Novo u prikazu Power View u programu Excel 2013 i sistemu SharePoint Server

Važno: Power View i Power Pivot dostupni su u izdanjima Office Professional Plus i Office 365 Professional Plus, kao i u samostalnom izdanju programa Excel 2013. Pročitajte Excel 2010 radne sveske sa programskim dodatkom Power Pivot ne funkcionišu u drugim verzijama programa Excel 2013. Želite da vidite koju verziju sistema Office koristite?

Power View u programu Excel 2013 i Power View u sistemu SharePoint Server, pruža interaktivno iskustvo istraživanja, vizuelizacije i prezentacije podataka za sve nivoe znanja. Sastavite podatke u tabelama, matricama, mapama i različitim grafikonima kao interaktivni prikaz koji oživljava podatke. Brojne funkcije koje sada postoje u programskom dodatku Power View u programu Excel 2013 postojale su u prikazu Power View u programu SharePoint 2010, a dodate su nove funkcije u obe verzije.

Power View možete da kreirate u izveštajima sistema SharePoint Server na osnovu višedimenzionalnih modela za SQL Server Analysis Services.

Excel radne sveske možete da objavite i sa Power View listovima za Power bi. Power BI čuva opise prikaza u radnoj svesci kao Power BI izveštaj. Ne koristite Power BI? Upisivanje za besplatan Power bi nalog.

Saznajte više o tome šta još možete da uradite u prikazu Power View.

U ovom članku

Power View u programu Excel 2013: Nove funkcije

Power View listovi mogu da se povezuju sa različitim modelima podataka u jednoj radnoj svesci

Promena internih modela podataka bez zatvaranja Power View lista

Power View u uslugama Excel Services i programu Excel Web App i u sistemu Office 365

Power View u programu Excel 2013 i sistemu SharePoint Server: Nove funkcije

Kružni grafikoni

Mape

Indikatori ključnih performansi (KPI-ovi)

Hijerarhije

Sažetiji izveštaj i dubinsko pretraživanje

Oblikovanje izveštaja pomoću stilova, tema i menjanjem veličine teksta

Pozadine i slike u pozadini

Hiperveze

Štampanje

Podrška za jezike sa prikazom zdesna nalevo

Power View menja način obrade celih brojeva

Kompatibilnost za starije i novije verzije programskog dodatka Power View

Power View i modeli podataka

Power View i Excel Services

Power View u sistemu SharePoint Server

Power View izveštaji na višedimenzionalnim modelima

Power View u programu Excel 2013: nove funkcije

Power View u programu Excel 2013 ima sve nove funkcije u sledećem odeljku, Power View u programu excel 2013 i SharePoint Server: nove funkcije. Takođe ima sledeće funkcije, koje Power View u sistemu SharePoint nema.

Listovi prikaza Power View mogu da se povezuju sa različitim modelima podataka u jednoj radnoj svesci

U programu Excel 2013 svaka radna sveska može da sadrži interni Model podataka koji možete da izmenite u programu Excel pomoću programskog dodatka Power Pivot, a čak i u listu prikaza Power View u programu Excel. Radna sveska može da sadrži samo jedan interni model podataka, a list prikaza Power View možete da zasnujete na modelu podataka u toj radnoj svesci ili u spoljnom izvoru podataka. Excel radna sveska može da sadrži više listova prikaza Power View i svaki od listova može da se zasniva na drugačijem modelu podataka.

Svaki list prikaza Power View ima svoje grafikone, tabele i druge vizuelizacije. Možete da kopirate i nalepite grafikon ili drugu vizuelizaciju iz jednog lista u drugi, ali samo ako se oba lista zasnivaju na istom modelu podataka.

Saznajte više u članku Pravljenje Power View lista povezanog sa spoljnim modelom podataka u programu Excel.

Promena internih modela podataka bez zatvaranja lista prikaza Power View

Budući da sada možete da napravite listove prikaza Power View u internom modelu podataka u Excel 2013 radnoj svesci, možete da promenite model podataka dok ste u listu prikaza Power View ako se on zasniva na internom modelu podataka. Na primer:

Power View u uslugama Excel Services i Excel Online i u sistemu Office 365

Kada kreirate listove prikaza Power View u programu Excel, možete da ih pregledate i radite sa njima lokalno u uslugama Excel Services i programskom paketu Office 365. Možete da uredite samo listove prikaza Power View u programu Excel 2013 na klijentskom računaru.

U sistemu Office 365 prikazujete Power View listove sa Excel Online centrom za podatke, deo usluge SharePoint online, a ne sa sistemom Excel Services.

Saznajte više u članku Power View u programu Excel u sistemu SharePoint Server ili sistemu SharePoint Online u usluzi Office 365.

Napomene: 

  • Nije moguće prikazati listove prikaza Power View u usluzi OneDrive.

  • Ako sačuvate Excel radnu svesku sa listovima prikaza Power View u Power Pivot galeriji, listovi prikaza Power View u radnoj svesci neće se prikazati u galeriji, ali se oni i dalje nalaze u datoteci. Videćete ih kada otvorite radnu svesku.

  • Pročitajte o softverskim zahtevima za Business Intelligence (SharePoint 2013).

  • Kada objavite Excel radne sveske sa Power View listovima na Power bi. Power BI čuva opise prikaza u radnoj svesci kao Power BI izveštaj. Upisivanje za besplatan Power bi nalog.

Power View u programu Excel 2013 i usluzi SharePoint Server: nove funkcije

Kružni grafikoni

Kružni grafikoni mogu biti jednostavni ili detaljni u prikazu Power View. Možete da napravite kružni grafikon koji dubinski pretražuje podatke kada kliknete dvaput na isečak ili kružni grafikon koji prikazuje manje delove unutar obojenih većih isečaka. Možete unakrsno da filtrirate kružni grafikon drugim grafikonom. Recimo da ste kliknuli na traku u okviru trakastog grafikona. Označava se deo kružnog grafikona koji odgovara toj traci, a ostatak kruga postaje siv.

Power View – kružni grafikon prodaje po kontinentima sa izabranim podacima iz 2007. godine

Saznajte više u članku Kružni grafikoni u programskom dodatku Power View.

Mape

Mape u prikazu Power View koriste pločice mape Bing, tako da možete da ih zumirate i pomerate kao svaku drugu Bing mapu. Lokacije i polja su predstavljeni kao tačke na mapi: što je veća vrednost, to je veća tačka. Kada dodajete grupu sa više vrednosti, dobijate kružni grafikon na mapi.

Power View – mapa SAD sa kružnim grafikonima

Saznajte više u članku Mape u programskom dodatku Power View.

Indikatori ključnih performansi (KPI-ovi)

Indikatore ključnih performansi (KPI-ove) možete da dodate u Power View izveštaj da biste prikazali napredak ka cilju ako ih sadrži model podataka na kom se zasniva Power View izveštaj.

Tabela prikaza Power View sa KPI-ovima koji pokazuju odložene letove

Više o indikatori ključnih performansi (KPI-ovi) uprogramskom dodatku Power Pivot.

Hijerarhije

Ako vaš model podataka ima hijerarhiju, možete da je koristite u prikazu Power View. Na primer, model podataka može da sadrži hijerarhiju koja se zove „Lokacija“ i sastoji se od polja „Kontinent > Zemlja/region > Država/pokrajina > Grad“. U prikazu Power View možete da dodate jedno po jedno polje na površinu dizajna ili možete da dodate lokaciju i preuzmete sva polja u hijerarhiji odjednom.

Ako vaš model podataka nema hijerarhiju, možete da je kreirate u prikazu Power View. Možete da poređate polja po bilo kom redosledu u hijerarhiji.

Takođe možete da koristite hijerarhije iz SQL Server Analysis Services tabelarnih modela.

Saznajte više u članku Hijerarhije u programskom dodatku Power View.

Sažetiji izveštaj i dubinsko pretraživanje

Dodajte sažetiji izveštaj/dubinsko pretraživanje u grafikon ili matricu u prikazu Power View kako bi prikazivali samo jedan po jedan nivo. Prijavite dubinsko pretraživanje čitalaca za detalje ili sažetiji izveštaj za podatke rezimea.

Kada matrica ima više polja u redovima ili kolonama, možete da je postavite tako da prikazuje nivoe, a zbog toga će se matrica skupiti i prikazivati samo najviši nivo. Morate da kliknete dva puta na vrednost u nivou hijerarhije da biste proširili prikaz nivoa i videli sve vrednosti. Kliknite na strelicu nagore da biste ponovo napravili sažetiji izveštaj.

Trakasti, stubičasti i kružni grafikoni funkcionišu na isti način. Ako grafikon ima više polja u polju „Osa“, možete da je postavite tako da prikazuje nivoe i videćete samo jedan po jedan nivo, počev od najvišeg nivoa. Strelica nagore u uglu vraća vas na prethodni nivo.

Stubičasti grafikon prikaza Power View dubinski pretražen do nivoa zemlje/regiona u Evropi

Napomena: Dubinsko pretraživanje grafikona ili matrice služi kao filter u tom objektu. U oknu „Filter“ vidite da ono filtrira vrednosti u objektu dok vršite dubinsko pretraživanje i uklanja filter čim ponovo napravite sažetiji izveštaj.

Saznajte više o sažetijem izveštaju i dubinskom pretraživanju u Power View grafikonu ili matrici.

Oblikovanje izveštaja pomoću stilova, tema i menjanjem veličine teksta

Power View ima nove teme izveštaja. Kada promenite temu, ona se primenjuje na sve prikaze prikaza Power View u izveštaju ili listu radne sveske.

Power View za SharePoint Server 2010 je imao osam osnovnih tema koje su kontrolisale boje grafikona.

Power View za Excel 2013 i SharePoint Server ima dodatnih 39 tema sa većim izborom paleta grafikona, kao i fontova i boja pozadine.

Možete da promenite i veličinu teksta svih elemenata izveštaja.

Saznajte više o oblikovanju Power View izveštaja.

Pozadine i pozadinske slike

Možete da postavite pozadinu svakog prikaza od bele do crne boje uz veliki izbor boja. Na tamnijim pozadinama tekst se menja od crne do bele boje da bi se više isticao.

Možete i da dodate pozadinske slike za svaki list ili prikaz. Pronađite datoteku slike na lokalnom računaru ili negde drugde i primenite je kao pozadinsku sliku za list ili prikaz. Možete da je postavite tako da se uklapa, rastegne, ponavlja ili bude centrirana, kao i da postavite prozirnost od 0% (nevidljivo) do 100% (potpuno vidljivo). Radna sveska ili izveštaj skladišti kopiju slike.

Možete da kombinujete pozadinu i sliku kao poseban efekat.

Pročitajte više o korišćenju slika u programskom dodatku Power View.

Hiperveze

Dodajte hipervezu u okvir za tekst na listu ili u prikazu. Ako polje u modelu podataka sadrži hipervezu, dodajte polje na list ili u prikaz. Ono može da se poveže sa bilo kojom internet ili e-adresom

U prikazu Power View u programu Excel i u programu SharePoint u režimu uređivanja, pratite hipervezu tako što ćete pritisnuti taster Ctrl i kliknuti na nju.

Jednostavno kliknite na vezu za Excel radnu svesku u usluzi Excel Services ili sistemu Office 365, odnosno za Power View u SharePoint izveštaju u režimu čitanja i celog ekrana.

Štampanje

Možete da štampate listove prikaza Power View u programu Excel i prikaze u sistemu SharePoint. U oba slučaja, štampate ono što vidite na listu ili u prikazu kada ga pošaljete na štampanje. Ako list ili prikaz sadrži region sa trakom za pomeranje, štampana strana sadrži deo regiona koji je vidljiv na ekranu. Ako list ili prikaz sadrži region sa pločicama, onda se štampa pločica koja je izabrana.

Podrška za jezike s prikazom zdesna nalevo

Power View u programu Excel i sistemu SharePoint sada podržava jezike sa prikazom zdesna nalevo.

Power View u sistemu SharePoint    ima opcije za postavljanje podrazumevanog smera za nove prikaze, kao i za smer određenog postojećeg prikaza. Ako ga ne promenite, smer je isti kao u programu SharePoint.

Power View u programu Excel    preuzima postavke za podrazumevani smer iz programa Excel. Te postavke možete da promenite. U programu Excel idite u meni Datoteka >, izaberite stavku Opcije >, kliknite na karticu Više opcija i potražite opciju Podrazumevani smer. U istom dijalogu možete takođe da promenite smer za određeni list, a da ne morate da promenite podrazumevani smer.

Saznajte više o podršci za jezike zdesna nalevo u programu Excel i sistemu Office 2013.

Power View menja način obrade celih brojeva

Da biste u prikazu Power View konvertovali tabelu u grafikon, mora da bude agregirana najmanje jedna kolona.

Power View za SharePoint 2010 je podrazumevano agregirao decimalne brojeve, ali cele brojeve je obrađivao kao kategorije, a ne kao agregacije. Dizajner modela podataka u programskom dodatku Power Pivot ili u SQL Server alatkama za podatke može da postavi podrazumevane vrednosti za cele brojeve, ali to je bilo podrazumevano ponašanje.

Power View u programu Excel 2013 i usluzi SharePoint Server podrazumevano agregira i decimalne i cele brojeve. Dizajner modela podataka ipak može da navede drugo podrazumevano ponašanje, ali to je podrazumevani način.

Saznajte više o numeričkim poljima i o poljima koja nisu numerička u programskom dodatku Power View.

Kompatibilnost za starije i novije verzije prikaza Power View

Power View datoteke RDLX u sistemu SharePoint su kompatibilne sa prethodnim verzijama, što znači da ako ste sačuvali Power View datoteku pomoću programskog dodatka SQL Server 2012 Reporting Services, možete da ga otvorite i sačuvate u prikazu Power View u sistemu SharePoint 2010 ili SharePoint 2013 pomoću usluge SQL Server 2012 Pack 1 (SP 1) programski dodatak "usluge izveštavanja". Obratno nije tačno: ne možete da otvorite Power View RDLX datoteku novije verzije u verziji sistema SharePoint sa starijim programskim dodacima za SQL Server Reporting Services.

Power View i modeli podataka

Power View i SQL Server Analysis Services modeli podataka su međusobno kompatibilni:

Možete da zasnujete datoteku prikaza Power View u programu SharePoint 2010 sa programskim dodatkom SQL Server 2012 Reporting Services na Excel 2013 modelu podataka ili tabelarnom modelu programa SQL Server 2012 SP 1 Analysis Services, i obrnuto. Međutim, neke funkcije, kao što su hijerarhije i KPI-ovi, dostupne su samo ako zasnivate izveštaj prikaza Power View u sistemu SharePoint Server sa programskim dodatkom SQL Server 2012 SP 1 Reporting Services na Excel 2013 modelu podataka ili tabelarnom modelu programa SQL Server 2012 SP 1 Analysis Services.

Power View i Excel Services

Power View i Excel Services su kompatibilni sa starijim verzijama, ali ne i sa novijim:

  • Program SharePoint 2013 je kompatibilan sa starijom verzijom Power Pivot radnih svezaka programa Excel 2010. Ako otpremite Excel 2010 Power Pivot radnu svesku u SharePoint 2013, možete da je otvorite u usluzi Excel Services i da na njoj zasnujete izveštaj prikaza Power View.

  • SharePoint 2010 nije kompatibilan sa novijim verzijama modela podataka Excel 2013 radnih svezaka. Ako otpremite Excel 2013 radnu svesku sa modelom podataka u uslugu SharePoint 2010, možda neće ispravno funkcionisati sa uslugom Excel Services i ne možete na njoj da zasnivate izveštaj prikaza Power View.

Saznajte više o nadogradnji Power Pivot modela podataka iz prethodne verzije.

Power View u usluzi SharePoint Server

Power View izveštaji na višedimenzionalnim modelima

Power View možete da koristite u sistemu SharePoint Server za interaktivnu istragu podataka i kreiranje dinamičkih vizuelizacija iz multidimenzionalnih modela Analysis Services.

Razumevanje objekata višedimenzionalnih modela u programskom dodatku Power View

Istraživanje Adventure Works višedimenzionalnog modela pomoću programskog dodatka Power View

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×