Kreiranje i pokretanje upita za brisanje

Kreiranje i pokretanje upita za brisanje

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Kada želite da biste brzo izbrisali mnogo podataka ili brisanje skupa podataka na redovno u Access bazu podataka na radnoj površini, brisanje ili upit za ažuriranje može biti koristan jer upiti omogućavaju da biste naveli kriterijume da biste brzo pronašli i izbrisali podatke. Korišćenje upita može biti uљteda vremena zato što možete je ponovo koristiti sačuvani upit.

Napomena: Pre nego što obrišete bilo kakve podatke ili pokrenete upit za brisanje, uverite se da imate rezervnu kopiju Access baze podataka na radnoj površini.

Ako želite samo da obrišete nekoliko zapisa, nije vam potreban upit. Dovoljno je da otvorite tabelu u prikazu lista sa podacima, odaberete polja (kolone) ili zapise (redove) koje želite da obrišete i pritisnete taster DELETE.

Važno: Informacije u ovom članku je predviđena za korišćenje samo sa bazama podataka radne površine. Ne možete da koristite Izbriši ili ažuriranje upita u Access Veb aplikacijama.

U ovom članku

Izbor tipa upita

Korišćenje upita za brisanje

Korišćenje upita za ažuriranje

Dodatne informacije

Saveti za rešavanje problema

Izbor tipa upita

Za brisanje podataka iz baze podataka možete da koristite upit za ažuriranje ili upit za brisanje. Izaberite upit na osnovu detaljnih informacija iz sledeće tabele:

Tip upita

Kada se koristi

Rezultati

Koristite upit za brisanje

Za istovremeno brisanje celih zapisa (redova) iz jedne tabele ili iz dve povezane tabele.

Napomena: Ako se zapisi nalaze na strani „jedan“ relacije jedan-prema-više, možda ćete morati da promenite relaciju pre nego što izvršite upit za brisanje. Pogledajte odeljak o brisanju podataka iz povezanih tabela.

Upiti za brisanje brišu sve podatke iz svih polja, uključujući vrednost ključa koja zapis čini jedinstvenim

Koristite upit za ažuriranje

Za brisanje pojedinačnih vrednosti polja iz tabele.

Olakšava brisanje vrednosti ažuriranjem postojećih vrednosti na polje bez vrednosti (tj. polje bez podataka) ili nisku dužine nula (par dvostrukih znakova navoda između kojih nema razmaka).

Vrh stranice

Šta treba proveriti pre izvršavanja upita za brisanje podataka

 • Uverite se da datoteka nije samo za čitanje:

  1. Kliknite desnim tasterom miša na dugme Start i izaberite stavku Otvori Windows Explorer.

  2. Kliknite desnim tasterom miša na datoteku baze podataka i izaberite stavku Svojstva.

  3. Pogledajte da li je izabran atribut Samo za čitanje.

 • Potvrdite da imate potrebne dozvole za brisanje zapisa iz baze podataka. Ako niste sigurni u to obratite se administratoru sistema ili dizajneru baze podataka.

 • Uverite se da ste omogućili sadržaj u bazi podataka. Access podrazumevano blokira sve radne upite (za brisanje, ažuriranje i izradu tabela) dok prvo bazu podataka ne napravite pouzdanom. Informacije o tome kako da bazu podataka napravite pouzdanom pronaći ćete u odeljku Sprečavanje onemogućenog režima da blokira upit.

 • Zatražite od drugih korisnika baze podataka da zatvore sve tabele, obrasce, upite i izveštaje koji koriste podatke koje želite da obrišete. To će pomoći da se izbegnu kršenja zaključavanja.

 • Pre nego što uredite ili izbrišete zapise dobro je napraviti rezervnu kopiju baze podataka kako biste mogli da poništite izmene.

Savet: Ako veliki broj korisnika da se poveže sa bazom podataka, možda ćete morati da zatvorite bazu podataka, a zatim ga ponovo otvorite u isključivom režimu.

Da biste bazu podataka otvorili u isključivom režimu:

 1. Izaberite karticu Datoteka > Otvori.

 2. Pronađite i izaberite bazu podataka, kliknite na strelicu pored dugmeta Otvori i zatim kliknite na Otvori isključivo.

  Otvaranje datoteke u isključivom režimu

Pravljenje rezervne kopije baze podataka

 1. Izaberite karticu Datoteka i postavite pokazivač na stavku Sačuvaj kao.

 2. Izaberite stavku Sačuvaj bazu podataka kao, izaberite Napravi rezervnu kopiju baze podataka. Access zatvara originalnu datoteku, pravi rezervnu kopiju, a zatim ponovo otvara originalnu datoteku.

 3. Izaberite stavku Sačuvaj kao i navedite ime i lokaciju rezervne kopije, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Napomena:  Ako koristite bazu podataka koja je samo za čitanje ili bazu podataka napravljenu u prethodnoj verziji programa Access, možda ćete videti poruku da nije moguće napraviti rezervnu kopiju baze podataka.

Da biste se vratili na rezervnu kopiju, zatvorite i preimenujte originalnu datoteku kako bi rezervna kopija mogla da koristi ime originalne verzije. Dodelite ime originalne verzije rezervnoj kopiji i otvorite preimenovanu rezervnu kopiju u programu Access.

Korišćenje upita za brisanje

Da biste kreirali upit za brisanje, kliknite na dugme na Kreiranje kartica u na upiti grupu, kliknite na dugme Dizajn upita. U polju dijalog Prikazivanje tabele polje, kliknite dvaput na svaku tabelu iz koje želite da izbrišete zapise, a zatim kliknite na dugme Zatvori.

Tabela se pojavljuje u vidu prozora u gornjem delu mreže za dizajn upita. Na listi polja dvaput kliknite na zvezdicu (*) kako biste sva polja tabele dodali na mrežu za dizajn.

Korišćenje specifičnih kriterijuma u upitu za brisanje

Važno: Koristite kriterijume da biste vratili samo zapise koje želite da obrišete. Upit za brisanje će u suprotnom obrisati sve zapise iz tabele.

Kliknite dvaput na polje koje želite da navedete kao kriterijumi za brisanje, unesite jedan kriterijum za reda za kriterijume upita dizajnera, a zatim opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži za svako polje kriterijuma.

Primer situacije u kojoj možete da koristite ovu opciju: Pretpostavimo da želite da uklonite sve porudžbine na čekanju od nekog kupca. Da biste pronašli samo te zapise treba da dodate polja ID kupca i Datum porudžbine na mrežu za dizajn upita, zadate identifikacioni broj kupca i datum kad porudžbine tog kupca postaju nevažeće.

 1. Na kartici " Dizajn " izaberite stavku Prikaz > Prikaz lista sa podacima.

 2. Proverite da li upit vraća zapise koje želite da obrišete i pritisnite kombinaciju tastera CTRL+S da biste sačuvali upit.

 3. Da biste izvršili upit dvaput kliknite na njega u oknu za navigaciju.

Vrh stranice

Korišćenje upita za ažuriranje

Napomena: Ne možete da koristite opciju upita za ažuriranje u Access Veb aplikaciji.

Ovaj odeljak objašnjava kako da pomoću upita za ažuriranje brišete pojedinačna polja iz tabela. Imajte na umu da ćete izvršavanjem upita za ažuriranje radi brisanja podataka promeniti postojeće vrednosti u polja bez vrednosti ili niske dužine nula (par dvostrukih znakova navoda između kojih nema razmaka), zavisno od kriterijuma koji ste zadali.

 1. Izaberite karticu Kreiranje i u grupi Upiti kliknite na dugme Dizajn upita.

 2. Izaberite tabelu u kojoj se nalaze podaci koje želite da obrišete (ako je tabela povezana, izaberite tabelu na strani relacije „jedan“.), kliknite na dugme Dodavanje i zatim kliknite na Zatvori.

  Tabela se pojavljuje u vidu prozora u gornjem delu koordinatne mreže za dizajn upita. U prozoru su navedena sva polja u izabranoj tabeli.

 3. Kliknite dvaput na simbol zvezdice (*) da biste dodali sva polja u tabelu na koordinatnu mrežu za dizajn. Dodavanje svih polja tabele omogućava upitu za brisanje da ukloni čitave zapise (redove) iz tabele.

  Opcionalno možete da unesete kriterijum za jedno ili više polja u red dizajnera Kriterijumi, a zatim da opozovete izbor u polju za potvrdu Prikaži za svako polje kriterijuma. Više informacija o korišćenju kriterijuma potražite u tabeli Primeri kriterijuma za upite za izdvajanje.

  Napomena: Kriterijume koristite da biste vratili samo zapise koje želite da promenite. U suprotnom, upit za ažuriranje svaki zapis u svakom od polja u upitu postavlja na polje bez vrednosti.

 4. Na kartici Dizajn, u grupi Rezultati kliknite na dugme Prikaz, a zatim izaberite stavku Prikaz lista sa podacima.

 5. Proverite da li upit vraća zapise koje želite da postavite na polje bez vrednosti ili niske nulte dužine (par dvostrukih znakova navoda između kojih nema razmaka („”).

 6. Po potrebi Ponovite korake od 3 do 5 i promenite polja ili kriterijume dok upit vraća samo podatke koje želite da izbrišete, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + S da biste sačuvali upit.

 7. Dvaput kliknite na upit u oknu za navigaciju da biste ga izvršili.

Vrh stranice

Dodatne informacije

Brisanje podataka iz povezanih tabela

Ako želite da obrišete podatke iz nekoliko povezanih tabela morate da omogućite opcije Referencijalni integritet i Kaskadno izbriši povezane zapise za svaku relaciju. To omogućava upitu da briše podatke iz tabela i na strani „jedan“ i na strani „više“ relacije. Priprema za brisanje povezanih podataka zahteva da proverite sledeće:

 • Utvrdite koji zapisi stoje sa strane „jedan“ relacije a koji sa strane „više“.

 • Ako treba da obrišete zapise sa strane „jedan“ i povezane zapise sa strane „više“, omogućite skup pravila pod imenom Referencijalni integritet i kaskadno brisanje. Koraci u ovom odeljku objašnjavaju referencijalni integritet i kako da obavite oba ova zadatka.

 • Ako treba da brišete zapise samo sa strane „jedan“ relacije, najpre obrišite tu relaciju a zatim obrišite podatke.

Ako treba da brišete podatke samo sa strane „više“ relacije, možete da kreirate i izvršite upit za brisanje bez menjanja relacije.

Da biste saznali koji zapisi stoje na strani „jedan“ relacije a koji na strani „više“, na kartici Alatke baze podataka, u grupi Relacije kliknite na Relacije. Kartica Relacije prikazuje tabele i relacije u bazi podataka. Svaka relacija je prikazana kao linija koja povezuje tabele između polja.

Sledeća slika prikazuje tipičnu relaciju. Većina relacija u bazi podataka, ako ne i sve, ima stranu „jedan“ i stranu „više“. Na dijagramu relacija strana „jedan“ označena je brojem jedan (1) a strana „više“ simbolom za beskonačnost ().

Relacija između dve tabele

Kada obrišete zapise na strani „jedan“ relacije, obrisaćete i sve povezane zapise sa strane „više“ relacije. Međutim, kada obrišete zapise sa strane „više“ relacije, najčešće ne brišete zapise sa strane „jedan“.

Access takođe automatski nameće skup pravila koji se naziva referencijalni integritet. Ta pravila obezbeđuju da sporedni ključevi u bazi podataka sadrže ispravne vrednosti. Spoljni ključ je kolona čije se vrednosti poklapaju sa vrednostima u koloni primarnog ključa druge tabele.

Uređivanje relacije

Pratite ove korake samo kada treba da obrišete podatke i sa strane „jedan“ i sa strane „više“ relacije.

 1. Na kartici Alatke baze podataka, u grupi Relacije kliknite na dugme Relacije.

 2. Desnim tasterom miša kliknite na relaciju (liniju) koja povezuje tabele uključene u operaciju brisanja i zatim sa priručnog menija izaberite stavku Uredi relaciju.

 3. U dijalogu Uredi relacije proverite da li je potvrđen izbor polja za potvrdu Nametni referencijalni integritet.

 4. Potvrdite izbor polja za potvrdu Kaskadno izbriši povezane zapise.

  Napomena: Sve dok ne onemogućite ovo svojstvo, brisanje zapisa sa strane „jedan“ relacije obrisaće sve povezane zapise sa strane „više“ relacije.

 5. Kliknite na dugme U redu, zatvorite okno Relacije i zatim pređite na sledeći skup koraka.

Brisanje relacije

 1. Ako to već niste uradili, otvorite okno Relacije.

 2. Na kartici Alatke baze podataka, u grupi Relacije kliknite na dugme Relacije.

  Zabeležite koja su polja uključena u relaciju kako biste mogli da je obnovite nakon što obrišete podatke.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na relaciju (liniju) koja povezuje tabele uključene u operaciju brisanja, a zatim kliknite na dugme Brisanje u priručnom meniju.

Napomena: Da biste ponovo uspostavili relaciju pratite prethodne korake za otvaranje okna Relacije i zatim prevucite polje primarnog ključa iz tabele „jedan“ na polje sporednog ključa u tabeli „više“. Pojavljuje se dijalog Uređivanje relacije. Ako je stara relacija nametala referencijalni integritet izaberite Nametni referencijalni integritet i kliknite na dugme Kreiraj. U suprotnom, samo kliknite na dugme Kreiraj.

Vrh stranice

Primeri kriterijuma za upite za izdvajanje

U sledećoj tabeli navedeni su neki primeri kriterijuma koje možete da koristite u upitima za izdvajanje kada želite da budete sigurni kako brišete samo podatke koje želite da obrišete. U nekim od tih primera koriste se džoker znakovi.

Kriterijum

Efekat

> 234

Daje sve brojeve veće od 234. Koristite kriterijum < 234 da biste pronašli sve brojeve manje od 234.

>= "Kalinović"

Daje sve zapise od zapisa Kalinović do kraja abecede.

Between #02.02.2010# And #01.12.2010#

Daje datume od 2. februara 2010. do 1. decembra 2010. (ANSI-89). Ako baza podataka koristi ANSI-92 džoker znakove, upotrebite jednostruke navodnike (') umesto znakova za broj (#). Primer: Between '02/02/2010' And '01/12/2010'.

Not "Nemačka"

Pronalazi sve zapise u kojima tačan sadržaj polja nije u potpunosti jednak terminu „Nemačka“. Kriterijum daje zapise koji osim termina „Nemačka“ sadrže i druge znakove, na primer „Nemačka (evro)“ ili „Evropa (Nemačka)“.

Not "T*"

Pronalazi sve zapise osim onih koji počinju slovom T. Ako baza podataka koristi ANSI-92 skup džoker znakova, upotrebite znak procenta (%) umesto zvezdice (*).

Not "*t"

Pronalazi sve zapise koji se ne završavaju slovom t. Ako baza podataka koristi ANSI-92 skup džoker znakova, upotrebite znak procenta (%) umesto zvezdice (*).

In(Kanada,SAD)

Pronalazi sve zapise na listi koji sadrže termine „Kanada“ ili „SAD“.

Like "[A-D]*"

U tekstualnom polju pronalazi sve zapise koji počinju slovima od A do D. Ako baza podataka koristi ANSI-92 skup džoker znakova, upotrebite znak procenta (%) umesto zvezdice (*).

Like "*ar*"

Pronalazi sve zapise koji sadrže niz slova „ar“. Ako baza podataka koristi ANSI-92 skup džoker znakova, upotrebite znak procenta (%) umesto zvezdice (*).

Like "Maison Dewe?"

Pronalazi sve zapise koji počinju terminom „Maison“ i takođe sadrže nisku od 5 slova u kojoj su prva 4 slova „Dewe“, a poslednje slovo je nepoznato. Ako baza podataka koristi ANSI-92 skup džoker znakova, upotrebite donju crtu (_) umesto znaka pitanja (?).

#02.02.2010#

Pronalazi sve zapise za 2. februar 2010. Ako baza podataka koristi ANSI-92 skup džoker znakova, datum stavite između jednostrukih znakova navoda ('02/02/2010') umesto između znakova za broj (#).

< Date() - 30

Koristi funkciju Date da bi se dobili svi datumi stariji od 30 dana.

Date()

Koristi funkciju Date da bi se dobili svi zapisi koji sadrže tekući datum.

Between Date() And DateAdd("M", 3, Date())

Koristi funkcije Date i DateAdd da bi se dobili svi zapisi između tekućeg datuma i datuma koji je tri meseca u budućnosti.

Bez vrednosti

Daje sve zapise koji sadrže polje bez vrednosti (praznu ili nedefinisanu vrednost).

Nije bez vrednosti

Vraća sve zapise koji sadrže bilo kakvu vrednost (koji nisu prazne vrednosti).

""

Daje sve zapise koji sadrže nisku nulte dužine. Nisku nulte dužine koristite kada je potrebno da u obavezno polje dodate vrednost, ali još uvek ne znate koja je to vrednost. Na primer, polje možda zahteva broj faksa, ali neki klijenti možda nemaju faks mašine. U tom slučaju, umesto broja unesite dva dvostruka znaka navoda bez razmaka ("").

Vrh stranice

Saveti za rešavanje problema

Zašto sam dobio ovu poruku o grešci i kako da je ispravim?

Ako pravite upit za brisanje korišćenjem više tabela a svojstvo Jedinstveni zapisi je postavljeno na Ne, Access prikazuje poruku o grešci Brisanje iz zadatih tabela nije moguće kada pokrenete upit.

Da biste rešili ovaj problem postavite svojstvo Jedinstveni zapisi na Da.

 1. Otvorite upit za brisanje u prikazu dizajna.

 2. Ako list sa svojstvima upita nije otvoren, pritisnite taster F4 da biste ga otvorili.

 3. Kliknite na dizajner upita da biste prikazali svojstva upita (a ne svojstva polja).

 4. Na listu sa svojstvima upita pronađite svojstvo Jedinstveni zapisi i postavite ga na Da.

Sprečavanje onemogućenog režima da blokira upit

Ako otvorite baze podataka za računare koje niste odlučili da verujete ili se ne nalazi na pouzdanoj lokaciji, Access podrazumevano sprečava pokretanje svih radnih upita.

Ako pokušate da pokrenete radni upit, a čini se da se ništa ne događa, proverite da li na Access statusnoj traci postoji sledeća poruka:

Onemogućeni režim je blokirao ovu radnju ili događaj.

Kada vidite ovu poruku, preduzmite sledeće korake da biste omogućili blokiran sadržaj:

 • Na traci sa porukama Bezbednosno upozorenje kliknite na dugme Omogući sadržaj, i ponovo pokrenite upit.

vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×