Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Excel

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Excel

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranice podrške za Office.

Koristite Excel 2016 uz tastaturu i čitač ekrana kao što su JAWS ili Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, da biste vršili osnovne zadatke u programu Excel 2016. Pokrenite aplikaciju i napravite novu radnu svesku da biste umetnuli podatke. Pravite jednostavne formule, sortirajte ili filtrirajte podatke i dodajte grafikone da biste prikazali šta podaci predstavljaju.

Napomene : 

U ovoj temi

Pokrenite Excel.

Da biste pokrenuli Excel 2016, uradite nešto od sledećeg:

 • Pritisnite taster sa Windows logotipom, otkucajte „Excel“, a zatim pritisnite taster Enter.

 • Na uređaju ili skladištu za datoteke koje koristite idite na Excel 2016 radnu svesku koju želite da otvorite i pritisnite taster Enter. Radna sveska će se otvoriti u programu Excel.

Kreiranje nove radne sveske

Excel datoteke se zovu radne sveske. Svaka radna sveska sadrži radne listove, poznatije kao unakrsne tabele ili radni listovi. Radnoj svesci možete da dodate koliko god želite radnih listova ili možete da kreirate nove radne sveske da biste izdvajali podatke.

 1. U programu Excel, da biste počeli da kreirate novu radnu svesku, pritisnite kombinaciju tastera Alt+F, N.

 2. Da biste otvorili praznu radnu svesku, pritisnite taster L.

Unos podataka

Dok unosite podatke u list, možete da radite sa redovima, kolonama i ćelijama. Ćelije referencira njihova lokacija u redu i koloni na listu, tako da je ćelija A1 u prvom redu kolone A. Na novom listu, ćelija A1 je podrazumevani izbor.

 1. Da biste izabrali praznu ćeliju gde želite da počnete da unosite podatke, pritisnite tastere sa strelicama. Dok se pomerate po ćelijama u radnoj svesci, u čitaču ekrana JAWS čujete referencu ćelije i sadržaj ćelije. Kada izaberete praznu ćeliju, čujete, na primer, „Prazno, G4“. U Naratoru čujete referencu ćelije, ali ne sadržaj ćelije.

 2. U ćeliji otkucajte tekst ili broj.

 3. Da biste uneli sadržaj u ćeliju i prešli na sledeću ćeliju u koloni, pritisnite taster Enter. Da biste prešli na sledeću ćeliju u redu, pritisnite taster Tab. Možete da koristite i tastere sa strelicama.

Korišćenje funkcije „Automatski zbir“ za sabiranje podataka

Možete da koristite funkciju „Automatski zbir“ za brzo sabiranje brojeva koje ste uneli u radni list.

 1. Izaberite ćeliju gde želite da stavite zbir. To je obično desno ili ispod brojeva koje sabirate.

 2. Da biste uneli funkciju „Automatski zbir“ u ćeliju, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, U, a zatim S.

  Savet : Možete da promenite ćelije koje su izabrane za funkciju „Automatski zbir“. Da biste izabrali opseg ćelija koje želite da saberete, pritisnite i držite taster Shift i pritiskajte tastere sa strelicama.

 3. Kad se uverite da funkcija „Automatski zbir“ kreira formulu za ćelije koje želite, pritisnite taster Enter. „Automatski zbir“ sabira brojeve u izabranim ćelijama, a zbir se prikazuje u izabranoj ćeliji.

 4. Da biste čuli rezultat izračunavanja funkcije „Automatski zbir“, vratite se na ćeliju koja sadrži funkciju „Automatski zbir“. Čujete broj, činjenicu da je ovo rezultat formule, kao i referencu ćelije, na primer, „538, ima formulu, G6“.

Kreiranje jednostavne formule

Možete da unosite jednostavne formule za sabiranje, oduzimanje, množenje ili deljenje brojeva u radnom listu. Možete da kreirate formulu tako što ćete kombinovati reference ćelija (kao što je B4 ili D6) koje sadrže brojeve koje želite da izračunate pomoću matematičkog operatora. Operatori su znak plus (+) za sabiranje, minus (-) za oduzimanje, zvezdica (*) za množenje i kosa crta (/) za deljenje.

 1. Izaberite ćeliju gde želite da stavite rezultat formule. To je obično desno ili ispod brojeva koje izračunavate.

 2. Otkucajte znak jednakosti (=). Excel formula uvek počinje znakom jednakosti.

 3. Da biste kreirali formulu, otkucajte kombinaciju referenci ćelija (kao što je B4 ili D6) i matematičke operatore. Na primer, =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 ili =B4/B5.

  Savet : Da biste brzo izračunavali, umesto referenci ćelija možete da unesete brojeve u formulu, na primer =20+10, =20-10, =20*10 ili =20/10.

 4. Pritisnite taster Enter. Brojevi se izračunavaju i rezultat se prikazuje u izabranoj ćeliji.

  Savet : Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Enter ako želite da kursor ostane u aktivnoj ćeliji.

Primena formata broja

Da biste pravili razliku između različitih tipova brojeva, dodajte format broja, kao što je valuta, procenat ili datum.

 1. Izaberite ćelije koje sadrže brojeve koje želite da oblikujete.

 2. Da biste otvorili kombinovani okvir za format broja, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, N.

 3. Da biste pregledali dostupne formate broja, pritisnite taster sa strelicom nadole ili taster sa strelicom nagore.

  Savet : Ako format broja koji želite nije na listi, na primer Specijalno ili Prilagođeno, da biste izašli iz liste formata broja, pritisnite taster Esc. Da biste otvorili karticu Broj u dijalogu Oblikovanje ćelija, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, O, a zatim E. Da biste pregledali listu dostupnih formata broja, pritisnite taster Tab, a zatim taster sa strelicom nadole ili taster sa strelicom nagore.

 4. Da biste primenili izabrani format broja na izabrane ćelije, pritisnite taster Enter.

Filtriranje ili sortiranje podataka u tabeli

Kada kreirate tabelu od podataka sa radnog lista, možete da analizirate podatke na različite načine, uključujući brzo filtriranje ili sortiranje.

 1. Da biste izabrali grupu podataka koju želite da analizirate kao tabelu, izaberite prvu ćeliju. Zatim, da biste prešli na poslednju ćeliju sa podacima (obično u suprotnom uglu grupe ćelija), pritisnite i držite taster Shift i pritiskajte tastere sa strelicama. Kada izaberete grupu ćelija, čujete referencu ćelije i sadržaj prve ćelije u opsegu, a zatim referencu ćelije i sadržaj poslednje ćelije u opsegu. (U Naratoru čujete referencu ćelije i sadržaj prve ćelije u opsegu.)

 2. Da biste otvorili alatku „Brza analiza“, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Q.

 3. Da biste prešli na karticu Tabele, pritisnite T.

 4. Da biste izabrali koordinatnu mrežu Tabele, pritisnite taster Tab, a zatim taster Enter. Izabrani podaci se oblikuju kao tabela. Dodaju se naslovi kolona i redovi se oblikuju naizmeničnim bojama.

 5. Filtrirajte tabelu prema sadržaju kolone.

  1. Pređite na naslov kolone koja sadrži podatke na osnovu kojih želite da filtrirate.

  2. Kliknite na strelicu u naslovu kolone.

  3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Izaberi sve, označeno“.

  4. Da biste opozvali izbor u ovom polju za potvrdu, pritisnite razmaknicu.

  5. Da biste pregledali opcije filtera, pritisnite taster sa strelicom nadole, a da biste potvrdili izbor u poljima za potvrdu koja sadrže podatke na osnovu kojih želite da filtrirate, pritisnite razmaknicu. Pritisnite taster Enter.

  6. Da biste uklonili filter i ponovo prikazali sve podatke, ponovite korake a–c. Da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu Izaberi sve, pritisnite razmaknicu. Pritisnite taster Enter.

 6. Sortirajte tabelu.

  1. Pređite na naslov kolone na osnovu koje želite da sortirate tabelu.

  2. Kliknite na strelicu u naslovu kolone.

  3. Da biste izabrali opciju Sortiraj od najmanjeg ka najvećem (za brojeve) ili Sortiraj od A do Ž (za tekst), pritisnite S. Da biste izabrali opciju Sortiraj od najvećeg ka najmanjem ili Sortiraj od Ž do A, pritisnite O.

Izračunavanje brojeva u tabeli

Alatka „Brza analiza“ omogućava vam da brzo izračunate brojeve. Bilo da je u pitanju zbir, prosek ili računica, Excel prikazuje rezultate izračunavanja ispod ili pored brojeva u čitavoj tabeli.

 1. Da biste izabrali grupu podataka koju želite da izračunate kao tabelu, izaberite prvu ćeliju. Zatim, da biste prešli na poslednju ćeliju sa podacima (obično u suprotnom uglu grupe ćelija), pritisnite i držite taster Shift i pritiskajte tastere sa strelicama.

 2. Da biste otvorili alatku „Brza analiza“, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Q.

 3. Da biste prešli na karticu Ukupne vrednosti, pritisnite O, a zatim taster Tab.

 4. Da biste pregledali opcije izračunavanja, koje obuhvataju Zbir, Prosek, Prebrojavanje, % zbira i Rastući zbir, za horizontalne ili vertikalne podatke, pritisnite taster sa strelicom nadesno.

 5. Izaberite opciju za izračunavanje i pritisnite taster Enter. Izabrana grupa podataka se izračunava kao što je navedeno.

 6. Da biste čuli rezultate, izaberite jednu po jednu ćeliju koja sadrži formule. Čućete rezultat formule, činjenicu da ćelija sadrži formulu i referencu ćelije.

Oblikovanje ili isticanje podataka u vidu tabele

Uslovno oblikovanje ili mini-grafikoni mogu da istaknu vaše najvažnije podatke ili pokažu trendove podataka. Možete da koristite alatku „Brza analiza“ da biste brzo primenili ove istaknute stavke.

 1. Da biste izabrali grupu podataka koju želite da istaknete pomoću uslovnog oblikovanja ili mini-grafikona, izaberite prvu ćeliju. Zatim, da biste prešli na poslednju ćeliju sa podacima (obično u suprotnom uglu grupe ćelija), pritisnite i držite taster Shift i pritiskajte tastere sa strelicama.

 2. Da biste otvorili alatku „Brza analiza“, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Q.

 3. Da biste prešli na karticu Oblikovanje, pritisnite F. Da biste prešli na meni Mini-grafikoni, pritisnite S. Da biste prešli na opcije na kartici, pritisnite taster Tab.

 4. Da biste pregledali opcije za oblikovanje ili mini-grafikone, pritisnite taster sa strelicom nadesno ili taster sa strelicom nalevo. U opcije za oblikovanje za brojeve spadaju Trake podataka, Boja, Skup ikona i još mnogo toga. U opcije za oblikovanje teksta spadaju Tekst sadrži, Duplirane vrednosti, Jedinstvene vrednosti, Jednako i Obriši oblikovanje. U opcije mini-grafikona spadaju Red, Kolona i Dobitak/gubitak i dostupne su samo kada su brojevi izabrani.

 5. Izaberite opciju za oblikovanje ili mini-grafikon i pritisnite taster Enter. Izabrana grupa podataka se oblikuje kao što je navedeno.

Napomena : Saznajte više o načinu analiziranja trendova u podacima pomoću mini-grafikona.

Prikazivanje podataka u grafikonu

Alatka „Brza analiza“ preporučuje određeni grafikon i brzo kreira vizuelnu prezentaciju podataka.

 1. Da biste izabrali grupe brojeva i oznaka koje želite da predstavite kao grafikon, izaberite prvu ćeliju. Zatim, da biste prešli na poslednju ćeliju sa podacima (obično u suprotnom uglu grupe ćelija), pritisnite i držite taster Shift i pritiskajte tastere sa strelicama.

 2. Da biste otvorili alatku „Brza analiza“, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Q.

 3. Da biste prešli na karticu Grafikoni, pritisnite C, a zatim taster Tab.

 4. Da biste pregledali opcije za grafikone, pritisnite taster sa strelicom nadesno ili taster sa strelicom nalevo.

 5. Izaberite tip grafikona koji želite i pritisnite taster Enter. Grafikon koji predstavlja vašu izabranu grupu dodaje se na radni list kao ugrađeni objekat.

Napomena : Saznajte više o drugim načinima za kreiranje grafikona u programu Excel 2016 za Windows.

Čuvanje rada

 1.   Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+S. Ako je ovo prvi put da čuvate ovu radnu svesku, u upravo otvorenom Backstage prikazu Sačuvaj kao izaberite lokaciju za skladištenje i dajte joj ime.

 2. Da biste prešli na izbore lokacije Sačuvaj kao, pritisnite taster Tab.

 3. Da biste izabrali lokaciju za skladištenje radne sveske, kao što je OneDrive ili Ovaj računar, pritisnite taster sa strelicom nadole ili strelicom nagore. Ili, da biste otvorili dijalog Čuvanje kao, pređite na opciju Potraži i pritisnite taster Enter.

 4. Da biste pronašli fasciklu na izabranoj lokaciji skladišta, pritisnite taster Tab. Da biste prešli na višu fasciklu u hijerarhiji, izaberite stavku Nagore za jedan nivo. Da biste prešli na listu fascikli, pritiskajte taster Tab. Da biste se kretali po listi, koristite taster Tab ili tastere sa strelicama. Da biste izabrali fasciklu, pritisnite taster Enter.

 5. Pritiskajte taster Tab da biste došli do okvira Ovde unesite ime datoteke, a zatim otkucajte ime za radnu svesku.

 6. Pritiskajte taster Tab da biste došli do dugmeta Sačuvaj, a zatim pritisnite taster Enter.

Štampanje rada

 1. Da biste otvorili Backstage Štampanje, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+P.

 2. Pritiskajte taster Tab da biste se kretali kroz postavke štampanja, uključujući Svojstva štampanja, Jednostrana štampa, Uspravni položaj, Normalne margine i Podešavanje stranice. Da biste promenili izabranu postavku, pritisnite taster Enter. Da biste izabrali drugu postavku, pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. Kada su postavke štampanja onakve kakve želite, da biste izabrali opciju Odštampaj, pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Odštampaj“. Pritisnite taster Enter. Štampač štampa radnu svesku.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za pravljenje radne sveske u programu Excel 2016

Korišćenje čitača ekrana za pronalaženje i zamenu podataka u programu Excel

Tasterske prečice i funkcijski tasteri u programu Excel

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu Excel pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite Excel sa TalkBack, čitač ugrađene Android ekrana, da izvršite osnovne zadatke, kao što su kreiranje, uređivanje ili štampanje radne sveske.

Napomene : 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • Mogućnosti dodira u programu Excel za Android potražite u članku Uputstvo za kontrolu dodirom za Excel za Android.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

U ovoj temi

Otvorite Excel za Android

 1. Na početnom ekranu na Android uređaju, prevucite jednim prstom po ekranu dok ne čujete „Aplikacije”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Ikona se nalazi na dnu centru ekrana.

 2. Prevucite nadesno dok ne čujete „Excel”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Kada prvi put pokrenete Excel , možda ćete morati da se prijave sa Microsoft nalogom. Uputstva, pogledajte članak prijavljivanje pri prvom korišćenju.

Savet : Ako ste uključili u redu Google glas otkrivanja u aplikaciju Google , recite „U redu Google, otvorite Excel”.

Savet : Ako vam je ne odjavite se iz Excel aplikacije poslednji put ste koristili, aplikaciju otvara bez upita možete da se prijavite.

Prijavite se u programu Excel

Možete da se prijavim Excel prvi put otvorite aplikaciju i novije verzije na. Kada se prijavite u Excel, vaš nalog je takođe dostupan u drugim Office aplikacijama. Možete da koristite Excel bez prijavljivanja i.

Prijavite se na prvoj upotrebi

 1. Kada otvorite Excel po prvi put, aplikacija pokrene početnog podešavanja, a zatim čujete: „Prijavite se u Microsoft nalog”.

 2. Prevucite nadesno dok ne čujete „Unesite e-poštu, telefonski ili Skype, Uredi”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Korišćenje na tastaturu na ekranu da biste otkucali e-adresu, broj telefona ili ime Skype. Kada završite, prevucite jednim prstom na ekranu dok ne čujete „, dugme Idi”,, a zatim Podignite prst sa ekrana. Dugme " Idi " se nalazi u donjem desnom uglu ekrana.

 4. Brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Lozinku, polje za uređivanje”, i zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Korišćenje na tastaturu na ekranu da biste otkucajte lozinku.

 6. Kada završite, prevucite jednim prstom na ekranu dok ne čujete „, dugme Idi”,, a zatim Podignite prst sa ekrana. Dugme " Idi " se nalazi u donjem desnom uglu ekrana.

Prijavite se nakon prvog korišćenja

Kada odlučite da iskoristite radnih svezaka, možete da se prijavim Excel čak i ako ste već koristili aplikaciju bez prijavi se.

 1. Otvaranje Excel.

 2. Prevucite nadesno dok ne čujete „Prijavi se”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Završavanje poslova u pokretu. Prijavite se”.

 3. Brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Prijavljivanje dugmeta” i zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se prozor za prijavljivanje .

 4. Prevucite nadesno dok ne čujete „Unesite e-poštu, telefonski ili Skype, Uredi”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Korišćenje tastature na ekranu za otkucajte e-adresu, broj telefona ili ime Skype. Kada završite, istresaљ jednim prstom na ekranu dok ne čujete „, dugme Idi”,, a zatim Podignite prst sa ekrana. Dugme " Idi " se nalazi u donjem desnom uglu ekrana.

 6. Brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Lozinku, polje za uređivanje”, i zatim dvaput dodirnite ekran.

 7. Korišćenje na tastaturu na ekranu da biste otkucajte lozinku.

 8. Kada završite, prevucite jednim prstom na ekranu dok ne čujete „, dugme Idi”,, a zatim Podignite prst sa ekrana. Dugme " Idi " se nalazi u donjem desnom uglu ekrana.

Otvaranje radne sveske

Kada se otvori Excel , odredišne lokacije na stranici " Excel ". Navodi najnovijih radnih svezaka. Možete da otvorite jedan od njih ili starije verzije radnu svesku.

 • Da biste otvorili nedavne radne sveske, prevucite jednim prstom na ekranu dok ne čujete datoteku koju želite, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 • Otvaranje starijih radne sveske, prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Otvoriti dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Prevucite nadesno dok ne čujete lokaciju datoteke i dvaput dodirnite ekran. Idite do datoteke i dvaput dodirnite ekran da biste ga otvorili.

Napomena : Ako već radite u radnoj svesci i želite da otvorite drugu 1, prevucite nadole onda levo. Možete doći na stranici " Excel ". Da biste otvorili je nedavno ili starije verzije radnu svesku, sledite gorenavedene korake.

Kreiranje nove radne sveske

Excel datoteke se nazivaju radne sveske. Svaki radna sveska sadrži opise, obično naziva unakrsne tabele ili radne listove. Možete da dodate onoliko listove koje želite da radnu svesku, ili možete da kreirate nove radne sveske Održavajte podatke organizovanim.

 1. Otvaranje Excel.

 2. Prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Novo”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Nova, prazna radna sveska”.

 3. Da biste otvorili praznu radnu svesku, dodirnite dvaput ekrana. Da biste koristili drugi predložak, prevucite udesno sve dok ne čujete ime predloška radne sveske koje želite da koristite, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Napomena : Ako već radite u radnoj svesci i želite da kreirate novi 1, prevucite nadole onda levo. Možete doći na stranici " Excel ". Da biste kreirali novu radnu svesku, pratite korake 2-3 iznad.

Pravljenje novog radnog lista u radnoj svesci

U radnoj svesci prevlačite prstom preko donjeg levog dela ekrana dok ne čujete „Dugme ’Dodaj list’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Unos podataka

Dok unosite podatke u list, možete da radite sa redovima, kolonama i ćelijama. Ćelije referencira njihova lokacija u redu i koloni na listu, tako da je ćelija A1 u prvom redu kolone A. Na novom listu, ćelija A1 je podrazumevani izbor.

 1. Na radnom listu, prevucite prstom oko ekrana da biste pronašli ćelije koje želite da radite.

 2. Da biste otvorili Kontekstualni meni, dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Isecanje dugme”.

 3. Prevucite nadesno dok ne čujete „Dugme "”Uredi”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Na primer čujete „Koji prikazuje < jezik tastature, >”, „Engleske nam tastature”.

 4. Korišćenje na tastaturu na ekranu da biste otkucali brojeve ili tekst koji želite.

 5. Kada završite, prevucite prstom oko u gornjem desnom uglu ekrana dok ne čujete „Unesite dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Primena formata za numeričke vrednosti

Možete da prikažete različite tipove brojeva tako što ćete na ćeliju primeniti format, kao što su valuta, procenat ili datum.

 1. Na radnom listu, prevucite prstom oko ekrana da biste pronašli ćelije koje želite da radite, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste aktivirali ćelije.

 2. Da biste zatvorili kontekstualnog menija, prevucite nadole onda ulevo.

 3. Prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme još opcija”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Karticu meniju < trenutne kartice > izabrana”.

 4. Prevucite nadesno dok ne čujete „Broja u meniju oblikovanje”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Format broja”.

 5. Prevucite nadesno dok ne čujete željeni oblik kao što je valuta, vremenaili procenat.

 6. Da biste izabrali format, dvaput dodirnite ekran.

  Savet : Neke od opcija formata imaju podmenije. Čućete, na primer: „Meni Broj.“ Dodirnite dvaput ekran da biste otvorili podmeni.

Kreiranje jednostavne formule

Možete da napravite jednostavne formule za dodavanje, oduzimanje, množenje ili deljenje brojeva.

 1. Na radnom listu, prevucite prstom oko ekrana da biste pronašli ćelije koje želite da radite.

 2. Da biste otvorili Kontekstualni meni, dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Isecanje dugme”.

 3. Prevucite nadesno dok ne čujete „Dugme "”Uredi”, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste otvorili tastature na ekranu.

 4. Da biste kreirali formulu, otkucajte kombinaciju brojeva i operatora izračunavanja prevlačenjem prsta preko tastature i ukidanje prst na koji vam treba.

  Otkucajte znak plus (+) za sabiranje, minus (-) za oduzimanje, zvezdica (*) za množenje ili kosu crtu (/) za deljenje. Na primer, otkucajte = 2 + 4, = 4-2, = 2 * 4ili = 4/2.

 5. Kada završite, prevucite prstom oko u gornjem desnom uglu ekrana dok ne čujete „Unesite dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Excel pokreće izračunavanje i umeće rezultat u ćeliji.

Čuvanje rada

Excel automatski čuva vaš rad, ali možete da promenite ime datoteke i da izaberete lokaciju datoteke.

Čuvanje kopije datoteke

 1. U datoteci Excel , da biste promenili ime datoteke, prevucite udesno sve dok ne čujete „Datoteku dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Meni "datoteka" otvoren”.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj kao’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Unesite ime datoteke.“

 3. Da biste promenili ime datoteke, prevucite udesno sve dok ne čujete „Dugme "”Obriši”, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste obrisali trenutno ime datoteke.

 4. Brzo prevucite nalevo dok ne čujete „Unesite ime datoteke, uredite okvir”, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste otvorili na tastaturi na ekranu.

 5. Otkucajte ime datoteke. Kada završite, prevucite nadesno dok ne čujete „dugme "”Sačuvaj”, a zatim dodirnite dvaput da biste sačuvali datoteku.

Izbor lokacije datoteke

 1. U datoteci Excel , da biste promenili lokaciju datoteke, brzo prevucite nalevo ili nadesno sve dok ne čujete „Datoteku dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste otvorili meni "datoteka". Čujete: „Meni "datoteka" otvoren”.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj kao’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Unesite ime datoteke.“

 3. Prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete lokaciju gde želite da sačuvate datoteku, kao što je OneDrive ili ovaj uređaj. Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali lokaciju.

 4. U opcija lokacije koji ste izabrali, prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete moguće fasciklu ili neku drugu podređeni lokaciju koju želite, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim dodirnite dvaput da biste sačuvali datoteku na izabranoj lokaciji.

  Savet : Ako pokušate da sačuvate datoteku sa imenom koje već postoji, čućete „Zameniti datoteku?“ Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Otkaži’“ ili „Dugme ’Zameni’“, u zavisnosti od toga šta želite da uradite. Dvaput dodirnite ekran da biste potvrdili izbor.

Štampanje rada

Uverite se da imate štampač koji je povezan sa uređajem.

 1. U datoteci Excel prevucite udesno sve dok ne čujete „Datoteku dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste otvorili meni "datoteka". Čujete: „Meni "datoteka" otvoren”.

 2. Prevucite nadesno dok ne čujete „Odštampaj”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Raspored opcije, meni "”datoteka zatvoren”. Otvara se stranica na Opcije štampanja .

 3. Da biste odštampali sa podrazumevane opcije, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Dugme "Odštampaj”,”,, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Čujete: „Dozvoli Excel da koristite usluge na mreži korporacije Microsoft da biste pripremili datoteka za printing?” prevucite nadesno dok ne čujete „Dozvoli dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevucite nadesno dok ne čujete „padajuće liste. Izaberite štampač”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Prevucite nadesno dok ne čujete ime štampača koji želite, a dvaput dodirnite ekran da biste aktivirali.

 7. Prevucite nadesno dok ne čujete „Dugme "”Odštampaj”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Za uputstva o tome kako da izvršite naprednije zadatke štampanja, pogledajte članak Korišćenje čitača ekrana za štampanje Excel radne sveske.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje tabele na Excel radni list

Korišćenje čitača ekrana za štampanje Excel radne sveske

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u aplikaciji Excel pomoću funkcija pristupačnosti

Važno : Ovaj odeljak je u fazi razvoja. Deo sadržaja trenutno može da bude nepotpun ili netačan. Proverite uskoro da li je članak završen. Hvala!

Koristite Excel narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, da biste izvršili osnovne zadatke, kao što su prijavite se u Excel i otvorite radnu svesku.

Napomene : 

U ovoj temi

Otvaranje programa Excel

 1. Na uređaju, na listi sve aplikacije , brzo prevucite nadesno do narator objavljuje „Excel”.

 2. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili aplikaciju.

Napomena : Excel automatski se prijavi pomoću Microsoft naloga koji ste podesili telefon sa. Čujete „Početne stranice”, iza kojeg sledi ime svog naloga i „Dugme”. Ako ste se prijavili iz aplikacije Excel poslednji put ste koristili ili ako želite da koristite neki drugi nalog, pogledajte za prijavljivanje u programu Excel.

Savet : Ako imate zakačene pločice za Excel na početnom ekranu uređaja, možete da otvorite aplikaciju odatle. Prevucite nadesno dok ne čujete „Excel” praćeno veličinu pločici, na primer „male, 1 do 1”. Dodirnite dvaput ekrana.

Prijavite se u programu Excel

Možete se prijaviti brzo pomoću istog Microsoft naloga koje ste podesili telefon sa ili odaberite drugi Microsoft, poslovni ili školski nalog.

Prijavite se pomoću predloženih naloga

 1. Posle otvaranja Excel, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Prijavljivanje dugmeta” i zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete „Hajde da ste prijavljeni”, praćeno imenom ste podesili telefonu pomoću Microsoft naloga.

 2. Da biste koristili ovaj nalog, prevucite udesno dok ne čujete „Nastavite dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete „Početne stranice”, iza kojeg sledi ime svog naloga i „Dugme”.

  Sada ste prijavljeni i fokus na početnoj stranici.

Prijavljivanje pomoću Microsoft naloga

 1. Posle otvaranja Excel, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Prijavljivanje dugmeta” i zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete „Hajde da ste prijavljeni”, praćeno imenom ste podesili telefonu pomoću Microsoft naloga.

 2. Da biste koristili neki drugi Microsoft nalog, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Microsoft nalog, Outlook.com, Hotmail, Live.com, MSN”, i zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Prevucite nadesno dok ne čujete „Nastavite dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Unesite e-poštu, telefonski ili Skype, uređivanjem”.

 4. Korišćenje na tastaturu na ekranu da biste otkucali svoje e-pošte adresu, broj telefona ili Skype korisničko ime, mesto fokusa na taster Enter, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Unesite lozinku za uređivanje”.

 5. Korišćenje na tastaturu na ekranu da biste otkucajte lozinku, postavili fokus na taster Enter, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Ako čujete „Dugme u redu”, morate da omogućite sa Microsoft nalogom tako što ćete uneti PIN uređaja. Dvaput dodirnite ekran, a zatim koristite na tastaturu na ekranu da biste otkucali PIN-a.

 7. Kada čujete „Početna stranica, dugme "”novo”, Excel dovršeno možete prijavljivanja. Fokus je na početnoj stranici.

Prijavite se pomoću poslovnog ili školskog naloga

 1. Posle otvaranja Excel, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Prijavljivanje dugmeta” i zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete „Hajde da ste prijavljeni”, praćeno imenom ste podesili telefonu pomoću Microsoft naloga.

 2. Da biste koristili neki drugi nalog, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „poslovni ili školski nalog” i zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Prevucite nadesno dok ne čujete „Nastavite dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Dugme Otkaži”.

 4. Prevucite ulevo dok ne čujete „E-adresa, koja se može uređivati tekst”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Korišćenje na tastaturu na ekranu da upišete adresu e-pošte, pritisnite taster Enter i dvaput dodirnite ekran.

 6. Prevucite nadesno dok ne čujete „Lozinku, koji se može uređivati tekst” i zatim dvaput dodirnite ekran.

 7. Korišćenje na tastaturi na ekranu otkucajte lozinku, postavljanje fokusa na taster Enter i dvaput dodirnite ekran.

 8. Uređaj će vas upitati ako Windows treba da zapamtite ovaj nalog. U zavisnosti od toga koju opciju koju želite, prevucite nadesno dok ne čujete „Preskočite za sad, veza” ili „Da dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 9. Čujete „Naloga koje ste dodali u ovu aplikaciju” praćeno informacije o nalogu. Prevucite nadesno dok ne čujete „Dugme zatvori”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete „Početne stranice”, iza kojeg sledi ime svog naloga i „Dugme”.

Otvaranje nedavne radne sveske

Možete da pronađete svoje nedavno korišćenih radne sveske na Excel početne stranice.

 1. Na Excel Početna stranica, prevucite udesno dok ne čujete „Nedavno izabrana”. Na listi nedavne radne sveske počinje ovde.

 2. Prevucite nadesno dok ne pronađete radnu svesku koju želite da otvorite, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Pronađite radnu svesku

 1. Ako radna sveska tražite nije na Excel započeti stranica, prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Dugme "”Pregledaj”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Izaberite aplikaciju, nedavno”.

 2. Prevucite nadesno dok ne pronađete željenu opciju, na primer, Ovaj uređaj ili OneDrive, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Prevucite nadesno dok ne pronađete ispravnu fasciklu, na primer, dokumente, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Prevucite nadesno dok ne pronađete datoteku nadesno, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Preuzimanje”.

 5. Prevucite nadesno dok ne čujete „otvorene radne sveske app dugme na traci”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete „Otvaranje”, iza kojeg sledi ime radne sveske.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za štampanje Excel radne sveske

Korišćenje tasterskih prečica na spoljnoj tastaturi u programu Excel Mobile za Windows 10

Saznajte kako da se krećete u programu Excel pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite Excel Online sa tastature i narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, da izvršite osnovne zadatke, kao što su Kreiranje nove radne sveske, uređivanje radne sveske i odštampate rad.

Napomene : 

 • Ako koristite narator uz Windows 10 Fall Creators Update, morate da isključite režim skeniranja da biste uredili dokumente, unakrsne tabele ili prezentacije pomoću usluge Office Online. Više informacija potražite u članku Isključite virtuelni režim ili režim pregledača u čitačima ekrana u Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u usluzi Excel Online.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Prvi koraci uz narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Kada koristite Excel Online, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se Excel Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za Excel Online.

U ovoj temi

Otvaranje Excel Online

 1. Idite na https://www.office.com.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Prijavljivanje na nalog”, a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se prozor Odaberite nalog .

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete naloga ili korisničko ime koje želite da koristite za prijavljivanje, a zatim pritisnite taster Enter. Čujete: „Unesite lozinku za uređivanje”.

  Ako ne čujete nalog koji želite, pritisnite taster kartici ključne dok ne čujete „Koristi drugi nalog, dugme” i pritisnite taster Enter. Otkucajte e-pošte ili telefonski broj naloga i zatim pritisnite taster Enter.

 4. Otkucajte lozinku, a zatim pritisnite taster Enter. Čujete: „Microsoft Office, kod kuće”.

 5. Da biste otvorili Excel Online, pritisnite taster Tab dok ne čujete „idite na Excel, veze”, i pritisnite taster Enter. Otvara se Excel Online .

Otvaranje radne sveske

Možete da otvorite datoteke koji ste nedavno radili na ili idite na željeni spremište na mreži kao što su OneDrive i otvorite datoteku iz tamo.

Otvaranje radne sveske pri pokretanju programa Excel Online

 1. Otvorite i prijavite se u Excel Online. Aplikacija otvara i fokus je na opciju za novu praznu radnu svesku.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste otvorili nedavne datoteku, pritisnite taster Shift + Tab dok ne čujete nedavne datoteku koju želite, a zatim pritisnite taster Enter. Datoteka se otvara u Prikazu za uređivanje ili Prikaz za čitanje.

  • Da biste otvorili dokument iz mreži spremište, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Otvoriti iz < na mreži spremište >”, a zatim pritisnite taster Enter. Pronađite datoteku koju želite, a zatim pritisnite taster Enter. Datoteka se otvara u Prikazu za čitanje.

Otvaranje radne sveske prilikom rada u programu Excel Online

Napomena : Da biste otvorili radnu svesku kada već radite u Excel Online, morate biti u Prikazu za uređivanje. Opcija nije dostupna u Prikazu za čitanje. Uputstva o tome kako da nabavite u Prikazu za uređivanje, pogledajte članak Prebacivanje na prikaz za uređivanje.

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Alt + Windows logotipom. Fokus se premešta na traku.

 2. Da biste otvorili meni " datoteka ", pritisnite taster F. Čujete: „Zatvori meni, stavku menija”. Ako ne čujete ovo, niste u Prikazu za uređivanje.

 3. Da biste otvorili meni otvaranja , pritisnite tastere O.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Pritiskajte taster Tab dok ne čujete nedavnih dokumenata koje želite, a zatim pritisnite taster Enter. Datoteka se otvara u Prikazu za uređivanje ili Prikaz za čitanje.

  • Da biste otvorili dokument iz mreži spremište, pritisnite taster Tab dok ne čujete „više na < na mreži spremište” >, a zatim pritisnite taster Enter. Pronađite datoteku koju želite, a zatim pritisnite taster Enter. Datoteka se otvara u Prikazu za čitanje.

Prebacite se na prikaz za uređivanje

Ako otvorite radnu svesku u Prikazu za čitanje, a želite da uredite datoteku, morate da se prebacite u Prikaz za uređivanje.

 1. U Prikazu za čitanje, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok se ne čujete vaše ime ili korisničko ime.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Uredi radnu svesku, dugme skupljeni”. Pritisnite taster Enter da biste razvili meni.

 3. Pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete „Uredi u pregledaču”, a zatim pritisnite taster Enter. Datoteka se otvara u Prikazu za uređivanje.

Kreiranje nove radne sveske

Novu radnu svesku možete da napravite na osnovu predloška ili od početka.

Kreiranje radne sveske pri pokretanju programa Excel Online

 1. Otvorite i prijavite se u Excel Online. Aplikacija otvara i fokus je na opciju za novu praznu radnu svesku. Ova opcija za radnu svesku da ne sadrži definisanog oblikovanja.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste otvorili novu praznu radnu svesku i počnite da radite na njoj, pritisnite taster Enter.

  • Da biste pregledali listu dostupnih predložaka, pritisnite taster Tab dok ne čujete predložak koji želite, a zatim pritisnite taster Enter.

  Nova radna sveska se otvara i je fokus na prvu ćeliju u listu.

Kreiranje radne sveske pri radu u programu Excel Online

Napomena : Da biste kreirali novu radnu svesku kada već radite u Excel Online, morate biti u Prikazu za uređivanje. Opcija nije dostupna u Prikazu za čitanje. Uputstva o tome kako da nabavite u Prikazu za uređivanje, pogledajte članak Prebacivanje na prikaz za uređivanje.

 1. Ako već radite u radnoj svesci i želite da kreirate novi 1, pritisnite tastere Alt + sa Windows logotipom. Fokus se premešta na traku.

 2. Da biste otvorili meni " datoteka ", pritisnite taster F. Čujete: „Zatvori meni, stavku menija”. Ako ne čujete ovo, niste u Prikazu za uređivanje.

 3. Da biste otvorili meni novo , pritisnite taster N.

 4. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete opciju predložak koji želite, a zatim pritisnite taster Enter.

Uređivanje radne sveske

Da biste uredili radnu svesku, morate da budete u Prikazu za uređivanje. Uputstva o tome kako da nabavite u Prikazu za uređivanje, pogledajte članak Prebacivanje na prikaz za uređivanje.

Unos podataka

 1. Premeštanje između ćelija, pritisnite tastere sa strelicama. Čitač ekrana objavljuje ćelije dok se krećete po lokacije reda i kolone na radnom listu. U ćeliji A1 je u prvom redu kolone A. Ako ćelije imaju tekst u njoj, čitač ekrana čita tekst.

 2. Da biste uneli ili zamenili tekst u ćeliji, upišite tekst, broj ili formulu.

 3. Da biste se premestili u sledeću ćeliju, pritisnite taster Enter ili Tab.

Korišćenje automatskog zbira za sabiranje brojeva

Sabiranje brojeva u list.

 1. Premeštanje ćelije nadesno ili samo ispod brojeva koje želite da saberete.

 2. Pritisnite tastere Alt + taster sa Windows logotipom, H, U, s Da biste izvršili izračunavanja, pritisnite taster Enter.

  Excel Online Sabira brojeve i smešta rezultat u izabranoj ćeliji.

Kreiranje jednostavne formule

Možete da napravite jednostavne formule za dodavanje, oduzimanje, množenje ili deljenje brojeva.

 1. Premestite se u ćeliju desno ili odmah ispod brojeva koje želite da izračunate.

 2. Otkucajte znak jednakosti (=). Čujete: „Uređivanje jednakosti”.

 3. Da biste kreirali formulu, otkucajte kombinaciju brojeva i znake računske operacije, kao što je znak plus (+) za sabiranje, minus (-) za oduzimanje, zvezdica (*) za množenje ili kosu crtu (/) za deljenje. Na primer, otkucajte nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali brojeve, otkucajte = 2 + 4.

  • Za oduzimanje brojeva, otkucajte = 4-2.

  • Za množenje brojeva, otkucajte = 2 * 4.

  • Da biste podelili brojeve, otkucajte = 4/2.

 4. Da biste izvršili izračunavanje, pritisnite taster Enter.

Excel Online pokreće izračunavanje i prikazuje rezultat u izabranoj ćeliji.

Primena formata za numeričke vrednosti

Možete da prikažete različitih tipova brojeva u Excel Online tako što ćete primeniti format, kao što je valuta, procenatili datum.

 1. Izaberite ćelije koje želite da oblikujete. Da biste izabrali nekoliko susednih ćelija, pritisnite kombinaciju tastera Shift + Strelica prečice.

 2. Da biste otvorili Kontekstualni meni, pritisnite Shift + F10. Čujete: „Iseci, stavku menija”.

 3. Pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete „Format broja”, a zatim pritisnite taster Enter. Čujete: „U dijalogu, format broja”.

 4. Da biste izabrali oblik, pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete oblikovanje kao što su „Valuta” ili „Datum”, a zatim pritisnite taster Enter da biste izabrali.

Kreiranje tabele iz podataka

Možete da kreirate tabele iz podataka, tako da možete, na primer, brzo filtriranje ili sortiranje podataka.

 1. Izaberite ćelije koje želite da uključite u tabelu. Da biste izabrali nekoliko susednih ćelija, pritisnite kombinaciju tastera Shift + Strelica prečice.

 2. Da biste otvorili dijalog Oblikuj kao tabelu , pritisnite tastere Alt + taster sa Windows logotipom, H, T, l Čujete: „U dijalogu, Oblikuj kao tabelu”.

 3. Pritisnite taster Shift + Tab. Čujete „moja tabela ima zaglavlja”, i ako je potvrđen izbor u polju za potvrdu ili ne. Da biste promenili izbor, pritisnite taster RAZMAKNICA.

  Napomena : Koristite zaglavlja tabele da biste tabele pristupačniji za korisnike čitača ekrana. Čitači ekrana koristite informacije iz zaglavlja da biste razumeli kako da biste pronašli ćelije tabele.

 4. Da biste kreirali tabelu, pritisnite taster Enter.

Sortiranje ili filtriranje podataka u tabeli

 1. Premeštanje na ćeliju sa sortiranje i filtriranje padajući meni u tabelu koju želite da sortirate ili filtrirate ćelije. Čujete ćeliju detalje, praćeno „Ima sortiranje i filtriranje padajući meni”.

 2. Da biste otvorili padajući meni, pritisnite taster sa strelicom Alt + strelica nadole.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste sortirali podatke, pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete „Sortiranje po rastućem redosledu” ili „Sortiraj po opadajućem redosledu”, a zatim pritisnite taster Enter.

  • Da biste primenili Jednostavni filter, pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete „Filter” i zatim pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog " Filtriranje ". Pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete opcije koje želite, a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA da biste izabrali ili poništavanje izbora opcija. Da biste primenili filter, pritisnite taster Enter.

  • Da biste primenili filter za složene, pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete „Filteri za tekst”, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadesno. Otvara meni filtera. Pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete opciju, a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog. Unesite željene vrednosti i zatim pritisnite taster Enter.

  • Da biste obrisali filter, pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete „Obriši filter iz”, praćeno imenom filtrirani ćeliju, a zatim pritisnite taster Enter.

Prikazivanje izračunavanja brojeva

 1. U ćeliji u kojoj želite da se pojavi ukupna vrednost otkucajte znak jednakosti (=).

 2. Otkucajte ime formula ili funkcija koju želite da koristite kao što je zbir ili prosek. Listu funkcija se otvara i se ažurira dok kucate. Čujete prvi funkcija na listi.

 3. Pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete funkciju koju želite, a zatim pritisnite taster Tab da biste ga izabrali.

 4. Otkucajte opseg ćelija ili druge brojeve koje želite da primenite funkcije, a zatim zatvorenu zagradu, a zatim pritisnite taster Enter.

Čuvanje rada

Excel Online automatski čuva vaš posao, ali možete da promenite lokaciju ili ime datoteke i možete preuzeti kopiju datoteke.

Sačuvajte kopiju na mreži

 1. U Prikazu za uređivanje, pritisnite tastere Alt + taster sa Windows logotipom, F, A, A. Otvara se dijalog " Sačuvaj kao ".

 2. Otkucajte novo ime za datoteku.

 3. Pritisnite taster Tab. Čujete „Zamenite postojeću datoteku, potvrdite izbor u polju” i ako je potvrđen izbor ili ne. Da biste promenili izbor, pritisnite taster RAZMAKNICA.

 4. Da biste sačuvali kopiju na mreži, pritisnite taster Enter.

Preimenovanje radne sveske

 1. U Prikazu za uređivanje, pritisnite tastere Alt + taster sa Windows logotipom, F, A, R. Otvara se dijalog " Preimenuj ".

 2. Otkucajte novo ime za datoteku.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „, dugme”, a zatim pritisnite taster Enter.

Sačuvajte kopiju lokalni računar

 1. U Prikazu za uređivanje, pritisnite tastere Alt + taster sa Windows logotipom, F, A, C. Fokus se premešta aktivne kartice na vašoj radnoj svesci.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok se ne čujete „Izabrana”, iza kojeg sledi ime trenutne kartice.

 3. Pritisnite taster Caps Lock + desni ili levi taster sa strelicom dok ne čujete: „tekst obaveštenja, šta želite da uradite sa < ime datoteke >”.

 4. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme "”Sačuvaj”, a zatim pritisnite taster Enter. Datoteka se preuzima Preuzimanje fascikli na vašem računaru.

Štampanje rada

 1. U Prikazu za uređivanje, pritisnite tastere Alt + taster sa Windows logotipom, F, P, P. Otvara se dijalog Postavke štampanja .

 2. Da biste odštampali koristite podrazumevane postavke, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Dugme "”Odštampaj”, a zatim pritisnite taster Enter.

Za uputstva o tome kako da izvršite naprednije zadatke štampanja, pogledajte članak Korišćenje čitača ekrana za štampanje Excel radne sveske.

Takođe pogledajte

Dodavanje komentara u Excel Online radni list pomoću čitača ekrana

Korišćenje čitača ekrana za štampanje Excel radne sveske

Tasterske prečice u usluzi Excel Online

Saznajte kako da se krećete u programu Excel pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×