Načini prilagođavanja okvira za obogaćeni tekst

Važno: Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Kada u predložak obrasca umetnete okvir za obogaćeni tekst, možete da ga prilagodite tako što ćete promeniti njegova svojstva i postavke u dijalogu Svojstva okvira za obogaćeni tekst. Da biste otvorili ovaj dijalog, u predlošku obrasca dvaput kliknite na okvir za obogaćeni tekst čija svojstva želite da promenite.

U sledećoj tabeli opisani su neki od načina na koje možete da prilagodite okvir za obogaćeni tekst i ponuđeni su razlozi zašto biste to mogli da uradite. Iako tabela nije namenjena za pružanje detaljnih informacije u vezi sa postupkom vezanim za opcije iz dijaloga Svojstva okvira za obogaćeni tekst, ona vam ipak daje ideju o obimu dostupnih opcija.

Napomene: 

  • Ukoliko dizajnirate predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem, određene funkcije iz dijaloga Svojstva okvira za obogaćeni tekst neće biti dostupne. Na primer, nećete moći selektivno da odredite opcije prilagođavanja okvira za obogaćeni tekst, kao što su oblikovanje znakova ili prelomi pasusa.

  • Ako vaš predložak obrasca zasnovan na baze podataka, šeme ili druge postojećeg izvora podataka, možda nećete moći da biste prilagodili svim aspektima kontrolu. Na primer, možda ćete moći da biste promenili veličinu kontrole, ali ne polju ili grupi imenu, koji potiču iz postojećeg izvora podataka.

Kartica

Zadatak

Detalji

Podaci

Promena naziva pridruženog polja

Kada dizajnirate novi, prazan obrazac, možete da promenite podrazumevano polje ili grupa ime za kontrolu na nešto koja je lakše da identifikujete pri radu sa izvorom podataka. Na primer, polje pod imenom "Beleškesasastanka" je lakše razumeti od polje pod imenom "polje1".

Napomena: Promena naziva polja ne menja povezivanje između okvira za obogaćeni tekst i polja u izvoru podataka. Ukoliko okvir za obogaćeni tekst treba da povežete sa nekim drugim poljem, desnim tasterom miša kliknite na njega, a zatim iz priručnog menija izaberite stavku Promeni vezivanje.

Podaci

Određivanje podrazumevane vrednosti

Ako želite da se pojavi unutar kontrole kada korisnik prvi put otvori obrazac podrazumevani tekst, možete da upišete poruku u polje vrednost . Možete da koristite vrednosti drugog polja u izvoru podataka kao podrazumevanu vrednost za kontrolu. Podrazumevane vrednosti su drugačije od teksta čuvara mesta (što je opisano u nastavku ovog članka) uvek čuvaju kao podatke u datoteci obrasca (.xml).

Podaci

Dodavanje validacije podataka

Kliknite na dugme Validacija podataka da biste naveli pravila za validaciju podataka za kontrolu. Na primer, ako je potrebno da se unese u određenom formatu brojeva – 3, a zatim crtu i zatim dve dodatne brojeve – možete da koristite proveru valjanosti podataka da biste se uverili da korisnici budu usklađene ovaj obrazac.

Prikaz

Omogućavanje preloma pasusa

Prelomi pasusa su podrazumevano omogućeni za okvire za obogaćeni tekst da bi korisnici u njih mogli da upišu pasuse informacija. Ukoliko želite da sprečite korisnike da ovo urade, opozovite izbor Prelomi pasusa. Predlošci obrazaca, kompatibilni sa pregledačem, ne podržavaju omogućavanje preloma pasusa u okvirima za obogaćeni tekst.

Prikaz

Omogućavanje oblikovanja znakova

Oblikovanje znakova je podrazumevano omogućeno za okvire za obogaćeni tekst, da bi korisnici mogli da oblikuju tekst koji u okvir upisuju. Ukoliko želite da sprečite korisnike da ovo urade, opozovite izbor Oblikovanje znakova. Predlošci obrazaca kompatibilni sa pregledačem ne podržavaju omogućavanje oblikovanja znakova u okvirima za obogaćeni tekst.

Prikaz

Omogućavanje potpuno obogaćenog teksta

Izbor Potpuno obogaćeni tekst (slike, tabele itd.) je podrazumevano potvrđen u dijalogu Svojstva okvira za obogaćeni tekst da bi korisnici mogli da umetnu slike i tabele u okvir za obogaćeni tekst. Možete odrediti da korisnici mogu da ugrade slike u obrazac, čime će se aktuelni tip podataka slika sačuvati u datoteci osnovnog obrasca (datoteka .xml), ili da povežu slike, čime će se sačuvati referenca hiperveze do slike u datoteci .xml. Predlošci obrazaca kompatibilni sa pregledačem ne podržavaju određene postavke, kao što je omogućavanje povezanih slika u okviru za obogaćeni tekst.

Prikaz

Prikaz teksta čuvara mesta

Ukoliko želite da obezbedite uputstvo za korisnike u vezi sa tim koje podatke treba uneti u okvir za tekst, tekst uputstva možete da upišete u polje Čuvar mesta. Na primer, ukoliko postoji neki način na koji želite da korisnici ispune okvir za obogaćeni tekst, tekst čuvara mesta možete koristiti za davanje uputstava.

Kao podrazumevana vrednost, čuvara mesta za tekst se pojavljuje unutar kontrole za unos teksta kada korisnik prvi put otvori obrazac. Međutim, čuvara mesta za tekst se razlikuje od podrazumevane vrednosti sledeća tri načina:

  • Tekst čuvara mesta nikada ne čuvaju kao podaci u datoteci obrasca (.xml).

  • Za razliku od podrazumevane vrednosti, koji se prikazuje kao običan tekst unutar kontrole, tekst čuvara mesta uvek nedostupno.

  • Za razliku od podrazumevane vrednosti, teksta čuvara mesta nije podržan u predloške obrazaca kompatibilne sa pregledačem.

Prikaz

Postavljanje okvira za obogaćeni tekst samo za čitanje

Da biste sprečili korisnike da menjaju sadržaj kontrole, izaberite je samo za čitanje za potvrdu. Na primer, u jednom prikazu, korisnici možda otkucajte podatke u okvir za obogaćeni tekst. U drugoj, rezimea prikazu, korisnici bi mogli da pregledaju ono što su upisali u samo za čitanje verziji okvira za obogaćeni tekst. Iako okvira za obogaćeni tekst samo za čitanje zatamnjene u obrascu, korisnici će biti sprečeni uneti informacije u polje za obogaćeni tekst.

Prikaz

Isključivanje provere pravopisa

Ukoliko želite da sprečite korisnike da proveravaju pravopis unutar okvira za obogaćeni tekst, možete da opozovete izbor Omogući proveru pravopisa koji je podrazumevano potvrđen. Na primer, možete da onemogućite proveru pravopisa za okvire za obogaćeni tekst koji prikazuju vlastita imena.

Prikaz

Sprečavanje prelamanja teksta

Prelamanje teksta je podrazumevano omogućeno u okvirima za obogaćeni tekst. Ukoliko želite da sprečite prelamanje teksta. Opozovite izbor Prelomi tekst. Ukoliko je prelamanje teksta omogućeno, možete da izaberite opcije pomeranja u listi Pomeranje. Na primer, trake za pomeranje možete podesiti tako da se pojavljuju u okviru za obogaćeni tekst kada korisnici upisuju više teksta nego što on to može podrazumevano da prikaže. Da bi opcije za pomeranje radile ispravno, okvir za tekst mora biti fiksne širine i visine.

Prikaz

Dodavanje uslovnog oblikovanja

Kliknite na dugme Uslovno oblikovanje da biste otvorili dijalog Uslovnog oblikovanja gde možete da promenite izgled kontrole, uključujući njegovu vidljivost, na osnovu vrednosti koje korisnici unose u obrazac. Na primer, možete da koristite uslovno oblikovanje da biste sakrili okvira za obogaćeni tekst, osim ako na određene je potvrđen izbor.

Veličina

Podešavanje veličine, unutrašnje margine i margina

Možete ručno da odredite veličinu kontrole tako što ćete uneti vrednosti u poljima Visina i Širina . Takođe možete suziti razmak unutar i izvan kontrole tako što ćete promeniti dopunjavanja, što je bafer razmak koji okružuju kontrole sadržaja, ili margine, što je željenu veličinu razmaka između ivica na kontrolu i okolnog teksta ili kontrola u predlošku obrasca.

Veličina

Poravnavanje okvira za obogaćeni tekst sa njegovom oznakom

Da biste tekst u okviru za obogaćeni tekst bolje poravnali sa oznakom, kliknite na dugme Poravnaj. Prilikom poravnavanja okvira za obogaćeni tekst program Microsoft Office InfoPath menja postojeću vrednost u polju Visina u auto. Ovo smanjuje visinu okvira za obogaćeni tekst da bi se tekst unutar njega bolje poravnao sa okolnim tekstom. InfoPath takođe unosi odgovarajuće promene u postavke unutrašnje margine i margine.

Više opcija

Određivanje ekranske napomene

Da biste objašnjenju se pojavljuju kada korisnik pomera pokazivač iznad kontrole, unesite tekst koji želite u okviru ekranske napomene. Pomagala za pristupačnost, kao što su ekran Pregledajte uslužni programi koje čine na ekranu informacije dostupne kao sintetizovani govor ili koji se mogu osvežavati Braille prikaz, često se oslanjaju na ove ekranske napomene da biste protumačili informacije za svoje korisnike.

Više opcija

Promena redosleda indeksa kartice

Možete da promenite položaj kontrole u predložak obrasca kompletna redosled dodele fokusa. Redosled kartica je redosled kojim fokus se premešta u obrascu iz jednog polja ili objekat sledeći kao korisnika pritisnite taster TAB ili SHIFT + TAB. Podrazumevana postavka karticu indeksa za sve kontrole u predlošku obrasca je 0, ali redosled dodele fokusa počinje sa 1. To jest, kontrole sa 1 u polju karticu indeks će korisnici prvo doći kada korisnici pritisnite taster TAB. Kontrola sa 2 u okviru kartice indeks će biti posetili drugo, i tako dalje. Sve kontrole sa 0 u polju karticu indeks prikazaće se kao poslednja u redosledu kartica. Ako želite da preskočite kontrole u redosledu kartica, unesite -1 u polju karticu indeks .

Više opcija

Dodeljivanje tasterske prečice

Možete da upišete slovo ili broj u polju Tasterska prečica da biste naveli tasterske prečice. Tasterske prečice da omogućite korisnicima da odu do kontrole tako što ćete pritisnuti kombinaciju pritisaka na tastere, a ne tako što ćete premestiti miš. Ako odaberete da koristite tasterske prečice u predlošku obrasca, morate komunicirate korisnicima da postoje tasterske prečice. Na primer, možda ćete otkucajte (ALT + S) iza teksta za oznaku da biste obavestili korisnike da postoji tasterske prečice za okvir za tekst " Prodavac ".

Više opcija

Određivanje i prilagođavanje radnji objedinjavanja

Izaberite stavku Objedini postavke da biste naveli podatke koje korisnici unose u kontrolu bi trebalo da izgleda kada se kombinuju više obrazaca. Na primer, možete odabrati da bude prefiks svake stavke iz okvira za obogaćeni tekst sa određene reči ili svaku stavku razdvojite tačkom i zarezom.

Više opcija

Dobijanje identifikatora „ViewContext“ za okvir za obogaćeni tekst

Vrednost ViewContext možete da koristite za identifikovanje kontrole u kodu. Na primer, ako znate vrednost ViewContext, možete je koristiti sa metodom ExecuteAction prikaz objekta za programsko izvršavanje radnje uređivanja na XML podataka koja je povezana sa kontrolom.

Više opcija

Određivanje i prilagođavanje vrste unosa

Kliknite na dugme Unosa da biste naveli tip korisničkog unosa koja je namenjena za kontrolu. To može pomoći da biste poboljšali prepoznavanje rukopisa i govor za unos za kontrolu. Na primer, ako koristite IS_URL unosa za kontrolu, InfoPath zna da zanemarite razmaka između reči.

Obrasci pregledača

Prilagođavanje postavki za slanje podataka nazad na server

Obrasci pregledača kartica pojavljuje se samo kada su dizajniranja predloška obrasca kompatibilnog sa pregledačem. Omogućava vam da biste kontrolisali da li podaci se šalju na server kada korisnici promene podatke u okvir za obogaćeni tekst.

Napomena: Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×