, Sakrij sve, za izabrani skriveni tekst ili hipervezu.

ENTER

Prebacivanje na prethodnu temu pomoći (dugme Nazad).

ALT+STRELICA NALEVO ili BACKSPACE

Prebacivanje na sledeću temu pomoći (dugme Napred).

ALT+STRELICA NADESNO

Manje pomeranje naviše, odnosno naniže, unutar trenutno prikazane teme pomoći.

STRELICA NAGORE, STRELICA NADOLE

Veće pomeranje naviše, odnosno naniže, unutar trenutno prikazane teme pomoći.

PAGE UP, PAGE DOWN

Prikaz menija sa komandama za prozor za pomoć. Ovo zahteva da prozor za pomoć ima aktivan fokus (kliknite u prozor za pomoć)

SHIFT+F10

Zaustavljanje poslednje radnje (dugme Zaustavi).

ESC

Osvežavanje prozora (dugme Osveži).

F5

Odštampate trenutnu temu pomoći.

Napomena : Ako se kursor ne nalazi u trenutnoj temi pomoći, pritisnite taster F6, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+P.

CTRL+P

Promenite stanje veze.

F6, a zatim pritisnite taster ENTER da biste otvorili listu izbora

Prebacite između oblasti u prozoru pomoći, na primer, da prebacite između trake sa alatkama i liste Pretraga.

F6

Izbor sledeće, to jest prethodne stavke u sadržaju prikazanom u obliku stabla

STRELICA NAGORE, STRELICA NADOLE

Razvijanje ili skupljanje izabrane stavke u sadržaju prikazanom u obliku stabla

STRELICA NALEVO, STRELICA NADESNO

Osnove sistema Microsoft Office

Prikazivanje prozora i rad sa njima

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prebacivanje u sledeći prozor

ALT+TAB

Prebacivanje na prethodni prozor

ALT+SHIFT+TAB

Zatvaranje aktivnog prozora

CTRL+W ili CTRL+F4

Premestite u okno zadatka iz drugog okna u prozoru programa (smer kretanja kazaljke na satu). Možda će biti potrebno da pritisnete taster F6 više puta.

Napomena : Ako pritiskanje tastera F6 ne prikaže okno zadatka koje želite, pokušajte da pritisnete taster ALT da biste postavili fokus na traku sa menijima ili na Microsoft Office Fluent glavnu traku, a zatim da pritisnete kombinaciju tastera CTRL+TAB da biste se premestili u okno zadatka.

F6

Kada je otvoreno više prozora, prebacite na sledeći prozor .

CTRL+F6

Prebacivanje na prethodni prozor

CTRL+SHIFT+F6

Kada prozor dokumenta nije uvećam, izvršite komandu Veličina (u meniju Kontrola za prozor). Pritisnite tastere sa strelicama da biste promenili veličinu prozora i kada bude gotovo pritisnite taster ENTER.

CTRL+F8

Umanjivanje prozora na veličinu ikone (dostupno samo u nekim Microsoft Office programima)

CTRL+F9

Uvećavanje izabranog prozora ili vraćane njegove veličine u prethodno stanje

CTRL+F10

Kopiranje slike ekrana u ostavu

PRINT SCREEN

Kopiranje slike izabranog prozora u ostavu

ALT+PRINT SCREEN

Kretanje kroz tekst ili po ćelijama

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Pomeranje za jedan znak nalevo

STRELICA NALEVO

Pomeranje za jedan znak nadesno

STRELICA NADESNO

Premeštanje za jedan red nagore

STRELICA NAGORE

Premeštanje za jedan red nadole

STRELICA NADOLE

Premeštanje za jednu reč nalevo

CTRL+STRELICA NALEVO

Premeštanje za jednu reč nadesno

CTRL+STRELICA NADESNO

Premeštanje na kraj reda

END

Pomeranje na početak reda

HOME

Premeštanje na prethodni pasus

CTRL+STRELICA NAGORE

Premeštanje na sledeći pasus

CTRL+STRELICA NADOLE

Premeštanje na kraj okvira za tekst

CTRL+END

Pomeranje na početak okvira za tekst

CTRL+HOME

Ponavljanje poslednje radnje Pronađi

SHIFT+F4

Kretanje kroz tabele i rad u njima

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Premeštanje u sledeću ćeliju

TAB

Premeštanje u prethodnu ćeliju

SHIFT+TAB

Premeštanje u sledeći red

STRELICA NADOLE

Premeštanje u prethodni red

STRELICA NAGORE

Umetanje tabulatorskog razmaka u ćeliju

CTRL+TAB

Početak novog pasusa

ENTER

Dodavanje novog reda na kraju tabele

Tabulator na kraju poslednjeg reda

Pristupanje oknima zadataka i rad sa njima

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Premestite u okno zadatka iz drugog okna u prozoru programa. (Možda će biti potrebno da pritisnete taster F6 više puta.)

Napomena : Ako pritiskanje tastera F6 ne prikaže okno zadatka koje želite, pokušajte da pritisnete taster ALT da biste postavili fokus na traku sa menijima, a zatim da pritisnete kombinaciju tastera CTRL+TAB da biste se premestili u okno zadatka.

F6

Kada je aktivan meni ili traka sa alatkama, premestite na okno zadataka. (Možda će biti potrebno da pritisnete kombinaciju tastera CTRL+TAB više puta.)

CTRL+TAB

Izbor sledeće ili prethodne opcije u oknu zadatka kada je ono aktivno

TAB ili SHIFT+TAB

Prikazivanje kompletnog skupa komandi u meniju okna zadataka

CTRL+STRELICA NADOLE

Premeštanje između stavki izabranog podmenija; premeštanje između određenih opcija u grupi opcija u dijalogu

Strelica nadole ili strelica nagore

Otvaranje izabranog menija ili izvršavanje radnje dodeljene izabranom dugmetu ili komandi

RAZMAKNICA ili ENTER

Otvaranje priručnog menija; otvaranje padajućeg menija za izabranu stavku galerije

SHIFT+F10

Izbor prve ili poslednje komande u vidljivom meniju ili podmeniju

HOME ili END

Pomeranje nagore ili nadole u izabranoj listi galerije

PAGE UP ili PAGE DOWN

Premeštanje na vrh ili dno izabrane liste galerije

CTRL+HOME ili CTRL+END

Saveti

Promena veličine i premeštanje trake sa alatkama, meniji i okna zadataka

 1. Pritisnite taster ALT da biste izabrali traku sa menijima.

 2. Pritiskajte kombinaciju tastera CTRL+TAB dok ne izaberete željenu traku sa alatkama ili okno zadataka.

 3. Postupite na neki od sledećih načina:

  Promenite veličinu trake sa alatkama

  1. Na traci sa alatkama pritisnite kombinaciju tastera CTRL+RAZMAKNICA da biste prikazali meni Opcije trake sa alatkama.

  2. Izaberite komandu Veličina, a zatim pritisnite taster ENTER.

  3. Pomoću tastera sa strelicama promenite veličinu trake sa alatkama. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+ neki od tastera sa strelicama da biste promenili veličinu pojedinačnog piksela.

  Premeštanje trake sa alatkama

  1. Na traci sa alatkama pritisnite kombinaciju tastera CTRL+RAZMAKNICA da biste prikazali meni Opcije trake sa alatkama.

  2. Kliknite na dugme Premesti, a zatim pritisnite taster ENTER.

  3. Koristite tastere sa strelicama sa biste odredili položaj trake sa alatkama. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+tasteri sa strelicama da biste premestili jedan po jedan piksel. Da biste opozvali usidrenje trake sa alatkama, pritisnite taster STRELICA NADOLE više puta. Da biste usidrili traku sa alatkama vertikalno na levu ili desnu stranu, pritisnite taster STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO tim redosledom kada je traka sa alatkama postavljena skroz na levu ili desnu stranu.

  Promena veličine okna zadataka

  1. U oknu zadataka pritisnite kombinaciju tastera CTRL+RAZMAKNICA da biste prikazali meni sa dodatnim komandama.

  2. Pomoću tastera STRELICA NADOLE izaberite komandu Veličina, a zatim pritisnite taster ENTER.

  3. Za promenu veličine okna zadataka koristite tastere sa strelicama. Koristite kombinaciju tastera CTRL i tasterâ sa strelicama da biste menjali veličinu za po jedan piksel.

  Premeštanje okna zadatka

  1. U oknu zadataka pritisnite kombinaciju tastera CTRL+RAZMAKNICA da biste prikazali meni sa dodatnim komandama.

  2. Pomoću tastera STRELICA NADOLE izaberite komandu Premesti, a zatim pritisnite taster ENTER.

  3. Pomoću tastera sa strelicama postavite okno zadataka u željeni položaj. Pomoću kombinacije tastera CTRL+ neki od tastera sa strelicama pomerajte okno za po jedan piksel.

 4. Kada završite sa premeštanjem ili menjanjem veličine, pritisnite taster ESC.

Rad sa dijalozima

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Premeštanje na sledeću opciju ili grupu opcija

TAB

Premeštanje na prethodnu opciju ili grupu opcija

SHIFT+TAB

Prebacivanje na sledeću karticu u dijalogu

CTRL+TAB

Prebacivanje na prethodnu karticu u dijalogu

CTRL+SHIFT+TAB

Premeštanje između opcija u otvorenoj padajućoj listi ili između opcija u grupi opcija

Tasteri sa strelicama

Izvršavanje radnje dodeljene izabranom dugmetu; potvrđivanje ili opozivanje izbora u polju za potvrdu

RAZMAKNICA

Otvaranje zatvorene liste i premeštanje na tu opciju na listi

Prvo slovo naziva opcije u padajućoj listi

Izbor opcije; potvrđivanje ili opozivanje izbora u izabranom polju za potvrdu

ALT+podvučeno slovo neke opcije

Otvaranje izabrane padajuće liste

ALT+STRELICA NADOLE

Zatvaranje izabrane padajuće liste; otkazivanje komande i zatvaranje dijaloga

ESC

Izvršavanje radnje koja je dodeljena podrazumevanom dugmetu u dijalogu

ENTER

Upotreba polja za uređivanje u dijalozima

Polje za uređivanje je prazno polje u koje otkucate ili nalepite unos, kao što je korisničko ime ili putanja fascikle.

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Premeštanje na početak stavke

HOME

Premeštanje na kraj stavke

END

Premeštanje za jedan znak nalevo ili nadesno

STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO

Premeštanje za jednu reč nalevo

CTRL+STRELICA NALEVO

Premeštanje za jednu reč nadesno

CTRL+STRELICA NADESNO

Izbor, odnosno poništavanje izbora prvog karaktera s leve strane

SHIFT+STRELICA NALEVO

Izbor, odnosno poništavanje izbora prvog karaktera s desne strane

SHIFT+STRELICA NADESNO

Izbor, odnosno poništavanje izbora prve reči s leve strane

CTRL+SHIFT+STRELICA NALEVO

Izbor, odnosno poništavanje izbora prve reči s desne strane

CTRL+SHIFT+STRELICA NADESNO

Izbor teksta od mesta umetanja do početka unosa

SHIFT+HOME

Izbor teksta od mesta umetanja do kraja unosa

SHIFT+END

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×