Podešavanje korisničkih opcija za trenutnu bazu podataka sa centralizovane lokacije

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Da biste prilagodili nekoliko korisničke postavke kao što su, kako biste prikazali prozora objekta, omogućavanje tasterskih prečica i da biste omogućili automatsko ispravljanje opcija za Microsoft Access 2010 bazu podataka koja je trenutno otvorili, koristite opcije u okviru kategorije Aktuelna baza podataka . Možete da postavite ove opcije iz Access 2010 u režimu za klijenta.

Šta su to klijenta režimu i Veb?

Režim za klijenta    Režim klijenta je režim koji koristite za kreiranje standardne Access aplikacija. U ovom režimu, sve standardne funkcije (kontrole, tipovi podataka, radnje makroa, svojstva i tako dalje) su dostupni za upotrebu. Kada koristite Access 2010 da biste otvorili bazu podataka aplikacije koji je kreiran pomoću prethodne verzije programa Access, Access 2010 se otvara u režimu klijenta.

Web režimu    Web režim je režim koju koristite za kreiranje Access Veb aplikacija. U ovom režimu, dizajn okruženja za obrasce, tabele, upiti i tako dalje se konfiguriše tako da možete dodati samo funkcije koje su kompatibilan sa Veb pregledačem.

Napomena : Da bi ove promene, bazu podataka mora biti otvoren i postavka promene se primenjuju samo nakon što zatvorite i ponovo otvorite bazu podataka.

Izaberite neku od sledećih mogućnosti:

Prilagođavanje opcija za aktuelnu bazu podataka

Izbor postavki za izgled prozora objekta

Omogućavanje upotrebe Access tasterskih prečica

Postavljanje upravljanja datotekom za trenutnu bazu podataka

Izbor opcija za navigaciji za trenutnu bazu podataka

Podešavanje opcija za praćenje i ispravljanje imena polja u trenutnoj bazi podataka

Podešavanje opcija filtera za aktuelnu bazu podataka

Prilagođavanje opcija za trenutnu bazu podataka

Neke funkcije koje možete da brzo prilagodite svoju trenutnu aplikaciju ili bazu podataka uključite ime aplikacije i logotip prikaza, kako se prozor objekta pojavljuje i kako se upravlja datoteke.

  1. Iz baze podataka koja je trenutno otvorena, izaberite karticu datoteka .

  2. Kliknite na dugme Opcijei izaberite stavku postavke iz Opcije za aplikaciju.

    Dijalog „Opcije programa Access“ sa fokusom na opcijama trenutne baze podataka

Postavka

Opis

Naslov aplikacije

Odredite prilagođeno ime koje će biti prikazano na Windows naslovnoj traci trenutne baze podataka.

Ikona aplikacije

Izaberite ikonu za trenutnu bazu podataka. Otkucajte ime datoteke slike ili kliknite na dugme Pregledaj da biste pronašli datoteku slike. Izabrani ikona će se pojaviti na naslovnoj traci operativnog sistema Windows.

Upotrebi kao ikonu za obrazac i izveštaj

Kada se izabere ova opcija, ikona aplikacije će se prikazati na svim karticama obrazaca i izveštaja trenutne baze podataka. Ako kartice dokumenta nisu omogućene, ikona neće biti prikazana.

Obrazac za prikaz

Navedite obrazac koji se pojavljuje kada se otvori trenutna baza podataka. Zadržite podrazumevanu postavku (nijedan) ako ne želite da se pojavi nijedan obrazac kada se otvori baza podataka.

Obrazac prikaza na Vebu

Kada je izabrana, omogućiće korisnika, postavljanje, menjanje ili uklanjanje obrasce koji se pojavljuju na Vebu.

Prikaži statusnu traku

Kada je izabrana, prikazaće se statusnu traku na dnu radnog prostora programa Access.

  1. Ako opcija koje ste promenili zahteva da zatvorite i ponovo otvorite bazu podataka i izaberite karticu datoteka .

  2. Kliknite na dugme Zatvori bazu podataka.

  3. Da biste ponovo otvorite, kliknite na dugme Otvori i izaberite bazu podataka.

Vrh stranice

Izbor postavki za izgled prozora objekta

U prethodnim verzijama programa Access, svi objekti otvorena u sopstveni windows i rad sa više prozora predviđena neprestano promenu veličine. Access 2007 uključena opcija prikazivanja otvorene objekte u grupi kartica na vrhu prozora objekta. Pomoću ove opcije je lakše da se prebacujete između otvorenih objekata tako što ćete izabrati karticu potrebne. Imate opciju da biste podesili sledeće opcije prikaza iz u oblasti Opcije prozora dokumenata u okviru kategorije Aktuelna baza podataka.

Postavka

Opis

Preklopni prozori

Kada se izabere ova opcija, prikazano je više otvorenih objekata koji se preklapaju jedan preko drugog.

Način na koji se prozor objekta pojavljuje u prikazu sa preklapanjem

Dokumenti sa karticama

Kada se izabere ova opcija, u određenom trenutku vidljiv je samo jedan objekat, čak i ako je otvoreno više objekata.

Slika koja prikazuje kako se otvoreni objekti pojavljuju kada se izabere opcija dokumenata na karticama

Možete da koristite postavku Na karticama dokumenta bez potrebe dokument kartice prikazuju. Ovo bi bilo korisno kada korisnici treba da radite sa jednog objekta odjednom. Ako opozovete izbor u ovom polju za potvrdu, obavezno uključite drugu opciju za navigaciju da biste dozvolili korisnicima da biste se prebacili na različite objekte.

Prikaži kartice dokumenata

Ako izaberete opciju Prikaži kartice dokumenata, nju takođe možete izabrati za prikaz kartica svih otvorenih objekata.

Na obrascima koristi kontrole koje imaju Windows teme

Kada se izabere ova opcija, ona koristi Windows teme na kontrolama obrazaca i izveštaja u trenutnoj bazi podataka.

Omogući prikaz rasporeda

Kada se izabere ova opcija, prikazuje dugme " Prikaz rasporeda " na statusnoj traci programa Access i u priručnim menijima koje se pojavljuju kada kliknete desnim tasterom miša na karticu objekta. Ako opozovete izbor u ovom polju za potvrdu, korisnik će moći da otvorite obrazaca i izveštaja u prikazu rasporeda.

Napomena : Kada opozovete izbor u ovom polju za potvrdu, prikazu rasporeda neće biti dostupan kao opcija u grupi prikazi, niti u priručnim menijima.

Omogući promene na dizajnu za tabele u prikazu baze podataka

Kada se izabere ova opcija, omogućava vam da promenite dizajn tabela iz prikaza lista sa podacima.

Kontrola odsečenih polja sa brojem

Kada je izabrana, Access prikazuje brojeve kao "###" kada je usko da biste prikazali celu vrednost kolone. Ako je izabrana opcija, vrednosti vidljive u koloni su zaokruženi na osnovu šta može da stane u koloni.

Format za skladištenje svojstva slike

Kada je izabrana, Access skladišti slike u originalnom formatu. Izaberite ovu opciju da biste smanjili veličinu baze podataka.

Konvertuj sve podatke o slici u rasterske slike (kompatibilno sa programom Access 2003 i starijim verzijama)

Kada je izabrana, Access će kreirati kopiju originalne datoteke slika u operativnom sistemu Windows rasterske slike ili rasterska slika nezavisna od uređaja formatima. Izaberite ovu opciju da biste prikazali slike u bazama podataka kreirane u programu Office Access 2003 i starijim verzijama.

Vrh stranice

Omogućavanje upotrebe Access tasterskih prečica

Kada se izabere opcija Koristi posebne ključeve programa Access, korisnici mogu da koriste sledeće tasterske prečice u trenutnoj bazi podataka:

Tasteri

Rezultat

F11

Prikazuje i skriva okno za navigaciju

CTRL+G

Prikazuju prozor " Immediate " u programu Visual Basic Editor.

ALT+F11

Pokreće Visual Basic Editor

CTRL+BREAK

Kada radite sa Access projektu, pritiskanje ove kombinacije tastera sprečava pristup preuzme zapise sa servera.

Vrh stranice

Postavljanje upravljanja datotekom za trenutnu bazu podataka

Ove postavke za upravljanje datotekama će se primenjuju samo na bazu podataka koja je otvorena prilikom izbora opcija.

Postavka

Opis

Sažmi prilikom zatvaranja

Kada je izabrana, baze podataka se automatski sažima kada je zatvorite.

Ukloni lične informacije iz svojstava datoteke pri čuvanju

Kada se izabere ova opcija, lične informacije iz svojstava datoteke automatski se uklanjaju kada sačuvate datoteku.

Vrh stranice

Izbor opcija za navigaciji za trenutnu bazu podataka

Navigaciju za trenutnu aplikaciju možete da prilagodite iz sledećih opcija:

Postavke opcija za navigaciju

Postavka

Opis

Prikaz okna za navigaciju

Ako opozovete izbor ove opcije, okno za navigaciju se neće prikazivati prilikom otvaranja trenutne baze podataka.

Opcije za navigaciju

Kada se izabere ova opcija, možete da promenite kategorije i grupe koje se prikazuju u oknu za navigaciju i da podesite opcije za način otvaranja objekata u trenutnoj bazi podataka.

Ime trake

Izaberite ime za prilagođenu grupu trake.

Traka menija sa prečicama

Postavite ili promenite podrazumevanu traku menija za priručne menije.

Dozvoljavanje punih menija

Ako opozovete izbor u ovom polju za potvrdu, samo na kartici Početak će biti vidljiva na traci. Pored toga, komande Sačuvaj i Sačuvaj kao nisu dostupne kada kliknete na karticu datoteka .

Dozvoljavanje podrazumevanih priručnih menija

Uključuje ili isključuje priručne (iskačuće) menije koji se pojavljuju kada kliknete desnim tasterom miša na objekat baze podataka u oknu za navigaciju ili na kontrolu na obrascu ili izveštaju. Morate da zatvorite i ponovo otvorite trenutnu bazu podataka da bi navedena opcija stupila na snagu.

Vrh stranice

Izbor opcija za praćenje i ispravljanje imena polja u trenutnoj bazi podataka

Opcija " Automatsko ispravljanje imena " zatraži pristup za praćenje i ispravljanje imena referenca na polje u obrasce, izveštaje i upite. Za trenutnu bazu podataka možete postaviti sledeće opcije:

Postavka

Opis

Prati informacije o automatskom ispravljanju imena

Kada je izabrana, Access skladišti informacije potrebne za ispravljanje grešaka u imenovanju. Omogućava vam da koristite funkciju "zavisni elementi objekta". Međutim, Access ne biste popravili greške dok ne izaberete opciju Obavi automatsko ispravljanje imena .

Obavi automatsko ispravljanje imena

Kada je izabrana, Access popravke grešaka u imenovanju čim se pojave. Ako ste izabrali opciju Prati informacije o automatskom ispravljanju imena i ostavite prazno ovu opciju, Access skladišti sve podatke o greškama dok ne izaberete ovu opciju.

Evidentiraj promene nastale automatskim ispravljanjem imena

Access evidentira promene koje su nastale u bazi podataka prilikom popravke grešaka nastalih. Access će sačuvati podatke u tabeli pod imenom "AutoCorrect.log".

Vrh stranice

Postavljanje opcija filtera za trenutnu bazu podataka

Možete da sortirate informacije prikazane u obrascu, tako što ćete definisati filter pomoću definicije Filtriraj po obrascu i izabrati vrednosti prikaza za prozor Filtriraj po obrascu za trenutnu bazu podataka.

Opcije u ovom odeljku kontrolišu nekoliko funkcija kao što su veličinu liste vrednosti koja se pojavljuje u dato polje u prozoru Filtriraj po obrascu . Možete da izaberete opcije za da li korisnik može da prikaže vrednosti za indeksirana i nije indeksirana polja i za povezane tabele u spoljnoj datoteci. Takođe možete izabrati opcije za da li vrednost liste se pojavljuju u kontrolama u obrascu kada Filtriraj po obrascu koristi.

Postavka

Opis

Lokalna indeksirana polja

Kada se izabere ova opcija, prikazuje vrednosti iz lokalnih indeksiranih polja na listama vrednosti koje se prikazuju u prozoru Filtriraj po obrascu.

Lokalna neindeksirana polja

Uključuje vrednosti iz lokalnih neindeksiranih polja na listama vrednosti koje se prikazuju u prozoru Filtriraj po obrascu.

ODBC polja

Uključuje vrednosti iz tabela sa kojima se povezujete pomoću Open Database Connectivity veze.

Nemoj da prikazuješ liste gde više od ovog broja zapisa sadrže

Unesite maksimalan broj zapisa koje želite da pročita prilikom izrade liste vrednosti za filtriranje po obrascu operacije Access. Lista vrednosti se neće pojaviti ako broj zapisa potrebnih za dovršavanje liste premašuje broj koji navedete. Sve liste vrednosti će sadržati samo jedinstvene vrednosti, čak i ako polja nisu indeksirane. Podrazumevana vrednost je 1000.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. Jer u članku mašinskog prevede mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×