Načini prilagođavanja okvira za tekst

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Kada u predložak obrasca umetnete okvir za tekst možete da ga prilagodite tako što ćete pristupiti njegovim svojstvima i postavkama u dijalogu Svojstva okvira za tekst, a zatim ih promeniti. Da biste otvorili ovaj dijalog, u predlošku obrasca dvaput kliknite na okvir za tekst čija svojstva želite da promenite.

U sledećoj tabeli opisani su neki od načina na koje možete da prilagodite okvir za tekst i ponuđeni su razlozi zašto biste to mogli da uradite. Iako ova tabela ne pruža detaljne informacije u vezi sa postupkom vezanim za opcije iz dijaloga Svojstva okvira za tekst, ona vam ipak daje ideju o obimu dostupnih opcija.

Napomene : 

  • Ukoliko dizajnirate predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem, određene funkcije iz dijaloga Svojstva okvira za tekst nisu dostupne. Na primer, prelomi pasusa nisu podržani.

  • Ako vaš predložak obrasca zasnovan na baze podataka, šeme ili druge postojećeg izvora podataka, možda nećete moći da biste prilagodili svim aspektima kontrolu. Na primer, možda ćete moći da biste promenili veličinu kontrole, ali ne polju ili grupi imenu, koji potiču iz postojećeg izvora podataka.

Kartica

Zadatak

Detalji

Podaci

Promena naziva pridruženog polja

Kada dizajnirate novi, prazan obrazac, možete da promenite podrazumevano polje ili grupa ime za kontrolu na nešto koja je lakše da identifikujete pri radu sa izvorom podataka. Na primer, polje pod imenom "Prodavac" je lakše razumeti od polje pod imenom "polje1".

Napomena : Promena naziva polja ne menja povezivanje između okvira za tekst i polja u izvoru podataka. Ukoliko okvir za tekst treba da povežete sa nekim drugim poljem, desnim tasterom miša kliknite na okvir za tekst, a zatim iz priručnog menija izaberite stavku Promeni vezivanje.

Podaci

Promena tipa podataka

Kada dizajnirate nov, prazan predložak obrasca možete da promenite podrazumevani tip podataka za kontrolu. Podrazumevani tip podataka za okvir za tekst je „Tekst (string)“, ali ovo možete slobodno da promenite. Na primer, ukoliko želite da korisnici unesu britanske funte u okvir za tekst Iznos transakcije, možete da odaberete tip podataka „Ceo broj (integer)“, a zatim da odaberete opcije oblikovanja da bi vrednosti upisane u okvir za tekst bile prikazane sa simbolom valute za funtu (£).

Više o tipovima podataka

U sledećoj tabeli navedeni su tipovi podataka koji su dostupni za okvire za tekst.

Tip podataka

Opis

Tekst (string)

Koristiti za podatke kao što su imena, adrese, brojevi telefona, matični brojevi socijalnog osiguranja itd.

Ceo broj (integer)

Koristiti za pozitivne ili negativne cele brojeve kao što su 1234, –1234, ili 1234 din.

Decimalni broj (double)

Koristiti za brojeve sa decimalima kao što su 1234,12, –1234,12 ili 1234,12 din.

Tačno/Netačno (Bulovo)

Koristiti za podatke koji treba da budu ili 1 (tačno) ili 0 (netačno).

Hiperveza (anyURI)

Koristi se za hiperveze, kao što su univerzalni imenovanja konvenciju (UNC) putanju ili Uniform Resource Locator (URL).

Datum (date)

Koristiti za datume, kao što su 14/3/2007 ili 14. mart 2007.

Vreme (time)

Koristiti za vrednosti koje se odnose na vreme, kao što su 9:46:55 ili 09:46 A.M.

Datum i vreme (dateTime)

Koristiti i za datume i za vremena, kao što je 14/3/2007 11:30 A.M.

Podaci

Određivanje podrazumevane vrednosti

Ako želite da se pojavi unutar kontrole kada korisnik prvi put otvori obrazac podrazumevani tekst, možete da upišete poruku u polje vrednost . Možete da koristite vrednosti drugog polja u izvoru podataka kao podrazumevanu vrednost za kontrolu. Podrazumevane vrednosti su drugačije od teksta čuvara mesta (što je opisano u nastavku ovog članka) uvek čuvaju kao podatke u datoteci obrasca (.xml).

Podaci

Prikaz rezultata izračunavanja

Da biste prikazali rezultata izračunavanja u kontroli, kliknite na dugme Umetni formulu Slika dugmeta pored polja za vrednost želite da dodelite formula i funkcija kontrole. Na primer, možete da kreirate formulu koja sabira kolonu brojeva u ponavljajućoj tabeli pomoću okvira za tekst u kombinaciji sa funkciju sum . Ili možete da pridružite funkciju today za određeni tekst tako da kada korisnik otvori obrazac, prikazan je današnji datum u taj okvir za tekst.

Podaci

Postavljanje okvira za tekst kao obaveznog

Da biste korisnike vizuelno podsetili da upišu podatke u kontrolu, potvrdite izbor Ne može da bude prazno. Kada korisnici otvore obrazac u kontroli će se pojaviti crvena zvezdica kao podsetnik da ona ne sme da se ostavi prazna. Korisnici ne mogu da proslede podatke sve dok u kontrolu ne unesu vrednost .

Podaci

Dodavanje validacije podataka

Kliknite na dugme Validacija podataka da biste naveli pravila za validaciju podataka za kontrolu. Na primer, ako je potrebno da se unese u određenom formatu brojeva – 3, a zatim crtu i zatim dve dodatne brojeve – možete da koristite proveru valjanosti podataka da biste se uverili da korisnici budu usklađene ovaj obrazac.

Podaci

Primena pravila

Kada kliknete na dugme Pravila možete da kreirate pravilo po kojem se jedna ili više radnji automatski pojavljuje kada korisnici promene vrednost u kontroli. Na primer, ukoliko u obrascu narudžbenice u okvir za tekst Količina korisnik upiše broj veći od 10, možete koristiti pravilo da biste omogućili prikaz dijaloga koji kaže: „Naručivanje više od 10 različitih stavki odjednom može da odloži isporuku“. Ovo pravilo takođe možete koristiti za automatsko preuzimanje ažuriranih informacija iz spoljnog izvora podataka. Na primer, u obrascu za kupovinu deonica pravilo možete koristiti za preuzimanje vrednosti deonica u realnom vremenu i njihovo prikazivanje u okviru za tekst, prilikom otvaranja obrasca ili onda kada korisnik zatraži ovu informaciju.

Prikaz

Prikaz teksta čuvara mesta

Ukoliko želite da obezbedite uputstvo za korisnike u vezi sa tim koje podatke treba uneti u okvir za tekst, tekst uputstva možete da upišete u polje Čuvar mesta. Na primer, u okviru za tekst Broj noćenja u hotelu tekst čuvara mesta može da se koristi da bi korisnike podsetio koji tip podataka treba da unesu.

Kao podrazumevana vrednost, čuvara mesta za tekst se pojavljuje unutar kontrole za unos teksta kada korisnik prvi put otvori obrazac. Međutim, čuvara mesta za tekst se razlikuje od podrazumevane vrednosti sledeća tri načina:

  • Tekst čuvara mesta nikada ne čuvaju kao podaci u datoteci obrasca (.xml).

  • Za razliku od podrazumevane vrednosti, koji se prikazuje kao običan tekst unutar kontrole, tekst čuvara mesta uvek nedostupno.

  • Za razliku od podrazumevane vrednosti, teksta čuvara mesta nije podržan u predloške obrazaca kompatibilne sa pregledačem.

Prikaz

Postavljanje okvira za tekst samo za čitanje

Da biste sprečili korisnike da menjaju sadržaj kontrole, izaberite je samo za čitanje za potvrdu. Na primer, ako koristite okvir za tekst za prikazivanje rezultata formule, možete da napravite okvir za tekst samo za čitanje da biste sprečili korisnike da kucate preko tog rezultata. Iako je okvir za tekst samo za čitanje zatamnjene u obrascu, korisnici će biti sprečeni otkucati informacije u okvir za tekst.

Prikaz

Isključivanje provere pravopisa i funkcije automatskog dovršavanja

Da biste korisnike sprečili da proveravaju pravopis teksta unutar kontrole za unos teksta ili da automatski ponovo koriste prethodne unose koji su upisani u obrazac u toj kontroli, opozovite izbor u poljima za potvrdu Omogući proveru pravopisa i Omogući automatsko dovršavanje, koja su oba podrazumevano izabrana. Na primer, možete da onemogućite proveru pravopisa za okvire teksta koji prikazuju vlastita imena. Funkciju automatskog dovršavanja možete da onemogućite zarad čuvanja privatnosti, kao što je to slučaj kada znate da će obrazac deliti mnogo osoba.

Prikaz

Omogućavanje korisnicima da upišu više redova teksta

Ukoliko želite da u okviru za tekst bude prikazano više od jednog reda teksta, potvrdite izbor Više redova. Tada možete da odlučite da li ćete dozvoliti prelome pasusa unutar okvira za tekst.

Prikaz

Omogućavanje preloma pasusa

Ukoliko potvrdite izbor Više redova a želite da korisnicima omogućite da u okvir za tekst upišu pasuse informacija, potvrdite i izbor Prelomi pasusa. Ovo je korisno, na primer, kada želite da korisnici odgovore na pitanje u vidu sastava u okviru za tekst, ali da podaci budu u formatu čistog teksta zato što će ih korisnici na kraju proslediti u bazu podataka. Ukoliko potvrdite izbor Više redova u predlošku obrasca kompatibilnog sa pregledačem, nećete moći da opozovete izbor Prelomi pasusa.

Prikaz

Omogućavanje prelamanja teksta

Ukoliko potvrdili izbor Više redova, InfoPath automatski potvrđuje izbor Prelomi tekst tako da će tekst prelaziti iz jednog reda u drugi kada ga korisnici upisuju u okvir. Kada je opcija prelamanja teksta omogućena, u listi Pomeranje možete da izaberete opcije za pomeranje. Na primer, trake za pomeranje možete podesiti tako da se pojavljuju u okviru za tekst kada korisnici upisuju više teksta nego što on to može podrazumevano da prikaže. Da bi opcije za pomeranje radile ispravno, okvir za tekst mora biti fiksne širine i visine. Ukoliko potvrdite izbor Više redova u predlošku obrasca kompatibilnog sa pregledačem, nećete moći da opozovete izbor Prelomi tekst, niti da odredite opcije u listi Pomeranje.

Prikaz

Ograničavanje broja znakova

Da biste okviru za tekst dodelili ograničenje na broj znakova, potvrdite izbor Ograniči okvir za tekst na, a zatim upišite dozvoljeni broj znakova. Na primer, u predlošku obrasca za evidenciju kadrova, ovu opciju možete koristiti da biste sprečili da korisnici upišu više od pet znakova u okvir za tekst ID zaposlenog. Ukoliko je predložak obrasca povezan sa bazom podataka ili spoljnom XML šema, a taj tip podataka ima postojeće zahteve u vezi sa dužinom znakova, program Microsoft Office InfoPath će automatski prikazati grešku u validaciji podataka ako korisnici prekorače ova ograničenja prilikom popunjavanja obrasca koji se zasniva na predlošku obrasca. Da biste omogućili da kursor automatski prelazi na sledeću kontrolu u obrascu nakon što je korisnik dostigao ograničenje broja znakova za određenu kontrolu, potvrdite izbor Automatski prebaci u sledeću kontrolu kada se dostigne ograničenje. Predlošci obrazaca kompatibilni sa pregledačem ne podržavaju omogućavanje automatskog prelaza kursora na sledeću kontrolu.

Prikaz

Dodavanje uslovnog oblikovanja

Kliknite na dugme Uslovno oblikovanje da biste otvorili dijalog Uslovnog oblikovanja gde možete da promenite izgled kontrole, uključujući njegovu vidljivost, na osnovu vrednosti koje korisnici unose u obrazac. Na primer, u predlošku obrasca za izveštaj o prodaji možete da koristite uslovno oblikovanje da vas obavesti korisnika da iznos veća od iznosa budžeta.

Veličina

Podešavanje veličine, unutrašnje margine i margina

Možete ručno da odredite veličinu kontrole tako što ćete uneti vrednosti u poljima Visina i Širina . Takođe možete suziti razmak unutar i izvan kontrole tako što ćete promeniti dopunjavanja, što je bafer razmak koji okružuju kontrole sadržaja, ili margine, što je željenu veličinu razmaka između ivica na kontrolu i okolnog teksta ili kontrola u predlošku obrasca.

Veličina

Poravnavanje okvira za tekst sa njegovom oznakom

Da biste bolje poravnali tekst unutar kontrole sa oznakom, kliknite na dugme Poravnaj . InfoPath automatski podešava visinu kontrole, dno dopunjavanja i postavke donje margine po potrebi.

Više opcija

Određivanje ekranske napomene

Da biste objašnjenju se pojavljuju kada korisnik pomera pokazivač iznad kontrole, unesite tekst koji želite u okviru ekranske napomene. Pomagala za pristupačnost, kao što su ekran Pregledajte uslužni programi koje čine na ekranu informacije dostupne kao sintetizovani govor ili koji se mogu osvežavati Braille prikaz, često se oslanjaju na ove ekranske napomene da biste protumačili informacije za svoje korisnike.

Više opcija

Promena redosleda indeksa kartice

Možete da promenite položaj kontrole u predložak obrasca kompletna redosled dodele fokusa. Redosled kartica je redosled kojim fokus se premešta u obrascu iz jednog polja ili objekat sledeći kao korisnika pritisnite taster TAB ili SHIFT + TAB. Podrazumevana postavka karticu indeksa za sve kontrole u predlošku obrasca je 0, ali redosled dodele fokusa počinje sa 1. To jest, kontrole sa 1 u polju karticu indeks će korisnici prvo doći kada korisnici pritisnite taster TAB. Kontrola sa 2 u okviru kartice indeks će biti posetili drugo, i tako dalje. Sve kontrole sa 0 u polju karticu indeks prikazaće se kao poslednja u redosledu kartica. Ako želite da preskočite kontrole u redosledu kartica, unesite -1 u polju karticu indeks .

Više opcija

Dodeljivanje tasterske prečice

Možete da upišete slovo ili broj u polju Tasterska prečica da biste naveli tasterske prečice. Tasterske prečice da omogućite korisnicima da odu do kontrole tako što ćete pritisnuti kombinaciju pritisaka na tastere, a ne tako što ćete premestiti miš. Ako odaberete da koristite tasterske prečice u predlošku obrasca, morate komunicirate korisnicima da postoje tasterske prečice. Na primer, možda ćete otkucajte (ALT + S) iza teksta za oznaku da biste obavestili korisnike da postoji tasterske prečice za okvir za tekst " Prodavac ".

Više opcija

Određivanje i prilagođavanje radnji objedinjavanja

Izaberite stavku Objedini postavke da biste naveli podatke koje korisnici unose u kontrolu bi trebalo da izgleda kada se kombinuju više obrazaca. Na primer, možete odabrati da uvodni tekst iz okvira za tekst sa određene reči ili razdvajanje teksta za stavke tačkom i zarezom.

Više opcija

Dobijanje identifikatora „ViewContext“ za okvir za tekst

Vrednost ViewContext možete da koristite za identifikovanje kontrole u kodu. Na primer, ako znate vrednost ViewContext, možete je koristiti sa metodom ExecuteAction prikaz objekta za programsko izvršavanje radnje uređivanja na XML podataka koja je povezana sa kontrolom.

Više opcija

Određivanje i prilagođavanje vrste unosa

Kliknite na dugme Unosa da biste naveli tip korisničkog unosa koja je namenjena za kontrolu. To može pomoći da biste poboljšali prepoznavanje rukopisa i govor za unos za kontrolu. Na primer, ako koristite IS_URL unosa za kontrolu, InfoPath zna da zanemarite razmaka između reči.

Obrasci pregledača

Prilagođavanje postavki za slanje podataka nazad na server

Obrasci pregledača kartica pojavljuje se samo kada su dizajniranja predloška obrasca kompatibilnog sa pregledačem. Omogućava vam da biste kontrolisali da li podaci se šalju na server kada korisnici promene podatke u okvir za tekst.

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×