Kreiranje tabela u bazi podataka

Kada kreirate bazu podataka, podatke skladištite u tabele – liste sa redovima i kolonama zasnovane na temama. Na primer, možda ćete kreirati tabelu „Kontakti“ za skladištenje liste imena, adresa i brojeva telefona ili tabelu „Proizvodi“ za skladištenje informacija o proizvodima. Dizajniranje baze podataka bi uvek trebalo da počnete tako što ćete prvo kreirati tabele – čak i pre kreiranja drugih objekata baze podataka.

Ovaj članak sadrži objašnjenja o tome kako da kreirate tabele. Saznaćete kako da kreirate tabelu, dodate polja u tabelu i postavite primarni ključ tabele. Osim toga, saznaćete više o tipovima podataka, kao i o načinu postavljanja svojstava polja i tabela.

Pre kreiranja tabela, trebalo bi oprezno da razmotrite svoje zahteve i isplanirate bazu podataka kako biste otkrili koje su vam tabele potrebne. Kao uvod za planiranje i dizajniranje baze podataka pročitajte članak Osnove dizajniranja baze podataka.

Ovaj članak sadrži:

Šta je tabela?

Kreiranje nove tabele

Kreiranje baze podataka zasnovane na predlošku tabele

Kreiranje tabele pomoću uvezenih ili povezanih podataka

Kreiranje tabele zasnovane na SharePoint listi

Dodavanje polja u tabelu u prikazu lista sa podacima

Dodavanje polja korišćenjem predložaka polja

Dodavanje polja iz postojeće tabele

Postavljanje tipa podatka za polje u prikazu lista sa podacima

Čuvanje tabele

Postavljanje primarnog ključa

Postavljanje svojstava polja

Postavljanje svojstava tabele

Šta je tabela?

Tabela sadrži podatke o određenoj temi, kao što je tema „Zaposleni“ ili „Proizvodi“. Svaki zapis u tabeli sadrži informacije o jednoj stavci, kao što je određeni zaposleni. Zapis se sastoji od polja, poput polja za ime, adresu i telefonski broj. Zapis se obično zove i red, a polje se obično zove i kolona.

Customers table in Access showing layout of records and fields

1. Zapis ili red

2. Polje ili kolona

Baza podataka može da sadrži mnogo tabela od kojih svaka skladišti informacije o drugoj temi. Svaka tabela može da sadrži mnogo polja različitih tipova, uključujući tekst, brojeve, datume i slike.

Sledeća lista sadrži neke uobičajene primere tabela koje možete da kreirate.

 • Tabela kupaca u kojoj se navode kupci vaše kompanije i njihove adrese

 • Katalog proizvoda koje prodajete, sa cenom i slikom za svaku stavku

 • Tabela zadataka koja prati zadatke i krajnje rokove

 • Zalihe opreme ili roba na lageru

Bazu podataka bi trebalo pažljivo da planirate i dizajnirate kako biste obezbedili tačnost i izbegli neophodnost kasnijeg pravljenja velikog broja promena. Više informacija o planiranju i dizajniranju baze podataka potražite u članku Osnove dizajniranja baze podataka.

Vrh stranice

Kreiranje nove tabele

Probna baza podataka, poput liste kontakata, može da koristi jednu tabelu. Međutim, mnoge baze podataka koriste nekoliko tabela. Kada kreirate novu bazu podataka, na računaru kreirate i novu datoteku koja sadrži sve objekte u bazi podataka, uključujući tabele.

Tabelu možete kreirati tako što ćete kreirati novu bazu podataka, umetnuti je u postojeću bazu podataka ili je uvesti ili povezati sa tabelom iz drugog izvora podataka – kao što je Microsoft Office Excel 2007 radna sveska, Microsoft Office Word 2007 dokument, tekstualna datoteka ili druga baza podataka. Kada kreirate praznu bazu podataka, nova prazna tabela će automatski biti umetnuta. Nakon toga možete da unesete podatke kako biste počeli sa definisanjem polja.

Kreiranje nove tabele u novoj bazi podataka

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta, a zatim izaberite stavku Novo.

 2. U polje Ime datoteke upišite ime datoteke. Ako želite da promenite lokaciju, kliknite na ikonu fascikle da biste potražili novu lokaciju.

 3. Kliknite na dugme Kreiraj.

  Otvoriće se nova baza podataka, a nova tabela nazvana „Tabela1“ će se kreirati i otvoriti u prikazu lista sa podacima.

Kreiranje nove tabele u postojećoj bazi podataka

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta, a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Kreiranje, u grupi Tabele izaberite stavku Tabela.

  Slika trake programa Access

  Nova tabela će biti umetnuta u bazu podataka i otvorena u prikazu lista sa podacima.

Vrh stranice

Kreiranje baze podataka zasnovane na predlošku tabele

Ukoliko planirate da kreirate tabele „Kontakti“, „Zadaci“, „Problemi“, „Događaji“ ili „Osnovna sredstva“, možda ćete želeti da započnete sa predlošcima tabela za ove teme koji su uključeni u program Office Access 2007. Predlošci tabela su dizajnirani tako da budu kompatibilni sa Windows SharePoint Services 3.0 listama istog naziva.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta, a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Kreiranje, u grupi Tabele izaberite stavku Predlošci tabela, a zatim izaberite jedan od dostupnih predložaka sa liste.

  Slika trake programa Access

  Biće umetnuta nova tabela zasnovana na predlošku tabele koji ste odabrali.

Vrh stranice

Kreiranje tabele pomoću uvezenih ili povezanih podataka

Tabelu možete kreirati tako što ćete uvesti informacije uskladištene na drugom mestu ili se povezati sa njima. Na primer, možete da uvezete ili da se povežete sa informacijama u Excel radnom listu, SharePoint listi, XML datoteci, drugoj Access bazi podataka, Microsoft Office Outlook 2007 fascikli i mnogim drugim izvorima. Kada uvezete informacije, njihova kopija će biti kreirana u novoj tabeli aktuelne baze podataka. Suprotno tome, kada se povežete sa informacijama, kreiraćete povezanu tabelu u aktuelnoj bazi podataka koja omogućava povezivanje uživo sa postojećim informacijama koje su uskladištene na drugom mestu. Zbog toga, kada menjate podatke u povezanoj tabeli, promenićete i originalni izvor (sa nekim izuzecima – pogledajte dolenavedenu belešku). Kada se informacije promene u originalnom izvoru korišćenjem drugog programa, ta promena se može videti u povezanoj tabeli.

Napomena   U nekim slučajevima ne možete da načinite promene u bazi podataka putem povezane tabele, prvenstveno kada je izvor podataka Excel radni list.

Kreiranje nove tabele uvozom ili povezivanjem sa spoljnim podacima

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Otvori kako biste koristili postojeću tabelu.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U meniju Datoteka izaberite stavku Novo da biste kreirali novu bazu podataka.

  • U okvir za tekst Ime datoteke upišite ime datoteke. Kliknite na ikonu fascikle da biste promenili lokaciju.

  • Kliknite na dugme Kreiraj.

   Otvoriće se nova baza podataka, a nova tabela nazvana „Tabela1“ će se kreirati i otvoriti u prikazu lista sa podacima.

 4. Na kartici Spoljni podaci, u grupi Uvoz kliknite na dugme za neki od dostupnih izvora podataka.

  Slika trake programa Access

 5. Sledite uputstva u dijalozima.

  Access će kreirati novu tabelu i prikazati je u oknu za navigaciju.

Napomena   Osim toga, možete da uvezete SharePoint listu ili da se povežete sa njom pomoću komande na kartici Kreiranje. Detaljne instrukcije potražite u sledećem odeljku.

Vrh stranice

Kreiranje tabele zasnovane na SharePoint listi

Tabelu možete da kreirate u bazi podataka koja uvozi SharePoint listu ili se sa njom povezuje. Ukoliko lista već postoji, možete da je uvezete ili da se sa njom povežete, a možete da kreirate i novu prilagođenu listu ili novu listu koja je zasnovana na unapred definisanom predlošku. Unapred definisani predlošci u programu Office Access 2007 obuhvataju liste „Kontakti“, „Zadaci“, „Problemi“ i „Događaji“.

Prvo otvorite bazu podataka u kojoj želite da kreirate tabelu.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta, a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Kreiranje, u grupi Tabele izaberite stavku SharePoint liste.

  Slika trake programa Access

Postupite na neki od sledećih načina:

Kreiranje liste zasnovane na predlošku

 1. Izaberite stavku Kontakti, Zadaci, Problemi ili Događaji.

 2. U dijalogu Kreiranje nove liste upišite URL adresu SharePoint lokacije na kojoj želite da se lista nalazi. Osim toga, unesite ime nove SharePoint liste i njen opis.

 3. Ako želite da se povezana tabela otvori nakon kreiranja, potvrdite izbor Otvorite listu kada je završena (podrazumevano je potvrđen izbor u ovom polju). U suprotnom, opozovite izbor.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Kreiranje nove prilagođene liste

 1. Izaberite stavku Prilagođeno.

 2. U dijalogu Kreiranje nove liste upišite URL adresu SharePoint lokacije na kojoj želite da se lista nalazi. Osim toga, unesite ime nove SharePoint liste i njen opis.

 3. Ako želite da se povezana tabela otvori nakon kreiranja, potvrdite izbor Otvori listu nakon završetka (podrazumevano je potvrđen izbor u ovom polju). U suprotnom, opozovite izbor.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Uvoz podataka iz postojeće liste

 1. Izaberite stavku Postojeća SharePoint lista.

 2. U dijalogu Preuzimanje spoljašnjih podataka upišite URL adresu SharePoint lokacije koja sadrži listu.

 3. Izaberite opciju Uvezi izvorne podatke u novu tabelu u aktuelnoj bazi podataka.

 4. Kliknite na dugme Dalje.

 5. Potvrdite izbor pored bilo koje SharePoint liste koju želite da uvezete.

 6. Kliknite na dugme U redu.

Povezivanje sa postojećom listom

 1. Izaberite stavku Postojeća SharePoint lista.

 2. U dijalogu Preuzimanje spoljašnjih podataka upišite URL SharePoint lokacije koja sadrži listu.

 3. Izaberite opciju Poveži se sa izvorom podataka kreiranjem povezane tabele.

 4. Kliknite na dugme Dalje.

 5. Potvrdite izbor u polju za potvrdu pored bilo koje SharePoint liste sa kojom želite da se povežete.

 6. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Dodavanje polja u tabelu u prikazu lista sa podacima

Stavke informacija koje želite da pratite skladištite u polja (nazivaju se i kolone). Na primer, u tabeli „Kontakti“ ćete možda, između ostalih, kreirati polja „Prezime“, „Ime“, „Broj telefona“ i „Adresa“. Za tabelu „Proizvodi“ biste mogli da kreirate polja „Ime proizvoda“, „ID proizvoda“ i „Cena“.

Važno je da polja odaberete pažljivo. Na primer, obično se ne preporučuje kreiranje polja za skladištenje izračunate vrednosti. Umesto toga, Office Access 2007 će u većini slučajeva moći da izračuna vrednost kada to bude potrebno. Kada birate polja, pokušajte da skladištite najmanje korisne delove informacija. Na primer, umesto kreiranja polja „Puno ime“ razmislite o kreiranju polja „Prezime“ i „Ime“. Uopšteno govoreći, ako je potrebno da izveštavate, sortirate, pretražujete ili izračunavate na osnovu neke stavke informacija, stavite je u zasebnu kolonu. Više informacija o dizajniranju baze podataka i odabiru polja potražite u članku Osnove dizajniranja baze podataka.

Polje ima određene karakteristike koje ga definišu. Na primer, svako polje ima ime koje ga jedinstveno identifikuje u tabeli. Polje ima i tip podataka koji se bira tako da se podudara sa informacijama koje će u njemu biti uskladištene. Tip podataka određuje vrednosti koje mogu da se skladište i operacije koje mogu da se izvršavaju, kao i količinu prostora za skladištenje potrebnu za svaku vrednost. Osim toga, svako polje ima i pridruženu grupu postavki koja se nazivaju svojstva i koja definišu karakteristike izgleda ili ponašanja polja. Na primer, svojstvo „Oblikovanje“ definiše raspored prikaza polja – to jest, kako bi ono trebalo da izgleda kada je prikazano.

Kada kreirate novu tabelu, ona će se otvoriti u prikazu lista sa podacima. Polje možete odmah da dodate upisujući informacije u kolonu Dodavanje novog polja.

Datasheet in Access with Add New Field column

Dodavanje novog polja u postojeću tabelu

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta, a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju dvaput kliknite na neku od dostupnih tabela da biste je otvorili.

 4. Upišite podatke u ćeliju ispod zaglavlja kolone Dodavanje novog polja.

Dodavanje novog polja u novu tabelu

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta, a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Kreiranje, u grupi Tabele izaberite stavku Tabela.

  Slika trake programa Access

  Access će u bazu podataka umetnuti novu tabelu i otvoriti je u prikazu lista sa podacima.

 4. Upišite podatke u ćeliju ispod zaglavlja kolone Dodavanje novog polja.

Kada u novu kolonu unesete podatke, Office Access 2007 će upotrebiti upisane informacije za prepoznavanje odgovarajućeg tipa podataka za to polje. Na primer, ako u kolonu upišete datum, poput 01.01.2006, Office Access 2007 će videti unete informacije, prepoznati ih kao datum i postaviti tip podataka za to polje na „Datum/vreme“. Ako Access na osnovu upisanih informacija ne može da otkrije tip podataka, on će biti postavljen na „Tekst“.

U sledećoj tabeli prikazan je način funkcionisanja automatskog otkrivanja tipa podatka u prikazu lista sa podacima.

Ako upišete:

Office Access 2007 će kreirati polje sa tipom podataka:

Jovan

Tekst

http://www.contoso.com

Možete da koristite bilo koji od važećih Internet prefiksa. Na primer, http://, https:// i mailto: su važeći prefiksi

Hiperveza

50000

Broj, Dugački ceo broj

50.000

Broj, Dugački ceo broj

50.000,99

Broj, Dvostruki

50000,389

Broj, Dvostruki

31.12.2006

Prepoznati formati za datum i vreme su oni za vaš lokalni standard

Datum/vreme

31. decembar 2006

Datum/vreme

10:50:23

Datum/vreme

10:50:00

Datum/vreme

17:50:00

Datum/vreme

12,50 Din.

Prepoznati simbol valute je onaj za vaš lokalni standard

Valuta

21,75

Broj, Dvostruki

123,00%

Broj, Dvostruki

3,46E+03

Broj, Dvostruki


Osim određivanja tipa podatka, Office Access 2007 može da postavi i svojstvo Oblikovanje u zavisnosti od onoga što ste uneli. Na primer, ako upišete 10:50, Access će postaviti tip podataka na „Datum/vreme“, a svojstvo Oblikovanje na „Kratki oblik vremena“.

Ako želite da izričito postavite tip podataka i format za polje koji će zameniti izbor koji je načinio Office Access 2007, to možete učiniti tako što ćete kliknuti na odgovarajuće komande u grupi Tip podataka i oblikovanje na kartici List sa podacima.

Izričito postavljanje tipa podatka

 1. Na kartici List sa podacima, u grupi Tip podataka i oblikovanje kliknite na dugme Tip podataka.

  Access Ribbon Image of Data Type and Formatting group

 2. Izaberite željeni tip podataka.

Izričito postavljanje oblika

 1. Na kartici List sa podacima, u grupi Tip podataka i oblikovanje izaberite listu Oblik.

 2. Izaberite željeni oblika.

Kada polje dodate upisivanjem informacija u ćeliju ispod zaglavlja Dodavanje novog polja, Office Access 2007 automatski polju dodeljuje ime. Ova imena počinju sa „Polje1“ za prvo polje, „Polje2“ za drugo polje, itd. Preporučuje se korišćenje imena polja s opisima. Polje možete da preimenujete tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na njegovo zaglavlje, a zatim u priručnom meniju izabrati stavku Preimenuj kolonu.

Imena polja mogu da se sastoje od najviše 64 znaka (slova i brojeva) uključujući razmake. Trebalo bi da pokušate da poljima date opisna imena kako biste mogli lako da ih identifikujete prilikom pregledanja ili uređivanja zapisa. Na primer, možete da koristite imena polja poput „Prezime“, „Adresa“ i „Telefon kod kuće“.

Vrh stranice

Dodavanje polja korišćenjem predložaka polja

Ponekad je lakše odabrati polje iz unapred definisane liste polja, nego ga ručno kreirati. Okno zadataka „Predlošci polja“ možete koristiti da biste polje odabrali iz liste unapred definisanih polja. Office Access 2007 obezbeđuje skup ugrađenih predložaka polja koji mogu da uštede dosta vremena prilikom kreiranja polja. Prikažite okno Predlošci polja, a zatim prevucite i otpustite jedan ili više predložaka polja u otvorenu tabelu u prikazu lista sa podacima kako biste novo polje kreirali koristeći predložak polja.

Predložak polja je unapred definisani skup karakteristika i svojstava koji opisuju polje. Definicija predloška polja uključuje ime polja, tip podataka, postavku za svojstvo formata polja, kao i brojna druga svojstva polja koja uzeta zajedno obrazuju model koji služi kao osnova za kreiranje novog polja.

 1. Uverite se da se tabela nalazi u prikazu lista sa podacima.

 2. Na kartici List sa podacima, u grupi Polja i kolone izaberite stavku Novo polje.

  Slika trake programa Access

  Pojaviće se okno Predlošci polja.

 3. Izaberite jedno ili više polja u oknu Predlošci polja i prevucite ih u tabelu. Kada se pojavi linija za umetanje, otpustite polja na željenu poziciju.

  Polja će se pojaviti u listu sa podacima.

Predlošci polja su modeli. Oni obezbeđuju osnovu od koje možete da kreirate novo polje. Ali to nije jedina osnova za kreiranje novog polja. Osim kreiranja novog polja pomoću predloška polja, novo polje možete da kreirate i od postojećeg polja u drugoj tabeli.

Vrh stranice

Dodavanje polja iz postojeće tabele

Ako koristite bazu podataka koja sadrži više tabela, možete da dodate polje iz druge tabele. Zapravo, postoji velika verovatnoća da su neke od tih tabela povezane. U relacionoj bazi podataka informacije skladištite u zasebne tabele na osnovu teme, a zatim definišete relacije da biste sistemu za upravljanje bazama podataka pružili ono što mu je potrebno za spajanje informacija po potrebi. Office Access 2007 dozvoljava kreiranje novog polja dodavanjem polja iz druge povezane tabele ili dodavanjem polja iz druge tabele za koju još niste kreirali relaciju. Polje dodajete pomoću okna „Lista polja“ koje prikazuje polja dostupna u ostalim tabelama baze podataka.

Okno „Lista polja“

Otvaranje okna „Lista polja“

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta, a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju dvaput kliknite na tabelu u koju želite da dodate postojeće polje.

  Tabela će se otvoriti u prikazu lista sa podacima.

 4. Na kartici List sa podacima, u grupi Polja i kolone izaberite stavku Dodaj postojeća polja.

  Slika trake programa Access

  Pojaviće se okno Lista polja.

Okno Lista polja sadrži sve ostale tabele u bazi podataka grupisane u kategorije. Kada radite sa tabelom u prikazu lista sa podacima, u oknu Lista polja pojavljuju se dve kategorije: Polja dostupna u srodnim tabelama i Polja dostupna u ostalim tabelama. U prvoj kategoriji navedene su sve tabele sa kojima otvorena tabela ima relacije, a u drugoj kategoriji sve one sa kojima vaša tabela nema relacije.

Više informacija o relacijama između tabela potražite u članku Kreiranje, uređivanje ili brisanje relacije.

Kada kliknete na dugme sa znakom plus (+) koje se nalazi pored tabele, videćete listu svih polja koja su dostupna u toj tabeli. Da biste u tabelu dodali polje, prevucite i otpustite željeno polje iz okna Lista polja u tabelu u prikazu lista sa podacima.

Dodavanje polja iz okna „Lista polja“

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta, a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju dvaput kliknite na tabelu u koju želite da dodate postojeće polje.

  Tabela će se otvoriti u prikazu lista sa podacima.

 4. Na kartici List sa podacima, u grupi Polja i kolone izaberite stavku Dodaj postojeća polja.

  Slika trake programa Access

  Pojaviće se okno Lista polja.

 5. Kliknite na dugme sa znakom plus (+) koje se nalazi pored tabele da biste prikazali listu polja u toj tabeli.

 6. Polje koje želite prevucite iz okna Lista polja u tabelu u prikazu lista sa podacima.

 7. Kada se pojavi linija za umetanje, spustite polje na željenu poziciju.

  Linija za umetanje polja iz okna „Lista polja“

  Pokrenuće se čarobnjak za pronalaženje.

 8. Sledite uputstva da biste dovršili korake čarobnjaka.

  Nakon što dovršite sve korake čarobnjaka, polje će se pojaviti u tabeli u prikazu lista sa podacima.

Napomena   Kada prevučete i otpustite polje iz nepovezane tabele, a zatim dovršite sve korake čarobnjaka za pronalaženje, između tabele u oknu Lista polja i otvorene tabele automatski će se kreirati nova relacija „jedan-prema-više“.

Vrh stranice

Postavljanje tipa podatka za polje u prikazu lista sa podacima

Office Access 2007 dobro automatski određuje tip podataka za polje koje kreirate u prikazu lista sa podacima. Međutim, ponekad ćete morati da zamenite tip koji je Access odredio. Na primer, možda već imate postojeće ID-ove proizvoda koji identifikuju proizvode koje prodajete. Ako u tabelu u prikazu lista sa podacima upišete numerički ID, npr. 1003, funkcija za automatsko određivanje tipa podataka će postaviti numerički tip podataka za to polje. Međutim, numeričke tipove podataka bi trebalo da koristite samo za polja koja će učestvovati u aritmetičkim računskim operacijama. Inače, identifikatori poput ID-a proizvoda bi trebalo da se skladište kao tekstualni tip podataka.

Ako želite da izričito postavite tip podataka i oblik za polje koji će zameniti izbor koji je načinio Office Access 2007, to možete učiniti tako što ćete kliknuti na odgovarajuće komande u grupi Tip podataka i oblikovanje na kartici Podaci.

Izričito postavljanje tipa podatka

 1. Na kartici List sa podacima, u grupi Tip podataka i oblikovanje kliknite na dugme Tip podataka.

  Access Ribbon Image of Data Type and Formatting group

 2. Izaberite željeni tip podataka.

Koristite sledeću tabelu za određivanje ispravnog tipa podatka.

Izričito postavljanje oblika

 1. Na kartici List sa podacima, u grupi Tip podataka i oblikovanje izaberite padajuću listu Oblik.

 2. Izaberite željeni oblik.

U sledećoj tabeli opisani su tipovi podataka dostupni za polja u programu Office Access 2007.

Tip podataka

Skladišti

Veličina

Tekst

Alfanumerički znaci

Koristite za tekst ili tekst i brojeve koji se ne koriste u računskim operacijama (na primer, ID proizvoda)

Do 255 znakova

Memo

Alfanumerički znaci (duži od 255 znakova) ili tekst koji koristi oblikovanje obogaćenog teksta

Koristite za tekst duži od 255 znakova ili za tekst koji koristi oblikovanje obogaćenog teksta. Beleške, duži opisi i pasusi sa oblikovanjem poput podebljanog teksta ili kurziva su dobar primer za korišćenje polja tipa „Memo“

Do 1 gigabajt znakova ili 2 gigabajta prostora (2 bajta po znaku), od kojih u kontroli možete da prikažete 65 535 znakova

Broj

Numeričke vrednosti (celi brojevi ili decimalne vrednosti)

Koristite za skladištenje brojeva koji će se upotrebljavati u računskim operacijama, osim novčanih vrednosti (za novčane vrednosti koristite tip podatka „Valuta“)

1, 2, 4 ili 8 bajtova, odnosno 16 bajtova kada se koristi za ID replikacije

Datum/vreme

Datumi i vreme

Koristite za skladištenje vrednosti datuma/vremena. Imajte na umu da svaka uskladištena vrednost sadrži datumsku i vremensku komponentu

8 bajtova

Valuta

Novčane vrednosti

Koristite za skladištenje novčanih vrednosti (valuta)

8 bajtova

Automatsko numerisanje

Jedinstvena numerička vrednost koju Office Access 2007 automatski umeće kada se doda zapis

Koristite za generisanje jedinstvenih vrednosti koje mogu da se koriste kao primarni ključ. Imajte na umu da vrednost polja tipa „Automatsko numerisanje“ može da se povećava u nizu u skladu sa određenom vrednošću za povećavanje ili da bude slučajno izabrana

4 bajta ili 16 bajtova kada se koristi za ID replikacije

Da/Ne

Bulove (logičke) vrednosti

Koristite za polja tipa „Tačno/netačno“ koja mogu da sadrže jednu od dve moguće vrednosti: na primer, „Da/Ne“ ili „Tačno/netačno“

1 bit (8 bitova = 1 bajt)

OLE objekat

OLE objekti i drugi binarni podaci

Koristite za skladištenje OLE objekata iz drugih Microsoft Windows aplikacija

Do 1 gigabajt

Prilog

Slike, binarni podaci, Office datoteke

Ovo je poželjan tip podatka za skladištenje digitalnih slika i bilo kog tipa binarne datoteke

Za komprimovane priloge 2 gigabajta. Za nekomprimovane priloge približno 700 kB, u zavisnosti od stepena do kog prilog može da se komprimuje

Hiperveza

Hiperveze

Koristite za skladištenje hiperveza da biste omogućili pristup Web stranicama preko URL (Uniform Resource Locator) adrese ili datotekama putem imena u UNC (universal naming convention) formatu pomoću jednog klika. Možete da se povežete i sa Access objektima uskladištenim u bazi podataka

Do 1 gigabajt znakova ili 2 gigabajta prostora (2 bajta po znaku), od kojih u kontroli možete da prikažete 65 535 znakova

Čarobnjak za pronalaženje

Nije stvarni tip podataka; pokreće čarobnjak za pronalaženje

Koristite za pokretanje čarobnjaka za pronalaženje tako da možete da kreirate polje koje koristi kombinovani okvir da biste pronašli vrednost u drugoj tabeli, upitu ili listi vrednosti

Na osnovu tabele ili upita: veličina povezane kolone

Na osnovu vrednosti: veličina tekstualnog polja koje se koristi za skladištenje vrednosti


Savet   Za brojeve telefona, brojeve delova, kao i druge brojeve koje ne nameravate da koristite u matematičkim računskim operacijama, trebalo bi da izaberete tip podataka „Tekst“, a ne „Broj“.

Za tipove podataka „Tekst“ i „Broj“ možete da precizirate veličinu polja ili tip podataka postavljanjem svojstva Veličina polja.

Vrh stranice

Čuvanje tabele

Nakon što dodate polja u tabelu, trebalo bi da sačuvate njen dizajn. Kada prvi put sačuvate novu tabelu, dajte joj ime koje opisuje informacije koje ona sadrži. Možete koristiti najviše 64 znaka (slova ili brojeve), uključujući razmake. Na primer, tabelu možete nazvati „Kupci“, „Zalihe delova“ ili „Proizvodi“.

 1. Kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta, a zatim izaberite stavku Sačuvaj ili pritisnite tastere CTRL+S.

  –ili–

  Kliknite desnim tasterom miša na karticu dokumenta tabele, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Sačuvaj.

  –ili–

  Na priručnoj traci kliknite na dugme Sačuvaj.

 2. Ako prvi put čuvate tabelu, upišite ime tabele, a zatim kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Postavljanje primarnog ključa

Primarni ključ tabele sadrži jedno ili više polja koja jedinstveno identifikuju svaki red koji skladištite u tabeli. Često kao primarni ključ služi jedinstveni identifikacioni broj kao što je ID broj, redni broj ili kôd. Na primer, možete da imate tabelu „Kupci“ u kojoj svaki kupac ima jedinstveni ID broj kupca. ID polje kupca predstavlja primarni ključ tabele.

Za odgovarajući primarni ključ neophodno je nekoliko karakteristika. Prvo, on jedinstveno identifikuje svaki red. Drugo, nikada nije prazan ili bez vrednosti – vrednost uvek postoji. Treće, on se retko menja (u idealnim slučajevima, ne menja se nikada). Access koristi polja primarnog ključa za brzo povezivanje podataka iz više tabela.

Uvek treba da precizirate primarni ključ tabele. Access automatski kreira indeks primarnog ključa koji pomaže pri ubrzavanju upita i drugih operacija. Access takođe obezbeđuje postojanje vrednosti u polju primarnog ključa za svaki zapisa, kao i njenu jedinstvenost.

Kada kreirate novu tabelu u prikazu lista sa podacima, Access će automatski kreirati primarni ključ umesto vas i dodeliće mu ime polja „ID“ i tip podataka „Automatsko numerisanje“. Polje će biti skriveno u prikazu lista sa podacima, ali ćete moći da ga vidite ako se prebacite u prikaz dizajna.

Prebacivanje u prikaz dizajna

 1. Kliknite desnim tasterom miša na karticu dokumenta, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

  –ili–

  U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na ime tabele, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

  –ili–

  Na statusnoj traci programa Access kliknite na dugme Prikaz dizajna.

Prikaz dizajna morate da koristite da biste promenili ili uklonili primarni ključ, odnosno da biste ga postavili za tabelu koja ga nema.

Postavljanje ili menjanje primarnog ključa

 1. Otvorite tabelu u prikazu dizajna.

 2. Izaberite jedno ili više polja koja želite da koristite kao primarni ključ.

  Kliknite na birač reda za željeno polje da biste izabrali jedno polje.

  Da biste izabrali više polja, držeći pritisnut taster CTRL kliknite na birač reda za svako polje.

 3. Na kartici Dizajn, u grupi Alatke kliknite na dugme Primarni ključ.

  Grupa „Alatke“ na kartici „Dizajn“

  Indikator ključa se dodaje sa leve strane polja izabranih za primarni ključ.

Uklanjanje primarnog ključa

 1. Otvorite tabelu u prikazu dizajna.

 2. Kliknite na birač reda aktuelnog primarnog ključa.

  Ako se primarni ključ sastoji od jednog polja, kliknite na birač reda za to polje.

  Ukoliko se primarni ključ sastoji od više polja, kliknite na birač reda za bilo koje polje u primarnom ključu.

 3. Na kartici Dizajn, u grupi Alatke kliknite na dugme Primarni ključ.

  Grupa „Alatke“ na kartici „Dizajn“

  Indikator ključa će biti uklonjen iz jednog ili više polja koja ste ranije odredili kao primarni ključ.

Napomena   Kada sačuvate novu tabelu bez postavljenog primarnog ključa, Access će zatražiti da ga kreirate. Ako kliknete na dugme Da, Access će kreirati ID polje koje koristi tip podataka „Automatsko numerisanje“ kako bi obezbedio jedinstvenu vrednost za svaki zapis. Ukoliko tabela već sadrži polje tipa „Automatsko numerisanje“, Access će ga koristiti kao primarni ključ.

Vrh stranice

Postavljanje svojstava polja

Postavljanjem svojstava polja možete da kontrolišete izgled informacija, sprečite netačne unose, precizirate podrazumevane vrednosti, ubrzate pretraživanje i sortiranje, kao i da kontrolišete druge karakteristike izgleda ili ponašanja. Na primer, možete da oblikujete brojeve tako da ih je lakše čitati ili da definišete pravilo za proveru valjanosti koje mora da se poštuje kako bi se informacije mogle uneti u polje.

Tip podataka polja određuje svojstva koja možete da postavite. Na primer, svojstvo Samo dodaj se primenjuje samo na polje koje je postavljeno na tip podataka „Memo“. Ovo svojstvo ne možete da postavite za polje sa drugim tipom podataka.

Access koristi postavke svojstava polja kada prikazujete ili uređujete podatke. Na primer, svojstva Oblikovanje, Maska unosa i Natpis utiču na izgled informacija u listovima sa podacima tabele i upita. Osim toga, sve kontrole u novim obrascima i izveštajima koji su zasnovani na poljima u tabeli podrazumevano nasleđuju iste postavke svojstava. Druga svojstva se koriste za postavljanje podrazumevane vrednosti za polje ili kao zahtev korisniku da unese vrednost koju Access primenjuje svaki put kada dodajete ili uređujete podatke u tabeli.

Postavljanje svojstva polja za tabelu u prikazu lista sa podacima

 1. Otvorite tabelu u prikazu lista sa podacima.

 2. Kliknite u polje za koje želite da postavite svojstvo.

 3. Na kartici „List sa podacima“, u grupi Tip podataka i oblikovanje izaberite neku od sledećih komandi.

  Access Ribbon Image of Data Type and Formatting group

  • Jedinstveno – Postavlja svojstvo Indeksirano.

  • Zahteva se – Uključuje/isključuje postavku za svojstvo Potrebno. Ako je bilo postavljeno na vrednost Da, prikazaće se vrednost Ne. Ukoliko je bilo postavljeno na vrednost Ne, prikazaće se vrednost Da.

   U prikazu lista sa podacima možete da postavite samo nekoliko dostupnih svojstava polja. Tabelu morate da otvorite u prikazu dizajna da biste postavili dodatna svojstva polja.

Neophodno je da koristite prikaz dizajna kako biste imali pristup potpunoj listi svojstava polja i kako biste mogli da ih postavite.

Postavljanje svojstva polja za tabelu u prikazu dizajna

 1. Otvorite tabelu u prikazu dizajna.

 2. U gornjem delu koordinatne mreže za dizajn tabele kliknite u polje za koje želite da postavite svojstva (ili se premestite u polje pomoću tastera sa strelicama).

 3. Access će prikazati svojstva za ovo polje u donjem delu koordinatne mreže za dizajn tabele. Tip podataka polja određuje svojstva koja možete da postavite.

 4. U donjem delu prozora, u odeljku Svojstva polja kliknite u okvir za svojstvo polja koje želite da postavite. Druga mogućnost je da pritisnete taster F6, a zatim se premestite u okvir za svojstvo koristeći tastere sa strelicama.

 5. Upišite postavku svojstva ili kliknite na strelicu sa desne strane okvira za svojstvo, ako se ona pojavi, kako biste za svojstvo izabrali stavku sa liste postavki.

  Sledeća tabela sadrži dostupna svojstva polja.

Koristite ovo svojstvo
polja:

Da biste:

Veličina polja

Postavili maksimalnu veličinu za podatke uskladištene u vidu tipa podataka „Tekst“, „Broj“ ili „Automatsko numerisanje“

Oblikovanje

Prilagodili izgled polja prilikom prikazivanja ili štampanja

Decimalna mesta

Precizirali broj decimalnih mesta koja se koriste prilikom prikazivanja brojeva

Nove vrednosti

Postavili način na koji se polju tipa „Automatsko numerisanje“ dodeljuju vrednosti – inkrementalno ili dodeljivanjem nasumične vrednosti

Maska unosa

Prikazali znakove za uređivanje koji služe kao vodič za unos podataka

Natpis

Postavili tekst koji se podrazumevano prikazuje u oznakama za obrasce, izveštaje i upite

Podrazumevana vrednost

Polju automatski dodelili podrazumevanu vrednost prilikom dodavanja novih zapisa

Pravilo za validaciju

Uneli izraz koji mora biti tačan svaki put kada dodate ili promenite vrednost u ovom polju

Tekst provere valjanosti

Uneli tekst koji se pojavljuje kada vrednost krši izraz „Pravilo za validaciju“

Potrebno

Zahtevali da podaci budu uneti u polje

Dozvoli da dužina bude nula

Dozvolili unos (postavljanjem na vrednost „Da“) niske nulte dužine ("") u polje tipa „Tekst“ ili „Memo“

Indeksirano

Ubrzali pristup podacima u ovom polju kreiranjem i korišćenjem indeksa

Unikod kompresija

Komprimovali tekst uskladišten u ovom polju u slučaju da je uskladištena velika količina teksta (> 4096 znakova)

IME režim

Kontrolisali konvertovanje znakova u azijskoj verziji operativnog sistema Windows

IME režim rečenice

Kontrolisali konvertovanje znakova u azijskoj verziji operativnog sistema Windows

Pametne oznake

Priložili pametnu oznaku u ovo polje

Samo dodaj

Dozvolili kreiranje verzija (postavljanjem na vrednost „Da“) polja tipa „Memo“

Oblikovanje teksta

Odabrali obogaćeni tekst kako biste tekst skladištili u vidu HTML-a i dozvolili oblikovanje obogaćenog teksta, a čisti tekst ukoliko skladištite samo tekst

Poravnavanje teksta

Precizirali podrazumevano poravnavanje teksta unutar kontrole

Preciznost

Precizirali ukupan broj dozvoljenih cifara, uključujući cifre desno i levo od decimalnog zareza

Razmera

Precizirali maksimalan broj cifara koji se može uskladištiti desno od znaka za razdvajanje decimala

Ako želite da imate više prostora za unošenje ili uređivanje postavke svojstva u okviru za svojstvo, pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+F2 da biste prikazali okno Zum. Ako unosite masku za unos ili izraz za proveru valjanosti, a želite pomoć za njenu izradu, kliknite na dugme Dugme „Graditelj“ koje se nalazi pored okvira za svojstvo kako biste prikazali odgovarajući dijalog za izradu.

 1. Kliknite na dugme Sačuvaj na priručnoj traci da biste sačuvali promene.

  –ili–

  Kliknite desnim tasterom miša na karticu dokumenta tabele, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Sačuvaj.

  –ili–

  Kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta, a zatim izaberite stavku Sačuvaj ili pritisnite tastere CTRL+S.

U sledećoj tabeli navedene su dodatne informacije o svojstvima polja Veličina polja, Oblikovanje i Nove vrednosti.

Svojstvo „Veličina polja“

Opis

Tekst

Unesite vrednost od 1 do 255. Tekstualna polja mogu da sadrže od 1 do 255 znakova. Za veća tekstualna polja koristite tip podataka „Memo“

Broj

Izaberite jednu od sledećih vrednosti:

 • Bajt – Za numeričke vrednosti u opsegu od 0 do 255. Potreban prostor za skladištenje je jedan bajt

 • Ceo broj – Za numeričke vrednosti u opsegu od -32 768 do +32 768. Potreban prostor za skladištenje je dva bajta

 • Dugački ceo broj – Za numeričke vrednosti koje su u opsegu od -2 147 483 648 do +2 147 483 647. Potreban prostor za skladištenje je četiri bajta

  Savet   „Dugački ceo broj“ koristite da biste kao sporedni ključ uskladištili vrednost koja se pojavljuje u polju primarnog ključa druge tabele koje pripada tipu „Automatsko numerisanje“

 • Jednostruki – Za numeričke vrednosti sa pokretnim zarezom koje su u opsegu od -3,4 x 1038 do +3,4 x 1038, i sve do sedam značajnih cifara. Potreban prostor za skladištenje je četiri bajta

 • Dvostruki – Za numeričke vrednosti sa pokretnim zarezom koje su u opsegu od -1,797 x 10308 do +1,797 x 10308, i sve do sedem značajnih cifara. Potreban prostor za skladištenje je osam bajtova

 • ID replikacije – Za skladištenje globalno jedinstvenog identifikatora potrebnog za replikaciju. Potreban prostor za skladištenje je šesnaest bajtova. Imajte na umu da replikacije nisu podržane ako se koristi .accdb format datoteke

 • Decimalni broj – Za numeričke vrednosti koje su u opsegu od -9,999... x 1027 do +9,999... x 1027. Potreban prostor za skladištenje je dvanaest bajtova

Automatsko numerisanje

Izaberite jednu od sledećih vrednosti:

 • Dugački ceo broj – Za jedinstvene numeričke vrednosti koje su u opsegu od 1 to +2 147 483 648 ukoliko je svojstvo polja „Nove vrednosti“ postavljeno na vrednost „Inkrementalni“, a od -2 147 483 648 do +2 147 483 647 ako je svojstvo polja „Nove vrednosti“ postavljeno na vrednost „Nasumični“. Potreban prostor za skladištenje je četiri bajta

 • ID replikacije – Za skladištenje globalno jedinstvenog identifikatora potrebnog za replikaciju. Potreban prostor za skladištenje je šesnaest bajtova. Imajte na umu da replikacije nisu podržane ako se koristi .accdb format datoteke

Svojstvo „Oblikovanje“

Tekst

Možete da definišete prilagođeni format. Više informacija potražite u članku Oblikovanje podataka u tabelama, obrascima i izveštajima

Broj

Izaberite jednu od sledećih vrednosti:

 • Opšti broj – Prikazuje broj onako kako je unet

  Na primer, 3456,789 će postati 3456,789

 • Valuta – Prikazuje broj koristeći znak za razdvajanje hiljada i primenjuje svojstva iz regionalnih i jezičkih opcijama na kontrolnoj tabli za negativne količine, simbole decimala i valuta, kao i za decimalna mesta

  Na primer, 3456,789 će postati 3456,79 din.

 • Evro – Prikazuje broj koristeći simbol valute za evro bez obzira na simbol naveden u regionalnim i jezičkim opcijama

 • Fiksno – Prikazuje najmanje jednu cifru i primenjuje postavke iz regionalnih i jezičkih opcija na kontrolnoj tabli za negativne količine, simbole decimala i valuta, kao i za decimalna mesta

  Na primer, 3456,789 će postati 3456,79

 • Standardno – Prikazuje broj koristeći znak za razdvajanje hiljada i primenjuje svojstva iz regionalnih i jezičkih opcija na kontrolnoj tabli za negativne količine, simbole decimala i valuta, kao i za decimalna mesta. Ovaj format ne prikazuje simbol valute

  Na primer, 3456,789 će postati 3456,79

 • Procenat – Množi vrednost sa 100 i prikazuje broj sa znakom za procenat koji se dodaje iza broja. Primenjuje postavke iz regionalnih i jezičkih opcija na kontrolnoj tabli za negativne količine, simbole decimala i valuta, kao i za decimalna mesta

  Na primer, 0,3456 će postati 35%

 • Naučni – Prikazuje vrednost u standardnom naučnom sistemu obeležavanja

  Na primer, 3456,789 će postati 3,46E+03

Datum/vreme

Izaberite jedan od sledećih unapred definisanih formata za prikaz:

 • Opšti oblik datuma – Prikazuje vrednost koristeći kombinaciju postavki „Kratki oblik datuma“ i „Dugački oblik vremena“

 • Dugački oblik datuma – Prikazuje vrednost koristeći postavku „Dugački oblik datuma“ iz regionalnih i jezičkih opcija na kontrolnoj tabli

 • Srednji oblik datuma – Prikazuje vrednost koristeći oblik dd.mmm.yy (npr. 14.jul.06)

 • Kratki oblik datuma – Prikazuje vrednost koristeći postavku „Kratki oblik datuma“ iz regionalnih i jezičkih opcija na kontrolnoj tabli

 • Dugački oblik vremena – Prikazuje vrednost koristeći postavku „Vreme“ iz regionalnih i jezičkih opcija na kontrolnoj tabli

 • Srednji oblik vremena – Prikazuje vrednost koristeći format HH:MM, pri čemu je HH čas, a MM je minut. Čas može da bude u opsegu od 1 do 12. Minut može da bude u opsegu od 0 do 59

 • Kratki oblik vremena – Prikazuje vrednost koristeći format HH:MM, pri čemu je HH čas, a MM je minut. Čas može da bude u opsegu od 0 do 23. Minut može da bude u opsegu od 0 do 59

Da/Ne

Izaberite jednu od sledećih vrednosti:

 • Tačno/netačno – Prikazuje vrednost kao „Tačno“ ili „Netačno“

 • Da/Ne – Prikazuje vrednost kao „Da“ ili „Ne“

 • Uključeno/isključeno – Prikazuje vrednost kao „Uključeno“ ili „Isključeno“

Napomena   Gorenavedene vrednosti „Uključeno“, „Tačno“ i „Da“ su ekvivalentne. Vrednosti „Netačno“, „Ne“ i „Isključeno“ su takođe ekvivalentne

Svojstvo „Nove vrednosti“

Automatsko numerisanje

Izaberite jednu od sledećih vrednosti (samo za podatke tipa „Automatsko numerisanje“):

 • Inkrementalni – Započinje vrednost sa 1 i povećava je za 1 u svakom novom zapisu

 • Nasumični – Započinje nasumičnom vrednošću i dodeljuje je svakom novom zapisu


Vrh stranice

Postavljanje svojstava tabele

Osim svojstava polja, možete da postavite i svojstva koja se primenjuju na celu tabelu i na cele zapise. Ova svojstva ćete postaviti u listu sa svojstvima tabele.

Postavljanje svojstava tabele

 1. Otvorite tabelu u prikazu dizajna.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Prikaži/sakrij izaberite stavku Okvir svojstava.

  Show/Hide group on the Design tab in Access

  Biće prikazan list sa svojstvima tabele.

 3. Kliknite u okvir za svojstvo koje želite da postavite.

 4. Upišite postavku za svojstvo.

  Sledeća tabela navodi dostupna svojstva tabele.

Koristite ovo svojstvo tabele:

Da biste:

Opis

Uneli opis tabele

Podrazumevani prikaz

Postavili list sa podacima, izvedenu tabelu ili izvedeni grafikon kao podrazumevani prikaz prilikom otvaranja tabele

Podrazumevana vrednost

Uneli izraz koji mora biti tačan svaki put kada se dodaje ili menja zapis

Tekst provere valjanosti

Uneli tekst koji će se pojavljivati kada zapis naruši izraz „ValidationRule“

Filter

Definisali kriterijume na osnovu kojih će se u prikazu lista sa podacima pojavljivati samo podudarni redovi

Ređaj po

Izabrali jedno ili više polja kako biste precizirali podrazumevani redosled sortiranja redova u prikazu lista sa podacima

Ime lista sa potpodacima

Precizirali da li će se list sa potpodacima pojaviti u prikazu lista sa podacima, kao i koja tabela ili upit treba da snabdevaju redove lista sa potpodacima ukoliko hoće

Poveži podređena polja

Naveli polja u tabeli ili upitu koja se koriste za list sa potpodacima i koja se podudaraju sa poljima primarnog ključa ove tabele

Poveži nadređena polja

Naveli polja primarnog ključa ove tabele koja se podudaraju sa podređenim poljima za list sa potpodacima

Visina lista sa potpodacima

Precizirali da li će se list sa potpodacima prilikom otvaranja razviti tako da se prikažu svi dostupni redovi (podrazumevano) ili postavili visinu prozora lista sa potpodacima koja će biti prikazana prilikom otvaranja

Razvijanje lista sa potpodacima

Postavili vrednost koja ukazuje na to da li će svi listovi sa potpodacima biti razvijeni prilikom otvaranja tabele

Položaj

Postavili položaj prikaza prema tome da li se jezik čita sleva nadesno ili zdesna nalevo

Prikaži prikaze na SharePoint lokaciji

Precizirali da li će obrasci i izveštaji pridruženi ovoj tabeli biti dostupni u meniju Prikaz u sistemu Windows SharePoint Services ako je baza podataka objavljena na SharePoint lokaciji

Filtriraj prilikom učitavanja

Automatski primenili kriterijume filtriranja iz svojstva „Filter“ (postavljanjem na vrednost „Da“) ako je tabela otvorena u prikazu lista sa podacima

Ređaj po prilikom učitavanja

Automatski primenili kriterijume sortiranja iz svojstva „Ređaj po“ (postavljanjem na vrednost „Da“) ako je tabela otvorena u prikazu lista sa podacima

Ako želite da imate više prostora za unošenje ili uređivanje postavke u okviru za svojstvo, pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+F2 da biste prikazali okno Zum. Ukoliko svojstvo Pravilo za validaciju postavljate na izraz i želite pomoć pri njegovoj izradi, kliknite na dugme Dugme „Graditelj“ koje se nalazi pored okvira za svojstvo Pravilo za validaciju kako biste prikazali dijalog „Izrada izraza“.

 1. Kliknite na dugme Sačuvaj na priručnoj traci da biste sačuvali promene.

  –ili–

  Kliknite desnim tasterom miša na karticu dokumenta tabele, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Sačuvaj.

  –ili–

  Kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta, a zatim izaberite stavku Sačuvaj ili pritisnite tastere CTRL+S.

Vrh stranice

Primenjuje se na: Access 2007Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik