OpenType opcije u dijalogu „Font“

U programu Microsoft Word 2010 možete koristiti nove OpenType funkcije kod fontova koji podržavaju ove funkcije da bi vaš dokument izgledao profesionalno odštampan.

OpenType funkcije uključuju ligature, opcije za razmak između brojeva, opcije za oblik brojeva i skupove stilova.

U ovom članku

Primena OpenType funkcija

OpenType funkcije

Opcije za ligature

Opcije za razmak između brojeva

Opcije za oblik brojeva

Opcije za skupove stilova

Upotreba kontekstualnih alternativa

Primena OpenType funkcija

  1. Na kartici Početak kliknite na dugme Pokretanje dijaloga u grupi Font.

  2. Izaberite karticu Više opcija.

  3. U okviru OpenType funkcije izaberite željene opcije.

Vrh stranice

OpenType funkcije

Kada dizajneri fontova kreiraju fontove, oni često dodaju dizajn za određene funkcije. Izabrani OpenType fontovi uključuju neke ili sve dolenavedene funkcije, a detalje možete zatražiti od dobavljača fonta. Kod ovih fontova, na tekst možete primeniti ove funkcije da bi bio doteraniji i lakši za čitanje.

Na primer, fontovi iz Microsoft ClearType kolekcije – Calibri, Cambria, Candara, Consolas, Constantia i Corbel – sadrže razne OpenType opcije uključujući umanjena velika slova, ligature, oblike brojeva i razmak između brojeva. Gabriola, noviji font koji je prvi put izdat sa operativnim sistemom Windows 7, uključuje još bogatiju podršku za OpenType funkcije, uključujući obimnu upotrebu skupova stilova.

Opcije za ligature

Ligatura je kombinacija znakova koji su napisani kao glif koji se piše kao da je reč o jednom znaku. Najčešće se ligature sastoje od parova slova. OpenType standard navodi četiri kategorije ligatura, ali dizajner fonta odlučuje koju će podržavati i u koju grupu će postaviti neku od datih kombinacija znakova. Dolenavedeni opisi predstavljaju uputstva o svim tipovima ligatura koje mogu da se koriste.

Samo standardne    Standardni skup ligatura razlikuje se u zavisnosti od jezika, ali sadrži ligature za koje većina tipografa i dizajnera fontova veruje da su prikladne za taj jezik. Na primer, uobičajene ligature za engleski jezik su vezane za slovo „f“ i prisutne su u frazi „five spiffy flowers“.

Standardne i kontekstualne    Kontekstualne ligature su one za koje dizajneri fontova smatraju da su prikladne za korišćenje sa tim fontom, ali nisu standardne. Kombinacija standardnih i kontekstualnih ligatura vam pruža skup ligatura koju dizajner fonta smatra prikladnom za uobičajenu upotrebu.

Istorijske i neobavezne    Istorijski oblici su ligature koje su nekad bile standard, ali se više ne koriste često u jeziku. Mogu da se koriste za stvaranje efekta određenog „perioda“. Neobavezne ligature su one koje je dizajner fonta uključio radi određenih namena. Uopšte uzev, verovatnije je da ćete želeti da primenite istorijske ili neobavezne ligature samo na deo teksta. Na engleskom jeziku, fraza „check your fast facts on Fiji Islands“ može vam ilustrovati neke od istorijskih ligatura.

Sve    Sve kombinacije ligatura dostupne za neki font primenjuju se na tekst.

Opcije za razmak između brojeva

Podrazumevani    Podrazumevani razmak između brojeva navodi dizajner svakog fonta.

Proporcionalni    Razmak između brojeva je kao kod slova, sa različitom širinom. Na primer, 8 je šire od 1. Ovakav razmak je lakši za čitanje u tekstu. Candara, Constantia i Corbel su tri Microsoft fonta koja podrazumevano koriste proporcionalni razmak.

Tabelarni    Svaki broj je iste širine. To znači da će u koloni tabele, na primer, svi trocifreni brojevi biti poravnati. Tabelarni razmak je koristan i za matematiku. Cambria, Calibri i Consolas su tri Microsoft OpenType fonta koji podrazumevano imaju tabelarni razmak.

Opcije za oblik brojeva

Podrazumevani    Podrazumevani oblik brojeva navodi dizajner svakog fonta.

Poravnati    Svi poravnati brojevi imaju istu visinu i ne protežu se ispod osnovne linije teksta. Poravnate brojeve je lakše čitati u tabelama, poljima ili obrascima. Cambria, Calibria i Consolas su tri Microsoft OpenType fonta koja su podrazumevano postavljena na poravnate brojeve.

Stari stil    Kod brojeva sa starim stilom, linije znakova protežu se iznad ili ispod reda teksta (što olakšava čitanje brojeva). Na primer, neki brojevi, kao što su 3 i 5, spuštaju se ispod osnovne linije ili su centrirani iznad u redu. Candara, Constantia i Corbel su tri Microsoft OpenType fonta koja su podrazumevano podešena na brojeve sa starim stilom.

Opcije za skupove stilova

Izgled teksta možete promeniti primenom drugog skupa stilova na tekst. Dizajner fonta može uključiti do 20 skupova stilova u dati font, a svaki skup stilova može da sadrži bilo koji podskup znakova fonta.

Na primer, ako je tekst oblikovan pomoću fonta Gabriola, možete odabrati neki od 7 skupova stilova, a svaki od njih menja oblikovanje svakog znaka iz teksta.

Kada skup stilova sadrži druge funkcije, na primer kontekstualne alternative, te funkcije se aktiviraju kao deo izbora tog skupa stilova.

Kada sa liste Skupovi stilova izaberete broj skupa, polje Pregled vam pokazuje kako će tekst izgledati.

Podrazumevani    Podrazumevani skup stilova navodi dizajner svakog fonta.

1-20 Skupove stilova obezbeđuje dizajner fonta. Ne nude svi fontovi razne skupove stilova.

Skupovi stilova

Tekst u fontu Gabriola sa primenjenim podrazumevanim skupom stilova

Isti tekst sa primenjenim skupom stilova 4

Isti tekst sa primenjenim skupom stilova 5

Isti tekst sa primenjenim skupom stilova 6

Upotreba kontekstualnih alternativa

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste obezbedili precizno podešavanje slova ili kombinacija slova na osnovu znakova koji ih okružuju. Ovu funkciju možete koristiti da biste obezbedili prirodniji i tečniji izgled teksta. Kontekstualne alternative možete koristi i da biste obezbedili određene oblike slova na početku i na kraju reči, pored punktuacije ili čak na kraju pasusa.

Neki fontovi uključuju kontekstualne alternative za cele reči, na primer „of“ i „the“.

Kontekstualne alternative

Tekst u fontu Segoe Script

Isti tekst sa primenjenim kontekstualnim alternativama. Razlika nije velika. Možete je uočiti u obliku slova „h“.

Napomena :  Word 2010 ne podržava kontekstualne alternative za kraj reda iza kojeg sledi automatski prelom stranice.

Vrh stranice

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×