Povezivanje podataka u Web segmentima

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Možete da koristite dugmad i meniji u Veb segmentu za SharePoint da biste kreirali podatke za povezivanje bez pisanja programa. Na primer, povezivanjem Web segmenata, možete da prikažete različite prikaze podataka iz dva Web segmenta. Pored toga, možete da izvršite odgovarajuća izračunavanja između dva Web segmenta ili da filtrirate Web segment koristeći vrednosti iz drugog Veb segmenta. Možete da koristite ove veze na jednoj stranici. Takođe možete da kreirate veze između Web segmenata na različitim stranicama na istoj lokaciji najvišeg nivoa pomoću programa za Veb dizajn koji je kompatibilan sa lokacijom, kao što je SharePoint Designer.

Ovaj članak sadrži:

Pregled veza Web segmenata

Kreiranje veza Web segmenata

Kreiranje ili menjanje veze između dva Web segmenta

Dovršavanje veze u Web segmenata

Uklanjanje veze između dva Web segmenta

Uobičajene vrste povezivanje Web segmenata

Mastera i detalja

Rezimea i detalja

Nadređenog i podređenog

Pretraživanja i filtriranja

Izračunavanja

Prikazi alternativni podataka

Poboljšavanje podataka

Pregled veza Web segmenata

Korišćenjem veze Web segmenata, možete da kreirate ili poboljšate stranice lokacije. Povežete Veb segmenata tako da kada izvršite radnju u jednom Web segmentu, menja sadržaj drugog Veb segmenta.

Na primer, možete da se povežete sa zaposlenima Web segmenta prikaza liste Veb segment za sliku prenosom podataka između dva Web segmenta. Svaki put kada izaberete red u zaposlene Web segment za prikaz liste koja sadrži kolonu sa slikom tog zaposlenog, možete da vidite slike prikazuju u Veb segment za sliku.

Osnovna veza Veb segmenata

Veze Web segmenata je način za prenos podataka iz jednog Web segmenta sa drugim Veb segmentom i sinhronizujete njihovo ponašanje.

Jedan Web segment obezbeđuje podatke.

Podaci mogu biti liste, redovi, ćelije ili vrednosti parametara.

Web segment preuzima podatke.

Možete da kreirate vezu Web segmenta iz bilo kog Web segmenta pomoću menija tip veze iz komande " veze " u meniju Web segmenta.

Napomena : Možete da kreirate veze samo između Web segmenata koji se nalaze na istoj stranici. Za povezivanje Veb segmenta sa podacima iz druge lokacije ili izvora podataka, možete da dodate prikaza podataka pomoću programa za Veb dizajn kao što je SharePoint Designer.

Na primer, komanda menija iz jednog tipa veze Veb segmenta može prikazati obezbedi red za i komande menija sa ciljne tip veze Veb segmenta može prikazati Prvi red iz. Sledeća tabela opisuje uobičajene komande koje možete da vidite na meni za povezivanje .

Komande na meniju veze

Opis

Slanje reda podataka

Možete da se povežete Veb segment za prikaz liste sa drugim Veb segmentom tako što izabrani red podataka u Veb segment.

U standardnom prikazu, na Izaberite stavku kolone je automatski dodat kada budete izvršili povezivanje Web segmenta prikaza liste. Ona sadrži opcije koje vam omogućavaju da ukazuju na to koji red za prosleđivanje u Veb segment. Možete da izaberete samo jedan red odjednom u standardnom prikazu. Neke kolone, kao što je Uređivanje kolone, nisu dostupne za upotrebu u Web segmentu vezu.

U prikazu lista sa podacima, možete da izaberete više redova, ali samo jedan red je prosleđen drugom Veb segmentu. Ako je izabrano više redova reda koji sadrži aktivne ćelije se prosleđuje drugom Veb segmentu, a svi drugi redovi se zanemaruju. Ne možete da unesete podatke u na red sa ukupnim vrednostima ili novi red u Veb segment.

Sa ovu vezu, možete da imate više od jednog Veb segmenta povezanog Veb segment za prikaz liste.

Dobijanje vrednosti parametara

Ova opcija se primenjuje parametre iz jedne kolone u dobavljača Veb segment na kolonu u potrošač Veb segment.

Prvi Filter vrednosti iz

U standardnom prikazu i prikazu lista sa podacima, veb segment za prikaz liste možete povezati sa drugim veb segmentom koji mu može obezbediti sledeće informacije:

 • Jedan ili više kolona ime i parova vrednosti podataka koji filtriraju podatke u Veb segmentu prikaza liste

 • Kolonu sa podacima da biste sortirali podatke po rastućem ili opadajućem redosledu u Veb segmentu prikaza liste

Sa ovu vezu, samo jedan Veb segment može biti povezani Veb segment za prikaz liste.

Takođe možete da kreirate veze između Web segmenata na dve različite stranice sa Web segmentima korišćenjem programa za Veb dizajn kao što je SharePoint Designer.

Vrh stranice

Kreiranje veza Web segmenata

Pre nego što pokušate da kreirate vezu između Veb segmenata, treba da dovršite sledeće tri koraka.

Korak 1: Odlučite koje podatke koje želite da učinite dostupnim na stranici   
često postoji jedan ili više lista na lokaciji koje obezbeđuju podatke koje želite. Lista predstavljanje podataka u obliku. One olakšavaju izmena i osvežavanje podataka, promenite redosled sortiranja, filtriranje unutar liste i grupisanje podataka. Možete da kreirate prikaz koji prikazuje samo izbor podataka u formatu koji želite. Pomoću birača prikaza u oknu sa alatkama, možete da promenite prikaz u Veb segmentu prikaza liste, za rad sa kolonama koje želite. Da biste kreirali prikaz, sa liste, na traci u okviru Alatke za listu, kliknite na listu, kliknite na dugme Kreiraj prikaz, izaberite željeni format prikaza, a zatim izaberite podatke koje želite da prikažete.

Korak 2: Dodavanje Veb segmenti prikaza liste na stranicu   
možete dodati listu na stranicu tako što ćete dodati kao Veb segmenta na stranicu.

Korak 3: Povezivanje Web segmenata da biste dobili rezultate koje želite   
možete kreirati veze samo između Web segmenata koji podržavaju povezivanje Web segmenata. Web segmenti koji podržavaju povezivanje Web segmenata obuhvataju Web segmenta prikaza liste, Veb segment obrasca i Veb segment za sliku.

Meni " veze " na meni Veb segment prikazuje samo tip veze koji možete da kreirate i menija dostupnih Web segmenata prikazuje samo kompatibilne Web segmente. Kada dovršite korake 1 i 2, možete da proverite vezu Web segmenata bez korišćenja skripti ili programa.

Vrh stranice

Kreiranje i menjanje veze između dva Web segmenta

Koristeći menije i dijaloge, možete da povežete Web segmente, prosleđujete podatke između njih i sinhronizujete njihovo ponašanje.

 1. Idite na stranicu koja sadrži dva Web segmenta koji želite da se povežete.

 2. U Slika dugmeta meniju Radnje na lokaciji izaberite stavku Uredi stranicu.

 3. Iz bilo kog Veb segmente, kliknite na meni Veb segment. Zatim, postavite pokazivač na veze i postavite pokazivač na vrstu vezu koju želite da biste kreirali ili promenili, kao što su obezbedi red za ili Preuzmi Sortiranje/Filter iz. Kliknite na ime Veb segmenta za koju želite da kreirate ili promenite vezu.

  Napomena : Meni Veb segmenta možda nije omogućeno ili vidljiva na stranici iz nekoliko razloga. Ovih razloga sadrži Veb segment ili vremensku zonu koja ne podržava veze, nekompatibilna pregledača ili veze koje su onemogućene na vaš

  lokacija. Podmeni tipa veze mogu se razlikovati od stranice sa Web segmentima i od Veb segment Veb segment. To može doći zbog razlike u postavkama svojstava za stranicu sa Web segmentima, Veb segment ili zonu Veb segmenta, kompatibilnosti Web segmenata na stranici, ili da li Veb segmenti imaju kompatibilne tipove veze.

Za neke veze Web segmenata, možda ćete morati da izaberete dodatne informacije u dijalogu Konfigurisanje veze . Na primer, možda ćete morati da biste izabrali tip veze koji želite da koristite ili kolonu koju želite da filtrirate. Takođe, u zavisnosti od toga kako su kreirane jednu ili obe Veb segmente, možda ćete videti dodatne dijaloge koje su jedinstvene za povezivanje Web segmenata.

Savet : Savet možete da sakrijete Veb segment. Na primer, možda ćete želeti da ga koristite za pružanje podataka sa drugim Veb segmentom, ali ne želite da prikažete.

Napomena : Samo Veb segmenata koji se mogu povezati se pojaviti u meniju dostupnih Web segmenata. Web segmenti na stranici možda ne podržava veze ili možda ne podržava veze na trenutnu Veb segment. Pored toga, vaše lokacije možda ograničenja na određenu vezu koji se prekorači.

Vrh stranice

Dovršavanje veze u Web segmenata

Kada ste uspostavili početne veze između Web segmenata, pojavljuje se dijalog Konfigurisanje veze . U ovom dijalogu možete da uporedite kolona između Veb segment koji preuzima podatke i Veb segmentom koji obezbeđuje podatke.

Napomena : Možete da učinite vezu koja je ispravna, ali ne smisla. Na primer, Veb segment koji obezbeđuje podatke možda imate kolone ID proizvoda i Veb segment koji preuzima podatke možda ima kolonu za ID zaposlenog. Iako možda nećete moći da se podudara sa ovim različite ID vrednosti, rezultati neće imati smisla.

Na sledećoj listi navedeni neki uobičajeni primeri veze Web segmenata:

Uparivanje reda podataka u jednom Web segmentu u ćeliju ili polje podataka u drugom Veb segmentu   
se u Veb segment koji se povezujete sa kontaktima Veb segmentu za prikaz liste. Jedna kolona u prikazu liste je kolona koja sadrži hipervezu koja se zove fotografiju, koja sadrži URL na sliku kontakta. Povezujete Veb segment za sliku, koji može da prikaže samo URL koji sadrži slike. Morate da biste izabrali kolonu fotografije kontakata u Veb segmentu za obezbeđivanje ispravnog podudaranja za Veb segment za sliku.

Uparivanje reda podataka u jednom Web segmentu kolone podataka u drugom Veb segmentu tako da možete da filtrirate ga   
u Veb segment koji se povezujete sa je Veb segment za prikaz liste koji sadrži podatke o porudžbinama. Jedna kolona u prikazu liste je kolona koja sadrži stavku po imenu IDDetaljaPorudžbine. Se povežete sa drugom Veb segmentu prikaza liste koji ima nekoliko kolona koja sadrži Detalji porudžbine. Ovo je podudarajuću kolonu po imenu IDDetaljaPorudžbine. Da biste povezali dva Web segmenta tako da kada izaberete redosled u jedan Veb segment, on prikazuje svaku stavku za taj nalog u drugom Veb segmentu. Mora da odgovara imenu IDDetaljaPorudžbine kolona u svakom Veb segment.

Napomena : Imena kolona ne mora da bude isto. Međutim, osnovni podaci moraju poklapati ili imaju istu vrednost.

Vrh stranice

Uklanjanje veze između dva Web segmenta

 1. Otvorite stranicu.

 2. U Meniju Radnje na lokaciji meni Slika dugmeta , izaberite stavku Uredi stranicu.

 3. Izaberite jednu od Web segmenata iz koje želite da uklonite vezu.

 4. Kliknite na meni Veb segmenta, postavite pokazivač za povezivanje, a zatim postavite pokazivač na tip veze koji želite da uklonite, kao što su obezbedi red za ili Preuzmi Sortiranje/Filter iz.

 5. Zatim kliknite na ime Veb segmenta sa koje želite da uklonite vezu.

  Napomena : Oznaka potvrde se pojavljuje na podmeniju veza za svaki izbor koji ima omogućenu vezu. Ako ne vidite oznaku potvrde, nijedna veza nije omogućena.

 6. U dijalogu Konfigurisanje veze kliknite na dugme Ukloni vezu.

 7. Kada se od vas zatraži da potvrdite da želite da uklonite vezu između Web segmenata, kliknite na dugme U redu.

Uobičajene vrste povezivanje Web segmenata

Postoji mnogo načina za kombinovanje i povezivanje Web segmenata na stranici. Možete da kreirate neke od ovih veza Web segmenata na stranici. Sledeći scenariji opisuju uobičajene vrste podataka za povezivanje između Veb segmenata.

Master i detalji

Ako imate master listu podataka i morate da biste prikazali detaljne informacije povezane sa tom master listom.

Primer glavne liste i detalja

 1. Web segment zaposlenih osnove sadrži osnovne, često pristupa zaposlenog podataka, kao što su ID, ime i radno mesto.

 2. Da biste pronašli detalje o zaposlenom, izaberite red.

 3. Red se prosleđuje drugom Veb segmentu.

 4. U Web segmentu detalja zaposlenog sve detalje o zaposlenom se prikazuju u obrascu.

U Veb segmentu prikaza liste, čak i možete da sortirate i filtrirate veliku listu da biste lakše pronašli zaposlenog pre nego što ste izabrali red. Ako je detaljne podatke obimna, čak i možete da prikažete Web segmentu detalje o zaposlenom na drugoj stranici.

Vrh stranice

Rezime i detalji

Imate listu rezimiranje podataka i morate da biste prikazali detaljne informacije koje daju zbirne podatke.

Primer rezimea i detalja

 1. Godine do danas plate odsečak Web segmenta sadrži informacije o vašoj.

 2. Izaberite sažete informacije o akumuliranih odmora i bolovanja.

 3. Sažete informacije se prosleđuje drugom Veb segmentu.

 4. U platite odsečak detalje Veb segment koji prikazuje sedmične podatke, potvrđujete podatke koje vidite snima.

Vrh stranice

Nadređeno i podređeno

Prikazujete listu podataka (nadređeni), a za svaki red postoji jedan ili više redova (podređeni) koje želite da prikažete u nekoj drugoj listi.

Primer nadređenog i podređenog

 1. Web segment porudžbina pruža listu najnovijih porudžbine klijenata.

 2. Kliknite na red koji sadrži nalog koji želite da ispitate.

 3. Red se prosleđuje drugom Veb segmentu.

 4. U Veb segmentu Detalji porudžbine, prikazuju se sve stavke za tu porudžbinu.

Vrh stranice

Pretraživanje i filtriranje

Želite da unesete podatke, kao što su kriterijumi za pretragu ili filtriranje, u jedan Web segment da biste prikazali rezultate drugog Web segmenta.

Primer pretraživanja i filtriranja

 1. U Veb segmentu pretrage knjiga unosite informacije o knjizi, kao što su naslov, autor i tema, da biste pokušali da nađete knjigu ili skup knjiga.

 2. Kliknite na dugme Prosledi.

 3. Kriterijum pretrage se prosleđuju drugom Veb segmentu.

 4. Web segment liste knjiga prikazuje jednu ili više knjiga koje ispunjavaju kriterijume za pretragu.

Vrh stranice

Izračunavanja

Mada često možete da izračunate podatke u samom Web segmentu, ponekad ćete možda želeti da kombinujete dva Web segmenta da bi izračunavanja bila fleksibilnija.

Primer izračunavanja

 1. Unesite brojeve hipoteka u hipoteka brojeve Web segmenta.

 2. Kliknete na Idi.

 3. Brojke hipoteke se prosleđuju drugom Veb segmentu.

 4. Veb segment kalkulator hipotekarnog izračunava hipoteku i prikazuje mesečni plan otplate.

Vrh stranice

Prikazi alternativni podataka

Prikazivanje podataka na nekoliko različitih načina mogu pomoći razumeli implikacije, trendove i relacije. Možete dodati liste, redove, a ćelije (ili polja i parametre) iz jednog Web segmenta i Prikažite podatke u Alternativni prikaz.

Alternativni prikaz liste

Želite da sve zaposlene u kompaniji prikažete u dijagramu hijerarhije.

Alternativni prikaz podataka liste

 1. Web segment zaposlenih prikazuje ID zaposlenog, ime zaposlenog, radno mesto i ID Menadžera za svakoga ko radi u vašoj kompaniji.

 2. Budući da koristite sve podatke, potreban je bez izbora.

 3. Svi podaci se prenosi sa drugim Veb segmentom.

 4. Web segment organizacionog dijagrama prikazuje poslovne odnose među zaposlenima i može da prikaže alternativne prikaze te hijerarhije.

  Alternativni prikaz reda

Želite da pogledate red demografskih podataka u dijagramu, kao što je kružni grafikon ili trakasti grafikon.

Alternativni prikaz reda podataka

 1. Web segment statističkih populacije prikazuje demografske podatke kao što su starost, prihod i nasleđe.

 2. Izaberite red demografskih podataka.

 3. Dodaj podatke sa drugim Veb segmentom.

 4. Veb segment grafikona prikazuje red podataka u kružnom grafikonu i alternativno trakasti grafikon.

  Alternativni prikaz ćelije

Želite da pratite ukupan napredak humanitarne akcije.

Alternativni prikaz podataka iz ćelije

 1. Prikupljanje Web segmentu, svaki član grupe unosi koliko je podignut.

 2. Trenutni zbir se prikazuje u polju zbira.

 3. Ukupno polje se prosleđuje drugom Veb segmentu.

 4. Potvrdite izbor u grupu sveukupan napredak u Web segmentu dobrotvorne cilj.

Vrh stranice

Poboljšavanje podataka

Želite da unapredite osnovne podatke o osobama i mestima da biste ih učinili interesantnijim, privlačnijim i korisnijim.

Primer poboljšavanja podataka

 1. Web segment kontakata prikazuje informacije koje morate imati da biste pratili poslovne saradnike, kao što su ime, adresa i možda i fotografija.

 2. Izaberite kontakt.

 3. Red podataka se prosleđuje drugom Veb segmentu.

 4. Vidite fotografiju kontakta prikazanu u Veb segment za sliku, a zatim pronađite kontakta poslovne adrese u Web segmentu mape.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×