Kreiranje, uređivanje ili brisanje relacije

Važno: Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Relacija vam pomaže da kombinujete podatke iz dve različite tabele. Svaka relacija se sastoji od polja u dve tabele, sa pripadajućim podacima. Na primer, možda u tabeli „Proizvodi“ i u tabeli „Detalji porudžbine“ imate polje „ID proizvoda“. Svaki zapis u tabeli „Detalji porudžbine“ ima polje „ID proizvoda“ koje odgovara zapisu u tabeli „Proizvodi“ sa istim poljem „ID proizvoda“.

Kada koristite srodne tabele u upitu, relacija omogućava programu Access da utvrdi koje zapise iz svake tabele treba kombinovati u skupu rezultata. Relacija takođe može da pomogne da se izbegne nestajanje nekih podataka tako što sprečava prestanak sinhronizacije izbrisanih podataka.

Ovaj članak obezbeđuje procedure „korak po korak“ za kreiranje, uređivanje i brisanje relacije. On takođe opisuje nametanje referencijalnog integriteta da bi se sprečilo kreiranje zapisa siročića, postavljanje tipa spajanja radi utvrđivanja zapisa sa obe strane relacije koji su uključeni u rezultat upita i postavljanje kaskadnih opcija radi održavanja sinhronizovanosti referenci.

Ovaj članak sadrži:

Pregled

Kreiranje relacije između tabela pomoću prozora „Relacije“

Kreiranje relacije među tabelama uz upotrebu okna „Lista polja“ za dodavanje polja

Kreiranje ili izmena relacije u Veb bazi podataka

Uređivanje relacije

Primenjivanje referencijalnog integriteta

Brisanje relacije između tabela

Pregled

U standardnoj Access bazi podataka relaciju između tabela kreirate koristeći neki od sledećih metoda:

 • U prozoru „Relacije“ dodajte tabele koje želite da povežete, a zatim prevucite polje sa kojim želite da ih povežete iz jedne tabele u drugu.

 • Prevucite polje na list sa podacima tabele iz okna Lista polja.

Kada kreirate relaciju između tabela, nije neophodno da zajednička polja imaju isto ime, iako je to često slučaj. Zajednička polja moraju imati isti tip podataka. Međutim, ako je polje primarnog ključa automatski numerisano polje, polje sporednog ključa može biti i polje sa brojem ukoliko je svojstvo FieldSize oba polja isto. Na primer, možete povezati automatski numerisano polje i polje sa brojem ako je svojstvo FieldSize oba polja dugačak ceo broj. Kada su oba zajednička polja polja sa brojem, ona moraju imati istu postavku svojstva FieldSize.

Relacije između Veb baza podataka

Važno: Prozor „Relacije“ nije dostupan u Veb bazi podataka.

U Veb bazi podataka relaciju kreirate koristeći čarobnjak za pronalaženje i relacije. Dodajete novo polje u jednu od tabela, a ono dobija vrednosti tako što ih pronalazi u postojećoj tabeli.

Ako želite da promenite relaciju u Veb bazi podataka, izabraćete povezano polje i ponovo pokrenuti čarobnjak za pronalaženje da biste izmenili relaciju.

Vrh stranice

Kreiranje relacije između tabela pomoću prozora „Relacije“

 1. Na kartici Alatke baze podataka , u grupi Relacije , kliknite na dugme Relacije.

 2. Ako još niste definisali relacije, automatski će se pojaviti dijalog Prikazivanje tabele. Ukoliko se ne pojavi, na kartici Dizajn, u grupi Relacije kliknite na dugme Prikaži tabelu.

  U dijalogu Prikazivanje tabele biće prikazane sve tabele i upiti u bazi podataka. Izaberite karticu Tabele da biste videli samo tabele. Izaberite karticu Upiti da biste videli samo upite. Izaberite karticu Oba da biste videli i tabele i upite.

 3. Izaberite jednu ili više tabela ili upita, a zatim kliknite na dugme Dodaj. Nakon što tabele i upite dodate na karticu dokumenta „Relacije“, kliknite na dugme Zatvori.

 4. Prevucite polje (obično primarni ključ) iz jedne tabele u zajedničko polje (sporedni ključ) u drugoj tabeli. Da biste prevukli više polja, držeći pritisnut taster CTRL kliknite na svako polje, a zatim ih prevucite.

  Pojaviće se dijalog Uređivanje relacija.

  Dijalog „Uređivanje relacija“

 5. Proverite da li prikazana imena polja predstavljaju zajednička polja relacije. Ako je ime polja netačno, kliknite na njega i sa liste izaberite odgovarajuće polje.

  Potvrdite izbor Nametni referencijalni integritet da biste primenili referencijalni integritet za ovu relaciju. Više informacija o referencijalnom integritetu potražite u odeljku Primenjivanje referencijalnog integriteta

 6. Kliknite na dugme Kreiraj.

  Access će povući relacionu liniju između dve tabele. Ako ste potvrdili izbor Nametni referencijalni integritet, linija će izgledati deblje na krajevima. Pored toga, samo ako potvrdite izbor Nametni referencijalni integritet, broj 1 će se pojaviti iznad podebljanog dela relacione linije na jednoj strani, a simbol za beskonačno () će se pojaviti iznad podebljanog dela linije na drugoj strani, kao što je prikazano na sledećoj slici.

Prevucite polje iz tabele na odgovarajuće polje u drugoj tabeli

Napomene: 

 • Da biste kreirali relacije    Od uobičajenih polja (obično primarni ključ i polja sporednog ključa) moraju imati jedinstveni indeks. To znači da svojstvo Indeksirano za ova polja treba da bude postavljeno na da (Bez duplikata). Ako oba polja imaju jedinstveni indeks, Access će kreirati relaciju.

 • Kreiranje relacije jedan-prema-više    Polje na jednoj strani (obično primarni ključ) relacije mora da ima jedinstveni indeks. To znači da je svojstvo Indeksirano za ovo polje treba da bude postavljeno na da (Bez duplikata). Trebalo bi da polje na strani više neće da ima jedinstveni indeks. Može da ima indeks, ali mora da dozvoli kreiranje duplikata. To znači da svojstvo Indeksirano za ovo polje treba da bude postavljeno na ne ili da (sa duplikatima). Kada jedno polje ima jedinstveni indeks, a drugo nema, Access će kreirati relacije jedan-prema-više.

Vrh stranice

Kreiranje relacije među tabelama uz upotrebu okna „Lista polja“ za dodavanje polja

Polje možete dodati u postojeću tabelu koja je otvorena u prikazu lista sa podacima tako što ćete ga prevući iz okna Lista polja. Okno Lista polja prikazuje dostupna polja u povezanim tabelama, kao i polja koja su dostupna u drugim tabelama u bazi podataka.

Kada prevučete polje iz tabele "drugo" (nepovezanih), a zatim dovršite čarobnjak za pronalaženje, između tabele u oknu Lista polja i tabele u koju ste prevukli polje se automatski kreira nove relacije jedan-prema-više. Ovu vezu, kreirao Access, ne nametanje referencijalnog integriteta podrazumevano. Da biste nametnuli referencijalni integritet, morate da uredite relaciju. Pogledajte više informacija potražite u odeljku Uređivanje relacija između tabela .

Otvaranje tabele u prikazu lista sa podacima

 • U oknu za navigaciju kliknite dvaput na tabelu.

Otvaranje okna „Lista polja“

 • Pritisnite kombinaciju tastera ALT+F8. Pojavljuje se okno Lista polja.

  Okno Lista polja

Okno Lista polja prikazuje sve ostale tabele u bazi podataka grupisane u kategorije. Kada radite sa tabelom u prikazu lista sa podacima, Access prikazuje polja u dve kategorije u oknu Lista polja: Polja dostupna u srodnim tabelama i Polja dostupna u ostalim tabelama. Prva kategorija navodi sve tabele koje imaju relaciju sa tabelom u kojoj trenutno radite. Druga kategorija prikazuje sve tabele sa kojima vaša tabela nema relacije.

Kada u oknu Lista polja kliknete na znak plus (+) pored imena tabele, videćete listu imena svih polja koja su dostupna u toj tabeli. Da biste u tabelu dodali polje, prevucite željeno polje iz okna Lista polja u tabelu u prikazu lista sa podacima.

Dodavanje polja i kreiranje relacije iz okna „Lista polja“

 1. U tabeli otvorenoj u prikazu lista sa podacima pritisnite kombinaciju tastera ALT+F8. Pojavljuje se okno Lista polja.

 2. U oknu Polja dostupna u ostalim tabelama kliknite na znak plus (+) pored imena tabele da biste prikazali listu polja u toj tabeli.

 3. Željeno polje prevucite iz okna Lista polja u tabelu koja je otvorena u prikazu lista sa podacima.

 4. Kada se pojavi linija za umetanje, otpustite polje na željenu poziciju.

  Pokrenuće se Čarobnjak za pronalaženje.

 5. Sledite uputstva da biste dovršili čarobnjak za pronalaženje.

  Polje će se pojaviti u tabeli u prikazu lista sa podacima.

Kada prevučete polje iz „druge“ (nepovezane) tabele, a zatim dovršite čarobnjak za pronalaženje, nova relacija „jedan-prema-više“ biće automatski kreirana između tabele u oknu Lista polja i tabele u koju ste prevukli polje. Ova relacija, koju je kreirao Access, ne primenjuje podrazumevano referencijalni integritet. Morate da uredite relaciju da biste primenili referencijalni integritet. Više informacija potražite u odeljku Uređivanje relacije između tabela.

Vrh stranice

Kreiranje ili izmena relacije u Veb bazi podataka

Da biste kreirali relaciju u Veb bazi podataka, morate koristiti čarobnjak za pronalaženje. Prozor „Relacije“ nije dostupan u Veb bazi podataka. Polje u jednoj tabeli koristite kao izvor za vrednosti u povezanom polju u drugoj tabeli.

Napomena: Polje koje koristite kao izvor za vrednosti mora već postojati da biste mogli da koristite čarobnjak za pronalaženje.

Kreiranje relacije pomoću čarobnjaka za pronalaženje

 1. Otvorite tabelu koja bi trebalo da dobije vrednosti iz druge tabele.

 2. Sa desne strane poslednjeg polja izaberite stavku Kliknite da biste dodali, a zatim izaberite stavku Pronalaženje i odnos.

  Možda će biti potrebno da se pomerite horizontalno kako biste videli stavku Kliknite da biste dodali.

 3. Na prvom ekranu čarobnjaka za pronalaženje potvrdite izbor u polju za potvrdu Želim da polje za pronalaženje dobije vrednosti iz druge tabele i kliknite na dugme Dalje.

 4. Izaberite tabelu koja sadrži izvorne vrednosti i kliknite na dugme Dalje.

 5. U polju Dostupna polja kliknite dvaput na polje koje ima izvorne vrednosti i kliknite na dugme Dalje.

 6. Ako želite, navedite redosled sortiranja za polje za pronalaženje. Kliknite na dugme Dalje.

 7. Ako su vrednosti dugačke, preporučujemo da prilagodite širinu polja za pronalaženje. Kliknite na dugme Dalje.

 8. Unesite ime za novo polje. Ako želite da budete sigurni da se vrednosti u dve tabele uvek podudaraju, potvrdite izbor u polju za potvrdu Omogući integritet podataka, a zatim izaberite neku od sledećih opcija:

  • Kaskadno brisanje – ova opcija znači da ukoliko izbrišete zapis iz jedne tabele, takođe se brišu odgovarajući zapisi u drugoj tabeli.

  • Ograničeno brisanje – ova opcija znači da ukoliko pokušate da izbrišete zapis iz jedne tabele, a postoji odgovarajući zapis u drugoj tabeli, operacija brisanja nije dozvoljena.

   Napomena:  Nemojte potvrditi izbor u polju za potvrdu Dozvoli više vrednosti u čarobnjaku za pronalaženje kada koristite čarobnjak za kreiranje relacije.

Izmena relacije u Veb bazi podataka

 1. Otvorite tabelu koja vrednosti dobija iz druge tabele.

 2. Izaberite polje koje vrednosti dobija iz druge tabele.

 3. Na kartici Polja, u grupi Svojstva kliknite na dugme Izmeni pronalaženja.

 4. Pratite korake u čarobnjaku da biste izvršili željene promene. Možete da promenite sledeće:

  • Polje koje je izvor vrednosti

  • Redosled sortiranja vrednosti

  • Širinu polja i mogućnost skrivanja kolone ključa

  • Oznaku polja za pronalaženje

  • Mogućnost izbora integriteta podataka

  • Ako je integritet podataka omogućen, da li su brisanja kaskadna ili ograničena

Vrh stranice

Uređivanje relacije

Relaciju možete da promenite tako što ćete je izabrati u prozoru „Relacije“ i urediti.

 1. Pažljivo postavite kursor tako da pokazuje relacionu liniju, a zatim kliknite na nju da biste je izabrali.

  Relaciona linija postaje deblja ako je izabrana.

 2. Dvaput kliknite na izabranu relacionu liniju.

  –ili–

  Na kartici Dizajn, u grupi Alatke kliknite na dugme Uredi relacije.

Pojaviće se dijalog Uređivanje relacija.

Otvaranje dijaloga „Uređivanje relacija“

 1. Na kartici Alatke baze podataka , u grupi Relacije , kliknite na dugme Relacije.

  Pojaviće se prozor „Relacije“.

  Ako još niste definisali relacije i ukoliko prvi put otvarate prozor „Relacije“, pojaviće se dijalog Prikazivanje tabele. Ako se dijalog pojavi, kliknite na dugme Zatvori.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Relacije kliknite na dugme Sve relacije.

  Sve tabele koje imaju relacije biće prikazane sa relacionim linijama. Imajte na umu da skrivene tabele (tabele za koje je u dijalogu Svojstva potvrđen izbor Skrivena) i njihove relacije neće biti prikazane, osim ako je u dijalogu Opcije za navigaciju potvrđen izbor „Prikaži skrivene objekte“.

 3. Kliknite na relacionu liniju koja odgovara relaciji koju želite da promenite. Relaciona linija postaje deblja kada je izabrana.

 4. Dvaput kliknite na relacionu liniju.

  –ili–

  Na kartici Dizajn, u grupi Alatke kliknite na dugme Uredi relacije.

  Pojaviće se dijalog Uređivanje relacija.

  Dijalog „Uređivanje relacija“

 5. Unesite promene, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Dijalog Uređivanje relacija dozvoljava promenu relacije između tabela. Možete da promenite tabele ili upite sa obe strane relacije, kao i polja sa obe strane. Osim toga, možete da podesite tip spoja ili da primenite referencijalni integritet i odaberete kaskadnu opciju. Više informacija o tipu spoja i o tome kako da ga podesite potražite u odeljku Postavljanje tipa spoja. Više informacija o primeni referencijalnog integriteta i biranju kaskadne opcije potražite u odeljku Primenjivanje referencijalnog integriteta.

Postavljanje tipa spoja

Kada definišete relaciju između tabela, činjenice o relaciji obezbeđuju informacije za dizajn upita. Na primer, ako definišete relaciju između dve tabele, a zatim kreirate upit koji koristi te dve tabele, Access će automatski izabrati polja koja se podrazumevano podudaraju na osnovu polja preciziranih u relaciji. Možete da zamenite ove početne podrazumevane vrednosti u upitu, ali vrednosti dobijene na osnovu relacije će najčešće biti ispravne. Pošto pronalaženje podudarnih podataka iz više tabela i njihovo spajanje predstavlja radnju koju ćete često obavljati u svim osim u najjednostavnijim bazama podataka, postavljanje podrazumevanih vrednosti kreiranjem relacija može da doprinese uštedi vremena, kao i da bude korisno.

Upit za više tabela kombinuje informacije iz više tabela tako što podudara vrednosti u istim poljima. Operacija koja podudara i kombinuje zove se spoj. Na primer, pretpostavite da želite da prikažete porudžbine kupca. Kreiraćete upit koji spaja tabelu „Kupci“ i tabelu „Porudžbine“ po polju „ID kupca“. Rezultat upita sadrži informacije o kupcima i informacije o porudžbinama samo za one redove u kojima je pronađeno odgovarajuće podudaranje.

Jedna od vrednosti koju možete da precizirate za svaku relaciju je tip spoja. Tip spoja ukazuje programu Access na to koje zapise treba da uključi u rezultat upita. Na primer, razmotrimo ponovo upit koji spaja tabele „Kupci“ i „Porudžbine“ po zajedničkim poljima koja predstavljaju ID kupca. Korišćenjem podrazumevanog tipa spoja (koji se naziva unutrašnji spoj) upit vraća samo redove iz tabele „Kupci“ i redove iz tabele „Porudžbine“ u kojima su zajednička polja (nazivaju se i spojena polja) jednaka.

Pretpostavite, međutim, da želite da obuhvatite sve zapise iz tabele „Kupci“ – čak i one kupce koji još nisu poslali nijednu porudžbinu. Morate da promenite tip spoja sa unutrašnjeg spoja na spoj koji se naziva levi spoljni spoj kako biste ovo postigli. Levi spoljni spoj vraća sve redove u tabeli na levoj strani relacije i samo one koji se podudaraju u tabeli na desnoj strani. Desni spoljni spoj vraća sve redove na desnoj strani i samo one koji se podudaraju na levoj strani.

U ovom slučaju, „levo“ i „desno“ se odnosi na pozicije tabela u dijalogu Uređivanje relacija, a ne u prozoru „Relacije“.

Trebalo bi da razmislite o rezultatu koji najčešće želite da dobijete od upita koji spaja tabele u ovoj relaciji, a zatim da podesite odgovarajući tip spoja.

Postavljanje tipa spoja

 1. U dijalogu Uređivanje relacija kliknite na dugme Tip spoja.

  Pojaviće se dijalog Svojstva spoja.

 2. Izaberite željenu opciju, a zatim kliknite na dugme U redu.

Sledeća tabela (koja koristi tabele „Kupci“ i „Porudžbine“) sadrži tri opcije prikazane u dijalogu „Svojstva spoja“, tip spoja koji one koriste, kao i podatke o tome da li se svi redovi ili podudarni redovi vraćaju za svaku tabelu.

Opcija

Relacioni spoj

Leva tabela

Desna tabela

1. Uključi samo redove u kojima su spojena polja iz obe tabele jednaka

Unutrašnji spoj

Redovi koji se podudaraju

Redovi koji se podudaraju

2. Uključi SVE zapise iz tabele „Kupci“ i samo one zapise iz tabele „Porudžbine“ u kojima su spojena polja jednaka

Levi spoljni spoj

Svi redovi

Redovi koji se podudaraju

3. Uključi SVE zapise iz tabele „Porudžbine“ i samo one zapise iz tabele „Kupci“ u kojima su spojena polja jednaka

Desni spoljni spoj

Redovi koji se podudaraju

Svi redovi

Ako odaberete opciju 2 ili opciju 3, na relacionoj liniji će biti prikazana strelica. Ova strelica je usmerena prema onoj strani relacije koja prikazuje samo redove koji se podudaraju.

Unošenje promena u dijalog „Svojstva spoja“

 1. Na kartici Alatke baze podataka, u grupi Relacije kliknite na dugme Relacije.

  Napomena: Ako još niste definisali relacije i ukoliko prvi put otvarate prozor „Relacije“, pojaviće se dijalog Prikazivanje tabele. Ako se dijalog pojavi, kliknite na dugme Zatvori.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Relacije kliknite na dugme Sve relacije.

 3. Sve tabele koje imaju relacije prikazane su sa relacionim linijama. Imajte na umu da skrivene tabele (tabele za koje je u dijalogu Svojstva potvrđen izbor Skrivena) i njihove relacije neće biti prikazane, osim ako je u dijalogu Opcije za navigaciju potvrđen izbor „Prikaži skrivene objekte“.

 4. Kliknite na relacionu liniju koja odgovara relaciji koju želite da promenite. Relaciona linija postaje deblja kada je izabrana.

 5. Kliknite dvaput na relacionu liniju. Pojavljuje se dijalog Uređivanje relacija.

 6. Izaberite stavku tip pridruživanja.

 7. U dijalogu Svojstva spoja izaberite odgovarajuću opciju, a zatim kliknite na dugme U redu.

  1. Dijalog svojstava spajanja

 8. Unesite dodatne promene u relaciju, a zatim kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Primenjivanje referencijalnog integriteta

Svrha referencijalnog integriteta jeste sprečavanje nastanka zapisa siročića – zapisa koji upućuju na druge zapise koji više ne postoje. Referencijalni integritet namećete tako što ga omogućavate za relaciju između tabela. Kada se referencijalni integritet nametne, Access odbija svaku operaciju koja bi narušila referencijalni integritet te relacije između tabela. To znači da će Access odbiti ažuriranja koja menjaju cilj reference, kao i brisanja koja uklanjaju cilj reference. Da biste podesili Access da prenosi referencijalna ažuriranja i brisanja tako da se svi povezani redovi promene u skladu sa time, pogledajte odeljak Podešavanje kaskadnih opcija.

Uključivanje ili isključivanje referencijalnog integriteta

 1. Na kartici Alatke baze podataka, u grupi Relacije kliknite na dugme Relacije.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Relacije kliknite na dugme Sve relacije.

  Sve tabele koje imaju relacije biće prikazane sa relacionim linijama. Imajte na umu da skrivene tabele (tabele za koje je u dijalogu Svojstva potvrđen izbor Skrivena) i njihove relacije neće biti prikazane, osim ako je u dijalogu Opcije za navigaciju potvrđen izbor „Prikaži skrivene objekte“.

 3. Kliknite na relacionu liniju koja odgovara relaciji koju želite da promenite. Relaciona linija postaje deblja kada je izabrana.

 4. Kliknite dvaput na relacionu liniju. Pojavljuje se dijalog Uređivanje relacija.

 5. Potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Nametni referencijalni integritet.

 6. Unesite dodatne promene u relaciju, a zatim kliknite na dugme U redu.

Ako nametnete referencijalni integritet, primenjuju se sledeća pravila:

 • U polje sporednog ključa povezane tabele ne možete da unesete vrednost ako ta vrednost ne postoji u polju primarnog ključa primarne tabele – ako to uradite, kreiraćete zapise koji će biti siročići.

 • Zapis u primarnoj tabeli ne možete da izbrišete ako u povezanoj tabeli postoje podudarni zapisi. Na primer, ne možete da izbrišete zapis o zaposlenom iz tabele „Zaposleni“ ako u tabeli „Porudžbine“ postoje porudžbine koje su dodeljene tom zaposlenom. Međutim, možete da odaberete da izbrišete primarni zapis i sve povezane zapise jednom operacijom tako što ćete potvrditi izbor Kaskadno brisanje srodnih zapisa.

 • Vrednost primarnog ključa u primarnoj tabeli ne možete da promenite ako će to dovesti do kreiranja zapisa koji će biti siročići. Na primer, ne možete da promenite broj porudžbine u tabeli „Porudžbine“ ako u tabeli „Detalji porudžbine“ postoje stavke koje su dodeljene toj porudžbini. Međutim, možete da odaberete da ažurirate primarni zapis i sve povezane zapise jednom operacijom tako što ćete potvrditi izbor „Kaskadno ažuriraj povezana polja“.

  Napomene: Ako imate poteškoća prilikom primenjivanja referencijalnog integriteta, imajte na umu da su sledeći uslovi potrebni za njegovo primenjivanje:

  • Zajedničko polje u primarnoj tabeli mora da bude primarni ključ ili da ima jedinstveni indeks.

  • Zajednička polja moraju da imaju isti tip podataka. Jedini izuzetak je da polje tipa „Automatsko numerisanje“ može da bude povezano sa poljem tipa „Broj“ kome je svojstvo Veličina polja postavljena na Dugački ceo broj.

  • Obe tabele se nalaze u istoj Access bazi podataka. Referencijalni integritet ne može da se primeni na povezane tabele. Međutim, ako su izvorne tabele u formatu programa Access, možete da otvorite bazu podataka u kojoj su one uskladištene i primenite referencijalni integritet na tu bazu podataka.

Postavljanje kaskadnih opcija

Možda ćete doći u situaciju da opravdano treba da promenite vrednost na strani relacije „jedan“. U takvim slučajevima Access mora automatski da ažurira sve promenjene redove jednom operacijom. Na taj način ažuriranje će biti dovršeno u potpunosti, tako da baza podataka neće biti nekonzistentna – sa nekim ažuriranim, a nekim neažuriranim redovima. Primenom opcije „Kaskadno ažuriranje srodnih polja“ Access vam pomaže da izbegnete ovaj problem. Kada primenite referencijalni integritet i izaberete opciju „Kaskadno ažuriranje srodnih polja“, a zatim ažurirate primarni ključ, Access će automatski ažurirati sva polja koja referenciraju taj primarni ključ.

Možda ćete takođe morati da izbrišete red i sve povezane zapise – na primer, zapis „Špediter“ i sve povezane porudžbine za tog špeditera. Iz tog razloga Access podržava opciju „Kaskadno brisanje povezanih polja“. Kada primenite referencijalni integritet i potvrdite izbor Kaskadno brisanje srodnih zapisa, Access će automatski izbrisati sve zapise koji referenciraju primarni ključ nakon što izbrišete zapis koji sadrži primarni ključ.

Uključivanje ili isključivanje kaskadnog ažuriranja i/ili kaskadnog brisanja

 1. Na kartici Alatke baze podataka, u grupi Relacije kliknite na dugme Relacije.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Relacije kliknite na dugme Sve relacije.

  Sve tabele koje imaju relacije biće prikazane sa relacionim linijama. Imajte na umu da skrivene tabele (tabele za koje je u dijalogu Svojstva potvrđen izbor Skrivena) i njihove relacije neće biti prikazane, osim ako je u dijalogu Opcije za navigaciju potvrđen izbor „Prikaži skrivene objekte“.

 3. Kliknite na relacionu liniju koja odgovara relaciji koju želite da promenite. Relaciona linija postaje deblja kada je izabrana.

 4. Dvaput kliknite na relacionu liniju.

  Pojaviće se dijalog Uređivanje relacija.

 5. Potvrdite izbor Nametni referencijalni integritet.

 6. Potvrdite izbor Kaskadno ažuriranje povezanih polja ili izbor Kaskadno brisanje srodnih zapisa, odnosno oba izbora.

 7. Unesite dodatne promene u relaciju, a zatim kliknite na dugme U redu.

Napomena: Ako je primarni ključ polje tipa „Automatsko numerisanje“, potvrda izbora u polju za potvrdu Kaskadno ažuriranje polja u relaciji neće imati efekta, jer ne možete promeniti vrednost u polju tipa „Automatsko numerisanje“.

Vrh stranice

Brisanje relacije između tabela

Važno: Kada uklonite relaciju, uklanjate i podršku za referencijalni integritet za tu relaciju ukoliko je on omogućen. Kao rezultat toga, Access više neće automatski sprečavati kreiranje zapisa siročića na strani „više“ relacije.

Da biste uklonili relaciju između tabela, morate da izbrišete relacionu liniju u prozoru „Relacije“. Postavite kursor na relacionu liniju, a zatim kliknite na liniju. Relaciona linija postaje deblja kada se izabere. Kada izaberete relacionu liniju, pritisnite taster DELETE.

 1. Na kartici Alatke baze podataka, u grupi Relacije kliknite na dugme Relacije.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Relacije kliknite na dugme Sve relacije.

  Sve tabele koje imaju relacije biće prikazane sa relacionim linijama. Imajte na umu da skrivene tabele (tabele za koje je u dijalogu Svojstva potvrđen izbor Skrivena) i njihove relacije neće biti prikazane, osim ako je u dijalogu Opcije za navigaciju potvrđen izbor „Prikaži skrivene objekte“.

 3. Kliknite na relacionu liniju koja odgovara relaciji koju želite da izbrišete. Relaciona linija postaje deblja kada je izabrana.

 4. Pritisnite taster DELETE.

 5. Access će možda prikazati poruku Želite li stvarno da trajno izbrišete izabranu relaciju iz baze podataka?. Ako se pojavi ova poruka potvrde, kliknite na dugme Da.

Napomena: Ako je u upotrebi neka od tabela koje se koriste u relaciji – možda od strane druge osobe ili u drugom procesu, odnosno u otvorenom objektu baze podataka, poput obrasca – nećete moći da izbrišete relaciju. Morate da zatvorite sve otvorene objekte koji koriste ove tabele pre nego što pokušate da uklonite relaciju.

Vrh stranice

Napomena: Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden u sistemu računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×