Pravljenje pristupačnih OneNote beležnica

Pravljenje pristupačnih OneNote beležnica

Ova tema pruža postupna uputstva o tome kako da napravite OneNote beležnice koje su pristupačne osobama sa umanjenim sposobnostima.

OneNote beležnicau sa stranicom Contoso projekta koja prikazuje listu zaduženja i trakasti grafikon sa pregledom mesečnih troškova.

Slepe ili slabovide osobe mogu lakše da razumeju beleške ako OneNote beležnice napravite vodeći računa o pristupačnosti.

Sledeća tabela sadrži najbolje prakse za pravljenje OneNote 2016 beležnica koje su pristupačne osobama sa umanjenim sposobnostima.

Šta treba ispraviti

Zašto to treba ispraviti

Kako to ispraviti

Uključite alternativni tekst uz sve vizuelne elemente.

Alternativni tekst pomaže osobama koje ne mogu da vide ekran da razumeju ono što je važno na slikama i drugim vizuelnim elementima, kao što su clip art, SmartArt grafika i oblici.

Izbegavajte korišćenje teksta na slikama kao jedinog metoda prenošenja važnih informacija.

Dodajte alternativni tekst koji opisuje sliku osobama koje ne mogu da je vide. Budite kratki, ali uključite opise onoga što je važno u vezi sa slikom.

Ako treba da koristite sliku koja sadrži tekst, ponovite taj tekst u tekstu tela.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodavanje smislenog teksta hiperveze.

Osobe koje koriste čitače ekrana ponekad skeniraju listu veza. Veze bi trebalo da prenose jasne i tačne informacije o odredištu. Na primer, umesto umetanja veze u tekst „Kliknite ovde“, uključite pun naslov odredišne stranice.

Dodavanje opisnog teksta hiperveze

Dajte svim odeljcima beležnice jedinstvena imena i uklonite prazne odeljke.

Čitači ekrana čitaju kartice odeljaka, koje pružaju informacije o tome šta se nalazi u beležnici, što olakšava razumevanje sadržaja beležnice i kretanje kroz nju.

Preimenovanje kartica odeljaka

Brisanje kartica odeljaka

Vodite računa o tome da boja ne bude jedini način prenošenja informacija.

Osobe sa oštećenim vidom, slepe osobe ili osobe koje ne raspoznaju boje mogu da previde značenje koje prenose određene boje.

Uverite se da ne koristite samo boju da biste preneli značenje. Sastavite tekst koji ponavlja značenje boje ili drugih čulnih karakteristika.

Da biste to izbegli, koristite i druge načine prenosa informacija, na primer putem oblika ili oznake. Na primer, razmotrite korišćenje zelenog znaka potvrde da biste označili uspeh, a crvenog znaka X da biste označili neuspeh, umesto zelenog i crvenog senčenja.

Korišćenje pristupačnog formata teksta

Koristite dovoljan kontrast za boje teksta i pozadine.

Tekst u beležnicama trebalo bi da bude čitljiv u režimu visokog kontrasta kako bi svi mogli dobro da ga vide, uključujući osobe sa oštećenim vidom.

Na primer, koristite svetle boje ili šeme boja visokog kontrasta na suprotnim krajevima spektra boja. Crno-bele šeme olakšavaju slabovidim osobama da naprave razliku između teksta i oblika.

Korišćenje pristupačne boje teksta

Koristite veći font (18 tač. ili više), sans-serif fontove i dovoljno beline.

Način na koji osobe koje imaju disleksiju opažaju tekst otežava im da razlikuju slova i reči. Na primer, mogu da opaze red teksta koji se sažima sa redom ispod ili susedna slova koja izgledaju kao da su objedinjena.

Da biste smanjili opterećenje čitanja, možete, na primer da uradite sledeće:

 • Koristite poznate sans-serif fontove, kao što su Arial ili Calibri.

 • Izbegavajte korišćenje svih velikih slova i preteranu upotrebu kurziva ili podvlačenja.

 • Uključite dovoljno beline između redova i pasusa.

 • Poravnajte pasuse levo umesto obostranog poravnavanja. To pomaže da se izbegnu nejednaki razmaci između reči, koji mogu da stvore vizuelni efekat reke razmaka koja teče kroz pasus.

Korišćenje pristupačnog formata teksta

Korišćenje odgovarajućih razmaka u tekstu

Koristite ugrađene naslove i stilove.

Softver čitača ekrana prepoznaje ugrađene stilove naslova kao naslove i može da najavi naslov slušaocu. Softver čitača ekrana ljudima omogućava da se kreću po naslovu. Da biste olakšali čitačima ekrana da čitaju beleške, koristite logičan redosled naslova i ugrađene alatke za oblikovanje u programu OneNote.

Pored toga, osobe sa poteškoćama u čitanju kao što je disleksija oslanjaju se na naslove kako bi struktuirale informacije i podelile informacije na delove manjih veličina koje je lakše obraditi.

Kako biste olakšali kretanje, organizujte naslove propisanim logičkim redosledom. Koristite „Naslov 1“, „Naslov 2, a zatim „Naslov 3“ umesto „Naslov 3“, „Naslov 1“, a zatim „Naslov 2“.

Koristite naslove da biste organizovali informacije u beleškama u male delove. Idealno bi bilo da svaki naslov obuhvata samo nekoliko pasusa.

Primena ugrađenih stilova naslova

Korišćenje lista sa znakovima za nabrajanje

Korišćenje uređenih lista

Da biste pronašli naslove koji nisu poređani logičnim redosledom, koristite kontrolor pristupačnosti.

Koristite jednostavnu strukturu tabele i navedite zaglavlje kolone.

Čitači ekrana prate svoju lokaciju u tabeli tako što broje ćelije tabele. Ako je tabela ugnežđena u okviru druge tabele ili ako je ćelija objedinjena ili razdeljena, čitač ekrana gubi mogućnost brojanja i posle toga ne može da pruži korisne informacije o tabeli. Prazne ćelije u tabeli mogu da zbune nekoga ko koristi čitač ekrana tako da misli da u tabeli nema više ničega. Čitači ekrana koriste i informacije o zaglavlju kako bi identifikovali redove i kolone.

Korišćenje zaglavlja tabele

Da biste se uverili da tabele ne sadrže razdeljene ćelije, objedinjene ćelije, ugnežđene tabele ili potpuno prazne redove ili kolone, koristite kontrolor pristupačnosti.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodajte alternativni tekst slikama, kao što su fotografije, clip art i snimci ekrana kako bi čitači ekrana mogli da pročitaju opis slike.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na sliku u beležnici i izaberite stavku Alternativni tekst….

 2. Otkucajte naslov i opis u poljima. Neka bude kratak, počnite sa najvažnijim informacijama i neka vam cilj bude da prenesete sadržaj i funkcionalnost slike. Kada budete spremni, kliknite na dugme U redu.

  Napomena : Popunite polja Naslov i Opis zato što to može da utiče na način na koji će različiti čitači ekrana čitati ove informacije.

  Snimak dijaloga „alternativni tekst“ u programu OneNote sa primerom teksta u poljima „Naslov“ i „Opis“.

Pravljenje pristupačnih hiperveza i teksta

Sledeće procedure opisuju kako se prave hiperveze i tekst u OneNote beležnicama tako da budu pristupačniji.

Dodavanje opisnog teksta hiperveze

Dodajte opisnu hipervezu tekstu kako biste obavestili korisnike ka čemu veza vodi.

 1. Izaberite deo teksta kom želite da dodate hipervezu.

 2. U meniju Umetanje izaberite stavku Veza na traci.

 3. Tekst koji ste izabrali prikazuje se u polju Tekst za prikaz. To je tekst hiperveze. Možete da ga promenite ako je potrebno.

  Napomena : Izbegavajte korišćenje teksta „kliknite ovde” ili sličnih izraza koji nisu opisni. Tekst veze trebalo bi da kratko i jasno opisuje odredišnu stranicu.

 4. Dodajte URL hiperveze u polje Adresa.

  Napomena : Adresu možete da kopirate i nalepite ili da koristite dugme Pregledaj veb ili Potraži datoteku u programu OneNote da biste pronašli odredišnu stranicu ili datoteku.

  Snimak ekrana dijaloga „Veza“ u programu OneNote. Sadrži dva polja za popunjavanje: „Tekst za prikazivanje“ i „Adresa“.
 5. Kliknite na dugme U redu.

Preimenovanje kartica odeljaka

Opisne i ispravno naslovljene kartice odeljaka pomažu korisnicima da pronađu pravi odeljak.

 1. U beležnici kliknite desnim tasterom miša na karticu odeljka koju želite da uredite i izaberite stavku Preimenuj.

 2. Otkucajte novo ime.

  Snimak ekrana kontekstualnog menija sa izabranom opcijom „Preimenuj“.

Brisanje kartica odeljaka

Da biste pomogli čitačima ekrana i korisnicima da brzo pronađu relevantne informacije, uklonite sve neiskorišćene kartice odeljaka koje ne sadrže informacije.

 1. U beležnici kliknite desnim tasterom miša na karticu odeljka koju želite da uklonite i izaberite stavku Izbriši.

  Snimak ekrana kontekstualnog menija za uklanjanje odeljka
 2. U dijalogu za potvrdu kliknite na dugme Da.

Korišćenje pristupačnog formata teksta

Da biste poboljšali oblikovanje teksta, izaberite običan sans-serif font, koristite veću veličinu fonta, poravnajte tekst levo i izbegavajte prekomerno korišćenje bloka velikih slova ili kurziva.

 1. Izaberite deo teksta koji želite da oblikujete.

 2. U meniju Početak možete da izaberete, na primer veću veličinu fonta i sans-serif tip fonta. Možete da koristite i druge opcije oblikovanja, kao što su podebljani font radi naglašavanja.

Korišćenje pristupačne boje teksta

Da biste obezbedili da se tekst ispravno prikazuje u režimu visokog kontrasta, koristite postavku Automatska za boje fontova.

 1. Izaberite tekst.

 2. U meniju Početak kliknite na taster sa strelicom nadole pored ikone Boja fonta, a zatim izaberite stavku Automatsko.

  Snimak ekrana opcije boje fonta u meniju „Početak“.

Primena ugrađenih stilova naslova

Koristite ugrađene stilove naslova da biste napravili prikaz strukture stranica beležnice za čitače ekrana. Čitači ekrana ne tumače deo teksta sa velikim i podebljanim fontom kao naslov ako se ne primene ugrađeni stilovi.

 1. Izaberite tekst za naslov.

 2. U meniju Početak izaberite stil naslova, kao što je Naslov 2.

  Snimak ekrana izbora stila naslova iz menija „Početak“.

Korišćenje lista sa znakovima za nabrajanje

Kada je to moguće, podelite tekst po znakovima za nabrajanje da biste poboljšali čitljivost i kretanje.

 1. Postavite kursor na mesto na kojem želite da dodate listu u beležnici ili izaberite deo teksta koji će biti uključen na listi.

 2. U meniju Početak kliknite na ikonu Znakovi za nabrajanje.

 3. Da biste promenili stil znaka za nabrajanje, kliknite na strelicu nadole pored ikone Znakovi za nabrajanje.

  Snimak ekrana izbora stavke liste sa znakovima za nabrajanje u meniju „Početak“.
 4. Ako je potrebno, otkucajte stavke sa liste.

  Napomena : Koristite tačku ili zarez na kraju svake stavke sa liste da bi čitači ekrana napravili pauzu.

Korišćenje uređenih lista

Kada je to moguće, koristite numerisane liste zato što se one lakše prate od neprekidnog bloka teksta.

 1. Postavite kursor na mesto na kojem želite da dodate listu u beležnici ili izaberite deo teksta koji će biti uključen na listi.

 2. U meniju Početak kliknite na ikonu Numerisanje.

 3. Da biste promenili stil numerisanja, kliknite na strelicu nadole pored ikone Numerisanje.

  Snimak ekrana opcije numerisane liste u meniju „Početak“.
 4. Ako je potrebno, otkucajte stavke sa liste.

Korišćenje odgovarajućih razmaka u tekstu

Povećajte ili smanjite razmak između rečenica i pasusa da biste poboljšali čitljivost.

 1. Izaberite deo teksta koji želite da izmenite.

 2. U meniju Početak kliknite na ikonu Poravnavanje pasusa.

 3. Izaberite stavku Opcije razmaka između pasusa… i otkucajte razmak koji želite da koristite.

  Napomena : Vrednosti razmaka između pasusa u programu OneNote prate drugačiju logiku od vrednosti u programu Word, na primer. U programu OneNote morate da unesete ukupan broj (u tačkama) za trenutnu veličinu fonta i nameravani prored. Na primer, da biste napravili dvostruki prored za Calibri font veličine 11, unesite broj 27 u polje Prored barem.

 4. Snimak ekrana opcije „Prored između pasusa “ u meniju „Početak“.

Korišćenje zaglavlja tabele

Dodajte zaglavlja u tabelu da bi čitači ekrana lakše pratili kolone i redove.

Sve tabele koje su kreirane u programu OneNote automatski imaju red zaglavlja. Možete da uklonite/dodate svojstvo reda zaglavlja pomoću OneNote aplikacije za Windows računare. Ako koristite beležnicu čije je svojstvo reda zaglavlja onemogućeno, možete da koristite aplikaciju za Windows računare da biste rešili ovaj problem.

 1. U tabeli postavite kursor negde u prvom redu.

 2. U meniju Alatke za tabele izaberite stavku Umetni iznad.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na umetnut red u tabeli i izaberite stavku Tabela. Proverite da li je izabrana stavka Red zaglavlja.

 4. Vratite se u tabelu i otkucajte naslove kolona.

Takođe pogledajte

Neka Word dokumenti budu pristupačni

Neka Excel unakrsne tabele budu pristupačne

Neka PowerPoint prezentacije budu pristupačne

Neka Outlook e-pošta bude pristupačna

Sledeća tabela sadrži najbolje prakse za pravljenje beležnica u programu OneNote za Windows 10 koje su pristupačne svim ljudima.

Šta treba ispraviti

Zašto to treba ispraviti

Kako to ispraviti

Uključite alternativni tekst uz sve vizuelne elemente.

Alternativni tekst pomaže osobama koje ne mogu da vide ekran da razumeju ono što je važno na slikama i drugim vizuelnim elementima, kao što su clip art, SmartArt grafika i oblici.

Izbegavajte korišćenje teksta na slikama kao jedinog metoda prenošenja važnih informacija. Ako treba da koristite sliku koja sadrži tekst, ponovite tekst u tekstu tela. U alternativnom tekstu kratko opišite sliku i njenu namenu.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodavanje smislenog teksta hiperveze.

Osobe koje koriste čitače ekrana ponekad skeniraju listu veza. Veze bi trebalo da prenose jasne i tačne informacije o odredištu. Na primer, umesto umetanja veze u tekst „Kliknite ovde“, uključite pun naslov odredišne stranice.

Dodavanje opisnog teksta hiperveze

Dajte svim odeljcima beležnice jedinstvena imena i uklonite prazne odeljke.

Čitači ekrana čitaju kartice odeljaka, koje pružaju informacije o tome šta se nalazi u beležnici, što olakšava razumevanje sadržaja beležnice i kretanje kroz nju.

Preimenovanje kartica odeljaka

Brisanje kartica odeljaka

Vodite računa o tome da boja ne bude jedini način prenošenja informacija.

Osobe sa oštećenim vidom, slepe osobe ili osobe koje ne raspoznaju boje mogu da previde značenje koje prenose određene boje.

Uverite se da ne koristite samo boju da biste preneli značenje. Sastavite tekst koji ponavlja značenje boje ili drugih čulnih karakteristika.

Koristite i druge načine prenosa informacija, na primer dodavanje podebljanja. Na primer, dodajte podvlačenje tekstu hiperveze kodiranom bojom kako bi ste obavestili ljude da je to veza čak i ako ne mogu da vide boju.

Korišćenje pristupačnog formata teksta

Izbegnite prekomerno korišćenje različitih stilova oblikovanja teksta.

Osobe sa disleksijom mogu da steknu utisak da se reči na stranici pomeraju ili da se tekst spaja (red teksta se stapa sa redom ispod). Tekst može i da se objedinjuje ili krivi na neki drugi način.

Da biste smanjili opterećenje čitanja, možete, na primer da uradite sledeće:

 • Izbegavajte korišćenje svih velikih slova i preteranu upotrebu kurziva ili podvlačenja.

 • Poravnajte pasuse levo umesto obostranog poravnavanja. To vam pomaže da izbegnete velike razmake između reči. Veliki razmaci mogu da stvore vizuelni efekat reke razmaka koja teče kroz pasus.

Korišćenje pristupačnog formata teksta

Koristite ugrađene alatke za oblikovanje.

Da biste olakšali čitačima ekrana da čitaju beleške, koristite ugrađene alatke za oblikovanje u programu OneNote.

Informacije u beleškama organizujte u male logične delove. Liste sa znacima za nabrajanje koristite za stavke koje ne moraju da se navedu određenim redosledom. Uređene liste koristite za stavke koje moraju da se prate redom.

Korišćenje lista sa znakovima za nabrajanje

Korišćenje uređenih lista

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodajte alternativni tekst slikama, kao što su fotografije, clip art i snimci ekrana kako bi čitači ekrana mogli da pročitaju opis slike.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na sliku u beležnici i izaberite stavke Slika > Alternativni tekst.

 2. Otkucajte naslov i opis u poljima. Neka bude kratak, počnite sa najvažnijim informacijama i neka vam cilj bude da prenesete sadržaj i funkcionalnost slike. Kada budete spremni, kliknite na dugme Gotovo.

  Napomena : Popunite polja Naslov i Opis zato što to može da utiče na način na koji će različiti čitači ekrana čitati ove informacije.

  Dijalog „alternativni tekst“ za dodavanje alternativnog teksta u programu OneNote za Windows 10.

Pravljenje pristupačnih hiperveza i teksta

Sledeće procedure opisuju kako se prave hiperveze i tekst u OneNote beležnicama tako da budu pristupačniji.

Dodavanje opisnog teksta hiperveze

Dodajte hipervezu delu opisnog teksta kako biste obavestili korisnike ka čemu veza vodi.

 1. Izaberite deo teksta kom želite da dodate hipervezu.

 2. U meniju Umetanje izaberite stavku Veza na traci.

 3. Tekst koji ste izabrali prikazuje se u polju Tekst za prikaz. To je tekst hiperveze. Možete da ga promenite ako je potrebno.

  Napomena : Izbegavajte korišćenje teksta „kliknite ovde” ili sličnih izraza koji nisu opisni. Tekst veze trebalo bi da kratko i jasno opisuje odredišnu stranicu.

 4. Otkucajte URL hiperveze u polju Adresa.

  Napomena : Adresu možete i da kopirate i nalepite.

 5. Kliknite na dugme Umetni.

  Snimak ekrana dijaloga za dodavanje veze hiperteksta u programu OneNote za Windows 10.

Preimenovanje kartica odeljaka

Opisne i ispravno naslovljene kartice odeljaka pomažu korisnicima da pronađu pravi odeljak.

 1. U beležnici kliknite desnim tasterom miša na karticu odeljka koju želite da uredite i izaberite stavku Preimenuj odeljak.

  Snimak ekrana kontekstualnog menija za preimenovanje kartice odeljka u programu OneNote za Windows 10.

 2. Otkucajte novo ime i pritisnite taster Enter.

Brisanje kartica odeljaka

Da biste pomogli čitačima ekrana i korisnicima da brzo pronađu relevantne informacije, uklonite sve neiskorišćene kartice odeljaka koje ne sadrže informacije.

 1. U beležnici kliknite desnim tasterom miša na karticu odeljka koju želite da uklonite i izaberite stavku Izbriši odeljak.

  Snimak ekrana kontekstualnog menija za brisanje kartice odeljka u programu OneNote za Windows 10.

 2. U dijalogu za potvrdu kliknite na dugme Izbriši odeljak.

Korišćenje pristupačnog formata teksta

Da biste poboljšali oblikovanje teksta, izaberite običan sans-serif font, koristite veću veličinu fonta, poravnajte tekst levo i izbegavajte prekomerno korišćenje bloka velikih slova ili kurziva.

 1. Izaberite deo teksta koji želite da oblikujete.

 2. U meniju Početak možete da izaberete, na primer veći font i sans-serif tip fonta. Možete da koristite i druge opcije oblikovanja, kao što su podebljani font radi naglašavanja.

  Dugmad za oblikovanje teksta u meniju „Početak“ na traci u programu OneNote za Windows 10.

Korišćenje lista sa znakovima za nabrajanje

Kada je to moguće, podelite neprekidni tekst pomoću znakova za nabrajanje da biste poboljšali čitljivost i kretanje.

 1. Postavite kursor na mesto na kojem želite da dodate listu u beležnici ili izaberite deo teksta koji će biti uključen na listi.

 2. U meniju Početak kliknite na ikonu Lista sa znakovima za nabrajanje.

  Dugme „Lista sa znakovima za nabrajanje“ izabrano u meniju „Početak“ u programu OneNote za Windows 10.

 3. Ako je potrebno, otkucajte stavke sa liste.

  Napomena : Koristite tačku ili zarez na kraju svake stavke sa liste da bi čitači ekrana napravili pauzu.

Korišćenje uređenih lista

Koristite numerisanu listu za niz zato što se ona lakše prati od neprekidnog bloka teksta.

 1. Postavite kursor na mesto na kojem želite da dodate listu u beležnici ili izaberite deo teksta koji će biti uključen na listi.

 2. U meniju Početak kliknite na ikonu Numerisanje i izaberite stil.

  Dugmad „Lista sa znakovima za nabrajanje“ u meniju „Početak“ na traci u programu OneNote za Windows 10.

 3. Ako je potrebno, otkucajte stavke sa liste.

Takođe pogledajte

Neka Word dokumenti budu pristupačni

Neka Outlook e-pošta bude pristupačna

Sledeća tabela sadrži najbolje prakse za pravljenje OneNote Online beležnica koje su pristupačne osobama sa umanjenim sposobnostima.

Šta treba ispraviti

Zašto to treba ispraviti

Kako to ispraviti

Uključite alternativni tekst uz sve vizuelne elemente.

Alternativni tekst pomaže osobama koje ne mogu da vide ekran da razumeju ono što je važno na slikama i drugim vizuelnim elementima, kao što su clip art, SmartArt grafika i oblici.

Izbegavajte korišćenje teksta na slikama kao jedinog metoda prenošenja važnih informacija. Ako treba da koristite sliku koja sadrži tekst, ponovite tekst u tekstu tela. U alternativnom tekstu kratko opišite sliku i njenu namenu.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodavanje smislenog teksta hiperveze.

Osobe koje koriste čitače ekrana ponekad skeniraju listu veza. Veze bi trebalo da prenose jasne i tačne informacije o odredištu. Na primer, umesto umetanja veze u tekst „Kliknite ovde“, uključite pun naslov odredišne stranice.

Dodavanje opisnog teksta hiperveze

Dajte svim odeljcima beležnice jedinstvena imena i uklonite prazne odeljke.

Čitači ekrana čitaju kartice odeljaka, koje pružaju informacije o tome šta se nalazi u beležnici, što olakšava razumevanje sadržaja beležnice i kretanje kroz nju.

Preimenovanje kartica odeljaka

Brisanje kartica odeljaka

Vodite računa o tome da boja ne bude jedini način prenošenja informacija.

Osobe sa oštećenim vidom, slepe osobe ili osobe koje ne raspoznaju boje mogu da previde značenje koje prenose određene boje.

Uverite se da ne koristite samo boju da biste preneli značenje. Sastavite tekst koji ponavlja značenje boje ili drugih čulnih karakteristika.

Da biste to izbegli, koristite i druge načine prenosa informacija, kao što je dodavanje podebljavanja ili korišćenje većeg fonta. Na primer, dodajte podvlačenje tekstu hiperveze kodiranom bojom kako bi ste obavestili ljude da je to veza čak i ako ne mogu da vide boju.

Korišćenje pristupačnog formata teksta

Koristite dovoljan kontrast za boje teksta i pozadine.

Tekst u beležnicama trebalo bi da bude čitljiv u režimu visokog kontrasta kako bi svi mogli dobro da ga vide, uključujući osobe sa oštećenim vidom.

Na primer, koristite svetle boje ili šeme boja visokog kontrasta na suprotnim krajevima spektra boja. Crno-bele šeme olakšavaju osobama koje ne raspoznaju boje da naprave razliku između teksta i oblika.

Korišćenje pristupačne boje teksta

Koristite veći font (18 tač. ili više), sans-serif fontove i dovoljno beline.

Osobe sa disleksijom mogu da steknu utisak da se reči na stranici pomeraju ili da se tekst spaja (red teksta se stapa sa redom ispod). Tekst može i da se objedinjuje ili krivi na neki drugi način.

Da biste smanjili opterećenje čitanja, možete, na primer da uradite sledeće:

 • Koristite poznate sans-serif fontove, kao što su Arial ili Calibri.

 • Izbegavajte korišćenje svih velikih slova i preteranu upotrebu kurziva ili podvlačenja.

 • Uključite dovoljno beline između redova i pasusa.

 • Poravnajte pasuse levo umesto obostranog poravnavanja. To vam pomaže da izbegnete velike razmake između reči. Veliki razmaci mogu da stvore vizuelni efekat reke razmaka koja teče kroz pasus.

Korišćenje pristupačnog formata teksta

Korišćenje odgovarajućih razmaka u tekstu

Koristite ugrađene naslove i stilove.

Da biste olakšali čitačima ekrana da čitaju beleške, koristite logičan redosled naslova i ugrađene alatke za oblikovanje u programu OneNote Online.

Na primer, organizujte naslove propisanim logičkim redosledom. Koristite „Naslov 1“, „Naslov 2, a zatim „Naslov 3“ umesto „Naslov 3“, „Naslov 1“, a zatim „Naslov 2“. A informacije u beleškama organizujte u male delove. Idealno bi bilo da svaki naslov obuhvata samo nekoliko pasusa.

Primena ugrađenih stilova naslova

Korišćenje lista sa znakovima za nabrajanje

Korišćenje uređenih lista

Da biste pronašli naslove koji nisu poređani logičnim redosledom, koristite kontrolor pristupačnosti.

Koristite jednostavnu strukturu tabele i navedite zaglavlje kolone.

Čitači ekrana prate svoju lokaciju u tabeli tako što broje ćelije tabele. Ako je tabela ugnežđena u okviru druge tabele ili ako je ćelija objedinjena ili razdeljena, čitač ekrana gubi mogućnost brojanja i posle toga ne može da pruži korisne informacije o tabeli. Prazne ćelije u tabeli mogu da zbune nekoga ko koristi čitač ekrana tako da misli da u tabeli nema više ničega.

Da biste se uverili da tabele ne sadrže razdeljene ćelije, objedinjene ćelije, ugnežđene tabele ili potpuno prazne redove ili kolone, koristite kontrolor pristupačnosti.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodajte alternativni tekst slikama, kao što su fotografije, clip art i snimci ekrana kako bi čitači ekrana mogli da pročitaju opis slike.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na sliku u beležnici i izaberite stavku Uređivanje alternativnog teksta….

 2. Otkucajte opis u polju. Neka bude kratak, počnite sa najvažnijim informacijama i neka vam cilj bude da prenesete sadržaj i funkcionalnost slike. Kada budete spremni, kliknite na dugme U redu.

  Dijalog „Alternativni tekst“ za OneNote Online.

Pravljenje pristupačnih hiperveza i teksta

Sledeće procedure opisuju kako se prave hiperveze i tekst u OneNote Online beležnicama tako da budu pristupačniji.

Dodavanje opisnog teksta hiperveze

Dodajte opisnu hipervezu tekstu kako biste obavestili korisnike ka čemu veza vodi.

 1. Izaberite deo teksta kom želite da dodate hipervezu.

 2. U meniju Umetanje izaberite stavku Veza na traci.

 3. Tekst koji ste izabrali prikazuje se u polju Prikaži tekst. To je tekst hiperveze. Možete da ga promenite ako je potrebno.

  Napomena : Izbegavajte korišćenje teksta „kliknite ovde” ili sličnih izraza koji nisu opisni. Tekst veze trebalo bi da kratko i jasno opisuje odredišnu stranicu.

 4. Dodajte URL hiperveze u polje Adresa.

  Dijalog „Hiperveza“ za OneNote Online.

 5. Kliknite na dugme Umetni.

Preimenovanje kartica odeljaka

Opisne i ispravno naslovljene kartice odeljaka pomažu korisnicima da pronađu pravi odeljak.

 1. U beležnici kliknite desnim tasterom miša na karticu odeljka koju želite da uredite i izaberite stavku Preimenuj....

 2. Otkucajte novo ime.

  Opcije preimenovanja odeljka u usluzi OneNote Online

Brisanje kartica odeljaka

Da biste pomogli čitačima ekrana i korisnicima da brzo pronađu relevantne informacije, uklonite sve neiskorišćene kartice odeljaka koje ne sadrže informacije.

 1. U beležnici kliknite desnim tasterom miša na karticu odeljka koju želite da uklonite i izaberite stavku Izbriši....

  Opcije meni „Brisanje odeljka“ u usluzi OneNote Online.

 2. U dijalogu za potvrdu kliknite na dugme Da.

Korišćenje pristupačnog formata teksta

Da biste poboljšali oblikovanje teksta, izaberite običan sans-serif font, koristite veću veličinu fonta, poravnajte tekst levo i izbegavajte prekomerno korišćenje bloka velikih slova ili kurziva.

 1. Izaberite deo teksta koji želite da oblikujete.

 2. U meniju Početak možete da izaberete, na primer veću veličinu fonta i sans-serif tip fonta. Možete da koristite i druge opcije oblikovanja, kao što su podebljani font radi naglašavanja.

Korišćenje pristupačne boje teksta

Da biste obezbedili da se tekst ispravno prikazuje u režimu visokog kontrasta, koristite postavku Automatska za boje fontova.

 1. Izaberite tekst.

 2. U meniju Početak kliknite na taster sa strelicom nadole pored ikone Boja fonta, a zatim izaberite stavku Automatsko.

  Opcije menija „Boje fontova“ u usluzi OneNote Online.

Primena ugrađenih stilova naslova

Koristite ugrađene stilove naslova da biste napravili prikaz strukture stranica beležnice za čitače ekrana. Čitači ekrana ne tumače deo teksta sa velikim i podebljanim fontom kao naslov ako se ne primene ugrađeni stilovi.

 1. Izaberite tekst za naslov.

 2. U meniju Početak izaberite stil naslova, kao što je Naslov 2.

  Opcije stilova naslova u usluzi OneNote Online.

Korišćenje lista sa znakovima za nabrajanje

Kada je to moguće, podelite tekst po znakovima za nabrajanje da biste poboljšali čitljivost i kretanje.

 1. Postavite kursor na mesto na kojem želite da dodate listu u beležnici ili izaberite deo teksta koji će biti uključen na listi.

 2. U meniju Početak kliknite na ikonu Znakovi za nabrajanje.

 3. Da biste promenili stil znaka za nabrajanje, kliknite na strelicu nadole pored ikone Znakovi za nabrajanje.

  Meni sa znakovima za nabrajanje u usluzi OneNote Online.

 4. Ako je potrebno, otkucajte stavke sa liste.

  Napomena : Koristite tačku ili zarez na kraju svake stavke sa liste da bi čitači ekrana napravili pauzu.

Korišćenje uređenih lista

Kada je to moguće, koristite numerisane liste zato što se one lakše prate od neprekidnog bloka teksta.

 1. Postavite kursor na mesto na kojem želite da dodate listu u beležnici ili izaberite deo teksta koji će biti uključen na listi.

 2. U meniju Početak kliknite na ikonu Numerisanje.

 3. Da biste promenili stil numerisanja, kliknite na strelicu nadole pored ikone Numerisanje.

  Opcije menija „Nuemrisana lista“ u usluzi OneNote Online.

 4. Ako je potrebno, otkucajte stavke sa liste.

Korišćenje odgovarajućih razmaka u tekstu

Povećajte ili smanjite razmak između rečenica i pasusa da biste poboljšali čitljivost.

 1. Izaberite deo teksta koji želite da izmenite.

 2. U meniju Početak kliknite na ikonu Poravnavanje pasusa.

 3. Izaberite željenu opciju.

  Opcije menija „Poravnavanjed pasusa“ u usluzi OneNote Online.

Takođe pogledajte

Neka Word dokumenti budu pristupačni

Neka Excel unakrsne tabele budu pristupačne

Neka PowerPoint prezentacije budu pristupačne

Neka Outlook e-pošta bude pristupačna

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×