Kreiranje grafikona od početka do kraja

Možete da kreirate osnovni grafikon tako što ćete izabrati bilo koji deo opsega koji želite da prikažete u grafikonu, a zatim izabrati željeni tip grafikona na kartici Umetanje u grupi trake Grafikoni. Ili samo pritisnite Alt + F1 da bi Excel automatski kreirao jednostavni stubičasti grafikon. Odatle imate više opcija za promenu grafikona tako da izgleda onako kako vi to želite.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Više informacija o grafikonima

Kreiranje ili izmena grafikona

 1. Pravljenje osnovnog grafikona

 2. Promena rasporeda ili stila grafikona

 3. Dodavanje ili uklanjanje naslova ili oznaka podataka

 4. Prikazivanje ili skrivanje legende

 5. Prikazivanje ili skrivanje osa ili linija koordinatne mreže u grafikonu

 6. Premeštanje ili promena veličine grafikona

 7. Čuvanje grafikona u vidu predloška

Pregled grafikona

Grafikoni se koriste za prikaz niza numeričkih podataka u grafičkom formatu radi olakšavanja razumevanja velikih količina podataka i odnosa između različitih grupa podataka.

Da biste u programu Excel kreirali grafikon, počinjete unosom numeričkih podataka za grafikon na radni list. Zatim možete uneti te podatke u grafikon tako što ćete na kartici Umetanje, u grupi Grafikoni izabrati željeni tip grafikona.

Podaci i grafikon iz radnog lista

1. Podaci iz radnog lista

2. Grafikon kreiran iz podataka iz radnog lista

Excel podržava veliki broj tipova grafikona da bi vam pomogao u prikazivanju podataka na načine koji imaju smisla za vašu publiku. Kada kreirate grafikon ili menjate tip postojećeg grafikona, možete izabrati neki iz mnoštva tipova grafikona (na primer stubičasti ili kružni grafikon) i njihove podtipove (na primer naslagani stubičasti grafikon ili kružni grafikon u 3-D prikazu). Možete kreirati i kombinovani grafikon pomoću više tipova grafikona u svom grafikonu.

Grafikon sa oblikovanjem

Primer kombinovanog grafikona koji koristi tip stubičastog i linijskog grafikona.

Više informacija o tipovima grafikona koje možete izabrati u programu Excel potražite u članku Dostupni tipovi grafikona.

Upoznajte elemente grafikona

Grafikon ima mnogo elemenata. Neki od ovih elemenata se podrazumevano prikazuju, drugi se mogu dodati po potrebi. Izgled elemenata grafikona možete promeniti tako što ćete ih premestiti na druge lokacije u grafikonu, promeniti im veličinu ili format. Elemente grafikona koje ne želite da prikažete možete i ukloniti.

Grafikon i njegovi elementi

1. polje grafikona grafikona.

2. radna površina grafikona grafikona.

3. tačke podatakagrupa podataka koje su prikazane u grafikonu.

4. Horizontalna (kategorija) i vertikalna (vrednost) osa duž koje se podaci prikazuju u grafikonu.

5. legenda grafikona.

6. Naslovi grafikona i osa koje možete da koristite u grafikonu.

7. oznaka podataka koju možete koristiti za identifikovanje detalja tačke podataka u grupi podataka.

Vrh stranice

Izmena osnovnog grafikona u skladu sa potrebama

Kada kreirate grafikon, možete da izmenite bilo koji od njegovih elemenata. Na primer, možda ćete želeti da izmenite način na koji su prikazane ose, dodate naslov grafikona, premestite ili sakrijete legendu ili prikažete dodatne elemente grafikona.

Da biste izmenili grafikon, uradite nešto od sledećeg:

 • Promenite prikaz osa grafikona    Možete da navedete razmeru osa i prilagodite interval između prikazanih vrednosti ili kategorija. Da bi grafikon bio pregledniji, možete osi da dodate i podeljke i da navedete u kom intervalu će se pojavljivati.

 • Dodavanje naslova i oznaka podataka u grafikon    Da bi informacije koje se pojavljuju u grafikonu bile jasnije, možete da dodate naslov grafikona, naslove osa i oznake podataka.

 • Dodavanje legende ili tabele sa podacima    Legendu možete da prikažete ili sakrijete, promenite njenu lokaciju ili izmenite stavke legende. U nekim grafikonima možete da prikažete i tabelu sa podacima koja prikazuje ključevi legende i vrednosti koje su predstavljene u grafikonu.

 • Primenite specijalne opcije za svaki tip grafikona    Za različite tipove grafikona dostupne su specijalne linije (na primer, linije graničnih vrednosti i linije trenda), trake (na primer, rastuće/opadajuće trake i trake sa greškama), označivači podataka i druge opcije.

Vrh stranice

Primena unapred definisanog rasporeda grafikona i stila za profesionalni izgled

Umesto ručnog dodavanja ili promene elemenata grafikona ili oblikovanja grafikona, možete brzo primeniti unapred definisani raspored i stil grafikona na svoj grafikon. Excel pruža različite korisne unapred definisane rasporede i stilove, ali po potrebi možete i da podesite raspored ili stil tako što ćete ručno promeniti raspored i oblik pojedinačnih elemenata grafikona kao što su oblast grafikona, radna površina, grupa podataka ili legenda u grafikonu.

Kada primenite unapred definisan raspored grafikona, poseban skup elemenata grafikona (kao što su naslovi, legenda, tabela sa podacima ili oznake podataka) prikazuje se u grafikonu određenim rasporedom. Možete da birate između različitih rasporeda koji su obezbeđeni za svaki tip grafikona.

Kada primenite unapred definisani stil grafikona, grafikon se oblikuje na osnovu tema dokumenta koju ste primenili, tako da se grafikon podudara sa boje teme (skup boja), fontovi teme (skup fontova teksta naslova ili tela) i efekti teme (skup linija i efekata popune) koji pripadaju vama ili vašoj organizaciji.

Ne možete kreirati sopstvene rasporede ili stilove grafikona, ali možete kreirati predloške grafikona koji uključuju raspored grafikona i željeno oblikovanje.

Vrh stranice

Dodavanje privlačnog oblikovanja u grafikon

Pored primene unapred definisanog stila grafikona, možete lako da primenite oblikovanje na pojedinačne elemente grafikona kao što su označivači podataka, polje grafikona, radna površina i brojevi i tekst u naslovima i oznakama da bi grafikon izgledao prilagođeno i privlačno. Možete da primenite određene stilove oblika i WordArt stilove, kao i da ručno oblikujete oblike i tekst elemenata grafikona.

Da biste dodali oblikovanje, možete koristiti nešto od sledećeg:

 • Popunite elemente grafikona    Možete da koristite boje, teksture, slike i prelive kako biste privukli pažnju na određene elemente grafikona.

 • Promenite prikaz elemenata grafikona    Možete da koristite boje, stilove i debljine linija kako biste naglasili elemente grafikone.

 • Dodavanje specijalnih elemenata u elemente grafikona    Možete primeniti specijalne efekte kao što su senka, odraz, sjaj, umešane ivice, kosina i 3-D rotacija u oblike elemenata grafikona koji daju grafikonu konačni izgled.

 • Oblikovanje teksta i brojeva    Tekst i brojeve u grafikonu možete oblikovati u naslove, oznake i okvire za tekst kao što biste to uradili sa tekstom i brojevima na radnom listu. Da biste istakli tekst i brojeve, možete primeniti i WordArt stilove.

Vrh stranice

Ponovno korišćenje grafikona kreiranjem predložaka grafikona

Ako želite ponovo da koristite grafikon koji ste prilagodili svojim potrebama, taj grafikon možete sačuvati kao predložak grafikona (*.crtx) u fascikli predložaka grafikona. Kada kreirate grafikon, možete primeniti predložak grafikona kao što biste bilo koji ugrađeni tip grafikona. U stvari, predlošci grafikona su prilagođeni tipovi grafikona  – možete ih koristiti i da biste promenili tip grafikona postojećeg grafikona. Ako često koristite određeni predložak grafikona, možete ga sačuvati kao podrazumevani tip grafikona.

Vrh stranice

1. korak: kreiranje osnovnog grafikona

Za većinu grafikona, na primer stubičaste i trakaste grafikone možete prikazati podatke koje raspoređujete u redove ili kolone na radni list u grafikonu. Međutim, neki tipovi grafikona (kao što su kružni i grafikoni sa mehurićima) zahtevaju određeni raspored grafikona.

 1. Na radnom listu rasporedite podatke koje želite da ubacite u grafikon.

  Podaci mogu biti raspoređeni u redovima ili kolonama  – Excel automatski utvrđuje najbolji način za ubacivanje podataka u grafikon. Neki tipovi grafikona (na primer kružni i grafikoni sa mehurićima) zahtevaju određeni raspored grafikona.

  Raspoređivanje podataka na radnom listu

  Za ovaj tip grafikona

  Raspoređivanje podataka

  Stubičasti, trakasti, linijski, oblasni, površinski ili radarski grafikon

  Trakasti grafikon u programu Excel

  U kolone ili redove, na primer:

  Godina

  Jabuke

  Narandže

  Banane

  2013.

  800

  600

  50

  2014.

  600

  700

  550

  2015.

  50

  90

  150

  Druga mogućnost:

  Voće

  2013.

  2014.

  2015.

  Jabuke

  800

  600

  50

  Narandže

  600

  700

  90

  Banane

  50

  90

  150

  Kružni ili prstenasti grafikon

  Za jednu grupa podataka, u jednoj koloni ili redu podataka i jednoj koloni ili redu oznaka podataka, na primer:

  A

  1

  B

  2

  C

  3

  Druga mogućnost:

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  Za više grupa podataka, u više kolona ili redova podataka i jednoj koloni ili redu oznaka podataka, na primer:

  A

  1

  2

  B

  3

  4

  C

  5

  6

  Druga mogućnost:

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  XY ili grafikon sa mehurićima

  U kolonama, postavljanje x vrednosti u prvu kolonu i odgovarajućih y vrednosti i vrednosti veličine mehurića u susedne kolone, na primer:

  X

  Y

  Veličina mehurića

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Berzanski grafikon

  U kolone ili redove po sledećom redosledu koristeći imena ili datume kao oznake:

  visoke vrednosti, niske vrednosti i vrednosti zatvaranja

  Like:

  Datum

  Visok

  Nizak

  Zatvori

  1/1/2002

  46.125

  42

  44.063

  Druga mogućnost:

  Datum

  1/1/2002

  Visok

  46.125

  Nizak

  42

  Zatvori

  44,063

 2. Izaberite bilo koju ćeliju u opsegu podataka koju želite da koristite za grafikon.

  Savet    Ako izaberete samo jednu ćeliju, Excel automatski ubacuje sve susedne ćelije koje sadrže podatke. Ako ćelije koje želite da ubacite u grafikon nisu u neprekidnom opsegu, možete izabrati nesusedne ćelije ili opsege pomoću Ctrl+levi taster miša sve dok izbor oblikuje pravougaonik. Možete sakriti redove ili kolone koje ne želite da ubacite u grafikon.

  Savet: Da biste otkazali izbor ćelija, kliknite na bilo koju ćeliju na radnom listu.

 3. Na kartici Umetanje, u grupi Grafikoni uradite nešto od sledećeg.

  • Kliknite na tip grafikona, a zatim kliknite na podtip grafikona koji želite da koristite.

  • Da biste videli sve dostupne tipove grafikona, kliknite na Slika dugmeta da biste pokrenuli dijalog Umetanje grafikona i kliknite na strelice da biste pregledali tipove grafikona.

   Slika trake u programu Excel

   Savet    Ekranska napomena prikazuje ime tipa grafikona kada postavite pokazivač miša preko nekog tipa ili podtipa grafikona. Više informacija o tipovima grafikona koje možete da koristite potražite u članku Dostupni tipovi grafikona.

 4. Grafikon se podrazumevano postavlja na radni list kao ugrađeni grafikon. Ako želite da postavite grafikon na zaseban list sa grafikonom, možete mu promeniti lokaciju na sledeći način:

  1. Kliknite bilo gde u ugrađeni grafikon da biste ga aktivirali.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Dizajn, u grupi Lokacija kliknite na dugme Premeštanje grafikona.

   Slika trake

  3. U okviru Izaberite gde želite da grafikon bude smešten, uradite nešto od sledećeg:

   • Da biste prikazali grafikon na listu grafikona, izaberite stavku Novi list.

    Savet    Ako želite da zamenite predloženo ime za grafikon, možete otkucati novo ime u polju Novi list.

   • Da biste prikazali grafikon kao ugrađeni grafikon na radnom listu, izaberite stavku U objekat u, a zatim izaberite radni list u polju U objekat u.

 5. Excel automatski dodeljuje ime grafikonu, na primer Grafikon1 ako je to prvi grafikon koji kreirate na radnom listu. Da biste promenili ime grafikona, uradite sledeće:

  1. Kliknite na grafikon.

  2. Na kartici Raspored, u grupi Svojstva kliknite na okvir za tekst Ime grafikona.

   Savet    Ako je potrebno, kliknite na ikonu Svojstva u grupi Svojstva da biste razvili grupu.

  3. Otkucajte novo ime.

  4. Pritisnite taster ENTER.

Napomene    

 • Da biste brzo kreirali grafikon koji je zasnovan na podrazumevanom tipu grafikona, izaberite podatke koje želite da koristite za grafikon, a zatim pritisnite kombinaciju tastera ALT+F1 ili taster F11. Kada pritisnite kombinaciju tastera ALT+F1, grafikon se prikazuje kao ugrađeni grafikon; kada pritisnete taster F11, grafikon se prikazuje na zasebnom listu grafikona.

 • Ako vam grafikon više nije potreban, možete da ga izbrišete. Kliknite na grafikon da biste ga izabrali, a zatim pritisnite taster DELETE.

Vrh stranice

2. korak: promena rasporeda ili stila grafikona

Nakon kreiranja grafikona možete odmah promeniti njegov izgled. Umesto ručnog dodavanja ili promene elemenata grafikona ili oblikovanja grafikona, možete brzo primeniti unapred definisani raspored i stil grafikona na svoj grafikon. Excel pruža različite korisne unapred definisane rasporede i stilove (ili brze rasporede i brze stilove), ali po potrebi možete i da podesite raspored ili stil tako što ćete ručno promeniti raspored i oblik pojedinačnih elemenata grafikona.

Primena unapred definisanog rasporeda grafikona

 1. Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu koji želite da oblikujete koristeći unapred definisani raspored grafikona.

  Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Rasporedi grafikona izaberite raspored grafikona koji želite da koristite.

  Slika trake

  Napomena    Kada je veličina prozora programa Excel smanjena, rasporedi grafikona će biti dostupni u galeriji Brzi raspored, u grupi Rasporedi grafikona.

  Savet    Da biste videli sve dostupne rasporede, kliknite na dugme Još Slika dugmeta .

Vrh stranice

Primena unapred definisanog stila grafikona

 1. Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu koji želite da oblikujete koristeći unapred definisani stil grafikona.

  Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Stilovi grafikona izaberite stil grafikona koji želite da koristite.

  Slika trake

  Napomena    Kada je veličina prozora programa Excel smanjena, stilovi grafikona će biti dostupni u galeriji Brzi izbor stilova grafikona, u grupi Stilovi grafikona.

  Savet    Da biste videli sve unapred definisane stilove grafikona, kliknite na dugme Još Slika dugmeta .

Vrh stranice

Ručna promena rasporeda elemenata grafikona

 1. Kliknite na element grafikona za koji želite da promenite raspored ili uradite sledeće da biste ga izabrali sa liste elemenata grafikona.

  1. Kliknite bilo gde u grafikonu da biste prikazali Alatke za grafikone.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu u okviru Elementi grafikona, a zatim izaberite element grafikona koji želite.

   Slika trake

 2. Na kartici Raspored, u grupi Oznake, Ose ili Pozadina kliknite na dugme elementa grafikona koje odgovara izabranom elementu grafikona, a zatim kliknite na opciju rasporeda koji želite.

  Slika trake

  Slika trake

  Slika trake

Napomena    Opcije rasporeda koje izaberete primenjuju se na izabrani element grafikona. Na primer, ako izaberete ceo grafikon, oznake podataka se primenjuju na sve grupa podataka. Ako izaberete jednu tačku podataka, oznake podataka se primenjuju samo na izabranu grupu podataka ili tačku podataka.

Vrh stranice

Ručna promena formata elemenata grafikona

 1. Kliknite na element grafikona za koji želite da promenite stil ili uradite sledeće da biste ga izabrali sa liste elemenata grafikona.

  1. Kliknite bilo gde u grafikonu da biste prikazali Alatke za grafikone.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu u okviru Elementi grafikona, a zatim izaberite element grafikona koji želite.

   Slika trake

 2. Na kartici Oblikovanje uradite nešto od sledećeg:

  1. Da biste oblikovali bilo koji izabrani element grafikona, u grupi Trenutna selekcija kliknite na dugme Oblikuj selekciju, a zatim izaberite željene opcije oblikovanja.

  2. Da biste oblikovali oblik izabranog elementa grafikona, u grupi Stilovi oblika kliknite na željeni stil ili izaberite stavku Popuna oblika, Obris oblika ili Efekti oblika, a zatim izaberite opcije oblikovanja koje želite.

  3. Da biste oblikovali tekst u izabranom elementu grafikona koristeći WordArt, u grupi WordArt stilovi izaberite stil. Možete izabrati i stavku Popuna teksta, Obris teksta ili Efekti za tekst, a zatim izaberite željene opcije oblikovanja.

   Napomena    Pošto primenite WordArt stil, ne možete ukloniti WordArt format. Ako ne želite WordArt stil koji ste primenili, možete izabrati neki drugi WordArt stil ili možete izabrati stavku Opozovi radnju na Priručna traka da biste se vratili na prethodni format teksta.

   Savet    Da biste koristili obično oblikovanje teksta u elementima grafikona, možete kliknuti desnim tasterom miša ili izabrati tekst, a zatim kliknuti na željene opcije oblikovanja na Mala traka sa alatkama. Možete koristiti i dugmad oblikovanja na traci (kartica Početak, grupa Font).

Vrh stranice

3. korak: dodavanje ili uklanjanje naslova ili oznaka podataka

Da bi grafikon bio pregledniji, možete da dodate i naslove, na primer naslov grafikona i naslove osa. Naslovi osa su obično dostupni za sve ose koje se mogu prikazati u grafikonu, uključujući dubinske (grupne) ose u 3-D grafikonima. Neki tipovi grafikona (na primer, radarski grafikoni) imaju ose, ali ne mogu da prikažu naslove osa. Tipovi grafikona bez osa (na primer, kružni i prstenasti grafikoni) takođe ne mogu da prikazuju naslove osa.

Takođe možete povezati naslove grafikona i ose sa odgovarajućim tekstom u ćelijama radni list kreiranjem reference za ove ćelije. Povezani naslovi su automatski ažurirani u grafikonu kada promenite odgovarajući tekst na radnom listu.

Da biste brzo identifikovali grupa podataka u grafikonu, možete dodati oznake podataka u tačke podataka grafikona. Oznake podataka su podrazumevano povezane sa vrednostima na radnom listu i automatski se ažuriraju pri promeni vrednosti.

Dodavanje naslova grafikona

 1. Kliknite bilo gde u grafikon u koji želite da dodate naslov.

  Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Na kartici Raspored, u grupi Oznake kliknite na dugme Naslov grafikona.

  Slika trake

 3. Izaberite stavku Centrirani prekrivajući naslov ili Iznad grafikona.

 4. U okviru za tekst Naslov grafikona koji se pojavljuje u grafikonu, otkucajte željeni tekst.

  Savet    Da biste umetnuli novi red, kliknite da biste postavili pokazivač na mesto gde želite da prelomite red, a zatim pritisnite taster ENTER.

 5. Da biste oblikovali tekst, izaberite ga, a zatim na Mala traka sa alatkama izaberite željene opcije oblikovanja.

  Savet    Možete koristiti i dugmad oblikovanja na traci (kartica Početak, grupa Font). Da biste oblikovali ceo naslov, možete kliknuti desnim tasterom miša na njega, izaberite stavku Oblikovanje naziva grafikona, a zatim izaberite željene opcije oblikovanja.

Vrh stranice

Dodavanje naslova ose

 1. Kliknite bilo gde u grafikon u koji želite da dodate naslove ose.

  Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Na kartici Raspored, u grupi Oznake kliknite na dugme Nazivi osa.

  Slika trake

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali naslov na glavnu horizontalnu osu (kategorija), izaberite Naslov primarne horizontalne ose, a zatim izaberite željenu opciju.

   Savet    Ako grafikon ima pomoćnu horizontalnu osu, možete izabrati i stavku Naslov pomoćne horizontalne ose.

  • Da biste dodali naslov na glavnu vertikalnu osu (vrednost), izaberite Naslov primarne vertikalne ose, a zatim izaberite željenu opciju.

   Savet    Ako grafikon ima pomoćnu vertikalnu osu, možete izabrati i stavku Naslov pomoćne vertikalne ose.

  • Da biste dodali naslov u dubinsku (grupnu) osu, izaberite Naslov dubinske ose, a zatim izaberite željenu opciju.

   Napomena    Ova opcija je samo dostupna kada je izabrani grafikon pravi 3-D grafikon, na primer 3-D stubičasti grafikon.

 4. U okviru za tekst Naziv ose koji se pojavljuje u grafikonu, otkucajte željeni tekst.

  Savet    Da biste umetnuli novi red, kliknite da biste postavili pokazivač na mesto gde želite da prelomite red, a zatim pritisnite taster ENTER.

 5. Da biste oblikovali tekst, izaberite ga, a zatim na Mala traka sa alatkama izaberite željene opcije oblikovanja.

  Savet    Možete koristiti i dugmad oblikovanja na traci (kartica Početak, grupa Font). Da biste oblikovali ceo naslov, možete kliknuti desnim tasterom miša na njega, izaberite stavku Oblikovanje naziva ose, a zatim izaberite željene opcije oblikovanja.

Napomene    

 • Ako se prebacite na drugi tip grafikona koji ne podržava naslove ose (na primer kružni grafikon), naslovi osa se više neće prikazivati. Naslovi će se prikazati ponovo kada se vratite na tip grafikona koji podržava naslove osa.

 • Naslovi ose koji se prikazuju za pomoćne ose će biti izgubljeni kada se prebacite na tip grafikona koji ne prikazuje pomoćne ose.

Vrh stranice

Povezivanje naslova sa ćelijom radnog lista

 1. Na grafikonu kliknite na naslov grafikona ili ose koji želite da povežete sa ćelijom radnog lista.

 2. Na radnom listu kliknite na polje za formulu, a zatim otkucajte znak jednakosti (=).

 3. Izaberite ćeliju radnog lista koja sadrži podatke ili tekst koji želite da prikažete u grafikonu.

  Savet    Možete otkucati referencu za ćeliju radnog lista na traci sa formulama. Uključite znak jednakosti, ime lista i iza njega stavite znak uzvika; na primer =Sheet1!F2

 4. Pritisnite taster ENTER.

Vrh stranice

Dodavanje oznaka podataka

 1. U grafikonu uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali oznaku podataka u sve tačke podataka svih grupa podataka, kliknite na polje grafikona.

  • Da biste dodali oznaku podataka u sve tačke podataka grupe podataka, kliknite bilo gde u grupi podataka koje želite da označite.

  • Da biste dodali oznaku podataka u jednu tačku podataka u grupi podataka, kliknite na grupu podataka koja sadrži tačku podataka koju želite da označite, a zatim kliknite na tačku podataka koju želite da označite.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Na kartici Raspored, u grupi Oznake izaberite stavku Oznake podataka, a zatim kliknite na željenu opciju za prikaz.

  Slika trake

  Napomena    U zavisnosti od tipa grafikona koji ste koristili, biće dostupne različite opcije oznake podataka.

Vrh stranice

Uklanjanje naslova ili oznaka podataka iz grafikona

 1. Kliknite na grafikon.

  Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Na kartici Raspored, u grupi Oznake uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste uklonili naslov grafikona, izaberite stavku Naslov grafikona, a zatim izaberite Nijedno.

  • Da biste uklonili naslov ose, izaberite stavku Naziv ose, kliknite na tip naslova ose koji želite da uklonite, a zatim izaberite stavku Nijedno.

  • Da biste uklonili oznake podataka, izaberite stavku Oznake podataka, a zatim izaberite Nijedno.

   Slika trake

Savet    Da biste brzo uklonili naslov ili oznaku podataka, kliknite na nju i pritisnite taster DELETE.

Vrh stranice

4. korak: prikazivanje ili skrivanje legende

Kada kreirate grafikon, pojavljuje se legenda, ali možete sakriti legendu ili promeniti njenu lokaciju nakon kreiranja grafikona.

 1. Kliknite na grafikon u kojem želite da prikažete ili sakrijete legendu.

  Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Na kartici Raspored, u grupi Oznake kliknite na dugme Legenda.

  Slika trake

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste sakrili legendu, izaberite stavku Nijedno.

   Savet    Da biste brzo uklonili legendu ili stavku legende iz grafikona, možete je izabrati, a zatim pritisnuti taster DELETE. Takođe možete kliknuti desnim tasterom miša na legendu ili stavku legende, a zatim izabrati stavku Izbriši.

  • Da biste prikazali legendu, kliknite na željenu opciju za prikaz.

   Napomena    Kada kliknete na neku od opcija za prikaz, legenda se premešta a radna površina grafikona se automatski prilagođava da bi joj ostavila prostora. Ako premestite legendu i podesite joj veličinu koristeći miš, radna površina se ne prilagođava automatski.

  • Za dodatne opcije izaberite Više opcija legende, a zatim izaberite željenu opciju za prikaz.

   Savet    Legenda podrazumevano ne preklapa grafikon. Ako imate ograničenja prostora, možete smanjiti veličinu grafikona tako što ćete opozvati izbor u polju za potvrdu Prikaži legendu bez preklapanja sa grafikonom.

Savet    Kada grafikon ima prikazanu legendu, možete izmeniti pojedinačne stavke legende uređivanjem odgovarajućih podataka na radnom listu. Za dodatne opcije uređivanja ili za izmenu stavki legende bez uticaja na podatke radnog lista možete promeniti stavke legende u dijalogu Izbor izvora podataka (kartica Dizajn, grupa Podaci, dugme Izbor podataka).

Vrh stranice

5. korak: prikazivanje ili skrivanje osa ili linija koordinatne mreže u grafikonu

Kad pravite grafikon, za većinu tipova grafikona prikazuju se glavne ose. Po potrebi ih možete uključiti ili isključiti. Kad dodajete ose, možete navesti nivo detalja koje želite da ose prikažu. Dubinska osa se prikazuje kada napravite 3-D grafikon.

Kada se vrednosti u grafikonu u velikoj meri razlikuju u zavisnosti od grupa podataka ili kada imate mešovite tipove podataka (na primer, cena i obim), neke grupe podataka možete da postavite na pomoćnu vertikalnu osu (osu vrednosti). Skala pomoćne vertikalne ose odražava vrednosti povezanih grupa podataka. Kada dodate pomoćnu vertikalnu osu u grafikon, možete da dodate i pomoćnu horizontalnu osu (osu kategorije) koja može da bude od koristi u XY grafikonu ili grafikonu sa mehurićima.

Da bi grafikon bio pregledniji, možete prikazati ili sakriti horizontalne i vertikalne ose na radna površina grafikona grafikona.

Prikazivanje ili skrivanje glavnih osa

 1. Kliknite u grafikon u kojem želite da prikažete ili sakrijete ose.

  Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Na kartici Raspored, u grupi Ose kliknite na dugme Ose, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste prikazali osu, izaberite stavku Primarna horizontalna osa, Primarna vertikalna osa, ili Dubina osa (u 3-D grafikonu), a zatim izaberite željenu opciju za prikaz ose.

  • Da biste sakrili osu, izaberite stavku Primarna horizontalna osa, Primarna vertikalna osa ili Dubina ose (u 3-D grafikonu), a zatim izaberite stavku Nijedno.

  • Da biste naveli detaljan prikaz ose i opcije podešavanja razmere, izaberite stavku Primarna horizontalna osa, Primarna vertikalna osa ili Dubinska osa (u 3-D grafikonu), a zatim izaberite Još opcija za glavnu horizontalnu osu, Još opcija za glavnu vertikalnu osu ili Još opcija za dubinsku osu.

   Slika trake

Vrh stranice

Prikazivanje ili skrivanje pomoćnih osa

 1. U grafikonu izaberite grupu podataka koju želite da postavite na pomoćnoj vertikalnoj osi ili uradite sledeće da biste izabrali grupu podataka sa liste elemenata grafikona:

  1. Kliknite na grafikon.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutna selekcija kliknite na strelicu u polju Elementi grafikona, a zatim izaberite grupu podataka koju želite da postavite duž pomoćne vertikalne ose.

   Slika trake

 2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Ova selekcija kliknite na dugme Oblikuj selekciju.

 3. Izaberite stavku Opcije grupa ako nije izabrano, a zatim u okviru Crtanje grupa na izaberite stavkuPomoćna osa, a zatim izaberite stavku Zatvori.

 4. Na kartici Raspored, u grupi Ose kliknite na dugme Ose.

  Slika trake

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste prikazali pomoćnu vertikalnu osu, izaberite stavku Pomoćna vertikalna osa, a zatim izaberite željenu opciju za prikaz.

   Savet    Da biste olakšali razlikovanje pomoćne vertikalne ose, možete promeniti tip grafikona za samo jednu grupu podataka. Na primer, možete promeniti jednu grupu podataka u linijski grafikon.

 6. Da biste prikazali pomoćnu horizontalnu osu, izaberite stavku Pomoćna horizontalna osa, a zatim izaberite željenu opciju za prikaz.

  Napomena    Ova opcija je dostupna samo nakon prikazivanja pomoćne vertikalne ose.

 7. Da biste sakrili pomoćnu osu, izaberite stavku Pomoćna vertikalna osa ili Pomoćna horizontalna osa, a zatim izaberite Nijedno.

Savet    Možete kliknuti i na pomoćnu osu koju želite da izbrišete, a zatim pritisnite taster DELETE.

Vrh stranice

Prikazivanje ili skrivanje koordinatnih linija

 1. Kliknite u grafikon u kojem želite da prikažete ili sakrijete koordinatne linije grafikona.

  Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Na kartici Raspored, u grupi Ose kliknite na dugme Koordinatne linije.

  Slika trake

 3. Uradite sledeće

  • Da biste dodali horizontalne koordinatne linije u grafikon, postavite pokazivač na stavku Primarne horizontalne koordinatne linije, a zatim izaberite željenu opciju. Ako grafikon ima pomoćnu horizontalnu osu, možete izabrati i stavku Pomoćne horizontalne koordinatne linije.

  • Da biste dodali vertikalne koordinatne linije u grafikon, postavite pokazivač na stavku Primarne vertikalne koordinatne linije, a zatim izaberite željenu opciju. Ako grafikon ima pomoćnu vertikalnu osu, možete izabrati i stavku Pomoćne vertikalne koordinatne linije.

  • Da biste dodali dubinske koordinatne linije u 3-D grafikon, postavite pokazivač na stavku Dubinske koordinatne linije, a zatim izaberite željenu opciju. Ova opcija je dostupna samo kada je izabrani grafikon pravi 3-D grafikon, na primer 3-D stubičasti grafikon.

  • Da biste sakrili koordinatne linije grafikona, izaberite stavku Primarne horizontalne koordinatne linije, Primarne vertikalne koordinatne linije ili Dubinske koordinatne linije (u 3-D grafikonu), a zatim izaberite stavku Nijedno. Ako grafikon ima pomoćnu osu, možete izabrati i stavke Pomoćne horizontalne koordinatne linije ili Pomoćne vertikalne koordinatne linije, a zatim izaberite stavku Nijedno.

  • Da biste brzo uklonili koordinatne linije grafikona, izaberite ih, a zatim pritisnite taster DELETE.

Vrh stranice

6. korak: premeštanje grafikona ili promena njegove veličine

Možete premestiti grafikon na bilo koju lokaciju na radni list ili na novi ili postojeći radni list. Možete promeniti i veličinu grafikona za bolje uklapanje.

Premeštanje grafikona

 • Da biste premestili grafikon, prevucite ga na željenu lokaciju.

Vrh stranice

Promena veličine grafikona

Da biste promenili veličinu grafikona, uradite nešto od sledećeg:

 • Kliknite na grafikon, a zatim prevucite regulator veličine na željenu veličinu.

 • Na kartici Oblikovanje, u grupi Veličina unesite veličinu u polja Visina oblika i Širina oblika.

  Slika trake

Savet    Za više opcija podešavanja veličine, na kartici Oblikovanje, u grupi Veličina kliknite na Slika dugmeta da biste pokrenuli dijalog Oblikuj polje grafikona. Na kartici Veličina možete izabrati opcije za podešavanje veličine, rotiranje ili podešavanje razmere grafikona. Na kartici Svojstva možete navesti kako želite da premestite grafikon ili da mu podesite veličinu sa ćelijama na radnom listu.

Vrh stranice

7. korak: čuvanje grafikona u vidu predloška

Ako želite da kreirate drugi grafikon kao što je onaj koji ste upravo kreirali, možete da sačuvate grafikon kao predložak koji možete da koristite kao osnovu za druge slične grafikone.

 1. Kliknite na grafikon koji želite da sačuvate kao predložak.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Tip kliknite na dugme Sačuvaj kao predložak.

  Slika glavne trake programa Excel

 3. U polju Ime datoteke otkucajte ime za predložak.

  Savet    Ako ne navedete drugu fasciklu, datoteka predloška (.crtx) čuva se u fascikli Grafikoni, a predložak postaje dostupan u okviru Predlošci, u dijalogu Umetanje grafikona (kartica Umetanje, grupa Grafikoni, dugme Pokreni dijalog Slika dugmeta ) i u dijalogu Promena tipa grafikona (kartica Dizajn, grupa Tip, dugme Promeni tip grafikona).

Napomena    Predložak grafikona sadrži oblikovanje grafikona i skladišti boje koje se koriste kada sačuvate grafikon kao predložak. Kada koristite predložak grafikona za kreiranje grafikona u drugoj radnoj svesci, novi grafikon koristi boje predloška grafikona – a ne boje teme dokumenta koji je trenutno primenjen na radnu svesku. Da biste koristili boje teme dokumenta umesto boja predloška grafikona, kliknite desnim tasterom miša na polje grafikona i izaberite stavku Uspostavi početnu vrednost da bi se stil podudarao.

Vrh stranice

Takođe pogledajte

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×