Kreiranje prilagođenih kategorija i grupa u oknu za navigaciju i upravljanje njima

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Microsoft Office Access 2007 pruža novu funkciju koja se zove „Okno za navigaciju“. Okno za navigaciju zamenjuje stariju alatku – prozor „Baza podataka“. Okno za navigaciju koristite za pokretanje i upravljanje objektima u bazi podataka – tabelama, obrascima, upitima itd. Takođe, okno za navigaciju možete da koristite umesto komandne table. Ovo možete da uradite tako što ćete kreirati prilagođene kategorije i grupe koje pružaju prečice samo do objekata za koje želite da budu vidljive korisnicima. Informacije u ovoj temi sadrže objašnjenja o tome kako se u oknu za navigaciju kreiraju prilagođene kategorije i grupe i kako se njima upravlja.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Razumevanje okna za navigaciju

Kreiranje prilagođenih kategorija i grupa

Prikazivanje ili skrivanje grupa i objekata u kategoriji

Uklanjanje i vraćanje objekata u prilagođenim grupama

Razumevanje okna za navigaciju

Prozor baze podataka se u prethodnim verzijama programa Access koristio za pokretanje objekata i upravljanje njima – tabelama, izveštajima, obrascima itd. – u bazi podataka. Na primer, ako ste želeli da pokrenete čarobnjak za izveštaje ili promenite dizajn obrasca za unos podataka, to ste radili iz prozora baze podataka.

Ako ste želeli da olakšate pronalaženje i upotrebu skupa objekata, kao što su obrasci za unos podataka ili izveštaji koje ste pokretali svake sedmice, kreirali biste komandnu tablu. Komandne table su mali ekrani koji sadrže dugmad ili hiperveze koji, na primer, otvaraju obrazac ili izveštaj. Korišćenje komandne table je način skrivanja objekata baze podataka za koje ne želite da ih korisnici vide i možda oštete. Na primer, ako ne želite da korisnici menjaju podatke u osnovnoj tabeli, bazu podataka ćete konfigurisati tako da prikazuje samo komandnu tablu, ograničavajući korisnike na odgovarajući skup alatki.

Okno za navigaciju na nekoliko načina olakšava i ubrzava korišćenje baze podataka:

 • Okno u svakom trenutku čini objekte baze podataka vidljivim. Okno baze podataka ne možete nehotično sakriti iza drugih ekrana.

 • Možete da ograničite objekte koje drugi vide i koriste tako što ćete kreirati prilagođene kategorije i grupe objekata u tim kategorijama. Na primer, pretpostavimo da svakog petka ujutro pokrećete skup od tri izveštaja. Umesto da se pomerate po dugačkoj listi objekata baze podataka da biste pronašli izveštaje, u oknu za navigaciju možete da kreirate prilagođenu kategoriju i u nju postavite grupu prečica do izveštaja.

 • Možete kreirati najviše 10 prilagođenih kategorija, koje u svakom trenutku možete da promenite ili izbrišete.

Koraci u sledećim odeljcima objašnjavaju kako da kreirate i upravljanje prilagođenim kategorijama i grupama. Informacije u ovoj temi potiču iz šire teme Vodič za okno za navigaciju, koji objašnjava kako da koristite okno za navigaciju u dubine. Pogledajte temu za veće ako treba da razumete funkcije ili dovrši zadatak koji je opisane ovde.

Imajte u vidu da i dalje možete da kreirate i koristite komandne table u Office Access 2007. Više informacija potražite u članku Šta mojim komandnim tablama?.

Vrh stranice

Kreiranje prilagođenih kategorija i grupa

Prilagođena kategorija se kreira za bazu podataka koja je otvorena i čini njen nedeljiv deo. Prilagođene kategorije i grupe ne možete prenositi u druge baze podataka.

Dijalog Opcije za navigaciju koristite za kreiranje prilagođenih kategorija i grupa, kao i za upravljanje njima. Ovaj proces sledi sledeće korake:

 • Prvo kreirajte prilagođenu kategoriju. Access pruža kategoriju Prilagođeno. Ovoj kategoriji možete uvek da promenite ime, dodate ili uklonite grupe kako bi odgovarala vašim potrebama ili možete da kreirate novu kategoriju.

 • Nakon kreiranja kategorije, kreirajte grupe za novu kategoriju.

 • Zatvorite dijalog Opcije za navigaciju i u oknu za navigaciju prevucite ili kopirajte i nalepite objekte baze podataka koje želite da dodelite prilagođenoj grupi. Objekte prevlačite ili kopirate iz posebne grupe sa nazivom Nedodeljeni objekti, koju Access uvek kreira prilikom kreiranja prilagođene kategorije.

  Napomena : Prilikom dodavanja objekta baze podataka iz grupe nedodeljenih objekata u prilagođenu grupu, Access kreira prečicu do tog objekta. Sam objekat ne možete da premestite ili iskopirate. Preimenovanje ili brisanje prečice u prilagođenoj grupi neće uticati na sam objekat, već samo na prečicu.

 • Nakon što ste popunili prilagođene grupe, možete da sakrijete grupu nedodeljenih objekata, kao i ostale grupe koje ne želite da prikažete.

Kreiranje prilagođene kategorije

 1. Kliknite desnim tasterom miša na meni na vrhu okna za navigaciju, a zatim izaberite stavku Opcije za navigaciju.

 2. U dijalogu Opcije za navigaciju, ispod liste Kategorije kliknite na dugme Dodaj stavku. U listi će se pojaviti nova kategorija. Slika ilustruje novu kategoriju:

  Nova prilagođena kategorija u oknu za navigaciju

 3. Upišite ime za novu kategoriju, a zatim pritisnite taster ENTER.

  Pokušajte da kreirate ime koje će osobama koje koriste tu bazu podataka imati smisla. Nakon što ste kreirali ime, primetićete da se natpis liste na desnoj strani promenio u skladu sa tim imenom. Na primer, ako ste novu kategoriju nazvali Moja komandna tabla, naziv desne liste postaje Grupe za „Moja komandna tabla“. Osim toga, primetićete da lista sadrži grupu sa nazivom „Nedodeljeni objekti“. Access podrazumevano kreira tu grupu. Ona sadrži sve objekte baze podataka koje možete da koristite za popunjavanje prilagođene grupe.

  Nakon kreiranja prilagođene kategorije, kreirajte grupe za tu kategoriju. Možete da kreirate onoliko grupa koliko vam je potrebno. Ostavite dijalog Opcije za navigaciju otvorenim i pratite sledeće korake.

Kreiranje prilagođene grupe

 1. U okviru grupe za "ime grupe" lista, kliknite na dugme Dodaj grupu, a zatim otkucajte ime za grupu. Možete da ponovite ovaj proces kad god je potrebno da uradite. Na primer, Moja komandna tabla može da sadrži tri grupe – obrasci za unos podataka, izveštaji i upiti. Potrebe korisnika ili željenih, trebalo bi da kontrolišete grupe koje dodajete u ovoj fazi.

 2. Ostavite izbor u polju za potvrdu pored naziva „Nedodeljeni objekti“ potvrđen, a zatim kliknite na dugme U redu. Access će zatvoriti dijalog Opcije za navigaciju i u okno za navigaciju dodati novu prilagođenu grupu, koja se još ne može videti.

 3. Pređite na sledeći skup koraka da biste novu grupu učinili vidljivom i dodali joj objekte.

Dodavanje objekata prilagođenoj grupi

 1. Kliknite na meni na vrhu okna za navigaciju, a zatim u gornjem odeljku menija izaberite novu kategoriju. U donjem odeljku menija pojaviće se grupe koje su kreirane za tu kategoriju, kao i grupa „Nedodeljeni objekti“.

 2. U grupi Nedodeljeni objekti izaberite stavke koje želite da koristite u prilagođenoj grupi, a zatim ih premestite u tu grupu. Access nudi nekoliko načina za premeštanje izabranih stavki. Možete:

  • Prevući svaku stavku pojedinačno.

  • Istovremeno pritisnuti taster CTRL i izabrati više stavki, a zatim ih otpustiti u prilagođenu grupu.

  • Kliknuti desnim tasterom miša na izabranu stavku, postaviti pokazivač na stavku Dodaj u grupu, a zatim izabrati ime prilagođene grupe.

Kada završite, grupu Nedodeljeni objekti možete da ostavite vidljivu u oknu za navigaciju ili je možete sakriti.

Skrivanje grupe „Nedodeljeni objekti“

 1. Kliknite desnim tasterom miša na meni na vrhu okna za navigaciju i izaberite stavku Opcije za navigaciju.

 2. U oknu Grupe za ime kategorije opozovite izbor Nedodeljeni objekti.

Nakon što kreirate prilagođenu kategoriju i grupu i dodate prečice u tu grupu, te prečice možete da koristite za kreiranje dodatnih grupa. Sledeći koraci sadrže objašnjenja o tome kako to da uradite.

Kreiranje nove prilagođene grupe pomoću objekata iz postojeće prilagođene grupe

Napomena : Prvo morate da kreirate prilagođenu kategoriju i grupu sledeći korake iz prethodnih odeljaka da biste koristili ovu tehniku.

 1. U oknu za navigaciju otvorite prilagođenu kategoriju i grupu, a zatim kliknite desnim tasterom miša na objekat koji želite da postavite u novu grupu.

 2. Postavite pokazivač na stavku Dodaj u grupu, a zatim izaberite stavku Nova grupa.

  Nova grupa se pojavljuje u oknu za navigaciju. Nova prilagođena grupa u oknu za navigaciju Unesite ime za novu grupu, a zatim prevucite dodatne prečice u novu grupu po potrebi.

Vrh stranice

Skrivanje grupa i objekata u kategoriji

Možete da sakrijete neke ili sve grupe u prilagođenim kategorijama, kao i neke ili sve objekte u datoj grupi. Imajte u vidu ove činjenice u daljem radu:

 • Access pruža dva načina za skrivanje objekta. Komande koje obezbeđuje okno za navigaciju možete da koristite da sakrijete objekat od njegove nadređene grupe i kategorije ili možete da izaberete svojstvo za svaki objekat i sakrijete ga od svih grupa i kategorija u otvorenoj bazi podataka.

 • Skrivene grupe i objekte možete da učinite potpuno nevidljivim ili možete da ih prikažete u oknu za navigaciju kao nedostupne ikone. To ćete učiniti ako u dijalogu Opcije za navigaciju potvrdite ili opozovete izbor Prikaži skrivene objekte. Ovaj dijalog možete da koristite i kada treba da grupu ili objekat vratite ili učinite dostupnim.

Koraci u odeljcima koji slede sadrže objašnjenja o tome kako se izvršava svaki zadatak.

Skrivanje grupe u kategoriji

 • U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na naslovnu traku grupe koju želite da sakrijete, a zatim izaberite stavku Sakrij.

  Napomena : U dijalogu Opcije za navigaciju možete da izvršite ovaj zadatak. Otvaranje dijaloga (pogledajte korake u sledećem odeljku ako ne znate kako), a na listi grupe za "kategoriju" , opozovite izbor u polju za potvrdu pored grupe koju želite da sakrijete.

Vraćanje skrivene grupe u kategoriju

 1. Kliknite desim tasterom miša na meni na vrhu okna za navigaciju i u priručnom meniju izaberite stavku Opcije za navigaciju.

 2. Sa liste Kategorije izaberite kategoriju koja sadrži skrivenu grupu.

 3. Na listi grupe za "kategoriju" potvrdite izbor u polju za potvrdu pored skrivene grupe.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Skrivanje objekta u nadređenoj grupi

 • U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na objekat, a zatim izaberite stavku Sakrij.

Skrivanje objekta iz svih kategorija i grupa

 1. Kliknite desnim tasterom miša na objekat koji želite da sakrijete, a zatim izaberite stavku Svojstva objekta.

  Pojaviće se dijalog Svojstva, a Access će dodati ime objekta u naslov dijaloga. Na primer, ako otvorite obrazac „Porudžbine“ u naslovu dijaloga će stajati: Svojstva porudžbine. Na sledećoj slici je prikazan ovaj dijalog.

  Dijalog „Svojstva“ za objekat baze podataka u programu Access

 2. Potvrdite izbor Skrivena.

 3. Kliknite na dugme U redu.

Vraćanje (otkrivanje) skrivenog objekta

 1. Kliknite desim tasterom miša na meni na vrhu okna za navigaciju i u priručnom meniju izaberite stavku Opcije za navigaciju.

 2. U grupi Opcije prikaza potvrdite izbor u Prikaži skrivene objekte.

 3. Kliknite na dugme U redu i vratite se u okno za navigaciju. U oknu će ikone za sve skrivene objekte biti nedostupne.

 4. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Ako ste objekat sakrili samo od njegove nadređene grupe i kategorije, kliknite desnim tasterom miša na objekat i izaberite stavku Otkrij.

  • Ako ste objekat sakrili od svih kategorija i grupa podešavanjem svojstva Skrivena, kliknite desnim tasterom miša na objekat i izaberite stavku Svojstva prikaza i opozovite izbor Skrivena.

Vrh stranice

Uklanjanje i ponovno vraćanje objekata u prilagođenim grupama

Prilagođena grupa će se možda vremenom promeniti po zahtevu korisnika i posla. Objekte u grupi možete da dodate ili uklonite u bilo kom trenutku. Sledeće procedure objašnjavaju načine da se to uradi.

Brisanje objekata iz prilagođene grupe

 • U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na objekat koji želite da uklonite, a zatim izaberite stavku Izbriši.

Vraćanje objekta u prilagođenu grupu

 1. Prikažite grupu nedodeljenih objekata ako je skrivena.

  Kako da prikažem grupe "Nedodeljeni objekti"?

  1. Kliknite desnim tasterom miša na meni na vrhu okna za navigaciju i u priručnom meniju izaberite stavku Opcije za navigaciju.

  2. U oknu grupe za "kategoriju" potvrdite izbor u polju za potvrdu pored Grupe Nedodeljeni objekti.

 2. Po potrebi, prevucite ili kopirajte i nalepite željeni objekat iz grupe nedodeljenih objekata u prilagođenu grupu.

Preimenovanje objekata u prilagođenoj grupi

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na objekat koji želite da preimenujete, a zatim izaberite stavku Preimenuj prečicu.

 2. Upišite novo ime prečice, a zatim pritisnite taster ENTER.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×