Neka Excel unakrsne tabele budu pristupačne

Neka Excel unakrsne tabele budu pristupačne

Ova tema pruža postupna uputstva o tome kako da napravite Excel unakrsne tabele koje su pristupačne osobama sa umanjenim sposobnostima.

Excel unakrsna tabela koja uključuje izjavu o primanjima i trakasti grafikon

Slepe ili slabovide osobe mogu lakše da razumeju podatke ako Excel radne sveske i grafikone napravite vodeći računa o pristupačnosti.

Windows: Najbolje prakse za omogućavanje pristupačnih Excel unakrsnih tabela

Sledeća tabela sadrži ključne najbolje prakse za kreiranje Excel unakrsnih tabela koje su pristupačne osobama sa umanjenim sposobnostima.

Šta treba ispraviti

Kako to pronaći

Zašto to treba ispraviti

Kako to ispraviti

Uključite alternativni tekst uz sve vizuelne elemente i tabele.

Vizuelni sadržaj obuhvata slike, clip art, SmartArt grafike, oblike, grupe, grafikone, ugrađene objekte, zapise perom i video zapise.

Da biste u unakrsnoj tabeli pronašli sve instance alternativnog teksta koji nedostaje, koristite kontrolor pristupačnosti.

Alternativni tekst pomaže osobama koje ne mogu da vide ekran da razumeju šta je važno na slikama i ostalim vizuelnim elementima.

Izbegavajte korišćenje teksta na slikama kao jedinog metoda prenošenja važnih informacija. Ako morate da koristite sliku koja sadrži tekst, ponovite tekst u dokumentu. U alternativnom tekstu kratko opišite sliku, napomenite da postoji tekst i objasnite njegovu vrhu.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodavanje alternativnog teksta SmartArt grafikama

Dodavanje alternativnog teksta oblicima

Dodavanje alternativnog teksta izvedenim grafikonima

Dodavanje alternativnog teksta tabelama

Dodajte smisleni tekst hiperveze i ekranske napomene.

Da biste utvrdili da li tekst hiperveze ima smisla kao samostalna informacija i da li pruža čitaocima tačne informacije o cilju odredišta, vizuelno skenirajte radnu svesku.

Osobe koje koriste čitače ekrana ponekad skeniraju listu veza. Veze bi trebalo da prenose jasne i tačne informacije o odredištu. Na primer, umesto umetanja veze u tekst Kliknite ovde, uključite pun naslov odredišne stranice.

Savet : Možete da dodate i ekranske napomene koje se pojavljuju kada držite kursor iznad ćelije koja sadrži hipervezu.

Dodavanje teksta hiperveze i ekranskih napomena

Dajte svim karticama lista jedinstvena imena i uklonite prazne listove.

Da biste saznali da li svi listovi koji imaju sadržaj u radnoj svesci imaju i opisna imena i da li postoje prazni listovi, koristite kontrolor pristupačnosti.

Čitači ekrana čitaju imena listova, koja pružaju informacije o tome šta se nalazi na radnom listu, što olakšava razumevanje sadržaja radne sveske i kretanje kroz nju.

Preimenovanje kartica listova

Brisanje kartica listova

Koristite jednostavnu strukturu tabele i navedite informacije o zaglavlju kolone.

Da biste se uverili da tabele ne sadrže razdeljene ćelije, objedinjene ćelije, ugnežđene tabele ili potpuno prazne redove ili kolone, koristite kontrolor pristupačnosti.

Čitači ekrana prate njihovu lokaciju u tabeli tako što broje ćelije tabele. Ako je tabela ugnežđena u okviru druge tabele ili ako je ćelija objedinjena ili razdeljena, čitač ekrana gubi mogućnost brojanja i posle toga ne može da pruži korisne informacije o tabeli. Prazne ćelije u tabeli mogu da zbune nekoga ko koristi čitač ekrana tako da misli da u tabeli nema više ničega.

Čitači ekrana koriste i informacije o zaglavlju kako bi identifikovali redove i kolone.

Dodavanje zaglavlja u novu tabelu

Korišćenje zaglavlja u postojećoj tabeli

Dodavanje alternativnog teksta vizuelnim elementima i tabelama

Sledeće procedure opisuju kako se alternativni tekst dodaje vizuelnim elementima i tabelama u Excel unakrsnim tabelama.

Napomena : Preporučujemo da tekst stavite samo u polje sa opisom i da naslov ostavite prazan. To će pružiti najbolji utisak pri radu sa većinom popularnih čitača ekrana uključujući Narator. Za audio i video sadržaj, pored alternativnog teksta, dodajte i skriveno titlovanje za osobe oštećenog sluha ili osobe koje slabije čuju.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodajte alternativni tekst slikama, kao što su slike, clip art i snimci ekrana kako bi čitači ekrana mogli da pročitaju tekst i opišu sliku korisnicima koji ne mogu da je vide.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na sliku.

 2. Izaberite stavke Oblikovanje slike > Veličina i svojstva.

 3. Izaberite stavku Alternativni tekst.

 4. Otkucajte opis i naslov.

  Savet : U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Snimak ekrana oblasti alternativnog teksta okna „Oblikovanje slike“ koji opisuje izabranu sliku

Dodavanje alternativnog teksta SmartArt grafikama

 1. Kliknite desnim tasterom miša na SmartArt grafiku.

 2. Izaberite stavke Oblikovanje oblika > Opcije oblika > Veličina i svojstva.

 3. Izaberite stavku Alternativni tekst.

 4. Otkucajte opis i naslov.

  Savet : U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Snimak ekrana oblasti alternativnog teksta okna „Oblikovanje oblika“ koji opisuje izabranu SmartArt grafiku

Dodavanje alternativnog teksta oblicima

Dodajte tekst oblicima, uključujući oblike u okviru SmartArt grafike.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na oblik.

 2. Izaberite stavke Oblikovanje oblika > Opcije oblika > Veličina i svojstva.

 3. Izaberite stavku Alternativni tekst.

 4. Otkucajte opis i naslov.

  Savet : U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Snimak ekrana oblasti alternativnog teksta okna „Oblikovanje oblika“ koji opisuje izabrani oblik

Dodavanje alternativnog teksta izvedenim grafikonima

 1. Kliknite desnim tasterom miša na izvedeni grafikon.

 2. Izaberite stavke Oblikovanje polja grafikona > Opcije grafikona > Veličina i svojstva.

 3. Izaberite stavku Alternativni tekst.

 4. Otkucajte opis i naslov.

  Savet : U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Snimak ekrana oblasti alternativnog teksta okna „Oblikovanje polja grafikona“ koji opisuje izabrani izvedeni grafikon

Dodavanje alternativnog teksta tabelama

 1. Kliknite desnim tasterom miša na tabelu.

 2. Izaberite stavke Tabela > Alternativni tekst.

 3. Otkucajte opis i naslov.

  Savet : U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Snimak ekrana dijaloga „Alternativni tekst“

Pravljenje pristupačnih hiperveza, tabela i kartica lista

Sledeće procedure opisuju kako se prave pristupačne hiperveze, tabele i kartice lista u Excel unakrsnim tabelama.

Dodavanje teksta hiperveze i ekranskih napomena

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ćeliju.

 2. Izaberite stavku Hiperveza.

 3. Otkucajte tekst hiperveze u polju Tekst za prikaz.

 4. U polje Adresa unesite odredišnu adresu za hipervezu.

 5. Kliknite na dugme Ekranska napomena i u polju Tekst ekranske napomene otkucajte ekransku napomenu.

Savet : Ako naslov na odredišnoj stranici hiperveze pruža tačan rezime toga što je na stranici, koristite ga za tekst hiperveze. Na primer, tekst ove hiperveze podudara se sa naslovom na odredišnoj stranici: Predlošci i teme za Office Online.

Snimak ekrana dijaloga „Umetanje hiperveze“

Korišćenje zaglavlja u postojećoj tabeli

Navedite red zaglavlja u bloku ćelija označenih kao tabela.

 1. Postavite kursor bilo gde u tabeli.

 2. Na kartici Alatke za tabelu – Dizajn, u grupi Opcije stila tabele potvrdite izbor u polju za potvrdu Red zaglavlja.

 3. Otkucajte naslove kolona.

Snimak ekrana grupe „Opcije stila tabele“ sa potvrđenim izborom u poljima za potvrdu

Dodavanje zaglavlja u novu tabelu

Navedite red zaglavlja u novom bloku ćelija koji označavate kao tabelu.

 1. Izaberite ćelije koje želite da uključite u tabelu.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Tabele izaberite stavku Tabela.

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Moja tabela ima zaglavlja.

 4. Izaberite stavku U redu.
  Excel kreira red zaglavlja sa podrazumevanim imenima Kolona1, Kolona2 i tako dalje

 5. Otkucajte nova, opisna imena za svaku kolonu u tabeli.

Snimak ekrana dijaloga „Kreiranje tabele“ sa potvrđenim izborom u polju za potvrdu „Moja tabela ima zaglavlja“>>

Preimenovanje kartica listova

 1. Kliknite desnim tasterom miša na karticu lista i izaberite stavku Preimenuj.

 2. Otkucajte kratko, jedinstveno ime za list.

Snimak ekrana stavke menija „Preimenuj“

Brisanje kartica listova

 1. Kliknite desnim tasterom miša na karticu lista.

 2. Izaberite stavku Izbriši.

Snimak ekrana stavke menija „Izbriši“

Takođe pogledajte

Android: Najbolje prakse za omogućavanje pristupačnih Excel unakrsnih tabela

Sledeća tabela sadrži ključne najbolje prakse za kreiranje Excel unakrsnih tabela koje su pristupačne osobama sa umanjenim sposobnostima.

Šta treba ispraviti

Zašto to treba ispraviti

Kako to ispraviti

Uključite alternativni tekst uz sve vizuelne elemente i tabele.

Vizuelni sadržaj obuhvata slike, clip art, SmartArt grafike, oblike, grupe, grafikone, ugrađene objekte, zapise perom i video zapise.

Alternativni tekst pomaže osobama koje ne mogu da vide ekran da razumeju šta je važno na slikama i ostalim vizuelnim elementima.

Izbegavajte korišćenje teksta na slikama kao jedinog metoda prenošenja važnih informacija. Ako morate da koristite sliku koja sadrži tekst, ponovite tekst u dokumentu. U alternativnom tekstu kratko opišite sliku, napomenite da postoji tekst i objasnite njegovu vrhu.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodavanje alternativnog teksta oblicima

Dodavanje alternativnog teksta grafikonima

Davanje jedinstvenih imena svim karticama lista

Čitači ekrana čitaju imena listova, koja pružaju informacije o tome šta se nalazi na radnom listu, što olakšava razumevanje sadržaja radne sveske i kretanje kroz nju.

Preimenovanje kartica listova

Koristite jednostavnu strukturu tabele i navedite informacije o zaglavlju kolone.

Čitači ekrana prate njihovu lokaciju u tabeli tako što broje ćelije tabele. Ako je tabela ugnežđena u okviru druge tabele ili ako je ćelija objedinjena ili razdeljena, čitač ekrana gubi mogućnost brojanja i posle toga ne može da pruži korisne informacije o tabeli. Prazne ćelije u tabeli mogu da zbune nekoga ko koristi čitač ekrana tako da misli da u tabeli nema više ničega.

Čitači ekrana koriste i informacije o zaglavlju kako bi identifikovali redove i kolone.

Dodavanje zaglavlja u nove tabele

Korišćenje zaglavlja u postojećim tabelama

Dodavanje alternativnog teksta vizuelnim elementima

Sledeće procedure opisuju kako se alternativni tekst dodaje vizuelnim elementima u Excel unakrsnim tabelama.

Napomena : Za audio i video sadržaj, pored alternativnog teksta, dodajte i skriveno titlovanje za osobe oštećenog sluha ili osobe koje slabije čuju.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodajte alternativni tekst slikama, kao što su slike, clip art i snimci ekrana kako bi čitači ekrana mogli da pročitaju tekst i opišu sliku korisnicima koji ne mogu da je vide.

 1. Izaberite sliku.

 2. Da biste otvorili karticu Slika, na dnu ekrana, na kraju trake sa alatkama dodirnite strelicu nagore.

 3. Pomerite se nadole do komande Alternativni tekst, a zatim je dodirnite.

 4. Otkucajte opis i naslov. Vaše promene se automatski čuvaju.

  Savet : U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Komanda „Alternativni tekst“ na kartici „Slika“

Dodavanje alternativnog teksta oblicima

Dodajte tekst oblicima, uključujući oblike u okviru SmartArt grafike.

 1. Izaberite oblik.

 2. Da biste otvorili karticu Oblik, na dnu ekrana, na kraju trake sa alatkama dodirnite strelicu nagore.

 3. Pomerite se nadole do komande Alternativni tekst, a zatim je dodirnite.

 4. Otkucajte opis i naslov. Vaše promene se automatski čuvaju.

  Savet : U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Komanda „Alternativni tekst“ na kartici „Oblik“

Dodavanje alternativnog teksta grafikonima

 1. Izaberite grafikon.

 2. Da biste otvorili karticu Grafikon, na dnu ekrana, na kraju trake sa alatkama dodirnite strelicu nagore.

 3. Pomerite se nadole do komande Alternativni tekst, a zatim je dodirnite.

 4. Otkucajte opis i naslov. Vaše promene se automatski čuvaju.

  Savet : U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Komanda „Alternativni tekst“ na kartici „Grafikon“

Pravljenje pristupačnih tabela i kartica lista

Sledeće procedure opisuju kako se prave pristupačne tabele i kartice lista u Excel unakrsnim tabelama.

Korišćenje zaglavlja u postojećim tabelama

Navedite red zaglavlja u bloku ćelija označenih kao tabela.

 1. Postavite kursor bilo gde u tabeli.

 2. Da biste otvorili karticu Tabela, na dnu ekrana, na kraju trake sa alatkama dodirnite strelicu nadole.

 3. Da biste izabrali opciju Red zaglavlja, dodirnite je.

  Savet : Kada je opcija izabrana, ona je sive boje.

 4. U tabeli otkucajte naslove kolona.

Kartica „Tabela“ sa izabranom stavkom „Red zaglavlja“

Dodavanje zaglavlja u nove tabele

Navedite red zaglavlja u novom bloku ćelija koji označavate kao tabelu.

 1. Markirajte ćelije koje želite da uključite u tabelu.

 2. Da biste otvorili karticu Početak, na dnu ekrana, na kraju trake sa alatkama dodirnite strelicu nagore.

 3. Dodirnite stavke Početak > Umetanje.

 4. Dodirnite komandu Tabela.

 5. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Tabela ima zaglavlja.

„Tabela“ sa potvrđenim izborom u polju za potvrdu „Tabela ima zaglavlja“

Preimenovanje kartica listova

 1. Dodirnite i zadržite karticu lista i izaberite stavku „Preimenuj“.

 2. Otkucajte kratko, jedinstveno ime za list.

Izabrana kartica lista koja prikazuje komandu „Preimenuj“

Takođe pogledajte

Office Online: Najbolje prakse za omogućavanje pristupačnih Excel unakrsnih tabela

Sledeća tabela sadrži ključne najbolje prakse za kreiranje Excel Online unakrsnih tabela koje su pristupačne osobama sa umanjenim sposobnostima.

Šta treba ispraviti

Kako to pronaći

Zašto to treba ispraviti

Kako to ispraviti

Uključite alternativni tekst uz sve vizuelne elemente i tabele.

Koristite kontrolor pristupačnosti u aplikaciji Excel Online da biste u unakrsnoj tabeli pronašli sve instance alternativnog teksta koji nedostaje.

Alternativni tekst pomaže osobama koje ne mogu da vide ekran da razumeju šta je važno u tabelama.

Izbegavajte korišćenje teksta kao jedinog metoda prenošenja važnih informacija u tabelama. U alternativnom tekstu ukratko opišite sadržaj tabele i njenu namenu.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodavanje alternativnog teksta grafikonima

Dodajte smisleni tekst hiperveze.

Da biste utvrdili da li tekst hiperveze ima smisla kao samostalna informacija i da li pruža čitaocima tačne informacije o cilju odredišta, vizuelno skenirajte radnu svesku.

Osobe koje koriste čitače ekrana ponekad skeniraju listu veza. Veze bi trebalo da prenose jasne i tačne informacije o odredištu. Na primer, umesto umetanja veze u tekst Kliknite ovde, uključite pun naslov odredišne stranice.

Dodavanje teksta hiperveze

Dajte svim karticama lista jedinstvena imena i uklonite prazne listove.

Pročitajte imena kartica listova u radnoj svesci i proverite da li svaki list ima sadržaj.

Čitači ekrana čitaju imena listova, koja pružaju informacije o tome šta se nalazi na radnom listu, što olakšava razumevanje sadržaja radne sveske i kretanje kroz nju.

Davanje smislenog imena radnoj svesci

Preimenovanje kartica listova

Brisanje kartica listova

Koristite jednostavnu strukturu tabele i navedite informacije o zaglavlju kolone.

Koristite kontrolor pristupačnosti u aplikaciji Excel Online da biste se uverili da tabele ne sadrže razdeljene ćelije, objedinjene ćelije, ugnežđene tabele ili potpuno prazne redove ili kolone.

Čitači ekrana prate njihovu lokaciju u tabeli tako što broje ćelije tabele. Ako je tabela ugnežđena u okviru druge tabele ili ako je ćelija objedinjena ili razdeljena, čitač ekrana gubi mogućnost brojanja i posle toga ne može da pruži korisne informacije o tabeli. Prazni redovi i kolone u tabeli mogu da zbune nekoga ko koristi čitač ekrana tako da misli da u tabeli nema više ničega.

Čitači ekrana koriste i informacije o zaglavlju kako bi identifikovali redove i kolone.

Korišćenje zaglavlja u tabeli

Dodavanje alternativnog teksta slikama i grafikonima

Sledeće procedure opisuju kako se alternativni tekst dodaje slikama i grafikonima u Excel Online unakrsnim tabelama. Da biste dodali alternativni tekst u tabele, koristite verziju programa Excel za računare.

Napomena : Preporučujemo da tekst stavite samo u polje sa opisom i da naslov ostavite prazan. To će pružiti najbolji utisak pri radu sa većinom glavnih čitača ekrana, uključujući Narator.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

 1. Kliknite desnim tasterom miša na sliku, a zatim izaberite stavku Alternativni tekst da biste otvorili dijalog Alternativni tekst.

 2. Korigujte tekst u okviru za tekst Opis.

 3. Izaberite stavku U redu.

Snimak ekrana dijaloga „Alternativni tekst“ sa poljima „Naslov“ i „Opis“.

Dodavanje alternativnog teksta grafikonima

 1. Kliknite desnim tasterom miša na grafikon, a zatim izaberite stavku Alternativni tekst da biste otvorili dijalog Alternativni tekst.

 2. Dodajte tekst u okvir za tekst Opis.

 3. Izaberite stavku U redu.

Pravljenje pristupačnih hiperveza, tabela i kartica lista

Sledeće procedure opisuju kako se prave pristupačne hiperveze, tabele i kartice lista u Excel Online unakrsnim tabelama.

Dodavanje teksta hiperveze

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ćeliju.

 2. Izaberite stavku Hiperveza.

 3. U okviru Tekst za prikaz, otkucajte tekst na koji će ljudi kliknuti. Zatim, u zavisnosti od tipa veze koju želite da koristite, uradite nešto od sledećeg:

  • U polju URL, otkucajte ili nalepite adresu.

  • U polju Mesto u ovom dokumentu, otkucajte lokaciju ćelije sa kojom želite da se povežete. Na primer, A6.

  • U polju Adresa e-pošte, otkucajte adresu e-pošte u formatu neko@example.com.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Savet : Ako naslov na odredišnoj stranici hiperveze pruža tačan rezime toga što je na stranici, koristite ga za tekst hiperveze. Na primer, tekst ove hiperveze podudara se sa naslovom na odredišnoj stranici: Predlošci i teme za Office Online.

Snimak ekrana prikazuje dijalog „Umetanje hiperveze“ gde možete da unesete informacije za tekst za prikaz i URL adresu, navedete mesto u dokumentu ili adresu e-pošte.

Korišćenje zaglavlja u tabeli

 1. Izaberite ćelije koje želite da uključite u tabelu.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Tabele izaberite stavku Tabela.

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Moja tabela ima zaglavlja.

 4. Izaberite stavku U redu.
  Excel Online kreira red zaglavlja sa podrazumevanim imenima Kolona1, Kolona2 i tako dalje.

 5. Otkucajte nova, opisna imena za svaku kolonu u tabeli.

Napomena : Koristite iste korake da biste dodali zaglavlje u ćelije u postojećoj tabeli.

Snimak ekrana prikazuje dijalog „Kreiranje tabele“ sa potvrđenim izborom u polju za potvrdu za opciju koja se zove „Moja tabela ima zaglavlja“.

Davanje smislenog imena radnoj svesci

 1. Izaberite stavke Datoteka > Sačuvaj kao.

 2. Izaberite stavku Sačuvaj kao, a zatim otkucajte ime za datoteku. Kreirajte ime koje nagoveštava vrstu podataka koje datoteka sadrži. Ako je moguće, uključite datum kao deo imena.

 3. (Opcionalno) Potvrdite izbor u polju za potvrdu Zameni postojeću datoteku.

 4. Izaberite stavku U redu.

Napomena : Ako želite da preimenujete datoteku, izaberite stavku Preimenuj, otkucajte ime za datoteku i kliknite na dugme U redu.

Snimak ekrana prikazuje dijalog „Sačuvaj kao“ gde možete da unesete ime za datoteku i imate opciju da zamenite postojeću datoteku.

Preimenovanje kartica listova

 1. Kliknite desnim tasterom miša na karticu lista i izaberite stavku Preimenuj.

 2. Otkucajte kratko, jedinstveno ime za karticu koje opisuje njen sadržaj.

 3. Izaberite stavku U redu.

Snimak ekrana prikazuje meni koji se prikazuje kada kliknete desnim tasterom miša na karticu lista sa opcijama za umetanje, brisanje, preimenovanje, preuređivanje, skrivanje ili otkrivanje lista.

Brisanje kartica listova

 1. Kliknite desnim tasterom miša na karticu lista.

 2. Izaberite stavku Izbriši.

 3. Izaberite stavku U redu.

Korišćenje kontrolora pristupačnosti u aplikaciji Excel Online

 1. Izaberite karticu Redigovanje.

 2. Izaberite stavku Kontrolor pristupačnosti.

 3. Pregledajte rezultate u kontroloru pristupačnosti. Rezultati su kategorizovani na osnovu ozbiljnosti pronađenog problema, na sledeći način:

  • Greške. Obuhvata sadržaj koji je veoma težak ili nemoguć za razumevanje osobama sa umanjenim sposobnostima.

  • Upozorenja. Sadržaj je zahtevan za razumevanje osobama sa umanjenim sposobnostima.

  • Saveti. Saveti vas obaveštavaju da, čak i ako osobe sa umanjenim sposobnostima mogu razumeti sadržaj, može da se bolje organizuje ili predstavi da bi poboljšao njihov utisak pri radu.

 4. Rešite probleme.

Napomena : Kontrolor pristupačnosti u dokumentu pretražuje sve probleme koji mogu biti rešeni u pregledaču. Za kompletan pregled, otvorite dokument u aplikaciji za računare i koristite kontrolor pristupačnosti za računare za Windows ili Mac.

Snimak ekrana prikazuje karticu „Redigovanje“ sa kursorom koji pokazuje na opciju „Kontrolor pristupačnosti“.

Takođe pogledajte

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×